diff MoinMoin/i18n/vi.MoinMoin.po @ 900:7d2ca311b56b

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Fri, 07 Jul 2006 13:06:59 +0200
parents 9dcd18a790ab
children 324a20dad828
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/vi.MoinMoin.po	Fri Jul 07 13:00:57 2006 +0200
+++ b/MoinMoin/i18n/vi.MoinMoin.po	Fri Jul 07 13:06:59 2006 +0200
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-06-15 21:13+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-07-07 12:38+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -62,6 +62,10 @@
 msgid "You are not allowed to view this page."
 msgstr "Bạn không xem trang này được."
 
+#, fuzzy
+msgid "Your changes are not saved!"
+msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"
+
 msgid "You are not allowed to edit this page."
 msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
 
@@ -77,6 +81,9 @@
 "Thời gian dành riêng cho bạn đã hết, bạn có thể sẽ gặp sự cố trong việc "
 "chỉnh sửa trang!"
 
+msgid "Page name is too long, try shorter name."
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "Edit \"%(pagename)s\""
 msgstr "Sửa trang \"%(pagename)s\""
@@ -103,11 +110,10 @@
 msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
 msgstr "Người khác đã thay đổi trang này trong khi bạn đang sửa!"
 
-#, python-format
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Someone else saved this page while you were editing!\n"
-"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!\n"
-"Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed."
+"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
 msgstr ""
 "Người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang sửa!\n"
 "Vui lòng xem phần diff của trang tại %(difflink)s để biết họ đã thay đổi "
@@ -154,9 +160,8 @@
 msgid "Preview"
 msgstr "Xem qua"
 
