diff MoinMoin/i18n/vi.po @ 546:a3952e509faa

updated POTFILES.in + i18n imported from: moin--main--1.5--patch-550
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Mon, 10 Apr 2006 11:27:21 +0000
parents 2d4d8f7edf1b
children ca312363c3c3
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/vi.po	Mon Apr 10 10:38:45 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/vi.po	Mon Apr 10 11:27:21 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-09 16:00+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -62,10 +62,6 @@
 msgid "You are not allowed to view this page."
 msgstr "Bạn không xem trang này được."
 
-#, fuzzy
-msgid "Your changes are not saved!"
-msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"
-
 msgid "You are not allowed to edit this page."
 msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
 
@@ -81,9 +77,6 @@
 "Thời gian dành riêng cho bạn đã hết, bạn có thể sẽ gặp sự cố trong việc "
 "chỉnh sửa trang!"
 
-msgid "Page name is too long, try shorter name."
-msgstr ""
-
 #, python-format
 msgid "Edit \"%(pagename)s\""
 msgstr "Sửa trang \"%(pagename)s\""
@@ -161,8 +154,9 @@
 msgid "Preview"
 msgstr "Xem qua"
 
-msgid "GUI Mode"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Text mode"
+msgstr "Nội dung"
 
 #, fuzzy
 msgid "Comment:"
@@ -181,6 +175,342 @@
 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
 msgstr "Xoá khoảng trắng ở cuối dòng"
 
