view MoinMoin/i18n/cs.MoinMoin.po @ 3074:18cba7defa5a

i18n: avoid crashing, log errors in po files, update i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Tue, 18 Sep 2007 19:48:35 +0200
parents 6a707c041132
children 0ffcad924a92
line wrap: on
line source
## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language cs

#
# MoinMoin cs system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-30 19:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Jan Blaha <Jan.Blaha@unet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <moin@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Čeština\n"
"X-Language-in-English: Czech\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Tato wiki není upravena na posílání emailů.\n"
"Kontaktujte vlastníka wiki, který to může změnit."

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Napište prosím platnou emailovou adresu!"

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr ""
"Nebyl nalezen žádný účet, který by odpovídal zadané emailové adrese '%(email)"
"s'!"

msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
msgstr "Své nastavení změníte nebo účet vytvoříte v NastaveniUzivatele."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Prázdné uživatelské jméno. Zadejte prosím uživatelské jméno."

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Neplatné uživatelské jméno {{{'%s'}}}.\n"
"Jména mohou obsahovat jakékoliv Unicode znaky i čísla s možnou jedinou "
"mezerou mezi slovy. Jména skupin nejsou povolena."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Toto uživatelské jméno již patří někomu jinému."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Hesla nesouhlasí!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Zadejte prosím heslo!"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Zadejte prosím Váš email. Pokud zapomenete Vaše přihlašovací informace, "
"mohou Vám být na tento email zaslány."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Tato emailová adresa patří již někomu jinému."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr "Účet byl vytvořen! Nyní se na něj lze přihlásit..."

msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
msgstr "Změňte nastavení vybraného účtu v NastaveniUzivatele."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Nemohu nahrát téma '%(theme_name)s'!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Uživatelská nastavení uložena!"

msgid "Default"
msgstr "Předvoleno"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Nastavení prohlížeče>"

msgid "the one preferred"
msgstr "jen oblíbený"

msgid "free choice"
msgstr "nechat možnost volby"

msgid "Select User"
msgstr "Zvolit Účet"

msgid "Save"
msgstr "Uložit"

msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Oblíbené téma"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Oblíbený Editor"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Editor v uživatelském rozhraní"

msgid "Time zone"
msgstr "Časová zóna"

msgid "Your time is"
msgstr "Váš čas je"

msgid "Server time is"
msgstr "Čas serveru je"

msgid "Date format"
msgstr "Formát datumu"

msgid "Preferred language"
msgstr "Preferovaný jazyk"

msgid "General options"
msgstr "Všeobecné volby"

msgid "Quick links"
msgstr "Pohotové odkazy"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr "Tento seznam nefunguje, dokud nezadáte platnou emailovou adresu!"

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Odebírání wiki stránek (jeden platný výtisk na řádku)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Vytvořit profil"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Zašli mi má data k účtu"

msgid "Email"
msgstr "Email"

#, python-format
msgid ""
"To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
"password, go to %(sendmypasswordlink)s."
msgstr ""
"Vytvořit účet lze na %(userprefslink)s. Zjistit zapomenuté heslo lze na %"
"(sendmypasswordlink)s."

msgid "Name"
msgstr "Jméno"

msgid "Password"
msgstr "Heslo"

msgid "Login"
msgstr "Přihlášení"

msgid "Action"
msgstr "Akce"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Za \"%(token)s\" je očekáván \"=\" "

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "JE očekávána hodnota klíče \"%(token)s\""

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Nemáte dovoleno editovat tuto stránku."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Tato stránka je neměnná!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Staré verze se nedají editovat"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "Váš časový zámek vypršel, buďte připraveni na možné editační spory!"

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Koncept \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Editovat \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Náhled \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vypršel!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # minut."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # sekund."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Během Vaší editace někdo jiný tuto stránku smazal!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Během Vaší editace někdo jiný tuto stránku změnil!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"V době, kdy jste tuto stránku editovali, ji bohužel změnil a uložil také "
"někdo jiný!\n"
"Neukládejte stránku tak jak je teď! Zkontrolujte ji a teprve pak ji případně "
"uložte."