-#, fuzzy
-msgid "Text mode"
-msgstr "Nội dung"
+msgid "GUI Mode"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid "Comment:"
@@ -175,342 +180,6 @@
 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
 msgstr "Xoá khoảng trắng ở cuối dòng"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
-"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
-"space between words. Group page name is not allowed."
-msgstr ""
-"Tên người dùng không hợp lệ {{{'%s'}}}.\n"
-"Tên có thể dùng mọi chữ số Unicode, với một khoảng trắng không bắt buộc ở "
-"giữa. Bạn không thể dùng tên cho nhóm."
-
-#, python-format
-msgid "You are not allowed to do %s on this page."
-msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."
-
-#, fuzzy
-msgid "Login and try again."
-msgstr " %s và thử lại."
-
-#, fuzzy, python-format
-msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
-msgstr "Tìm thấy %(hits)d trang trong tổng số %(pages)d trang."
-
-#, python-format
-msgid "%.2f seconds"
-msgstr "%.2f giây"
-
-msgid "match"
-msgstr "phù hợp"
-
-msgid "matches"
-msgstr "phù hợp"
-
-msgid "<unknown>"
-msgstr "<không rõ>"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Login Name: %s\n"
-"\n"
-"Login Password: %s\n"
-"\n"
-"Login URL: %s/%s?action=login\n"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
-"\n"
-"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
-"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
-"for that).\n"
-"\n"
-"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
-"known password.\n"
-msgstr ""
-
-#, python-format
-msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
-"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
-msgstr ""
-"Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
-"có thể kích hoạt chức năng này."
-
-msgid "Please provide a valid email address!"
-msgstr "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử hợp lệ!"
-
-#, python-format
-msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
-msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"
-
-msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
-msgstr ""
-
-msgid "Empty user name. Please enter a user name."
-msgstr "Tên người dùng trống. Vui lòng nhập vào tên người dùng."
-
-msgid "This user name already belongs to somebody else."
-msgstr "Tên người dùng này đã được đăng ký."
-
-msgid "Passwords don't match!"
-msgstr "Mật khẩu không đúng!"
-
-msgid "Please specify a password!"
-msgstr "Vui lòng cho biết mật khẩu!"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
-"can get it by email."
-msgstr ""
-"Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử. Nếu bạn mất thông tin đăng nhập, bạn "
-"có thể lấy lại nó qua thư điện tử."
-
-msgid "This email already belongs to somebody else."
-msgstr "Địa chỉ thư điện tử này đã được đăng ký."
-
-msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr ""
-
-msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
-msgstr ""
-
-#, python-format
-msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
-msgstr "Kiểu '%(theme_name)s' không thể đuợc nạp!"
-
-msgid "User preferences saved!"
-msgstr "Sở thích của bạn đã được lưu!"
-
-msgid "Default"
-msgstr "Mặc định"
-
-msgid "<Browser setting>"
-msgstr "<Theo trình duyệt>"
-
-msgid "the one preferred"
-msgstr ""
-
-msgid "free choice"
-msgstr ""
-
-msgid "Select User"
-msgstr ""
-
-msgid "Save"
-msgstr "Lưu"
-
-msgid "Preferred theme"
-msgstr "Theme mặc định"
-
-#, fuzzy
-msgid "Editor Preference"
-msgstr "Sở thích cá nhân"
-
-msgid "Editor shown on UI"
-msgstr ""
-
-msgid "Time zone"
-msgstr "Múi giờ"
-
-msgid "Your time is"
-msgstr "Giờ hiện tại"
-
-msgid "Server time is"
-msgstr "Giờ ở máy chủ"
-
-msgid "Date format"
-msgstr "Định dạng ngày"
-
-msgid "Preferred language"
-msgstr "Ngôn ngữ mặc định"
-
-msgid "General options"
-msgstr "Các lựa chọn chung"
-
-msgid "Quick links"
-msgstr "Các liên kết thường dùng"
-
-msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
-msgstr ""
-"Danh sách này không hoạt động cho đến khi bạn nhập vào địa chỉ thư hợp lệ!"
-
-msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
-msgstr "Các trang đã đăng ký (một regex trong một dòng)"
-
-msgid "Create Profile"
-msgstr "Tạo Profile"
-
-msgid "Mail me my account data"
-msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"
-
-msgid "Email"
-msgstr "Thư điện tử"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
-"page."
-msgstr ""
-
-msgid "Name"
-msgstr "Tên"
-
-msgid "Password"
-msgstr "Mật khẩu"
-
-msgid "Login"
-msgstr "Đăng nhập"
-
-msgid "Action"
-msgstr "Công việc"
-
-#, python-format
-msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
-msgstr "Không tìm thấy thuộc tính \"%(attrname)s\""
-
-msgid "Submitted form data:"
-msgstr "Dữ liệu đã được nhập:"
-
-msgid "Search Titles"
-msgstr "Tìm tiêu đề"
-
-msgid "Display context of search results"
-msgstr "Hiển thị kết quả tìm kiếm"
-
-msgid "Case-sensitive searching"
-msgstr "Tìm kiếm phân biệt chữ hoa và chữ thường"
-
-msgid "Search Text"
-msgstr "Tìm nội dung"
-
-msgid "Go To Page"
-msgstr "Tới trang"
-
-msgid "Include system pages"
-msgstr "Bao gồm các trang hệ thống"
-
-msgid "Exclude system pages"
-msgstr "Bỏ các trang hệ thống"
-
-msgid "Plain title index"
-msgstr "Chỉ mục đơn giản"
-
-msgid "XML title index"
-msgstr "Chỉ mục dạng XML"
-
-msgid "Python Version"
-msgstr "Phiên bản Python"
-
-msgid "MoinMoin Version"
-msgstr "Phiên bản MoinMoin"
-
-#, python-format
-msgid "Release %s [Revision %s]"
-msgstr "Phiên bản %s [bản sửa %s]"
-
-msgid "4Suite Version"
-msgstr "Phiên bản 4Suite"
-
-msgid "Number of pages"
-msgstr "Tổng số trang"
-
-msgid "Number of system pages"
-msgstr "Số trang hệ thống"
-
-msgid "Accumulated page sizes"
-msgstr "Tổng kích thước"
-
-#, python-format
-msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
-msgstr ""
-
-#, python-format
-msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
-msgstr ""
-
-msgid "Entries in edit log"
-msgstr "Các mục trong edit log"
-
-msgid "NONE"
-msgstr "NONE"
-
-msgid "Global extension macros"
-msgstr "Macro bổ trợ toàn cục"
-
-msgid "Local extension macros"
-msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
-
-msgid "Global extension actions"
-msgstr "Action bổ trợ toàn cục"
-
-msgid "Local extension actions"
-msgstr "Action bổ trợ nội bộ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Global parsers"
-msgstr "Parser đã cài"
-
-#, fuzzy
-msgid "Local extension parsers"
-msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
-
-msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
-msgstr "Processor đã cài (KHÔNG CÒN DÙNG -- dùng parser)"
-
-msgid "Disabled"
-msgstr ""
-
-msgid "Enabled"
-msgstr ""
-
-msgid "Lupy search"
-msgstr ""
-
-msgid "Active threads"
-msgstr ""
-
-#, python-format
-msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
-msgstr "Vui lòng dùng từ khoá tìm kiếm khác thay cho {{{\"%s\"}}}"
-
-#, python-format
-msgid "ERROR in regex '%s'"
-msgstr "Có lỗi trong regex '%s'"
-
-#, python-format
-msgid "Bad timestamp '%s'"
-msgstr "Không hiểu timestamp '%s'"
-
-#, python-format
-msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
-msgstr "Dự đoán \"=\" sẽ theo sau \"%(token)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
-msgstr "Dự đoán \"%(token)s\" sẽ chứa giá trị nào đó"
-
-msgid "Wiki Markup"
-msgstr "Đánh dấu kiểu wiki"
-
-msgid "Print View"
-msgstr "Xem bản in"
-
-#, fuzzy
-msgid "Your changes are not saved!"
-msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"
-
-msgid "Page name is too long, try shorter name."
-msgstr ""
-
-msgid "GUI Mode"
-msgstr ""
-
 msgid "Edit was cancelled."
 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."
 
@@ -610,26 +279,8 @@
 msgid "You already saved this page!"
 msgstr "Bạn đã đăng ký vào trang này rồi."
 
