view MoinMoin/i18n/pl.MoinMoin.po @ 3379:0ffcad924a92

updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Fri, 21 Mar 2008 00:07:37 +0100
parents 6a707c041132
children ed3c9a77bee2
line wrap: on
line source
## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language pl

#
# MoinMoin pl system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 1.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-02 14:58+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-09 11:25+0100\n"
"Last-Translator: Radomir Dopieralski <mondev@sheep.art.pl>\n"
"Language-Team: Polish <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language-Team-Homepage: http://moinmo.in/MoinDev/Translation/PolishTeam\n"
"X-Language: Polski\n"
"X-Language-in-English: Polish\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"W tym wiki nie uruchomiono przetwarzania poczty elektronicznej.\n"
"Skontaktuj się z właścicielem, który może tę opcję włączyć."

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Podaj prawidłowy adres poczty elektronicznej!"

msgid "If an account with this username exists, an email was sent."
msgstr "Jeśli takie konto istnieje, to wysłano e-mail."

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr "Brak odpowiednich kont do podanego adresu '%(email)s'!"

msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
msgstr ""
"Wejdź do PreferencjeCzytelnika aby zmienić swe ustawienia lub utworzyć konto."

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr "TextCha: Zła odpowiedź! Wróć i spróbuj ponownie..."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Puste pole identyfikatora. Podaj swój identyfikator."

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Nieprawidłowy identyfikator czytelnika {{{'%s'}}}.\n"
"Identyfikator może zawierać alfanumeryczne znaki unikodu, z opcjonalnie\n"
"jedną spacją pomiędzy słowami. Grupowa nazwa strony jest niedozwolona."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Niniejszy identyfikator należy już do kogoś innego."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Hasła się nie zgadzają!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Proszę podać hasło!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr "Hasło niedopuszczalne: %s"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Lepiej podaj swój adres poczty elektronicznej. Jeśli nie podasz, a zapomnisz "
"identyfikatora albo hasła, nie dostaniesz podpowiedzi pocztą."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Ten adres poczty elektronicznej należy do kogoś innego."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"Konto czytelnika utworzone! Możesz teraz użyć tego konta żeby się "
"zalogować..."

msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
msgstr "Wejdź do PreferencjeCzytelnika aby zmienić ustawienia wybranego konta."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Wystrój '%(theme_name)s' nie może zostać załadowany!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Ustawienia czytelnika zapisane!"

msgid "Default"
msgstr "Domyślny"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Ustawienia przeglądarki>"

msgid "the one preferred"
msgstr "tylko preferowany"

msgid "free choice"
msgstr "wybór dowolny"

msgid "Select User"
msgstr "Wybierz czytelnika"

msgid "Save"
msgstr "Zachowaj"

msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Ulubiony wystrój"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Ulubiony edytor"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Pokazywany edytor"

msgid "Time zone"
msgstr "Strefa czasowa"

msgid "Your time is"
msgstr "U Ciebie jest teraz"

msgid "Server time is"
msgstr "Na serwerze jest teraz"

msgid "Date format"
msgstr "Format daty"

msgid "Preferred language"
msgstr "Ulubiony język"

msgid "General options"
msgstr "Główne opcje"

msgid "Quick links"
msgstr "Szybkie skróty"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr ""
"Ta lista nie działa, dopóki nie podasz prawidłowego adresu poczty "
"elektronicznej!"

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Zasubskrybowane strony wiki (jedno wyrażenie regularne w linii)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Utwórz profil"

msgid "TextCha (required)"
msgstr "TextCha (wymagane)"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Prześlij do mnie moje dane"

msgid "Email"
msgstr "E-mail"

#, python-format
msgid ""
"To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
"password, go to %(sendmypasswordlink)s."
msgstr ""
"Aby utworzyć konto, zobacz %(userprefslink)s. Aby odzyskać utracone hasło, "
"zobacz %(sendmypasswordlink)s."

msgid "Name"
msgstr "Nazwa"

msgid "Password"
msgstr "Hasło"

msgid "Login"
msgstr "Login"

msgid "Action"
msgstr "Akcja"

msgid "Enable user"
msgstr "Włącz czytelnika"

msgid "disabled"
msgstr "wyłączone"

msgid "Disable user"
msgstr "Wyłącz czytelnika"

msgid "Mail account data"
msgstr "Dane konta email"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musi być wartością logiczną, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argument musi być wartością logiczną, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musi być liczbą całkowitą, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argument musi być liczbą całkowitą, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musi być liczbą zmiennoprzecinkową, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argument musi być liczbą zmiennoprzecinkową, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musi być wartością złożoną, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argument musi być wartością złożoną, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musi być jednym z \"%s\", a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argument musi być jednym z \"%s\", a nie \"%s\""

msgid "Too many arguments"
msgstr "Za dużo argumentów"

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr "Niedopuszczalne są argumenty bez poprzedzającej nazwy"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr "Argument \"%s\" jest wymagany."

#, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Nie istnieje argument o nazwie \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Za \"%(token)s\" powinno być \"=\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Spodziewana wartość dla klucza \"%(token)s\""

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Strona statyczna!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Nie można zmieniać starych wersji!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"Blokada tej strony wygasła, bądź przygotowany na ewentualne konflikty edycji!"

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Brudnopis strony \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Modyfikuj \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Podgląd \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygasła!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygaśnie w ciągu # minut."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygaśnie w ciągu # sekund."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Ktoś inny skasował tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr ""
"Ktoś inny zmienił zawartość tej strony w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Ktoś inny zapisał tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!\n"
"Przejrzyj tę stronę i wtedy zapisz. Nie zapisuj jej takiej jaka jest!\n"
"Obejrzyj %(difflink)s aby stwierdzić, co zostało zmienione."