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Obsah nahrán z konceptu]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Obsah nové stránky nahrán z %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Šablona %s nenalezena]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Nemůžete číst %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''[[BR]]Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''[[BR]]Váš koncept založený na revizi %(draft_rev)d (uložený v %"
"(draft_timestamp_str)s) lze nahrát místo současné revize %(page_rev)d pomocí "
"tlačítka nahrání konceptu, v případě, že došlo ke ztrátě posledních "
"úprav.''' Koncept je uložen při každém náhledu, zrušení editace nebo "
"neúspěšném uložení stránky."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Popište %s zde..."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Zkontrolovat pravopis"

msgid "Save Changes"
msgstr "Uložit změny"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Kliknutím na '''%(save_button_text)s''' uložíte Vaše změny pod licencí %"
"(license_link)s.\n"
"Pokud si to nepřejete, klikněte na '''%(cancel_button_text)s''', a Vaše "
"změny se neuloží."

msgid "Preview"
msgstr "Náhled"

msgid "Text mode"
msgstr "Textový mód"

msgid "Load Draft"
msgstr "Nahrát koncept"

msgid "Comment:"
msgstr "Komentář:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Žádná kategorie>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Přidat k: %(category)s"

msgid "Trivial change"
msgstr "Minimální změna"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Odstranit koncové mezery u každého řádku"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Wiki není v tomto okamžiku dosažitelná."

msgid ""
"The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at least."
msgstr ""
"Vzdálená verze MoinMoin je příliš stará, je požadována verze nejméně 1.6."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Neplatné uživatelské jméno nebo heslo."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Vzdálená wiki užívá jiný InterWiki název (%(remotename)s než byl "
"specifikován (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Balíček vyžaduje novější verzi MoinMoin (alespoň %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Název vzhledu není nastaveno."

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr "Instalace souborů vzhledu je podporováno jen na standalone serverech."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Instalace '%(filename)s' selhala."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Soubor %s není MoinMoin balík."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Stránka %s neexistuje."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Neplatná hlavička balíčku."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Formát balíčku není podporován."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Neznámá funkce %(func)s na řádku %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Soubor %s nebyl v balíčku nalezen."

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Provedené změny nejsou uloženy!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Název stránky je příliš dlouhý, zvolte kratší název."

msgid "GUI Mode"
msgstr "GUI Mód"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Editace byla zrušena."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Nelze zkopírovat na prázdný název stránky."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Nemáte oprávnění kopírovat tuto stránku!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Stránka s názvem {{{'%s'}}} již existuje.'''\n"
"Zkuste jiný název."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr ""
"Stránka nemohla být zkopírována z důvodu chyby souborového systému: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Nemáte právo přejmenovat tuto stránku!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Nelze přejmenovat na prázdný název."

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Stránka se jménem {{{'%s'}}}již existuje.'''\n"
"Zkuste jiné jméno."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr ""
"Stránka nemohla být přejmenována z důvodu chyby souborového systému: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Nemáte právo odstranit tuto stránku!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Děkujeme za Vaše úpravy i za pečlivost. Ceníme si Vašeho příspěvku."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Stránka \"%s\" byla úspěšně smazána!"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Vážený uživateli Wiki,\n"
"\n"
"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo kategorie na \"%(sitename)s"
"\" .\n"
"\n"
"Následující stránku změnil uživatel %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Komentář ke změně zní:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Nová stránka:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Nenalezeny žádné změny!\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sZměna stránky \"%(pagename)s\" uživatelem %"
"(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Minimální "

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Stav zaslání oznamovacích emailů:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Stránka se nedá zamknout. Neočekávaná chyba (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Stránka se nedá zamknout. Chybějící soubor 'current'?"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Nemáte oprávnění editovat tuto stránku!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Prázdné stránky nelze ukládat!"