-msgid ""
-"Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
-"\n"
-"Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste\n"
-"your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.\n"
-"Now re-add your changes to the current page contents.\n"
-"\n"
-"''Do not just replace\n"
-"the content editbox with your version of the page, because that would\n"
-"delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
+msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
 msgstr ""
-"Xin lỗi bạn, người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang chỉnh sửa.\n"
-"\n"
-"Xin vui lòng thực hiện các bước sau: Nhấn vào nút Back trên trình duyệt, và\n"
-"cắt đoạn văn bản ở đó. Sau đó bạn quay trở lại đây, rồi nhấn EditText lần "
-"nữa.\n"
-"Bây giờ bạn có thể thêm vào những chỉnh sửa bạn đã thực hiện.\n"
-"''Mong bạn đừng thay đổi toàn bộ nội dung trang này với những gì\n"
-"bạn đã cắt ở trang cũ bởi vì việc đó sẽ xoá toàn bộ những thay đổi\n"
-"của người khác, và được coi là một việc làm cực kỳ khiếm nhã!''\n"
 
 #, python-format
 msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
@@ -689,40 +340,35 @@
 "nữa.'''[[BR]]\n"
 "Để thoát khung soạn thảo, nhấn nút Huỷ bỏ."
 
+msgid "<unknown>"
+msgstr "<không rõ>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Text mode"
+msgstr "Nội dung"
+
 #, python-format
-msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
-msgstr ""
-
-msgid "The theme name is not set."
+msgid ""
+"Login Name: %s\n"
+"\n"
+"Login Password: %s\n"
+"\n"
+"Login URL: %s/%s?action=login\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
-msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu."
-
-#, python-format
-msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
+msgid ""
+"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
+"\n"
+"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
+"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
+"for that).\n"
+"\n"
+"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
+"known password.\n"
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "The page %s does not exist."
-msgstr ""
-
-msgid "Invalid package file header."
-msgstr ""
-
-msgid "Package file format unsupported."
-msgstr ""
-
-#, python-format
-msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
-msgstr ""
-
-#, python-format
-msgid "The file %s was not found in the package."
+msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
 msgstr ""
 
 msgid ""
@@ -819,7 +465,7 @@
 msgid "Open editor on double click"
 msgstr "Mở khung soạn thảo khi nhấp chuột 2 lần"
 
-msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
+msgid "After login, jump to last visited page"
 msgstr ""
 
 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
@@ -849,6 +495,9 @@
 msgid "Disable this account forever"
 msgstr "Huỷ bỏ account này"
 
+msgid "Name"
+msgstr "Tên"
+
 msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
 msgstr ""
 "(Dùng HọĐệmTên, và khong bo dau, hoặc dùng Firstname''''''Lastname với tên "
@@ -857,11 +506,17 @@
 msgid "Alias-Name"
 msgstr ""
 
+msgid "Password"
+msgstr "Mật khẩu"
+
 msgid "Password repeat"
 msgstr "Lập lại mật khẩu"
 
-msgid "(Only when changing passwords)"
-msgstr "(Chỉ khi nào đổi mật khẩu)"
+msgid "(Only for password change or new account)"
+msgstr ""
+
+msgid "Email"
+msgstr "Thư điện tử"
 
 msgid "User CSS URL"
 msgstr "CSS URL riêng"
@@ -872,412 +527,200 @@
 msgid "Editor size"
 msgstr "Kích thước khung soạn thảo"
 
-msgid "No older revisions available!"
-msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"
-
-#, python-format
-msgid "Diff for \"%s\""
-msgstr "diff của \"%s\""
-
 #, python-format
-msgid "Differences between revisions %d and %d"
-msgstr "Sự khác nhau giữa phiên bản %d và %d"
-
-#, python-format
-msgid "(spanning %d versions)"
-msgstr "(trải qua %d phiên bản)"
-
-msgid "No differences found!"
-msgstr "Không có sự khác biệt!"
-
-#, python-format
-msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
-msgstr "Trang này đã được lưu %(count)d lần!"
-
-msgid "(ignoring whitespace)"
+msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
 msgstr ""
 
-msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
-msgstr "Bỏ qua các thay đổi về số lượng khoảng trắng"
+msgid "The theme name is not set."
+msgstr ""
 
-msgid "General Information"
-msgstr "Thông tin chung"
+msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
+msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu."
 
 #, python-format
-msgid "Page size: %d"
-msgstr "Kích thước trang: %d"
-
-msgid "SHA digest of this page's content is:"
-msgstr "Mã SHA của trang này là:"
-
-msgid "The following users subscribed to this page:"
-msgstr "Những người dùng sau đã đăng ký vào trang này:"
-
-msgid "This page links to the following pages:"
-msgstr "Trang này liên kết tới các trang sau:"
-
-msgid "Date"
-msgstr "Ngày"
-
-msgid "Size"
-msgstr "Kích thước"
-
-msgid "Diff"
-msgstr "diff"
-
-msgid "Editor"
-msgstr "Tác giả"
-
-msgid "Comment"
-msgstr "Chú thích"
-
-msgid "view"
-msgstr "xem"
-
-msgid "raw"
-msgstr "thô"
-
-msgid "print"
-msgstr "in"
-
-msgid "revert"
-msgstr "hoàn nguyên"
+msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
+msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Revert to revision %(rev)d."
-msgstr "Hoàn nguyên phiên bản %(rev)d."
-
-msgid "edit"
-msgstr "sửa"
-
-msgid "get"
-msgstr "lấy"
-
-msgid "del"
-msgstr "xoá"
+msgid "The page %s does not exist."
+msgstr ""
 
