diff MoinMoin/i18n/vi.MoinMoin.po @ 896:9dcd18a790ab

i18n: no .mo files anymore, we directly read .po and cache the result
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Fri, 07 Jul 2006 12:29:58 +0200
parents MoinMoin/i18n/vi.po@219ffcdc211a
children 7d2ca311b56b
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/vi.MoinMoin.po	Fri Jul 07 12:29:58 2006 +0200
@@ -0,0 +1,1878 @@
+## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
+## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
+##master-page:None
+##master-date:None
+#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
+#format gettext
+#language vi
+
+#
+# MoinMoin vi system text translation
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2006-06-15 21:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
+"Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Direction: ltr\n"
+"X-Language: Tiếng Việt\n"
+"X-Language-in-English: Vietnamese\n"
+"X-HasWikiMarkup: True\n"
+
+msgid ""
+"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
+"search results!"
+msgstr ""
+"Nội dung lưu của trang này đã lạc hậu và sẽ không được hiển thị trong kết "
+"quả tìm kiếm!"
+
+#, python-format
+msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
+msgstr "Phiên bản %(rev)d ngày %(date)s"
+
+#, python-format
+msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
+msgstr "Được chuyển từ trang \"%(page)s\""
+
+#, python-format
+msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
+msgstr "Trang này sẽ chuyển tới trang \"%(page)s\""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
+"To use this form on other pages, insert a\n"
+"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
+"macro call.-~\n"
+msgstr ""
+"~-Nếu bạn gửi đơn này, những gì bạn gửi sẽ được hiển thị.\n"
+"Để dùng đơn này ở trang khác, chèn vào một câu lênh gọi\n"
+"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Create New Page"
+msgstr "Tạo trang này"
+
+msgid "You are not allowed to view this page."
+msgstr "Bạn không xem trang này được."
+
+msgid "You are not allowed to edit this page."
+msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
+
+msgid "Page is immutable!"
+msgstr "Trang này không thể được thay đổi!"
+
+msgid "Cannot edit old revisions!"
+msgstr "Không thể sửa phiên bản cũ!"
+
+#, fuzzy
+msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
+msgstr ""
+"Thời gian dành riêng cho bạn đã hết, bạn có thể sẽ gặp sự cố trong việc "
+"chỉnh sửa trang!"
+
+#, python-format
+msgid "Edit \"%(pagename)s\""
+msgstr "Sửa trang \"%(pagename)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
+msgstr "Xem qua trang \"%(pagename)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
+msgstr "Thời gian để bạn sửa trang %(lock_page)s đã hết!"
+
+#, python-format
+msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
+msgstr "Thời gian để bạn sửa trang %(lock_page)s sẽ hết trong # phút."
+
+#, python-format
+msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
+msgstr "Thời gian để bạn sửa trang %(lock_page)s sẽ hết trong # giây."
+
+msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
+msgstr "Người khác đã xoá trang này trong khi bạn đang sửa!"
+
+msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
+msgstr "Người khác đã thay đổi trang này trong khi bạn đang sửa!"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Someone else saved this page while you were editing!\n"
+"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!\n"
+"Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed."
+msgstr ""
+"Người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang sửa!\n"
+"Vui lòng xem phần diff của trang tại %(difflink)s để biết họ đã thay đổi "
+"những gì.\n"
+"Sau đó bạn có thể thêm vào những thay đổi của bạn."
+
+#, python-format
+msgid "[Content of new page loaded from %s]"
+msgstr "[Nội dung trang được đọc trong %s]"
+
+#, python-format
+msgid "[Template %s not found]"
+msgstr "[Không tìm thấy mẫu %s]"
+
+#, python-format
+msgid "[You may not read %s]"
+msgstr "[Bạn không thể xem %s]"
+
+#, python-format
+msgid "Describe %s here."
+msgstr "Diễn giải %s ở đây."
+
+msgid "Check Spelling"
+msgstr "Kiểm tra chính tả"
+
+msgid "Save Changes"
+msgstr "Lưu các thay đổi"
+
+msgid "Cancel"
+msgstr "Huỷ bỏ"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
+"(license_link)s.\n"
+"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
+"changes."
+msgstr ""
+"Thông qua việc nhấn nút '''%(save_button_text)s''', bạn đồng ý phân phối các "
+"thay đổi của bạn theo giấy phép %(license_link)s.\n"
+"Nếu bạn không muốn vậy, nhấn '''%(cancel_button_text)s''' để huỷ bỏ các thay "
+"đổi."
+
+msgid "Preview"
+msgstr "Xem qua"
+
+#, fuzzy
+msgid "Text mode"
+msgstr "Nội dung"
+
+#, fuzzy
+msgid "Comment:"
+msgstr "Chú thích"
+
+msgid "<No addition>"
+msgstr "<Không thêm>"
+
+#, python-format
+msgid "Add to: %(category)s"
+msgstr ""
+
+msgid "Trivial change"
+msgstr "Thay đổi nhỏ nhặt"
+
+msgid "Remove trailing whitespace from each line"
+msgstr "Xoá khoảng trắng ở cuối dòng"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
+"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
+"space between words. Group page name is not allowed."
+msgstr ""
+"Tên người dùng không hợp lệ {{{'%s'}}}.\n"
+"Tên có thể dùng mọi chữ số Unicode, với một khoảng trắng không bắt buộc ở "
+"giữa. Bạn không thể dùng tên cho nhóm."