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Stránka je již uložena!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Upravili jste tuto stránku! Prosím nepoužívejte tlačítko Zpět."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Neudělal jste žádnou změnu, stránka neuložena!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Nemůžete měnit žádná ACL práva na této stránce, protože nemáte práva admin"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Zámek uživatele %(owner)s vypršel před %(mins_ago)d minutami. Nyní máte Vy "
"zajištěn zámek na tuto stránku."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Ostatní uživatelé ''nebudou moci změnit'' tuto stránku až do %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Ostatní uživatelé budou ''varováni'' až do %(bumptime)s, že tuto stránku "
"nyní editujete Vy."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Použijte tlačítko Náhled na prodloužení doby zamčení stránky."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Tato stránka je nyní ''zamčena'' kvůli editaci uživatele %(owner)s až do %"
"(timestamp)s, tzn. na maximálně dalších %(mins_valid)d minut."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Tato stránka byla otevřena na editaci v %(timestamp)s uživatelem %(owner)s. "
"[[BR]]\n"
"'''Neměli byste tuto stránku dalších nejméně %(mins_valid)d Minute(n) "
"''editovat'', aby nedošlo ke konfiktu verzí.'''[[BR]]\n"
"Stiskněte tlačítko Zrušit na opuštění editoru."

msgid "<unknown>"
msgstr "<neznámý>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/%s?action=login\n"
msgstr ""
"Přihlašovací Jméno: %s\n"
"\n"
"Přihlašovací heslo: %s\n"
"\n"
"URL pro přihlášení: %s/%s?action=login\n"

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
"known password.\n"
msgstr ""
"Někdo požádal o zaslání uživatelských dat na tuto e-mailovou adresu.\n"
"\n"
"Pokud jste zapomněli heslo, použijte níže uvedené informace a vložte\n"
"heslo tak, jak je zde uvedeno (přes kopírovat a vložit).\n"
"\n"
"Po úspěšném přihlášení není od věci nastavit nové heslo.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s údaje o Vašem účtu"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Záložní obsah této stránky již není podporován a nebude zahrnut ve "
"výsledcích hledání!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Verze %(rev)d ze dne %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Přesměrováno ze stránky \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Tato stránka je přesměrována na stránku \"%(page)s\""

msgid "Create New Page"
msgstr "Vytvořit novou stránku"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Nemáte dovoleno prohlížet tuto stránku."

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Výsledky %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s z %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s celkem na %(pages)d stranách."

msgid "seconds"
msgstr "sekund"

msgid "Previous"
msgstr "Předchozí"

msgid "Next"
msgstr "Následující"

msgid "current"
msgstr "současný"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "naposledy změněno: %s"

msgid "match"
msgstr "nález"

msgid "matches"
msgstr "nálezů"

msgid "Go To Page"
msgstr "Jít na stránku"

msgid "Include system pages"
msgstr "Včetně systémových stránek"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Vyjma systémových stránek"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Použijte prosím selektivnější vyhledávací výraz místo {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "CHYBA v regulárním výrazu '%s'"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "Neplatný časový údaj '%s'"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Nepodporované navigační schéma '%(scheme)s'!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Rodičovská stránka nenalezena!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Edit"
msgstr "Editovat"

msgid "Slideshow"
msgstr "Prezentace"

msgid "Start"
msgstr "Start"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Strana %(pos)d z %(size)d"

msgid "Search Titles"
msgstr "Hledat v titulcích"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Zobrazit výsledek výhledávání"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Rozlišovat velikost písmen"

msgid "Search Text"
msgstr "Hledat v textu"

#, python-format
msgid "Not supported mimetype of file: %s"
msgstr "Nepodporovaný mimetype souboru: %s"

msgid "Embedded"
msgstr "Zabudováno"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Upload nové přílohy \"%(filename)s\" hochladen"

