annotate MoinMoin/i18n/vi.MoinMoin.po @ 900:7d2ca311b56b

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Fri, 07 Jul 2006 13:06:59 +0200
parents 9dcd18a790ab
children 324a20dad828
rev   line source
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
1 ## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
2 ## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
3 ##master-page:None
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
4 ##master-date:None
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
5 #acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
6 #format gettext
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
7 #language vi
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
8
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
9 #
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
10 # MoinMoin vi system text translation
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
11 #
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
12 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
13 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
16 "POT-Creation-Date: 2006-07-07 12:38+0200\n"
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
17 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
18 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
19 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
20 "MIME-Version: 1.0\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
23 "X-Direction: ltr\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
24 "X-Language: Tiếng Việt\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
25 "X-Language-in-English: Vietnamese\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
26 "X-HasWikiMarkup: True\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
27
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
28 msgid ""
2
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
29 "The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
30 "search results!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
31 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
32 "Nội dung lưu của trang này đã lạc hậu và sẽ không được hiển thị trong kết "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
33 "quả tìm kiếm!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
34
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
35 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
36 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
37 msgstr "Phiên bản %(rev)d ngày %(date)s"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
38
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
39 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
40 msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
41 msgstr "Được chuyển từ trang \"%(page)s\""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
42
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
43 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
44 msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
45 msgstr "Trang này sẽ chuyển tới trang \"%(page)s\""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
46
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
47 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
48 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
49 "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
50 "To use this form on other pages, insert a\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
51 "[[BR]][[BR]]'''{{{ [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
52 "macro call.-~\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
53 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
54 "~-Nếu bạn gửi đơn này, những gì bạn gửi sẽ được hiển thị.\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
55 "Để dùng đơn này ở trang khác, chèn vào một câu lênh gọi\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
56 "[[BR]][[BR]]'''{{{ [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
57
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
58 #, fuzzy
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
59 msgid "Create New Page"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
60 msgstr "Tạo trang này"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
61
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
62 msgid "You are not allowed to view this page."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
63 msgstr "Bạn không xem trang này được."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
64
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
65 #, fuzzy
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
66 msgid "Your changes are not saved!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
67 msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
68
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
69 msgid "You are not allowed to edit this page."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
70 msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
71
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
72 msgid "Page is immutable!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
73 msgstr "Trang này không thể được thay đổi!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
74
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
75 msgid "Cannot edit old revisions!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
76 msgstr "Không thể sửa phiên bản cũ!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
77
44
78845f914fe1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 17
diff changeset
78 #, fuzzy
78845f914fe1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 17
diff changeset
79 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
80 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
81 "Thời gian dành riêng cho bạn đã hết, bạn có thể sẽ gặp sự cố trong việc "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
82 "chỉnh sửa trang!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
83
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
84 msgid "Page name is too long, try shorter name."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
85 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
86
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
87 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
88 msgid "Edit \"%(pagename)s\""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
89 msgstr "Sửa trang \"%(pagename)s\""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
90
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
91 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
92 msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
93 msgstr "Xem qua trang \"%(pagename)s\""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
94
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
95 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
96 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
97 msgstr "Thời gian để bạn sửa trang %(lock_page)s đã hết!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
98
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
99 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
100 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
101 msgstr "Thời gian để bạn sửa trang %(lock_page)s sẽ hết trong # phút."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
102
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
103 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
104 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
105 msgstr "Thời gian để bạn sửa trang %(lock_page)s sẽ hết trong # giây."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
106
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
107 msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
108 msgstr "Người khác đã xoá trang này trong khi bạn đang sửa!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
109
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
110 msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
111 msgstr "Người khác đã thay đổi trang này trong khi bạn đang sửa!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
112
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
113 #, fuzzy
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
114 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
115 "Someone else saved this page while you were editing!\n"
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
116 "Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
117 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
118 "Người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang sửa!\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
119 "Vui lòng xem phần diff của trang tại %(difflink)s để biết họ đã thay đổi "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
120 "những gì.\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
121 "Sau đó bạn có thể thêm vào những thay đổi của bạn."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
122
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
123 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
124 msgid "[Content of new page loaded from %s]"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
125 msgstr "[Nội dung trang được đọc trong %s]"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
126
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
127 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
128 msgid "[Template %s not found]"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
129 msgstr "[Không tìm thấy mẫu %s]"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
130
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
131 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
132 msgid "[You may not read %s]"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
133 msgstr "[Bạn không thể xem %s]"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
134
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
135 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
136 msgid "Describe %s here."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
137 msgstr "Diễn giải %s ở đây."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
138
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
139 msgid "Check Spelling"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
140 msgstr "Kiểm tra chính tả"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
141
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
142 msgid "Save Changes"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
143 msgstr "Lưu các thay đổi"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
144
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
145 msgid "Cancel"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
146 msgstr "Huỷ bỏ"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
147
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
148 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
149 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
150 "By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
151 "(license_link)s.\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
152 "If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
153 "changes."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
154 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
155 "Thông qua việc nhấn nút '''%(save_button_text)s''', bạn đồng ý phân phối các "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
156 "thay đổi của bạn theo giấy phép %(license_link)s.\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
157 "Nếu bạn không muốn vậy, nhấn '''%(cancel_button_text)s''' để huỷ bỏ các thay "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
158 "đổi."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
159
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
160 msgid "Preview"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
161 msgstr "Xem qua"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
162
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
163 msgid "GUI Mode"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
164 msgstr ""
2
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
165
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
166 #, fuzzy
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
167 msgid "Comment:"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
168 msgstr "Chú thích"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
169
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
170 msgid "<No addition>"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
171 msgstr "<Không thêm>"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
172
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
173 #, python-format
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
174 msgid "Add to: %(category)s"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
175 msgstr ""
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
176
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
177 msgid "Trivial change"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
178 msgstr "Thay đổi nhỏ nhặt"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
179
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
180 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
181 msgstr "Xoá khoảng trắng ở cuối dòng"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
182
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
183 msgid "Edit was cancelled."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
184 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
185
611
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
186 #, fuzzy
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
187 msgid "You can't rename to an empty pagename."
