comparison MoinMoin/i18n/vi.MoinMoin.po @ 900:7d2ca311b56b

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Fri, 07 Jul 2006 13:06:59 +0200
parents 9dcd18a790ab
children 324a20dad828
comparison
equal deleted inserted replaced
899:4b47ca461531 900:7d2ca311b56b
11 # 11 #
12 msgid "" 12 msgid ""
13 msgstr "" 13 msgstr ""
14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n" 14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16 "POT-Creation-Date: 2006-06-15 21:13+0200\n" 16 "POT-Creation-Date: 2006-07-07 12:38+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n" 17 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
18 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n" 18 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
19 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n" 19 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n" 20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" 21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
60 msgstr "Tạo trang này" 60 msgstr "Tạo trang này"
61 61
62 msgid "You are not allowed to view this page." 62 msgid "You are not allowed to view this page."
63 msgstr "Bạn không xem trang này được." 63 msgstr "Bạn không xem trang này được."
64 64
65 #, fuzzy
66 msgid "Your changes are not saved!"
67 msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"
68
65 msgid "You are not allowed to edit this page." 69 msgid "You are not allowed to edit this page."
66 msgstr "Bạn không thể sửa trang này." 70 msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
67 71
68 msgid "Page is immutable!" 72 msgid "Page is immutable!"
69 msgstr "Trang này không thể được thay đổi!" 73 msgstr "Trang này không thể được thay đổi!"
75 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!" 79 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
76 msgstr "" 80 msgstr ""
77 "Thời gian dành riêng cho bạn đã hết, bạn có thể sẽ gặp sự cố trong việc " 81 "Thời gian dành riêng cho bạn đã hết, bạn có thể sẽ gặp sự cố trong việc "
78 "chỉnh sửa trang!" 82 "chỉnh sửa trang!"
79 83
84 msgid "Page name is too long, try shorter name."
85 msgstr ""
86
80 #, python-format 87 #, python-format
81 msgid "Edit \"%(pagename)s\"" 88 msgid "Edit \"%(pagename)s\""
82 msgstr "Sửa trang \"%(pagename)s\"" 89 msgstr "Sửa trang \"%(pagename)s\""
83 90
84 #, python-format 91 #, python-format
101 msgstr "Người khác đã xoá trang này trong khi bạn đang sửa!" 108 msgstr "Người khác đã xoá trang này trong khi bạn đang sửa!"
102 109
103 msgid "Someone else changed this page while you were editing!" 110 msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
104 msgstr "Người khác đã thay đổi trang này trong khi bạn đang sửa!" 111 msgstr "Người khác đã thay đổi trang này trong khi bạn đang sửa!"
105 112
106 #, python-format 113 #, fuzzy
107 msgid "" 114 msgid ""
108 "Someone else saved this page while you were editing!\n" 115 "Someone else saved this page while you were editing!\n"
109 "Please review the page and save then. Do not save this page as it is!\n" 116 "Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
110 "Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed."
111 msgstr "" 117 msgstr ""
112 "Người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang sửa!\n" 118 "Người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang sửa!\n"
113 "Vui lòng xem phần diff của trang tại %(difflink)s để biết họ đã thay đổi " 119 "Vui lòng xem phần diff của trang tại %(difflink)s để biết họ đã thay đổi "
114 "những gì.\n" 120 "những gì.\n"
115 "Sau đó bạn có thể thêm vào những thay đổi của bạn." 121 "Sau đó bạn có thể thêm vào những thay đổi của bạn."
152 "đổi." 158 "đổi."
153 159
154 msgid "Preview" 160 msgid "Preview"
155 msgstr "Xem qua" 161 msgstr "Xem qua"
156 162
157 #, fuzzy 163 msgid "GUI Mode"
158 msgid "Text mode" 164 msgstr ""
159 msgstr "Nội dung"
160 165
161 #, fuzzy 166 #, fuzzy
162 msgid "Comment:" 167 msgid "Comment:"
163 msgstr "Chú thích" 168 msgstr "Chú thích"
164 169
172 msgid "Trivial change" 177 msgid "Trivial change"
173 msgstr "Thay đổi nhỏ nhặt" 178 msgstr "Thay đổi nhỏ nhặt"
174 179
175 msgid "Remove trailing whitespace from each line" 180 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
176 msgstr "Xoá khoảng trắng ở cuối dòng" 181 msgstr "Xoá khoảng trắng ở cuối dòng"
177
178 #, python-format
179 msgid ""
180 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
181 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
182 "space between words. Group page name is not allowed."
183 msgstr ""
184 "Tên người dùng không hợp lệ {{{'%s'}}}.\n"
185 "Tên có thể dùng mọi chữ số Unicode, với một khoảng trắng không bắt buộc ở "
186 "giữa. Bạn không thể dùng tên cho nhóm."
187
188 #, python-format
189 msgid "You are not allowed to do %s on this page."
190 msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."
191
192 #, fuzzy
193 msgid "Login and try again."
194 msgstr " %s và thử lại."
195
196 #, fuzzy, python-format
197 msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
198 msgstr "Tìm thấy %(hits)d trang trong tổng số %(pages)d trang."
199
200 #, python-format
201 msgid "%.2f seconds"
202 msgstr "%.2f giây"
203
204 msgid "match"
205 msgstr "phù hợp"
206
207 msgid "matches"
208 msgstr "phù hợp"
209
210 msgid "<unknown>"
211 msgstr "<không rõ>"
212
213 #, python-format
214 msgid ""
215 "Login Name: %s\n"
216 "\n"
217 "Login Password: %s\n"
218 "\n"
219 "Login URL: %s/%s?action=login\n"
220 msgstr ""
221
222 msgid ""
223 "Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
224 "\n"
225 "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
226 "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
227 "for that).\n"
228 "\n"
229 "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
230 "known password.\n"
231 msgstr ""
232
233 #, python-format
234 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
235 msgstr ""
236
237 msgid ""
238 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
239 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
240 msgstr ""
241 "Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
242 "có thể kích hoạt chức năng này."
243
244 msgid "Please provide a valid email address!"
245 msgstr "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử hợp lệ!"
246
247 #, python-format
248 msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
249 msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"
250
251 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
252 msgstr ""
253
254 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
255 msgstr "Tên người dùng trống. Vui lòng nhập vào tên người dùng."
256
257 msgid "This user name already belongs to somebody else."
258 msgstr "Tên người dùng này đã được đăng ký."
259
260 msgid "Passwords don't match!"
261 msgstr "Mật khẩu không đúng!"
262
263 msgid "Please specify a password!"
264 msgstr "Vui lòng cho biết mật khẩu!"
265
266 #, fuzzy
267 msgid ""
268 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
269 "can get it by email."
270 msgstr ""
271 "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử. Nếu bạn mất thông tin đăng nhập, bạn "
272 "có thể lấy lại nó qua thư điện tử."
273
274 msgid "This email already belongs to somebody else."
275 msgstr "Địa chỉ thư điện tử này đã được đăng ký."
276
277 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
278 msgstr ""
279
280 msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
281 msgstr ""
282
283 #, python-format
284 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
285 msgstr "Kiểu '%(theme_name)s' không thể đuợc nạp!"
286
287 msgid "User preferences saved!"
288 msgstr "Sở thích của bạn đã được lưu!"
