diff MoinMoin/i18n/bg.MoinMoin.po @ 5770:c3a0ef714ec5

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Thu, 10 Mar 2011 09:26:49 +0100
parents 67ddd66d5428
children 5752497d5b03
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/bg.MoinMoin.po	Tue Mar 08 09:00:22 2011 +0100
+++ b/MoinMoin/i18n/bg.MoinMoin.po	Thu Mar 10 09:26:49 2011 +0100
@@ -5,6 +5,7 @@
 #acl -All:write Default
 #format gettext
 #language bg
+
 #
 # MoinMoin bg system text translation
 #
@@ -33,8 +34,12 @@
 msgstr "Невалидно потребителско име или парола."
 
 #, python-format
-msgid "The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally than you specified (%(localname)s)."
-msgstr "Отдалеченото уики използва вътрешно InterWiki име (%(remotename)s), различно от указаното (%(localname)s)."
+msgid ""
+"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
+"than you specified (%(localname)s)."
+msgstr ""
+"Отдалеченото уики използва вътрешно InterWiki име (%(remotename)s), различно "
+"от указаното (%(localname)s)."
 
 msgid "Your changes are not saved!"
 msgstr "Вашите промени не са записани!"
@@ -89,7 +94,8 @@
 "Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
 msgstr ""
 "Някой друг е записал тази страница докато сте я редактирали!\n"
-"Моля, прегледайте страницата и едва тогава я съхранете. Недейте просто да я записвате както е в момента!"
+"Моля, прегледайте страницата и едва тогава я съхранете. Недейте просто да я "
+"записвате както е в момента!"
 
 msgid "[Content loaded from draft]"
 msgstr "[Съдържанието е заредено от черновата]"
@@ -107,8 +113,19 @@
 msgstr "[Не можете да четете %s]"
 
 #, python-format
-msgid "'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
-msgstr "'''<<BR>>Вашата чернова, базирана на версия %(draft_rev)d (записана %(draft_timestamp_str)s), може да бъде заредеба вместо текущата версия %(page_rev)d като използвате бутона за зареждане на чернови - в случай, че сте изгубили последната редакция без да я съхраните.''' Всеки път, когато правите предварителен изглед, отказвате редакция или при неуспешен запис се съхранява чернова."
+msgid ""
+"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved "
+"%(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision "
+"%(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last "
+"edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
+"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
+msgstr ""
+"'''<<BR>>Вашата чернова, базирана на версия %(draft_rev)d (записана "
+"%(draft_timestamp_str)s), може да бъде заредеба вместо текущата версия "
+"%(page_rev)d като използвате бутона за зареждане на чернови - в случай, че "
+"сте изгубили последната редакция без да я съхраните.''' Всеки път, когато "
+"правите предварителен изглед, отказвате редакция или при неуспешен запис се "
+"съхранява чернова."
 
 #, python-format
 msgid "Describe %s here."
@@ -125,11 +142,15 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %(license_link)s.\n"
-"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your changes."
+"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the "
+"%(license_link)s.\n"
+"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
+"changes."
 msgstr ""
-"Натискайки '''%(save_button_text)s''' поставяте вашите промени под %(license_link)s.\n"
-"Ако не сте съгласни с това, натиснете '''%(cancel_button_text)s''' за да откажете промените."
+"Натискайки '''%(save_button_text)s''' поставяте вашите промени под "
+"%(license_link)s.\n"
+"Ако не сте съгласни с това, натиснете '''%(cancel_button_text)s''' за да "
+"откажете промените."
 
 msgid "Preview"
 msgstr "Предварителен изглед"
@@ -177,7 +198,8 @@
 
 #, python-format
 msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
-msgstr "Страницата не може да се копира поради грешка на файловата система: %s."
+msgstr ""
+"Страницата не може да се копира поради грешка на файловата система: %s."
 
 msgid "You are not allowed to rename this page!"
 msgstr "Нямате право да преименувате тази страница!"
@@ -187,7 +209,8 @@
 
 #, python-format
 msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
-msgstr "Страницата не може да се преименува поради грешка на файловата система: %s."
+msgstr ""
+"Страницата не може да се преименува поради грешка на файловата система: %s."
 
 msgid "You are not allowed to delete this page!"
 msgstr "Нямате право да изтривате тази страница!"
@@ -207,8 +230,12 @@
 msgstr "Страницата нe може да бъде заключена. Липсва файл 'current'?"
 
 #, python-format
-msgid "Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %s is damaged and cannot be edited right now."
-msgstr "Не може да се определи текущата ревизия на страницата от 'текущия' файл. Страницата %s е повредена и не може да се редактира сега."
+msgid ""
+"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page "
+"%s is damaged and cannot be edited right now."
+msgstr ""
+"Не може да се определи текущата ревизия на страницата от 'текущия' файл. "
+"Страницата %s е повредена и не може да се редактира сега."
 
 #, python-format
 msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
@@ -228,45 +255,70 @@
 msgstr "Вече сте записали тази страница!"
 
 msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
-msgstr "Вече сте редактирали тази страница! Моля, не използвайте бутона за връщане."
+msgstr ""
+"Вече сте редактирали тази страница! Моля, не използвайте бутона за връщане."
 
 msgid "You did not change the page content, not saved!"
 msgstr "Не сте променили съдържанието, така че нищо не е записано!"
 
-msgid "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
-msgstr "Не можете да променята ACL-ите на тази страница, тъй като нямате админски права върху нея!"
+msgid ""
+"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
+msgstr ""
+"Не можете да променята ACL-ите на тази страница, тъй като нямате админски "
+"права върху нея!"
 
 msgid "Notifications sent to:"
 msgstr "Известия изпратени на:"
 
 #, python-format
-msgid "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page."
-msgstr "Привилегията на %(owner)s изтече преди %(mins_ago)d минута(и), така че Вие получавате привилегия върху тази страница."
-
-#, python-format
-msgid "Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
-msgstr "Възможността на други потребители да редактират тази страница ще бъде ''блокирана'' до %(bumptime)s."
-
-#, python-format
-msgid "Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this page."
-msgstr "Другите потребители ще бъдат ''предупреждавани'' до %(bumptime)s, че Вие редактирате тази страница."
-
-msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
-msgstr "Използвайте бутона Предварителен изглед за разширяване периода на привилегията."
-
-#, python-format
-msgid "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
-msgstr "Страницата в момента е ''заключена'' за редактиране от %(owner)s до %(timestamp)s, т.е. за %(mins_valid)d минута(и)."
+msgid ""
+"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
+"granted the lock for this page."
+msgstr ""
+"Привилегията на %(owner)s изтече преди %(mins_ago)d минута(и), така че Вие "
+"получавате привилегия върху тази страница."
 