+#, python-format
+msgid ""
+"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
+"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
+"space between words. Group page name is not allowed."
+msgstr ""
+"Tên người dùng không hợp lệ {{{'%s'}}}.\n"
+"Tên có thể dùng mọi chữ số Unicode, với một khoảng trắng không bắt buộc ở "
+"giữa. Bạn không thể dùng tên cho nhóm."
+
+#, python-format
+msgid "You are not allowed to do %s on this page."
+msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."
+
+msgid "Login"
+msgstr "Đăng nhập"
+
+#, python-format
+msgid " %s and try again."
+msgstr " %s và thử lại."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
+msgstr "Tìm thấy %(hits)d trang trong tổng số %(pages)d trang."
+
+#, python-format
+msgid "%.2f seconds"
+msgstr "%.2f giây"
+
+msgid "match"
+msgstr "phù hợp"
+
+msgid "matches"
+msgstr "phù hợp"
+
+msgid "<unknown>"
+msgstr "<không rõ>"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Login Name: %s\n"
+"\n"
+"Login Password: %s\n"
+"\n"
+"Login URL: %s/%s\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
+"\n"
+"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
+"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
+"for that).\n"
+"\n"
+"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
+"known password.\n"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
+"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
+msgstr ""
+"Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
+"có thể kích hoạt chức năng này."
+
+msgid "Please provide a valid email address!"
+msgstr "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử hợp lệ!"
+
+#, python-format
+msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
+msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"
+
+msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
+msgstr ""
+
+msgid "Empty user name. Please enter a user name."
+msgstr "Tên người dùng trống. Vui lòng nhập vào tên người dùng."
+
+msgid "This user name already belongs to somebody else."
+msgstr "Tên người dùng này đã được đăng ký."
+
+msgid "Passwords don't match!"
+msgstr "Mật khẩu không đúng!"
+
+msgid "Please specify a password!"
+msgstr "Vui lòng cho biết mật khẩu!"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
+"can get it by email."
+msgstr ""
+"Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử. Nếu bạn mất thông tin đăng nhập, bạn "
+"có thể lấy lại nó qua thư điện tử."
+
+msgid "This email already belongs to somebody else."
+msgstr "Địa chỉ thư điện tử này đã được đăng ký."
+
+msgid "User account created! You can use this account to login now..."
+msgstr ""
+
+msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
+msgstr "Kiểu '%(theme_name)s' không thể đuợc nạp!"
+
+msgid "User preferences saved!"
+msgstr "Sở thích của bạn đã được lưu!"
+
+msgid "Default"
+msgstr "Mặc định"
+
+msgid "<Browser setting>"
+msgstr "<Theo trình duyệt>"
+
+msgid "the one preferred"
+msgstr ""
+
+msgid "free choice"
+msgstr ""
+
+msgid "Select User"
+msgstr ""
+
+msgid "Save"
+msgstr "Lưu"
+
+msgid "Preferred theme"
+msgstr "Theme mặc định"
+
+#, fuzzy
+msgid "Editor Preference"
+msgstr "Sở thích cá nhân"
+
+msgid "Editor shown on UI"
+msgstr ""
+
+msgid "Time zone"
+msgstr "Múi giờ"
+
+msgid "Your time is"
+msgstr "Giờ hiện tại"
+
+msgid "Server time is"
+msgstr "Giờ ở máy chủ"
+
+msgid "Date format"
+msgstr "Định dạng ngày"
+
+msgid "Preferred language"
+msgstr "Ngôn ngữ mặc định"
+
+msgid "General options"
+msgstr "Các lựa chọn chung"
+
+msgid "Quick links"
+msgstr "Các liên kết thường dùng"
+
+msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
+msgstr ""
+"Danh sách này không hoạt động cho đến khi bạn nhập vào địa chỉ thư hợp lệ!"
+
+msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
+msgstr "Các trang đã đăng ký (một regex trong một dòng)"
+
+msgid "Create Profile"
+msgstr "Tạo Profile"
+
+msgid "Mail me my account data"
+msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"
+
+msgid "Email"
+msgstr "Thư điện tử"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
+"page."
+msgstr ""
+
+msgid "Name"
+msgstr "Tên"
+
+msgid "Password"
+msgstr "Mật khẩu"
+
+msgid "Action"
+msgstr "Công việc"
+
+#, python-format
+msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
+msgstr "Không tìm thấy thuộc tính \"%(attrname)s\""
+
+msgid "Submitted form data:"
+msgstr "Dữ liệu đã được nhập:"
+
+msgid "Search Titles"
+msgstr "Tìm tiêu đề"
+
+msgid "Display context of search results"
+msgstr "Hiển thị kết quả tìm kiếm"
+
+msgid "Case-sensitive searching"
+msgstr "Tìm kiếm phân biệt chữ hoa và chữ thường"
+
+msgid "Search Text"
+msgstr "Tìm nội dung"
+
+msgid "Go To Page"
+msgstr "Tới trang"
+
+msgid "Include system pages"
+msgstr "Bao gồm các trang hệ thống"
+
+msgid "Exclude system pages"
+msgstr "Bỏ các trang hệ thống"
+
+msgid "Plain title index"
+msgstr "Chỉ mục đơn giản"
+
+msgid "XML title index"
+msgstr "Chỉ mục dạng XML"
+
+msgid "Python Version"
+msgstr "Phiên bản Python"
+
+msgid "MoinMoin Version"
+msgstr "Phiên bản MoinMoin"
+
+#, python-format
+msgid "Release %s [Revision %s]"
+msgstr "Phiên bản %s [bản sửa %s]"
+
+msgid "4Suite Version"
+msgstr "Phiên bản 4Suite"
+
+msgid "Number of pages"
+msgstr "Tổng số trang"
+
+msgid "Number of system pages"
+msgstr "Số trang hệ thống"
+
+msgid "Accumulated page sizes"
+msgstr "Tổng kích thước"
+
+#, python-format
+msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
+msgstr ""
+
+msgid "Entries in edit log"
+msgstr "Các mục trong edit log"
+
+msgid "NONE"
+msgstr "NONE"
+
+msgid "Global extension macros"
+msgstr "Macro bổ trợ toàn cục"
+
+msgid "Local extension macros"
+msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
+
+msgid "Global extension actions"
+msgstr "Action bổ trợ toàn cục"
+
+msgid "Local extension actions"
+msgstr "Action bổ trợ nội bộ"
+
+#, fuzzy
+msgid "Global parsers"
+msgstr "Parser đã cài"
+
+#, fuzzy
+msgid "Local extension parsers"
+msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
+
+msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
+msgstr "Processor đã cài (KHÔNG CÒN DÙNG -- dùng parser)"
+
+msgid "Disabled"
+msgstr ""
+
+msgid "Enabled"
+msgstr ""
+
+msgid "Lupy search"
+msgstr ""
+
+msgid "Active threads"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
+msgstr "Vui lòng dùng từ khoá tìm kiếm khác thay cho {{{\"%s\"}}}"
+
+#, python-format
+msgid "ERROR in regex '%s'"
+msgstr "Có lỗi trong regex '%s'"
+
+#, python-format
+msgid "Bad timestamp '%s'"
+msgstr "Không hiểu timestamp '%s'"
+
+#, python-format
+msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
+msgstr "Dự đoán \"=\" sẽ theo sau \"%(token)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
+msgstr "Dự đoán \"%(token)s\" sẽ chứa giá trị nào đó"
+
+msgid "Wiki Markup"
+msgstr "Đánh dấu kiểu wiki"
+
+msgid "Print View"
+msgstr "Xem bản in"
+
+#, fuzzy
+msgid "Your changes are not saved!"
+msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"
+
+msgid "Page name is too long, try shorter name."
+msgstr ""
+
+msgid "GUI Mode"
+msgstr ""
+
 msgid "Edit was cancelled."
 msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."
 