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Zawartość nowej strony zaczerpnięta z brudnopisu]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Zawartość nowej strony zaczerpnięta z %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Szablon %s nie znaleziony]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Nie można czytać %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''<<BR>>Twój brudnopis oparty na wersji %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) może być wczytany zamiast aktualnej wersji %"
"(page_rev)d przez wciśnięcie przycisku load draft - na wypadek, gdybyś "
"utracił swoje ostatnie zmiany bez ich zapisu.''' Brudnopisy są zapisywane "
"automatycznie, gdy używasz podglądu, anlujuesz zmiany, albo zapis się nie "
"powiedzie."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Opisz %s tutaj."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Sprawdź pisownię"

msgid "Save Changes"
msgstr "Zachowaj zmiany"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Klikając w '''%(save_button_text)s''' umieszczasz swoje zmiany pod %"
"(license_link)s.\n"
"Jeżeli tego nie chcesz, kliknij '''%(cancel_button_text)s''' aby zrezygnować "
"z wprowadzenia zmian."

msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"

msgid "Text mode"
msgstr "Tryb tekstowy"

msgid "Load Draft"
msgstr "Wczytaj Brudnopis"

msgid "Trivial change"
msgstr "Drobna zmiana"

msgid "Comment:"
msgstr "Komentarz:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Bez dodania>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Dodaj do: %(category)s"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Usuń znaki spacji z końca każdej linii"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Strona wiki jest obecnie nieosiągalna."

msgid ""
"The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at least."
msgstr ""
"Zdalna wersja MoinMoin jest zbyt stara, wymagana jest przynajmniej wersja "
"1.6."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Niepoprawna nazwa czytelnika lub hasło"

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Zdalne wiki używa wewnętrznie innej nazwy InterWiki (%(remotename)s) niżta, "
"którą podałeś (%(localname)s).Zdalne wiki używa wewnętrznie innej nazwy "
"InterWiki (%(remotename)s) niż ta wpisana przez ciebie (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Pakiet wymaga serwera z nowszą wersją MoinMoin (przynajmniej %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Nie wybrano żadnego wystroju"

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr ""
"Instalacja plików wystroju jest wspierana tylko dla serwerów typu standalone."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Nie udało się zainstalować '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Plik %s nie jest pakietem MoinMoin."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Strona %s nie istnieje."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Niepoprawny nagłówek pliku pakietu."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Format pakietu niewspierany."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Nieznana funkcja %(func)s w linii %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Plik %s nie został znaleziony w pakiecie MoinMoin."

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Nic nie zapisano!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Nazwa strony jest zbyt długa, spróbuj krótszej."

msgid "GUI Mode"
msgstr "Tryb GUI"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Zmiany zostały anulowane."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Nie możesz kopiować do strony o pustej nazwie."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Nie możesz kopiować zawartości tej strony!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Strona o nazwie {{{'%s'}}} już istnieje.'''\n"
"\n"
"Spróbuj innej nazwy."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Nie mogę skopiować strony ze względu na błąd systemu plików: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Nie możesz zmieniać nazwy tej strony!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Nazwa strony nie może być pusta."

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Strona o nazwie {{{'%s'}}} już istnieje.'''\n"
"\n"
"Spróbuj innej nazwy."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Nie mogę zmienić nazwy strony ze względu na błąd systemu plików: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Nie możesz kasować niniejszej strony."

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr ""
"Dziękujemy za Twe zmiany. Twoja troska poświęcona detalom jest nieoceniona."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Strona \"%s\" została pomyślnie skasowana!"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Drogi czytelniku wiki,\n"
"\n"
"Zasubskrybowałeś stronę wiki lub kategorię wiki na \"%(sitename)s\" w celu "
"otrzymywania informacji o zmianach.\n"
"\n"
"Następująca strona została zaktualizowana przez %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Komentarz do zmiany:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Nowa strona:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Nie znaleziono różnic!\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sAktualizacja strony \"%(pagename)s\" dokonana "
"przez %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Drobna "

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Stan wysyłki powiadomienia pocztą elektroniczną:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Strony nie można było zablokować. Niespodziewany błąd (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Strony nie można było zablokować. Brakuje pliku 'current'?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
"s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""
"Nie można ustalić aktualnej wersji strony dla aktualnego pliku. Strona %s "
"jest uszkodzona i nie może być teraz edytowana."

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr "Nie można zapisać strony %s, brak wolnego miejsca."

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr ""
"Błąd wejścia/wyjścia wystąpił w czasie zapisywania strony %s (errno=%d)"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Nie możesz zapisywać pustych stron."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Już zapisałeś tę stronę!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Już edytowałeś tę stronę! Proszę, nie używaj przycisku wstecz."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Nie zmieniono zawartości strony, nic nie zapisano!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Nie możesz zmieniać ACL tej strony, ponieważ nie masz praw administratora!"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Blokada założona przez %(owner)s wygasła %(mins_ago)d minut temu, i już "
"możesz śmiało edytować tę stronę."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr "Inni czytelnicy nie mogą zmieniać tej strony do %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Inni czytelnicy będą ostrzeżeni że edytujesz tę stronę do %(bumptime)s ."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Użyj przycisku podglądu aby przedłużyć czas blokady."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Ta strona jest obecnie ''zablokowana'' w celu edycji przez %(owner)s do %"
"(timestamp)s, to jest przez %(mins_valid)d minut."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Ta strona została otwarta do edycji albo ostatnio podglądana %(timestamp)s "
"przez %(owner)s.<<BR>>\n"
"'''Powinieneś się ''powstrzymać od edycji'' tej strony przez minimum "
"następne %(mins_valid)d minut,\n"
"aby uniknąć konfliktów.'''<<BR>>\n"
"Aby opuścić edytor, kliknij w przycisk \"Anuluj\"."