 #, python-format
 msgid ""
-"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.<<BR>>\n"
-"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),\n"
+"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
+msgstr ""
+"Възможността на други потребители да редактират тази страница ще бъде "
+"''блокирана'' до %(bumptime)s."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
+"page."
+msgstr ""
+"Другите потребители ще бъдат ''предупреждавани'' до %(bumptime)s, че Вие "
+"редактирате тази страница."
+
+msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
+msgstr ""
+"Използвайте бутона Предварителен изглед за разширяване периода на "
+"привилегията."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until "
+"%(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
+msgstr ""
+"Страницата в момента е ''заключена'' за редактиране от %(owner)s до "
+"%(timestamp)s, т.е. за %(mins_valid)d минута(и)."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by "
+"%(owner)s.<<BR>>\n"
+"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another "
+"%(mins_valid)d minute(s),\n"
 "to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
 "To leave the editor, press the Cancel button."
 msgstr ""
-"Тази страница е отворена за редактиране или последно е била предварително преглеждана в %(timestamp)s от %(owner)s.<<BR>>\n"
-"'''Вие трябва да се ''въздържате от редактиране'' на тази страница поне още %(mins_valid)d минута(и),\n"
+"Тази страница е отворена за редактиране или последно е била предварително "
+"преглеждана в %(timestamp)s от %(owner)s.<<BR>>\n"
+"'''Вие трябва да се ''въздържате от редактиране'' на тази страница поне още "
+"%(mins_valid)d минута(и),\n"
 "за да избегнете конфликти.'''<<BR>>\n"
 "За да напуснете редактора, натиснете бутона Отказ."
 
@@ -296,8 +348,10 @@
 msgstr ""
 "Някой е поискал да ви изпрати жетон за възстановяване.\n"
 "\n"
-"Ако сте загубили паролата си, моля отидете на адреса за рестартиране на парола отдолу или\n"
-"отидете на страницата за възстановяване на парола отново и въведете вашето потребителско име и\n"
+"Ако сте загубили паролата си, моля отидете на адреса за рестартиране на "
+"парола отдолу или\n"
+"отидете на страницата за възстановяване на парола отново и въведете вашето "
+"потребителско име и\n"
 "жетона за възстановяване на парола.\n"
 
 #, python-format
@@ -422,8 +476,12 @@
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
-msgid "The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in search results!"
-msgstr "Архивното съдържание на тази страница е твърде остаряло и няма да бъде включено в резултатите от търсенето!"
+msgid ""
+"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
+"search results!"
+msgstr ""
+"Архивното съдържание на тази страница е твърде остаряло и няма да бъде "
+"включено в резултатите от търсенето!"
 
 #, python-format
 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
@@ -449,14 +507,21 @@
 msgid "No user selected"
 msgstr "Не е избран потребител"
 
-msgid "You can now change the settings of the selected user account; log out to get back to your account."
-msgstr "Сега можете да променяте настройки за избраният акаунт; излезте за да се върнете към вашия акаунт."
+msgid ""
+"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
+"back to your account."
+msgstr ""
+"Сега можете да променяте настройки за избраният акаунт; излезте за да се "
+"върнете към вашия акаунт."
 
 msgid "You are the only user."
 msgstr "Вие сте единственият потребител."
 
-msgid "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
-msgstr "Като суперпотребител, може временно да заемете индентичността на друг потребител."
+msgid ""
+"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
+msgstr ""
+"Като суперпотребител, може временно да заемете индентичността на друг "
+"потребител."
 
 msgid "Select User"
 msgstr "Избор на потребител"
@@ -554,8 +619,12 @@
 msgid "Select the events you want to be notified about."
 msgstr "Изберете събитията, за които искате да бъдете информирани."
 
-msgid "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the general preferences."
-msgstr "Преди да може да бъдете информирани, трябва да предоставите начин за връзка с вас в общите редпочитания."
+msgid ""
+"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
+"general preferences."
+msgstr ""
+"Преди да може да бъдете информирани, трябва да предоставите начин за връзка "
+"с вас в общите редпочитания."
 
 msgid "Subscribed events"
 msgstr "Абонирани за събития"
@@ -577,7 +646,8 @@
 msgstr ""
 "Невалидно потребителско име {{{'%s'}}}.\n"
 "Името може да съдържа произволни Unicode букви и цифри, по желание с един\n"
-"интервал между думите. Не е позволено да се използват имена на групови страници."
+"интервал между думите. Не е позволено да се използват имена на групови "
+"страници."
 
 msgid "This user name already belongs to somebody else."
 msgstr "Това потребителско име вече принадлежи на някой друг."
@@ -585,8 +655,12 @@
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
 msgstr "Празно потребителско име. Моля въведете потребителско име."
 