+
+#, python-format
+msgid "You are not allowed to do %s on this page."
+msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."
+
+#, fuzzy
+msgid "Login and try again."
+msgstr " %s và thử lại."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
+msgstr "Tìm thấy %(hits)d trang trong tổng số %(pages)d trang."
+
+#, python-format
+msgid "%.2f seconds"
+msgstr "%.2f giây"
+
+msgid "match"
+msgstr "phù hợp"
+
+msgid "matches"
+msgstr "phù hợp"
+
+msgid "<unknown>"
+msgstr "<không rõ>"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Login Name: %s\n"
+"\n"
+"Login Password: %s\n"
+"\n"
+"Login URL: %s/%s?action=login\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
+"\n"
+"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
+"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
+"for that).\n"
+"\n"
+"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
+"known password.\n"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
+"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
+msgstr ""
+"Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
+"có thể kích hoạt chức năng này."
+
+msgid "Please provide a valid email address!"
+msgstr "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử hợp lệ!"
+
+#, python-format
+msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
+msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"
+
+msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
+msgstr ""
+
+msgid "Empty user name. Please enter a user name."
+msgstr "Tên người dùng trống. Vui lòng nhập vào tên người dùng."
+
+msgid "This user name already belongs to somebody else."
+msgstr "Tên người dùng này đã được đăng ký."
+
+msgid "Passwords don't match!"
+msgstr "Mật khẩu không đúng!"
+
+msgid "Please specify a password!"
+msgstr "Vui lòng cho biết mật khẩu!"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
+"can get it by email."
+msgstr ""
+"Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử. Nếu bạn mất thông tin đăng nhập, bạn "
+"có thể lấy lại nó qua thư điện tử."
+
+msgid "This email already belongs to somebody else."
+msgstr "Địa chỉ thư điện tử này đã được đăng ký."
+
+msgid "User account created! You can use this account to login now..."
+msgstr ""
+
+msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
+msgstr "Kiểu '%(theme_name)s' không thể đuợc nạp!"
+
+msgid "User preferences saved!"
+msgstr "Sở thích của bạn đã được lưu!"
+
+msgid "Default"
+msgstr "Mặc định"
+
+msgid "<Browser setting>"
+msgstr "<Theo trình duyệt>"
+
+msgid "the one preferred"
+msgstr ""
+
+msgid "free choice"
+msgstr ""
+
+msgid "Select User"
+msgstr ""
+
+msgid "Save"
+msgstr "Lưu"
+
+msgid "Preferred theme"
+msgstr "Theme mặc định"
+
+#, fuzzy
+msgid "Editor Preference"
+msgstr "Sở thích cá nhân"
+
+msgid "Editor shown on UI"
+msgstr ""
+
+msgid "Time zone"
+msgstr "Múi giờ"
+
+msgid "Your time is"
+msgstr "Giờ hiện tại"
+
+msgid "Server time is"
+msgstr "Giờ ở máy chủ"
+
+msgid "Date format"
+msgstr "Định dạng ngày"
+
+msgid "Preferred language"
+msgstr "Ngôn ngữ mặc định"
+
+msgid "General options"
+msgstr "Các lựa chọn chung"
+
+msgid "Quick links"
+msgstr "Các liên kết thường dùng"
+
+msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
+msgstr ""
+"Danh sách này không hoạt động cho đến khi bạn nhập vào địa chỉ thư hợp lệ!"
+
+msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
+msgstr "Các trang đã đăng ký (một regex trong một dòng)"
+
+msgid "Create Profile"
+msgstr "Tạo Profile"
+
+msgid "Mail me my account data"
+msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"
+
+msgid "Email"
+msgstr "Thư điện tử"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
+"page."
+msgstr ""
+
+msgid "Name"
+msgstr "Tên"
+
+msgid "Password"
+msgstr "Mật khẩu"
+
+msgid "Login"
+msgstr "Đăng nhập"
+
+msgid "Action"
+msgstr "Công việc"
+
+#, python-format
+msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
+msgstr "Không tìm thấy thuộc tính \"%(attrname)s\""
+
+msgid "Submitted form data:"
+msgstr "Dữ liệu đã được nhập:"
+
+msgid "Search Titles"
+msgstr "Tìm tiêu đề"
+
+msgid "Display context of search results"
+msgstr "Hiển thị kết quả tìm kiếm"
+
+msgid "Case-sensitive searching"
+msgstr "Tìm kiếm phân biệt chữ hoa và chữ thường"
+
+msgid "Search Text"
+msgstr "Tìm nội dung"
+
+msgid "Go To Page"
+msgstr "Tới trang"
+
+msgid "Include system pages"
+msgstr "Bao gồm các trang hệ thống"
+
+msgid "Exclude system pages"
+msgstr "Bỏ các trang hệ thống"
+
+msgid "Plain title index"
+msgstr "Chỉ mục đơn giản"
+
+msgid "XML title index"
+msgstr "Chỉ mục dạng XML"
+
+msgid "Python Version"
+msgstr "Phiên bản Python"
+
+msgid "MoinMoin Version"
+msgstr "Phiên bản MoinMoin"
+
+#, python-format
+msgid "Release %s [Revision %s]"
+msgstr "Phiên bản %s [bản sửa %s]"
+
+msgid "4Suite Version"
+msgstr "Phiên bản 4Suite"
+
+msgid "Number of pages"
+msgstr "Tổng số trang"
+
+msgid "Number of system pages"
+msgstr "Số trang hệ thống"
+
+msgid "Accumulated page sizes"
+msgstr "Tổng kích thước"
+
+#, python-format
+msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
+msgstr ""
+
+msgid "Entries in edit log"
+msgstr "Các mục trong edit log"
+