msgid "<unknown>"
msgstr "<nieznany>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/%s?action=login\n"
msgstr ""
"Identyfikator czytelnika: %s\n"
"\n"
"Hasło czytelnika: %s\n"
"\n"
"URL logowania: %s/%s\n"

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
"known password.\n"
msgstr ""
"Ktoś zlecił wysłanie Twoich danych czytelnika na ten adres e-mail.\n"
"\n"
"Jeśli zapomniałeś swego hasła, użyj tych danych wpisując w pole hasła\n"
"na stronie logowania DOKŁADNIE TO CO PONIŻEJ (skopiuj i wklej).\n"
"\n"
"Wskazane jest, aby po zalogowaniu się ustawić inne, nowe hasło.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Twoje dane czytelnika"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Kopia zapasowa zawartości tej strony jest nieważna i nie będzie włączona do "
"rezultatów przeszukiwania"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Wersja %(rev)d z %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Przekazano ze strony \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Ta strona przekazuje na stronę \"%(page)s\""

msgid "Create New Page"
msgstr "Utwórz nową stronę"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Nie możesz oglądać tej strony."

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Wyniki %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s z %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d%"
"(be)s wyników z około %(pages)d stron."

msgid "seconds"
msgstr "sekund"

msgid "Previous"
msgstr "Poprzedni"

msgid "Next"
msgstr "Następny"

msgid "rev"
msgstr "przywróć"

msgid "current"
msgstr "aktualny(a)"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "ostatnio modyfikowane %s"

msgid "match"
msgstr "porównanie"

msgid "matches"
msgstr "porównania"

msgid "Go To Page"
msgstr "Idź do strony"

msgid "Include system pages"
msgstr "Uwzględnij strony systemowe"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Pomiń strony systemowe"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Spróbuj bardziej selektywnego sposobu poszukiwań zamiast {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "Błąd w wyrażeniu '%s'"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "Nieprawidłowy datownik binarny '%s'"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Nieobsługiwany schemat nawigacyjny '%(scheme)s'!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Nie znaleziono strony nadrzędnej!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Edit"
msgstr "Edycja"

msgid "Slideshow"
msgstr "Pokaz slajdów"

msgid "Start"
msgstr "Start"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slajd %(pos)d z %(size)d"

msgid "Search Titles"
msgstr "Przeszukaj tytuły"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Pokaż kontekst rezultatu poszukiwań"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Przeszukiwanie z uwzględnieniem wielkości liter"

msgid "Search Text"
msgstr "Szukaj frazy"

#, python-format
msgid "Not supported mimetype of file: %s"
msgstr "Niewspierany type MIME pliku: %s"

msgid "Embedding of object by chosen formatter not possible"
msgstr "Osadzenie obiektu w wybrany sposób niemożliwe"

msgid "Embedded"
msgstr "Osadzony"

msgid ""
"Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject"
"(attachment [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
msgstr ""
"Zbyt mało argumentów dostarczonych do makra EmbedObject! Spróbuj "
"<<EmbedObject(attachment [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate "
"Text])>"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Wgraj nowy załącznik \"%(filename)s\""

msgid ""
"Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject(url, "
"url_mimetype [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
msgstr ""
"Zbyt mało argumentów przekazanych do makra EmbedObject! Spróbuj <<EmbedObject"
"(url, url_mimetype [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowe parametry wywołania kalendarza \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowe argumenty kalendarza \"%s\"!"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Nie znaleziono osieroconych stron w tym wiki."

msgid "Python Version"
msgstr "Wersja języka Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Wersja MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Wydanie %s [Korekta %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Wersja 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Ilość stron"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Ilość stron systemowych"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Zakumulowana wielkość stron"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Użycie dysku przez %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Użycie dysku przez %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Pozycji w dzienniku zmian"

msgid "NONE"
msgstr "BRAK"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globalne rozszerzenia makropoleceń"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokalne rozszerzenia makropoleceń"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globalne rozszerzenia operacji"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokalne rozszerzenia operacji"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globalne analizatory składni"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokalne rozszerzenia analizatorów składni"

msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączone"

msgid "Enabled"
msgstr "Włączone"

msgid "index available"
msgstr "spis dostępny"

msgid "index unavailable"
msgstr "spis niedostępny"

msgid "N/A"
msgstr "n/d"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian i/lub bindowanie Python Xapian nie jest zainstalowane"

msgid "Xapian search"
msgstr "Wyszukiwanie przez Xapian"

msgid "Xapian Version"
msgstr "Wersja Xapian"

msgid "PyStemmer not installed"
msgstr "PyStemmer niezainstalowany"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr "Stemming dla Xapiana"

msgid "PyStemmer Version"
msgstr "Wersja PyStemmera"

msgid "PyStemmer stems"
msgstr "PyStemmer działa"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktywne wątki"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Brak przytoczeń na %(pagename)s."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Przekazano załącznik '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' usunięty."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Rysunek '%(filename)s' zachowany."