-msgid "Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email."
-msgstr "Моля въведете Вашия адрес на ел. поща. Ако загубите информацията за сметката си, то ще можете да я получите по ел. поща."
+msgid ""
+"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
+"can get it by email."
+msgstr ""
+"Моля въведете Вашия адрес на ел. поща. Ако загубите информацията за сметката "
+"си, то ще можете да я получите по ел. поща."
 
 msgid "This email already belongs to somebody else."
 msgstr "Този ел. поща вече принадлежи на някой друг."
@@ -722,7 +796,9 @@
 msgid "No OpenID."
 msgstr ""
 
-msgid "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and create one during login."
+msgid ""
+"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
+"create one during login."
 msgstr ""
 
 msgid "Could not contact botbouncer.com."
@@ -739,8 +815,12 @@
 msgstr "Неуспешно свързването с базата данни"
 
 #, python-format
-msgid "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create one now</a>. "
-msgstr "Ако нямате акаунт, <a href=\"%(userprefslink)s\">може да създадете такъв сега</a>. "
+msgid ""
+"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
+"one now</a>. "
+msgstr ""
+"Ако нямате акаунт, <a href=\"%(userprefslink)s\">може да създадете такъв "
+"сега</a>. "
 
 #, python-format
 msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
@@ -748,39 +828,72 @@
 
 #, fuzzy
 msgid ""
-" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)>>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)>>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
+" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
+">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
+"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
+">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
 " Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
 " Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
-" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; ===== Title 5 =====.\n"
-" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub items.\n"
+" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
+"===== Title 5 =====.\n"
+" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
+"items.\n"
 " Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
 " Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
 "\n"
 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
 msgstr ""
-" Наблягане:: <<Verbatim('')>>''наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')>>'''удебелен'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''удебелен и наклонен'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''смесени ''<<Verbatim(''')>>'''''удебелен'''<<Verbatim(''')>> и наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)>> хоризонтална черта.\n"
-" Заглавия:: <<Verbatim(=)>> Заглавие 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Заглавие 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Заглавие 3 <<Verbatim(===)>>;  <<Verbatim(====)>> Заглавие 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Заглавие 5 <<Verbatim(=====)>>.\n"
-" Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани елементи; 1.#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.\n"
-" Връзки:: <<Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)>>; <<Verbatim([\"квадратни скоби и кавички\"])>>; url; [url]; [url етикет].\n"
-" Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||;  не е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.\n"
+" Наблягане:: <<Verbatim('')>>''наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
+">>'''удебелен'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''удебелен и "
+"наклонен'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''смесени ''<<Verbatim(''')"
+">>'''''удебелен'''<<Verbatim(''')>> и наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
+"(----)>> хоризонтална черта.\n"
+" Заглавия:: <<Verbatim(=)>> Заглавие 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> "
+"Заглавие 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Заглавие 3 <<Verbatim(===)"
+">>;  <<Verbatim(====)>> Заглавие 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> "
+"Заглавие 5 <<Verbatim(=====)>>.\n"
+" Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани "
+"елементи; 1.#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.\n"
+" Връзки:: <<Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)>>; <<Verbatim"
+"([\"квадратни скоби и кавички\"])>>; url; [url]; [url етикет].\n"
+" Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||;  "
+"не е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.\n"
 "\n"
 "(!) За повече помощ вижте ПомощПриРедактиране или СинтактичноУпътване.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
-" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')>>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')>>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)>> horizontal rule.\n"
-" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; ===== Title 5 =====.\n"
-" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.\n"
-" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
-" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.\n"
+" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
+">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
+"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
+">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
+"(----)>> horizontal rule.\n"
+" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
+"===== Title 5 =====.\n"
+" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
+"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
+" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
+">>.\n"
+" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
+"white space allowed after tables or titles.\n"
 "\n"
 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
 msgstr ""
-" Наблягане:: <<Verbatim('')>>''наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')>>'''удебелен'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''удебелен и наклонен'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''смесени ''<<Verbatim(''')>>'''''удебелен'''<<Verbatim(''')>> и наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)>> хоризонтална черта.\n"
-" Заглавия:: <<Verbatim(=)>> Заглавие 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Заглавие 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Заглавие 3 <<Verbatim(===)>>;  <<Verbatim(====)>> Заглавие 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Заглавие 5 <<Verbatim(=====)>>.\n"
-" Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани елементи; 1.#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.\n"
-" Връзки:: <<Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)>>; <<Verbatim([\"квадратни скоби и кавички\"])>>; url; [url]; [url етикет].\n"
-" Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||;  не е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.\n"
+" Наблягане:: <<Verbatim('')>>''наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
+">>'''удебелен'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''удебелен и "
+"наклонен'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''смесени ''<<Verbatim(''')"
+">>'''''удебелен'''<<Verbatim(''')>> и наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
+"(----)>> хоризонтална черта.\n"
+" Заглавия:: <<Verbatim(=)>> Заглавие 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> "
+"Заглавие 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Заглавие 3 <<Verbatim(===)"
+">>;  <<Verbatim(====)>> Заглавие 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> "
+"Заглавие 5 <<Verbatim(=====)>>.\n"
+" Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани "
+"елементи; 1.#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.\n"
+" Връзки:: <<Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)>>; <<Verbatim"
+"([\"квадратни скоби и кавички\"])>>; url; [url]; [url етикет].\n"
+" Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||;  "
+"не е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.\n"
 "\n"
 "(!) За повече помощ вижте ПомощПриРедактиране или СинтактичноУпътване.\n"
 
@@ -804,11 +917,16 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %(highlight_help_page)s."
+msgid ""
+"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see "
+"%(highlight_help_page)s."
 msgstr ""
 
-msgid "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
-msgstr "Изобразяването на реСтруктуриран текст е невъзможно. Моля, инсталирайте Docutils."
+msgid ""
+"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
+msgstr ""
+"Изобразяването на реСтруктуриран текст е невъзможно. Моля, инсталирайте "
+"Docutils."
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -827,7 +945,8 @@
 "Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
 "}}}\n"
 "(!) For more help, see the\n"
-"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|reStructuredText Quick Reference]].\n"
+"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
+"reStructuredText Quick Reference]].\n"
 msgstr ""
 "Наблягане: <i>*наклонен*</i> <b>**удебелен**</b> ``печатен``<br/>\n"
 "<br/><pre>\n"
@@ -874,8 +993,10 @@
 msgid "Password has not enough different characters."
 msgstr "Паролата няма достатъчно различни символи."
 
-msgid "Password is too easy (password contains name or name contains password)."
-msgstr "Паролата е твърде лесна (паролата съдържа името или името съдържа паролата)."
+msgid ""
+"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
+msgstr ""
+"Паролата е твърде лесна (паролата съдържа името или името съдържа паролата)."
 
