diff MoinMoin/i18n/vi.po @ 44:78845f914fe1

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-45
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Mon, 26 Sep 2005 18:53:01 +0000
parents 3ef174b732c6
children b0cd40a3d4ff
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/vi.po	Sun Sep 25 22:47:51 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/vi.po	Mon Sep 26 18:53:01 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-24 01:03+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-09-26 01:01+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -79,7 +79,8 @@
 msgid "Cannot edit old revisions!"
 msgstr "Không thể sửa phiên bản cũ!"
 
-msgid "The lock you held timed out, be prepared for editing conflicts!"
+#, fuzzy
+msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
 msgstr ""
 "Thời gian dành riêng cho bạn đã hết, bạn có thể sẽ gặp sự cố trong việc "
 "chỉnh sửa trang!"
@@ -497,8 +498,8 @@
 msgid " %s and try again."
 msgstr " %s và thử lại."
 
-#, python-format
-msgid "%(hits)d results out of %(pages)d pages."
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
 msgstr "Tìm thấy %(hits)d trang trong tổng số %(pages)d trang."
 
 #, python-format
@@ -820,9 +821,10 @@
 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
 msgstr "Không thể huỷ bỏ đăng ký biểu thức chính quy!"
 
+#, fuzzy
 msgid ""
-"To unsubscribe, go to your profile and delete this page from the "
-"subscription list."
+"To unsubscribe, go to your profile and delete the item matching this page "
+"from the subscription list."
 msgstr ""
 "Để huỷ đăng ký, bạn nhấn vào Sở thích cá nhân và xoá trang này khỏi danh "
 "sách đăng ký."
@@ -908,9 +910,14 @@
 msgid "Local extension actions"
 msgstr "Action bổ trợ nội bộ"
 
-msgid "Installed parsers"
+#, fuzzy
+msgid "Global parsers"
 msgstr "Parser đã cài"
 
+#, fuzzy
+msgid "Local extension parsers"
+msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
+
 msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
 msgstr "Processor đã cài (KHÔNG CÒN DÙNG -- dùng parser)"
 
@@ -1411,6 +1418,10 @@
 msgstr "Tiêu đề"
 
 #, fuzzy
+msgid "Search"
+msgstr "Tìm:"
+
+#, fuzzy
 msgid "Quicklink"
 msgstr "Các liên kết thường dùng"