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Przywrócono wersję %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Zmieniono nazwę z '%(oldpagename)s'."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "%(mins)d minut temu"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(brak ustalonych zakładek)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(obecnie ustawione na %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Usuń zakładkę"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Ustaw zakładkę"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Zakładka osiągnięta]"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowe argumenty \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Nic nie znaleziono dla \"%s\"!"

msgid "edit"
msgstr "edytuj"

msgid "Contents"
msgstr "PomocSpisTreści"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Podaj rodzaj wykresu!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowy rodzaj wykresu \"%s\"!"

msgid "Search for items"
msgstr "Poszukuj obiektów"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "zawierające wszystkie wyrażenia"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "zawierające przynjamniej jedno wyrażenie"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "niezawierający żadnego wyrażenia"

msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
msgstr "ostatnio modyfikowany od (np. last 2 weeks)"

msgid "any category"
msgstr ""

msgid "any language"
msgstr "jakikolwiek język"

msgid "any mimetype"
msgstr "jakikolwiek typ MIME"

msgid "Categories"
msgstr ""

msgid "Language"
msgstr "Język"

msgid "File Type"
msgstr "Typ pliku"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Przeszukaj wyłącznie tytuły"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Przeszukiwanie z uwzględnieniem wielkości liter"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Wyklucz podkład"

msgid "No system items"
msgstr "Brak obiektów systemowych"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Szukaj we wszystkich wersjach stron"

msgid "Go get it!"
msgstr "Dalej!"

#, python-format
msgid "Check your argument %s"
msgstr "Sprawdź swój argument %s"

msgid "Markup"
msgstr "Znacznik"

msgid "Display"
msgstr "Pokaż"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Brak poszukiwanych stron w tym wiki."

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr ""
"Awaria połączenia z serwerem poczty elektronicznej '%(server)s' z powodu: %"
"(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Poczta nie została wysłana"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Poczta została wysłana"

msgid "Date"
msgstr "Data"

msgid "From"
msgstr "Od"

msgid "To"
msgstr "Do"

msgid "Content"
msgstr "Zawartość"

msgid "Attachments"
msgstr "Załączniki"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "Opcja XSLT jest wyłączona, proszę przeczytać HelpOnConfiguration."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "Przetwarzanie XSLT jest niedostępne, zainstaluj 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "błąd przetwarzania %(errortype)s"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Spodziewane \"%(wanted)s\" po \"%(key)s\", otrzymano \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Spodziewana wartość całkowita \"%(key)s\" przed \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Spodziewana wartość całkowita \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Spodziewana wartość koloru \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Przetwarzanie tekstu w formacie reStructured jest niemożliwe, proszę "
"doinstalować pakiet \"docutils\"."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr ""
"**Przekroczona maksymalna dozwolona liczba dyrektyw włączających zawartość "
"innych stron**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Nie można znaleźć strony, do której się odwołano: %s**"

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "Obraz typu inline: %(url)s"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Utwórz nowy rysunek \"%(filename)s\" (otwiera nowe okno)"

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Edytuj rysunek %(filename)s (otwiera nowe okno)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Klikalny rysunek %(filename)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Ustaw numery linii"

msgid "[all]"
msgstr "[wszystkie]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[niepuste]"

msgid "[empty]"
msgstr "[puste]"

msgid "filter"
msgstr "filtr"

msgid "Line"
msgstr "Linia"

msgid "No differences found!"
msgstr "Nie znaleziono różnic!"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Usunięcia zostały oznaczone w ten sposób."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Dodatki zostały oznaczone w ten sposób."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Niestety, strona nie została zachowana ze względu na to, że \"%(content)s\" "
"nie są dozwolone w tym wiki."

msgid "Page"
msgstr "Strona"

msgid "User"
msgstr "Czytelnik"

msgid "Diffs"
msgstr "Różnice"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Rezygnuj z subskrybcji"

msgid "Subscribe"
msgstr "Zasubskrybuj"

msgid "Raw"
msgstr "Surowy"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Drukuj"

msgid "View"
msgstr "Zobacz"

msgid "Home"
msgstr "Strona domowa"

msgid "Up"
msgstr "Góra"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[SKASOWANA]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[UAKTUALNIONA]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[PRZEMIANOWANA]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[KONFLIKT]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NOWA]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[RÓŻNICE]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[KONIEC STRONY]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[POCZĄTEK STRONY]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Kliknij aby poszukać tytułu metodą pełnotekstową"

msgid "Preferences"
msgstr "PreferencjeCzytelnika"

msgid "Logout"
msgstr "Wyjdź"

msgid "Clear message"
msgstr "Usuń wiadomość"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "ostatnio edytowane %(time)s przez %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "ostatnio modyfikowane %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Szukaj:"

msgid "Text"
msgstr "Tekst"

msgid "Titles"
msgstr "Tytuły"

msgid "Search"
msgstr "Szukaj"

msgid "More Actions:"
msgstr "Więcej operacji:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Tekst surowy"

msgid "Print View"
msgstr "Podgląd wydruku"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Usuń pamięć podręczną"

msgid "Rename Page"
msgstr "Zmień nazwę strony"

msgid "Copy Page"
msgstr "Kopiuj stronę"

msgid "Delete Page"
msgstr "Usuń stronę"

msgid "Like Pages"
msgstr "Podobne strony"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Lokalna mapa witryny"

msgid "My Pages"
msgstr "Moje strony"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Zasubskrybuj Czytelnika"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Usuń spam"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Przywróć do tej wersji"

msgid "Package Pages"
msgstr "Spakuj strony"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Utwórz jako Docbook"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Synchronizuj strony"

msgid "Do"
msgstr "Wykonaj"

msgid "Comments"
msgstr "Komentarze"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Edytuj (tekstowo)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Edytuj (graficznie)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Strona statyczna"

msgid "Remove Link"
msgstr "Usuń skrót"

msgid "Add Link"
msgstr "Dodaj skrót"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Pokaż %s dni."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Język oznaczeń wiki"

msgid "DeleteCache"
msgstr "UsuńPamięćPodręczną"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(w pamięci podręcznej %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Lub spróbuj wykonać: "

msgid "FrontPage"
msgstr "StronaGłówna"

msgid "RecentChanges"
msgstr "OstatnieZmiany"

msgid "TitleIndex"
msgstr "IndeksTytułów"

msgid "WordIndex"
msgstr "IndeksSłów"

