comparison MoinMoin/i18n/vi.po @ 611:219ffcdc211a

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Thu, 04 May 2006 17:55:58 +0200
parents 4fb533df2b39
children
comparison
equal deleted inserted replaced
610:8dac4b68072b 611:219ffcdc211a
11 # 11 #
12 msgid "" 12 msgid ""
13 msgstr "" 13 msgstr ""
14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n" 14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16 "POT-Creation-Date: 2006-04-15 18:22+0200\n" 16 "POT-Creation-Date: 2006-05-04 16:44+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n" 17 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
18 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n" 18 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
19 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n" 19 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n" 20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" 21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
511 msgid "GUI Mode" 511 msgid "GUI Mode"
512 msgstr "" 512 msgstr ""
513 513
514 msgid "Edit was cancelled." 514 msgid "Edit was cancelled."
515 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ." 515 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."
516
517 #, fuzzy
518 msgid "You can't rename to an empty pagename."
519 msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."
520
521 #, python-format
522 msgid ""
523 "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
524 "\n"
525 "Try a different name."
526 msgstr ""
527 "'''Đã có trang {{{'%s'}}}.'''\n"
528 "\n"
529 "Vui lòng dùng tên khác."
530
531 #, python-format
532 msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
533 msgstr ""
516 534
517 msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated." 535 msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
518 msgstr "Cám ơn bạn vì những sửa đổi. Sự quan tâm của bạn rất được cảm kích." 536 msgstr "Cám ơn bạn vì những sửa đổi. Sự quan tâm của bạn rất được cảm kích."
519 537
520 #, python-format 538 #, python-format
1109 msgstr "" 1127 msgstr ""
1110 1128
1111 msgid "MyPages management" 1129 msgid "MyPages management"
1112 msgstr "" 1130 msgstr ""
1113 1131
1114 msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
1115 msgstr "Bạn không thể đổi tên trang trong wiki này!"
1116
1117 msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
1118 msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để đổi tên trang!"
1119
1120 #, python-format
1121 msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
1122 msgstr ""
1123
1124 msgid "Rename Page" 1132 msgid "Rename Page"
1125 msgstr "Đổi tên trang" 1133 msgstr "Đổi tên trang"
1126 1134
1127 msgid "New name" 1135 msgid "New name"
1128 msgstr "Tên mới" 1136 msgstr "Tên mới"
1129 1137
1130 msgid "Optional reason for the renaming" 1138 msgid "Optional reason for the renaming"
1131 msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)" 1139 msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)"
1132 1140
1133 #, python-format 1141 #, python-format
1134 msgid ""
1135 "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
1136 "\n"
1137 "Try a different name."
1138 msgstr ""
1139 "'''Đã có trang {{{'%s'}}}.'''\n"
1140 "\n"
1141 "Vui lòng dùng tên khác."
1142
1143 #, python-format
1144 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)" 1142 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
1145 msgstr "(bao gồm cả %(localwords)d %(pagelink)s)" 1143 msgstr "(bao gồm cả %(localwords)d %(pagelink)s)"
1146 1144
1147 #, python-format 1145 #, python-format
1148 msgid "" 1146 msgid ""
1159 msgstr "Không có lỗi chính tả!" 1157 msgstr "Không có lỗi chính tả!"
1160 1158
1161 msgid "You can't check spelling on a page you can't read." 1159 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
1162 msgstr "" 1160 msgstr ""
1163 "Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem." 1161 "Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."
1162
1163 msgid "Do it."
1164 msgstr ""
1165
1166 #, python-format
1167 msgid "Execute action %(actionname)s?"
1168 msgstr ""
1169
1170 #, python-format
1171 msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
1172 msgstr ""
1173
1174 #, fuzzy, python-format
1175 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
1176 msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."
1177
1178 #, fuzzy, python-format
1179 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
1180 msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"
1164 1181
1165 #, python-format 1182 #, python-format
1166 msgid "Title Search: \"%s\"" 1183 msgid "Title Search: \"%s\""
1167 msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\"" 1184 msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\""
1168 1185
1209 1226
1210 #, fuzzy 1227 #, fuzzy
1211 msgid "You are now logged out." 1228 msgid "You are now logged out."
1212 msgstr "Cookie đã được xoá. Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống." 1229 msgstr "Cookie đã được xoá. Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."
1213 1230
1214 msgid "You are not allowed to delete this page." 1231 msgid "Delete"
1215 msgstr "Bạn không thể xoá trang này." 1232 msgstr "Xóa"
1216 1233
1217 msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!" 1234 msgid "Optional reason for the deletion"
1218 msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!" 1235 msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"
1219 1236
1220 msgid "Really delete this page?" 1237 msgid "Really delete this page?"
1221 msgstr "Thật sự xoá trang này?" 1238 msgstr "Thật sự xoá trang này?"
1222
1223 msgid "Delete"
1224 msgstr "Xóa"
1225
1226 msgid "Optional reason for the deletion"
1227 msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"
1228 1239
1229 #, python-format 1240 #, python-format
1230 msgid "" 1241 msgid ""
1231 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n" 1242 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
1232 "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d" 1243 "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
1879 msgstr "Thư đã được gửi" 1890 msgstr "Thư đã được gửi"
1880 1891
1881 msgid "Mail sent OK" 1892 msgid "Mail sent OK"
1882 msgstr "Thư đã được gửi" 1893 msgstr "Thư đã được gửi"
1883 1894
1895 #~ msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
1896 #~ msgstr "Bạn không thể đổi tên trang trong wiki này!"
1897
1898 #~ msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
1899 #~ msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để đổi tên trang!"
1900
1901 #~ msgid "You are not allowed to delete this page."
1902 #~ msgstr "Bạn không thể xoá trang này."
1903
1884 #~ msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)" 1904 #~ msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
1885 #~ msgstr "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)" 1905 #~ msgstr "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
1886 1906
1887 #, fuzzy 1907 #, fuzzy
1888 #~ msgid "User Preferences" 1908 #~ msgid "User Preferences"