comparison MoinMoin/i18n/vi.po @ 546:a3952e509faa

updated POTFILES.in + i18n imported from: moin--main--1.5--patch-550
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Mon, 10 Apr 2006 11:27:21 +0000
parents 2d4d8f7edf1b
children ca312363c3c3
comparison
equal deleted inserted replaced
545:45a0c47d2749 546:a3952e509faa
11 # 11 #
12 msgid "" 12 msgid ""
13 msgstr "" 13 msgstr ""
14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n" 14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16 "POT-Creation-Date: 2006-04-09 16:00+0200\n" 16 "POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n" 17 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
18 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n" 18 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
19 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n" 19 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n" 20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" 21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
60 msgstr "Tạo trang này" 60 msgstr "Tạo trang này"
61 61
62 msgid "You are not allowed to view this page." 62 msgid "You are not allowed to view this page."
63 msgstr "Bạn không xem trang này được." 63 msgstr "Bạn không xem trang này được."
64 64
65 #, fuzzy
66 msgid "Your changes are not saved!"
67 msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"
68
69 msgid "You are not allowed to edit this page." 65 msgid "You are not allowed to edit this page."
70 msgstr "Bạn không thể sửa trang này." 66 msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
71 67
72 msgid "Page is immutable!" 68 msgid "Page is immutable!"
73 msgstr "Trang này không thể được thay đổi!" 69 msgstr "Trang này không thể được thay đổi!"
78 #, fuzzy 74 #, fuzzy
79 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!" 75 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
80 msgstr "" 76 msgstr ""
81 "Thời gian dành riêng cho bạn đã hết, bạn có thể sẽ gặp sự cố trong việc " 77 "Thời gian dành riêng cho bạn đã hết, bạn có thể sẽ gặp sự cố trong việc "
82 "chỉnh sửa trang!" 78 "chỉnh sửa trang!"
83
84 msgid "Page name is too long, try shorter name."
85 msgstr ""
86 79
87 #, python-format 80 #, python-format
88 msgid "Edit \"%(pagename)s\"" 81 msgid "Edit \"%(pagename)s\""
89 msgstr "Sửa trang \"%(pagename)s\"" 82 msgstr "Sửa trang \"%(pagename)s\""
90 83
159 "đổi." 152 "đổi."
160 153
161 msgid "Preview" 154 msgid "Preview"
162 msgstr "Xem qua" 155 msgstr "Xem qua"
163 156
164 msgid "GUI Mode" 157 #, fuzzy
165 msgstr "" 158 msgid "Text mode"
159 msgstr "Nội dung"
166 160
167 #, fuzzy 161 #, fuzzy
168 msgid "Comment:" 162 msgid "Comment:"
169 msgstr "Chú thích" 163 msgstr "Chú thích"
170 164
178 msgid "Trivial change" 172 msgid "Trivial change"
179 msgstr "Thay đổi nhỏ nhặt" 173 msgstr "Thay đổi nhỏ nhặt"
180 174
181 msgid "Remove trailing whitespace from each line" 175 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
182 msgstr "Xoá khoảng trắng ở cuối dòng" 176 msgstr "Xoá khoảng trắng ở cuối dòng"
177
178 #, python-format
179 msgid ""
180 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
181 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
182 "space between words. Group page name is not allowed."
183 msgstr ""
184 "Tên người dùng không hợp lệ {{{'%s'}}}.\n"
185 "Tên có thể dùng mọi chữ số Unicode, với một khoảng trắng không bắt buộc ở "
186 "giữa. Bạn không thể dùng tên cho nhóm."
187
188 #, python-format
189 msgid "You are not allowed to do %s on this page."
190 msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."
191
192 msgid "Login"
193 msgstr "Đăng nhập"
194
195 #, python-format
196 msgid " %s and try again."
197 msgstr " %s và thử lại."
198
199 #, fuzzy, python-format
200 msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
201 msgstr "Tìm thấy %(hits)d trang trong tổng số %(pages)d trang."
202
203 #, python-format
204 msgid "%.2f seconds"
205 msgstr "%.2f giây"
206
207 msgid "match"
208 msgstr "phù hợp"
209
210 msgid "matches"
211 msgstr "phù hợp"
212
213 msgid "<unknown>"
214 msgstr "<không rõ>"
215
216 #, python-format
217 msgid ""
218 "Login Name: %s\n"
219 "\n"
220 "Login Password: %s\n"
221 "\n"
222 "Login URL: %s/%s\n"
223 msgstr ""
224
225 msgid ""
226 "Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
227 "\n"
228 "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
229 "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
230 "for that).\n"
231 "\n"
232 "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
233 "known password.\n"
234 msgstr ""
235
236 #, python-format
237 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
238 msgstr ""
239
240 msgid ""
241 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
242 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
243 msgstr ""
244 "Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
245 "có thể kích hoạt chức năng này."
246
247 msgid "Please provide a valid email address!"
248 msgstr "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử hợp lệ!"
249
250 #, python-format
251 msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
252 msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"
253
254 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
255 msgstr ""
256
257 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
258 msgstr "Tên người dùng trống. Vui lòng nhập vào tên người dùng."
259
260 msgid "This user name already belongs to somebody else."
261 msgstr "Tên người dùng này đã được đăng ký."
262
263 msgid "Passwords don't match!"
264 msgstr "Mật khẩu không đúng!"
265
266 msgid "Please specify a password!"
267 msgstr "Vui lòng cho biết mật khẩu!"
268
269 #, fuzzy
270 msgid ""
271 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
272 "can get it by email."
273 msgstr ""
274 "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử. Nếu bạn mất thông tin đăng nhập, bạn "
275 "có thể lấy lại nó qua thư điện tử."
276
277 msgid "This email already belongs to somebody else."
278 msgstr "Địa chỉ thư điện tử này đã được đăng ký."
279
280 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
281 msgstr ""
282
283 msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
284 msgstr ""
285
286 #, python-format
287 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
288 msgstr "Kiểu '%(theme_name)s' không thể đuợc nạp!"
289
290 msgid "User preferences saved!"
291 msgstr "Sở thích của bạn đã được lưu!"
292
293 msgid "Default"
294 msgstr "Mặc định"
295
296 msgid "<Browser setting>"
297 msgstr "<Theo trình duyệt>"
298
299 msgid "the one preferred"
300 msgstr ""
301
302 msgid "free choice"
303 msgstr ""
304
305 msgid "Select User"
306 msgstr ""
307
308 msgid "Save"
309 msgstr "Lưu"
310
311 msgid "Preferred theme"
312 msgstr "Theme mặc định"
313
314 #, fuzzy
315 msgid "Editor Preference"
316 msgstr "Sở thích cá nhân"
317
318 msgid "Editor shown on UI"
319 msgstr ""
320
321 msgid "Time zone"
322 msgstr "Múi giờ"
323
324 msgid "Your time is"
325 msgstr "Giờ hiện tại"
326
327 msgid "Server time is"
328 msgstr "Giờ ở máy chủ"
329
330 msgid "Date format"
331 msgstr "Định dạng ngày"
332
333 msgid "Preferred language"
334 msgstr "Ngôn ngữ mặc định"
335
336 msgid "General options"
337 msgstr "Các lựa chọn chung"
338
339 msgid "Quick links"
340 msgstr "Các liên kết thường dùng"
341
342 msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
343 msgstr ""
344 "Danh sách này không hoạt động cho đến khi bạn nhập vào địa chỉ thư hợp lệ!"