msgid "FindPage"
msgstr "ZnajdźStronę"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "NawigacjaSerwisu"

msgid "HelpContents"
msgstr "PomocSpisTreści"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

msgid "UserPreferences"
msgstr "PreferencjeCzytelnika"

msgid "SendMyPassword"
msgstr "WyślijMiHasło"

msgid "WikiLicense"
msgstr "LicencjaWiki"

msgid "MissingPage"
msgstr "NieistniejącaStrona"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "NieistniejącaStronaDomowa"

msgid "Mon"
msgstr "pon"

msgid "Tue"
msgstr "wto"

msgid "Wed"
msgstr "śro"

msgid "Thu"
msgstr "czw"

msgid "Fri"
msgstr "pią"

msgid "Sat"
msgstr "sob"

msgid "Sun"
msgstr "nie"

msgid "AttachFile"
msgstr "ZałączPlik"

msgid "DeletePage"
msgstr "UsuńStronę"

msgid "LikePages"
msgstr "PodobneStrony"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LokalnaMapaSerwisu"

msgid "RenamePage"
msgstr "ZmieńNazwę"

msgid "SpellCheck"
msgstr "SprawdźPisownię"

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Nieznana akcja %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Nie możesz wykonać %(action_name)s na niniejszej stronie."

msgid "Login and try again."
msgstr "Zaloguj się i spróbuj ponownie."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Wykresy nie są dostępne!"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Rozkład rozmiarów stron"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "rozmiar strony [bajtów]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "# stron tego rozmiaru"

msgid "User agent"
msgstr "Typ przeglądarki (User-Agent)"

msgid "Others"
msgstr "Inni"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Rozkład typów przeglądarek (User-Agent)"

msgid "Views/day"
msgstr "Odsłon/dzień"

msgid "Edits/day"
msgstr "Edycji/dzień"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Ilość odsłon i edycji"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s dla %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"zielony=podgląd\n"
"czerwony=edycja"

msgid "date"
msgstr "data"

msgid "# of hits"
msgstr "# odwiedzin"

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: <<Verbatim(=)>> Title 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Title "
"2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Title 3 <<Verbatim(===)>>;  <<Verbatim"
"(====)>> Title 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Title 5 <<Verbatim"
"(=====)>>.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Wyróżnienie:: <<Verbatim('')>>''kursywa''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''pogrubienie'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''pogrubienie "
"kursywa'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mix ''<<Verbatim(''')"
">>'''''pogrubienia'''<<Verbatim(''')>> i kursywy''<<Verbatim('')>>; "
"<<Verbatim(----)>> pozioma linia.\n"
" Nagłówki:: <<Verbatim(=)>> Tytuł 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Tytuł "
"2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Tytuł 3 <<Verbatim(===)>>;  <<Verbatim"
"(====)>> Tytuł 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Tytuł 5 <<Verbatim"
"(=====)>>.\n"
" Listy:: spacja i jeden ze: * znaków; 1., a., A., i., I. numerowane pozycje; "
"1.#n rozpoczyna numerowanie od n; sama spacja robi wcięcie.\n"
" Odnośniki:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([\"nawiasy i "
"znaki cudzysłowia\"])>>; url; [url]; [url label].\n"
" Tabele:: || tekst komórki |||| tekst komórki na dwa pola ||;  "
"niedopuszczalna jest spacja po tabelach lub tytułach.\n"
"\n"
"(!) Aby uzyskać więcej pomocy, obejrzyj HelpOnEditing lub SyntaxReference.\n"

#, fuzzy
msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ---- \n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the \n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""
"Wyróżnienie: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``maszynowy``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Nagłowki: Nagłówek 1 Nagłówek 2 Nagłówek 3\n"
"     ========== ---------- ~~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Pozioma linia: ---- \n"
"Odnosniki: PodkreślenieNaKońcu_ `wiele słow z odrtonymi apostrofami`_ "
"zewnętrzny_ \n"
"\n"
".. _zewnętrzny: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Listy: * wypunktowana; 1., a. numerowana.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) Więcej pomocy na \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Zaprzestań subskrybcji"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr "Publikuj mój e-mail (nie moją stronę domową) w informacjach o autorze"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Otwórz edytor podwójnym kliknięciem"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Po zalogowaniu, przejdź do ostatnio oglądanej strony"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Pokaż skecję komentarzy"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Pokaż znaki zapytania dla nieistniejących jeszcze stron"

msgid "Show page trail"
msgstr "Pokaż ślad strony"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Pokaż pasek narzędziowy"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Pokaż górne/dolne odnośniki w nagłówkach"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Pokaż ozdobne różnice"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Dodaj spacje do wyświetlanych nazw wiki"

msgid "Remember login information"
msgstr "Zapamiętaj informacje o czytelniku"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Zasubksrybuj drobne zmiany"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Wyłącz to konto na zawsze"

msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Użyj postaci Imię''''''Nazwisko)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Nazwa aliasu"

msgid "Password repeat"
msgstr "Powtórz hasło"

msgid "(Only for password change or new account)"
msgstr "(Tylko do zmiany hasła i nowego konta"

msgid "User CSS URL"
msgstr "Podaj odnośnik do pliku CSS"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(pozostaw pole puste, aby wyłączyć CSS użytkownika)"

msgid "Editor size"
msgstr "Rozmiar edytora"

msgid "Do it."
msgstr "Wykonaj"

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Wykonać akcję %(actionname)s?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Akcja %(actionname)s jest w tej wiki wykluczona!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Nie możesz użyć akcji %(actionname)s na niniejszej stronie."

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr "Użyj interaktywnego interfejsu aby użyc akcji %(actionname)s!"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Musisz się zalogować by dodać szybki odnośnik."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Szybki odnośnik do tej strony został dodany."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Szybki odnośnik do tej strony nie może zostać dodany."

msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Już zapisałeś tę stronę w szybkich odnośnikach!"

