comparison MoinMoin/i18n/lv.py @ 44:78845f914fe1

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-45
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Mon, 26 Sep 2005 18:53:01 +0000
parents c809dbc92962
children b0cd40a3d4ff
comparison
equal deleted inserted replaced
43:dc640ea37379 44:78845f914fe1
40 '''Jums nav tiesību labot šo lapu.''', 40 '''Jums nav tiesību labot šo lapu.''',
41 '''Page is immutable!''': 41 '''Page is immutable!''':
42 '''Nemaināma lapa!''', 42 '''Nemaināma lapa!''',
43 '''Cannot edit old revisions!''': 43 '''Cannot edit old revisions!''':
44 '''Vecās versijas labot nedrīkst!''', 44 '''Vecās versijas labot nedrīkst!''',
45 '''The lock you held timed out, be prepared for editing conflicts!''': 45 '''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
46 '''Lapas slēgšanas laika kvota ir izsmelta. Iespējams labošanas konflikts!''', 46 '''Lapas slēgšanas laika kvota ir izsmelta. Iespējams labošanas konflikts!''',
47 '''Page name is too long, try shorter name.''': 47 '''Page name is too long, try shorter name.''':
48 '''Lapas nosaukums ir pārāks garš, pamēģiniet ko īsāku.''', 48 '''Lapas nosaukums ir pārāks garš, pamēģiniet ko īsāku.''',
49 '''Edit "%(pagename)s"''': 49 '''Edit "%(pagename)s"''':
50 '''Labot "%(pagename)s"''', 50 '''Labot "%(pagename)s"''',
283 '''Jūs nedrīkstat %s šo lapu.''', 283 '''Jūs nedrīkstat %s šo lapu.''',
284 '''Login''': 284 '''Login''':
285 '''Ieiet''', 285 '''Ieiet''',
286 ''' %s and try again.''': 286 ''' %s and try again.''':
287 '''%s un mēģiniet vēlreiz.''', 287 '''%s un mēģiniet vēlreiz.''',
288 '''%(hits)d results out of %(pages)d pages.''': 288 '''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
289 '''Atrasti %(hits)d trāpījumi no %(pages)d lapām.''', 289 '''Atrasti %(hits)d trāpījumi no apmēram %(pages)d lapām.''',
290 '''%.2f seconds''': 290 '''%.2f seconds''':
291 '''%.2f sekundes''', 291 '''%.2f sekundes''',
292 '''match''': 292 '''match''':
293 '''saskaņa''', 293 '''saskaņa''',
294 '''matches''': 294 '''matches''':
397 '''Subscribed wiki pages (one regex per line)''': 397 '''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
398 '''Parakstītās wiki lapas (pa vienai katrā rindā)''', 398 '''Parakstītās wiki lapas (pa vienai katrā rindā)''',
399 '''Create Profile''': 399 '''Create Profile''':
400 '''Izveidot profilu''', 400 '''Izveidot profilu''',
401 '''Mail me my account data''': 401 '''Mail me my account data''':
402 '''Aizsūtīt man konta datus''', 402 '''Atsūtīt manus konta datus''',
403 '''No older revisions available!''': 403 '''No older revisions available!''':
404 '''Vecākas versijas nav!''', 404 '''Vecākas versijas nav!''',
405 '''Diff for "%s"''': 405 '''Diff for "%s"''':
406 '''Salīdzināt pēc "%s"''', 406 '''Salīdzināt pēc "%s"''',
407 '''Differences between revisions %d and %d''': 407 '''Differences between revisions %d and %d''':
486 '''Iestatījumos nav norādīta e-pasta adrese. Uzkliķējiet uz sava vārda labajā augšējā stūrīun ievadiet pareizu e-pasta adresi.''', 486 '''Iestatījumos nav norādīta e-pasta adrese. Uzkliķējiet uz sava vārda labajā augšējā stūrīun ievadiet pareizu e-pasta adresi.''',
487 '''Your subscribtion to this page has been removed.''': 487 '''Your subscribtion to this page has been removed.''':
488 '''Jūs vairs neesat pierakstīts uz šo lapu.''', 488 '''Jūs vairs neesat pierakstīts uz šo lapu.''',
489 '''Can\'t remove regular expression subscription!''': 489 '''Can\'t remove regular expression subscription!''':
490 '''Regulāras izteiksmes pierakstu izdzēst nevar!''', 490 '''Regulāras izteiksmes pierakstu izdzēst nevar!''',