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
188 msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
189
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
190 #, python-format
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
191 msgid ""
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
192 "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
193 "\n"
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
194 "Try a different name."
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
195 msgstr ""
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
196 "'''Đã có trang {{{'%s'}}}.'''\n"
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
197 "\n"
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
198 "Vui lòng dùng tên khác."
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
199
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
200 #, python-format
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
201 msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
202 msgstr ""
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
203
177
2bb4dca0ae1a updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 162
diff changeset
204 msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
2bb4dca0ae1a updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 162
diff changeset
205 msgstr "Cám ơn bạn vì những sửa đổi. Sự quan tâm của bạn rất được cảm kích."
2bb4dca0ae1a updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 162
diff changeset
206
2bb4dca0ae1a updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 162
diff changeset
207 #, python-format
2bb4dca0ae1a updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 162
diff changeset
208 msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
2bb4dca0ae1a updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 162
diff changeset
209 msgstr "Trang \"%s\" đã được xoá!"
2bb4dca0ae1a updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 162
diff changeset
210
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
211 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
212 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
213 "Dear Wiki user,\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
214 "\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
215 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
216 "change notification.\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
217 "\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
218 "The following page has been changed by %(editor)s:\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
219 "%(pagelink)s\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
220 "\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
221 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
222 "Chào bạn,\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
223 "\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
224 "Bạn đã đãng ký vào một trang hoặc một nhóm trang tại \"%(sitename)s\" để "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
225 "nhận các thông báo thay đổi.\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
226 "\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
227 "Trang sau đã được thay đổi bởi %(editor)s:\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
228 "%(pagelink)s\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
229 "\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
230
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
231 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
232 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
233 "The comment on the change is:\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
234 "%(comment)s\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
235 "\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
236 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
237 "Ghi chú về sự thay đổi:\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
238 "%(comment)s\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
239 "\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
240
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
241 msgid "New page:\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
242 msgstr "Trang mới:\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
243
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
244 msgid "No differences found!\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
245 msgstr "Không có sự khác biệt!\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
246
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
247 #, fuzzy, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
248 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
249 msgstr "[%(sitename)s] Cập nhật %(trivial)scủa \"%(pagename)s\""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
250
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
251 msgid "Trivial "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
252 msgstr "nhỏ nhặt "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
253
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
254 msgid "Status of sending notification mails:"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
255 msgstr "Tình trạng của các thư thông báo:"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
256
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
257 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
258 msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
259 msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
260
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
261 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
262 msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
263 msgstr "## bản lưu của trang \"%(pagename)s\" được cập nhật vào ngày %(date)s"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
264
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
265 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
266 msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
267 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
268
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
269 msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
270 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
271
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
272 msgid "You are not allowed to edit this page!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
273 msgstr "Bạn không thể sửa trang này!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
274
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
275 msgid "You cannot save empty pages."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
276 msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
277
2
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
278 #, fuzzy
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
279 msgid "You already saved this page!"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
280 msgstr "Bạn đã đăng ký vào trang này rồi."