-msgid "N/A"
-msgstr "không rõ"
-
-msgid "Revision History"
-msgstr "Danh sách các thay đổi"
+msgid "Invalid package file header."
+msgstr ""
 
-msgid "No log entries found."
-msgstr "Không tìm thấy mục nào."
-
-#, python-format
-msgid "Info for \"%s\""
-msgstr "Thông tin về \"%s\""
+msgid "Package file format unsupported."
+msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Show \"%(title)s\""
-msgstr "Hiển thị \"%(title)s\""
-
-msgid "General Page Infos"
-msgstr "Thông tin chung"
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
+msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Show chart \"%(title)s\""
-msgstr "Hiển thị biểu đồ \"%(title)s\""
-
-msgid "Page hits and edits"
-msgstr "Số lần xem và sửa"
-
-msgid "You are not allowed to revert this page!"
-msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"
-
-msgid "You must login to add a quicklink."
+msgid "The file %s was not found in the package."
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
-msgid "Your quicklink to this page has been removed."
-msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
+msgstr "Tìm thấy %(hits)d trang trong tổng số %(pages)d trang."
 
-#, fuzzy
-msgid "A quicklink to this page has been added for you."
-msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
+#, python-format
+msgid "%.2f seconds"
+msgstr "%.2f giây"
 
-msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
-msgstr "Bạn không thể đăng ký vào trang mà bạn không thể xem."
+msgid "match"
+msgstr "phù hợp"
 
-#, fuzzy
-msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
+msgid "matches"
+msgstr "phù hợp"
+
+msgid ""
+"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
+"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
 msgstr ""
 "Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
 "có thể kích hoạt chức năng này."
 
-msgid "You must log in to use subscribtions."
-msgstr ""
-
-msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
-msgstr ""
-
-msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
-msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
-
-msgid "Can't remove regular expression subscription!"
-msgstr "Không thể huỷ bỏ đăng ký biểu thức chính quy!"
-
-msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
-msgstr ""
-
-msgid "You have been subscribed to this page."
-msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."
-
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Biểu đồ không thể được thực hiện!"
-
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Bạn cần nhập vào loại biểu đồ!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!"
-
-msgid "This page is already deleted or was never created!"
-msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!"
-
-#, python-format
-msgid "No pages like \"%s\"!"
-msgstr "Không có trang giống \"%s\"!"
-
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Invalid filename \"%s\"!"
-msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
-
-#, python-format
-msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
-msgstr "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') đã tồn tại."
-
-#, python-format
-msgid "Created the package %s containing the pages %s."
-msgstr ""
-
-msgid "Package pages"
-msgstr ""
-
-msgid "Package name"
-msgstr ""
-
-msgid "List of page names - separated by a comma"
-msgstr ""
+msgid "Please provide a valid email address!"
+msgstr "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử hợp lệ!"
 
 #, python-format
-msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
-msgstr ""
-"Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật "
-"khẩu."
-
-msgid "Missing password. Please enter user name and password."
-msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu."
-
-msgid "Sorry, wrong password."
-msgstr "Xin lỗi, sai mật khẩu."
-
-#, python-format
-msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
-msgstr "Tìm thấy chính xác một trang tương tự \"%s\", đang tự chuyển tới."
+msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
+msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"
 
-#, python-format
-msgid "Pages like \"%s\""
-msgstr "Trang giống \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
-msgstr "%(matchcount)d %(matches)s ở trang \"%(title)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Local Site Map for \"%s\""
-msgstr "Bản đồ liên kết nội bộ cho \"%s\""
-
-msgid "Please log in first."
-msgstr ""
-
-msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
+msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
 msgstr ""
 
-#, python-format
-msgid ""
-"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
-"here.\n"
-"\n"
-"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
-"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
-"\n"
-"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
-"page.\n"
-"\n"
-"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
-"page\n"
-"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
-"creating\n"
-"the group pages.\n"
-"\n"
-"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
-"group:'''||\n"
-"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
-"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
-"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
-"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
-"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
-"(username)s only||\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-msgid "MyPages management"
-msgstr ""
-
-msgid "Rename Page"
-msgstr "Đổi tên trang"
-
-msgid "New name"
-msgstr "Tên mới"
-
-msgid "Optional reason for the renaming"
-msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)"
-
-#, python-format
-msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
-msgstr "(bao gồm cả %(localwords)d %(pagelink)s)"
+msgid "Empty user name. Please enter a user name."
+msgstr "Tên người dùng trống. Vui lòng nhập vào tên người dùng."
 
 #, python-format
 msgid ""
-"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
-"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
+"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
+"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
+"space between words. Group page name is not allowed."
 msgstr ""
-"%(badwords)d từ không có trong từ điển (%(totalwords)d từ)%(localwords)s và "
-"được đánh dấu bên dưới:"
+"Tên người dùng không hợp lệ {{{'%s'}}}.\n"
+"Tên có thể dùng mọi chữ số Unicode, với một khoảng trắng không bắt buộc ở "
+"giữa. Bạn không thể dùng tên cho nhóm."
 