@@ -341,12 +671,41 @@
 "nữa.'''[[BR]]\n"
 "Để thoát khung soạn thảo, nhấn nút Huỷ bỏ."
 
-msgid "<unknown>"
-msgstr "<không rõ>"
-
-#, fuzzy
-msgid "Text mode"
-msgstr "Nội dung"
+#, python-format
+msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
+msgstr ""
+
+msgid "The theme name is not set."
+msgstr ""
+
+msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
+msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu."
+
+#, python-format
+msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "The page %s does not exist."
+msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' không tồn tại!"
+
+msgid "Invalid package file header."
+msgstr ""
+
+msgid "Package file format unsupported."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgstr "Việc không rõ"
+
+#, python-format
+msgid "The file %s was not found in the package."
+msgstr ""
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -471,9 +830,6 @@
 msgid "Disable this account forever"
 msgstr "Huỷ bỏ account này"
 
-msgid "Name"
-msgstr "Tên"
-
 #, fuzzy
 msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
 msgstr ""
@@ -483,18 +839,12 @@
 msgid "Alias-Name"
 msgstr ""
 
-msgid "Password"
-msgstr "Mật khẩu"
-
 msgid "Password repeat"
 msgstr "Lập lại mật khẩu"
 
 msgid "(Only when changing passwords)"
 msgstr "(Chỉ khi nào đổi mật khẩu)"
 
-msgid "Email"
-msgstr "Thư điện tử"
-
 msgid "User CSS URL"
 msgstr "CSS URL riêng"
 
@@ -504,189 +854,6 @@
 msgid "Editor size"
 msgstr "Kích thước khung soạn thảo"
 
