diff MoinMoin/i18n/vi.po @ 528:92faed4fbd76

updated i18n, fix orig. text typo imported from: moin--main--1.5--patch-532
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Fri, 07 Apr 2006 17:35:19 +0000
parents 3ede5fa7001a
children 2d4d8f7edf1b
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/vi.po	Fri Apr 07 16:46:36 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/vi.po	Fri Apr 07 17:35:19 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-03-26 23:23+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-07 20:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -181,43 +181,6 @@
 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
 msgstr "Xoá khoảng trắng ở cuối dòng"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
-"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
-"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
-"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
-"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
-" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
-"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
-"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
-"(=====)]].\n"
-" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
-"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
-" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
-"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
-" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
-"white space allowed after tables or titles.\n"
-"\n"
-"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
-msgstr ""
-" Nhấn mạnh:: [[Verbatim('')]]''nghiêng''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
-"(''')]]'''đậm'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''nghiêng "
-"đậm'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''lẫn ''[[Verbatim"
-"(''')]]'''''đậm'''[[Verbatim(''')]] và nghiêng''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
-"(----)]] thước ngang.\n"
-" Đầu đề:: [[Verbatim(=)]] Tiêu đề 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Tiêu "
-"đề 2 [[Verbatim(==]]; [[Verbatim(===)]] Tiêu đề 3 [[Verbatim(===)]]; "
-"[[Verbatim(====)]] Tiêu đề 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Tiêu đề "
-"5 [[Verbatim(=====)]].\n"
-" Danh sách:: khoảng trắng và: * cho điểm tròn; 1. hay a. hay A. hay i. hay "
-"I. cho các mục được đánh dấu; 1.#n để đánh số từ n; khoảng trắng để thụt "
-"vào.\n"
-" Liên kết:: [[Verbatim(CácChữHoaLiềnNhau)]]; [[Verbatim([\"ngoặc vuông và "
-"nháy kép\"])]]; URL; [URL]; [URL nhãn].\n"
-" Bảng:: || nội dung ô |||| nội dung ô trải qua 2 cột ||;  không được có "
-"khoảng trắng sau bảng hoặc tiêu đề."
-
 msgid "Edit was cancelled."
 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."
 
@@ -381,6 +344,63 @@
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<không rõ>"
 
+#, fuzzy
+msgid ""
+" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
+"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
+"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
+"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
+"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
+" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
+"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
+"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
+"(=====)]].\n"
+" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
+"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
+" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
+"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
+" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
+"white space allowed after tables or titles.\n"
+"\n"
+"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
+msgstr ""
+" Nhấn mạnh:: [[Verbatim('')]]''nghiêng''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
+"(''')]]'''đậm'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''nghiêng "
+"đậm'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''lẫn ''[[Verbatim"
+"(''')]]'''''đậm'''[[Verbatim(''')]] và nghiêng''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
+"(----)]] thước ngang.\n"
+" Đầu đề:: [[Verbatim(=)]] Tiêu đề 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Tiêu "
+"đề 2 [[Verbatim(==]]; [[Verbatim(===)]] Tiêu đề 3 [[Verbatim(===)]]; "
+"[[Verbatim(====)]] Tiêu đề 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Tiêu đề "
+"5 [[Verbatim(=====)]].\n"
+" Danh sách:: khoảng trắng và: * cho điểm tròn; 1. hay a. hay A. hay i. hay "
+"I. cho các mục được đánh dấu; 1.#n để đánh số từ n; khoảng trắng để thụt "
+"vào.\n"
+" Liên kết:: [[Verbatim(CácChữHoaLiềnNhau)]]; [[Verbatim([\"ngoặc vuông và "
+"nháy kép\"])]]; URL; [URL]; [URL nhãn].\n"
+" Bảng:: || nội dung ô |||| nội dung ô trải qua 2 cột ||;  không được có "
+"khoảng trắng sau bảng hoặc tiêu đề."
+
+msgid ""
+"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
+"<br/><pre>\n"
+"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
+"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
+"\n"
+"Horizontal rule: ---- \n"
+"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
+"\n"
+".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
+"\n"
+"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
+"</pre>\n"
+"<br/>\n"
+"(!) For more help, see the \n"
+"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
+"reStructuredText Quick Reference\n"
+"</a>.\n"
+msgstr ""
+
 msgid "Diffs"
 msgstr "Các bản diff"