-msgid "Add checked words to dictionary"
-msgstr "Thêm các từ đã kiểm tra vào từ điển"
+msgid "This user name already belongs to somebody else."
+msgstr "Tên người dùng này đã được đăng ký."
 
-msgid "No spelling errors found!"
-msgstr "Không có lỗi chính tả!"
+msgid "Passwords don't match!"
+msgstr "Mật khẩu không đúng!"
 
-msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
+msgid "Please specify a password!"
+msgstr "Vui lòng cho biết mật khẩu!"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
+"can get it by email."
 msgstr ""
-"Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."
+"Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử. Nếu bạn mất thông tin đăng nhập, bạn "
+"có thể lấy lại nó qua thư điện tử."
 
-msgid "Do it."
+msgid "This email already belongs to somebody else."
+msgstr "Địa chỉ thư điện tử này đã được đăng ký."
+
+msgid "User account created! You can use this account to login now..."
 msgstr ""
 
-#, python-format
-msgid "Execute action %(actionname)s?"
+msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
+msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
+msgstr "Kiểu '%(theme_name)s' không thể đuợc nạp!"
+
+msgid "User preferences saved!"
+msgstr "Sở thích của bạn đã được lưu!"
+
+msgid "Default"
+msgstr "Mặc định"
+
+msgid "<Browser setting>"
+msgstr "<Theo trình duyệt>"
+
+msgid "the one preferred"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, python-format
-msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
-msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."
-
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
-msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"
+msgid "free choice"
+msgstr ""
 
-#, python-format
-msgid "Title Search: \"%s\""
-msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\""
+msgid "Select User"
+msgstr ""
 
-#, python-format
-msgid "Full Text Search: \"%s\""
-msgstr "Tìm nội dung: \"%s\""
+msgid "Save"
+msgstr "Lưu"
 
-#, python-format
-msgid "Full Link List for \"%s\""
-msgstr "Danh sách liên kết đầy đủ trong \"%s\""
-
-msgid ""
-"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
-msgstr ""
+msgid "Preferred theme"
+msgstr "Theme mặc định"
 
 #, fuzzy
-msgid "Pages"
-msgstr "Trang"
+msgid "Editor Preference"
+msgstr "Sở thích cá nhân"
 
-msgid "Select Author"
-msgstr ""
-
-msgid "Revert all!"
+msgid "Editor shown on UI"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
-msgid "You are not allowed to use this action."
-msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
-
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Subscribe users to the page %s"
-msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"
-
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Subscribed for %s:"
-msgstr "Đăng ký"
-
-msgid "Not a user:"
-msgstr ""
+msgid "Time zone"
+msgstr "Múi giờ"
 
-#, fuzzy
-msgid "You are not allowed to perform this action."
-msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
-
-msgid "You are now logged out."
-msgstr "Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."
+msgid "Your time is"
+msgstr "Giờ hiện tại"
 
-msgid "Delete"
-msgstr "Xóa"
+msgid "Server time is"
+msgstr "Giờ ở máy chủ"
 
-msgid "Optional reason for the deletion"
-msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"
+msgid "Date format"
+msgstr "Định dạng ngày"
 
-msgid "Really delete this page?"
-msgstr "Thật sự xoá trang này?"
+msgid "Preferred language"
+msgstr "Ngôn ngữ mặc định"
+
+msgid "General options"
+msgstr "Các lựa chọn chung"
+
+msgid "Quick links"
+msgstr "Các liên kết thường dùng"
+
+msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
+msgstr ""
+"Danh sách này không hoạt động cho đến khi bạn nhập vào địa chỉ thư hợp lệ!"
+
+msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
+msgstr "Các trang đã đăng ký (một regex trong một dòng)"
+
+msgid "Create Profile"
+msgstr "Tạo Profile"
+
+msgid "Mail me my account data"
+msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"
 
 #, python-format
 msgid ""
-"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
-"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
-msgstr ""
-
-#, python-format
-msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
-msgstr ""
-
-msgid "Wiki Backup / Restore"
+"To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
+"page."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"Some hints:\n"
-" * To restore a backup:\n"
-" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
-" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
-"stuff).\n"
-" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
-" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
-"\n"
-" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
-"file\n"
-"  you get to a secure place.\n"
-"\n"
-"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
-"complete.\n"
-"\n"
-msgstr ""
+msgid "Login"
+msgstr "Đăng nhập"
 
-msgid "Backup"
-msgstr ""
-
-msgid "Restore"
-msgstr ""
+msgid "Action"
+msgstr "Công việc"
 
-#, fuzzy
-msgid "You are not allowed to do remote backup."
-msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."
+#, python-format
+msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
+msgstr "Dự đoán \"=\" sẽ theo sau \"%(token)s\""
 
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Unknown backup subaction: %s."
-msgstr "Việc không rõ"
+#, python-format
+msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
+msgstr "Dự đoán \"%(token)s\" sẽ chứa giá trị nào đó"
 
 #, python-format
 msgid "[%d attachments]"
@@ -1308,6 +751,18 @@
 "Vui lòng '''KHÔNG''' sử dụng URL của liên kết {{{[get]}}}, \n"
 "vì rất có thể URL đó sẽ bị thay đổi."
 