345
346 msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
347 msgstr "Các trang đã đăng ký (một regex trong một dòng)"
348
349 msgid "Create Profile"
350 msgstr "Tạo Profile"
351
352 msgid "Mail me my account data"
353 msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"
354
355 msgid "Email"
356 msgstr "Thư điện tử"
357
358 #, python-format
359 msgid ""
360 "To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
361 "page."
362 msgstr ""
363
364 msgid "Name"
365 msgstr "Tên"
366
367 msgid "Password"
368 msgstr "Mật khẩu"
369
370 msgid "Action"
371 msgstr "Công việc"
372
373 #, python-format
374 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
375 msgstr "Không tìm thấy thuộc tính \"%(attrname)s\""
376
377 msgid "Submitted form data:"
378 msgstr "Dữ liệu đã được nhập:"
379
380 msgid "Search Titles"
381 msgstr "Tìm tiêu đề"
382
383 msgid "Display context of search results"
384 msgstr "Hiển thị kết quả tìm kiếm"
385
386 msgid "Case-sensitive searching"
387 msgstr "Tìm kiếm phân biệt chữ hoa và chữ thường"
388
389 msgid "Search Text"
390 msgstr "Tìm nội dung"
391
392 msgid "Go To Page"
393 msgstr "Tới trang"
394
395 msgid "Include system pages"
396 msgstr "Bao gồm các trang hệ thống"
397
398 msgid "Exclude system pages"
399 msgstr "Bỏ các trang hệ thống"
400
401 msgid "Plain title index"
402 msgstr "Chỉ mục đơn giản"
403
404 msgid "XML title index"
405 msgstr "Chỉ mục dạng XML"
406
407 msgid "Python Version"
408 msgstr "Phiên bản Python"
409
410 msgid "MoinMoin Version"
411 msgstr "Phiên bản MoinMoin"
412
413 #, python-format
414 msgid "Release %s [Revision %s]"
415 msgstr "Phiên bản %s [bản sửa %s]"
416
417 msgid "4Suite Version"
418 msgstr "Phiên bản 4Suite"
419
420 msgid "Number of pages"
421 msgstr "Tổng số trang"
422
423 msgid "Number of system pages"
424 msgstr "Số trang hệ thống"
425
426 msgid "Accumulated page sizes"
427 msgstr "Tổng kích thước"
428
429 #, python-format
430 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
431 msgstr ""
432
433 #, python-format
434 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
435 msgstr ""
436
437 msgid "Entries in edit log"
438 msgstr "Các mục trong edit log"
439
440 msgid "NONE"
441 msgstr "NONE"
442
443 msgid "Global extension macros"
444 msgstr "Macro bổ trợ toàn cục"
445
446 msgid "Local extension macros"
447 msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
448
449 msgid "Global extension actions"
450 msgstr "Action bổ trợ toàn cục"
451
452 msgid "Local extension actions"
453 msgstr "Action bổ trợ nội bộ"
454
455 #, fuzzy
456 msgid "Global parsers"
457 msgstr "Parser đã cài"
458
459 #, fuzzy
460 msgid "Local extension parsers"
461 msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
462
463 msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
464 msgstr "Processor đã cài (KHÔNG CÒN DÙNG -- dùng parser)"
465
466 msgid "Disabled"
467 msgstr ""
468
469 msgid "Enabled"
470 msgstr ""
471
472 msgid "Lupy search"
473 msgstr ""
474
475 msgid "Active threads"
476 msgstr ""
477
478 #, python-format
479 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
480 msgstr "Vui lòng dùng từ khoá tìm kiếm khác thay cho {{{\"%s\"}}}"
481
482 #, python-format
483 msgid "ERROR in regex '%s'"
484 msgstr "Có lỗi trong regex '%s'"
485
486 #, python-format
487 msgid "Bad timestamp '%s'"
488 msgstr "Không hiểu timestamp '%s'"
489
490 #, python-format
491 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
492 msgstr "Dự đoán \"=\" sẽ theo sau \"%(token)s\""
493
494 #, python-format
495 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
496 msgstr "Dự đoán \"%(token)s\" sẽ chứa giá trị nào đó"
497
498 msgid "Wiki Markup"
499 msgstr "Đánh dấu kiểu wiki"
500
501 msgid "Print View"
502 msgstr "Xem bản in"
503
504 #, fuzzy
505 msgid "Your changes are not saved!"
506 msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"
507
508 msgid "Page name is too long, try shorter name."
509 msgstr ""
510
511 msgid "GUI Mode"
512 msgstr ""
183 513
184 msgid "Edit was cancelled." 514 msgid "Edit was cancelled."
185 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ." 515 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."
186 516
187 msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated." 517 msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
339 "(timestamp)s bởi %(owner)s.[[BR]]\n" 669 "(timestamp)s bởi %(owner)s.[[BR]]\n"
340 "'''Để tránh sự cố, bạn nên ''chờ'' ít nhất %(mins_valid)d phút " 670 "'''Để tránh sự cố, bạn nên ''chờ'' ít nhất %(mins_valid)d phút "
341 "nữa.'''[[BR]]\n" 671 "nữa.'''[[BR]]\n"
342 "Để thoát khung soạn thảo, nhấn nút Huỷ bỏ." 672 "Để thoát khung soạn thảo, nhấn nút Huỷ bỏ."
343 673
344 msgid "<unknown>" 674 #, python-format
345 msgstr "<không rõ>" 675 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
346 676 msgstr ""
347 #, fuzzy 677
348 msgid "Text mode" 678 msgid "The theme name is not set."
349 msgstr "Nội dung" 679 msgstr ""
680
681 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
682 msgstr ""
683
684 #, fuzzy, python-format
685 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
686 msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu."
687
688 #, python-format
689 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
690 msgstr ""
691
692 #, fuzzy, python-format
693 msgid "The page %s does not exist."
694 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' không tồn tại!"
695
696 msgid "Invalid package file header."
697 msgstr ""
698
699 msgid "Package file format unsupported."
700 msgstr ""
701
702 #, fuzzy, python-format
703 msgid "Unknown function %s in line %i."
704 msgstr "Việc không rõ"
705
706 #, python-format
707 msgid "The file %s was not found in the package."