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
msgstr "Neplatné MonthCalendar calparms \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
msgstr "Neplatné MonthCalendar argumenty \"%s\"!"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Žádné osiřelé stránky v této wiki."

msgid "Python Version"
msgstr "Verze Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Verze MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Verze %s [Revision %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Verze 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Počet stránek"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Počet systémových stránek"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Souhrnná velikost stránek"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Obsazení disku %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Obsazení disku %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Záznamy v edit-logu"

msgid "NONE"
msgstr "NIC"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Makra globálního rozšíření"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Makra lokálního rozšíření"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Akce globálního rozšíření"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Akce lokálního rozšíření"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globální parsery."

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Parsery lokálního rozšíření"

msgid "Disabled"
msgstr "Zakázáno"

msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"

msgid "index available"
msgstr "index je dostupný"

msgid "index unavailable"
msgstr "index není dostupný"

msgid "N/A"
msgstr "N/A"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian a/nebo Python Xapian bindings nenainstalováno"

msgid "Xapian search"
msgstr "Xapian hledání"

msgid "Xapian Version"
msgstr "Xapian Verze"

msgid "PyStemmer not installed"
msgstr ""

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "PyStemmer Version"
msgstr "Verze Python"

#, fuzzy
msgid "PyStemmer stems"
msgstr "Verze Python"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktivní vlákna"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Žádné citáty na stránce %(pagename)s nenalezeny."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Upload přílohy '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Příloha '%(filename)s' smazána."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Obrázek '%(filename)s' uložen."

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Vrátit se k verzi %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Přejmenováno z '%(oldpagename)s'."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "před %(mins)dm"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(žádná záložka nezaložena)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(nyní založena na %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Vytvořit záložku"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Záložka dosažena]"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Neplatný argument include: \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Pro \"%s\" nic nenalezeno!"

msgid "edit"
msgstr "editovat"

msgid "Contents"
msgstr "Obsah"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Musíte udat typ diagramu!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Neplatný diagram typu \"%s\"!"

msgid "Search for items"
msgstr "Hledat v položkách"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "obsahuje všechny výrazy"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "obsahuje jeden nebo více výrazů"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "neobsahuje výrazy"

msgid "belonging to one of the following categories"
msgstr "patří do jedné z kategorií"

msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
msgstr "naposledy změněno po (např. minulé 2 týdny)"

msgid "any language"
msgstr "jakýkoliv jazyk"

msgid "any mimetype"
msgstr "jakýkoliv mimetype"

msgid "Language"
msgstr "Jazyk"

msgid "File Type"
msgstr "Typ Souboru"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Hledat jen v názvech"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Rozlišovat velikost písmen"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Vynechat underlay"

msgid "No system items"
msgstr "Žádné systémové položky"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Hledat ve všech revizích"

msgid "Go get it!"
msgstr "Proveď!"

#, python-format
msgid "Check your argument %s"
msgstr "Zkontrolujte zadaný výraz %s"

msgid "Markup"
msgstr "Markup"

msgid "Display"
msgstr "Display"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "V této wiki neexistují žádné žádoucí stránky."

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Spojení na poštovní server '%(server)s' se nezdařilo: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Email NEbyl odeslán!"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Email byl odeslán"

msgid "Date"
msgstr "Datum"

msgid "From"
msgstr "Od"

msgid "To"
msgstr "Pro"

msgid "Content"
msgstr "Obsah"

msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "XSLT není povoleno, prosím vizte HelpOnConfiguration."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT zpracování není dostupné, prosím nainstalujte 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "Chyba při zpracování \"%(errortype)s\""

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Očekáváno \"%(wanted)s\" po \"%(key)s\", získáno \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Očekáváno celé číslo \"%(key)s\" před \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Očekáváno celé číslo \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Očekávána hodnota barvy \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Zobrazení restrukturovaného textu není možné, prosím nainstalujte Docutils."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Překročen maximální počet povolených includes**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Nemohu najít odkazovanou stránku: %s**"