+msgid "del"
+msgstr "xoá"
+
+msgid "get"
+msgstr "lấy"
+
+msgid "edit"
+msgstr "sửa"
+
+msgid "view"
+msgstr "xem"
+
 msgid "unzip"
 msgstr ""
 
@@ -1394,6 +849,10 @@
 "d bytes đã được lưu."
 
 #, python-format
+msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
+msgstr "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') đã tồn tại."
+
+#, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
 
@@ -1441,6 +900,9 @@
 msgid "Modified"
 msgstr ""
 
+msgid "Size"
+msgstr "Kích thước"
+
 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
 msgstr "Không hiểu kiểu file, không thể hiện file gửi kèm này trong văn bản."
 
@@ -1448,6 +910,399 @@
 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
 msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s trong trang %(pagename)s"
 
+msgid "Delete"
+msgstr "Xóa"
+
+msgid "This page is already deleted or was never created!"
+msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!"
+
+msgid "Optional reason for the deletion"
+msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"
+
+msgid "Really delete this page?"
+msgstr "Thật sự xoá trang này?"
+
+msgid "Editor"
+msgstr "Tác giả"
+
+#, fuzzy
+msgid "Pages"
+msgstr "Trang"
+
+msgid "Select Author"
+msgstr ""
+
+msgid "Revert all!"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "You are not allowed to use this action."
+msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
+
+#, python-format
+msgid "No pages like \"%s\"!"
+msgstr "Không có trang giống \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
+msgstr "Tìm thấy chính xác một trang tương tự \"%s\", đang tự chuyển tới."
+
+#, python-format
+msgid "Pages like \"%s\""
+msgstr "Trang giống \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
+msgstr "%(matchcount)d %(matches)s ở trang \"%(title)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Local Site Map for \"%s\""
+msgstr "Bản đồ liên kết nội bộ cho \"%s\""
+
+msgid "Please log in first."
+msgstr ""
+
+msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
+"here.\n"
+"\n"
+"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
+"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
+"\n"
+"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
+"page.\n"
+"\n"
+"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
+"page\n"
+"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
+"creating\n"
+"the group pages.\n"
+"\n"
+"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
+"group:'''||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
+"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
+"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
+"(username)s only||\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+msgid "MyPages management"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Invalid filename \"%s\"!"
+msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "Created the package %s containing the pages %s."
+msgstr ""
+
+msgid "Package pages"
+msgstr ""
+
+msgid "Package name"
+msgstr ""
+
+msgid "List of page names - separated by a comma"
+msgstr ""
+
+msgid "Rename Page"
+msgstr "Đổi tên trang"
+
+msgid "New name"
+msgstr "Tên mới"
+
+msgid "Optional reason for the renaming"
+msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)"
+
+#, python-format
+msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
+msgstr "(bao gồm cả %(localwords)d %(pagelink)s)"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
+"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
+msgstr ""
+"%(badwords)d từ không có trong từ điển (%(totalwords)d từ)%(localwords)s và "
+"được đánh dấu bên dưới:"
+
+msgid "Add checked words to dictionary"
+msgstr "Thêm các từ đã kiểm tra vào từ điển"
+
+msgid "No spelling errors found!"
+msgstr "Không có lỗi chính tả!"
+
+msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
+msgstr ""
+"Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Subscribe users to the page %s"
+msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Subscribed for %s:"
+msgstr "Đăng ký"
+
+msgid "Not a user:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "You are not allowed to perform this action."
+msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
+
+msgid "Do it."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Execute action %(actionname)s?"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
+msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
+msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"
+
+msgid "You are not allowed to revert this page!"
+msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"
+
+msgid "No older revisions available!"
+msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"
+
+#, python-format
+msgid "Diff for \"%s\""
+msgstr "diff của \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Differences between revisions %d and %d"
+msgstr "Sự khác nhau giữa phiên bản %d và %d"
+
+#, python-format
+msgid "(spanning %d versions)"
+msgstr "(trải qua %d phiên bản)"
+
+msgid "No differences found!"
+msgstr "Không có sự khác biệt!"
+
+#, python-format
+msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
+msgstr "Trang này đã được lưu %(count)d lần!"
+
+msgid "(ignoring whitespace)"
+msgstr ""
+
+msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
+msgstr "Bỏ qua các thay đổi về số lượng khoảng trắng"
+
+msgid "General Information"
+msgstr "Thông tin chung"
+
+#, python-format
+msgid "Page size: %d"
+msgstr "Kích thước trang: %d"
+
+msgid "SHA digest of this page's content is:"
+msgstr "Mã SHA của trang này là:"
+
+msgid "The following users subscribed to this page:"
+msgstr "Những người dùng sau đã đăng ký vào trang này:"
+
+msgid "This page links to the following pages:"
+msgstr "Trang này liên kết tới các trang sau:"
+
+msgid "Date"
+msgstr "Ngày"
+
+msgid "Diff"
+msgstr "diff"
+
+msgid "Comment"
+msgstr "Chú thích"
+
+msgid "raw"
+msgstr "thô"
+
+msgid "print"
+msgstr "in"
+
+msgid "revert"
+msgstr "hoàn nguyên"
+
+#, python-format
+msgid "Revert to revision %(rev)d."
+msgstr "Hoàn nguyên phiên bản %(rev)d."
+
+msgid "N/A"
+msgstr "không rõ"
+
+msgid "Revision History"
+msgstr "Danh sách các thay đổi"
+
+msgid "No log entries found."
+msgstr "Không tìm thấy mục nào."
+
+#, python-format
+msgid "Info for \"%s\""
+msgstr "Thông tin về \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Show \"%(title)s\""
+msgstr "Hiển thị \"%(title)s\""
+
+msgid "General Page Infos"
+msgstr "Thông tin chung"
+
+#, python-format
+msgid "Show chart \"%(title)s\""
+msgstr "Hiển thị biểu đồ \"%(title)s\""
+
+msgid "Page hits and edits"
+msgstr "Số lần xem và sửa"
+
+msgid "You must login to add a quicklink."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Your quicklink to this page has been removed."
+msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
+
+#, fuzzy
+msgid "A quicklink to this page has been added for you."
+msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
+
+msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
+msgstr "Bạn không thể đăng ký vào trang mà bạn không thể xem."
+
+#, fuzzy
+msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
+msgstr ""
+"Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
+"có thể kích hoạt chức năng này."
+
+msgid "You must log in to use subscribtions."
+msgstr ""
+
+msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
+msgstr ""
+
+msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
+msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
+
+msgid "Can't remove regular expression subscription!"
+msgstr "Không thể huỷ bỏ đăng ký biểu thức chính quy!"
+
+msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
+msgstr ""
+
+msgid "You have been subscribed to this page."
+msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."
+
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Biểu đồ không thể được thực hiện!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Bạn cần nhập vào loại biểu đồ!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
+"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
+msgstr ""
+
+msgid "Wiki Backup / Restore"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Some hints:\n"
+" * To restore a backup:\n"
+" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
+" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
+"stuff).\n"
+" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
+" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
+"\n"
+" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
+"file\n"
+"  you get to a secure place.\n"
+"\n"
+"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
+"complete.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Backup"
+msgstr ""
+
+msgid "Restore"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "You are not allowed to do remote backup."
+msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Unknown backup subaction: %s."
+msgstr "Việc không rõ"
+
+#, python-format
+msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
+msgstr "Vui lòng dùng từ khoá tìm kiếm khác thay cho {{{\"%s\"}}}"
+
+#, python-format
+msgid "Title Search: \"%s\""
+msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Full Text Search: \"%s\""
+msgstr "Tìm nội dung: \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Full Link List for \"%s\""
+msgstr "Danh sách liên kết đầy đủ trong \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
+msgstr ""
+"Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật "
+"khẩu."
+
+msgid "Missing password. Please enter user name and password."
+msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu."
+
+#, fuzzy
+msgid "Sorry, login failed."
+msgstr "Xin lỗi, sai mật khẩu."
+
+msgid "You are now logged out."
+msgstr "Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."
+
+msgid ""
+"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
 msgstr "Tải lên file \"%(filename)s\""
@@ -1538,6 +1393,14 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "SpellCheck"
 