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
281
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
282 msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
283 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
284
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
285 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
286 msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
287 msgstr "Các thay đổi của bạn được lưu [%(backup_url)s ở đây]."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
288
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
289 msgid "You did not change the page content, not saved!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
290 msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
291
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
292 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
293 "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
294 msgstr "Bạn không thể thay đổi ACL của trang này vì bạn không có quyền admin!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
295
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
296 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
297 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
298 "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
299 "granted the lock for this page."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
300 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
301 "Thời gian dành riêng cho %(owner)s đã hết %(mins_ago)d phút trước đây và bạn "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
302 "được dành riêng một khoảng thời gian mới."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
303
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
304 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
305 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
306 "Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
307 msgstr "Người dùng khác sẽ ''không'' sửa trang này được cho đến %(bumptime)s."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
308
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
309 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
310 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
311 "Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
312 "page."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
313 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
314 "Cho đến %(bumptime)s, người dùng khác sẽ được ''thông báo'' rằng bạn đang "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
315 "sửa trang này."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
316
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
317 msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
318 msgstr "Dùng nút Xem qua để gia hạn thời gian dành cho bạn."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
319
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
320 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
321 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
322 "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
323 "s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
324 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
325 "Trang này đang được ''dành riêng'' cho %(owner)s cho đến %(timestamp)s, hay "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
326 "trong vòng %(mins_valid)d phút."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
327
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
328 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
329 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
330 "This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
331 "(owner)s.[[BR]]\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
332 "'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
333 "(mins_valid)d minute(s),\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
334 "to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
335 "To leave the editor, press the Cancel button."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
336 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
337 "Trang này đang được thay đổi, hoặc xem qua trước lần cuối cùng lúc %"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
338 "(timestamp)s bởi %(owner)s.[[BR]]\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
339 "'''Để tránh sự cố, bạn nên ''chờ'' ít nhất %(mins_valid)d phút "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
340 "nữa.'''[[BR]]\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
341 "Để thoát khung soạn thảo, nhấn nút Huỷ bỏ."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
342
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
343 msgid "<unknown>"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
344 msgstr "<không rõ>"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
345
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
346 #, fuzzy
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
347 msgid "Text mode"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
348 msgstr "Nội dung"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
349
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
350 #, python-format
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
351 msgid ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
352 "Login Name: %s\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
353 "\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
354 "Login Password: %s\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
355 "\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
356 "Login URL: %s/%s?action=login\n"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
357 msgstr ""
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
358
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
359 msgid ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
360 "Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
361 "\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
362 "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
363 "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
364 "for that).\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
365 "\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
366 "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
367 "known password.\n"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
368 msgstr ""
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
369
896
9dcd18a790ab i18n: no .mo files anymore, we directly read .po and cache the result
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 611
diff changeset
370 #, python-format
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
371 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
372 msgstr ""
543
2d4d8f7edf1b updated POTFILES.in, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 528
diff changeset
373
528
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
374 msgid ""
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
375 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
376 "(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
377 "italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
378 "(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
379 "[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
380 " Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
381 "2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]]; [[Verbatim"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
382 "(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
383 "(=====)]].\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
384 " Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
385 "#n start numbering at n; space alone indents.\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
386 " Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
387 "double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
388 " Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||; no trailing "
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
389 "white space allowed after tables or titles.\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
390 "\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
391 "(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
392 msgstr ""
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
393 " Nhấn mạnh:: [[Verbatim('')]]''nghiêng''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
394 "(''')]]'''đậm'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''nghiêng "
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
395 "đậm'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''lẫn ''[[Verbatim"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
396 "(''')]]'''''đậm'''[[Verbatim(''')]] và nghiêng''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
397 "(----)]] thước ngang.\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
398 " Đầu đề:: [[Verbatim(=)]] Tiêu đề 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Tiêu "
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
399 "đề 2 [[Verbatim(==]]; [[Verbatim(===)]] Tiêu đề 3 [[Verbatim(===)]]; "
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
400 "[[Verbatim(====)]] Tiêu đề 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Tiêu đề "
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
401 "5 [[Verbatim(=====)]].\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
402 " Danh sách:: khoảng trắng và: * cho điểm tròn; 1. hay a. hay A. hay i. hay "
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
403 "I. cho các mục được đánh dấu; 1.#n để đánh số từ n; khoảng trắng để thụt "
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
404 "vào.\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
405 " Liên kết:: [[Verbatim(CácChữHoaLiềnNhau)]]; [[Verbatim([\"ngoặc vuông và "
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
406 "nháy kép\"])]]; URL; [URL]; [URL nhãn].\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
407 " Bảng:: || nội dung ô |||| nội dung ô trải qua 2 cột ||; không được có "
896
9dcd18a790ab i18n: no .mo files anymore, we directly read .po and cache the result
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 611
diff changeset
408 "khoảng trắng sau bảng hoặc tiêu đề.\n"
9dcd18a790ab i18n: no .mo files anymore, we directly read .po and cache the result
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 611
diff changeset
409 "\n"
9dcd18a790ab i18n: no .mo files anymore, we directly read .po and cache the result
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 611
diff changeset
410 "(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
528
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
411
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
412 msgid ""
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
413 "Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
414 "<br/><pre>\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
415 "Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
416 " ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
417 "\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
418 "Horizontal rule: ---- \n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
419 "Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
420 "\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
421 ".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
422 "\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
423 "Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
424 "</pre>\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
425 "<br/>\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
426 "(!) For more help, see the \n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
427 "<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
428 "reStructuredText Quick Reference\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
429 "</a>.\n"
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
430 msgstr ""
92faed4fbd76 updated i18n, fix orig. text typo
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 512
diff changeset
431
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
432 msgid "Diffs"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
433 msgstr "Các bản diff"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
434
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
435 msgid "Info"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
436 msgstr "Thông tin"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
437
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
438 msgid "Edit"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
439 msgstr "Sửa"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
440
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
441 msgid "UnSubscribe"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
442 msgstr "Huỷ đăng ký"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
443
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
444 msgid "Subscribe"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
445 msgstr "Đăng ký"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
446
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
447 msgid "Raw"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