-#, python-format
-msgid ""
-"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
-"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
-"space between words. Group page name is not allowed."
-msgstr ""
-"Tên người dùng không hợp lệ {{{'%s'}}}.\n"
-"Tên có thể dùng mọi chữ số Unicode, với một khoảng trắng không bắt buộc ở "
-"giữa. Bạn không thể dùng tên cho nhóm."
-
-#, python-format
-msgid "You are not allowed to do %s on this page."
-msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."
-
-msgid "Login"
-msgstr "Đăng nhập"
-
-#, python-format
-msgid " %s and try again."
-msgstr " %s và thử lại."
-
-#, fuzzy, python-format
-msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
-msgstr "Tìm thấy %(hits)d trang trong tổng số %(pages)d trang."
-
-#, python-format
-msgid "%.2f seconds"
-msgstr "%.2f giây"
-
-msgid "match"
-msgstr "phù hợp"
-
-msgid "matches"
-msgstr "phù hợp"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Login Name: %s\n"
-"\n"
-"Login Password: %s\n"
-"\n"
-"Login URL: %s/%s\n"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
-"\n"
-"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
-"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
-"for that).\n"
-"\n"
-"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
-"known password.\n"
-msgstr ""
-
-#, python-format
-msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
-"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
-msgstr ""
-"Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
-"có thể kích hoạt chức năng này."
-
-msgid "Please provide a valid email address!"
-msgstr "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử hợp lệ!"
-
-#, python-format
-msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
-msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"
-
-msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
-msgstr ""
-
-msgid "Empty user name. Please enter a user name."
-msgstr "Tên người dùng trống. Vui lòng nhập vào tên người dùng."
-
-msgid "This user name already belongs to somebody else."
-msgstr "Tên người dùng này đã được đăng ký."
-
-msgid "Passwords don't match!"
-msgstr "Mật khẩu không đúng!"
-
-msgid "Please specify a password!"
-msgstr "Vui lòng cho biết mật khẩu!"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
-"can get it by email."
-msgstr ""
-"Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử. Nếu bạn mất thông tin đăng nhập, bạn "
-"có thể lấy lại nó qua thư điện tử."
-
-msgid "This email already belongs to somebody else."
-msgstr "Địa chỉ thư điện tử này đã được đăng ký."
-
-msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr ""
-
-msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
-msgstr ""
-
-#, python-format
-msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
-msgstr "Kiểu '%(theme_name)s' không thể đuợc nạp!"
-
-msgid "User preferences saved!"
-msgstr "Sở thích của bạn đã được lưu!"
-
-msgid "Default"
-msgstr "Mặc định"
-
-msgid "<Browser setting>"
-msgstr "<Theo trình duyệt>"
-
-msgid "the one preferred"
-msgstr ""
-
-msgid "free choice"
-msgstr ""
-
-msgid "Select User"
-msgstr ""
-
-msgid "Save"
-msgstr "Lưu"
-
-msgid "Preferred theme"
-msgstr "Theme mặc định"
-
-#, fuzzy
-msgid "Editor Preference"
-msgstr "Sở thích cá nhân"
-
-msgid "Editor shown on UI"
-msgstr ""
-
-msgid "Time zone"
-msgstr "Múi giờ"
-
-msgid "Your time is"
-msgstr "Giờ hiện tại"
-
-msgid "Server time is"
-msgstr "Giờ ở máy chủ"
-
-msgid "Date format"
-msgstr "Định dạng ngày"
-
-msgid "Preferred language"
-msgstr "Ngôn ngữ mặc định"
-
-msgid "General options"
-msgstr "Các lựa chọn chung"
-
-msgid "Quick links"
-msgstr "Các liên kết thường dùng"
-
-msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
-msgstr ""
-"Danh sách này không hoạt động cho đến khi bạn nhập vào địa chỉ thư hợp lệ!"
-
-msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
-msgstr "Các trang đã đăng ký (một regex trong một dòng)"
-
-msgid "Create Profile"
-msgstr "Tạo Profile"
-
-msgid "Mail me my account data"
-msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
-"page."
-msgstr ""
-
-msgid "Action"
-msgstr "Công việc"
-
 msgid "No older revisions available!"
 msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"
 
@@ -849,129 +1016,261 @@
 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
 msgstr "Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!"
 
-msgid "Search Titles"
-msgstr "Tìm tiêu đề"
-
-msgid "Display context of search results"
-msgstr "Hiển thị kết quả tìm kiếm"
-
-msgid "Case-sensitive searching"
-msgstr "Tìm kiếm phân biệt chữ hoa và chữ thường"
-
-msgid "Search Text"
-msgstr "Tìm nội dung"
-
-msgid "Go To Page"
-msgstr "Tới trang"
-
-msgid "Include system pages"
-msgstr "Bao gồm các trang hệ thống"
-
-msgid "Exclude system pages"
-msgstr "Bỏ các trang hệ thống"
-
-msgid "Plain title index"
-msgstr "Chỉ mục đơn giản"
-
-msgid "XML title index"
-msgstr "Chỉ mục dạng XML"
-
-msgid "Python Version"
-msgstr "Phiên bản Python"
-
-msgid "MoinMoin Version"
-msgstr "Phiên bản MoinMoin"
+msgid "This page is already deleted or was never created!"
+msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!"
 