 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
 msgstr "Паролата е твърде лесна (клавишна поредица)."
@@ -911,7 +1032,9 @@
 msgstr "Нагоре"
 
 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
-msgstr "Публикуване на email адресът ми (вместо уики страницата ми) в авторската информация."
+msgstr ""
+"Публикуване на email адресът ми (вместо уики страницата ми) в авторската "
+"информация."
 
 msgid "Open editor on double click"
 msgstr "Отваряне на редактор при двойно кликане"
@@ -1023,7 +1146,9 @@
 msgstr "Трабва да уточните изходен файл!"
 
 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
-msgstr "Няма уточнени страници, използвайки --страници или --търсене, приемайки че пакета е пълен."
+msgstr ""
+"Няма уточнени страници, използвайки --страници или --търсене, приемайки че "
+"пакета е пълен."
 
 msgid "All attachments included into the package."
 msgstr "Всички притурки са включени в пакета."
@@ -1035,13 +1160,15 @@
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for change notification.\n"
+"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
+"change notification.\n"
 "\n"
 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
 msgstr ""
 "Уважаеми Уики потребителю,\n"
 "\n"
-"Вие сте се абонирали за тази уики страница или категория на \"%(sitename)s\" за известия при промени.\n"
+"Вие сте се абонирали за тази уики страница или категория на \"%(sitename)s\" "
+"за известия при промени.\n"
 "\n"
 "Страницата \"%(pagename)s\" е променена от %(editor)s:\n"
 
@@ -1055,14 +1182,16 @@
 msgid ""
 "Dear wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change notification.\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
+"notification.\n"
 "\n"
 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Уважаемиуики потребителю,\n"
 "\n"
-"Вие сте се абонирали за уики страница \"%(sitename)s\" за известия при промени.\n"
+"Вие сте се абонирали за уики страница \"%(sitename)s\" за известия при "
+"промени.\n"
 "\n"
 "Страницата \"%(pagename)s\" е изтрита от %(editor)s:\n"
 "\n"
@@ -1071,15 +1200,19 @@
 msgid ""
 "Dear wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change notification.\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
+"notification.\n"
 "\n"
-"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)s:\n"
+"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by "
+"%(editor)s:\n"
 msgstr ""
 "Уважаеми Уики потребителю,\n"
 "\n"
-"Вие сте се абонирали за уики страница \"%(sitename)s\" за известия при промени.\n"
+"Вие сте се абонирали за уики страница \"%(sitename)s\" за известия при "
+"промени.\n"
 "\n"
-"Страницата \"%(pagename)s\" е преименувана от \"%(oldname)s\" от %(editor)s:\n"
+"Страницата \"%(pagename)s\" е преименувана от \"%(oldname)s\" от "
+"%(editor)s:\n"
 
 #, python-format
 msgid "[%(sitename)s] New user account created"
@@ -1087,12 +1220,14 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". Details follow:\n"
+"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
+"Details follow:\n"
 "\n"
 "  User name: %(username)s\n"
 "  Email address: %(useremail)s"
 msgstr ""
-"Уважаеми Суперпотребителю, нов потребител е създаден на \"%(sitename)s\". Следните детайли:\n"
+"Уважаеми Суперпотребителю, нов потребител е създаден на \"%(sitename)s\". "
+"Следните детайли:\n"
 "\n"
 "  Потребителско име: %(username)s\n"
 "  Имейл адрес: %(useremail)s"
@@ -1105,14 +1240,18 @@
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. Following detailed information is available:\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
+"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
+"Following detailed information is available:\n"
 "\n"
 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
 msgstr ""
 "Уважаеми Уики потребителю,\n"
 "\n"
-"Вие сте се абонирали за тази уики страница \"%(page_name)s\" за известия при промени. Притурка е добавена към тази страница от %(editor)s. Достъпна е следната подробна информация:\n"
+"Вие сте се абонирали за тази уики страница \"%(page_name)s\" за известия при "
+"промени. Притурка е добавена към тази страница от %(editor)s. Достъпна е "
+"следната подробна информация:\n"
 "\n"
 "Име на притурката: %(attach_name)s\n"
 "Размер на притурката: %(attach_size)s\n"
@@ -1125,14 +1264,18 @@
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. Following detailed information is available:\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
+"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
+"Following detailed information is available:\n"
 "\n"
 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
 msgstr ""
 "Уважаемиуики потребителю,\n"
 "\n"
-"Вие сте се абонирали за уики страница \"%(page_name)s\" за известия при промени. Притурка е премахната от страницата от %(editor)s. Достъпна е следната детайлна информация:\n"
+"Вие сте се абонирали за уики страница \"%(page_name)s\" за известия при "
+"промени. Притурка е премахната от страницата от %(editor)s. Достъпна е "
+"следната детайлна информация:\n"
 "\n"
 "Име на притурка: %(attach_name)s\n"
 "Големина на притурка: %(attach_size)s\n"
@@ -1195,8 +1338,12 @@
 msgstr "Страницата променена"
 
 #, python-format
-msgid "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d%(be)s results out of about %(pages)d pages."
-msgstr "Резултати %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s от %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d%(be)s резултата от около %(pages)d страници."
+msgid ""
+"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
+"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
+msgstr ""
+"Резултати %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s от %(aboutHits)s %(bs)s"
+"%(hits)d%(be)s резултата от около %(pages)d страници."
 
 msgid "seconds"
 msgstr "секунди"
@@ -1540,7 +1687,9 @@
 msgstr "ПомощЗаПрезентации/100 Създаване на слайдове"
 
 msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
-msgstr "ПомощЗаПрезентации/900 Последно, но не незначително: Пускане на вашата презентация"
+msgstr ""
+"ПомощЗаПрезентации/900 Последно, но не незначително: Пускане на вашата "
+"презентация"
 
 msgid "HelpOnSmileys"
 msgstr "ПомощЗаЕмотиконки"
@@ -1920,8 +2069,16 @@
 msgid "Wiki configuration"
 msgstr "Уики конфигурация"
 
