comparison MoinMoin/i18n/vi.po @ 528:92faed4fbd76

updated i18n, fix orig. text typo imported from: moin--main--1.5--patch-532
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Fri, 07 Apr 2006 17:35:19 +0000
parents 3ede5fa7001a
children 2d4d8f7edf1b
comparison
equal deleted inserted replaced
527:83be51106619 528:92faed4fbd76
11 # 11 #
12 msgid "" 12 msgid ""
13 msgstr "" 13 msgstr ""
14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n" 14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16 "POT-Creation-Date: 2006-03-26 23:23+0200\n" 16 "POT-Creation-Date: 2006-04-07 20:22+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n" 17 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
18 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n" 18 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
19 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n" 19 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n" 20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" 21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
178 msgid "Trivial change" 178 msgid "Trivial change"
179 msgstr "Thay đổi nhỏ nhặt" 179 msgstr "Thay đổi nhỏ nhặt"
180 180
181 msgid "Remove trailing whitespace from each line" 181 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
182 msgstr "Xoá khoảng trắng ở cuối dòng" 182 msgstr "Xoá khoảng trắng ở cuối dòng"
183
184 msgid "Edit was cancelled."
185 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."
186
187 msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
188 msgstr "Cám ơn bạn vì những sửa đổi. Sự quan tâm của bạn rất được cảm kích."
189
190 #, python-format
191 msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
192 msgstr "Trang \"%s\" đã được xoá!"
193
194 #, python-format
195 msgid ""
196 "Dear Wiki user,\n"
197 "\n"
198 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
199 "change notification.\n"
200 "\n"
201 "The following page has been changed by %(editor)s:\n"
202 "%(pagelink)s\n"
203 "\n"
204 msgstr ""
205 "Chào bạn,\n"
206 "\n"
207 "Bạn đã đãng ký vào một trang hoặc một nhóm trang tại \"%(sitename)s\" để "
208 "nhận các thông báo thay đổi.\n"
209 "\n"
210 "Trang sau đã được thay đổi bởi %(editor)s:\n"
211 "%(pagelink)s\n"
212 "\n"
213
214 #, python-format
215 msgid ""
216 "The comment on the change is:\n"
217 "%(comment)s\n"
218 "\n"
219 msgstr ""
220 "Ghi chú về sự thay đổi:\n"
221 "%(comment)s\n"
222 "\n"
223
224 msgid "New page:\n"
225 msgstr "Trang mới:\n"
226
227 msgid "No differences found!\n"
228 msgstr "Không có sự khác biệt!\n"
229
230 #, fuzzy, python-format
231 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
232 msgstr "[%(sitename)s] Cập nhật %(trivial)scủa \"%(pagename)s\""
233
234 msgid "Trivial "
235 msgstr "nhỏ nhặt "
236
237 msgid "Status of sending notification mails:"
238 msgstr "Tình trạng của các thư thông báo:"
239
240 #, python-format
241 msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
242 msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
243
244 #, python-format
245 msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
246 msgstr "## bản lưu của trang \"%(pagename)s\" được cập nhật vào ngày %(date)s"
247
248 #, python-format
249 msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
250 msgstr ""
251
252 msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
253 msgstr ""
254
255 msgid "You are not allowed to edit this page!"
256 msgstr "Bạn không thể sửa trang này!"
257
258 msgid "You cannot save empty pages."
259 msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."
260
261 #, fuzzy
262 msgid "You already saved this page!"
263 msgstr "Bạn đã đăng ký vào trang này rồi."
264
265 msgid ""
266 "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
267 "\n"
268 "Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste\n"
269 "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.\n"
270 "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
271 "\n"
272 "''Do not just replace\n"
273 "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
274 "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
275 msgstr ""
276 "Xin lỗi bạn, người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang chỉnh sửa.\n"
277 "\n"
278 "Xin vui lòng thực hiện các bước sau: Nhấn vào nút Back trên trình duyệt, và\n"
279 "cắt đoạn văn bản ở đó. Sau đó bạn quay trở lại đây, rồi nhấn EditText lần "
280 "nữa.\n"
281 "Bây giờ bạn có thể thêm vào những chỉnh sửa bạn đã thực hiện.\n"
282 "''Mong bạn đừng thay đổi toàn bộ nội dung trang này với những gì\n"
283 "bạn đã cắt ở trang cũ bởi vì việc đó sẽ xoá toàn bộ những thay đổi\n"
284 "của người khác, và được coi là một việc làm cực kỳ khiếm nhã!''\n"
285
286 #, python-format
287 msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
288 msgstr "Các thay đổi của bạn được lưu [%(backup_url)s ở đây]."