448 msgstr "Thô"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
449
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
450 msgid "XML"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
451 msgstr "XML"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
452
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
453 msgid "Print"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
454 msgstr "In"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
455
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
456 msgid "View"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
457 msgstr "Xem"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
458
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
459 msgid "Up"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
460 msgstr "Trên"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
461
2
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
462 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
463 msgstr ""
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
464
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
465 msgid "Open editor on double click"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
466 msgstr "Mở khung soạn thảo khi nhấp chuột 2 lần"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
467
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
468 msgid "After login, jump to last visited page"
220
c7e581712687 i18n updated
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 207
diff changeset
469 msgstr ""
2
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
470
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
471 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
472 msgstr "Hiện dấu chấm hỏi cho các trang không tồn tại"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
473
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
474 msgid "Show page trail"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
475 msgstr "Hiện vệt trang (page trail)"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
476
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
477 msgid "Show icon toolbar"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
478 msgstr "Hiện thanh công cụ"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
479
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
480 msgid "Show top/bottom links in headings"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
481 msgstr "Hiện các liên kết về đầu và về cuối trang ở các tiêu đề"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
482
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
483 msgid "Show fancy diffs"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
484 msgstr "Hiện diff đẹp"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
485
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
486 msgid "Add spaces to displayed wiki names"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
487 msgstr "Thêm khoảng trống để hiển thị các tên wiki (Wiki Names)"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
488
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
489 msgid "Remember login information"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
490 msgstr "Nhớ thông tin đăng nhập"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
491
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
492 msgid "Subscribe to trivial changes"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
493 msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
494
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
495 msgid "Disable this account forever"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
496 msgstr "Huỷ bỏ account này"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
497
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
498 msgid "Name"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
499 msgstr "Tên"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
500
2
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
501 msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
502 msgstr ""
896
9dcd18a790ab i18n: no .mo files anymore, we directly read .po and cache the result
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 611
diff changeset
503 "(Dùng HọĐệmTên, và khong bo dau, hoặc dùng Firstname''''''Lastname với tên "
9dcd18a790ab i18n: no .mo files anymore, we directly read .po and cache the result
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 611
diff changeset
504 "tiếng Anh)"
2
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
505
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
506 msgid "Alias-Name"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
507 msgstr ""
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
508
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
509 msgid "Password"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
510 msgstr "Mật khẩu"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
511
2
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
512 msgid "Password repeat"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
513 msgstr "Lập lại mật khẩu"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
514
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
515 msgid "(Only for password change or new account)"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
516 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
517
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
518 msgid "Email"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
519 msgstr "Thư điện tử"
2
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
520
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
521 msgid "User CSS URL"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
522 msgstr "CSS URL riêng"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
523
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
524 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
525 msgstr "(để trống nếu không dùng CSS)"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
526
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
527 msgid "Editor size"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
528 msgstr "Kích thước khung soạn thảo"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
529
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
530 #, python-format
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
531 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
532 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
533
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
534 msgid "The theme name is not set."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
535 msgstr ""
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
536
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
537 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
538 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
539
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
540 #, fuzzy, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
541 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
542 msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu."
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
543
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
544 #, python-format
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
545 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
546 msgstr ""
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
547
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
548 #, python-format
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
549 msgid "The page %s does not exist."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
550 msgstr ""
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
551
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
552 msgid "Invalid package file header."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
553 msgstr ""
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
554
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
555 msgid "Package file format unsupported."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
556 msgstr ""
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
557
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
558 #, python-format
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
559 msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
560 msgstr ""
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
561
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
562 #, python-format
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
563 msgid "The file %s was not found in the package."
2
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
564 msgstr ""
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
565
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
566 #, fuzzy, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
567 msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
568 msgstr "Tìm thấy %(hits)d trang trong tổng số %(pages)d trang."
2
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
569
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
570 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
571 msgid "%.2f seconds"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
572 msgstr "%.2f giây"
2
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
573
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
574 msgid "match"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
575 msgstr "phù hợp"
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
576
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
577 msgid "matches"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
578 msgstr "phù hợp"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
579
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
580 msgid ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
581 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
582 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
583 msgstr ""
162
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
584 "Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
585 "có thể kích hoạt chức năng này."
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
586
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
587 msgid "Please provide a valid email address!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
588 msgstr "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử hợp lệ!"
512
3ede5fa7001a shorter name for User Preferences, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 493
diff changeset
589
3ede5fa7001a shorter name for User Preferences, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 493
diff changeset
590 #, python-format
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
591 msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
592 msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
593
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
594 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
130
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
595 msgstr ""
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
596
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
597 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
598 msgstr "Tên người dùng trống. Vui lòng nhập vào tên người dùng."
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
599
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
600 #, python-format
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
601 msgid ""
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
602 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
603 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
604 "space between words. Group page name is not allowed."
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
605 msgstr ""
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
606 "Tên người dùng không hợp lệ {{{'%s'}}}.\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
607 "Tên có thể dùng mọi chữ số Unicode, với một khoảng trắng không bắt buộc ở "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
608 "giữa. Bạn không thể dùng tên cho nhóm."
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
609
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
610 msgid "This user name already belongs to somebody else."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
611 msgstr "Tên người dùng này đã được đăng ký."
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
612
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
613 msgid "Passwords don't match!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
614 msgstr "Mật khẩu không đúng!"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
615
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
616 msgid "Please specify a password!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
617 msgstr "Vui lòng cho biết mật khẩu!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
618
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
619 #, fuzzy
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
620 msgid ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
621 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
622 "can get it by email."