+#, python-format
+msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
+msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "Nothing found for \"%s\"!"
+msgstr "Không tìm thấy \"%s\""
+
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
 msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
@@ -1604,41 +1467,126 @@
 msgid "[Bookmark reached]"
 msgstr "[Đã tới bookmark]"
 
-#, fuzzy
-msgid "Contents"
-msgstr "Trang chỉ dẫn"
-
-msgid "No wanted pages in this wiki."
-msgstr "Không có trang cần tạo trong wiki này."
-
-#, python-format
-msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
-msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
-
-#, python-format
-msgid "Nothing found for \"%s\"!"
-msgstr "Không tìm thấy \"%s\""
-
 msgid "Markup"
 msgstr "Đánh dấu"
 
 msgid "Display"
 msgstr "Hiển thị"
 
-msgid "Filename"
-msgstr "Tên file"
+msgid "Python Version"
+msgstr "Phiên bản Python"
 
-msgid ""
-"Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
-msgstr ""
+msgid "MoinMoin Version"
+msgstr "Phiên bản MoinMoin"
 
-msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
+#, python-format
+msgid "Release %s [Revision %s]"
+msgstr "Phiên bản %s [bản sửa %s]"
+
+msgid "4Suite Version"
+msgstr "Phiên bản 4Suite"
+
+msgid "Number of pages"
+msgstr "Tổng số trang"
+
+msgid "Number of system pages"
+msgstr "Số trang hệ thống"
+
+msgid "Accumulated page sizes"
+msgstr "Tổng kích thước"
+
+#, python-format
+msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
+msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
 msgstr ""
 
