comparison MoinMoin/i18n/vi.MoinMoin.po @ 2763:6a707c041132

updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Sat, 25 Aug 2007 21:42:15 +0200
parents 402275b0dac7
children 0ffcad924a92
comparison
equal deleted inserted replaced
2762:9b622bb9e7f7 2763:6a707c041132
9 # 9 #
10 # MoinMoin vi system text translation 10 # MoinMoin vi system text translation
11 # 11 #
12 msgid "" 12 msgid ""
13 msgstr "" 13 msgstr ""
14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n" 14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16 "POT-Creation-Date: 2007-01-29 23:46+0100\n" 16 "POT-Creation-Date: 2007-07-30 19:24+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n" 17 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
18 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n" 18 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
19 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n" 19 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n" 20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" 21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
375 375
376 msgid "Edit was cancelled." 376 msgid "Edit was cancelled."
377 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ." 377 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."
378 378
379 #, fuzzy 379 #, fuzzy
380 msgid "You can't copy to an empty pagename."
381 msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."
382
383 #, fuzzy
384 msgid "You are not allowed to copy this page!"
385 msgstr "Bạn không thể sửa trang này!"
386
387 #, fuzzy, python-format
388 msgid ""
389 "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
390 "Try a different name."
391 msgstr ""
392 "'''Đã có trang {{{'%s'}}}.'''\n"
393 "\n"
394 "Vui lòng dùng tên khác."
395
396 #, python-format
397 msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
398 msgstr ""
399
400 #, fuzzy
401 msgid "You are not allowed to rename this page!"
402 msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"
403
404 #, fuzzy
380 msgid "You can't rename to an empty pagename." 405 msgid "You can't rename to an empty pagename."
381 msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng." 406 msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."
382 407
383 #, python-format 408 #, python-format
384 msgid "" 409 msgid ""
573 598
574 #, python-format 599 #, python-format
575 msgid "This page redirects to page \"%(page)s\"" 600 msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
576 msgstr "Trang này sẽ chuyển tới trang \"%(page)s\"" 601 msgstr "Trang này sẽ chuyển tới trang \"%(page)s\""
577 602
578 #, python-format
579 msgid ""
580 "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
581 "To use this form on other pages, insert a\n"
582 "[[BR]][[BR]]'''{{{ [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
583 "macro call.-~\n"
584 msgstr ""
585 "~-Nếu bạn gửi đơn này, những gì bạn gửi sẽ được hiển thị.\n"
586 "Để dùng đơn này ở trang khác, chèn vào một câu lênh gọi\n"
587 "[[BR]][[BR]]'''{{{ [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
588
589 #, fuzzy 603 #, fuzzy
590 msgid "Create New Page" 604 msgid "Create New Page"
591 msgstr "Tạo trang này" 605 msgstr "Tạo trang này"
592 606
593 msgid "You are not allowed to view this page." 607 msgid "You are not allowed to view this page."
679 693
680 msgid "Search Text" 694 msgid "Search Text"
681 msgstr "Tìm nội dung" 695 msgstr "Tìm nội dung"
682 696
683 #, python-format 697 #, python-format
698 msgid "Not supported mimetype of file: %s"
699 msgstr ""
700
701 msgid "Embedded"
702 msgstr ""
703
704 #, python-format
684 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\"" 705 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
685 msgstr "Tải lên file \"%(filename)s\"" 706 msgstr "Tải lên file \"%(filename)s\""
686 707
687 #, fuzzy, python-format 708 #, fuzzy, python-format
688 msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!" 709 msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
774 795
775 #, fuzzy 796 #, fuzzy
776 msgid "Xapian Version" 797 msgid "Xapian Version"
777 msgstr "Phiên bản MoinMoin" 798 msgstr "Phiên bản MoinMoin"
778 799
779 msgid "Xapian stemming" 800 msgid "PyStemmer not installed"
780 msgstr "" 801 msgstr ""
802
803 msgid "Stemming for Xapian"
804 msgstr ""
805
806 #, fuzzy
807 msgid "PyStemmer Version"
808 msgstr "Phiên bản Python"
809
810 #, fuzzy
811 msgid "PyStemmer stems"
812 msgstr "Phiên bản Python"
781 813
782 msgid "Active threads" 814 msgid "Active threads"
783 msgstr "" 815 msgstr ""
784 816
785 #, python-format 817 #, python-format
871 903
872 #, fuzzy 904 #, fuzzy
873 msgid "any language" 905 msgid "any language"