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "Vložený obrázek: %(url)s"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Vytvořit novou kresbu \"%(filename)s (v novém okně)\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Upravit kresbu %(filename)s (v novém okně)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Klikací kresba %(filename)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Přepnout zobrazení čísel řádků"

msgid "[all]"
msgstr "[vše]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[neprázdné]"

msgid "[empty]"
msgstr "[prázdné]"

msgid "filter"
msgstr "filtr"

msgid "Line"
msgstr "Řádek"

msgid "No differences found!"
msgstr "Nenalezeny žádné změny!"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Smazané věci jsou označeny takto."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Nové věci jsou označeny takto."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Sorry, ale stránku nelze uložit, protože obsah \"%(content)s\" není v této "
"wiki povolen."

msgid "Page"
msgstr "Stránka"

msgid "User"
msgstr "Uživatel"

msgid "Diffs"
msgstr "Rozdíly"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Odhlásit"

msgid "Subscribe"
msgstr "Odebírat"

msgid "Raw"
msgstr "Zdroj"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Tisk"

msgid "View"
msgstr "Náhled"

msgid "Home"
msgstr "Domov"

msgid "Up"
msgstr "Nahoru"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[SMAZÁNO]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[AKTUALIZOVÁNO]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[PŘEJMENOVÁNO]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[KONFLIKT]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NOVÝ]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[ROZDÍL]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[ZÁPATÍ]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[ZÁHLAVÍ]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Fulltextové prohledávání na tento název stránky"

msgid "Preferences"
msgstr "Nastaveni"

msgid "Logout"
msgstr "Odhlásit"

msgid "Clear message"
msgstr "Odstranit zprávu"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "naposledy editoval %(editor)s dne %(time)s "

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "naposledy upravováno %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Hledat:"

msgid "Text"
msgstr "Text"

msgid "Titles"
msgstr "Stránky"

msgid "Search"
msgstr "Hledat:"

msgid "More Actions:"
msgstr "Další akce:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Zdrojový text"

msgid "Print View"
msgstr "Náhled tisku"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Smazat cache"

msgid "Rename Page"
msgstr "Přejmenovat stránku"

msgid "Copy Page"
msgstr "Kopírovat stránku"

msgid "Delete Page"
msgstr "Smazat stránku"

msgid "Like Pages"
msgstr "Podobné Stránky"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Lokální Mapa Stránek"

msgid "My Pages"
msgstr "Moje Stránky"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Přihlásit uživatele k odběru"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Odstranit Spam"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Vrátit se k této revizi"

msgid "Package Pages"
msgstr "Vytvořit balík stránek"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Zobrazit jako Docbook"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Synchronizovat stránky"

msgid "Do"
msgstr "Proveď!"

msgid "Comments"
msgstr "Komentář"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Editace (Text)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Editace (GUI)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Neměnná stránka"

msgid "Remove Link"
msgstr "Odstranit Odkaz"

msgid "Add Link"
msgstr "Přidat Odkaz"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Ukázat %s dní."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Značkování Wiki"

msgid "DeleteCache"
msgstr "SmažCache"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(kešováno %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Nebo zkuste jednu z následujících akcí:"

msgid "FrontPage"
msgstr "HlavniStranka"

msgid "RecentChanges"
msgstr "PosledniZmeny"

msgid "TitleIndex"
msgstr "RejstrikStranek"

msgid "WordIndex"
msgstr "RejstrikSlov"

msgid "FindPage"
msgstr "NajdiStranku"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "StromUmisteni"

msgid "HelpContents"
msgstr "HelpObsah"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "HelpFormatovani"

msgid "UserPreferences"
msgstr "NastaveniUzivatele"

msgid "WikiLicense"
msgstr "LicenceWiki"

msgid "MissingPage"
msgstr "ChybejiciStranka"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "ChybejiciDomovskaStranka"

msgid "Mon"
msgstr "Po"

msgid "Tue"
msgstr "Út"

msgid "Wed"
msgstr "St"

msgid "Thu"
msgstr "Čt"

msgid "Fri"
msgstr "Pá"

msgid "Sat"
msgstr "So"

msgid "Sun"
msgstr "Ne"

msgid "AttachFile"
msgstr "PřipojitSoubor"

msgid "DeletePage"
msgstr "SmazatStránku"

msgid "LikePages"
msgstr "PodobnéStránky"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "MapaUmístění"

msgid "RenamePage"
msgstr "PřejmenovatStránku"

msgid "SpellCheck"
msgstr "KontrolaPravopisu"

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Neznámá akce %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Nemáte oprávnění spustit na této stránce akci %(action_name)s."

msgid "Login and try again."
msgstr "Přihlašte se a zkuste to znovu."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Diagramy nejsou dostupné!"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Rozdělení velikosti stránky"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "maximální velikost stránky [bytes]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "Počet stránek o této velikosti"

msgid "User agent"
msgstr "User Agent"

msgid "Others"
msgstr "Další"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Rozdělění typů prohlížečů"

msgid "Views/day"
msgstr "Počet zobrazení za den"

msgid "Edits/day"
msgstr "Počet úprav za den"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Počty zásahů a editací stránky"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s pro %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"zelená=náhled\n"
"červená=editace"

msgid "date"
msgstr "datum"

msgid "# of hits"
msgstr "počet hitů"

msgid ""
" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Zvýraznění:: [[Verbatim('')]]''kurzíva''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''tučně'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''tučně "
"kurzíva'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''smíšené ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''tučně'''[[Verbatim(''')]] a kurzíva''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(----)]] vodorovná čára.\n"
" Nadpisy:: [[Verbatim(=)]] Nadpis 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Nadpis "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Nadpis 3 [[Verbatim(===)]];  "
"[[Verbatim(====)]] Nadpis 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Nadpis 5 "
"[[Verbatim(=====)]].\n"
" Seznamy:: mezera a jeden z: * odrážky; 1., a., A., i., I. číslované "
"odrážky; 1.#n začít číslovat u n; sama mezera odsazuje.\n"
" Odkazy:: [[Verbatim(SpojenaSlovasVelkymiPocatecnimiPismeny)]]; [[Verbatim"
"([\"hranaté závorky a dvojité uvozovky\"])]]; url; [url]; [url text].\n"
" Tabulky:: || text buněk |||| text 2 spojených buněk ||;  nejsou dovoleny "
"mezery za nadpisy a tabulkami.\n"
"\n"
"(!) Další nápověda viz HelpOnEditing nebo SyntaxReference.\n"

msgid ""
"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ---- \n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For more help, see the \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"
msgstr ""
"Zvýraznění: <i>*kurzíva*</i> <b>**tučně</b> ``monospace``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Nadpisy: Nadpis 1 Nadpis 2 Nadpis 3\n"
"     ======== -------- ~~~~~~~~\n"
"\n"
"Vodorovná linka: ---- \n"
"Odkazy: PřipojenéPodtržítko_ `více slov ve zpětném apostrofu`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Seznamy: * bodové odrážky; 1., a. číslované seznamy.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) Více informací viz \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Odhlásit"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Publikovat email v informacích o autorovi (místo domovské wiki stránky)"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Otevřít editor dvojklikem"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Po přihlášení přejít na poslední navštívenou stránku"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Ukázat sekce komentáře"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Zobrazit otazník u neexistujících odkazů"

msgid "Show page trail"
msgstr "Zobrazit stopu stránek"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Zobrazit lištu s ikonami"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Zobrazit u Nadpisů odkazy nahoru/dolu"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Zobrazit rozdíly pestře"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Vkládat mezery do zobrazovaných Wiki Jmen"