491 '''To unsubscribe, go to your profile and delete this page from the subscription list.''': 491 '''To unsubscribe, go to your profile and delete the item matching this page from the subscription list.''':
492 '''Lai atceltu pierakstu, atveriet JūsuIestatījumi un noņemiet šo lapu no pierakstu saraksta.''', 492 '''Lai atrakstītos, atveriet savu profilu un, pierakstu sarakstā, izdzēsiet ierakstus, kas saskan ar šo lapu.''',
493 '''You have been subscribed to this page.''': 493 '''You have been subscribed to this page.''':
494 '''Tagad Jūs esat pierakstīts uz šo lapu.''', 494 '''Tagad Jūs esat pierakstīts uz šo lapu.''',
495 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''': 495 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
496 '''Trūkst "%(attrname)s" atribūta''', 496 '''Trūkst "%(attrname)s" atribūta''',
497 '''Submitted form data:''': 497 '''Submitted form data:''':
540 '''Lokālie papildus makrosi''', 540 '''Lokālie papildus makrosi''',
541 '''Global extension actions''': 541 '''Global extension actions''':
542 '''Globālās papildus darbības''', 542 '''Globālās papildus darbības''',
543 '''Local extension actions''': 543 '''Local extension actions''':
544 '''Lokālās papildus darbības''', 544 '''Lokālās papildus darbības''',
545 '''Installed parsers''': 545 '''Global parsers''':
546 '''Ievietotie parseri''', 546 '''Globālie parsētāji''',
547 '''Local extension parsers''':
548 '''Lokālo paplašinājumu parsētāji''',
547 '''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''': 549 '''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
548 '''Ievietotie procesori (NOVECOJA -- izmantot Parsers tā vietā)''', 550 '''Ievietotie procesori (NOVECOJA -- izmantot Parsers tā vietā)''',
549 '''Disabled''': 551 '''Disabled''':
550 '''Izslēgts''', 552 '''Izslēgts''',
551 '''Enabled''': 553 '''Enabled''':
607 '''File attachments are not allowed in this wiki!''': 609 '''File attachments are not allowed in this wiki!''':
608 '''Šajā Wiki pielikumi ir aizliegti!''', 610 '''Šajā Wiki pielikumi ir aizliegti!''',
609 '''You are not allowed to save a drawing on this page.''': 611 '''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
610 '''Šajā lapā Jūs nedrīkstat veidot attēlus.''', 612 '''Šajā lapā Jūs nedrīkstat veidot attēlus.''',
611 '''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''': 613 '''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
612 '''Slikts fails. Nodzēsiet visus NE ASCII simbolus un pamēģiniet vēlreiz.''', 614 '''Tukšs faila saturs. Nodzēsiet visus NE ASCII simbolus un mēģiniet vēlreiz.''',
613 '''You are not allowed to delete attachments on this page.''': 615 '''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
614 '''Jūs nedrīkstat dzēst šīs lapas pielikumus.''', 616 '''Jūs nedrīkstat dzēst šīs lapas pielikumus.''',
615 '''You are not allowed to get attachments from this page.''': 617 '''You are not allowed to get attachments from this page.''':
616 '''Jūs nedrīkstat ņemt šīs lapas pielikumus.''', 618 '''Jūs nedrīkstat ņemt šīs lapas pielikumus.''',
617 '''You are not allowed to view attachments of this page.''': 619 '''You are not allowed to view attachments of this page.''':
653 '''Pages like "%s"''': 655 '''Pages like "%s"''':
654 '''"%s" līdzīgas lapas''', 656 '''"%s" līdzīgas lapas''',
655 '''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''': 657 '''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
656 '''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''', 658 '''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''',
657 '''Local Site Map for "%s"''': 659 '''Local Site Map for "%s"''':
658 '''Vietnes Karte apmēram "%s"''', 660 '''"%s" vietnes karte''',