874 msgstr "Ngôn ngữ mặc định" 906 msgstr "Ngôn ngữ mặc định"
875 907
908 msgid "any mimetype"
909 msgstr ""
910
876 msgid "Language" 911 msgid "Language"
877 msgstr "" 912 msgstr ""
878 913
879 #, fuzzy 914 #, fuzzy
880 msgid "File Type" 915 msgid "File Type"
979 #, python-format 1014 #, python-format
980 msgid "**Could not find the referenced page: %s**" 1015 msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
981 msgstr "" 1016 msgstr ""
982 1017
983 #, python-format 1018 #, python-format
984 msgid "Create new drawing \"%(filename)s\"" 1019 msgid "Inlined image: %(url)s"
1020 msgstr ""
1021
1022 #, fuzzy, python-format
1023 msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
985 msgstr "Tạo bản vẽ \"%(filename)s\" mới" 1024 msgstr "Tạo bản vẽ \"%(filename)s\" mới"
986 1025
987 #, python-format 1026 #, fuzzy, python-format
988 msgid "Edit drawing %(filename)s" 1027 msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
989 msgstr "Sửa bản vẽ \"%(filename)s\"" 1028 msgstr "Sửa bản vẽ \"%(filename)s\""
990 1029
1030 #, fuzzy, python-format
1031 msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
1032 msgstr "Sửa bản vẽ \"%(filename)s\""
1033
991 msgid "Toggle line numbers" 1034 msgid "Toggle line numbers"
1035 msgstr ""
1036
1037 msgid "[all]"
1038 msgstr ""
1039
1040 msgid "[not empty]"
1041 msgstr ""
1042
1043 msgid "[empty]"
1044 msgstr ""
1045
1046 msgid "filter"
992 msgstr "" 1047 msgstr ""
993 1048
994 msgid "Line" 1049 msgid "Line"
995 msgstr "Dòng" 1050 msgstr "Dòng"
996 1051
1106 msgstr "Tìm:" 1161 msgstr "Tìm:"
1107 1162
1108 msgid "More Actions:" 1163 msgid "More Actions:"
1109 msgstr "Các hành động khác:" 1164 msgstr "Các hành động khác:"
1110 1165
1111 msgid "------------" 1166 msgid "------------------------"
1112 msgstr "" 1167 msgstr ""
1113 1168
1114 #, fuzzy 1169 #, fuzzy
1115 msgid "Raw Text" 1170 msgid "Raw Text"
1116 msgstr "Hiện trang nguồn" 1171 msgstr "Hiện trang nguồn"
1123 msgstr "Xóa trang" 1178 msgstr "Xóa trang"
1124 1179
1125 msgid "Rename Page" 1180 msgid "Rename Page"
1126 msgstr "Đổi tên trang" 1181 msgstr "Đổi tên trang"
1127 1182
1183 #, fuzzy
1184 msgid "Copy Page"
1185 msgstr "Tới trang"
1186
1128 msgid "Delete Page" 1187 msgid "Delete Page"
1129 msgstr "Xóa trang" 1188 msgstr "Xóa trang"
1130 1189
1131 msgid "Like Pages" 1190 msgid "Like Pages"
1132 msgstr "" 1191 msgstr ""
1152 msgid "Package Pages" 1211 msgid "Package Pages"
1153 msgstr "" 1212 msgstr ""
1154 1213
1155 msgid "Render as Docbook" 1214 msgid "Render as Docbook"
1156 msgstr "" 1215 msgstr ""
1216
1217 #, fuzzy
1218 msgid "Sync Pages"
1219 msgstr "Trang"
1157 1220
1158 msgid "Do" 1221 msgid "Do"
1159 msgstr "Làm" 1222 msgstr "Làm"
1160 1223
1161 #, fuzzy 1224 #, fuzzy
1478 #, fuzzy 1541 #, fuzzy
1479 msgid "Your quicklink to this page has been removed." 1542 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
1480 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ." 1543 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
1481 1544
1482 #, fuzzy 1545 #, fuzzy
1546 msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
1547 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
1548
1549 #, fuzzy
1483 msgid "A quicklink to this page has been added for you." 1550 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
1484 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ." 1551 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
1485 1552
1486 #, python-format 1553 #, fuzzy
1487 msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password." 1554 msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
1488 msgstr "" 1555 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
1489 "Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật "
1490 "khẩu."
1491 1556
1492 msgid "Missing password. Please enter user name and password." 1557 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
1493 msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu." 1558 msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu."
1494 1559
1495 #, fuzzy 1560 #, fuzzy
1504 msgid "" 1569 msgid ""
1505 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this " 1570 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
1506 "page." 1571 "page."
1507 msgstr "" 1572 msgstr ""
1508 "Có tổng cộng <a href=\"%(link)s\">%(count)s file gửi kèm</a> trong trang này." 1573 "Có tổng cộng <a href=\"%(link)s\">%(count)s file gửi kèm</a> trong trang này."
1574
1575 #, fuzzy, python-format
1576 msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
1577 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
1509 1578
1510 msgid "Filename of attachment not specified!" 1579 msgid "Filename of attachment not specified!"