289
290 msgid "Default"
291 msgstr "Mặc định"
292
293 msgid "<Browser setting>"
294 msgstr "<Theo trình duyệt>"
295
296 msgid "the one preferred"
297 msgstr ""
298
299 msgid "free choice"
300 msgstr ""
301
302 msgid "Select User"
303 msgstr ""
304
305 msgid "Save"
306 msgstr "Lưu"
307
308 msgid "Preferred theme"
309 msgstr "Theme mặc định"
310
311 #, fuzzy
312 msgid "Editor Preference"
313 msgstr "Sở thích cá nhân"
314
315 msgid "Editor shown on UI"
316 msgstr ""
317
318 msgid "Time zone"
319 msgstr "Múi giờ"
320
321 msgid "Your time is"
322 msgstr "Giờ hiện tại"
323
324 msgid "Server time is"
325 msgstr "Giờ ở máy chủ"
326
327 msgid "Date format"
328 msgstr "Định dạng ngày"
329
330 msgid "Preferred language"
331 msgstr "Ngôn ngữ mặc định"
332
333 msgid "General options"
334 msgstr "Các lựa chọn chung"
335
336 msgid "Quick links"
337 msgstr "Các liên kết thường dùng"
338
339 msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
340 msgstr ""
341 "Danh sách này không hoạt động cho đến khi bạn nhập vào địa chỉ thư hợp lệ!"
342
343 msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
344 msgstr "Các trang đã đăng ký (một regex trong một dòng)"
345
346 msgid "Create Profile"
347 msgstr "Tạo Profile"
348
349 msgid "Mail me my account data"
350 msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"
351
352 msgid "Email"
353 msgstr "Thư điện tử"
354
355 #, python-format
356 msgid ""
357 "To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
358 "page."
359 msgstr ""
360
361 msgid "Name"
362 msgstr "Tên"
363
364 msgid "Password"
365 msgstr "Mật khẩu"
366
367 msgid "Login"
368 msgstr "Đăng nhập"
369
370 msgid "Action"
371 msgstr "Công việc"
372
373 #, python-format
374 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
375 msgstr "Không tìm thấy thuộc tính \"%(attrname)s\""
376
377 msgid "Submitted form data:"
378 msgstr "Dữ liệu đã được nhập:"
379
380 msgid "Search Titles"
381 msgstr "Tìm tiêu đề"
382
383 msgid "Display context of search results"
384 msgstr "Hiển thị kết quả tìm kiếm"
385
386 msgid "Case-sensitive searching"
387 msgstr "Tìm kiếm phân biệt chữ hoa và chữ thường"
388
389 msgid "Search Text"
390 msgstr "Tìm nội dung"
391
392 msgid "Go To Page"
393 msgstr "Tới trang"
394
395 msgid "Include system pages"
396 msgstr "Bao gồm các trang hệ thống"
397
398 msgid "Exclude system pages"
399 msgstr "Bỏ các trang hệ thống"
400
401 msgid "Plain title index"
402 msgstr "Chỉ mục đơn giản"
403
404 msgid "XML title index"
405 msgstr "Chỉ mục dạng XML"
406
407 msgid "Python Version"
408 msgstr "Phiên bản Python"
409
410 msgid "MoinMoin Version"
411 msgstr "Phiên bản MoinMoin"
412
413 #, python-format
414 msgid "Release %s [Revision %s]"
415 msgstr "Phiên bản %s [bản sửa %s]"
416
417 msgid "4Suite Version"
418 msgstr "Phiên bản 4Suite"
419
420 msgid "Number of pages"
421 msgstr "Tổng số trang"
422
423 msgid "Number of system pages"
424 msgstr "Số trang hệ thống"
425
426 msgid "Accumulated page sizes"
427 msgstr "Tổng kích thước"
428
429 #, python-format
430 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
431 msgstr ""
432
433 #, python-format
434 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
435 msgstr ""
436
437 msgid "Entries in edit log"
438 msgstr "Các mục trong edit log"
439
440 msgid "NONE"
441 msgstr "NONE"
442
443 msgid "Global extension macros"
444 msgstr "Macro bổ trợ toàn cục"
445
446 msgid "Local extension macros"
447 msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
448
449 msgid "Global extension actions"
450 msgstr "Action bổ trợ toàn cục"
451
452 msgid "Local extension actions"
453 msgstr "Action bổ trợ nội bộ"
454
455 #, fuzzy
456 msgid "Global parsers"
457 msgstr "Parser đã cài"
458
459 #, fuzzy
460 msgid "Local extension parsers"
461 msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
462
463 msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
464 msgstr "Processor đã cài (KHÔNG CÒN DÙNG -- dùng parser)"
465
466 msgid "Disabled"
467 msgstr ""
468
469 msgid "Enabled"
470 msgstr ""
471
472 msgid "Lupy search"
473 msgstr ""
474
475 msgid "Active threads"
476 msgstr ""
477
478 #, python-format
479 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
480 msgstr "Vui lòng dùng từ khoá tìm kiếm khác thay cho {{{\"%s\"}}}"
481
482 #, python-format
483 msgid "ERROR in regex '%s'"
484 msgstr "Có lỗi trong regex '%s'"
485
486 #, python-format
487 msgid "Bad timestamp '%s'"
488 msgstr "Không hiểu timestamp '%s'"
489
490 #, python-format
491 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
492 msgstr "Dự đoán \"=\" sẽ theo sau \"%(token)s\""
493
494 #, python-format
495 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
496 msgstr "Dự đoán \"%(token)s\" sẽ chứa giá trị nào đó"
497
498 msgid "Wiki Markup"
499 msgstr "Đánh dấu kiểu wiki"
500
501 msgid "Print View"
502 msgstr "Xem bản in"
503
504 #, fuzzy
505 msgid "Your changes are not saved!"
506 msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"
507
508 msgid "Page name is too long, try shorter name."
509 msgstr ""
510
511 msgid "GUI Mode"
512 msgstr ""
513 182
514 msgid "Edit was cancelled." 183 msgid "Edit was cancelled."
515 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ." 184 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."
516 185
517 #, fuzzy 186 #, fuzzy
608 277
609 #, fuzzy 278 #, fuzzy
610 msgid "You already saved this page!" 279 msgid "You already saved this page!"
611 msgstr "Bạn đã đăng ký vào trang này rồi." 280 msgstr "Bạn đã đăng ký vào trang này rồi."
612 281
613 msgid "" 282 msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
614 "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n" 283 msgstr ""
615 "\n"
616 "Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste\n"
617 "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.\n"
618 "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
619 "\n"
620 "''Do not just replace\n"
621 "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
622 "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
623 msgstr ""
624 "Xin lỗi bạn, người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang chỉnh sửa.\n"
625 "\n"
626 "Xin vui lòng thực hiện các bước sau: Nhấn vào nút Back trên trình duyệt, và\n"
627 "cắt đoạn văn bản ở đó. Sau đó bạn quay trở lại đây, rồi nhấn EditText lần "
628 "nữa.\n"
629 "Bây giờ bạn có thể thêm vào những chỉnh sửa bạn đã thực hiện.\n"
630 "''Mong bạn đừng thay đổi toàn bộ nội dung trang này với những gì\n"
631 "bạn đã cắt ở trang cũ bởi vì việc đó sẽ xoá toàn bộ những thay đổi\n"
632 "của người khác, và được coi là một việc làm cực kỳ khiếm nhã!''\n"
633 284
634 #, python-format 285 #, python-format
635 msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]." 286 msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
636 msgstr "Các thay đổi của bạn được lưu [%(backup_url)s ở đây]." 287 msgstr "Các thay đổi của bạn được lưu [%(backup_url)s ở đây]."
637 288
687 "(timestamp)s bởi %(owner)s.[[BR]]\n" 338 "(timestamp)s bởi %(owner)s.[[BR]]\n"
688 "'''Để tránh sự cố, bạn nên ''chờ'' ít nhất %(mins_valid)d phút " 339 "'''Để tránh sự cố, bạn nên ''chờ'' ít nhất %(mins_valid)d phút "
689 "nữa.'''[[BR]]\n" 340 "nữa.'''[[BR]]\n"
690 "Để thoát khung soạn thảo, nhấn nút Huỷ bỏ." 341 "Để thoát khung soạn thảo, nhấn nút Huỷ bỏ."