 #, python-format
-msgid "Release %s [Revision %s]"
-msgstr "Phiên bản %s [bản sửa %s]"
-
-msgid "4Suite Version"
-msgstr "Phiên bản 4Suite"
-
-msgid "Number of pages"
-msgstr "Tổng số trang"
-
-msgid "Number of system pages"
-msgstr "Số trang hệ thống"
-
-msgid "Accumulated page sizes"
-msgstr "Tổng kích thước"
+msgid "No pages like \"%s\"!"
+msgstr "Không có trang giống \"%s\"!"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Invalid filename \"%s\"!"
+msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
 
 #, python-format
-msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
+msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
+msgstr "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') đã tồn tại."
+
+#, python-format
+msgid "Created the package %s containing the pages %s."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Package pages"
+msgstr "LikePages"
+
+#, fuzzy
+msgid "Package name"
+msgstr "LikePages"
+
+msgid "List of page names - separated by <tt>,</tt>"
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
+msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
 msgstr ""
-
-msgid "Entries in edit log"
-msgstr "Các mục trong edit log"
-
-msgid "NONE"
-msgstr "NONE"
-
-msgid "Global extension macros"
-msgstr "Macro bổ trợ toàn cục"
-
-msgid "Local extension macros"
-msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
-
-msgid "Global extension actions"
-msgstr "Action bổ trợ toàn cục"
-
-msgid "Local extension actions"
-msgstr "Action bổ trợ nội bộ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Global parsers"
-msgstr "Parser đã cài"
-
-#, fuzzy
-msgid "Local extension parsers"
-msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"
-
-msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
-msgstr "Processor đã cài (KHÔNG CÒN DÙNG -- dùng parser)"
-
-msgid "Disabled"
+"Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật "
+"khẩu."
+
+msgid "Missing password. Please enter user name and password."
+msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu."
+
+msgid "Sorry, wrong password."
+msgstr "Xin lỗi, sai mật khẩu."
+
+#, python-format
+msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
+msgstr "Tìm thấy chính xác một trang tương tự \"%s\", đang tự chuyển tới."
+
+#, python-format
+msgid "Pages like \"%s\""
+msgstr "Trang giống \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
+msgstr "%(matchcount)d %(matches)s ở trang \"%(title)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Local Site Map for \"%s\""
+msgstr "Bản đồ liên kết nội bộ cho \"%s\""
+
+msgid "Please log in first."
 msgstr ""
 
-msgid "Enabled"
-msgstr ""
-
-msgid "Lupy search"
-msgstr ""
-
-msgid "Active threads"
+msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
-msgstr "Vui lòng dùng từ khoá tìm kiếm khác thay cho {{{\"%s\"}}}"
-
-#, python-format
-msgid "ERROR in regex '%s'"
-msgstr "Có lỗi trong regex '%s'"
-
-#, python-format
-msgid "Bad timestamp '%s'"
-msgstr "Không hiểu timestamp '%s'"
+msgid ""
+"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
+"here.\n"
+"\n"
+"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
+"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
+"\n"
+"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
+"page.\n"
+"\n"
+"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
+"page\n"
+"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
+"creating\n"
+"the group pages.\n"
+"\n"
+"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
+"group:'''||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
+"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
+"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
+"(username)s only||\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+msgid "MyPages management"
+msgstr ""
+
+msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
+msgstr "Bạn không thể đổi tên trang trong wiki này!"
+
+msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
+msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để đổi tên trang!"
 
 #, python-format
-msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
-msgstr "Dự đoán \"=\" sẽ theo sau \"%(token)s\""
+msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
+msgstr ""
+
+msgid "Rename Page"
+msgstr "Đổi tên trang"
+
+msgid "New name"
+msgstr "Tên mới"
+
+msgid "Optional reason for the renaming"
+msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)"
 