+msgid "NONE"
+msgstr "NONE"
+
+msgid "Global extension macros"
+msgstr "Macro bổ trợ toàn cục"
+
+msgid "Local extension macros"
+msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
+
+msgid "Global extension actions"
+msgstr "Action bổ trợ toàn cục"
+
+msgid "Local extension actions"
+msgstr "Action bổ trợ nội bộ"
+
+#, fuzzy
+msgid "Global parsers"
+msgstr "Parser đã cài"
+
+#, fuzzy
+msgid "Local extension parsers"
+msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
+
+msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
+msgstr "Processor đã cài (KHÔNG CÒN DÙNG -- dùng parser)"
+
+msgid "Disabled"
+msgstr ""
+
+msgid "Enabled"
+msgstr ""
+
+msgid "Lupy search"
+msgstr ""
+
+msgid "Active threads"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
+msgstr "Vui lòng dùng từ khoá tìm kiếm khác thay cho {{{\"%s\"}}}"
+
+#, python-format
+msgid "ERROR in regex '%s'"
+msgstr "Có lỗi trong regex '%s'"
+
+#, python-format
+msgid "Bad timestamp '%s'"
+msgstr "Không hiểu timestamp '%s'"
+
+#, python-format
+msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
+msgstr "Dự đoán \"=\" sẽ theo sau \"%(token)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
+msgstr "Dự đoán \"%(token)s\" sẽ chứa giá trị nào đó"
+
+msgid "Wiki Markup"
+msgstr "Đánh dấu kiểu wiki"
+
+msgid "Print View"
+msgstr "Xem bản in"
+
+#, fuzzy
+msgid "Your changes are not saved!"
+msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"
+
+msgid "Page name is too long, try shorter name."
+msgstr ""
+
+msgid "GUI Mode"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit was cancelled."
+msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."
+
+#, fuzzy
+msgid "You can't rename to an empty pagename."
+msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
+"\n"
+"Try a different name."
+msgstr ""
+"'''Đã có trang {{{'%s'}}}.'''\n"
+"\n"
+"Vui lòng dùng tên khác."
+
+#, python-format
+msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
+msgstr ""
+
+msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
+msgstr "Cám ơn bạn vì những sửa đổi. Sự quan tâm của bạn rất được cảm kích."
+
+#, python-format
+msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
+msgstr "Trang \"%s\" đã được xoá!"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Dear Wiki user,\n"
+"\n"
+"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
+"change notification.\n"
+"\n"
+"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
+"%(pagelink)s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Chào bạn,\n"
+"\n"
+"Bạn đã đãng ký vào một trang hoặc một nhóm trang tại \"%(sitename)s\" để "
+"nhận các thông báo thay đổi.\n"
+"\n"
+"Trang sau đã được thay đổi bởi %(editor)s:\n"
+"%(pagelink)s\n"
+"\n"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The comment on the change is:\n"
+"%(comment)s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Ghi chú về sự thay đổi:\n"
+"%(comment)s\n"
+"\n"
+
+msgid "New page:\n"
+msgstr "Trang mới:\n"
+
+msgid "No differences found!\n"
+msgstr "Không có sự khác biệt!\n"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
+msgstr "[%(sitename)s] Cập nhật %(trivial)scủa \"%(pagename)s\""
+
+msgid "Trivial "
+msgstr "nhỏ nhặt "
+
+msgid "Status of sending notification mails:"
+msgstr "Tình trạng của các thư thông báo:"
+
+#, python-format
+msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
+msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
+
+#, python-format
+msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
+msgstr "## bản lưu của trang \"%(pagename)s\" được cập nhật vào ngày %(date)s"
+
+#, python-format
+msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
+msgstr ""
+
+msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
+msgstr ""
+
+msgid "You are not allowed to edit this page!"
+msgstr "Bạn không thể sửa trang này!"
+
+msgid "You cannot save empty pages."
+msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."
+
+#, fuzzy
+msgid "You already saved this page!"
+msgstr "Bạn đã đăng ký vào trang này rồi."
+
+msgid ""
+"Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
+"\n"
+"Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste\n"
+"your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.\n"
+"Now re-add your changes to the current page contents.\n"
+"\n"
+"''Do not just replace\n"
+"the content editbox with your version of the page, because that would\n"
+"delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
+msgstr ""
+"Xin lỗi bạn, người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang chỉnh sửa.\n"
+"\n"
+"Xin vui lòng thực hiện các bước sau: Nhấn vào nút Back trên trình duyệt, và\n"
+"cắt đoạn văn bản ở đó. Sau đó bạn quay trở lại đây, rồi nhấn EditText lần "
+"nữa.\n"
+"Bây giờ bạn có thể thêm vào những chỉnh sửa bạn đã thực hiện.\n"
+"''Mong bạn đừng thay đổi toàn bộ nội dung trang này với những gì\n"
+"bạn đã cắt ở trang cũ bởi vì việc đó sẽ xoá toàn bộ những thay đổi\n"
+"của người khác, và được coi là một việc làm cực kỳ khiếm nhã!''\n"
+
+#, python-format
+msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
+msgstr "Các thay đổi của bạn được lưu [%(backup_url)s ở đây]."