708 msgstr ""
350 709
351 #, fuzzy 710 #, fuzzy
352 msgid "" 711 msgid ""
353 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim" 712 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
354 "(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold " 713 "(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
469 msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt" 828 msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"
470 829
471 msgid "Disable this account forever" 830 msgid "Disable this account forever"
472 msgstr "Huỷ bỏ account này" 831 msgstr "Huỷ bỏ account này"
473 832
474 msgid "Name"
475 msgstr "Tên"
476
477 #, fuzzy 833 #, fuzzy
478 msgid "(Use Firstname''''''Lastname)" 834 msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
479 msgstr "" 835 msgstr ""
480 "(Dùng HọĐệmTên, và khong bo dau, hoặc dùng FirstnameLastname với tên tiếng " 836 "(Dùng HọĐệmTên, và khong bo dau, hoặc dùng FirstnameLastname với tên tiếng "
481 "Anh)" 837 "Anh)"
482 838
483 msgid "Alias-Name" 839 msgid "Alias-Name"
484 msgstr "" 840 msgstr ""
485 841
486 msgid "Password"
487 msgstr "Mật khẩu"
488
489 msgid "Password repeat" 842 msgid "Password repeat"
490 msgstr "Lập lại mật khẩu" 843 msgstr "Lập lại mật khẩu"
491 844
492 msgid "(Only when changing passwords)" 845 msgid "(Only when changing passwords)"
493 msgstr "(Chỉ khi nào đổi mật khẩu)" 846 msgstr "(Chỉ khi nào đổi mật khẩu)"
494 847
495 msgid "Email"
496 msgstr "Thư điện tử"
497
498 msgid "User CSS URL" 848 msgid "User CSS URL"
499 msgstr "CSS URL riêng" 849 msgstr "CSS URL riêng"
500 850
501 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)" 851 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
502 msgstr "(để trống nếu không dùng CSS)" 852 msgstr "(để trống nếu không dùng CSS)"
503 853
504 msgid "Editor size" 854 msgid "Editor size"
505 msgstr "Kích thước khung soạn thảo" 855 msgstr "Kích thước khung soạn thảo"
506 856
507 #, python-format 857 msgid "No older revisions available!"
508 msgid "" 858 msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"
509 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n" 859
510 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n" 860 #, python-format
511 "space between words. Group page name is not allowed." 861 msgid "Diff for \"%s\""
512 msgstr "" 862 msgstr "diff của \"%s\""
513 "Tên người dùng không hợp lệ {{{'%s'}}}.\n" 863
514 "Tên có thể dùng mọi chữ số Unicode, với một khoảng trắng không bắt buộc ở " 864 #, python-format
515 "giữa. Bạn không thể dùng tên cho nhóm." 865 msgid "Differences between revisions %d and %d"
516 866 msgstr "Sự khác nhau giữa phiên bản %d và %d"
517 #, python-format 867
518 msgid "You are not allowed to do %s on this page." 868 #, python-format
519 msgstr "Bạn không thể %s vào trang này." 869 msgid "(spanning %d versions)"
520 870 msgstr "(trải qua %d phiên bản)"
521 msgid "Login" 871
522 msgstr "Đăng nhập" 872 msgid "No differences found!"
523 873 msgstr "Không có sự khác biệt!"
524 #, python-format 874
525 msgid " %s and try again." 875 #, python-format
526 msgstr " %s và thử lại." 876 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
527 877 msgstr "Trang này đã được lưu %(count)d lần!"
528 #, fuzzy, python-format 878
529 msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages." 879 msgid "(ignoring whitespace)"
530 msgstr "Tìm thấy %(hits)d trang trong tổng số %(pages)d trang." 880 msgstr ""
531 881
532 #, python-format 882 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
533 msgid "%.2f seconds" 883 msgstr "Bỏ qua các thay đổi về số lượng khoảng trắng"
534 msgstr "%.2f giây" 884
535 885 msgid "General Information"
536 msgid "match" 886 msgstr "Thông tin chung"
537 msgstr "phù hợp" 887
538 888 #, python-format
539 msgid "matches" 889 msgid "Page size: %d"
540 msgstr "phù hợp" 890 msgstr "Kích thước trang: %d"
541 891
542 #, python-format 892 msgid "SHA digest of this page's content is:"
543 msgid "" 893 msgstr "Mã SHA của trang này là:"
544 "Login Name: %s\n" 894
545 "\n" 895 msgid "The following users subscribed to this page:"
546 "Login Password: %s\n" 896 msgstr "Những người dùng sau đã đăng ký vào trang này:"
547 "\n" 897
548 "Login URL: %s/%s\n" 898 msgid "This page links to the following pages:"
549 msgstr "" 899 msgstr "Trang này liên kết tới các trang sau:"
550 900
551 msgid "" 901 msgid "Date"
552 "Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n" 902 msgstr "Ngày"
553 "\n" 903
554 "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n" 904 msgid "Size"
555 "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n" 905 msgstr "Kích thước"
556 "for that).\n" 906
557 "\n" 907 msgid "Diff"
558 "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and " 908 msgstr "diff"
559 "known password.\n" 909
560 msgstr "" 910 msgid "Editor"
561 911 msgstr "Tác giả"
562 #, python-format 912
563 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data" 913 msgid "Comment"
564 msgstr "" 914 msgstr "Chú thích"
565 915
566 msgid "" 916 msgid "view"
567 "This wiki is not enabled for mail processing.\n" 917 msgstr "xem"
568 "Contact the owner of the wiki, who can enable email." 918
919 msgid "raw"
920 msgstr "thô"
921
922 msgid "print"
923 msgstr "in"
924
925 msgid "revert"
926 msgstr "hoàn nguyên"
927
928 #, python-format
929 msgid "Revert to revision %(rev)d."
930 msgstr "Hoàn nguyên phiên bản %(rev)d."
931
932 msgid "edit"
933 msgstr "sửa"
934
935 msgid "get"
936 msgstr "lấy"
937
938 msgid "del"
939 msgstr "xoá"
940
941 msgid "N/A"
942 msgstr "không rõ"
943
944 msgid "Revision History"
945 msgstr "Danh sách các thay đổi"
946
947 msgid "No log entries found."
948 msgstr "Không tìm thấy mục nào."
949
950 #, python-format
951 msgid "Info for \"%s\""
952 msgstr "Thông tin về \"%s\""
953
954 #, python-format
955 msgid "Show \"%(title)s\""
956 msgstr "Hiển thị \"%(title)s\""
957
958 msgid "General Page Infos"
959 msgstr "Thông tin chung"
960
961 #, python-format
962 msgid "Show chart \"%(title)s\""
963 msgstr "Hiển thị biểu đồ \"%(title)s\""
964
965 msgid "Page hits and edits"
966 msgstr "Số lần xem và sửa"
967
968 msgid "You are not allowed to revert this page!"
969 msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"
970
971 msgid "You must login to add a quicklink."
972 msgstr ""
973
974 #, fuzzy
975 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
976 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
977
978 #, fuzzy
979 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
980 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
981
982 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
983 msgstr "Bạn không thể đăng ký vào trang mà bạn không thể xem."
984
985 #, fuzzy
986 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
569 msgstr "" 987 msgstr ""
570 "Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người " 988 "Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
571 "có thể kích hoạt chức năng này." 989 "có thể kích hoạt chức năng này."