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Zapomniano o haśle. Podaj identyfikator i hasło."

msgid "Sorry, login failed."
msgstr "Przykro mi, nieprawidłowe hasło."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Twoja subskrybcja tej strony została usunięta."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia regularnego!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
msgstr ""
"Edytuj subskrybcję za pomocą wyrażeń regularnych w swoich "
"PreferencjeCzytelnika."

msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Nie było subskrypcji do tej strony, więc nie można z niej zrezygnować."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d załączników]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Istnieje <a href=\"%(link)s\">%(count)s załącznik(ów)</a> do tej strony."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
msgstr "Załącznik '%(target)s' już istnieje."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Nie została podana nazwa pliku załącznika!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Załącznik '%(filename)s' nie istnieje!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Aby odnieść się do załącznika na stronie, użyj '''{{{attachment:"
"filename}}}''', \n"
"jak pokazano poniżej na liście plików. \n"
"'''NIGDY''' nie używaj URLa {{{[get]}}}, ponieważ odnośnik może się "
"zmienić \n"
"i spowodować utratę informacji, którą chcesz przekazać."

msgid "del"
msgstr "usuń"

msgid "move"
msgstr "przesuń"

msgid "get"
msgstr "pobierz"

msgid "view"
msgstr "zobacz"

msgid "unzip"
msgstr "rozpakuj"

msgid "install"
msgstr "instaluj"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Strona %(pagename)s nie ma żadnych załączników"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Edytuj rysunek"

msgid "New Attachment"
msgstr "Nowy załącznik"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
"used."
msgstr ""
"Wgranie pliku do wiki nigdy nie nadpisze istniejącego zbioru. Jeżeli w wiki\n"
"istnieje już plik o identycznej nazwie, musisz zmienić nazwę zbioru, który "
"chcesz wgrać.\n"
"W przeciwnym wypadku, kiedy pole \"Zmień nazwę\" jest puste, zostanie użyta "
"nazwa oryginalna."

msgid "File to upload"
msgstr "Plik do przekazania"

msgid "Rename to"
msgstr "Zmień nazwę"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Nadpisz istniejący załącznik o tej samej nazwie"

msgid "Upload"
msgstr "Przekaż"

msgid "Attached Files"
msgstr "Załączone pliki"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Nie możesz załączać plików do niniejszej strony."

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "Załączniki w postaci plików nie są dozwolne w tym wiki!"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Nie możesz pobierać załączników z tej strony."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Nie możesz oglądać załączników tej strony."

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Nie możesz przenosić załączników z tej strony."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"W pliku nie ma nic. Skasuj wszystkie dziwne znaczki i spróbuj ponownie."

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Nie możesz zachowywać rysunków na niniejszej stronie."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Nie możesz kasować załączników tej strony."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Ruch przerwany!"

msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
msgstr "Użyj interaktywnego interfejsu aby przenieść załąćznik!"

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Nie możesz rozpakowywać załączników tej strony."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Nie możesz instalować plików."

#, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Nieprzewidziany sposób poboru pliku: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Załączniki do \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Załącznik '%(target)s' (nazwa zdalna '%(filename)s') o wielkości %(bytes)d "
"bajtów zapisany."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "Załącznik '%(target)s' (nazwa zdalna '%(filename)s') już istnieje."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' already exists."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' już istnieje."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' moved to %(page)s."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' przeniesiono na stronę %(page)s."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Nic nie uległo zmianie"

#, python-format
msgid "Page %(newpagename)s does not exists or you don't have enough rights."
msgstr "Strona %(newpagename)s nie istnieje lub nie masz wymaganych uprawnień."

msgid "Move aborted because empty page name"
msgstr "Przenoszenie przerwane z powodu pustej nazwy strony"

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Użyj poprawnej nazwy pliku załącznka '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because empty attachment name"
msgstr "Nie możesz zapisywać pustych załączników"

msgid "Move"
msgstr "Przenieś"

msgid "New page name"
msgstr "Nowa nazwa strony"

msgid "New attachment name"
msgstr "Nowy załącznik"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' zachowano."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr ""
"Załącznik '%(filename)s' nie mógł zostać rozpakowany, ponieważ powstałe "
"pliki byłyby zbyt duże (zabrakło %(space)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too many (%(count)d missing)."
msgstr ""
"Załącznik '%(filename)s' nie mógł zostać rozpakowany, ponieważ powstałoby "
"zbyt wiele plików (zabrakło %(count)d)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' rozpakowano."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
"files only, exist already or reside in folders."
msgstr ""
"Nie rozpakowano załącznika '%(filename)s', ponieważ pliki są zbyt duże, "
"tylko typu .zip, już istnieją, albo znajdują się w podkatalogach."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Plik %(filename)s nie jest typu .zip."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Załącznik '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr "Download"

msgid "Package script:"
msgstr "Skrypt pakietu:"

msgid "File Name"
msgstr "Nazwa pliku"

msgid "Modified"
msgstr "Zmodyfikowane"

msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Nieznany rodzaj pliku, nie potrafię go tutaj wyświetlić."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "<<Verbatim(załącznik:)>>%(filename)s z %(pagename)s"

msgid "Filename"
msgstr "Nazwa pliku"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Niniejsza strona została już skasowana albo nigdy jej nie było!"

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Zmieni nazwę wszystkich /podstron?"

msgid "New name"
msgstr "Nowa nazwa"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Opcjonalna przyczyna zmiany nazwy"

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Czy na pewno zmienić nazwę niniejszej strony?"

msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Musisz się zalogować by usunąć szybki odnośnik."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Szybki odnośnik do tej strony został usunięty."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Szybki odnośnik do tej strony nie może zostać usunięty."

msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr "Musiałbyś najpierw mieć szybki odnośnik do tej strony aby go usunąć."

