diff setup.py @ 1185:7fa381254061

add script.xmlrpc to setup.py
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Mon, 14 Aug 2006 12:55:50 +0200
parents c1c0d7f6f2b4
children ff126e63a52e
line wrap: on
line diff
--- a/setup.py	Mon Aug 14 08:48:19 2006 +0200
+++ b/setup.py	Mon Aug 14 12:55:50 2006 +0200
@@ -240,6 +240,7 @@
     'MoinMoin.script.old',
     'MoinMoin.script.old.migration',
     'MoinMoin.script.old.xmlrpc-tools',
+    'MoinMoin.script.xmlrpc',
     'MoinMoin.search',
     'MoinMoin.security',
     'MoinMoin.server',