 #, python-format
-msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
-msgstr "Dự đoán \"%(token)s\" sẽ chứa giá trị nào đó"
-
-msgid "Wiki Markup"
-msgstr "Đánh dấu kiểu wiki"
-
-msgid "Print View"
-msgstr "Xem bản in"
+msgid ""
+"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
+"\n"
+"Try a different name."
+msgstr ""
+"'''Đã có trang {{{'%s'}}}.'''\n"
+"\n"
+"Vui lòng dùng tên khác."
+
+#, python-format
+msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
+msgstr "(bao gồm cả %(localwords)d %(pagelink)s)"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
+"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
+msgstr ""
+"%(badwords)d từ không có trong từ điển (%(totalwords)d từ)%(localwords)s và "
+"được đánh dấu bên dưới:"
+
+msgid "Add checked words to dictionary"
+msgstr "Thêm các từ đã kiểm tra vào từ điển"
+
+msgid "No spelling errors found!"
+msgstr "Không có lỗi chính tả!"
+
+msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
+msgstr ""
+"Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."
+
+#, python-format
+msgid "Title Search: \"%s\""
+msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Full Text Search: \"%s\""
+msgstr "Tìm nội dung: \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Full Link List for \"%s\""
+msgstr "Danh sách liên kết đầy đủ trong \"%s\""
+
+msgid ""
+"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Pages"
+msgstr "Trang"
+
+msgid "Select Author"
+msgstr ""
+
+msgid "Revert all!"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "You are not allowed to use this action."
+msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Subscribe users to the page %s"
+msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Subscribed for %s:"
+msgstr "Đăng ký"
+
+msgid "Not a user:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "You are not allowed to perform this action."
+msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
+
+#, fuzzy
+msgid "You are now logged out."
+msgstr "Cookie đã được xoá. Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."
+
+msgid "You are not allowed to delete this page."
+msgstr "Bạn không thể xoá trang này."
+
+msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
+msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"
+
+msgid "Really delete this page?"
+msgstr "Thật sự xoá trang này?"
+
+msgid "Delete"
+msgstr "Xóa"
+
+msgid "Optional reason for the deletion"
+msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
+"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
+msgstr ""
+
+msgid "Wiki Backup / Restore"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Some hints:\n"
+" * To restore a backup:\n"
+" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
+" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
+"stuff).\n"
+" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
+" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
+"\n"
+" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
+"file\n"
+"  you get to a secure place.\n"
+"\n"
+"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
+"complete.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Backup"
+msgstr "Đánh dấu"
+
+msgid "Restore"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "You are not allowed to do remote backup."
+msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Unknown backup subaction: %s."
+msgstr "Việc không rõ"
 
 #, python-format
 msgid "[%d attachments]"
@@ -1082,10 +1381,6 @@
 msgstr "File gửi kèm trong trang \"%(pagename)s\""
 
 #, python-format
-msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
-msgstr "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') đã tồn tại."
-
-#, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
 "saved."
@@ -1101,14 +1396,6 @@
 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
 msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."
 
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
-msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu."
-
-#, python-format
-msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
-msgstr ""
-
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
@@ -1156,244 +1443,6 @@
 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
 msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s trong trang %(pagename)s"
 