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Pełna lista odnośników dla \"%s\""

msgid "Editor"
msgstr "Edytor"

msgid "Pages"
msgstr "Strony"

msgid "Select Author"
msgstr "Wybierz Autora"

msgid "Revert all!"
msgstr "Odtwórz wszystkie!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Nie możesz uzyć tej akcji."

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Wycofano zmiany do strony %s."

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Wystąpił wyjątek w czasie wycofywania transakcji:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Podaj poniżej hasło do swojego konta na zdalnej stronie Wiki. <<BR>> /!\\ "
"Powinieneś ufać obu wiki, ponieważ hasło może być przeczytane przez "
"poszczególnych administratorów."

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Operacja została anulowana"

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "Jedyne wspierane kierunki to BOTH i DOWN."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Proszę ustawić interwikiname w twojej konfiguracji wiki (zobacz "
"HelpOnConfiguration), bymóc używać tej akcji."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Niepoprawne parametry. Podaj przynajmniej parametr ''remoteWiki''.Zobacz "
"HelpOnSynchronisation, by uzyskać pomoc."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "''remoteWiki'' jest nieznane."

msgid "A severe error occured:"
msgstr "Wystąpił błąd serwera:"

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Synchronizacja zakończona. Informacje znajdziesz poniżej."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Synchronizacja rozpoczęta -"

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s different "
"pages over-all."
msgstr ""
"Otrzymano listę %s lokalnych i %s zdalnych stron. Wynik różnią się w sumie %"
"s stronami."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Po przefiltrowaniu : %s stron"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr ""
"Pominięto stronę %s z powodu braku uprawnień do zapisu na stronie lokalnej."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Usunięto lokalnie stronę %s."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Błąd podczas lokalnego usuwania strony %s:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Usunięto zdalnie stronę %s."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Błąd podczas zdalnego usuwania strony %s:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Obiekt %s nie może zostać scalony automatycznie ale zmienił się w obu wiki. "
"Usuń go w jednej z nich i spróbuj ponownie."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Obeikt %s ma inne typy MIME w obu wiki i nie może zostać scalony. Usuń go w "
"jednej z wiki lub ujednolić typy MIME i spróbuj ponownie."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Nazwa %s została zmieniona lokalnie. Ta funkcja nie jest jeszcze "
"zaimplementowana. W związku z tym pełna historia synchronizacji została "
"utracona dla tej strony."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Synchronizacja strony %s ze zdalną stroną %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "Strona %s została usunięta zdalnie, ale zmieniona lokalnie."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"Strona %s nie może być zsynchronizowana. Zdalna strona zmieniła nazwę. Ten "
"przypadek nie jest jeszcze obsługiwany. Możesz usunąć jedną ze stron, by je "
"zsynchronizować."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""
"Pominięto stronę %s z powodu lokalnego lub zdalnego nierozwiązanego konfliktu"

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"To jest pierwsza synchronizacja pomiędzy lokalną i zdalną wiki dla strony %s."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Strona %s nie może być scalona, ponieważ nie masz pozwolenia na modyfikację "
"zdalnej strony wiki."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Strona %s została pomyślnie scalona."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "Strona %s zawiera konflikty powstałe po stronie zdalnej."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Strona %s scalona pomimo konfliktów."

msgid "Load"
msgstr "Wczytaj"

msgid "New Page or New Attachment"
msgstr "Nowa strona lub załącznik"

msgid ""
"You can upload a file to a new page or choose to upload a file as attachment "
"for the current page"
msgstr ""
"Możesz uploadować plik do nowej strony albo wybrać upload pliku jako "
"załącznik do aktualnej strony"

msgid "attachment"
msgstr "załącznik"

msgid "overwrite"
msgstr "nadpisz"

msgid "New Name"
msgstr "Nowa nazwa"

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(zawarto %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Następujące %(badwords)d wyrazy nie zostały odnalezione w słowniku z %"
"(totalwords)d words%(localwords)s i zostały podświetlone poniżej:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Dodaj sprawdzone słowa do słownika"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Nie znaleziono błędów!"

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Nie możesz zapisywać LocalSpellingWords."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Nie możesz sprawdzać stron, których nie możesz czytać."

msgid "You are now logged out."
msgstr "Ciasteczko skasowane. Wylogowano."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Nie możesz subskrybować strony, której nie możesz przeczytać."

msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
msgstr ""
"W tym wiki nie uruchomiono przetwarzania poczty elektronicznej.\n"
"Skontaktuj się z właścicielem, który może tę opcję włączyć."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Musisz się zalogować, aby móc korzystać z subskrybcji."

msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
msgstr ""
"Wpisz swój adres poczty elektronicznej w PreferencjeCzytelnika aby korzystać "
"z subskrybcji."

msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Już wcześniej zasubskrybowałeś tę stronę."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Zasubskrybowałeś tę stronę."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Nie możesz subsrybować tej strony."

msgid "General Information"
msgstr "Podstawowe informacje"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Rozmiar strony: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Odcisk SHA niniejszej strony:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Następujący czytelnicy zasubskrybowali niniejszą stronę:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Niniejsza strona zawiera odnośniki do następujących stron:"

msgid "Diff"
msgstr "Różnice"

msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"

msgid "Revision History"
msgstr "Histora zmian"

msgid "No log entries found."
msgstr "Nie znaleziono wpisów do dziennika."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Informacja o \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Pokaż \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Główne informacje o stronie"

msgid "Please log in first."
msgstr "Proszę się najpierw zalogować."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Proszę utowrzyć stronę domową przed stworzeniem dodatkowych stron."

