diff MoinMoin/i18n/vi.po @ 2:33b9a41e43bc

updated i18n, fixed original english phrase, added ro and lv imported from: moin--main--1.5--patch-2
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Thu, 22 Sep 2005 20:44:51 +0000
parents 77665d8e2254
children 3ef174b732c6
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/vi.po	Thu Sep 22 15:26:48 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/vi.po	Thu Sep 22 20:44:51 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-07-28 19:27+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-08-09 21:43+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -26,7 +26,7 @@
 "X-HasWikiMarkup: True\n"
 
 msgid ""
-"The backupped content of this page is deprecated and will not be included in "
+"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
 "search results!"
 msgstr ""
 "Nội dung lưu của trang này đã lạc hậu và sẽ không được hiển thị trong kết "
@@ -136,27 +136,10 @@
 msgid "[You may not read %s]"
 msgstr "[Bạn không thể xem %s]"
 
-msgid "Skip to preview"
-msgstr "Xem qua"
-
-#, python-format
-msgid "[current page size '''%(size)d''' bytes]"
-msgstr "[kích thước trang hiện tại '''%(size)d''' bytes]"
-
 #, python-format
 msgid "Describe %s here."
 msgstr "Diễn giải %s ở đây."
 
-msgid "Optional comment about this change"
-msgstr "Chú thích (nếu có)"
-
-msgid "<No addition>"
-msgstr "<Không thêm>"
-
-#, python-format
-msgid "Make this page belong to category %(category)s"
-msgstr "Đưa trang này vào mục %(category)s"
-
 msgid "Check Spelling"
 msgstr "Kiểm tra chính tả"
 
@@ -181,6 +164,20 @@
 msgid "Preview"
 msgstr "Xem qua"
 
+msgid "GUI Mode"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Comment:"
+msgstr "Chú thích"
+
+msgid "<No addition>"
+msgstr "<Không thêm>"
+
+#, python-format
+msgid "Add to: %(category)s"
+msgstr ""
+
 msgid "Trivial change"
 msgstr "Thay đổi nhỏ nhặt"
 
@@ -291,6 +288,10 @@
 msgid "You cannot save empty pages."
 msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."
 
+#, fuzzy
+msgid "You already saved this page!"
+msgstr "Bạn đã đăng ký vào trang này rồi."
+
 msgid ""
 "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
 "\n"
@@ -406,6 +407,75 @@
 msgid "Up"
 msgstr "Trên"
 
+msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
+msgstr ""
+
+msgid "Open editor on double click"
+msgstr "Mở khung soạn thảo khi nhấp chuột 2 lần"
+
+msgid "Remember last page visited"
+msgstr "Nhớ trang cuối"
+
+msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
+msgstr "Hiện dấu chấm hỏi cho các trang không tồn tại"
+
+msgid "Show page trail"
+msgstr "Hiện vệt trang (page trail)"
+
+msgid "Show icon toolbar"
+msgstr "Hiện thanh công cụ"
+
+msgid "Show top/bottom links in headings"
+msgstr "Hiện các liên kết về đầu và về cuối trang ở các tiêu đề"
+
+msgid "Show fancy diffs"
+msgstr "Hiện diff đẹp"
+
+msgid "Add spaces to displayed wiki names"
+msgstr "Thêm khoảng trống để hiển thị các tên wiki (Wiki Names)"
+
+msgid "Remember login information"
+msgstr "Nhớ thông tin đăng nhập"
+
+msgid "Subscribe to trivial changes"
+msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"
+
+msgid "Disable this account forever"
+msgstr "Huỷ bỏ account này"
+
+msgid "Name"
+msgstr "Tên"
+
+#, fuzzy
+msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
+msgstr ""
+"(Dùng HọĐệmTên, và khong bo dau, hoặc dùng FirstnameLastname với tên tiếng "
+"Anh)"
+
+msgid "Alias-Name"
+msgstr ""
+
+msgid "Password"
+msgstr "Mật khẩu"
+
+msgid "Password repeat"
+msgstr "Lập lại mật khẩu"
+
+msgid "(Only when changing passwords)"
+msgstr "(Chỉ khi nào đổi mật khẩu)"
+
+msgid "Email"
+msgstr "Thư điện tử"
+
+msgid "User CSS URL"
+msgstr "CSS URL riêng"
+
+msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
+msgstr "(để trống nếu không dùng CSS)"
+
+msgid "Editor size"
+msgstr "Kích thước khung soạn thảo"
+
 #, python-format
 msgid ""
 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
@@ -444,42 +514,6 @@
 msgid "matches"
 msgstr "phù hợp"
 
