diff MoinMoin/i18n/vi.po @ 611:219ffcdc211a

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Thu, 04 May 2006 17:55:58 +0200
parents 4fb533df2b39
children
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/vi.po	Thu May 04 15:50:11 2006 +0200
+++ b/MoinMoin/i18n/vi.po	Thu May 04 17:55:58 2006 +0200
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-15 18:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-05-04 16:44+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -514,6 +514,24 @@
 msgid "Edit was cancelled."
 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."
 
+#, fuzzy
+msgid "You can't rename to an empty pagename."
+msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
+"\n"
+"Try a different name."
+msgstr ""
+"'''Đã có trang {{{'%s'}}}.'''\n"
+"\n"
+"Vui lòng dùng tên khác."
+
+#, python-format
+msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
+msgstr ""
+
 msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
 msgstr "Cám ơn bạn vì những sửa đổi. Sự quan tâm của bạn rất được cảm kích."
 
@@ -1111,16 +1129,6 @@
 msgid "MyPages management"
 msgstr ""
 
-msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
-msgstr "Bạn không thể đổi tên trang trong wiki này!"
-
-msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
-msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để đổi tên trang!"
-
-#, python-format
-msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
-msgstr ""
-
 msgid "Rename Page"
 msgstr "Đổi tên trang"
 
@@ -1131,16 +1139,6 @@
 msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
-"\n"
-"Try a different name."
-msgstr ""
-"'''Đã có trang {{{'%s'}}}.'''\n"
-"\n"
-"Vui lòng dùng tên khác."
-
-#, python-format
 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
 msgstr "(bao gồm cả %(localwords)d %(pagelink)s)"
 
@@ -1162,6 +1160,25 @@
 msgstr ""
 "Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."
 
+msgid "Do it."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Execute action %(actionname)s?"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
+msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
+msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"
+
 #, python-format
 msgid "Title Search: \"%s\""
 msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\""
@@ -1211,21 +1228,15 @@
 msgid "You are now logged out."
 msgstr "Cookie đã được xoá. Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."
 
-msgid "You are not allowed to delete this page."
-msgstr "Bạn không thể xoá trang này."
-
-msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
-msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"
-
-msgid "Really delete this page?"
-msgstr "Thật sự xoá trang này?"
-
 msgid "Delete"
 msgstr "Xóa"
 
 msgid "Optional reason for the deletion"
 msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"
 
+msgid "Really delete this page?"
+msgstr "Thật sự xoá trang này?"
+
 #, python-format
 msgid ""
 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
@@ -1881,6 +1892,15 @@
 msgid "Mail sent OK"
 msgstr "Thư đã được gửi"
 
+#~ msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
+#~ msgstr "Bạn không thể đổi tên trang trong wiki này!"
+
+#~ msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
+#~ msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để đổi tên trang!"
+
+#~ msgid "You are not allowed to delete this page."
+#~ msgstr "Bạn không thể xoá trang này."
+
 #~ msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
 #~ msgstr "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"