572 990
573 msgid "Please provide a valid email address!"
574 msgstr "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử hợp lệ!"
575
576 #, python-format
577 msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
578 msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"
579
580 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
581 msgstr ""
582
583 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
584 msgstr "Tên người dùng trống. Vui lòng nhập vào tên người dùng."
585
586 msgid "This user name already belongs to somebody else."
587 msgstr "Tên người dùng này đã được đăng ký."
588
589 msgid "Passwords don't match!"
590 msgstr "Mật khẩu không đúng!"
591
592 msgid "Please specify a password!"
593 msgstr "Vui lòng cho biết mật khẩu!"
594
595 #, fuzzy
596 msgid ""
597 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
598 "can get it by email."
599 msgstr ""
600 "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử. Nếu bạn mất thông tin đăng nhập, bạn "
601 "có thể lấy lại nó qua thư điện tử."
602
603 msgid "This email already belongs to somebody else."
604 msgstr "Địa chỉ thư điện tử này đã được đăng ký."
605
606 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
607 msgstr ""
608
609 msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
610 msgstr ""
611
612 #, python-format
613 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
614 msgstr "Kiểu '%(theme_name)s' không thể đuợc nạp!"
615
616 msgid "User preferences saved!"
617 msgstr "Sở thích của bạn đã được lưu!"
618
619 msgid "Default"
620 msgstr "Mặc định"
621
622 msgid "<Browser setting>"
623 msgstr "<Theo trình duyệt>"
624
625 msgid "the one preferred"
626 msgstr ""
627
628 msgid "free choice"
629 msgstr ""
630
631 msgid "Select User"
632 msgstr ""
633
634 msgid "Save"
635 msgstr "Lưu"
636
637 msgid "Preferred theme"
638 msgstr "Theme mặc định"
639
640 #, fuzzy
641 msgid "Editor Preference"
642 msgstr "Sở thích cá nhân"
643
644 msgid "Editor shown on UI"
645 msgstr ""
646
647 msgid "Time zone"
648 msgstr "Múi giờ"
649
650 msgid "Your time is"
651 msgstr "Giờ hiện tại"
652
653 msgid "Server time is"
654 msgstr "Giờ ở máy chủ"
655
656 msgid "Date format"
657 msgstr "Định dạng ngày"
658
659 msgid "Preferred language"
660 msgstr "Ngôn ngữ mặc định"
661
662 msgid "General options"
663 msgstr "Các lựa chọn chung"
664
665 msgid "Quick links"
666 msgstr "Các liên kết thường dùng"
667
668 msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
669 msgstr ""
670 "Danh sách này không hoạt động cho đến khi bạn nhập vào địa chỉ thư hợp lệ!"
671
672 msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
673 msgstr "Các trang đã đăng ký (một regex trong một dòng)"
674
675 msgid "Create Profile"
676 msgstr "Tạo Profile"
677
678 msgid "Mail me my account data"
679 msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"
680
681 #, python-format
682 msgid ""
683 "To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
684 "page."
685 msgstr ""
686
687 msgid "Action"
688 msgstr "Công việc"
689
690 msgid "No older revisions available!"
691 msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"
692
693 #, python-format
694 msgid "Diff for \"%s\""
695 msgstr "diff của \"%s\""
696
697 #, python-format
698 msgid "Differences between revisions %d and %d"
699 msgstr "Sự khác nhau giữa phiên bản %d và %d"
700
701 #, python-format
702 msgid "(spanning %d versions)"
703 msgstr "(trải qua %d phiên bản)"
704
705 msgid "No differences found!"
706 msgstr "Không có sự khác biệt!"
707
708 #, python-format
709 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
710 msgstr "Trang này đã được lưu %(count)d lần!"
711
712 msgid "(ignoring whitespace)"
713 msgstr ""
714
715 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
716 msgstr "Bỏ qua các thay đổi về số lượng khoảng trắng"
717
718 msgid "General Information"
719 msgstr "Thông tin chung"
720
721 #, python-format
722 msgid "Page size: %d"
723 msgstr "Kích thước trang: %d"
724
725 msgid "SHA digest of this page's content is:"
726 msgstr "Mã SHA của trang này là:"
727
728 msgid "The following users subscribed to this page:"
729 msgstr "Những người dùng sau đã đăng ký vào trang này:"
730
731 msgid "This page links to the following pages:"
732 msgstr "Trang này liên kết tới các trang sau:"
733
734 msgid "Date"
735 msgstr "Ngày"
736
737 msgid "Size"
738 msgstr "Kích thước"
739
740 msgid "Diff"
741 msgstr "diff"
742
743 msgid "Editor"
744 msgstr "Tác giả"
745
746 msgid "Comment"
747 msgstr "Chú thích"
748
749 msgid "view"
750 msgstr "xem"
751
752 msgid "raw"
753 msgstr "thô"
754
755 msgid "print"
756 msgstr "in"
757
758 msgid "revert"
759 msgstr "hoàn nguyên"
760
761 #, python-format
762 msgid "Revert to revision %(rev)d."
763 msgstr "Hoàn nguyên phiên bản %(rev)d."
764
765 msgid "edit"
766 msgstr "sửa"
767
768 msgid "get"
769 msgstr "lấy"
770
771 msgid "del"
772 msgstr "xoá"
773
774 msgid "N/A"
775 msgstr "không rõ"
776
777 msgid "Revision History"
778 msgstr "Danh sách các thay đổi"
779
780 msgid "No log entries found."
781 msgstr "Không tìm thấy mục nào."
782
783 #, python-format
784 msgid "Info for \"%s\""
785 msgstr "Thông tin về \"%s\""
786
787 #, python-format
788 msgid "Show \"%(title)s\""
789 msgstr "Hiển thị \"%(title)s\""
790
791 msgid "General Page Infos"
792 msgstr "Thông tin chung"
793
794 #, python-format
795 msgid "Show chart \"%(title)s\""
796 msgstr "Hiển thị biểu đồ \"%(title)s\""
797
798 msgid "Page hits and edits"
799 msgstr "Số lần xem và sửa"
800
801 msgid "You are not allowed to revert this page!"
802 msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"
803
804 msgid "You must login to add a quicklink."
805 msgstr ""
806
807 #, fuzzy
808 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
809 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
810
811 #, fuzzy
812 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
813 msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
814
815 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
816 msgstr "Bạn không thể đăng ký vào trang mà bạn không thể xem."
817
818 #, fuzzy
819 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
820 msgstr ""
821 "Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
822 "có thể kích hoạt chức năng này."
823
824 msgid "You must log in to use subscribtions." 991 msgid "You must log in to use subscribtions."
825 msgstr "" 992 msgstr ""
826 993
827 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions." 994 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
828 msgstr "" 995 msgstr ""
847 1014
848 #, python-format 1015 #, python-format
849 msgid "Bad chart type \"%s\"!" 1016 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
850 msgstr "Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!" 1017 msgstr "Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!"
851 1018
852 msgid "Search Titles" 1019 msgid "This page is already deleted or was never created!"