msgid "Remember login information"
msgstr "Zapamatuj si mne"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Odebírat při minimálních změnách"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Zablokovat navždy tento účet"

msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
msgstr "(Použijte Jmeno``Prijmeni)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Alias"

msgid "Password repeat"
msgstr "Opakovat heslo"

msgid "(Only for password change or new account)"
msgstr "(Pouze pro změnu hesla nebo nový účet)"

msgid "User CSS URL"
msgstr "URL vlastního CSS"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Nechte prázdné, nechcete-li využít vlastní CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Velikost editoru"

msgid "Do it."
msgstr "Proveď."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Spustit akci %(actionname)s?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Akce %(actionname)s je v této wiki vyloučena!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Nemáte dovoleno spustit na této stránce akci %(actionname)s!"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""
"Prosím, použijte interaktivní rozhraní pro spuštění akce %(actionname)s!"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Bez přihlášení nelze přidat pohotový odkaz."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Odebrali jste tuto stránku z pohotových odkazů."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Pohotový odkaz na tuto stránku nelze odebrat."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Přidali jste si tuto stránku do pohotových odkazů."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Pohotový odkaz na tuto stránku nelze přidat-"

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Prázdné heslo. Prosím vložte jméno a heslo."

msgid "Sorry, login failed."
msgstr "Přihlášení se bohužel nezdařilo."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d přílohy]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr "K této stránce je uloženo <a href=\"%(link)s\">%(count)s příloh</a>."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
msgstr "Příloha '%(target)s' už existuje."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Není zadáno jméno přílohy!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Příloha '%(filename)s' neexistuje!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"K odkazování se na přílohy ke stránce používejte '''{{{attachment:"
"filename}}}''', jak je uvedeno na seznamu souborů níže. \n"
"NEPOUŽÍVEJTE url odkazu {{{[get]}}}, protože to je konstrukce, \n"
"která se brzy může změnit nebo dokonce zrušit."

msgid "del"
msgstr "smazat"

msgid "move"
msgstr "přesunout"

msgid "get"
msgstr "získat"

msgid "view"
msgstr "náhled"

msgid "unzip"
msgstr "rozbalit"

msgid "install"
msgstr "instalovat"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Nebyly uloženy žádné přílohy ke stránce %(pagename)s."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Editace kresby"

msgid "New Attachment"
msgstr "Nová příloha"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
"used."
msgstr ""
"Upload nikdy nepřepíše existující soubor. Pokud nastane konflikt jmen, \n"
"budete muset změnit jméno uploadovaného souboru.\n"
"Pokud zůstané prázdné \"Uložit jako\", bude použito jméno původního souboru."

msgid "File to upload"
msgstr "Soubor k uploadu"

msgid "Rename to"
msgstr "Přejmenovat na"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Přepsat existující přílohy stejného názvu"

msgid "Upload"
msgstr "Upload"

msgid "Attached Files"
msgstr "Přiložené soubory"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Nemáte oprávnění přikládat soubory k této stránce."

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "Přílohy stránek nejsou v této wiki povoleny!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Nemáte dostatečná práva k uložení obrázku k této stránce."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr "Soubor bez obsahu. Smažte ne-ASCII znaky ze souboru a zkuste to znovu."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Nemáte dostatečná práva ke smazání přílohy u této stránky!"

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Nemáte oprávnění k přesunu příloh z této stránky."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Přesun přerušen!"

msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
msgstr "Prosím, použijte interaktivní rozhraní pro přesun příloh!"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Nemáte dostatečná práva k získání přílohy na této stránce."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Nemáte dovoleno rozbalovat přílohy na této stránce."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Nemáte dovoleno instalovat soubory."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Nemáte dostatečná práva k prohlížení příloh na této stránce."

