diff MoinMoin/i18n/vi.po @ 419:c4ed690602a9

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-423
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Fri, 03 Feb 2006 21:49:50 +0000
parents bf40a8d29393
children 5507d1c91fea
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/vi.po	Fri Feb 03 20:54:08 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/vi.po	Fri Feb 03 21:49:50 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-24 15:08+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-02-03 22:55+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -521,7 +521,7 @@
 "\n"
 "Login Password: %s\n"
 "\n"
-"Login URL: %s/?action=userform&uid=%s\n"
+"Login URL: %s/%s\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
@@ -813,13 +813,6 @@
 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
 msgstr "Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!"
 
-#, python-format
-msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
-msgstr "Không tìm thấy thuộc tính \"%(attrname)s\""
-
-msgid "Submitted form data:"
-msgstr "Dữ liệu đã được nhập:"
-
 msgid "Search Titles"
 msgstr "Tìm tiêu đề"
 
@@ -1631,6 +1624,12 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "SpellCheck"
 
+#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
+#~ msgstr "Không tìm thấy thuộc tính \"%(attrname)s\""
+
+#~ msgid "Submitted form data:"
+#~ msgstr "Dữ liệu đã được nhập:"
+
 #~ msgid "EditText"
 #~ msgstr "Sửa nội dung"