+
+msgid "You did not change the page content, not saved!"
+msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"
+
+msgid ""
+"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
+msgstr "Bạn không thể thay đổi ACL của trang này vì bạn không có quyền admin!"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
+"granted the lock for this page."
+msgstr ""
+"Thời gian dành riêng cho %(owner)s đã hết %(mins_ago)d phút trước đây và bạn "
+"được dành riêng một khoảng thời gian mới."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
+msgstr "Người dùng khác sẽ ''không'' sửa trang này được cho đến %(bumptime)s."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
+"page."
+msgstr ""
+"Cho đến %(bumptime)s, người dùng khác sẽ được ''thông báo'' rằng bạn đang "
+"sửa trang này."
+
+msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
+msgstr "Dùng nút Xem qua để gia hạn thời gian dành cho bạn."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
+"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
+msgstr ""
+"Trang này đang được ''dành riêng'' cho %(owner)s cho đến %(timestamp)s, hay "
+"trong vòng %(mins_valid)d phút."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
+"(owner)s.[[BR]]\n"
+"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
+"(mins_valid)d minute(s),\n"
+"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
+"To leave the editor, press the Cancel button."
+msgstr ""
+"Trang này đang được thay đổi, hoặc xem qua trước lần cuối cùng lúc %"
+"(timestamp)s bởi %(owner)s.[[BR]]\n"
+"'''Để tránh sự cố, bạn nên ''chờ'' ít nhất %(mins_valid)d phút "
+"nữa.'''[[BR]]\n"
+"Để thoát khung soạn thảo, nhấn nút Huỷ bỏ."
+
+#, python-format
+msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
+msgstr ""
+
+msgid "The theme name is not set."
+msgstr ""
+
+msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
+msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu."
+
+#, python-format
+msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "The page %s does not exist."
+msgstr ""
+
+msgid "Invalid package file header."
+msgstr ""
+
+msgid "Package file format unsupported."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "The file %s was not found in the package."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
+"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
+"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
+"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
+"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
+" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
+"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
+"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
+"(=====)]].\n"
+" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
+"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
+" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
+"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
+" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
+"white space allowed after tables or titles.\n"
+"\n"
+"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
+msgstr ""
+" Nhấn mạnh:: [[Verbatim('')]]''nghiêng''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
+"(''')]]'''đậm'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''nghiêng "
+"đậm'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''lẫn ''[[Verbatim"
+"(''')]]'''''đậm'''[[Verbatim(''')]] và nghiêng''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
+"(----)]] thước ngang.\n"
+" Đầu đề:: [[Verbatim(=)]] Tiêu đề 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Tiêu "
+"đề 2 [[Verbatim(==]]; [[Verbatim(===)]] Tiêu đề 3 [[Verbatim(===)]]; "
+"[[Verbatim(====)]] Tiêu đề 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Tiêu đề "
+"5 [[Verbatim(=====)]].\n"
+" Danh sách:: khoảng trắng và: * cho điểm tròn; 1. hay a. hay A. hay i. hay "
+"I. cho các mục được đánh dấu; 1.#n để đánh số từ n; khoảng trắng để thụt "
+"vào.\n"
+" Liên kết:: [[Verbatim(CácChữHoaLiềnNhau)]]; [[Verbatim([\"ngoặc vuông và "
+"nháy kép\"])]]; URL; [URL]; [URL nhãn].\n"
+" Bảng:: || nội dung ô |||| nội dung ô trải qua 2 cột ||;  không được có "
+"khoảng trắng sau bảng hoặc tiêu đề.\n"
+"\n"
+"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
+
+msgid ""
+"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
+"<br/><pre>\n"
+"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
+"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
+"\n"
+"Horizontal rule: ---- \n"
+"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
+"\n"
+".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
+"\n"
+"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
+"</pre>\n"
+"<br/>\n"
+"(!) For more help, see the \n"
+"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
+"reStructuredText Quick Reference\n"
+"</a>.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Diffs"
+msgstr "Các bản diff"
+
+msgid "Info"
+msgstr "Thông tin"
+
+msgid "Edit"
+msgstr "Sửa"
+
+msgid "UnSubscribe"
+msgstr "Huỷ đăng ký"
+
+msgid "Subscribe"
+msgstr "Đăng ký"
+
+msgid "Raw"
+msgstr "Thô"
+
+msgid "XML"
+msgstr "XML"
+
+msgid "Print"
+msgstr "In"
+
+msgid "View"
+msgstr "Xem"
+
+msgid "Up"
+msgstr "Trên"
+
+msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
+msgstr ""
+
+msgid "Open editor on double click"
+msgstr "Mở khung soạn thảo khi nhấp chuột 2 lần"
+
+msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
+msgstr ""
+
+msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
+msgstr "Hiện dấu chấm hỏi cho các trang không tồn tại"
+
+msgid "Show page trail"
+msgstr "Hiện vệt trang (page trail)"
+
+msgid "Show icon toolbar"
+msgstr "Hiện thanh công cụ"
+
+msgid "Show top/bottom links in headings"
+msgstr "Hiện các liên kết về đầu và về cuối trang ở các tiêu đề"
+
+msgid "Show fancy diffs"
+msgstr "Hiện diff đẹp"
+
+msgid "Add spaces to displayed wiki names"
+msgstr "Thêm khoảng trống để hiển thị các tên wiki (Wiki Names)"
+
+msgid "Remember login information"
+msgstr "Nhớ thông tin đăng nhập"
+
+msgid "Subscribe to trivial changes"
+msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"
+
+msgid "Disable this account forever"
+msgstr "Huỷ bỏ account này"
+
+msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
+msgstr ""
+"(Dùng HọĐệmTên, và khong bo dau, hoặc dùng Firstname''''''Lastname với tên "
+"tiếng Anh)"
+
+msgid "Alias-Name"
+msgstr ""
+
+msgid "Password repeat"
+msgstr "Lập lại mật khẩu"
+
+msgid "(Only when changing passwords)"
+msgstr "(Chỉ khi nào đổi mật khẩu)"
+
+msgid "User CSS URL"
+msgstr "CSS URL riêng"
+
+msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
+msgstr "(để trống nếu không dùng CSS)"
+
+msgid "Editor size"
+msgstr "Kích thước khung soạn thảo"
+
+msgid "No older revisions available!"
+msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"
+
+#, python-format
+msgid "Diff for \"%s\""
+msgstr "diff của \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Differences between revisions %d and %d"
+msgstr "Sự khác nhau giữa phiên bản %d và %d"
+
+#, python-format
+msgid "(spanning %d versions)"
+msgstr "(trải qua %d phiên bản)"
+
+msgid "No differences found!"
+msgstr "Không có sự khác biệt!"
+
+#, python-format
+msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
+msgstr "Trang này đã được lưu %(count)d lần!"
+
+msgid "(ignoring whitespace)"
+msgstr ""
+
+msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
+msgstr "Bỏ qua các thay đổi về số lượng khoảng trắng"
+
+msgid "General Information"
+msgstr "Thông tin chung"
+
+#, python-format
+msgid "Page size: %d"
+msgstr "Kích thước trang: %d"
+
+msgid "SHA digest of this page's content is:"
+msgstr "Mã SHA của trang này là:"
+
+msgid "The following users subscribed to this page:"
+msgstr "Những người dùng sau đã đăng ký vào trang này:"
+
+msgid "This page links to the following pages:"
+msgstr "Trang này liên kết tới các trang sau:"
+
+msgid "Date"
+msgstr "Ngày"
+
+msgid "Size"
+msgstr "Kích thước"
+
+msgid "Diff"
+msgstr "diff"
+
+msgid "Editor"
+msgstr "Tác giả"
+
+msgid "Comment"
+msgstr "Chú thích"
+
+msgid "view"
+msgstr "xem"
+
+msgid "raw"
+msgstr "thô"
+
+msgid "print"
+msgstr "in"
+
+msgid "revert"
+msgstr "hoàn nguyên"
+
+#, python-format
+msgid "Revert to revision %(rev)d."
+msgstr "Hoàn nguyên phiên bản %(rev)d."
+
+msgid "edit"
+msgstr "sửa"
+
+msgid "get"
+msgstr "lấy"
+
+msgid "del"
+msgstr "xoá"
+
+msgid "N/A"
+msgstr "không rõ"
+
+msgid "Revision History"
+msgstr "Danh sách các thay đổi"
+
+msgid "No log entries found."
+msgstr "Không tìm thấy mục nào."
+
+#, python-format
+msgid "Info for \"%s\""
+msgstr "Thông tin về \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Show \"%(title)s\""
+msgstr "Hiển thị \"%(title)s\""
+
+msgid "General Page Infos"
+msgstr "Thông tin chung"
+
+#, python-format
+msgid "Show chart \"%(title)s\""
+msgstr "Hiển thị biểu đồ \"%(title)s\""
+
+msgid "Page hits and edits"
+msgstr "Số lần xem và sửa"
+
+msgid "You are not allowed to revert this page!"
+msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"
+
+msgid "You must login to add a quicklink."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Your quicklink to this page has been removed."
+msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
+
+#, fuzzy
+msgid "A quicklink to this page has been added for you."
+msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
+
+msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
+msgstr "Bạn không thể đăng ký vào trang mà bạn không thể xem."
+
+#, fuzzy
+msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
+msgstr ""
+"Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
+"có thể kích hoạt chức năng này."
+
+msgid "You must log in to use subscribtions."
+msgstr ""
+
+msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
+msgstr ""
+
+msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
+msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."
+
+msgid "Can't remove regular expression subscription!"
+msgstr "Không thể huỷ bỏ đăng ký biểu thức chính quy!"
+
+msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
+msgstr ""
+
+msgid "You have been subscribed to this page."
+msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."
+
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Biểu đồ không thể được thực hiện!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Bạn cần nhập vào loại biểu đồ!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!"
+
+msgid "This page is already deleted or was never created!"
+msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!"
+
+#, python-format
+msgid "No pages like \"%s\"!"
+msgstr "Không có trang giống \"%s\"!"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Invalid filename \"%s\"!"
+msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
+msgstr "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') đã tồn tại."
+
+#, python-format
+msgid "Created the package %s containing the pages %s."
+msgstr ""
+
+msgid "Package pages"
+msgstr ""
+
+msgid "Package name"
+msgstr ""
+
+msgid "List of page names - separated by a comma"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
+msgstr ""
+"Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật "
+"khẩu."
+
+msgid "Missing password. Please enter user name and password."
+msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu."
+
+msgid "Sorry, wrong password."