659 '''You are not allowed to rename pages in this wiki!''': 661 '''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
660 '''Šajā wiki Jums nav tiesību pārdēvēt lapas!''', 662 '''Šajā wiki Jums nav tiesību pārdēvēt lapas!''',
661 '''Please use the interactive user interface to rename pages!''': 663 '''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
662 '''Lai pārdēvētu lapu nosaukumus, lūdzu, izmantojiet interaktīvo lietotāja saskarni!''', 664 '''Lai pārdēvētu lapu nosaukumus, lūdzu, izmantojiet interaktīvo lietotāja saskarni!''',
663 '''Could not rename page because of file system error: %s.''': 665 '''Could not rename page because of file system error: %s.''':
703 '''Nothing found for "%s"!''': 705 '''Nothing found for "%s"!''':
704 '''Neko neatradu no "%s"!''', 706 '''Neko neatradu no "%s"!''',
705 '''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''': 707 '''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
706 '''Navigācijas shēma \'%(scheme)s\' nav pieejama!''', 708 '''Navigācijas shēma \'%(scheme)s\' nav pieejama!''',
707 '''No parent page found!''': 709 '''No parent page found!''':
708 '''Vecāklapa nav atrasta!''', 710 '''Virslapa nav atrasta!''',
709 '''Wiki''': 711 '''Wiki''':
710 '''Wiki''', 712 '''Wiki''',
711 '''Slideshow''': 713 '''Slideshow''':
712 '''Prezentācija''', 714 '''Prezentācija''',
713 '''Start''': 715 '''Start''':
767 '''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''': 769 '''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
768 '''XSLT apstrāde neiespējama, lūdzu, instalē 4suite 1.x.''', 770 '''XSLT apstrāde neiespējama, lūdzu, instalē 4suite 1.x.''',
769 '''%(errortype)s processing error''': 771 '''%(errortype)s processing error''':
770 '''%(errortype)s apstrādes kļūda''', 772 '''%(errortype)s apstrādes kļūda''',
771 '''Views/day''': 773 '''Views/day''':
772 '''Pārskati/diena''', 774 '''Skatīta (dienā)''',
773 '''Edits/day''': 775 '''Edits/day''':
774 '''Laboti/diena''', 776 '''Labota (dienā)''',
775 '''%(chart_title)s for %(filterpage)s''': 777 '''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
776 '''%(chart_title)s no %(filterpage)s''', 778 '''%(chart_title)s no %(filterpage)s''',
777 '''green=view 779 '''green=view
778 red=edit''': 780 red=edit''':
779 '''zaļš=skats 781 '''zaļš=skats
826 '''Meklēt:''', 828 '''Meklēt:''',
827 '''Text''': 829 '''Text''':
828 '''Teksts''', 830 '''Teksts''',
829 '''Titles''': 831 '''Titles''':
830 '''Virsraksti''', 832 '''Virsraksti''',
833 '''Search''':
834 '''Meklēt''',
831 '''Quicklink''': 835 '''Quicklink''':
832 '''Ātrsaite''', 836 '''Ātrsaite''',
833 '''More Actions:''': 837 '''More Actions:''':
834 '''Citas darbības:''', 838 '''Citas darbības:''',
835 '''Show Raw Text''': 839 '''Show Raw Text''':
932 '''LokālāVietnesKarte''', 936 '''LokālāVietnesKarte''',
933 '''RenamePage''': 937 '''RenamePage''':
934 '''PārdēvētLapu''', 938 '''PārdēvētLapu''',
935 '''SpellCheck''': 939 '''SpellCheck''':
936 '''Pareizrakstība''', 940 '''Pareizrakstība''',
937 '''Refresh''':
938 '''Atsvaidzināt''',
939 '''Skip to preview''':
940 '''Izlaist pirmskatu''',
941 '''[current page size \'\'\'%(size)d\'\'\' bytes]''':
942 '''[lapas izmērs ir \'\'\'%(size)d\'\'\' baiti]''',
943 '''Optional comment about this change''':
944 '''Neobligāts komentārs par šo izmaiņu''',
945 '''Make this page belong to category %(category)s''':
946 '''Pievienot lapu kategorijai %(category)s''',
947 '''Can\'t work out query''':
948 '''Pieprasījumu nevaru izpildīt''',
949 '''Show fancy links''':
950 '''Rādīt modernas saites''',
951 '''Show Parent''':
952 '''Virslapa''',
953 '''Show Changes''':
954 '''Izmaiņas''',
955 '''Get Info''':
956 '''Informācija''',
957 } 941 }