853 msgstr "Tìm tiêu đề" 1020 msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!"
854 1021
855 msgid "Display context of search results" 1022 #, python-format
856 msgstr "Hiển thị kết quả tìm kiếm" 1023 msgid "No pages like \"%s\"!"
857 1024 msgstr "Không có trang giống \"%s\"!"
858 msgid "Case-sensitive searching" 1025
859 msgstr "Tìm kiếm phân biệt chữ hoa và chữ thường" 1026 #, fuzzy, python-format
860 1027 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
861 msgid "Search Text" 1028 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
862 msgstr "Tìm nội dung"
863
864 msgid "Go To Page"
865 msgstr "Tới trang"
866
867 msgid "Include system pages"
868 msgstr "Bao gồm các trang hệ thống"
869
870 msgid "Exclude system pages"
871 msgstr "Bỏ các trang hệ thống"
872
873 msgid "Plain title index"
874 msgstr "Chỉ mục đơn giản"
875
876 msgid "XML title index"
877 msgstr "Chỉ mục dạng XML"
878
879 msgid "Python Version"
880 msgstr "Phiên bản Python"
881
882 msgid "MoinMoin Version"
883 msgstr "Phiên bản MoinMoin"
884
885 #, python-format
886 msgid "Release %s [Revision %s]"
887 msgstr "Phiên bản %s [bản sửa %s]"
888
889 msgid "4Suite Version"
890 msgstr "Phiên bản 4Suite"
891
892 msgid "Number of pages"
893 msgstr "Tổng số trang"
894
895 msgid "Number of system pages"
896 msgstr "Số trang hệ thống"
897
898 msgid "Accumulated page sizes"
899 msgstr "Tổng kích thước"
900
901 #, python-format
902 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
903 msgstr ""
904
905 #, python-format
906 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
907 msgstr ""
908
909 msgid "Entries in edit log"
910 msgstr "Các mục trong edit log"
911
912 msgid "NONE"
913 msgstr "NONE"
914
915 msgid "Global extension macros"
916 msgstr "Macro bổ trợ toàn cục"
917
918 msgid "Local extension macros"
919 msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
920
921 msgid "Global extension actions"
922 msgstr "Action bổ trợ toàn cục"
923
924 msgid "Local extension actions"
925 msgstr "Action bổ trợ nội bộ"
926
927 #, fuzzy
928 msgid "Global parsers"
929 msgstr "Parser đã cài"
930
931 #, fuzzy
932 msgid "Local extension parsers"
933 msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
934
935 msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
936 msgstr "Processor đã cài (KHÔNG CÒN DÙNG -- dùng parser)"
937
938 msgid "Disabled"
939 msgstr ""
940
941 msgid "Enabled"
942 msgstr ""
943
944 msgid "Lupy search"
945 msgstr ""
946
947 msgid "Active threads"
948 msgstr ""
949
950 #, python-format
951 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
952 msgstr "Vui lòng dùng từ khoá tìm kiếm khác thay cho {{{\"%s\"}}}"
953
954 #, python-format
955 msgid "ERROR in regex '%s'"
956 msgstr "Có lỗi trong regex '%s'"
957
958 #, python-format
959 msgid "Bad timestamp '%s'"
960 msgstr "Không hiểu timestamp '%s'"
961
962 #, python-format
963 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
964 msgstr "Dự đoán \"=\" sẽ theo sau \"%(token)s\""
965
966 #, python-format
967 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
968 msgstr "Dự đoán \"%(token)s\" sẽ chứa giá trị nào đó"
969
970 msgid "Wiki Markup"
971 msgstr "Đánh dấu kiểu wiki"
972
973 msgid "Print View"
974 msgstr "Xem bản in"
975
976 #, python-format
977 msgid "[%d attachments]"
978 msgstr "[%d attachments]"
979
980 #, python-format
981 msgid ""
982 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
983 "page."
984 msgstr ""
985 "Có tổng cộng <a href=\"%(link)s\">%(count)s file gửi kèm</a> trong trang này."
986
987 msgid "Filename of attachment not specified!"
988 msgstr "Tên file gửi kèm không được định rõ!"
989
990 #, python-format
991 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
992 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' không tồn tại!"
993
994 msgid ""
995 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
996 "as shown below in the list of files. \n"
997 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
998 "since this is subject to change and can break easily."
999 msgstr ""
1000 "Để chỉ tới file gửi kèm trong một trang, dùng '''{{{attachment:tên}}}''', \n"
1001 "như xuất hiện bên dưới trong phần danh sách các file. \n"
1002 "Vui lòng '''KHÔNG''' sử dụng URL của liên kết {{{[get]}}}, \n"
1003 "vì rất có thể URL đó sẽ bị thay đổi."
1004
1005 msgid "unzip"
1006 msgstr ""
1007
1008 msgid "install"
1009 msgstr ""
1010
1011 #, python-format
1012 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
1013 msgstr "Không có file gửi kèm trong trang %(pagename)s"
1014
1015 msgid "Edit drawing"
1016 msgstr "Sửa bản vẽ"
1017
1018 msgid "Attached Files"
1019 msgstr "File gửi kèm"
1020
1021 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
1022 msgstr "Bạn không thể kèm file vào trang này."
1023
1024 msgid "New Attachment"
1025 msgstr "Gửi kèm file mới"
1026
1027 msgid ""
1028 "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
1029 "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
1030 "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
1031 "used."
1032 msgstr ""
1033 "File gửi kèm sẽ không chép đè lên file cũ. Nếu có sự trùng tên, bạn\n"
1034 "cần phải đổi tên file bạn sắp tải lên. Mặc khác, nếu ô \"Đổi tên thành\"\n"
1035 "để trống thì tên file gốc sẽ được dùng."
1036
1037 msgid "File to upload"
1038 msgstr "File để tải lên"
1039
1040 #, fuzzy
1041 msgid "Rename to"
1042 msgstr "Đổi tên"
1043
1044 msgid "Upload"
1045 msgstr "Tải lên"
1046
1047 msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
1048 msgstr "Wiki này không cho phép gửi kèm file!"
1049
1050 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
1051 msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."
1052
1053 msgid ""
1054 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
1055 "again."
1056 msgstr ""
1057 "Không có nội dung. Xóa các ký tự không nằm trong bảng mã ASCII và thử lại."
1058
1059 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
1060 msgstr "Bạn không thể xoá file gửi kèm."
1061
1062 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
1063 msgstr "Bạn không thể lấy file gửi kèm từ trang này."
1064
1065 #, fuzzy
1066 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
1067 msgstr "Bạn không thể xem các file gửi kèm trong trang này."
1068
1069 #, fuzzy
1070 msgid "You are not allowed to install files."
1071 msgstr "<b>Bạn không thể tải lên.</b>"
1072
1073 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
1074 msgstr "Bạn không thể xem các file gửi kèm trong trang này."