-msgid "Open editor on double click"
-msgstr "Mở khung soạn thảo khi nhấp chuột 2 lần"
-
-msgid "Remember last page visited"
-msgstr "Nhớ trang cuối"
-
-msgid "Show fancy links"
-msgstr "Hiện liên kết đẹp"
-
-msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
-msgstr "Hiện dấu chấm hỏi cho các trang không tồn tại"
-
-msgid "Show page trail"
-msgstr "Hiện vệt trang (page trail)"
-
-msgid "Show icon toolbar"
-msgstr "Hiện thanh công cụ"
-
-msgid "Show top/bottom links in headings"
-msgstr "Hiện các liên kết về đầu và về cuối trang ở các tiêu đề"
-
-msgid "Show fancy diffs"
-msgstr "Hiện diff đẹp"
-
-msgid "Add spaces to displayed wiki names"
-msgstr "Thêm khoảng trống để hiển thị các tên wiki (Wiki Names)"
-
-msgid "Remember login information"
-msgstr "Nhớ thông tin đăng nhập"
-
-msgid "Subscribe to trivial changes"
-msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"
-
-msgid "Disable this account forever"
-msgstr "Huỷ bỏ account này"
-
 msgid "Cookie deleted. You are now logged out."
 msgstr "Cookie đã được xoá. Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."
 
@@ -518,6 +552,10 @@
 msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"
 
 #, python-format
+msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
+msgstr ""
+
+#, python-format
 msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
 msgstr ""
 "Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật "
@@ -570,49 +608,27 @@
 msgid "<Browser setting>"
 msgstr "<Theo trình duyệt>"
 
+msgid "the one preferred"
+msgstr ""
+
+msgid "free choice"
+msgstr ""
+
 msgid "Save"
 msgstr "Lưu"
 
 msgid "Logout"
 msgstr "Thoát"
 
-msgid "Create Profile"
-msgstr "Tạo Profile"
-
-msgid "Mail me my account data"
-msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"
-
-msgid "Name"
-msgstr "Tên"
-
-msgid "(Use FirstnameLastname)"
-msgstr ""
-"(Dùng HọĐệmTên, và khong bo dau, hoặc dùng FirstnameLastname với tên tiếng "
-"Anh)"
-
-msgid "Password"
-msgstr "Mật khẩu"
-
-msgid "Password repeat"
-msgstr "Lập lại mật khẩu"
-
-msgid "(Only when changing passwords)"
-msgstr "(Chỉ khi nào đổi mật khẩu)"
-
-msgid "Email"
-msgstr "Thư điện tử"
-
 msgid "Preferred theme"
 msgstr "Theme mặc định"
 
-msgid "User CSS URL"
-msgstr "CSS URL riêng"
+#, fuzzy
+msgid "Editor Preference"
+msgstr "Sở thích cá nhân"
 
-msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
-msgstr "(để trống nếu không dùng CSS)"
-
-msgid "Editor size"
-msgstr "Kích thước khung soạn thảo"
+msgid "Editor shown on UI"
+msgstr ""
 
 msgid "Time zone"
 msgstr "Múi giờ"
@@ -642,6 +658,12 @@
 msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
 msgstr "Các trang đã đăng ký (một regex trong một dòng)"
 
+msgid "Create Profile"
+msgstr "Tạo Profile"
+
+msgid "Mail me my account data"
+msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"
+
 msgid "No older revisions available!"
 msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"
 