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
623 msgstr ""
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
624 "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử. Nếu bạn mất thông tin đăng nhập, bạn "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
625 "có thể lấy lại nó qua thư điện tử."
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
626
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
627 msgid "This email already belongs to somebody else."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
628 msgstr "Địa chỉ thư điện tử này đã được đăng ký."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
629
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
630 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
611
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
631 msgstr ""
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
632
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
633 msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
611
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
634 msgstr ""
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
635
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
636 #, python-format
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
637 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
638 msgstr "Kiểu '%(theme_name)s' không thể đuợc nạp!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
639
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
640 msgid "User preferences saved!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
641 msgstr "Sở thích của bạn đã được lưu!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
642
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
643 msgid "Default"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
644 msgstr "Mặc định"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
645
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
646 msgid "<Browser setting>"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
647 msgstr "<Theo trình duyệt>"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
648
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
649 msgid "the one preferred"
611
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
650 msgstr ""
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
651
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
652 msgid "free choice"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
653 msgstr ""
611
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
654
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
655 msgid "Select User"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
656 msgstr ""
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
657
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
658 msgid "Save"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
659 msgstr "Lưu"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
660
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
661 msgid "Preferred theme"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
662 msgstr "Theme mặc định"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
663
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
664 #, fuzzy
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
665 msgid "Editor Preference"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
666 msgstr "Sở thích cá nhân"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
667
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
668 msgid "Editor shown on UI"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
669 msgstr ""
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
670
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
671 msgid "Time zone"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
672 msgstr "Múi giờ"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
673
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
674 msgid "Your time is"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
675 msgstr "Giờ hiện tại"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
676
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
677 msgid "Server time is"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
678 msgstr "Giờ ở máy chủ"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
679
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
680 msgid "Date format"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
681 msgstr "Định dạng ngày"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
682
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
683 msgid "Preferred language"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
684 msgstr "Ngôn ngữ mặc định"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
685
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
686 msgid "General options"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
687 msgstr "Các lựa chọn chung"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
688
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
689 msgid "Quick links"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
690 msgstr "Các liên kết thường dùng"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
691
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
692 msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
693 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
694 "Danh sách này không hoạt động cho đến khi bạn nhập vào địa chỉ thư hợp lệ!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
695
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
696 msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
697 msgstr "Các trang đã đăng ký (một regex trong một dòng)"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
698
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
699 msgid "Create Profile"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
700 msgstr "Tạo Profile"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
701
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
702 msgid "Mail me my account data"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
703 msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"
611
219ffcdc211a updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 568
diff changeset
704
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
705 #, python-format
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
706 msgid ""
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
707 "To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
708 "page."
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
709 msgstr ""
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
710
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
711 msgid "Login"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
712 msgstr "Đăng nhập"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
713
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
714 msgid "Action"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
715 msgstr "Công việc"
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
716
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
717 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
718 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
719 msgstr "Dự đoán \"=\" sẽ theo sau \"%(token)s\""
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
720
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
721 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
722 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
723 msgstr "Dự đoán \"%(token)s\" sẽ chứa giá trị nào đó"
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
724
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
725 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
726 msgid "[%d attachments]"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
727 msgstr "[%d attachments]"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
728
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
729 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
730 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
731 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
732 "page."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
733 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
734 "Có tổng cộng <a href=\"%(link)s\">%(count)s file gửi kèm</a> trong trang này."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
735
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
736 msgid "Filename of attachment not specified!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
737 msgstr "Tên file gửi kèm không được định rõ!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
738
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
739 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
740 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
741 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' không tồn tại!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
742
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
743 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
744 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
745 "as shown below in the list of files. \n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
746 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
747 "since this is subject to change and can break easily."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
748 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
749 "Để chỉ tới file gửi kèm trong một trang, dùng '''{{{attachment:tên}}}''', \n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
750 "như xuất hiện bên dưới trong phần danh sách các file. \n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
751 "Vui lòng '''KHÔNG''' sử dụng URL của liên kết {{{[get]}}}, \n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
752 "vì rất có thể URL đó sẽ bị thay đổi."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
753
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
754 msgid "del"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
755 msgstr "xoá"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
756
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
757 msgid "get"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
758 msgstr "lấy"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
759
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
760 msgid "edit"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
761 msgstr "sửa"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
762
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
763 msgid "view"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
764 msgstr "xem"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
765
130
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
766 msgid "unzip"
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
767 msgstr ""
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
768
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
769 msgid "install"
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
770 msgstr ""
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
771
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
772 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
773 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
774 msgstr "Không có file gửi kèm trong trang %(pagename)s"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
775
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
776 msgid "Edit drawing"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
777 msgstr "Sửa bản vẽ"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
778
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
779 msgid "Attached Files"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
780 msgstr "File gửi kèm"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
781
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
782 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
783 msgstr "Bạn không thể kèm file vào trang này."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
784
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
785 msgid "New Attachment"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
786 msgstr "Gửi kèm file mới"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
787
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
788 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
789 "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
790 "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
791 "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
792 "used."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
793 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
794 "File gửi kèm sẽ không chép đè lên file cũ. Nếu có sự trùng tên, bạn\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
795 "cần phải đổi tên file bạn sắp tải lên. Mặc khác, nếu ô \"Đổi tên thành\"\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
796 "để trống thì tên file gốc sẽ được dùng."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
797
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
798 msgid "File to upload"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
799 msgstr "File để tải lên"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
800
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
801 #, fuzzy
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
802 msgid "Rename to"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
803 msgstr "Đổi tên"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
804
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
805 msgid "Upload"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
806 msgstr "Tải lên"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
807
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
808 msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
809 msgstr "Wiki này không cho phép gửi kèm file!"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
810
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
811 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
812 msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
813
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
814 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
815 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
816 "again."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
817 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
818 "Không có nội dung. Xóa các ký tự không nằm trong bảng mã ASCII và thử lại."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
819
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
820 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
821 msgstr "Bạn không thể xoá file gửi kèm."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
822
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
823 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
824 msgstr "Bạn không thể lấy file gửi kèm từ trang này."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
825
130
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
826 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
896
9dcd18a790ab i18n: no .mo files anymore, we directly read .po and cache the result
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 611
diff changeset
827 msgstr ""
130
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
828
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
829 msgid "You are not allowed to install files."