691 342
692 #, python-format 343 msgid "<unknown>"
693 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)." 344 msgstr "<không rõ>"
694 msgstr "" 345
695 346 #, fuzzy
696 msgid "The theme name is not set." 347 msgid "Text mode"
697 msgstr "" 348 msgstr "Nội dung"
698 349
699 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers." 350 #, python-format
700 msgstr "" 351 msgid ""
701 352 "Login Name: %s\n"
702 #, fuzzy, python-format 353 "\n"
703 msgid "Installation of '%(filename)s' failed." 354 "Login Password: %s\n"
704 msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu." 355 "\n"
705 356 "Login URL: %s/%s?action=login\n"
706 #, python-format 357 msgstr ""
707 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file." 358
708 msgstr "" 359 msgid ""
709 360 "Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
710 #, python-format 361 "\n"
711 msgid "The page %s does not exist." 362 "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
712 msgstr "" 363 "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
713 364 "for that).\n"
714 msgid "Invalid package file header." 365 "\n"
715 msgstr "" 366 "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
716 367 "known password.\n"
717 msgid "Package file format unsupported." 368 msgstr ""
718 msgstr "" 369
719 370 #, python-format
720 #, python-format 371 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
721 msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
722 msgstr ""
723
724 #, python-format
725 msgid "The file %s was not found in the package."
726 msgstr "" 372 msgstr ""
727 373
728 msgid "" 374 msgid ""
729 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim" 375 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
730 "(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold " 376 "(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
817 msgstr "" 463 msgstr ""
818 464
819 msgid "Open editor on double click" 465 msgid "Open editor on double click"
820 msgstr "Mở khung soạn thảo khi nhấp chuột 2 lần" 466 msgstr "Mở khung soạn thảo khi nhấp chuột 2 lần"
821 467
822 msgid "Jump to last visited page instead of frontpage" 468 msgid "After login, jump to last visited page"
823 msgstr "" 469 msgstr ""
824 470
825 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks" 471 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
826 msgstr "Hiện dấu chấm hỏi cho các trang không tồn tại" 472 msgstr "Hiện dấu chấm hỏi cho các trang không tồn tại"
827 473
847 msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt" 493 msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"
848 494
849 msgid "Disable this account forever" 495 msgid "Disable this account forever"
850 msgstr "Huỷ bỏ account này" 496 msgstr "Huỷ bỏ account này"
851 497
498 msgid "Name"
499 msgstr "Tên"
500
852 msgid "(Use Firstname''''''Lastname)" 501 msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
853 msgstr "" 502 msgstr ""
854 "(Dùng HọĐệmTên, và khong bo dau, hoặc dùng Firstname''''''Lastname với tên " 503 "(Dùng HọĐệmTên, và khong bo dau, hoặc dùng Firstname''''''Lastname với tên "
855 "tiếng Anh)" 504 "tiếng Anh)"
856 505
857 msgid "Alias-Name" 506 msgid "Alias-Name"
858 msgstr "" 507 msgstr ""
859 508
509 msgid "Password"
510 msgstr "Mật khẩu"
511
860 msgid "Password repeat" 512 msgid "Password repeat"
861 msgstr "Lập lại mật khẩu" 513 msgstr "Lập lại mật khẩu"
862 514
863 msgid "(Only when changing passwords)" 515 msgid "(Only for password change or new account)"
864 msgstr "(Chỉ khi nào đổi mật khẩu)" 516 msgstr ""
517
518 msgid "Email"
519 msgstr "Thư điện tử"
865 520
866 msgid "User CSS URL" 521 msgid "User CSS URL"
867 msgstr "CSS URL riêng" 522 msgstr "CSS URL riêng"
868 523
869 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)" 524 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
870 msgstr "(để trống nếu không dùng CSS)" 525 msgstr "(để trống nếu không dùng CSS)"
871 526
872 msgid "Editor size" 527 msgid "Editor size"
873 msgstr "Kích thước khung soạn thảo" 528 msgstr "Kích thước khung soạn thảo"
874 529
875 msgid "No older revisions available!" 530 #, python-format
876 msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!" 531 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
877 532 msgstr ""
878 #, python-format 533
879 msgid "Diff for \"%s\"" 534 msgid "The theme name is not set."
880 msgstr "diff của \"%s\"" 535 msgstr ""
881 536
882 #, python-format 537 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
883 msgid "Differences between revisions %d and %d" 538 msgstr ""
884 msgstr "Sự khác nhau giữa phiên bản %d và %d" 539
885 540 #, fuzzy, python-format
886 #, python-format 541 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
887 msgid "(spanning %d versions)" 542 msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu."
888 msgstr "(trải qua %d phiên bản)" 543
889 544 #, python-format
890 msgid "No differences found!" 545 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
891 msgstr "Không có sự khác biệt!" 546 msgstr ""
892 547
893 #, python-format 548 #, python-format
894 msgid "The page was saved %(count)d times, though!" 549 msgid "The page %s does not exist."
895 msgstr "Trang này đã được lưu %(count)d lần!" 550 msgstr ""
896 551
897 msgid "(ignoring whitespace)" 552 msgid "Invalid package file header."
898 msgstr "" 553 msgstr ""
899 554
900 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace" 555 msgid "Package file format unsupported."
901 msgstr "Bỏ qua các thay đổi về số lượng khoảng trắng" 556 msgstr ""
902 557
903 msgid "General Information" 558 #, python-format
904 msgstr "Thông tin chung" 559 msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
905 560 msgstr ""
906 #, python-format 561
907 msgid "Page size: %d" 562 #, python-format
908 msgstr "Kích thước trang: %d" 563 msgid "The file %s was not found in the package."
909 564 msgstr ""
910 msgid "SHA digest of this page's content is:" 565
911 msgstr "Mã SHA của trang này là:" 566 #, fuzzy, python-format
912 567 msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
913 msgid "The following users subscribed to this page:" 568 msgstr "Tìm thấy %(hits)d trang trong tổng số %(pages)d trang."
914 msgstr "Những người dùng sau đã đăng ký vào trang này:" 569
915 570 #, python-format
916 msgid "This page links to the following pages:" 571 msgid "%.2f seconds"
917 msgstr "Trang này liên kết tới các trang sau:" 572 msgstr "%.2f giây"
918 573
919 msgid "Date" 574 msgid "match"
920 msgstr "Ngày" 575 msgstr "phù hợp"
576
577 msgid "matches"
578 msgstr "phù hợp"
579
580 msgid ""
581 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
582 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
583 msgstr ""
584 "Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
585 "có thể kích hoạt chức năng này."
586
587 msgid "Please provide a valid email address!"
588 msgstr "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử hợp lệ!"
589
590 #, python-format
591 msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
592 msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"
593
594 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
595 msgstr ""
596
597 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
598 msgstr "Tên người dùng trống. Vui lòng nhập vào tên người dùng."
599
600 #, python-format
601 msgid ""
602 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
603 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
604 "space between words. Group page name is not allowed."
605 msgstr ""
606 "Tên người dùng không hợp lệ {{{'%s'}}}.\n"
607 "Tên có thể dùng mọi chữ số Unicode, với một khoảng trắng không bắt buộc ở "
608 "giữa. Bạn không thể dùng tên cho nhóm."
609
610 msgid "This user name already belongs to somebody else."
611 msgstr "Tên người dùng này đã được đăng ký."
612
613 msgid "Passwords don't match!"
614 msgstr "Mật khẩu không đúng!"