+msgid "Entries in edit log"
+msgstr "Các mục trong edit log"
+
+msgid "NONE"
+msgstr "NONE"
+
+msgid "Global extension macros"
+msgstr "Macro bổ trợ toàn cục"
+
+msgid "Local extension macros"
+msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
+
+msgid "Global extension actions"
+msgstr "Action bổ trợ toàn cục"
+
+msgid "Local extension actions"
+msgstr "Action bổ trợ nội bộ"
+
+#, fuzzy
+msgid "Global parsers"
+msgstr "Parser đã cài"
+
+#, fuzzy
+msgid "Local extension parsers"
+msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
+
+msgid "Disabled"
+msgstr ""
+
+msgid "Enabled"
+msgstr ""
+
+msgid "Xapian search"
+msgstr ""
+
+msgid "Active threads"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Contents"
+msgstr "Trang chỉ dẫn"
+
+msgid "Include system pages"
+msgstr "Bao gồm các trang hệ thống"
+
+msgid "Exclude system pages"
+msgstr "Bỏ các trang hệ thống"
+
+msgid "No wanted pages in this wiki."
+msgstr "Không có trang cần tạo trong wiki này."
+
+msgid "Search Titles"
+msgstr "Tìm tiêu đề"
+
+msgid "Display context of search results"
+msgstr "Hiển thị kết quả tìm kiếm"
+
+msgid "Case-sensitive searching"
+msgstr "Tìm kiếm phân biệt chữ hoa và chữ thường"
+
+msgid "Search Text"
+msgstr "Tìm nội dung"
+
+msgid "Go To Page"
+msgstr "Tới trang"
+
+#, python-format
+msgid "ERROR in regex '%s'"
+msgstr "Có lỗi trong regex '%s'"
+
+#, python-format
+msgid "Bad timestamp '%s'"
+msgstr "Không hiểu timestamp '%s'"
+
+#, python-format
+msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
+msgstr "Kết nối tới mailserver '%(server)s' bị ngắt quảng vì lý do: %(reason)s"
+
+msgid "Mail not sent"
+msgstr ""
+
+msgid "Mail sent OK"
+msgstr "Thư đã được gửi"
+
 #, python-format
 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
 msgstr ""
@@ -1656,6 +1604,17 @@
 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
 msgstr "Dự đoán một giá trị màu \"%(arg)s\" đứng sau \"%(key)s\""
 
+msgid ""
+"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
+msgstr ""
+
+msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
+msgstr ""
+
 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
 msgstr ""
 
@@ -1667,6 +1626,19 @@
 msgid "%(errortype)s processing error"
 msgstr "lỗi xử lý %(errortype)s"
 
+#, python-format
+msgid "You are not allowed to do %s on this page."
+msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."
+
+#, fuzzy
+msgid "Login and try again."
+msgstr " %s và thử lại."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 msgid "Views/day"
 msgstr "Xem"
@@ -1781,6 +1753,9 @@
 msgid "Raw Text"
 msgstr "Hiện trang nguồn"
 
+msgid "Print View"
+msgstr "Xem bản in"
+
 #, fuzzy
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Xóa trang"
@@ -1837,6 +1812,9 @@
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Hiện %s ngày."
 
+msgid "Wiki Markup"
+msgstr "Đánh dấu kiểu wiki"
+
 msgid "DeleteCache"
 msgstr ""
 
@@ -1853,11 +1831,6 @@
 msgid "User"
 msgstr "Người dùng"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
-msgstr ""
-
 msgid "Line"
 msgstr "Dòng"
 
@@ -1867,12 +1840,47 @@
 msgid "Additions are marked like this."
 msgstr "Các phần thêm vào được đánh dấu như thế này."
 
-#, python-format
-msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
-msgstr "Kết nối tới mailserver '%(server)s' bị ngắt quảng vì lý do: %(reason)s"
+#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
+#~ msgstr "Không tìm thấy thuộc tính \"%(attrname)s\""
 
-msgid "Mail not sent"
-msgstr ""
+#~ msgid "Submitted form data:"
+#~ msgstr "Dữ liệu đã được nhập:"
 
-msgid "Mail sent OK"
-msgstr "Thư đã được gửi"
+#~ msgid "Plain title index"
+#~ msgstr "Chỉ mục đơn giản"
+
+#~ msgid "XML title index"
+#~ msgstr "Chỉ mục dạng XML"
+
+#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
+#~ msgstr "Processor đã cài (KHÔNG CÒN DÙNG -- dùng parser)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
+#~ "cut&paste\n"
+#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
+#~ "again.\n"
+#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
+#~ "\n"
+#~ "''Do not just replace\n"
+#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
+#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Xin lỗi bạn, người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang chỉnh sửa.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Xin vui lòng thực hiện các bước sau: Nhấn vào nút Back trên trình duyệt, "
+#~ "và\n"
+#~ "cắt đoạn văn bản ở đó. Sau đó bạn quay trở lại đây, rồi nhấn EditText lần "
+#~ "nữa.\n"
+#~ "Bây giờ bạn có thể thêm vào những chỉnh sửa bạn đã thực hiện.\n"
+#~ "''Mong bạn đừng thay đổi toàn bộ nội dung trang này với những gì\n"
+#~ "bạn đã cắt ở trang cũ bởi vì việc đó sẽ xoá toàn bộ những thay đổi\n"
+#~ "của người khác, và được coi là một việc làm cực kỳ khiếm nhã!''\n"
+
+#~ msgid "(Only when changing passwords)"
+#~ msgstr "(Chỉ khi nào đổi mật khẩu)"
+
+#~ msgid "Filename"
+#~ msgstr "Tên file"