289
290 msgid "You did not change the page content, not saved!"
291 msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"
292
293 msgid ""
294 "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
295 msgstr "Bạn không thể thay đổi ACL của trang này vì bạn không có quyền admin!"
296
297 #, python-format
298 msgid ""
299 "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
300 "granted the lock for this page."
301 msgstr ""
302 "Thời gian dành riêng cho %(owner)s đã hết %(mins_ago)d phút trước đây và bạn "
303 "được dành riêng một khoảng thời gian mới."
304
305 #, python-format
306 msgid ""
307 "Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
308 msgstr "Người dùng khác sẽ ''không'' sửa trang này được cho đến %(bumptime)s."
309
310 #, python-format
311 msgid ""
312 "Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
313 "page."
314 msgstr ""
315 "Cho đến %(bumptime)s, người dùng khác sẽ được ''thông báo'' rằng bạn đang "
316 "sửa trang này."
317
318 msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
319 msgstr "Dùng nút Xem qua để gia hạn thời gian dành cho bạn."
320
321 #, python-format
322 msgid ""
323 "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
324 "s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
325 msgstr ""
326 "Trang này đang được ''dành riêng'' cho %(owner)s cho đến %(timestamp)s, hay "
327 "trong vòng %(mins_valid)d phút."
328
329 #, python-format
330 msgid ""
331 "This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
332 "(owner)s.[[BR]]\n"
333 "'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
334 "(mins_valid)d minute(s),\n"
335 "to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
336 "To leave the editor, press the Cancel button."
337 msgstr ""
338 "Trang này đang được thay đổi, hoặc xem qua trước lần cuối cùng lúc %"
339 "(timestamp)s bởi %(owner)s.[[BR]]\n"
340 "'''Để tránh sự cố, bạn nên ''chờ'' ít nhất %(mins_valid)d phút "
341 "nữa.'''[[BR]]\n"
342 "Để thoát khung soạn thảo, nhấn nút Huỷ bỏ."
343
344 msgid "<unknown>"
345 msgstr "<không rõ>"
183 346
184 #, fuzzy 347 #, fuzzy
185 msgid "" 348 msgid ""
186 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim" 349 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
187 "(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold " 350 "(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
216 " Liên kết:: [[Verbatim(CácChữHoaLiềnNhau)]]; [[Verbatim([\"ngoặc vuông và " 379 " Liên kết:: [[Verbatim(CácChữHoaLiềnNhau)]]; [[Verbatim([\"ngoặc vuông và "
217 "nháy kép\"])]]; URL; [URL]; [URL nhãn].\n" 380 "nháy kép\"])]]; URL; [URL]; [URL nhãn].\n"
218 " Bảng:: || nội dung ô |||| nội dung ô trải qua 2 cột ||; không được có " 381 " Bảng:: || nội dung ô |||| nội dung ô trải qua 2 cột ||; không được có "
219 "khoảng trắng sau bảng hoặc tiêu đề." 382 "khoảng trắng sau bảng hoặc tiêu đề."
220 383
221 msgid "Edit was cancelled." 384 msgid ""
222 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ." 385 "Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
223 386 "<br/><pre>\n"
224 msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated." 387 "Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
225 msgstr "Cám ơn bạn vì những sửa đổi. Sự quan tâm của bạn rất được cảm kích." 388 " ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
226
227 #, python-format
228 msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
229 msgstr "Trang \"%s\" đã được xoá!"
230
231 #, python-format
232 msgid ""
233 "Dear Wiki user,\n"
234 "\n" 389 "\n"
235 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for " 390 "Horizontal rule: ---- \n"
236 "change notification.\n" 391 "Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
237 "\n" 392 "\n"
238 "The following page has been changed by %(editor)s:\n" 393 ".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
239 "%(pagelink)s\n"
240 "\n" 394 "\n"
241 msgstr "" 395 "Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
242 "Chào bạn,\n" 396 "</pre>\n"
243 "\n" 397 "<br/>\n"
244 "Bạn đã đãng ký vào một trang hoặc một nhóm trang tại \"%(sitename)s\" để " 398 "(!) For more help, see the \n"
245 "nhận các thông báo thay đổi.\n" 399 "<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
246 "\n" 400 "reStructuredText Quick Reference\n"
247 "Trang sau đã được thay đổi bởi %(editor)s:\n" 401 "</a>.\n"
248 "%(pagelink)s\n" 402 msgstr ""
249 "\n"
250
251 #, python-format
252 msgid ""
253 "The comment on the change is:\n"
254 "%(comment)s\n"
255 "\n"
256 msgstr ""
257 "Ghi chú về sự thay đổi:\n"
258 "%(comment)s\n"
259 "\n"
260
261 msgid "New page:\n"
262 msgstr "Trang mới:\n"
263
264 msgid "No differences found!\n"
265 msgstr "Không có sự khác biệt!\n"
266
267 #, fuzzy, python-format
268 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
269 msgstr "[%(sitename)s] Cập nhật %(trivial)scủa \"%(pagename)s\""
270
271 msgid "Trivial "
272 msgstr "nhỏ nhặt "
273
274 msgid "Status of sending notification mails:"
275 msgstr "Tình trạng của các thư thông báo:"
276
277 #, python-format
278 msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
279 msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
280
281 #, python-format
282 msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
283 msgstr "## bản lưu của trang \"%(pagename)s\" được cập nhật vào ngày %(date)s"
284
285 #, python-format
286 msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
287 msgstr ""
288
289 msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
290 msgstr ""
291
292 msgid "You are not allowed to edit this page!"
