diff MoinMoin/i18n/vi.po @ 177:2bb4dca0ae1a

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-179
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Mon, 31 Oct 2005 20:07:36 +0000
parents e8da71f39a92
children 8cd285265182
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/vi.po	Mon Oct 31 19:51:50 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/vi.po	Mon Oct 31 20:07:36 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-10-23 13:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-30 13:52+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -229,6 +229,13 @@
 msgid "Edit was cancelled."
 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."
 
+msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
+msgstr "Cám ơn bạn vì những sửa đổi. Sự quan tâm của bạn rất được cảm kích."
+
+#, python-format
+msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
+msgstr "Trang \"%s\" đã được xoá!"
+
 #, python-format
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
@@ -332,9 +339,6 @@
 "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
 msgstr "Bạn không thể thay đổi ACL của trang này vì bạn không có quyền admin!"
 
-msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
-msgstr "Cám ơn bạn vì những sửa đổi. Sự quan tâm của bạn rất được cảm kích."
-
 #, python-format
 msgid ""
 "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
@@ -519,19 +523,6 @@
 msgid "matches"
 msgstr "phù hợp"
 
-msgid "Cookie deleted. You are now logged out."
-msgstr "Cookie đã được xoá. Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."
-
-msgid ""
-"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
-"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
-msgstr ""
-"Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
-"có thể kích hoạt chức năng này."
-
-msgid "Please provide a valid email address!"
-msgstr "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử hợp lệ!"
-
 #, python-format
 msgid ""
 "Login Name: %s\n"
@@ -541,10 +532,6 @@
 "Login URL: %s/?action=userform&uid=%s\n"
 msgstr ""
 
-#, python-format
-msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
-msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"
-
 msgid ""
 "Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
 "\n"
@@ -560,6 +547,23 @@
 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
 msgstr ""
 
+msgid "Cookie deleted. You are now logged out."
+msgstr "Cookie đã được xoá. Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."
+
+msgid ""
+"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
+"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
+msgstr ""
+"Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
+"có thể kích hoạt chức năng này."
+
+msgid "Please provide a valid email address!"
+msgstr "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử hợp lệ!"
+
+#, python-format
+msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
+msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"
+
 #, python-format
 msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
 msgstr ""
@@ -673,6 +677,9 @@
 msgid "Mail me my account data"
 msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"
 
+msgid "Action"
+msgstr "Công việc"
+
 msgid "No older revisions available!"
 msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"
 
@@ -732,9 +739,6 @@
 msgid "Comment"
 msgstr "Chú thích"
 
-msgid "Action"
-msgstr "Công việc"
-
 msgid "view"
 msgstr "xem"
 
@@ -1157,10 +1161,6 @@
 msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
 msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"
 
-#, python-format
-msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
-msgstr "Trang \"%s\" đã được xoá!"
-
 msgid "Really delete this page?"
 msgstr "Thật sự xoá trang này?"
 
@@ -1312,8 +1312,8 @@
 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
 msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu."
 
-#, python-format
-msgid "%(hours)dh %(mins)dm ago"
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%(mins)dm ago"
 msgstr "cách nay %(hours)d giờ %(mins)d phút"
 
 msgid "(no bookmark set)"
@@ -1504,10 +1504,6 @@
 msgstr "Làm"
 
 #, fuzzy
-msgid "Parent Page"
-msgstr "Trang đầu"
-
-#, fuzzy
 msgid "Edit (Text)"
 msgstr "Sửa nội dung"
 
@@ -1544,9 +1540,6 @@
 msgid "Page"
 msgstr "Trang"
 
-msgid "Trail"
-msgstr "Vệt"
-
 msgid "User"
 msgstr "Người dùng"
 
@@ -1647,6 +1640,13 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "SpellCheck"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Parent Page"
+#~ msgstr "Trang đầu"
+
+#~ msgid "Trail"
+#~ msgstr "Vệt"
+
 #~ msgid ""
 #~ "You didn't create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper "
 #~ "right corner to create a profile."