+msgstr "Xin lỗi, sai mật khẩu."
+
+#, python-format
+msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
+msgstr "Tìm thấy chính xác một trang tương tự \"%s\", đang tự chuyển tới."
+
+#, python-format
+msgid "Pages like \"%s\""
+msgstr "Trang giống \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
+msgstr "%(matchcount)d %(matches)s ở trang \"%(title)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Local Site Map for \"%s\""
+msgstr "Bản đồ liên kết nội bộ cho \"%s\""
+
+msgid "Please log in first."
+msgstr ""
+
+msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
+"here.\n"
+"\n"
+"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
+"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
+"\n"
+"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
+"page.\n"
+"\n"
+"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
+"page\n"
+"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
+"creating\n"
+"the group pages.\n"
+"\n"
+"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
+"group:'''||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
+"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
+"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
+"(username)s only||\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+msgid "MyPages management"
+msgstr ""
+
+msgid "Rename Page"
+msgstr "Đổi tên trang"
+
+msgid "New name"
+msgstr "Tên mới"
+
+msgid "Optional reason for the renaming"
+msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)"
+
+#, python-format
+msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
+msgstr "(bao gồm cả %(localwords)d %(pagelink)s)"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
+"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
+msgstr ""
+"%(badwords)d từ không có trong từ điển (%(totalwords)d từ)%(localwords)s và "
+"được đánh dấu bên dưới:"
+
+msgid "Add checked words to dictionary"
+msgstr "Thêm các từ đã kiểm tra vào từ điển"
+
+msgid "No spelling errors found!"
+msgstr "Không có lỗi chính tả!"
+
+msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
+msgstr ""
+"Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."
+
+msgid "Do it."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Execute action %(actionname)s?"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
+msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
+msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"
+
+#, python-format
+msgid "Title Search: \"%s\""
+msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Full Text Search: \"%s\""
+msgstr "Tìm nội dung: \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Full Link List for \"%s\""
+msgstr "Danh sách liên kết đầy đủ trong \"%s\""
+
+msgid ""
+"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Pages"
+msgstr "Trang"
+
+msgid "Select Author"
+msgstr ""
+
+msgid "Revert all!"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "You are not allowed to use this action."
+msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Subscribe users to the page %s"
+msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Subscribed for %s:"
+msgstr "Đăng ký"
+
+msgid "Not a user:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "You are not allowed to perform this action."
+msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
+
+msgid "You are now logged out."
+msgstr "Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."
+
+msgid "Delete"
+msgstr "Xóa"
+
+msgid "Optional reason for the deletion"
+msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"
+
+msgid "Really delete this page?"
+msgstr "Thật sự xoá trang này?"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
+"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
+msgstr ""
+
+msgid "Wiki Backup / Restore"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Some hints:\n"
+" * To restore a backup:\n"
+" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
+" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
+"stuff).\n"
+" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
+" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
+"\n"
+" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
+"file\n"
+"  you get to a secure place.\n"
+"\n"
+"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
+"complete.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Backup"
+msgstr ""
+
+msgid "Restore"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "You are not allowed to do remote backup."
+msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Unknown backup subaction: %s."
+msgstr "Việc không rõ"
+
+#, python-format
+msgid "[%d attachments]"
+msgstr "[%d attachments]"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
+"page."
+msgstr ""
+"Có tổng cộng <a href=\"%(link)s\">%(count)s file gửi kèm</a> trong trang này."
+
+msgid "Filename of attachment not specified!"
+msgstr "Tên file gửi kèm không được định rõ!"
+
+#, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
+msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' không tồn tại!"
+
+msgid ""
+"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
+"as shown below in the list of files. \n"
+"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
+"since this is subject to change and can break easily."
+msgstr ""
+"Để chỉ tới file gửi kèm trong một trang, dùng '''{{{attachment:tên}}}''', \n"
+"như xuất hiện bên dưới trong phần danh sách các file. \n"
+"Vui lòng '''KHÔNG''' sử dụng URL của liên kết {{{[get]}}}, \n"
+"vì rất có thể URL đó sẽ bị thay đổi."
+
+msgid "unzip"
+msgstr ""
+
+msgid "install"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
+msgstr "Không có file gửi kèm trong trang %(pagename)s"
+
+msgid "Edit drawing"
+msgstr "Sửa bản vẽ"
+
+msgid "Attached Files"
+msgstr "File gửi kèm"
+
+msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
+msgstr "Bạn không thể kèm file vào trang này."
+
+msgid "New Attachment"
+msgstr "Gửi kèm file mới"
+
+msgid ""
+"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
+"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
+"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
+"used."
+msgstr ""
+"File gửi kèm sẽ không chép đè lên file cũ. Nếu có sự trùng tên, bạn\n"
+"cần phải đổi tên file bạn sắp tải lên. Mặc khác, nếu ô \"Đổi tên thành\"\n"
+"để trống thì tên file gốc sẽ được dùng."
+
+msgid "File to upload"
+msgstr "File để tải lên"
+
+#, fuzzy
+msgid "Rename to"
+msgstr "Đổi tên"
+
+msgid "Upload"
+msgstr "Tải lên"
+
+msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
+msgstr "Wiki này không cho phép gửi kèm file!"
+
+msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
+msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."
+
+msgid ""
+"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
+"again."
+msgstr ""
+"Không có nội dung. Xóa các ký tự không nằm trong bảng mã ASCII và thử lại."