1075
1076 #, python-format
1077 msgid "Unsupported upload action: %s"
1078 msgstr "Không thể thực hiện việc tải lên: %s"
1079
1080 #, python-format
1081 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
1082 msgstr "File gửi kèm trong trang \"%(pagename)s\""
1083 1029
1084 #, python-format 1030 #, python-format
1085 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists." 1031 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
1086 msgstr "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') đã tồn tại." 1032 msgstr "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') đã tồn tại."
1087 1033
1088 #, python-format 1034 #, python-format
1089 msgid "" 1035 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
1090 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes " 1036 msgstr ""
1091 "saved." 1037
1092 msgstr "" 1038 #, fuzzy
1093 "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') kích thước %(bytes)" 1039 msgid "Package pages"
1094 "d bytes đã được lưu." 1040 msgstr "LikePages"
1095 1041
1096 #, python-format 1042 #, fuzzy
1097 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted." 1043 msgid "Package name"
1098 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá." 1044 msgstr "LikePages"
1099 1045
1100 #, fuzzy, python-format 1046 msgid "List of page names - separated by <tt>,</tt>"
1101 msgid "Attachment '%(filename)s' installed." 1047 msgstr ""
1102 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá." 1048
1103 1049 #, python-format
1104 #, fuzzy, python-format 1050 msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
1105 msgid "Installation of '%(filename)s' failed." 1051 msgstr ""
1106 msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu." 1052 "Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật "
1107 1053 "khẩu."
1108 #, python-format 1054
1109 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file." 1055 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
1110 msgstr "" 1056 msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu."
1111 1057
1112 #, python-format 1058 msgid "Sorry, wrong password."
1113 msgid "" 1059 msgstr "Xin lỗi, sai mật khẩu."
1114 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
1115 "would be too large (%(space)d kB missing)."
1116 msgstr ""
1117
1118 #, python-format
1119 msgid ""
1120 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
1121 "would be too many (%(count)d missing)."
1122 msgstr ""
1123
1124 #, fuzzy, python-format
1125 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
1126 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
1127
1128 #, python-format
1129 msgid ""
1130 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
1131 "files only, exist already or reside in folders."
1132 msgstr ""
1133
1134 #, python-format
1135 msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
1136 msgstr ""
1137
1138 #, python-format
1139 msgid "Attachment '%(filename)s'"
1140 msgstr "Gửi kèm '%(filename)s'"
1141
1142 msgid "Package script:"
1143 msgstr ""
1144
1145 #, fuzzy
1146 msgid "File Name"
1147 msgstr "Tên file"
1148
1149 msgid "Modified"
1150 msgstr ""
1151
1152 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
1153 msgstr "Không hiểu kiểu file, không thể hiện file gửi kèm này trong văn bản."
1154
1155 #, python-format
1156 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
1157 msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s trong trang %(pagename)s"
1158
1159 msgid "You are not allowed to delete this page."
1160 msgstr "Bạn không thể xoá trang này."
1161
1162 msgid "This page is already deleted or was never created!"
1163 msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!"
1164
1165 msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
1166 msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"
1167
1168 msgid "Really delete this page?"
1169 msgstr "Thật sự xoá trang này?"
1170
1171 msgid "Delete"
1172 msgstr "Xóa"
1173
1174 msgid "Optional reason for the deletion"
1175 msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"
1176
1177 #, python-format
1178 msgid "No pages like \"%s\"!"
1179 msgstr "Không có trang giống \"%s\"!"
1180 1060
1181 #, python-format 1061 #, python-format
1182 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page." 1062 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
1183 msgstr "Tìm thấy chính xác một trang tương tự \"%s\", đang tự chuyển tới." 1063 msgstr "Tìm thấy chính xác một trang tương tự \"%s\", đang tự chuyển tới."
1184 1064
1229 msgstr "" 1109 msgstr ""
1230 1110
1231 msgid "MyPages management" 1111 msgid "MyPages management"
1232 msgstr "" 1112 msgstr ""
1233 1113
1234 #, fuzzy, python-format
1235 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
1236 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
1237
1238 #, python-format
1239 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
1240 msgstr ""
1241
1242 #, fuzzy
1243 msgid "Package pages"
1244 msgstr "LikePages"
1245
1246 #, fuzzy
1247 msgid "Package name"
1248 msgstr "LikePages"
1249
1250 msgid "List of page names - separated by <tt>,</tt>"
1251 msgstr ""
1252
1253 msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!" 1114 msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
1254 msgstr "Bạn không thể đổi tên trang trong wiki này!" 1115 msgstr "Bạn không thể đổi tên trang trong wiki này!"
1255 1116
1256 msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!" 1117 msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
1257 msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để đổi tên trang!" 1118 msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để đổi tên trang!"
1298 msgstr "Không có lỗi chính tả!" 1159 msgstr "Không có lỗi chính tả!"
1299 1160
1300 msgid "You can't check spelling on a page you can't read." 1161 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
1301 msgstr "" 1162 msgstr ""
1302 "Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem." 1163 "Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."
1164
1165 #, python-format
1166 msgid "Title Search: \"%s\""
1167 msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\""
1168
1169 #, python-format
1170 msgid "Full Text Search: \"%s\""
1171 msgstr "Tìm nội dung: \"%s\""
1172
1173 #, python-format
1174 msgid "Full Link List for \"%s\""
1175 msgstr "Danh sách liên kết đầy đủ trong \"%s\""
1176
1177 msgid ""
1178 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
1179 msgstr ""
1180
1181 #, fuzzy
1182 msgid "Pages"
1183 msgstr "Trang"
1184
1185 msgid "Select Author"
1186 msgstr ""
1187
1188 msgid "Revert all!"
1189 msgstr ""
1190
1191 #, fuzzy
1192 msgid "You are not allowed to use this action."
1193 msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
1303 1194
1304 #, fuzzy, python-format 1195 #, fuzzy, python-format
1305 msgid "Subscribe users to the page %s" 1196 msgid "Subscribe users to the page %s"
1306 msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt" 1197 msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"
1307 1198
1314 1205
1315 #, fuzzy 1206 #, fuzzy
1316 msgid "You are not allowed to perform this action." 1207 msgid "You are not allowed to perform this action."
1317 msgstr "Bạn không thể sửa trang này." 1208 msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
1318 1209
1319 #, python-format 1210 #, fuzzy
1320 msgid "Title Search: \"%s\"" 1211 msgid "You are now logged out."
1321 msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\"" 1212 msgstr "Cookie đã được xoá. Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."
1322 1213
1323 #, python-format 1214 msgid "You are not allowed to delete this page."
1324 msgid "Full Text Search: \"%s\"" 1215 msgstr "Bạn không thể xoá trang này."
1325 msgstr "Tìm nội dung: \"%s\"" 1216
1217 msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
1218 msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"
1219
1220 msgid "Really delete this page?"
1221 msgstr "Thật sự xoá trang này?"
1222
1223 msgid "Delete"
1224 msgstr "Xóa"
1225
1226 msgid "Optional reason for the deletion"
1227 msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"
1326 1228
1327 #, python-format 1229 #, python-format
1328 msgid "" 1230 msgid ""
1329 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n" 1231 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
1330 "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d" 1232 "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
1369 #, fuzzy, python-format 1271 #, fuzzy, python-format
1370 msgid "Unknown backup subaction: %s." 1272 msgid "Unknown backup subaction: %s."