-msgid "This table shows all settings in this wiki that do not have default values. Settings that the configuration system doesn't know about are shown in ''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration or settings that were removed from Moin."
-msgstr "Тази таблица показва всички настройки, които нямат стойност по подразбиране. Настройки, за които системната конфигурация не знае са показани в ''курсив'', това може да е поради външни добавки, нуждаещи се от конфигурация или настройки премахнати от Моин."
+msgid ""
+"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
+"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
+"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
+"or settings that were removed from Moin."
+msgstr ""
+"Тази таблица показва всички настройки, които нямат стойност по подразбиране. "
+"Настройки, за които системната конфигурация не знае са показани в "
+"''курсив'', това може да е поради външни добавки, нуждаещи се от "
+"конфигурация или настройки премахнати от Моин."
 
 msgid "Variable name"
 msgstr "Име на променливата"
@@ -2073,15 +2230,21 @@
 msgstr "редактирай"
 
 #, python-format
-msgid "%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s missing."
+msgid ""
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
+"missing."
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%(argument_value)s!"
+msgid ""
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s="
+"%(argument_value)s!"
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because of its mimetype %(mimetype)s."
+msgid ""
+"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
+"of its mimetype %(mimetype)s."
 msgstr ""
 
 msgid "Embedded"
@@ -2151,8 +2314,12 @@
 msgstr "Описание"
 
 #, python-format
-msgid "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching for more information."
-msgstr "Заявката за търсене {{{\"%s\"}}} е невалидна. Моля, погледнете HelpOnSearching за повече информация."
+msgid ""
+"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
+"for more information."
+msgstr ""
+"Заявката за търсене {{{\"%s\"}}} е невалидна. Моля, погледнете "
+"HelpOnSearching за повече информация."
 
 msgid "Markup"
 msgstr "Маркиране"
@@ -2207,7 +2374,8 @@
 
 #, python-format
 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
-msgstr "Открита е точно една страница, подобна на \"%s\", препращаме Ви към нея."
+msgstr ""
+"Открита е точно една страница, подобна на \"%s\", препращаме Ви към нея."
 
 #, python-format
 msgid "Pages like \"%s\""
@@ -2217,8 +2385,11 @@
 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s за \"%(title)s\""
 
-msgid "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
-msgstr "Не може да се създават нови страници без име. Моля, укажете име на страницата."
+msgid ""
+"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
+msgstr ""
+"Не може да се създават нови страници без име. Моля, укажете име на "
+"страницата."
 
 #, python-format
 msgid "You must login to use this action: %(action)s."
@@ -2387,7 +2558,8 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "=== Рестартиране на парола ===\n"
-"Ако вече сте получили имейла с жетона за възстановяване на парола, въведете вашето\n"
+"Ако вече сте получили имейла с жетона за възстановяване на парола, въведете "
+"вашето\n"
 "потребителско име, жетона за възстановяване и нова парола (два пъти) отдолу."
 
 #, python-format
@@ -2395,8 +2567,12 @@
 msgstr "[%d приложения]"
 
 #, python-format
-msgid "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page."
-msgstr "Има <a href=\"%(link)s\">%(count)s на брой приложение(я)</a> съхранени на тази страница."
+msgid ""
+"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
+"page."
+msgstr ""
+"Има <a href=\"%(link)s\">%(count)s на брой приложение(я)</a> съхранени на "
+"тази страница."
 
 msgid "Filename of attachment not specified!"
 msgstr "Не е указано име на файл за прикрепяне!"
@@ -2411,7 +2587,8 @@
 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
 "since this is subject to change and can break easily."
 msgstr ""
-"За да укажете приложение на тази страница използвайте '''{{{attachment:именафайл}}}''', \n"
+"За да укажете приложение на тази страница използвайте '''{{{attachment:"
+"именафайл}}}''', \n"
 "както е показано по-надолу в списъка от файлове. \n"
 "'''НЕ''' използвайте URL на {{{[get]}}} връзката, \n"
 "тъй като той е обект на промяна и лесно може да се окаже невалиден."
@@ -2474,19 +2651,28 @@
 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
 msgstr ""
 
-msgid "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again."
-msgstr "Нулево съдържание на файла. Изтрийте всички не-ASCII символи от името на файла и опитайте отново."
+msgid ""
+"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
+"again."
+msgstr ""
+"Нулево съдържание на файла. Изтрийте всички не-ASCII символи от името на "
+"файла и опитайте отново."
 
 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
 msgstr "Нямате право да презаписвате притурка на тази страница."
 
 #, python-format
-msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes saved."
-msgstr "Приложение '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') с размер %(bytes)d байта - запазено."
+msgid ""
+"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
+"saved."
+msgstr ""
+"Приложение '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') с размер %(bytes)d "
+"байта - запазено."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
-msgstr "Приложението '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') вече съществува."
+msgstr ""
+"Приложението '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') вече съществува."
 
 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
 msgstr "Не Ви е позволено да изтривате приложения от тази страница."
@@ -2496,15 +2682,20 @@
 msgstr "Притурката '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' вече съществува."
 
 #, python-format
-msgid "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%(new_filename)s'."
-msgstr "Притурката '%(pagename)s/%(filename)s' е преместена на '%(new_pagename)s/%(new_filename)s'."
+msgid ""
+"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/"
+"%(new_filename)s'."
+msgstr ""
+"Притурката '%(pagename)s/%(filename)s' е преместена на '%(new_pagename)s/"
+"%(new_filename)s'."
 
 msgid "Nothing changed"
 msgstr "Нищо не е променено"
 
 #, python-format
 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
-msgstr "Страницата '%(new_pagename)s' не съществува или нямате достатъчно права."
+msgstr ""
+"Страницата '%(new_pagename)s' не съществува или нямате достатъчно права."
 
 msgid "Move aborted!"
 msgstr "Преместването е преустановено!"
@@ -2549,20 +2740,38 @@
 msgstr "Файлът %(filename)s не е .zip файл."
 