+
+msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
+msgstr "Bạn không thể xoá file gửi kèm."
+
+msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
+msgstr "Bạn không thể lấy file gửi kèm từ trang này."
+
+msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
+msgstr ""
+
+msgid "You are not allowed to install files."
+msgstr ""
+
+msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
+msgstr "Bạn không thể xem các file gửi kèm trong trang này."
+
+#, python-format
+msgid "Unsupported upload action: %s"
+msgstr "Không thể thực hiện việc tải lên: %s"
+
+#, python-format
+msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
+msgstr "File gửi kèm trong trang \"%(pagename)s\""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
+"saved."
+msgstr ""
+"File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') kích thước %(bytes)"
+"d bytes đã được lưu."
+
+#, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
+msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
+msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
+"would be too large (%(space)d kB missing)."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
+"would be too many (%(count)d missing)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
+msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
+"files only, exist already or reside in folders."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s'"
+msgstr "Gửi kèm '%(filename)s'"
+
+msgid "Package script:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "File Name"
+msgstr "Tên file"
+
+msgid "Modified"
+msgstr ""
+
+msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
+msgstr "Không hiểu kiểu file, không thể hiện file gửi kèm này trong văn bản."
+
+#, python-format
+msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
+msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s trong trang %(pagename)s"
+
+#, python-format
+msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
+msgstr "Tải lên file \"%(filename)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
+msgstr "Tạo bản vẽ \"%(filename)s\" mới"
+
+#, python-format
+msgid "Edit drawing %(filename)s"
+msgstr "Sửa bản vẽ \"%(filename)s\""
+
+msgid "Toggle line numbers"
+msgstr ""
+
+msgid "FrontPage"
+msgstr "Trang đầu"
+
+msgid "RecentChanges"
+msgstr "Các thay đổi gần đây"
+
+msgid "TitleIndex"
+msgstr "Tựa chỉ mục"
+
+msgid "WordIndex"
+msgstr "Từ chỉ mục"
+
+msgid "FindPage"
+msgstr "Tìm trang"
+
+msgid "SiteNavigation"
+msgstr "SiteNavigation"
+
+msgid "HelpContents"
+msgstr "Trang chỉ dẫn"
+
+msgid "HelpOnFormatting"
+msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"
+
+msgid "UserPreferences"
+msgstr "Sở thích cá nhân"
+
+msgid "WikiLicense"
+msgstr "Wiki License"
+
+msgid "MissingPage"
+msgstr "MissingPage"
+
+msgid "MissingHomePage"
+msgstr ""
+
+msgid "Mon"
+msgstr "Thứ Hai"
+
+msgid "Tue"
+msgstr "Thứ Ba"
+
+msgid "Wed"
+msgstr "Thứ Tư"
+
+msgid "Thu"
+msgstr "Thứ Năm"
+
+msgid "Fri"
+msgstr "Thứ Sáu"
+
+msgid "Sat"
+msgstr "Thứ Bảy"
+
+msgid "Sun"
+msgstr "Chủ Nhật"
+
+msgid "AttachFile"
+msgstr "AttachFile"
+
+msgid "DeletePage"
+msgstr "DeletePage"
+
+msgid "LikePages"
+msgstr "LikePages"
+
+msgid "LocalSiteMap"
+msgstr "LocalSiteMap"
+
+msgid "RenamePage"
+msgstr "RenamePage"
+
+msgid "SpellCheck"
+msgstr "SpellCheck"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
+msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
+msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
+msgstr "Không hiểu cách hoạt động '%(scheme)s'!"
+
+msgid "No parent page found!"
+msgstr "Không tìm thấy trang trên!"
+
+msgid "Wiki"
+msgstr "Wiki"
+
+msgid "Slideshow"
+msgstr "Slideshow"
+
+msgid "Start"
+msgstr "Bắt đầu"
+
+#, python-format
+msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
+msgstr "Slide %(pos)d kích thước %(size)d"
+
+msgid "No orphaned pages in this wiki."
+msgstr "Không có trang lẻ trong wiki này."
+
+#, python-format
+msgid "No quotes on %(pagename)s."
+msgstr "Không có lời trích trong trang %(pagename)s."
+
+#, python-format
+msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
+msgstr "Tải lên file '%(filename)s'."
+
+#, python-format
+msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
+msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%(mins)dm ago"
+msgstr "cách nay %(mins)d phút"
+
+msgid "(no bookmark set)"
+msgstr "(không có bookmark)"
+
+#, python-format
+msgid "(currently set to %s)"
+msgstr "(hiện tại đang là %s)"
+
+msgid "Delete Bookmark"
+msgstr "Xoá Bookmark"
+
+msgid "Set bookmark"
+msgstr "Đưa vào bookmark"
+
+msgid "set bookmark"
+msgstr "đưa vào bookmark"
+
+msgid "[Bookmark reached]"
+msgstr "[Đã tới bookmark]"
+
+#, fuzzy
+msgid "Contents"
+msgstr "Trang chỉ dẫn"
+
+msgid "No wanted pages in this wiki."
+msgstr "Không có trang cần tạo trong wiki này."
+
+#, python-format
+msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
+msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "Nothing found for \"%s\"!"