615
616 msgid "Please specify a password!"
617 msgstr "Vui lòng cho biết mật khẩu!"
618
619 #, fuzzy
620 msgid ""
621 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
622 "can get it by email."
623 msgstr ""
624 "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử. Nếu bạn mất thông tin đăng nhập, bạn "
625 "có thể lấy lại nó qua thư điện tử."
626
627 msgid "This email already belongs to somebody else."
628 msgstr "Địa chỉ thư điện tử này đã được đăng ký."
629
630 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
631 msgstr ""
632
633 msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
634 msgstr ""
635
636 #, python-format
637 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
638 msgstr "Kiểu '%(theme_name)s' không thể đuợc nạp!"
639
640 msgid "User preferences saved!"
641 msgstr "Sở thích của bạn đã được lưu!"
642
643 msgid "Default"
644 msgstr "Mặc định"
645
646 msgid "<Browser setting>"
647 msgstr "<Theo trình duyệt>"
648
649 msgid "the one preferred"
650 msgstr ""
651
652 msgid "free choice"
653 msgstr ""
654
655 msgid "Select User"
656 msgstr ""
657
658 msgid "Save"
659 msgstr "Lưu"
660
661 msgid "Preferred theme"
662 msgstr "Theme mặc định"
663
664 #, fuzzy
665 msgid "Editor Preference"
666 msgstr "Sở thích cá nhân"
667
668 msgid "Editor shown on UI"
669 msgstr ""
670
671 msgid "Time zone"
672 msgstr "Múi giờ"
673
674 msgid "Your time is"
675 msgstr "Giờ hiện tại"
676
677 msgid "Server time is"
678 msgstr "Giờ ở máy chủ"
679
680 msgid "Date format"
681 msgstr "Định dạng ngày"
682
683 msgid "Preferred language"
684 msgstr "Ngôn ngữ mặc định"
685
686 msgid "General options"
687 msgstr "Các lựa chọn chung"
688
689 msgid "Quick links"
690 msgstr "Các liên kết thường dùng"
691
692 msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
693 msgstr ""
694 "Danh sách này không hoạt động cho đến khi bạn nhập vào địa chỉ thư hợp lệ!"
695
696 msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
697 msgstr "Các trang đã đăng ký (một regex trong một dòng)"
698
699 msgid "Create Profile"
700 msgstr "Tạo Profile"
701
702 msgid "Mail me my account data"
703 msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"
704
705 #, python-format
706 msgid ""
707 "To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
708 "page."
709 msgstr ""
710
711 msgid "Login"
712 msgstr "Đăng nhập"
713
714 msgid "Action"
715 msgstr "Công việc"
716
717 #, python-format
718 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
719 msgstr "Dự đoán \"=\" sẽ theo sau \"%(token)s\""
720
721 #, python-format
722 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
723 msgstr "Dự đoán \"%(token)s\" sẽ chứa giá trị nào đó"
724
725 #, python-format
726 msgid "[%d attachments]"
727 msgstr "[%d attachments]"
728
729 #, python-format
730 msgid ""
731 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
732 "page."
733 msgstr ""
734 "Có tổng cộng <a href=\"%(link)s\">%(count)s file gửi kèm</a> trong trang này."
735
736 msgid "Filename of attachment not specified!"
737 msgstr "Tên file gửi kèm không được định rõ!"
738
739 #, python-format
740 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
741 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' không tồn tại!"
742
743 msgid ""
744 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
745 "as shown below in the list of files. \n"
746 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
747 "since this is subject to change and can break easily."
748 msgstr ""
749 "Để chỉ tới file gửi kèm trong một trang, dùng '''{{{attachment:tên}}}''', \n"
750 "như xuất hiện bên dưới trong phần danh sách các file. \n"
751 "Vui lòng '''KHÔNG''' sử dụng URL của liên kết {{{[get]}}}, \n"
752 "vì rất có thể URL đó sẽ bị thay đổi."
753
754 msgid "del"
755 msgstr "xoá"
756
757 msgid "get"
758 msgstr "lấy"
759
760 msgid "edit"
761 msgstr "sửa"
762
763 msgid "view"
764 msgstr "xem"
765
766 msgid "unzip"
767 msgstr ""
768
769 msgid "install"
770 msgstr ""
771
772 #, python-format
773 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
774 msgstr "Không có file gửi kèm trong trang %(pagename)s"
775
776 msgid "Edit drawing"
777 msgstr "Sửa bản vẽ"
778
779 msgid "Attached Files"
780 msgstr "File gửi kèm"
781
782 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
783 msgstr "Bạn không thể kèm file vào trang này."
784
785 msgid "New Attachment"
786 msgstr "Gửi kèm file mới"
787
788 msgid ""
789 "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
790 "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
791 "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
792 "used."
793 msgstr ""
794 "File gửi kèm sẽ không chép đè lên file cũ. Nếu có sự trùng tên, bạn\n"
795 "cần phải đổi tên file bạn sắp tải lên. Mặc khác, nếu ô \"Đổi tên thành\"\n"
796 "để trống thì tên file gốc sẽ được dùng."
797
798 msgid "File to upload"
799 msgstr "File để tải lên"
800
801 #, fuzzy
802 msgid "Rename to"
803 msgstr "Đổi tên"
804
805 msgid "Upload"
806 msgstr "Tải lên"
807
808 msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
809 msgstr "Wiki này không cho phép gửi kèm file!"
810
811 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
812 msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."
813
814 msgid ""
815 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
816 "again."
817 msgstr ""
818 "Không có nội dung. Xóa các ký tự không nằm trong bảng mã ASCII và thử lại."
819
820 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
821 msgstr "Bạn không thể xoá file gửi kèm."
822
823 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
824 msgstr "Bạn không thể lấy file gửi kèm từ trang này."
825
826 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
827 msgstr ""
828
829 msgid "You are not allowed to install files."
830 msgstr ""
831
832 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
833 msgstr "Bạn không thể xem các file gửi kèm trong trang này."
834
835 #, python-format
836 msgid "Unsupported upload action: %s"
837 msgstr "Không thể thực hiện việc tải lên: %s"
838
839 #, python-format
840 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
841 msgstr "File gửi kèm trong trang \"%(pagename)s\""
842
843 #, python-format
844 msgid ""
845 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
846 "saved."
847 msgstr ""
848 "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') kích thước %(bytes)"
849 "d bytes đã được lưu."
850
851 #, python-format
852 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
853 msgstr "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') đã tồn tại."
854
855 #, python-format
856 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
857 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
858
859 #, fuzzy, python-format
860 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
861 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
862
863 #, python-format
864 msgid ""
865 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
866 "would be too large (%(space)d kB missing)."
867 msgstr ""
868
869 #, python-format
870 msgid ""
871 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
872 "would be too many (%(count)d missing)."
873 msgstr ""
874
875 #, fuzzy, python-format
876 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
877 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
878
879 #, python-format
880 msgid ""
881 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
882 "files only, exist already or reside in folders."
883 msgstr ""
884
885 #, python-format
886 msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
887 msgstr ""
888
889 #, python-format
890 msgid "Attachment '%(filename)s'"
891 msgstr "Gửi kèm '%(filename)s'"
892
893 msgid "Package script:"
894 msgstr ""
895
896 #, fuzzy
897 msgid "File Name"
898 msgstr "Tên file"
899
900 msgid "Modified"
901 msgstr ""
921 902
922 msgid "Size" 903 msgid "Size"
923 msgstr "Kích thước" 904 msgstr "Kích thước"
924 905
925 msgid "Diff" 906 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
926 msgstr "diff" 907 msgstr "Không hiểu kiểu file, không thể hiện file gửi kèm này trong văn bản."