896
9dcd18a790ab i18n: no .mo files anymore, we directly read .po and cache the result
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 611
diff changeset
830 msgstr ""
130
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
831
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
832 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
833 msgstr "Bạn không thể xem các file gửi kèm trong trang này."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
834
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
835 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
836 msgid "Unsupported upload action: %s"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
837 msgstr "Không thể thực hiện việc tải lên: %s"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
838
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
839 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
840 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
841 msgstr "File gửi kèm trong trang \"%(pagename)s\""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
842
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
843 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
844 msgid ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
845 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
846 "saved."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
847 msgstr ""
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
848 "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') kích thước %(bytes)"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
849 "d bytes đã được lưu."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
850
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
851 #, python-format
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
852 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
853 msgstr "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') đã tồn tại."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
854
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
855 #, python-format
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
856 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
857 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
858
130
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
859 #, fuzzy, python-format
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
860 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
861 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
862
162
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
863 #, python-format
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
864 msgid ""
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
865 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
866 "would be too large (%(space)d kB missing)."
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
867 msgstr ""
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
868
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
869 #, python-format
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
870 msgid ""
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
871 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
872 "would be too many (%(count)d missing)."
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
873 msgstr ""
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
874
130
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
875 #, fuzzy, python-format
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
876 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
877 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
878
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
879 #, python-format
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
880 msgid ""
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
881 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
882 "files only, exist already or reside in folders."
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
883 msgstr ""
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
884
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
885 #, python-format
162
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 130
diff changeset
886 msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
130
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
887 msgstr ""
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
888
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
889 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
890 msgid "Attachment '%(filename)s'"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
891 msgstr "Gửi kèm '%(filename)s'"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
892
130
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
893 msgid "Package script:"
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
894 msgstr ""
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
895
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
896 #, fuzzy
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
897 msgid "File Name"
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
898 msgstr "Tên file"
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
899
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
900 msgid "Modified"
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
901 msgstr ""
d3a28c683d8f updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
902
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
903 msgid "Size"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
904 msgstr "Kích thước"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
905
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
906 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
907 msgstr "Không hiểu kiểu file, không thể hiện file gửi kèm này trong văn bản."
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
908
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
909 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
910 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
911 msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s trong trang %(pagename)s"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
912
900
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
913 msgid "Delete"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
914 msgstr "Xóa"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
915
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
916 msgid "This page is already deleted or was never created!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
917 msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
918
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
919 msgid "Optional reason for the deletion"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
920 msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
921
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
922 msgid "Really delete this page?"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
923 msgstr "Thật sự xoá trang này?"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
924
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
925 msgid "Editor"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
926 msgstr "Tác giả"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
927
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
928 #, fuzzy
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
929 msgid "Pages"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
930 msgstr "Trang"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
931
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
932 msgid "Select Author"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
933 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
934
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
935 msgid "Revert all!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
936 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
937
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
938 #, fuzzy
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
939 msgid "You are not allowed to use this action."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
940 msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
941
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
942 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
943 msgid "No pages like \"%s\"!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
944 msgstr "Không có trang giống \"%s\"!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
945
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
946 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
947 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
948 msgstr "Tìm thấy chính xác một trang tương tự \"%s\", đang tự chuyển tới."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
949
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
950 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
951 msgid "Pages like \"%s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
952 msgstr "Trang giống \"%s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
953
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
954 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
955 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
956 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s ở trang \"%(title)s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
957
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
958 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
959 msgid "Local Site Map for \"%s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
960 msgstr "Bản đồ liên kết nội bộ cho \"%s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
961
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
962 msgid "Please log in first."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
963 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
964
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
965 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
966 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
967
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
968 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
969 msgid ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
970 "You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
971 "here.\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
972 "\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
973 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
974 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
975 "\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
976 "Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
977 "page.\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
978 "\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
979 "Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
980 "page\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
981 "exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
982 "creating\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
983 "the group pages.\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
984 "\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
985 "||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
986 "group:'''||\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
987 "||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
988 "[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
989 "||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
990 "(username)s/ReadGroup\"]||\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
991 "||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
992 "(username)s only||\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
993 "\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
994 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
995
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
996 msgid "MyPages management"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
997 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
998
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
999 #, fuzzy, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1000 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1001 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1002
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1003 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1004 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1005 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1006
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1007 msgid "Package pages"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1008 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1009