 #, python-format
-msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%(maxsize_file)d kB)."
-msgstr "Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото някои файлове в архива не са в същата директория или щеше да се превиши лимита за размер на единичен файл (%(maxsize_file)d kB)."
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
+"either not in the same directory or exceeded the single file size limit "
+"(%(maxsize_file)d kB)."
+msgstr ""
+"Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото някои файлове в архива "
+"не са в същата директория или щеше да се превиши лимита за размер на "
+"единичен файл (%(maxsize_file)d kB)."
 
 #, python-format
-msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
-msgstr "Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото щеше да се превиши лимита на страницата за размер памет за притурки (%(size)d kB)."
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
+"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
+msgstr ""
+"Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото щеше да се превиши "
+"лимита на страницата за размер памет за притурки (%(size)d kB)."
 
 #, python-format
-msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the per page attachment count limit (%(count)d)."
-msgstr "Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото щеше да се превиши лимита на страницата за брой притурки (%(count)d)."
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
+"per page attachment count limit (%(count)d)."
+msgstr ""
+"Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото щеше да се превиши "
+"лимита на страницата за брой притурки (%(count)d)."
 
 #, python-format
-msgid "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)s)."
-msgstr "Притурката '%(filename)s' е частично разархивирана (не са презаписани: %(filelist)s)."
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: "
+"%(filelist)s)."
+msgstr ""
+"Притурката '%(filename)s' е частично разархивирана (не са презаписани: "
+"%(filelist)s)."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
@@ -2630,8 +2839,15 @@
 msgid "You are not allowed to revert this page!"
 msgstr "Не Ви е позволено да възвръщате тази страница!"
 
-msgid "You were viewing the current revision of this page when you called the revert action. If you want to revert to an older revision, first view that older revision and then call revert to this (older) revision again."
-msgstr "Преглеждали сте текущата версия на тази страница, когато сте извикали действието за възвръщане. Ако искате да възвърнете към по-стара версия, първо вижте тази стара версия и тогава отново извикайте възвръщане към тази (по-стара) версия."
+msgid ""
+"You were viewing the current revision of this page when you called the "
+"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
+"older revision and then call revert to this (older) revision again."
+msgstr ""
+"Преглеждали сте текущата версия на тази страница, когато сте извикали "
+"действието за възвръщане. Ако искате да възвърнете към по-стара версия, "
+"първо вижте тази стара версия и тогава отново извикайте възвръщане към тази "
+"(по-стара) версия."
 
 msgid "Optional reason for reverting this page"
 msgstr "Незадължителна причина за възвръщането на състоянието на тази страница"
@@ -2644,8 +2860,12 @@
 msgstr "(включително %(localwords)d %(pagelink)s)"
 
 #, python-format
-msgid "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
-msgstr "Следните %(badwords)d думи не могат да бъдат намерени в речника от %(totalwords)d думи%(localwords)s и са осветени по-долу:"
+msgid ""
+"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of "
+"%(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
+msgstr ""
+"Следните %(badwords)d думи не могат да бъдат намерени в речника от "
+"%(totalwords)d думи%(localwords)s и са осветени по-долу:"
 
 msgid "Add checked words to dictionary"
 msgstr "Добавяне на отбелязаните думи в речника"
@@ -2657,10 +2877,12 @@
 msgstr "Не можете да записвате речникови думи."
 
 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
-msgstr "Не можете да проверявате правописа на страници, които не можете да четете!"
+msgstr ""
+"Не можете да проверявате правописа на страници, които не можете да четете!"
 
 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
-msgstr "Не Ви е позволено да се абонирате за страници, които не можете да четете."
+msgstr ""
+"Не Ви е позволено да се абонирате за страници, които не можете да четете."
 
 #, fuzzy
 msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
@@ -2670,8 +2892,12 @@
 msgstr "Трябва да влезете за да използвате абонаментите."
 
 #, fuzzy
-msgid "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use subscriptions."
-msgstr "Добавете Ваш email адрес във Вашите ПотребителскиНастройки, за да използвате абонаментите."
+msgid ""
+"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
+"subscriptions."
+msgstr ""
+"Добавете Ваш email адрес във Вашите ПотребителскиНастройки, за да използвате "
+"абонаментите."
 
 msgid "You are already subscribed to this page."
 msgstr "Вече сте абонирани за тази страница."
@@ -2692,8 +2918,14 @@
 msgid "Exception while calling rollback function:"
 msgstr "Грешка при извикване на функция за възврат:"
 
-msgid "Please enter your password of your account at the remote wiki below. <<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read by the particular administrators."
-msgstr "Моля, въведете по-долу паролата на акаунта си в отдалеченото уики. <<BR>> /!\\ Трябва да имате довере на двете уикита, тъй като паролата може да бъде видяна от администраторите."
+msgid ""
+"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
+"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
+"by the particular administrators."
+msgstr ""
+"Моля, въведете по-долу паролата на акаунта си в отдалеченото уики. <<BR>> /!"
+"\\ Трябва да имате довере на двете уикита, тъй като паролата може да бъде "
+"видяна от администраторите."
 
 msgid "Operation was canceled."
 msgstr "Операцията беше отменена."
@@ -2701,11 +2933,19 @@
 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
 msgstr "Поддържат се само посоките BOTH и DOWN."
 
-msgid "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to be able to use this action."
-msgstr "Моля, установете interwikiname във Вашия wikiconfig (виж HelpOnConfiguration) за да можете да използвате това действие."
-
-msgid "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. Refer to HelpOnSynchronisation for help."
-msgstr "Некоректни параметри. Моля, задайте поне параметъра ''remoteWiki''. За справка погледнете HelpOnSynchronisation."
+msgid ""
+"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
+"be able to use this action."
+msgstr ""
+"Моля, установете interwikiname във Вашия wikiconfig (виж "
+"HelpOnConfiguration) за да можете да използвате това действие."
+
+msgid ""
+"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
+"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
+msgstr ""
+"Некоректни параметри. Моля, задайте поне параметъра ''remoteWiki''. За "
+"справка погледнете HelpOnSynchronisation."
 