908
909 #, python-format
910 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
911 msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s trong trang %(pagename)s"
912
913 msgid "Delete"
914 msgstr "Xóa"
915
916 msgid "This page is already deleted or was never created!"
917 msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!"
918
919 msgid "Optional reason for the deletion"
920 msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"
921
922 msgid "Really delete this page?"
923 msgstr "Thật sự xoá trang này?"
927 924
928 msgid "Editor" 925 msgid "Editor"
929 msgstr "Tác giả" 926 msgstr "Tác giả"
930 927
931 msgid "Comment" 928 #, fuzzy
932 msgstr "Chú thích" 929 msgid "Pages"
933 930 msgstr "Trang"
934 msgid "view" 931
935 msgstr "xem" 932 msgid "Select Author"
936 933 msgstr ""
937 msgid "raw" 934
938 msgstr "thô" 935 msgid "Revert all!"
939 936 msgstr ""
940 msgid "print" 937
941 msgstr "in" 938 #, fuzzy
942 939 msgid "You are not allowed to use this action."
943 msgid "revert" 940 msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
944 msgstr "hoàn nguyên"
945
946 #, python-format
947 msgid "Revert to revision %(rev)d."
948 msgstr "Hoàn nguyên phiên bản %(rev)d."
949
950 msgid "edit"
951 msgstr "sửa"
952
953 msgid "get"
954 msgstr "lấy"
955
956 msgid "del"
957 msgstr "xoá"
958
959 msgid "N/A"
960 msgstr "không rõ"
961
962 msgid "Revision History"
963 msgstr "Danh sách các thay đổi"
964
965 msgid "No log entries found."
966 msgstr "Không tìm thấy mục nào."
967
968 #, python-format
969 msgid "Info for \"%s\""
970 msgstr "Thông tin về \"%s\""
971
972 #, python-format
973 msgid "Show \"%(title)s\""
974 msgstr "Hiển thị \"%(title)s\""
975
976 msgid "General Page Infos"
977 msgstr "Thông tin chung"
978
979 #, python-format
980 msgid "Show chart \"%(title)s\""
981 msgstr "Hiển thị biểu đồ \"%(title)s\""
982
983 msgid "Page hits and edits"
984 msgstr "Số lần xem và sửa"
985
986 msgid "You are not allowed to revert this page!"
987 msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"
988
989 msgid "You must login to add a quicklink."
990 msgstr ""
991
992 #, fuzzy
993 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
994 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
995
996 #, fuzzy
997 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
998 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
999
1000 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
1001 msgstr "Bạn không thể đăng ký vào trang mà bạn không thể xem."
1002
1003 #, fuzzy
1004 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
1005 msgstr ""
1006 "Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
1007 "có thể kích hoạt chức năng này."
1008
1009 msgid "You must log in to use subscribtions."
1010 msgstr ""
1011
1012 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
1013 msgstr ""
1014
1015 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
1016 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
1017
1018 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
1019 msgstr "Không thể huỷ bỏ đăng ký biểu thức chính quy!"
1020
1021 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
1022 msgstr ""
1023
1024 msgid "You have been subscribed to this page."
1025 msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."
1026
1027 msgid "Charts are not available!"
1028 msgstr "Biểu đồ không thể được thực hiện!"
1029
1030 msgid "You need to provide a chart type!"
1031 msgstr "Bạn cần nhập vào loại biểu đồ!"
1032
1033 #, python-format
1034 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
1035 msgstr "Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!"
1036
1037 msgid "This page is already deleted or was never created!"
1038 msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!"
1039 941
1040 #, python-format 942 #, python-format
1041 msgid "No pages like \"%s\"!" 943 msgid "No pages like \"%s\"!"
1042 msgstr "Không có trang giống \"%s\"!" 944 msgstr "Không có trang giống \"%s\"!"
1043
1044 #, fuzzy, python-format
1045 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
1046 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
1047
1048 #, python-format
1049 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
1050 msgstr "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') đã tồn tại."
1051
1052 #, python-format
1053 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
1054 msgstr ""
1055
1056 msgid "Package pages"
1057 msgstr ""
1058
1059 msgid "Package name"
1060 msgstr ""
1061
1062 msgid "List of page names - separated by a comma"
1063 msgstr ""
1064
1065 #, python-format
1066 msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
1067 msgstr ""
1068 "Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật "
1069 "khẩu."
1070
1071 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
1072 msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu."
1073
1074 msgid "Sorry, wrong password."
1075 msgstr "Xin lỗi, sai mật khẩu."
1076 945
1077 #, python-format 946 #, python-format
1078 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page." 947 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
1079 msgstr "Tìm thấy chính xác một trang tương tự \"%s\", đang tự chuyển tới." 948 msgstr "Tìm thấy chính xác một trang tương tự \"%s\", đang tự chuyển tới."
1080 949
1125 msgstr "" 994 msgstr ""
1126 995
1127 msgid "MyPages management" 996 msgid "MyPages management"
1128 msgstr "" 997 msgstr ""
1129 998
999 #, fuzzy, python-format
1000 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
1001 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
1002
1003 #, python-format
1004 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
1005 msgstr ""
1006
1007 msgid "Package pages"
1008 msgstr ""
1009
1010 msgid "Package name"
1011 msgstr ""
1012
1013 msgid "List of page names - separated by a comma"
1014 msgstr ""
1015
1130 msgid "Rename Page" 1016 msgid "Rename Page"
1131 msgstr "Đổi tên trang" 1017 msgstr "Đổi tên trang"
1132 1018
1133 msgid "New name" 1019 msgid "New name"
1134 msgstr "Tên mới" 1020 msgstr "Tên mới"
1155 msgstr "Không có lỗi chính tả!" 1041 msgstr "Không có lỗi chính tả!"
1156 1042
1157 msgid "You can't check spelling on a page you can't read." 1043 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
1158 msgstr "" 1044 msgstr ""
1159 "Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem." 1045 "Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."
1046
1047 #, fuzzy, python-format
1048 msgid "Subscribe users to the page %s"
1049 msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"
1050
1051 #, fuzzy, python-format
1052 msgid "Subscribed for %s:"
1053 msgstr "Đăng ký"
1054
1055 msgid "Not a user:"
1056 msgstr ""
1057
1058 #, fuzzy
1059 msgid "You are not allowed to perform this action."
1060 msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
1160 1061
1161 msgid "Do it." 1062 msgid "Do it."
1162 msgstr "" 1063 msgstr ""
1163 1064
1164 #, python-format 1065 #, python-format
1175 1076
1176 #, fuzzy, python-format 1077 #, fuzzy, python-format
1177 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!" 1078 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
1178 msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!" 1079 msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"
1179 1080
1180 #, python-format 1081 msgid "You are not allowed to revert this page!"
1181 msgid "Title Search: \"%s\"" 1082 msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"
1182 msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\"" 1083
1183 1084 msgid "No older revisions available!"
1184 #, python-format 1085 msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"
1185 msgid "Full Text Search: \"%s\"" 1086
1186 msgstr "Tìm nội dung: \"%s\"" 1087 #, python-format
1187 1088 msgid "Diff for \"%s\""
1188 #, python-format 1089 msgstr "diff của \"%s\""
1189 msgid "Full Link List for \"%s\"" 1090
1190 msgstr "Danh sách liên kết đầy đủ trong \"%s\"" 1091 #, python-format
1191 1092 msgid "Differences between revisions %d and %d"
1192 msgid "" 1093 msgstr "Sự khác nhau giữa phiên bản %d và %d"
1193 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name." 1094
1194 msgstr "" 1095 #, python-format
1195 1096 msgid "(spanning %d versions)"
1196 #, fuzzy 1097 msgstr "(trải qua %d phiên bản)"
1197 msgid "Pages" 1098
1198 msgstr "Trang" 1099 msgid "No differences found!"