1371 msgstr "Việc không rõ" 1273 msgstr "Việc không rõ"
1372 1274
1373 #, python-format 1275 #, python-format
1374 msgid "Full Link List for \"%s\"" 1276 msgid "[%d attachments]"
1375 msgstr "Danh sách liên kết đầy đủ trong \"%s\"" 1277 msgstr "[%d attachments]"
1376 1278
1377 #, python-format 1279 #, python-format
1378 msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password." 1280 msgid ""
1379 msgstr "" 1281 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
1380 "Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật " 1282 "page."
1381 "khẩu." 1283 msgstr ""
1382 1284 "Có tổng cộng <a href=\"%(link)s\">%(count)s file gửi kèm</a> trong trang này."
1383 msgid "Missing password. Please enter user name and password." 1285
1384 msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu." 1286 msgid "Filename of attachment not specified!"
1385 1287 msgstr "Tên file gửi kèm không được định rõ!"
1386 msgid "Sorry, wrong password." 1288
1387 msgstr "Xin lỗi, sai mật khẩu." 1289 #, python-format
1388 1290 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
1389 #, fuzzy 1291 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' không tồn tại!"
1390 msgid "You are now logged out." 1292
1391 msgstr "Cookie đã được xoá. Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống." 1293 msgid ""
1392 1294 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
1393 msgid "" 1295 "as shown below in the list of files. \n"
1394 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name." 1296 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
1395 msgstr "" 1297 "since this is subject to change and can break easily."
1298 msgstr ""
1299 "Để chỉ tới file gửi kèm trong một trang, dùng '''{{{attachment:tên}}}''', \n"
1300 "như xuất hiện bên dưới trong phần danh sách các file. \n"
1301 "Vui lòng '''KHÔNG''' sử dụng URL của liên kết {{{[get]}}}, \n"
1302 "vì rất có thể URL đó sẽ bị thay đổi."
1303
1304 msgid "unzip"
1305 msgstr ""
1306
1307 msgid "install"
1308 msgstr ""
1309
1310 #, python-format
1311 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
1312 msgstr "Không có file gửi kèm trong trang %(pagename)s"
1313
1314 msgid "Edit drawing"
1315 msgstr "Sửa bản vẽ"
1316
1317 msgid "Attached Files"
1318 msgstr "File gửi kèm"
1319
1320 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
1321 msgstr "Bạn không thể kèm file vào trang này."
1322
1323 msgid "New Attachment"
1324 msgstr "Gửi kèm file mới"
1325
1326 msgid ""
1327 "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
1328 "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
1329 "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
1330 "used."
1331 msgstr ""
1332 "File gửi kèm sẽ không chép đè lên file cũ. Nếu có sự trùng tên, bạn\n"
1333 "cần phải đổi tên file bạn sắp tải lên. Mặc khác, nếu ô \"Đổi tên thành\"\n"
1334 "để trống thì tên file gốc sẽ được dùng."
1335
1336 msgid "File to upload"
1337 msgstr "File để tải lên"
1338
1339 #, fuzzy
1340 msgid "Rename to"
1341 msgstr "Đổi tên"
1342
1343 msgid "Upload"
1344 msgstr "Tải lên"
1345
1346 msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
1347 msgstr "Wiki này không cho phép gửi kèm file!"
1348
1349 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
1350 msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."
1351
1352 msgid ""
1353 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
1354 "again."
1355 msgstr ""
1356 "Không có nội dung. Xóa các ký tự không nằm trong bảng mã ASCII và thử lại."
1357
1358 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
1359 msgstr "Bạn không thể xoá file gửi kèm."
1360
1361 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
1362 msgstr "Bạn không thể lấy file gửi kèm từ trang này."
1363
1364 #, fuzzy
1365 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
1366 msgstr "Bạn không thể xem các file gửi kèm trong trang này."
1367
1368 #, fuzzy
1369 msgid "You are not allowed to install files."
1370 msgstr "<b>Bạn không thể tải lên.</b>"
1371
1372 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
1373 msgstr "Bạn không thể xem các file gửi kèm trong trang này."
1374
1375 #, python-format
1376 msgid "Unsupported upload action: %s"
1377 msgstr "Không thể thực hiện việc tải lên: %s"
1378
1379 #, python-format
1380 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
1381 msgstr "File gửi kèm trong trang \"%(pagename)s\""
1382
1383 #, python-format
1384 msgid ""
1385 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
1386 "saved."
1387 msgstr ""
1388 "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') kích thước %(bytes)"
1389 "d bytes đã được lưu."
1390
1391 #, python-format
1392 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
1393 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
1394
1395 #, fuzzy, python-format
1396 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
1397 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
1398
1399 #, python-format
1400 msgid ""
1401 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
1402 "would be too large (%(space)d kB missing)."
1403 msgstr ""
1404
1405 #, python-format
1406 msgid ""
1407 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
1408 "would be too many (%(count)d missing)."
1409 msgstr ""
1410
1411 #, fuzzy, python-format
1412 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
1413 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
1414
1415 #, python-format
1416 msgid ""
1417 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
1418 "files only, exist already or reside in folders."
1419 msgstr ""
1420
1421 #, python-format
1422 msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
1423 msgstr ""
1424
1425 #, python-format
1426 msgid "Attachment '%(filename)s'"
1427 msgstr "Gửi kèm '%(filename)s'"
1428
1429 msgid "Package script:"
1430 msgstr ""
1431
1432 #, fuzzy
1433 msgid "File Name"
1434 msgstr "Tên file"
1435
1436 msgid "Modified"
1437 msgstr ""
1438
1439 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
1440 msgstr "Không hiểu kiểu file, không thể hiện file gửi kèm này trong văn bản."