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1010 msgid "Package name"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1011 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1012
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1013 msgid "List of page names - separated by a comma"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1014 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1015
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1016 msgid "Rename Page"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1017 msgstr "Đổi tên trang"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1018
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1019 msgid "New name"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1020 msgstr "Tên mới"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1021
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1022 msgid "Optional reason for the renaming"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1023 msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1024
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1025 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1026 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1027 msgstr "(bao gồm cả %(localwords)d %(pagelink)s)"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1028
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1029 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1030 msgid ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1031 "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1032 "(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1033 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1034 "%(badwords)d từ không có trong từ điển (%(totalwords)d từ)%(localwords)s và "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1035 "được đánh dấu bên dưới:"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1036
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1037 msgid "Add checked words to dictionary"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1038 msgstr "Thêm các từ đã kiểm tra vào từ điển"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1039
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1040 msgid "No spelling errors found!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1041 msgstr "Không có lỗi chính tả!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1042
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1043 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1044 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1045 "Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1046
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1047 #, fuzzy, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1048 msgid "Subscribe users to the page %s"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1049 msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1050
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1051 #, fuzzy, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1052 msgid "Subscribed for %s:"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1053 msgstr "Đăng ký"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1054
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1055 msgid "Not a user:"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1056 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1057
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1058 #, fuzzy
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1059 msgid "You are not allowed to perform this action."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1060 msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1061
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1062 msgid "Do it."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1063 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1064
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1065 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1066 msgid "Execute action %(actionname)s?"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1067 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1068
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1069 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1070 msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1071 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1072
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1073 #, fuzzy, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1074 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1075 msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1076
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1077 #, fuzzy, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1078 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1079 msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1080
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1081 msgid "You are not allowed to revert this page!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1082 msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1083
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1084 msgid "No older revisions available!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1085 msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1086
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1087 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1088 msgid "Diff for \"%s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1089 msgstr "diff của \"%s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1090
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1091 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1092 msgid "Differences between revisions %d and %d"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1093 msgstr "Sự khác nhau giữa phiên bản %d và %d"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1094
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1095 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1096 msgid "(spanning %d versions)"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1097 msgstr "(trải qua %d phiên bản)"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1098
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1099 msgid "No differences found!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1100 msgstr "Không có sự khác biệt!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1101
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1102 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1103 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1104 msgstr "Trang này đã được lưu %(count)d lần!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1105
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1106 msgid "(ignoring whitespace)"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1107 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1108
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1109 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1110 msgstr "Bỏ qua các thay đổi về số lượng khoảng trắng"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1111
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1112 msgid "General Information"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1113 msgstr "Thông tin chung"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1114
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1115 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1116 msgid "Page size: %d"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1117 msgstr "Kích thước trang: %d"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1118
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1119 msgid "SHA digest of this page's content is:"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1120 msgstr "Mã SHA của trang này là:"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1121
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1122 msgid "The following users subscribed to this page:"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1123 msgstr "Những người dùng sau đã đăng ký vào trang này:"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1124
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1125 msgid "This page links to the following pages:"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1126 msgstr "Trang này liên kết tới các trang sau:"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1127
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1128 msgid "Date"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1129 msgstr "Ngày"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1130
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1131 msgid "Diff"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1132 msgstr "diff"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1133
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1134 msgid "Comment"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1135 msgstr "Chú thích"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1136
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1137 msgid "raw"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1138 msgstr "thô"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1139
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1140 msgid "print"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1141 msgstr "in"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1142
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1143 msgid "revert"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1144 msgstr "hoàn nguyên"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1145
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1146 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1147 msgid "Revert to revision %(rev)d."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1148 msgstr "Hoàn nguyên phiên bản %(rev)d."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1149
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1150 msgid "N/A"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1151 msgstr "không rõ"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1152
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1153 msgid "Revision History"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1154 msgstr "Danh sách các thay đổi"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1155
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1156 msgid "No log entries found."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1157 msgstr "Không tìm thấy mục nào."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1158
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1159 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1160 msgid "Info for \"%s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1161 msgstr "Thông tin về \"%s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1162
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1163 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1164 msgid "Show \"%(title)s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1165 msgstr "Hiển thị \"%(title)s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1166
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1167 msgid "General Page Infos"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1168 msgstr "Thông tin chung"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1169
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1170 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1171 msgid "Show chart \"%(title)s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1172 msgstr "Hiển thị biểu đồ \"%(title)s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1173
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1174 msgid "Page hits and edits"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1175 msgstr "Số lần xem và sửa"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1176
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1177 msgid "You must login to add a quicklink."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1178 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1179
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1180 #, fuzzy
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1181 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1182 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1183
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1184 #, fuzzy
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1185 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1186 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1187
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1188 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1189 msgstr "Bạn không thể đăng ký vào trang mà bạn không thể xem."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1190