-msgid "You are not allowed to delete this page."
-msgstr "Bạn không thể xoá trang này."
-
-msgid "This page is already deleted or was never created!"
-msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!"
-
-msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
-msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"
-
-msgid "Really delete this page?"
-msgstr "Thật sự xoá trang này?"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "Xóa"
-
-msgid "Optional reason for the deletion"
-msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"
-
-#, python-format
-msgid "No pages like \"%s\"!"
-msgstr "Không có trang giống \"%s\"!"
-
-#, python-format
-msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
-msgstr "Tìm thấy chính xác một trang tương tự \"%s\", đang tự chuyển tới."
-
-#, python-format
-msgid "Pages like \"%s\""
-msgstr "Trang giống \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
-msgstr "%(matchcount)d %(matches)s ở trang \"%(title)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Local Site Map for \"%s\""
-msgstr "Bản đồ liên kết nội bộ cho \"%s\""
-
-msgid "Please log in first."
-msgstr ""
-
-msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
-msgstr ""
-
-#, python-format
-msgid ""
-"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
-"here.\n"
-"\n"
-"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
-"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
-"\n"
-"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
-"page.\n"
-"\n"
-"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
-"page\n"
-"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
-"creating\n"
-"the group pages.\n"
-"\n"
-"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
-"group:'''||\n"
-"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
-"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
-"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
-"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
-"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
-"(username)s only||\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-msgid "MyPages management"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Invalid filename \"%s\"!"
-msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
-
-#, python-format
-msgid "Created the package %s containing the pages %s."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Package pages"
-msgstr "LikePages"
-
-#, fuzzy
-msgid "Package name"
-msgstr "LikePages"
-
-msgid "List of page names - separated by <tt>,</tt>"
-msgstr ""
-
-msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
-msgstr "Bạn không thể đổi tên trang trong wiki này!"
-
-msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
-msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để đổi tên trang!"
-
-#, python-format
-msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
-msgstr ""
-
-msgid "Rename Page"
-msgstr "Đổi tên trang"
-
-msgid "New name"
-msgstr "Tên mới"
-
-msgid "Optional reason for the renaming"
-msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
-"\n"
-"Try a different name."
-msgstr ""
-"'''Đã có trang {{{'%s'}}}.'''\n"
-"\n"
-"Vui lòng dùng tên khác."
-
-#, python-format
-msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
-msgstr "(bao gồm cả %(localwords)d %(pagelink)s)"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
-"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
-msgstr ""
-"%(badwords)d từ không có trong từ điển (%(totalwords)d từ)%(localwords)s và "
-"được đánh dấu bên dưới:"
-
-msgid "Add checked words to dictionary"
-msgstr "Thêm các từ đã kiểm tra vào từ điển"
-
-msgid "No spelling errors found!"
-msgstr "Không có lỗi chính tả!"
-
-msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
-msgstr ""
-"Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."
-
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Subscribe users to the page %s"
-msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"
-
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Subscribed for %s:"
-msgstr "Đăng ký"
-
-msgid "Not a user:"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "You are not allowed to perform this action."
-msgstr "Bạn không thể sửa trang này."
-
-#, python-format
-msgid "Title Search: \"%s\""
-msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Full Text Search: \"%s\""
-msgstr "Tìm nội dung: \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
-"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
-msgstr ""
-
-#, python-format
-msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
-msgstr ""
-
-msgid "Wiki Backup / Restore"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Some hints:\n"
-" * To restore a backup:\n"
-" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
-" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
-"stuff).\n"
-" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
-" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
-"\n"
-" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
-"file\n"
-"  you get to a secure place.\n"
-"\n"
-"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
-"complete.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Backup"
-msgstr "Đánh dấu"
-
-msgid "Restore"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "You are not allowed to do remote backup."
-msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."
-
-#, fuzzy, python-format
-msgid "Unknown backup subaction: %s."
-msgstr "Việc không rõ"
-
-#, python-format
-msgid "Full Link List for \"%s\""
-msgstr "Danh sách liên kết đầy đủ trong \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
-msgstr ""
-"Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật "
-"khẩu."
-
-msgid "Missing password. Please enter user name and password."
-msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu."
-
-msgid "Sorry, wrong password."
-msgstr "Xin lỗi, sai mật khẩu."
-
-#, fuzzy
-msgid "You are now logged out."
-msgstr "Cookie đã được xoá. Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."
-
-msgid ""
-"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
-msgstr ""
-
 #, python-format
 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
 msgstr "Tải lên file \"%(filename)s\""
@@ -1409,13 +1458,81 @@
 msgid "Toggle line numbers"
 msgstr ""
 