1441
1442 #, python-format
1443 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
1444 msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s trong trang %(pagename)s"
1396 1445
1397 #, python-format 1446 #, python-format
1398 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\"" 1447 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
1399 msgstr "Tải lên file \"%(filename)s\"" 1448 msgstr "Tải lên file \"%(filename)s\""
1400 1449
1407 msgstr "Sửa bản vẽ \"%(filename)s\"" 1456 msgstr "Sửa bản vẽ \"%(filename)s\""
1408 1457
1409 msgid "Toggle line numbers" 1458 msgid "Toggle line numbers"
1410 msgstr "" 1459 msgstr ""
1411 1460
1412 #, python-format 1461 msgid "FrontPage"
1413 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!" 1462 msgstr "Trang đầu"
1414 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!" 1463
1415 1464 msgid "RecentChanges"
1416 #, python-format 1465 msgstr "Các thay đổi gần đây"
1417 msgid "Nothing found for \"%s\"!" 1466
1418 msgstr "Không tìm thấy \"%s\"" 1467 msgid "TitleIndex"
1468 msgstr "Tựa chỉ mục"
1469
1470 msgid "WordIndex"
1471 msgstr "Từ chỉ mục"
1472
1473 msgid "FindPage"
1474 msgstr "Tìm trang"
1475
1476 msgid "SiteNavigation"
1477 msgstr "SiteNavigation"
1478
1479 msgid "HelpContents"
1480 msgstr "Trang chỉ dẫn"
1481
1482 msgid "HelpOnFormatting"
1483 msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"
1484
1485 msgid "UserPreferences"
1486 msgstr "Sở thích cá nhân"
1487
1488 msgid "WikiLicense"
1489 msgstr "Wiki License"
1490
1491 msgid "MissingPage"
1492 msgstr "MissingPage"
1493
1494 #, fuzzy
1495 msgid "MissingHomePage"
1496 msgstr "MissingPage"
1497
1498 msgid "Mon"
1499 msgstr "Thứ Hai"
1500
1501 msgid "Tue"
1502 msgstr "Thứ Ba"
1503
1504 msgid "Wed"
1505 msgstr "Thứ Tư"
1506
1507 msgid "Thu"
1508 msgstr "Thứ Năm"
1509
1510 msgid "Fri"
1511 msgstr "Thứ Sáu"
1512
1513 msgid "Sat"
1514 msgstr "Thứ Bảy"
1515
1516 msgid "Sun"
1517 msgstr "Chủ Nhật"
1518
1519 msgid "AttachFile"
1520 msgstr "AttachFile"
1521
1522 msgid "DeletePage"
1523 msgstr "DeletePage"
1524
1525 msgid "LikePages"
1526 msgstr "LikePages"
1527
1528 msgid "LocalSiteMap"
1529 msgstr "LocalSiteMap"
1530
1531 msgid "RenamePage"
1532 msgstr "RenamePage"
1533
1534 msgid "SpellCheck"
1535 msgstr "SpellCheck"
1419 1536
1420 #, fuzzy, python-format 1537 #, fuzzy, python-format
1421 msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!" 1538 msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
1422 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!" 1539 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
1423 1540
1481 msgstr "đưa vào bookmark" 1598 msgstr "đưa vào bookmark"
1482 1599
1483 msgid "[Bookmark reached]" 1600 msgid "[Bookmark reached]"
1484 msgstr "[Đã tới bookmark]" 1601 msgstr "[Đã tới bookmark]"
1485 1602
1603 msgid "No wanted pages in this wiki."
1604 msgstr "Không có trang cần tạo trong wiki này."
1605
1606 #, python-format
1607 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
1608 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
1609
1610 #, python-format
1611 msgid "Nothing found for \"%s\"!"
1612 msgstr "Không tìm thấy \"%s\""
1613
1486 msgid "Markup" 1614 msgid "Markup"
1487 msgstr "Đánh dấu" 1615 msgstr "Đánh dấu"
1488 1616
1489 msgid "Display" 1617 msgid "Display"
1490 msgstr "Hiển thị" 1618 msgstr "Hiển thị"
1491 1619
1492 msgid "Filename" 1620 msgid "Filename"
1493 msgstr "Tên file" 1621 msgstr "Tên file"
1494 1622
1495 msgid "No wanted pages in this wiki."
1496 msgstr "Không có trang cần tạo trong wiki này."
1497
1498 msgid "" 1623 msgid ""
1499 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils." 1624 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
1500 msgstr "" 1625 msgstr ""
1501 1626
1502 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**" 1627 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
1750 msgstr "Thư đã được gửi" 1875 msgstr "Thư đã được gửi"
1751 1876
1752 msgid "Mail sent OK" 1877 msgid "Mail sent OK"
1753 msgstr "Thư đã được gửi" 1878 msgstr "Thư đã được gửi"
1754 1879
1755 msgid "FrontPage"
1756 msgstr "Trang đầu"
1757
1758 msgid "RecentChanges"
1759 msgstr "Các thay đổi gần đây"
1760
1761 msgid "TitleIndex"
1762 msgstr "Tựa chỉ mục"
1763
1764 msgid "WordIndex"
1765 msgstr "Từ chỉ mục"
1766
1767 msgid "FindPage"
1768 msgstr "Tìm trang"
1769
1770 msgid "SiteNavigation"
1771 msgstr "SiteNavigation"
1772
1773 msgid "HelpContents"
1774 msgstr "Trang chỉ dẫn"
1775
1776 msgid "HelpOnFormatting"
1777 msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"
1778
1779 msgid "UserPreferences"
1780 msgstr "Sở thích cá nhân"
1781
1782 msgid "WikiLicense"
1783 msgstr "Wiki License"
1784
1785 msgid "MissingPage"
1786 msgstr "MissingPage"
1787
1788 #, fuzzy
1789 msgid "MissingHomePage"
1790 msgstr "MissingPage"
1791
1792 msgid "Mon"
1793 msgstr "Thứ Hai"
1794
1795 msgid "Tue"
1796 msgstr "Thứ Ba"
1797
1798 msgid "Wed"
1799 msgstr "Thứ Tư"
1800
1801 msgid "Thu"
1802 msgstr "Thứ Năm"
1803
1804 msgid "Fri"
1805 msgstr "Thứ Sáu"
1806
1807 msgid "Sat"
1808 msgstr "Thứ Bảy"
1809
1810 msgid "Sun"
1811 msgstr "Chủ Nhật"
1812
1813 msgid "AttachFile"
1814 msgstr "AttachFile"
1815
1816 msgid "DeletePage"
1817 msgstr "DeletePage"
1818
1819 msgid "LikePages"
1820 msgstr "LikePages"
1821
1822 msgid "LocalSiteMap"
1823 msgstr "LocalSiteMap"
1824
1825 msgid "RenamePage"
1826 msgstr "RenamePage"
1827
1828 msgid "SpellCheck"
1829 msgstr "SpellCheck"
1830
1831 #~ msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)" 1880 #~ msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
1832 #~ msgstr "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)" 1881 #~ msgstr "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
1833 1882
1834 #, fuzzy 1883 #, fuzzy
1835 #~ msgid "User Preferences" 1884 #~ msgid "User Preferences"
1836 #~ msgstr "Sở thích cá nhân" 1885 #~ msgstr "Sở thích cá nhân"
1837 1886
1838 #~ msgid "Download XML export of this wiki" 1887 #~ msgid "Download XML export of this wiki"
1839 #~ msgstr "Tải về theo dạng XML của trang này" 1888 #~ msgstr "Tải về theo dạng XML của trang này"
1840
1841 #~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
1842 #~ msgstr "Không tìm thấy thuộc tính \"%(attrname)s\""
1843
1844 #~ msgid "Submitted form data:"
1845 #~ msgstr "Dữ liệu đã được nhập:"
1846 1889
1847 #~ msgid "EditText" 1890 #~ msgid "EditText"
1848 #~ msgstr "Sửa nội dung" 1891 #~ msgstr "Sửa nội dung"
1849 1892
1850 #~ msgid "Immutable page" 1893 #~ msgid "Immutable page"