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1191 #, fuzzy
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1192 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1193 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1194 "Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1195 "có thể kích hoạt chức năng này."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1196
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1197 msgid "You must log in to use subscribtions."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1198 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1199
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1200 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1201 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1202
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1203 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1204 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1205
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1206 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1207 msgstr "Không thể huỷ bỏ đăng ký biểu thức chính quy!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1208
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1209 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1210 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1211
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1212 msgid "You have been subscribed to this page."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1213 msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1214
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1215 msgid "Charts are not available!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1216 msgstr "Biểu đồ không thể được thực hiện!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1217
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1218 msgid "You need to provide a chart type!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1219 msgstr "Bạn cần nhập vào loại biểu đồ!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1220
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1221 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1222 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1223 msgstr "Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1224
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1225 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1226 msgid ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1227 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1228 "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1229 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1230
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1231 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1232 msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1233 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1234
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1235 msgid "Wiki Backup / Restore"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1236 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1237
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1238 msgid ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1239 "Some hints:\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1240 " * To restore a backup:\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1241 " * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1242 " * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1243 "stuff).\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1244 " * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1245 " * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1246 "\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1247 " * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1248 "file\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1249 " you get to a secure place.\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1250 "\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1251 "Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1252 "complete.\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1253 "\n"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1254 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1255
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1256 msgid "Backup"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1257 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1258
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1259 msgid "Restore"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1260 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1261
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1262 #, fuzzy
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1263 msgid "You are not allowed to do remote backup."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1264 msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1265
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1266 #, fuzzy, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1267 msgid "Unknown backup subaction: %s."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1268 msgstr "Việc không rõ"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1269
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1270 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1271 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1272 msgstr "Vui lòng dùng từ khoá tìm kiếm khác thay cho {{{\"%s\"}}}"
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1273
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1274 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1275 msgid "Title Search: \"%s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1276 msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1277
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1278 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1279 msgid "Full Text Search: \"%s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1280 msgstr "Tìm nội dung: \"%s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1281
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1282 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1283 msgid "Full Link List for \"%s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1284 msgstr "Danh sách liên kết đầy đủ trong \"%s\""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1285
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1286 #, python-format
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1287 msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1288 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1289 "Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật "
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1290 "khẩu."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1291
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1292 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1293 msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1294
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1295 #, fuzzy
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1296 msgid "Sorry, login failed."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1297 msgstr "Xin lỗi, sai mật khẩu."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1298
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1299 msgid "You are now logged out."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1300 msgstr "Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1301
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1302 msgid ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1303 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1304 msgstr ""
7d2ca311b56b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 896
diff changeset
1305
543
2d4d8f7edf1b updated POTFILES.in, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 528
diff changeset
1306 #, python-format
2
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
1307 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
1308 msgstr "Tải lên file \"%(filename)s\""
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
1309
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
1310 #, python-format
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
1311 msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
1312 msgstr "Tạo bản vẽ \"%(filename)s\" mới"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
1313
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
1314 #, python-format
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
1315 msgid "Edit drawing %(filename)s"
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
1316 msgstr "Sửa bản vẽ \"%(filename)s\""
33b9a41e43bc updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 0
diff changeset
1317
486
72e96d74f98d i18ned the linenumber toggle string
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 485
diff changeset
1318 msgid "Toggle line numbers"
72e96d74f98d i18ned the linenumber toggle string
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 485
diff changeset
1319 msgstr ""
72e96d74f98d i18ned the linenumber toggle string
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 485
diff changeset
1320
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1321 msgid "FrontPage"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1322 msgstr "Trang đầu"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1323
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1324 msgid "RecentChanges"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1325 msgstr "Các thay đổi gần đây"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1326
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1327 msgid "TitleIndex"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1328 msgstr "Tựa chỉ mục"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1329
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1330 msgid "WordIndex"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1331 msgstr "Từ chỉ mục"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1332
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1333 msgid "FindPage"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1334 msgstr "Tìm trang"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1335
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1336 msgid "SiteNavigation"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1337 msgstr "SiteNavigation"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1338
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1339 msgid "HelpContents"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1340 msgstr "Trang chỉ dẫn"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1341
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1342 msgid "HelpOnFormatting"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1343 msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1344
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1345 msgid "UserPreferences"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1346 msgstr "Sở thích cá nhân"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1347
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1348 msgid "WikiLicense"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1349 msgstr "Wiki License"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1350
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1351 msgid "MissingPage"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1352 msgstr "MissingPage"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1353
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1354 msgid "MissingHomePage"
896
9dcd18a790ab i18n: no .mo files anymore, we directly read .po and cache the result
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 611
diff changeset
1355 msgstr ""
546
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1356
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1357 msgid "Mon"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1358 msgstr "Thứ Hai"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1359
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1360 msgid "Tue"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1361 msgstr "Thứ Ba"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1362
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1363 msgid "Wed"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1364 msgstr "Thứ Tư"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1365
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1366 msgid "Thu"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543
diff changeset
1367 msgstr "Thứ Năm"
a3952e509faa updated POTFILES.in + i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 543</