293 msgstr "Bạn không thể sửa trang này!"
294
295 msgid "You cannot save empty pages."
296 msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."
297
298 #, fuzzy
299 msgid "You already saved this page!"
300 msgstr "Bạn đã đăng ký vào trang này rồi."
301
302 msgid ""
303 "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
304 "\n"
305 "Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste\n"
306 "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.\n"
307 "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
308 "\n"
309 "''Do not just replace\n"
310 "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
311 "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
312 msgstr ""
313 "Xin lỗi bạn, người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang chỉnh sửa.\n"
314 "\n"
315 "Xin vui lòng thực hiện các bước sau: Nhấn vào nút Back trên trình duyệt, và\n"
316 "cắt đoạn văn bản ở đó. Sau đó bạn quay trở lại đây, rồi nhấn EditText lần "
317 "nữa.\n"
318 "Bây giờ bạn có thể thêm vào những chỉnh sửa bạn đã thực hiện.\n"
319 "''Mong bạn đừng thay đổi toàn bộ nội dung trang này với những gì\n"
320 "bạn đã cắt ở trang cũ bởi vì việc đó sẽ xoá toàn bộ những thay đổi\n"
321 "của người khác, và được coi là một việc làm cực kỳ khiếm nhã!''\n"
322
323 #, python-format
324 msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
325 msgstr "Các thay đổi của bạn được lưu [%(backup_url)s ở đây]."
326
327 msgid "You did not change the page content, not saved!"
328 msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"
329
330 msgid ""
331 "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
332 msgstr "Bạn không thể thay đổi ACL của trang này vì bạn không có quyền admin!"
333
334 #, python-format
335 msgid ""
336 "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
337 "granted the lock for this page."
338 msgstr ""
339 "Thời gian dành riêng cho %(owner)s đã hết %(mins_ago)d phút trước đây và bạn "
340 "được dành riêng một khoảng thời gian mới."
341
342 #, python-format
343 msgid ""
344 "Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
345 msgstr "Người dùng khác sẽ ''không'' sửa trang này được cho đến %(bumptime)s."
346
347 #, python-format
348 msgid ""
349 "Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
350 "page."
351 msgstr ""
352 "Cho đến %(bumptime)s, người dùng khác sẽ được ''thông báo'' rằng bạn đang "
353 "sửa trang này."
354
355 msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
356 msgstr "Dùng nút Xem qua để gia hạn thời gian dành cho bạn."
357
358 #, python-format
359 msgid ""
360 "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
361 "s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
362 msgstr ""
363 "Trang này đang được ''dành riêng'' cho %(owner)s cho đến %(timestamp)s, hay "
364 "trong vòng %(mins_valid)d phút."
365
366 #, python-format
367 msgid ""
368 "This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
369 "(owner)s.[[BR]]\n"
370 "'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
371 "(mins_valid)d minute(s),\n"
372 "to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
373 "To leave the editor, press the Cancel button."
374 msgstr ""
375 "Trang này đang được thay đổi, hoặc xem qua trước lần cuối cùng lúc %"
376 "(timestamp)s bởi %(owner)s.[[BR]]\n"
377 "'''Để tránh sự cố, bạn nên ''chờ'' ít nhất %(mins_valid)d phút "
378 "nữa.'''[[BR]]\n"
379 "Để thoát khung soạn thảo, nhấn nút Huỷ bỏ."
380
381 msgid "<unknown>"
382 msgstr "<không rõ>"
383 403
384 msgid "Diffs" 404 msgid "Diffs"
385 msgstr "Các bản diff" 405 msgstr "Các bản diff"
386 406
387 msgid "Info" 407 msgid "Info"