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Tutaj możesz utworzyć dodatkowe podstrony swojej już istniejącej strony "
"domowej.\n"
"Możesz wybrać jak otwarte mają być te strony dla innych czytelników i "
"twórców,\n"
"dostęp jest kontrolowany przez przynależnośc do grupy odpowiedniej strony "
"grupowej.\n"
"\n"
"Po prostu wpisz nazwę podstrony i naciśnij przycisk aby utworzyć nową "
"stronę.\n"
"\n"
"Zanim spróbujesz utowrzyć chroniąną stronę, upewnij się, że odpowiednia "
"strona\n"
"grupy istnieje zawiera właściwych członków. Użyj szablonu "
"HomepageGroupsTemplate\n"
"do tworzenia stron grup.\n"
"||'''Dodaj nową osopistą stronę:'''||'''Związana grupa kontroli "
"dostępu:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "Zarządzanie MyPages"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Zasubksrybuj czytelników do strony %s"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr "Wprowadź nazwy czytelników (oddzielone przecinkami):"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Zasubskrybuj %s:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Nie-użytkownik:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Nie możesz wykonać tej akcji."

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Wyłącznie strony zmieniane od '''%s''' są wyświetlane!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Data modyfikacji, którą wprowadziłeś, nie została rozpoznana i w "
"związku z tym nie będzie uwzględniona w wynikach wyszukiwania!"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Przeszukiwanie tytułów: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Przeszukiwanie zaawanasowane: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Przeszukiwanie pełnotekstowe: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Twoje zapytanie {{{\"%s\"}}} jest niewłaściwe. Zobacz na HelpOnSearching by "
"uzyskać pomoc."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Twoje zapytanie {{{\"%s\"}}} nie dałoz żadnych wyników. Zmień niektóre "
"warunki i zobacz HelpOnSearching, by uzyskać więcej informacji.%s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Rozważ wykonanie"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "wyszukiwanie pełnotekstowe z twoimi warunkami"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""
"(!) Wykonujesz wyszukiwanie tytułów, które może nie uwzględnić wszystkich "
"wyników odnoszących się do twojego zapytania w tym wiki. <<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Kliknij aby poszukać strony metodą pełnotekstową z twoimi warunkami!"

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""
"Odtworzony Backup: %(filename)s do katalogu docelowego: %(targetdir)s.\n"
"Plików: %(filecount)d, Katalogów: %(dircount)d"

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""
"Odtwarzanie backupu: %(filename)s do katalogu docelowego: %(targetdir)s nie "
"powiodło się."

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr "Wiki Backup / Odtworzenie"

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the <<GetText(Restore)>> button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the <<GetText(Backup)>> button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""
"Wskazówki:\n"
" * By przywrócić kopię zapasową:\n"
" * Przwrócenie kopii zapasowej nadpisze istniejące dane, bądź ostrożny.\n"
" * Zmień nazwę na <siteid>.tar.<compression> (usuń --date--time--UTC "
"itp.).\n"
" * Umieść kopię zapasową w backup_storage_dir (użyj scp, ftp, ...).\n"
" * Kliknij przycisk <<GetText(Restore)>> poniżej.\n"
"\n"
" * By utworzyć kopię zapasową, po prostu kliknij przycisk <<GetText(Backup)"
">> i zapisz plik\n"
"  jaki otrzymasz w bezpieczne miejsce.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"

msgid "Backup"
msgstr "Kopia zapasowa"

msgid "Restore"
msgstr "Przywróć"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Nie możesz wykonać kopii zapasowej na tej stronie."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Nieznana akcja: %s"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Nie możesz przywracać tej strony!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"Oglądałeś aktualną wersję tej strony, kiedy wywołałeś akcjęprzywracania. "
"Jeśli chcesz przywrócić starszą wersjęm najpierw zobacza następnie wywołaj "
"ponownie przywracanie do tej (straszej) wersji."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Mapa \"%s\""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Nie możesz zmieniać nazwy tej strony!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowa nazwa pliku \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr "Utworzono pakiet %s zawierający strony %s."

msgid "Package pages"
msgstr "Spakuj strony"

msgid "Package name"
msgstr "Nazwa pakietu"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Lista nazw stron - oddzielonych przecinkami"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Brak stron w rodzaju \"%s\"!"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Nie ma starszych wersji!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Różnice \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Różnice pomiędzy wersjami %d i %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(Spinanie %d wersji)"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Strona została zachowana %(count)d razy, wszelako!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(pomijam spacje)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignoruj zmiany w ilości spacji"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr ""
"Dokładnie jedna strona typu \"%s\" została znaleziona, przekazuję Cię na tę "
"stronę."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Stron w rodzaju \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s dla \"%(title)s\""

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Skopiować również wszystkie /podstrony?"

msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Opcjonalna przyczyna kopiowania"

msgid "Really copy this page?"
msgstr "Czy na pewno skopiować niniejszą stronę?"

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Nie można utworzyć strony bez nazwy. Proszę podać nazwę strony."

msgid "Delete"
msgstr "Usunąć"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Usunąć również wszystkie /podstrony?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Opcjonalna przyczyna usunięcia"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Czy na pewno usunąć niniejszą stronę?"

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr "Opcje --pages i --search wzajemnie się wykluczają!"

msgid "You must specify an output file!"
msgstr "Musisz podać plik wyjściowy!"

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""
"Nie podano stron dla --pages lub --search, zakładam że chodzi o pełen pakiet."

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr "Plik wyjściowy już istnieje! Tchórzliwie odmawiam kontynuacji!"

#~ msgid "belonging to one of the following categories"
#~ msgstr "należaca do jednej z następujących kategorii"