@@ -759,6 +781,21 @@
 msgid "You are not allowed to revert this page!"
 msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"
 
+msgid ""
+"You didn't create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper "
+"right corner to create a profile."
+msgstr ""
+"Bạn chưa có profile. Nhấn vào Sở thích cá nhân ở góc phải trên để tạo một "
+"profile."
+
+#, fuzzy
+msgid "Your quicklink to this page has been removed."
+msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
+
+#, fuzzy
+msgid "A quicklink to this page has been added for you."
+msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
+
 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
 msgstr "Bạn không thể đăng ký vào trang mà bạn không thể xem."
 
@@ -770,13 +807,6 @@
 "mà có thể bật chức năng này lên, hay là bỏ đi biểu tượng \"Đăng ký\"."
 
 msgid ""
-"You didn't create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper "
-"right corner to create a profile."
-msgstr ""
-"Bạn chưa có profile. Nhấn vào Sở thích cá nhân ở góc phải trên để tạo một "
-"profile."
-
-msgid ""
 "You didn't enter an email address in your profile. Select your name "
 "(UserPreferences) in the upper right corner and enter a valid email address."
 msgstr ""
@@ -1149,6 +1179,18 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
+msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
+msgstr "Tải lên file \"%(filename)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
+msgstr "Tạo bản vẽ \"%(filename)s\" mới"
+
+#, python-format
+msgid "Edit drawing %(filename)s"
+msgstr "Sửa bản vẽ \"%(filename)s\""
+
+#, python-format
 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
 
@@ -1244,18 +1286,6 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
-msgstr "Tạo bản vẽ \"%(filename)s\" mới"
-
-#, python-format
-msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
-msgstr "Tải lên file \"%(filename)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Edit drawing %(filename)s"
-msgstr "Sửa bản vẽ \"%(filename)s\""
-
-#, python-format
 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
 msgstr ""
 "Dự đoán \"%(wanted)s\" theo sau \"%(key)s\", nhưng lại là \"%(token)s\""
@@ -1379,6 +1409,14 @@
 msgid "Titles"
 msgstr "Tiêu đề"
 
+#, fuzzy
+msgid "Remove from Quicklinks"
+msgstr "Các liên kết thường dùng"
+
+#, fuzzy
+msgid "Add to Quicklinks"
+msgstr "Các liên kết thường dùng"
+
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Các hành động khác:"
 
@@ -1410,6 +1448,13 @@
 msgid "Show Parent"
 msgstr "Hiện trang trên"
 
+#, fuzzy
+msgid "Edit (Text)"
+msgstr "Sửa nội dung"
+
+msgid "Edit (GUI)"
+msgstr ""
+
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Trang không thể được thay đổi"
 
@@ -1534,6 +1579,21 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "SpellCheck"
 
+#~ msgid "Skip to preview"
+#~ msgstr "Xem qua"
+
+#~ msgid "[current page size '''%(size)d''' bytes]"
+#~ msgstr "[kích thước trang hiện tại '''%(size)d''' bytes]"
+
+#~ msgid "Optional comment about this change"
+#~ msgstr "Chú thích (nếu có)"
+
+#~ msgid "Make this page belong to category %(category)s"
+#~ msgstr "Đưa trang này vào mục %(category)s"
+
+#~ msgid "Show fancy links"
+#~ msgstr "Hiện liên kết đẹp"
+
 #~ msgid "Save as"
 #~ msgstr "Lưu với tên khác"
 
@@ -1635,9 +1695,6 @@
 #~ "Vui lòng nhập tên bạn theo FirstnameLastname (tên tiếng Anh), hoặc "
 #~ "HoDemTen (tên tiếng Việt)"
 
-#~ msgid "You are already subscribed to this page."
-#~ msgstr "Bạn đã đăng ký vào trang này rồi."
-
 #~ msgid "Number of backup versions"
 #~ msgstr "Số bản lưu"