1511 msgstr "Tên file gửi kèm không được định rõ!" 1580 msgstr "Tên file gửi kèm không được định rõ!"
1512 1581
1513 #, python-format 1582 #, python-format
1568 1637
1569 #, fuzzy 1638 #, fuzzy
1570 msgid "Rename to" 1639 msgid "Rename to"
1571 msgstr "Đổi tên" 1640 msgstr "Đổi tên"
1572 1641
1642 msgid "Overwrite existing attachment of same name"
1643 msgstr ""
1644
1573 msgid "Upload" 1645 msgid "Upload"
1574 msgstr "Tải lên" 1646 msgstr "Tải lên"
1575 1647
1576 msgid "Attached Files" 1648 msgid "Attached Files"
1577 msgstr "File gửi kèm" 1649 msgstr "File gửi kèm"
1699 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip " 1771 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
1700 "files only, exist already or reside in folders." 1772 "files only, exist already or reside in folders."
1701 msgstr "" 1773 msgstr ""
1702 1774
1703 #, python-format 1775 #, python-format
1704 msgid "The file %(target)s is not a .zip file." 1776 msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
1705 msgstr "" 1777 msgstr ""
1706 1778
1707 #, python-format 1779 #, python-format
1708 msgid "Attachment '%(filename)s'" 1780 msgid "Attachment '%(filename)s'"
1709 msgstr "Gửi kèm '%(filename)s'" 1781 msgstr "Gửi kèm '%(filename)s'"
1729 msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s trong trang %(pagename)s" 1801 msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s trong trang %(pagename)s"
1730 1802
1731 msgid "This page is already deleted or was never created!" 1803 msgid "This page is already deleted or was never created!"
1732 msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!" 1804 msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!"
1733 1805
1806 msgid "Rename all /subpages too?"
1807 msgstr ""
1808
1734 msgid "New name" 1809 msgid "New name"
1735 msgstr "Tên mới" 1810 msgstr "Tên mới"
1736 1811
1737 msgid "Optional reason for the renaming" 1812 msgid "Optional reason for the renaming"
1738 msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)" 1813 msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)"
1814
1815 #, fuzzy
1816 msgid "Really rename this page?"
1817 msgstr "Thật sự xoá trang này?"
1739 1818
1740 #, python-format 1819 #, python-format
1741 msgid "Full Link List for \"%s\"" 1820 msgid "Full Link List for \"%s\""
1742 msgstr "Danh sách liên kết đầy đủ trong \"%s\"" 1821 msgstr "Danh sách liên kết đầy đủ trong \"%s\""
1743 1822
1809 #, python-format 1888 #, python-format
1810 msgid "After filtering: %s pages" 1889 msgid "After filtering: %s pages"
1811 msgstr "" 1890 msgstr ""
1812 1891
1813 #, python-format 1892 #, python-format
1893 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
1894 msgstr ""
1895
1896 #, python-format
1814 msgid "Deleted page %s locally." 1897 msgid "Deleted page %s locally."
1815 msgstr "" 1898 msgstr ""
1816 1899
1817 #, python-format 1900 #, python-format
1818 msgid "Error while deleting page %s locally:" 1901 msgid "Error while deleting page %s locally:"
1884 1967
1885 #, python-format 1968 #, python-format
1886 msgid "Page %s merged with conflicts." 1969 msgid "Page %s merged with conflicts."
1887 msgstr "" 1970 msgstr ""
1888 1971
1972 #, fuzzy
1973 msgid "Load"
1974 msgstr "Tải lên"
1975
1976 #, fuzzy
1977 msgid "New Page or New Attachment"
1978 msgstr "Gửi kèm file mới"
1979
1980 msgid ""
1981 "You can upload a file to a new page or choose to upload a file as attachment "
1982 "for the current page"
1983 msgstr ""
1984
1985 #, fuzzy
1986 msgid "attachment"
1987 msgstr "Gửi kèm file mới"
1988
1989 msgid "overwrite"
1990 msgstr ""
1991
1992 #, fuzzy
1993 msgid "New Name"
1994 msgstr "Tên mới"
1995
1889 #, python-format 1996 #, python-format
1890 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)" 1997 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
1891 msgstr "(bao gồm cả %(localwords)d %(pagelink)s)" 1998 msgstr "(bao gồm cả %(localwords)d %(pagelink)s)"
1892 1999
1893 #, python-format 2000 #, python-format
1902 msgstr "Thêm các từ đã kiểm tra vào từ điển" 2009 msgstr "Thêm các từ đã kiểm tra vào từ điển"
1903 2010
1904 msgid "No spelling errors found!" 2011 msgid "No spelling errors found!"
1905 msgstr "Không có lỗi chính tả!" 2012 msgstr "Không có lỗi chính tả!"
1906 2013
2014 #, fuzzy
2015 msgid "You can't save spelling words."