 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
 msgstr "''remoteWiki'' е неизвестно."
@@ -2717,8 +2957,12 @@
 msgstr "Синхронизацията започна -"
 
 #, fuzzy, python-format
-msgid "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to process."
-msgstr "Получен е списък от %s локални и %s отдалечени страници. Общо %s различни страници."
+msgid ""
+"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
+"process."
+msgstr ""
+"Получен е списък от %s локални и %s отдалечени страници. Общо %s различни "
+"страници."
 
 #, python-format
 msgid "After filtering: %s pages"
@@ -2726,7 +2970,8 @@
 
 #, python-format
 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
-msgstr "Пропуснах страница %s поради липса на достъп за писане в локалната страница."
+msgstr ""
+"Пропуснах страница %s поради липса на достъп за писане в локалната страница."
 
 #, python-format
 msgid "Deleted page %s locally."
@@ -2745,16 +2990,29 @@
 msgstr "Грешка при отдалечено изтриване на страница %s:"
 
 #, python-format
-msgid "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. Please delete it in one of both wikis and try again."
-msgstr "Елементът %s не може да бъде слят автоматично, но е променят и в двете уикита. Моля, изтрийте го в едно от двете уикита и опитайте отново."
+msgid ""
+"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
+"Please delete it in one of both wikis and try again."
+msgstr ""
+"Елементът %s не може да бъде слят автоматично, но е променят и в двете "
+"уикита. Моля, изтрийте го в едно от двете уикита и опитайте отново."
 
 #, python-format
-msgid "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
-msgstr "Елементът %s има различни mime типове в двете уикита и не може да бъде слят. Моля, изтрийте го в едно от двете уикита или унифицирате mime типа и опитайте отново."
+msgid ""
+"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
+"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
+msgstr ""
+"Елементът %s има различни mime типове в двете уикита и не може да бъде слят. "
+"Моля, изтрийте го в едно от двете уикита или унифицирате mime типа и "
+"опитайте отново."
 
 #, python-format
-msgid "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the full synchronisation history is lost for this page."
-msgstr "Елементът %s е преименуват локално. Това не се поддържа все още. По тази причина пълната история на синхронизиране на тази страница е загубена."
+msgid ""
+"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
+"full synchronisation history is lost for this page."
+msgstr ""
+"Елементът %s е преименуват локално. Това не се поддържа все още. По тази "
+"причина пълната история на синхронизиране на тази страница е загубена."
 
 #, python-format
 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
@@ -2765,20 +3023,34 @@
 msgstr "Страница %s беше изтрита отдалечено, но променена локално."
 
 #, python-format
-msgid "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
-msgstr "Страница %s не може да се синхронизира. Отдалечената страница е била преименувана. Това не се поддържа все още. Бихте могли да изтриете едната страница за да я синхронизирате."
+msgid ""
+"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
+"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
+msgstr ""
+"Страница %s не може да се синхронизира. Отдалечената страница е била "
+"преименувана. Това не се поддържа все още. Бихте могли да изтриете едната "
+"страница за да я синхронизирате."
 
 #, python-format
 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
-msgstr "Прескочена е страница %s поради локално или отдалечено неразрешен конфликт."
+msgstr ""
+"Прескочена е страница %s поради локално или отдалечено неразрешен конфликт."
 
 #, python-format
-msgid "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for the page %s."
-msgstr "Това е първата синхронизация между локалното и отдалеченото уики за страница %s."
+msgid ""
+"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
+"the page %s."
+msgstr ""
+"Това е първата синхронизация между локалното и отдалеченото уики за страница "
+"%s."
 
 #, python-format
-msgid "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the page in the remote wiki."
-msgstr "Страница %s не може да бъде слята, понеже не Ви е позволено да променяте страницата в отдалеченото уики."
+msgid ""
+"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
+"page in the remote wiki."
+msgstr ""
+"Страница %s не може да бъде слята, понеже не Ви е позволено да променяте "
+"страницата в отдалеченото уики."
 
 #, python-format
 msgid "Page %s successfully merged."
@@ -2827,8 +3099,13 @@
 msgstr "Тази страница съдържа връзки към следните страници:"
 
 #, python-format
-msgid "Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
-msgstr "Показване хронологично записите на редактиране на страницата от '''%(start_offset)d''' до '''%(end_offset)d''' от общо '''%(total_count)d''' записи."
+msgid ""
+"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to "
+"'''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
+msgstr ""
+"Показване хронологично записите на редактиране на страницата от "
+"'''%(start_offset)d''' до '''%(end_offset)d''' от общо '''%(total_count)d''' "
+"записи."
 
 msgid "Newer"
 msgstr "По-нов"
@@ -2891,9 +3168,12 @@
 "= Downloading a backup =\n"
 "\n"
 "Please note:\n"
-" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive information.\n"
-" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and complete.\n"
-" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of problems.\n"
+" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
+"information.\n"
+" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
+"complete.\n"
+" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
+"problems.\n"
 " * Make sure it is downloaded without problems.\n"
 "\n"
 "To get a backup, just click here:"
@@ -2901,9 +3181,12 @@
 "= Сваляне на резервно копие =\n"
 "\n"
 "Моля забележете:\n"
-" * Съхранявайте резервните копия на сигурно и защитено място - те съдържат чуствителна информация.\n"
-" * Подсигурете се, че във вашата уики конфигурация backup_* стойностите (на резервното копие) са правилни и пълни.\n"
-" * Подсигурете се, че файлът с резервното копие съдържа всичко, което ви трябва в случай на проблем.\n"
+" * Съхранявайте резервните копия на сигурно и защитено място - те съдържат "
+"чуствителна информация.\n"
+" * Подсигурете се, че във вашата уики конфигурация backup_* стойностите (на "
+"резервното копие) са правилни и пълни.\n"
+" * Подсигурете се, че файлът с резервното копие съдържа всичко, което ви "
+"трябва в случай на проблем.\n"
 " * Подсигурете се, че файла е свален без проблеми.\n"
 "\n"
 "За да вземете резервно копие, просто натиснете тук:"
@@ -3091,42 +3374,60 @@
 msgstr "Редакция на чертежа"
 
 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
-msgstr "Моля, създайте Ваша домашна страница преди да започнете да създавате други."
+msgstr ""
+"Моля, създайте Ваша домашна страница преди да започнете да създавате други."
 
