log

age author description
Sun, 13 Jul 2008 20:47:29 +0200 Bastian Blank Revert 29:3a9710b7a785: Element - Use standard get behaviour
Tue, 08 Jul 2008 15:05:25 +0200 Bastian Blank Testcases for ElementTree - Add testcases for find and findall
Tue, 08 Jul 2008 15:05:06 +0200 Bastian Blank ElementPath - Handle non-element nodes
Tue, 08 Jul 2008 14:47:43 +0200 Bastian Blank Testcases for ElementTree - Add testcases
Tue, 08 Jul 2008 14:46:44 +0200 Bastian Blank Element - Use standard get behaviour