2016 msgstr ""
2017 "Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."
2018
1907 msgid "You can't check spelling on a page you can't read." 2019 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
1908 msgstr "" 2020 msgstr ""
1909 "Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem." 2021 "Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."
1910 2022
1911 msgid "You are now logged out." 2023 msgid "You are now logged out."
1936 2048
1937 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences." 2049 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
1938 msgstr "" 2050 msgstr ""
1939 2051
1940 msgid "You have been subscribed to this page." 2052 msgid "You have been subscribed to this page."
2053 msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."
2054
2055 #, fuzzy
2056 msgid "You could not get subscribed to this page."
1941 msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này." 2057 msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."
1942 2058
1943 msgid "General Information" 2059 msgid "General Information"
1944 msgstr "Thông tin chung" 2060 msgstr "Thông tin chung"
1945 2061
2125 msgstr "Việc không rõ" 2241 msgstr "Việc không rõ"
2126 2242
2127 msgid "You are not allowed to revert this page!" 2243 msgid "You are not allowed to revert this page!"
2128 msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!" 2244 msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"
2129 2245
2246 msgid ""
2247 "You were viewing the current revision of this page when you called the "
2248 "revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
2249 "older revision and then call revert to this (older) revision again."
2250 msgstr ""
2251
2130 #, python-format 2252 #, python-format
2131 msgid "Local Site Map for \"%s\"" 2253 msgid "Local Site Map for \"%s\""
2132 msgstr "Bản đồ liên kết nội bộ cho \"%s\"" 2254 msgstr "Bản đồ liên kết nội bộ cho \"%s\""
2133 2255
2134 #, python-format 2256 #, python-format
2187 2309
2188 #, python-format 2310 #, python-format
2189 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\"" 2311 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
2190 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s ở trang \"%(title)s\"" 2312 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s ở trang \"%(title)s\""
2191 2313
2314 msgid "Copy all /subpages too?"
2315 msgstr ""
2316
2317 #, fuzzy
2318 msgid "Optional reason for the copying"
2319 msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)"
2320
2321 #, fuzzy
2322 msgid "Really copy this page?"
2323 msgstr "Thật sự xoá trang này?"
2324
2192 msgid "" 2325 msgid ""
2193 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name." 2326 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
2194 msgstr "" 2327 msgstr ""
2195 2328
2196 msgid "Delete" 2329 msgid "Delete"
2197 msgstr "Xóa" 2330 msgstr "Xóa"
2198 2331
2332 msgid "Delete all /subpages too?"
2333 msgstr ""
2334
2199 msgid "Optional reason for the deletion" 2335 msgid "Optional reason for the deletion"
2200 msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)" 2336 msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"
2201 2337
2202 msgid "Really delete this page?" 2338 msgid "Really delete this page?"
2203 msgstr "Thật sự xoá trang này?" 2339 msgstr "Thật sự xoá trang này?"
2340
2341 #, fuzzy
2342 #~ msgid "filename"
2343 #~ msgstr "Tên file"
2344
2345 #~ msgid ""
2346 #~ "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
2347 #~ "To use this form on other pages, insert a\n"
2348 #~ "[[BR]][[BR]]'''{{{ [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
2349 #~ "macro call.-~\n"
2350 #~ msgstr ""
2351 #~ "~-Nếu bạn gửi đơn này, những gì bạn gửi sẽ được hiển thị.\n"
2352 #~ "Để dùng đơn này ở trang khác, chèn vào một câu lênh gọi\n"
2353 #~ "[[BR]][[BR]]'''{{{ [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
2354
2355 #~ msgid ""
2356 #~ "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
2357 #~ msgstr ""
2358 #~ "Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật "
2359 #~ "khẩu."
2204 2360
2205 #~ msgid "raw" 2361 #~ msgid "raw"
2206 #~ msgstr "thô" 2362 #~ msgstr "thô"
2207 2363
2208 #~ msgid "print" 2364 #~ msgid "print"
2270 #~ "bạn đã cắt ở trang cũ bởi vì việc đó sẽ xoá toàn bộ những thay đổi\n" 2426 #~ "bạn đã cắt ở trang cũ bởi vì việc đó sẽ xoá toàn bộ những thay đổi\n"
2271 #~ "của người khác, và được coi là một việc làm cực kỳ khiếm nhã!''\n" 2427 #~ "của người khác, và được coi là một việc làm cực kỳ khiếm nhã!''\n"
2272 2428
2273 #~ msgid "(Only when changing passwords)" 2429 #~ msgid "(Only when changing passwords)"
2274 #~ msgstr "(Chỉ khi nào đổi mật khẩu)" 2430 #~ msgstr "(Chỉ khi nào đổi mật khẩu)"
2275
2276 #~ msgid "Filename"
2277 #~ msgstr "Tên file"