-#, python-format
-msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
-msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
-
-#, python-format
-msgid "Nothing found for \"%s\"!"
-msgstr "Không tìm thấy \"%s\""
+msgid "FrontPage"
+msgstr "Trang đầu"
+
+msgid "RecentChanges"
+msgstr "Các thay đổi gần đây"
+
+msgid "TitleIndex"
+msgstr "Tựa chỉ mục"
+
+msgid "WordIndex"
+msgstr "Từ chỉ mục"
+
+msgid "FindPage"
+msgstr "Tìm trang"
+
+msgid "SiteNavigation"
+msgstr "SiteNavigation"
+
+msgid "HelpContents"
+msgstr "Trang chỉ dẫn"
+
+msgid "HelpOnFormatting"
+msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"
+
+msgid "UserPreferences"
+msgstr "Sở thích cá nhân"
+
+msgid "WikiLicense"
+msgstr "Wiki License"
+
+msgid "MissingPage"
+msgstr "MissingPage"
+
+#, fuzzy
+msgid "MissingHomePage"
+msgstr "MissingPage"
+
+msgid "Mon"
+msgstr "Thứ Hai"
+
+msgid "Tue"
+msgstr "Thứ Ba"
+
+msgid "Wed"
+msgstr "Thứ Tư"
+
+msgid "Thu"
+msgstr "Thứ Năm"
+
+msgid "Fri"
+msgstr "Thứ Sáu"
+
+msgid "Sat"
+msgstr "Thứ Bảy"
+
+msgid "Sun"
+msgstr "Chủ Nhật"
+
+msgid "AttachFile"
+msgstr "AttachFile"
+
+msgid "DeletePage"
+msgstr "DeletePage"
+
+msgid "LikePages"
+msgstr "LikePages"
+
+msgid "LocalSiteMap"
+msgstr "LocalSiteMap"
+
+msgid "RenamePage"
+msgstr "RenamePage"
+
+msgid "SpellCheck"
+msgstr "SpellCheck"
 
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
@@ -1483,6 +1600,17 @@
 msgid "[Bookmark reached]"
 msgstr "[Đã tới bookmark]"
 
+msgid "No wanted pages in this wiki."
+msgstr "Không có trang cần tạo trong wiki này."
+
+#, python-format
+msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
+msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "Nothing found for \"%s\"!"
+msgstr "Không tìm thấy \"%s\""
+
 msgid "Markup"
 msgstr "Đánh dấu"
 
@@ -1492,9 +1620,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Tên file"
 
-msgid "No wanted pages in this wiki."
-msgstr "Không có trang cần tạo trong wiki này."
-
 msgid ""
 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
 msgstr ""
@@ -1752,82 +1877,6 @@
 msgid "Mail sent OK"
 msgstr "Thư đã được gửi"
 
-msgid "FrontPage"
-msgstr "Trang đầu"
-
-msgid "RecentChanges"
-msgstr "Các thay đổi gần đây"
-
-msgid "TitleIndex"
-msgstr "Tựa chỉ mục"
-
-msgid "WordIndex"
-msgstr "Từ chỉ mục"
-
-msgid "FindPage"
-msgstr "Tìm trang"
-
-msgid "SiteNavigation"
-msgstr "SiteNavigation"
-
-msgid "HelpContents"
-msgstr "Trang chỉ dẫn"
-
-msgid "HelpOnFormatting"
-msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"
-
-msgid "UserPreferences"
-msgstr "Sở thích cá nhân"
-
-msgid "WikiLicense"
-msgstr "Wiki License"
-
-msgid "MissingPage"
-msgstr "MissingPage"
-
-#, fuzzy
-msgid "MissingHomePage"
-msgstr "MissingPage"
-
-msgid "Mon"
-msgstr "Thứ Hai"
-
-msgid "Tue"
-msgstr "Thứ Ba"
-
-msgid "Wed"
-msgstr "Thứ Tư"
-
-msgid "Thu"
-msgstr "Thứ Năm"
-
-msgid "Fri"
-msgstr "Thứ Sáu"
-
-msgid "Sat"
-msgstr "Thứ Bảy"
-
-msgid "Sun"
-msgstr "Chủ Nhật"
-
-msgid "AttachFile"
-msgstr "AttachFile"
-
-msgid "DeletePage"
-msgstr "DeletePage"
-
-msgid "LikePages"
-msgstr "LikePages"
-
-msgid "LocalSiteMap"
-msgstr "LocalSiteMap"
-
-msgid "RenamePage"
-msgstr "RenamePage"
-
-msgid "SpellCheck"
-msgstr "SpellCheck"
-
 #~ msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
 #~ msgstr "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
 
@@ -1838,12 +1887,6 @@
 #~ msgid "Download XML export of this wiki"
 #~ msgstr "Tải về theo dạng XML của trang này"
 
-#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
-#~ msgstr "Không tìm thấy thuộc tính \"%(attrname)s\""
-
-#~ msgid "Submitted form data:"
-#~ msgstr "Dữ liệu đã được nhập:"
-
 #~ msgid "EditText"
 #~ msgstr "Sửa nội dung"