diff MoinMoin/i18n/vi.MoinMoin.po @ 1755:402275b0dac7

updated i18n, added (empty) greek i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Tue, 30 Jan 2007 12:43:31 +0100
parents 3338af3c3867
children 6a707c041132
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/vi.MoinMoin.po	Mon Jan 29 22:51:11 2007 +0100
+++ b/MoinMoin/i18n/vi.MoinMoin.po	Tue Jan 30 12:43:31 2007 +0100
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-01 23:44+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-29 23:46+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -158,8 +158,8 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
-"page."
+"To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
+"password, go to %(sendmypasswordlink)s."
 msgstr ""
 
 msgid "Name"
@@ -614,6 +614,10 @@
 msgid "current"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, python-format
+msgid "last modified: %s"
+msgstr "thay đổi cuối lúc %(time)s"
+
 msgid "match"
 msgstr "phù hợp"
 
@@ -759,10 +763,6 @@
 msgid "index unavailable"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, python-format
-msgid "last modified: %s"
-msgstr "thay đổi cuối lúc %(time)s"
-
 msgid "N/A"
 msgstr "không rõ"
 
@@ -803,6 +803,10 @@
 msgstr "Hoàn nguyên phiên bản %(rev)d."
 
 #, fuzzy, python-format
+msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
+msgstr "File gửi kèm trong trang \"%(pagename)s\""
+
+#, fuzzy, python-format
 msgid "%(mins)dm ago"
 msgstr "cách nay %(mins)d phút"
 
@@ -897,6 +901,10 @@
 msgid "Go get it!"
 msgstr ""
 
+#, python-format
+msgid "Check your argument %s"
+msgstr ""
+
 msgid "Markup"
 msgstr "Đánh dấu"
 
@@ -1045,6 +1053,12 @@
 msgid "[UPDATED]"
 msgstr ""
 
+msgid "[RENAMED]"
+msgstr ""
+
+msgid "[CONFLICT]"
+msgstr ""
+
 msgid "[NEW]"
 msgstr ""
 
@@ -1131,6 +1145,10 @@
 msgid "Remove Spam"
 msgstr "Các liên kết thường dùng"
 
+#, fuzzy
+msgid "Revert to this revision"
+msgstr "Hoàn nguyên phiên bản %(rev)d."
+
 msgid "Package Pages"
 msgstr ""
 
@@ -1140,6 +1158,10 @@
 msgid "Do"
 msgstr "Làm"
 
+#, fuzzy
+msgid "Comments"
+msgstr "Chú thích"
+
 msgid "Edit (Text)"
 msgstr ""
 
@@ -1378,6 +1400,9 @@
 msgid "After login, jump to last visited page"
 msgstr ""
 
+msgid "Show comment sections"
+msgstr ""
+
 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
 msgstr "Hiện dấu chấm hỏi cho các trang không tồn tại"
 
@@ -1937,15 +1962,6 @@
 msgid "Comment"
 msgstr "Chú thích"
 
-msgid "raw"
-msgstr "thô"
-
-msgid "print"
-msgstr "in"
-
-msgid "revert"
-msgstr "hoàn nguyên"
-
 msgid "Revision History"
 msgstr "Danh sách các thay đổi"
 
@@ -2186,6 +2202,15 @@
 msgid "Really delete this page?"
 msgstr "Thật sự xoá trang này?"
 
+#~ msgid "raw"
+#~ msgstr "thô"
+
+#~ msgid "print"
+#~ msgstr "in"
+
+#~ msgid "revert"
+#~ msgstr "hoàn nguyên"
+
 #~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
 #~ msgstr ""
 #~ "## bản lưu của trang \"%(pagename)s\" được cập nhật vào ngày %(date)s"