1199 1100 msgstr "Không có sự khác biệt!"
1200 msgid "Select Author" 1101
1201 msgstr "" 1102 #, python-format
1202 1103 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
1203 msgid "Revert all!" 1104 msgstr "Trang này đã được lưu %(count)d lần!"
1204 msgstr "" 1105
1205 1106 msgid "(ignoring whitespace)"
1206 #, fuzzy 1107 msgstr ""
1207 msgid "You are not allowed to use this action." 1108
1208 msgstr "Bạn không thể sửa trang này." 1109 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
1209 1110 msgstr "Bỏ qua các thay đổi về số lượng khoảng trắng"
1210 #, fuzzy, python-format 1111
1211 msgid "Subscribe users to the page %s" 1112 msgid "General Information"
1212 msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt" 1113 msgstr "Thông tin chung"
1213 1114
1214 #, fuzzy, python-format 1115 #, python-format
1215 msgid "Subscribed for %s:" 1116 msgid "Page size: %d"
1216 msgstr "Đăng ký" 1117 msgstr "Kích thước trang: %d"
1217 1118
1218 msgid "Not a user:" 1119 msgid "SHA digest of this page's content is:"
1219 msgstr "" 1120 msgstr "Mã SHA của trang này là:"
1220 1121
1221 #, fuzzy 1122 msgid "The following users subscribed to this page:"
1222 msgid "You are not allowed to perform this action." 1123 msgstr "Những người dùng sau đã đăng ký vào trang này:"
1223 msgstr "Bạn không thể sửa trang này." 1124
1224 1125 msgid "This page links to the following pages:"
1225 msgid "You are now logged out." 1126 msgstr "Trang này liên kết tới các trang sau:"
1226 msgstr "Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống." 1127
1227 1128 msgid "Date"
1228 msgid "Delete" 1129 msgstr "Ngày"
1229 msgstr "Xóa" 1130
1230 1131 msgid "Diff"
1231 msgid "Optional reason for the deletion" 1132 msgstr "diff"
1232 msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)" 1133
1233 1134 msgid "Comment"
1234 msgid "Really delete this page?" 1135 msgstr "Chú thích"
1235 msgstr "Thật sự xoá trang này?" 1136
1137 msgid "raw"
1138 msgstr "thô"
1139
1140 msgid "print"
1141 msgstr "in"
1142
1143 msgid "revert"
1144 msgstr "hoàn nguyên"
1145
1146 #, python-format
1147 msgid "Revert to revision %(rev)d."
1148 msgstr "Hoàn nguyên phiên bản %(rev)d."
1149
1150 msgid "N/A"
1151 msgstr "không rõ"
1152
1153 msgid "Revision History"
1154 msgstr "Danh sách các thay đổi"
1155
1156 msgid "No log entries found."
1157 msgstr "Không tìm thấy mục nào."
1158
1159 #, python-format
1160 msgid "Info for \"%s\""
1161 msgstr "Thông tin về \"%s\""
1162
1163 #, python-format
1164 msgid "Show \"%(title)s\""
1165 msgstr "Hiển thị \"%(title)s\""
1166
1167 msgid "General Page Infos"
1168 msgstr "Thông tin chung"
1169
1170 #, python-format
1171 msgid "Show chart \"%(title)s\""
1172 msgstr "Hiển thị biểu đồ \"%(title)s\""
1173
1174 msgid "Page hits and edits"
1175 msgstr "Số lần xem và sửa"
1176
1177 msgid "You must login to add a quicklink."
1178 msgstr ""
1179
1180 #, fuzzy
1181 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
1182 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
1183
1184 #, fuzzy
1185 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
1186 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
1187
1188 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
1189 msgstr "Bạn không thể đăng ký vào trang mà bạn không thể xem."
1190
1191 #, fuzzy
1192 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
1193 msgstr ""
1194 "Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
1195 "có thể kích hoạt chức năng này."
1196
1197 msgid "You must log in to use subscribtions."
1198 msgstr ""
1199
1200 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
1201 msgstr ""
1202
1203 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
1204 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
1205
1206 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
1207 msgstr "Không thể huỷ bỏ đăng ký biểu thức chính quy!"
1208
1209 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
1210 msgstr ""
1211
1212 msgid "You have been subscribed to this page."
1213 msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."
1214
1215 msgid "Charts are not available!"
1216 msgstr "Biểu đồ không thể được thực hiện!"
1217
1218 msgid "You need to provide a chart type!"
1219 msgstr "Bạn cần nhập vào loại biểu đồ!"
1220
1221 #, python-format
1222 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
1223 msgstr "Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!"
1236 1224
1237 #, python-format 1225 #, python-format
1238 msgid "" 1226 msgid ""
1239 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n" 1227 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
1240 "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d" 1228 "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
1278 #, fuzzy, python-format 1266 #, fuzzy, python-format
1279 msgid "Unknown backup subaction: %s." 1267 msgid "Unknown backup subaction: %s."
1280 msgstr "Việc không rõ" 1268 msgstr "Việc không rõ"
1281 1269
1282 #, python-format 1270 #, python-format
1283 msgid "[%d attachments]" 1271 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
1284 msgstr "[%d attachments]" 1272 msgstr "Vui lòng dùng từ khoá tìm kiếm khác thay cho {{{\"%s\"}}}"
1285 1273
1286 #, python-format 1274 #, python-format
1287 msgid "" 1275 msgid "Title Search: \"%s\""
1288 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this " 1276 msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\""
1289 "page." 1277
1290 msgstr "" 1278 #, python-format
1291 "Có tổng cộng <a href=\"%(link)s\">%(count)s file gửi kèm</a> trong trang này." 1279 msgid "Full Text Search: \"%s\""
1292 1280 msgstr "Tìm nội dung: \"%s\""
1293 msgid "Filename of attachment not specified!" 1281
1294 msgstr "Tên file gửi kèm không được định rõ!" 1282 #, python-format
1295 1283 msgid "Full Link List for \"%s\""
1296 #, python-format 1284 msgstr "Danh sách liên kết đầy đủ trong \"%s\""
1297 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!" 1285
1298 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' không tồn tại!" 1286 #, python-format
1299 1287 msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
1300 msgid "" 1288 msgstr ""
1301 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n" 1289 "Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật "
1302 "as shown below in the list of files. \n" 1290 "khẩu."
1303 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n" 1291
1304 "since this is subject to change and can break easily." 1292 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
1305 msgstr "" 1293 msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu."
1306 "Để chỉ tới file gửi kèm trong một trang, dùng '''{{{attachment:tên}}}''', \n" 1294
1307 "như xuất hiện bên dưới trong phần danh sách các file. \n" 1295 #, fuzzy
1308 "Vui lòng '''KHÔNG''' sử dụng URL của liên kết {{{[get]}}}, \n" 1296 msgid "Sorry, login failed."
1309 "vì rất có thể URL đó sẽ bị thay đổi." 1297 msgstr "Xin lỗi, sai mật khẩu."
1310 1298
1311 msgid "unzip" 1299 msgid "You are now logged out."
1312 msgstr "" 1300 msgstr "Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."
1313 1301
1314 msgid "install" 1302 msgid ""
1315 msgstr "" 1303 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
1316 1304 msgstr ""
1317 #, python-format
1318 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
1319 msgstr "Không có file gửi kèm trong trang %(pagename)s"
1320
1321 msgid "Edit drawing"
1322 msgstr "Sửa bản vẽ"
1323
1324 msgid "Attached Files"
1325 msgstr "File gửi kèm"
1326
1327 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
1328 msgstr "Bạn không thể kèm file vào trang này."