+msgstr "Không tìm thấy \"%s\""
+
+msgid "Markup"
+msgstr "Đánh dấu"
+
+msgid "Display"
+msgstr "Hiển thị"
+
+msgid "Filename"
+msgstr "Tên file"
+
+msgid ""
+"Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
+msgstr ""
+
+msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
+msgstr ""
+"Dự đoán \"%(wanted)s\" theo sau \"%(key)s\", nhưng lại là \"%(token)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
+msgstr "Dự đoán một số nguyên \"%(key)s\" đứng trước \"%(token)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
+msgstr "Dự đoán một số nguyên \"%(arg)s\" đứng sau \"%(key)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
+msgstr "Dự đoán một giá trị màu \"%(arg)s\" đứng sau \"%(key)s\""
+
+msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
+msgstr "XSLT không thể được thực hiện!"
+
+#, python-format
+msgid "%(errortype)s processing error"
+msgstr "lỗi xử lý %(errortype)s"
+
+#, fuzzy
+msgid "Views/day"
+msgstr "Xem"
+
+#, fuzzy
+msgid "Edits/day"
+msgstr "Sửa"
+
+#, python-format
+msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
+msgstr "%(chart_title)s ở trang %(filterpage)s"
+
+msgid ""
+"green=view\n"
+"red=edit"
+msgstr ""
+"xanh lá=xem\n"
+"đỏ=sửa"
+
+msgid "date"
+msgstr "ngày"
+
+msgid "# of hits"
+msgstr "số lần xem"
+
+msgid "Page Size Distribution"
+msgstr "Thống kê theo kích thước trang"
+
+msgid "page size upper bound [bytes]"
+msgstr "kích thước giới hạn của trang [bytes]"
+
+msgid "# of pages of this size"
+msgstr "số trang cùng dung lượng"
+
+msgid "User agent"
+msgstr ""
+
+msgid "Others"
+msgstr "Các thứ khác"
+
+msgid "Distribution of User-Agent Types"
+msgstr "Thống kê theo User-Agent"
+
+msgid "Unsubscribe"
+msgstr "Huỷ đăng ký"
+
+msgid "Home"
+msgstr "Trang nhà"
+
+msgid "[RSS]"
+msgstr ""
+
+msgid "[DELETED]"
+msgstr ""
+
+msgid "[UPDATED]"
+msgstr ""
+
+msgid "[NEW]"
+msgstr ""
+
+msgid "[DIFF]"
+msgstr ""
+
+msgid "[BOTTOM]"
+msgstr ""
+
+msgid "[TOP]"
+msgstr ""
+
+msgid "Click to do a full-text search for this title"
+msgstr "Nhấn vào đây để thực hiện tìm kiếm theo nội dung với tiêu đề này"
+
+#, fuzzy
+msgid "Preferences"
+msgstr "Sở thích cá nhân"
+
+msgid "Logout"
+msgstr "Thoát"
+
+msgid "Clear message"
+msgstr "Xoá thông báo"
+
+#, python-format
+msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
+msgstr "thay đổi lần cuối lúc %(time)s bởi %(editor)s"
+
+#, python-format
+msgid "last modified %(time)s"
+msgstr "thay đổi cuối lúc %(time)s"
+
+msgid "Search:"
+msgstr "Tìm:"
+
+msgid "Text"
+msgstr "Nội dung"
+
+msgid "Titles"
+msgstr "Tiêu đề"
+
+#, fuzzy
+msgid "Search"
+msgstr "Tìm:"
+
+msgid "More Actions:"
+msgstr "Các hành động khác:"
+
+msgid "------------"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Hiện trang nguồn"
+
+#, fuzzy
+msgid "Delete Cache"
+msgstr "Xóa trang"
+
+msgid "Delete Page"
+msgstr "Xóa trang"
+
+msgid "Like Pages"
+msgstr ""
+
+msgid "Local Site Map"
+msgstr ""
+
+msgid "My Pages"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Subscribe User"
+msgstr "Đăng ký"
+
+#, fuzzy
+msgid "Remove Spam"
+msgstr "Các liên kết thường dùng"
+
+msgid "Package Pages"
+msgstr ""
+
+msgid "Render as Docbook"
+msgstr ""
+
+msgid "Do"
+msgstr "Làm"
+
+msgid "Edit (Text)"
+msgstr ""
+
+msgid "Edit (GUI)"
+msgstr ""
+
+msgid "Immutable Page"
+msgstr "Trang không thể được thay đổi"
+
+msgid "Remove Link"
+msgstr ""
+
+msgid "Add Link"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "Gửi kèm file mới"
+
+#, python-format
+msgid "Show %s days."
+msgstr "Hiện %s ngày."
+
+msgid "DeleteCache"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "(cached %s)"
+msgstr "(lưu %s)"
+
+msgid "Or try one of these actions:"
+msgstr "Hoặc chọn các hành động sau:"
+
+msgid "Page"
+msgstr "Trang"
+
+msgid "User"
+msgstr "Người dùng"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
+msgstr ""
+
+msgid "Line"
+msgstr "Dòng"
+
+msgid "Deletions are marked like this."
+msgstr "Các phần bị xoá được đánh dấu như thế này."
+
+msgid "Additions are marked like this."
+msgstr "Các phần thêm vào được đánh dấu như thế này."
+
+#, python-format
+msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
+msgstr "Kết nối tới mailserver '%(server)s' bị ngắt quảng vì lý do: %(reason)s"
+
+msgid "Mail not sent"
+msgstr ""
+
+msgid "Mail sent OK"
+msgstr "Thư đã được gửi"