 #, fuzzy, python-format
 msgid ""
-"You can add some additional sub pages to your already existing homepage here.\n"
+"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
+"here.\n"
 "\n"
 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
 "\n"
-"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new page.\n"
+"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
+"page.\n"
 "\n"
-"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group page\n"
-"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for creating\n"
+"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
+"page\n"
+"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
+"creating\n"
 "the group pages.\n"
 "\n"
-"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list group:'''||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%(username)s only||\n"
+"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
+"group:'''||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
+"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
+"[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||"
+"%(username)s only||\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Можете да добавите няколко допълнителни подстраници към вашата вече съществуваща домашна страница тук.\n"
+"Можете да добавите няколко допълнителни подстраници към вашата вече "
+"съществуваща домашна страница тук.\n"
 "\n"
-"Можете да изберете колко отворени за други читатели или писатели да бъдат те,\n"
-"като достъпът се контролира от принадлежността към съответното име на група.\n"
+"Можете да изберете колко отворени за други читатели или писатели да бъдат "
+"те,\n"
+"като достъпът се контролира от принадлежността към съответното име на "
+"група.\n"
 "\n"
-"Просто въведете името на подстраницата и натиснете бутона за създаване на нова страница.\n"
+"Просто въведете името на подстраницата и натиснете бутона за създаване на "
+"нова страница.\n"
 "\n"
-"Преди създаване на защитени страници, моля подсигурете се, че съответната групова страница\n"
-"съществува, и че съответните членове са в нея. Използвайте ШаблонГрупиДомашниСтраници за създаване\n"
+"Преди създаване на защитени страници, моля подсигурете се, че съответната "
+"групова страница\n"
+"съществува, и че съответните членове са в нея. Използвайте "
+"ШаблонГрупиДомашниСтраници за създаване\n"
 "на групови страници.\n"
 "\n"
 "||'''Добавяне на нова персонална страница:'''||'''Свързана ACL група:'''||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||само %(username)s||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
+"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
+"[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||само "
+"%(username)s||\n"
 "\n"
 
 msgid "MyPages management"
@@ -3165,8 +3466,12 @@
 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
 msgstr "(!) Показани са само страници, променяни след '''%s'''!"
 
-msgid "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore not considered for the search results!"
-msgstr "/!\\ Датата на промяна, която сте въвели, не е разпозната и взета под внимание в резултатите от търсенето!"
+msgid ""
+"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
+"not considered for the search results!"
+msgstr ""
+"/!\\ Датата на промяна, която сте въвели, не е разпозната и взета под "
+"внимание в резултатите от търсенето!"
 
 #, python-format
 msgid "Title Search: \"%s\""
@@ -3181,8 +3486,12 @@
 msgstr "Търсене на текст: \"%s\""
 
 #, python-format
-msgid "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
-msgstr "Заявката за търсене {{{\"%s\"}}} не върна резултати. Моля, промененте някои термини и погледнете HelpOnSearching за повече информация.%s"
+msgid ""
+"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
+"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
+msgstr ""
+"Заявката за търсене {{{\"%s\"}}} не върна резултати. Моля, промененте някои "
+"термини и погледнете HelpOnSearching за повече информация.%s"
 
 msgid "(!) Consider performing a"
 msgstr "(!) Помислете за"
@@ -3190,8 +3499,12 @@
 msgid "full-text search with your search terms"
 msgstr "пълнотекстово търсене с вашите ключови термини"
 
-msgid "(!) You're performing a title search that might not include all related results of your search query in this wiki. <<BR>>"
-msgstr "(!) Търсите само в заглавията, което може да не върне всички резултати в това уики, свързани с Вашата заявка. <<BR>>"
+msgid ""
+"(!) You're performing a title search that might not include all related "
+"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
+msgstr ""
+"(!) Търсите само в заглавията, което може да не върне всички резултати в "
+"това уики, свързани с Вашата заявка. <<BR>>"
 
 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
 msgstr "Натиснете тук за пълнотекстово търсене с тези термини!"
@@ -3205,8 +3518,14 @@
 msgid "Upload page content"
 msgstr "Качване на съдържание за страницата"
 
-msgid "You can upload content for the page named below. If you change the page name, you can also upload content for another page. If the page name is empty, we derive the page name from the file name."
-msgstr "Можете да качите съдържание за страницата подолу. Ако промените името на страницата, можете да качите съдържание за друга страница. Ако името на страницата е празно, извличаме името на страницата от името на файла."
+msgid ""
+"You can upload content for the page named below. If you change the page "
+"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
+"empty, we derive the page name from the file name."
+msgstr ""
+"Можете да качите съдържание за страницата подолу. Ако промените името на "
+"страницата, можете да качите съдържание за друга страница. Ако името на "
+"страницата е празно, извличаме името на страницата от името на файла."
 
 msgid "File to load page content from"
 msgstr "Файл за зареждане на съдържание за страницата"
@@ -3231,7 +3550,8 @@
 
 #, python-format
 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
-msgstr "Не Ви е позволено да използвате действие %(actionname)s на тази страница."
+msgstr ""
+"Не Ви е позволено да използвате действие %(actionname)s на тази страница."
 
 msgid "Views/day"
 msgstr "Прегледа/ден"
@@ -3297,8 +3617,11 @@
 msgstr "Пощата е изпратена успешно."
 
 #, python-format
-msgid "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
-msgstr "Съжаляваме, но страницата не може да бъде записана, защото \"%(content)s\" е непозволено съдържание."
+msgid ""
+"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
+msgstr ""
+"Съжаляваме, но страницата не може да бъде записана, защото \"%(content)s\" е "
+"непозволено съдържание."
 
 msgid "anonymous"
 msgstr "анонимен"