1329
1330 msgid "New Attachment"
1331 msgstr "Gửi kèm file mới"
1332
1333 msgid ""
1334 "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
1335 "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
1336 "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
1337 "used."
1338 msgstr ""
1339 "File gửi kèm sẽ không chép đè lên file cũ. Nếu có sự trùng tên, bạn\n"
1340 "cần phải đổi tên file bạn sắp tải lên. Mặc khác, nếu ô \"Đổi tên thành\"\n"
1341 "để trống thì tên file gốc sẽ được dùng."
1342
1343 msgid "File to upload"
1344 msgstr "File để tải lên"
1345
1346 #, fuzzy
1347 msgid "Rename to"
1348 msgstr "Đổi tên"
1349
1350 msgid "Upload"
1351 msgstr "Tải lên"
1352
1353 msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
1354 msgstr "Wiki này không cho phép gửi kèm file!"
1355
1356 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
1357 msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."
1358
1359 msgid ""
1360 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
1361 "again."
1362 msgstr ""
1363 "Không có nội dung. Xóa các ký tự không nằm trong bảng mã ASCII và thử lại."
1364
1365 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
1366 msgstr "Bạn không thể xoá file gửi kèm."
1367
1368 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
1369 msgstr "Bạn không thể lấy file gửi kèm từ trang này."
1370
1371 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
1372 msgstr ""
1373
1374 msgid "You are not allowed to install files."
1375 msgstr ""
1376
1377 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
1378 msgstr "Bạn không thể xem các file gửi kèm trong trang này."
1379
1380 #, python-format
1381 msgid "Unsupported upload action: %s"
1382 msgstr "Không thể thực hiện việc tải lên: %s"
1383
1384 #, python-format
1385 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
1386 msgstr "File gửi kèm trong trang \"%(pagename)s\""
1387
1388 #, python-format
1389 msgid ""
1390 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
1391 "saved."
1392 msgstr ""
1393 "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') kích thước %(bytes)"
1394 "d bytes đã được lưu."
1395
1396 #, python-format
1397 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
1398 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
1399
1400 #, fuzzy, python-format
1401 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
1402 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
1403
1404 #, python-format
1405 msgid ""
1406 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
1407 "would be too large (%(space)d kB missing)."
1408 msgstr ""
1409
1410 #, python-format
1411 msgid ""
1412 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
1413 "would be too many (%(count)d missing)."
1414 msgstr ""
1415
1416 #, fuzzy, python-format
1417 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
1418 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
1419
1420 #, python-format
1421 msgid ""
1422 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
1423 "files only, exist already or reside in folders."
1424 msgstr ""
1425
1426 #, python-format
1427 msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
1428 msgstr ""
1429
1430 #, python-format
1431 msgid "Attachment '%(filename)s'"
1432 msgstr "Gửi kèm '%(filename)s'"
1433
1434 msgid "Package script:"
1435 msgstr ""
1436
1437 #, fuzzy
1438 msgid "File Name"
1439 msgstr "Tên file"
1440
1441 msgid "Modified"
1442 msgstr ""
1443
1444 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
1445 msgstr "Không hiểu kiểu file, không thể hiện file gửi kèm này trong văn bản."
1446
1447 #, python-format
1448 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
1449 msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s trong trang %(pagename)s"
1450 1305
1451 #, python-format 1306 #, python-format
1452 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\"" 1307 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
1453 msgstr "Tải lên file \"%(filename)s\"" 1308 msgstr "Tải lên file \"%(filename)s\""
1454 1309
1535 msgid "RenamePage" 1390 msgid "RenamePage"
1536 msgstr "RenamePage" 1391 msgstr "RenamePage"
1537 1392
1538 msgid "SpellCheck" 1393 msgid "SpellCheck"
1539 msgstr "SpellCheck" 1394 msgstr "SpellCheck"
1395
1396 #, python-format
1397 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
1398 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
1399
1400 #, python-format
1401 msgid "Nothing found for \"%s\"!"
1402 msgstr "Không tìm thấy \"%s\""
1540 1403
1541 #, fuzzy, python-format 1404 #, fuzzy, python-format
1542 msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!" 1405 msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
1543 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!" 1406 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
1544 1407
1602 msgstr "đưa vào bookmark" 1465 msgstr "đưa vào bookmark"
1603 1466
1604 msgid "[Bookmark reached]" 1467 msgid "[Bookmark reached]"
1605 msgstr "[Đã tới bookmark]" 1468 msgstr "[Đã tới bookmark]"
1606 1469
1470 msgid "Markup"
1471 msgstr "Đánh dấu"
1472
1473 msgid "Display"
1474 msgstr "Hiển thị"
1475
1476 msgid "Python Version"
1477 msgstr "Phiên bản Python"
1478
1479 msgid "MoinMoin Version"
1480 msgstr "Phiên bản MoinMoin"
1481
1482 #, python-format
1483 msgid "Release %s [Revision %s]"
1484 msgstr "Phiên bản %s [bản sửa %s]"
1485
1486 msgid "4Suite Version"
1487 msgstr "Phiên bản 4Suite"
1488
1489 msgid "Number of pages"
1490 msgstr "Tổng số trang"
1491
1492 msgid "Number of system pages"
1493 msgstr "Số trang hệ thống"
1494
1495 msgid "Accumulated page sizes"
1496 msgstr "Tổng kích thước"
1497
1498 #, python-format
1499 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
1500 msgstr ""
1501
1502 #, python-format
1503 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
1504 msgstr ""
1505
1506 msgid "Entries in edit log"
1507 msgstr "Các mục trong edit log"
1508
1509 msgid "NONE"
1510 msgstr "NONE"
1511
1512 msgid "Global extension macros"
1513 msgstr "Macro bổ trợ toàn cục"
1514
1515 msgid "Local extension macros"
1516 msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
1517
1518 msgid "Global extension actions"
1519 msgstr "Action bổ trợ toàn cục"
1520
1521 msgid "Local extension actions"
1522 msgstr "Action bổ trợ nội bộ"
1523
1524 #, fuzzy
1525 msgid "Global parsers"
1526 msgstr "Parser đã cài"
1527
1528 #, fuzzy
1529 msgid "Local extension parsers"
1530 msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
1531
1532 msgid "Disabled"
1533 msgstr ""
1534
1535 msgid "Enabled"
1536 msgstr ""
1537
1538 msgid "Xapian search"
1539 msgstr ""
1540
1541 msgid "Active threads"
1542 msgstr ""
1543
1607 #, fuzzy 1544 #, fuzzy
1608 msgid "Contents" 1545 msgid "Contents"
1609 msgstr "Trang chỉ dẫn" 1546 msgstr "Trang chỉ dẫn"
1610 1547
1548 msgid "Include system pages"
1549 msgstr "Bao gồm các trang hệ thống"
1550
1551 msgid "Exclude system pages"
1552 msgstr "Bỏ các trang hệ thống"
1553
1611 msgid "No wanted pages in this wiki." 1554 msgid "No wanted pages in this wiki."
1612 msgstr "Không có trang cần tạo trong wiki này." 1555 msgstr "Không có trang cần tạo trong wiki này."
1613 1556
1614 #, python-format 1557 msgid "Search Titles"
1615 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!" 1558 msgstr "Tìm tiêu đề"
1616 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!" 1559
1617 1560 msgid "Display context of search results"
1618 #, python-format 1561 msgstr "Hiển thị kết quả tìm kiếm"
1619 msgid "Nothing found for \"%s\"!" 1562
1620 msgstr "Không tìm thấy \"%s\"" 1563 msgid "Case-sensitive searching"
1621 1564 msgstr "Tìm kiếm phân biệt chữ hoa và chữ thường"
1622 msgid "Markup" 1565
1623 msgstr "Đánh dấu" 1566 msgid "Search Text"
1624 1567 msgstr "Tìm nội dung"
1625 msgid "Display" 1568
1626 msgstr "Hiển thị" 1569 msgid "Go To Page"
1627 1570 msgstr "Tới trang"
1628 msgid "Filename" 1571
1629 msgstr "Tên file" 1572 #, python-format
1630 1573 msgid "ERROR in regex '%s'"
1631 msgid "" 1574 msgstr "Có lỗi trong regex '%s'"
1632 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils." 1575
1633 msgstr "" 1576 #, python-format
1634 1577 msgid "Bad timestamp '%s'"
1635 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**" 1578 msgstr "Không hiểu timestamp '%s'"
1636 msgstr "" 1579
1637 1580 #, python-format
1638 #, python-format 1581 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
1639 msgid "**Could not find the referenced page: %s**" 1582 msgstr "Kết nối tới mailserver '%(server)s' bị ngắt quảng vì lý do: %(reason)s"
1640 msgstr "" 1583
1584 msgid "Mail not sent"
1585 msgstr ""
1586
1587 msgid "Mail sent OK"
1588 msgstr "Thư đã được gửi"
1641 1589
1642 #, python-format 1590 #, python-format
1643 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\"" 1591 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
1644 msgstr "" 1592 msgstr ""
1645 "Dự đoán \"%(wanted)s\" theo sau \"%(key)s\", nhưng lại là \"%(token)s\"" 1593 "Dự đoán \"%(wanted)s\" theo sau \"%(key)s\", nhưng lại là \"%(token)s\""
1654 1602
1655 #, python-format 1603 #, python-format
1656 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\"" 1604 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
1657 msgstr "Dự đoán một giá trị màu \"%(arg)s\" đứng sau \"%(key)s\"" 1605 msgstr "Dự đoán một giá trị màu \"%(arg)s\" đứng sau \"%(key)s\""
1658 1606
1607 msgid ""
1608 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
1609 msgstr ""
1610
1611 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
1612 msgstr ""
1613
1614 #, python-format
1615 msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
1616 msgstr ""
1617
1659 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration." 1618 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
1660 msgstr "" 1619 msgstr ""
1661 1620
1662 #, fuzzy 1621 #, fuzzy
1663 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x." 1622 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
1665 1624
1666 #, python-format 1625 #, python-format
1667 msgid "%(errortype)s processing error" 1626 msgid "%(errortype)s processing error"
1668 msgstr "lỗi xử lý %(errortype)s" 1627 msgstr "lỗi xử lý %(errortype)s"
1669 1628
1629 #, python-format
1630 msgid "You are not allowed to do %s on this page."
1631 msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."
1632
1633 #, fuzzy
1634 msgid "Login and try again."
1635 msgstr " %s và thử lại."
1636
1637 #, python-format
1638 msgid ""
1639 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
1640 msgstr ""
1641
1670 #, fuzzy 1642 #, fuzzy
1671 msgid "Views/day" 1643 msgid "Views/day"
1672 msgstr "Xem" 1644 msgstr "Xem"
1673 1645
1674 #, fuzzy 1646 #, fuzzy
1779 1751
1780 #, fuzzy 1752 #, fuzzy
1781 msgid "Raw Text" 1753 msgid "Raw Text"
1782 msgstr "Hiện trang nguồn" 1754 msgstr "Hiện trang nguồn"
1783 1755
1756 msgid "Print View"
1757 msgstr "Xem bản in"
1758
1784 #, fuzzy 1759 #, fuzzy
1785 msgid "Delete Cache" 1760 msgid "Delete Cache"
1786 msgstr "Xóa trang" 1761 msgstr "Xóa trang"
1787 1762
1788 msgid "Delete Page" 1763 msgid "Delete Page"
1835 1810
1836 #, python-format 1811 #, python-format
1837 msgid "Show %s days." 1812 msgid "Show %s days."
1838 msgstr "Hiện %s ngày." 1813 msgstr "Hiện %s ngày."
1839 1814
1815 msgid "Wiki Markup"
1816 msgstr "Đánh dấu kiểu wiki"
1817
1840 msgid "DeleteCache" 1818 msgid "DeleteCache"
1841 msgstr "" 1819 msgstr ""
1842 1820
1843 #, python-format 1821 #, python-format
1844 msgid "(cached %s)" 1822 msgid "(cached %s)"
1851 msgstr "Trang" 1829 msgstr "Trang"
1852 1830
1853 msgid "User" 1831 msgid "User"
1854 msgstr "Người dùng" 1832 msgstr "Người dùng"
1855 1833
1856 #, python-format
1857 msgid ""
1858 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
1859 msgstr ""
1860
1861 msgid "Line" 1834 msgid "Line"
1862 msgstr "Dòng" 1835 msgstr "Dòng"
1863 1836
1864 msgid "Deletions are marked like this." 1837 msgid "Deletions are marked like this."
1865 msgstr "Các phần bị xoá được đánh dấu như thế này." 1838 msgstr "Các phần bị xoá được đánh dấu như thế này."
1866 1839
1867 msgid "Additions are marked like this." 1840 msgid "Additions are marked like this."
1868 msgstr "Các phần thêm vào được đánh dấu như thế này." 1841 msgstr "Các phần thêm vào được đánh dấu như thế này."
1869 1842
1870 #, python-format 1843 #~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
1871 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s" 1844 #~ msgstr "Không tìm thấy thuộc tính \"%(attrname)s\""
1872 msgstr "Kết nối tới mailserver '%(server)s' bị ngắt quảng vì lý do: %(reason)s" 1845
1873 1846 #~ msgid "Submitted form data:"
1874 msgid "Mail not sent" 1847 #~ msgstr "Dữ liệu đã được nhập:"
1875 msgstr "" 1848
1876 1849 #~ msgid "Plain title index"
1877 msgid "Mail sent OK" 1850 #~ msgstr "Chỉ mục đơn giản"
1878 msgstr "Thư đã được gửi" 1851
1852 #~ msgid "XML title index"
1853 #~ msgstr "Chỉ mục dạng XML"
1854
1855 #~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
1856 #~ msgstr "Processor đã cài (KHÔNG CÒN DÙNG -- dùng parser)"
1857
1858 #~ msgid ""
1859 #~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
1860 #~ "\n"
1861 #~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
1862 #~ "cut&paste\n"
1863 #~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
1864 #~ "again.\n"
1865 #~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
1866 #~ "\n"
1867 #~ "''Do not just replace\n"
1868 #~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
1869 #~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
1870 #~ msgstr ""
1871 #~ "Xin lỗi bạn, người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang chỉnh sửa.\n"
1872 #~ "\n"
1873 #~ "Xin vui lòng thực hiện các bước sau: Nhấn vào nút Back trên trình duyệt, "
1874 #~ "và\n"
1875 #~ "cắt đoạn văn bản ở đó. Sau đó bạn quay trở lại đây, rồi nhấn EditText lần "
1876 #~ "nữa.\n"
1877 #~ "Bây giờ bạn có thể thêm vào những chỉnh sửa bạn đã thực hiện.\n"
1878 #~ "''Mong bạn đừng thay đổi toàn bộ nội dung trang này với những gì\n"
1879 #~ "bạn đã cắt ở trang cũ bởi vì việc đó sẽ xoá toàn bộ những thay đổi\n"
1880 #~ "của người khác, và được coi là một việc làm cực kỳ khiếm nhã!''\n"
1881
1882 #~ msgid "(Only when changing passwords)"
1883 #~ msgstr "(Chỉ khi nào đổi mật khẩu)"
1884
1885 #~ msgid "Filename"
1886 #~ msgstr "Tên file"