#, python-format
msgid "Unsupported upload action: %s"
msgstr "Nepodporovaná akce uploadu: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Přílohy k \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Příloha '%(target)s' (vzdálené jméno '%(filename)s') s %(bytes)d byty "
"uložena."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "Příloha '%(target)s' (původní jméno '%(filename)s') již existuje."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' already exists."
msgstr "Příloha '%(filename)s' už existuje."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' moved to %(page)s."
msgstr "Příloha '%(filename)s' přesunuta do %(page)s."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Nic se nezměnilo"

#, python-format
msgid "Page %(newpagename)s does not exists or you don't have enough rights."
msgstr "Stránka %(newpagename)s neexistuje nebo nemáte dostatečná oprávnění."

msgid "Move aborted because empty page name"
msgstr "Přesun zrušen kvůli prázdnému názvu stránky"

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Prosím, použijte platný název pro přílohu '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because empty attachment name"
msgstr "Přesun zrušen kvůli prázdnému názvu přílohy"

msgid "Move"
msgstr "Přesun"

msgid "New page name"
msgstr "Nový název stránky"

msgid "New attachment name"
msgstr "Nová název přílohy"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Příloha '%(filename)s' úspěšně instalována."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr ""
"Příloha '%(filename)s' nemohla být rozbalena kvůli nedostatku místa (schází %"
"(space)d kB."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too many (%(count)d missing)."
msgstr ""
"Příloha '%(filename)s' nemohla být rozbalena kvůli příliš velkému počtu "
"souborů (schází %(count)d)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Příloha '%(filename)s' rozbalena."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
"files only, exist already or reside in folders."
msgstr ""
"Příloha '%(filename)s' nerozbalena. Soubory jsou buď příliš velké, nebo jsou "
"to pouze .zip soubory, nebo už existují, nebo jsou v adresářích."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Soubor %(filename)s není .zip archív."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Příloha '%(filename)s'"

msgid "Package script:"
msgstr "Package skript:"

msgid "File Name"
msgstr "Jméno Souboru"

msgid "Modified"
msgstr "Změněno"

msgid "Size"
msgstr "Velikost"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Neznámy typ souboru, nemohu tuto přílohu přímo zobrazit."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s k %(pagename)s"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Tato stránka již byla smazána nebo nebyla nikdy vytvořena!"

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Přejmenovat včetně všech /podstránek?"

msgid "New name"
msgstr "Nové jméno"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Nepovinný důvod pro přejmenovávání"

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Skutečně přejmenovat tuto stránku?"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Všechny stránky, které se odkazují na: \"%s\""

msgid "Editor"
msgstr "Autor"

msgid "Pages"
msgstr "Stránek"

msgid "Select Author"
msgstr "Zvolit autora"

msgid "Revert all!"
msgstr "Vrátit vše!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Nemáte dovoleno provést tuto akci."

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Odstranit změny na stránce %s"

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Výjimka při volání rollback funkce:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"[[BR]] /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Prosím, níže vložte heslo k účtu na vzdálené wiki. [[BR]] /!\\ Měli byste "
"důvěřovat oběma wiki, neboť heslo může být přečteno jejich administrátory. "

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Operace byla zrušena."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "Podporované směry jsou BOTH a DOWN"

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Použití této akce umožníte nastavením interwikiname ve wikiconfig (viz "
"HelpOnConfiguration)."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Nesprávné parametry. Vložte prosím alespoň ''remoteWiki'' parametr. Nápovědu "
"hledejte na HelpOnSynchronisation."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "''remoteWiki'' je neznámá."

msgid "A severe error occured:"
msgstr "Nastala vážná chyba:"

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Synchronizace dokončena. Zprávy o stavu jsou uvedeny níže."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Synchronizace začala -"

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s different "
"pages over-all."
msgstr ""
"Mám seznam %s lokálních a %s vzdálených stránek. Výsledkem je celkem %s "
"odlišných stránek."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Po filtrování: %s stránek"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr ""
"Přeskočena stránka %s kvůli chybějícímu právu pro zápis lokální stránky."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Smazána stránka %s lokálně"

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Chyba při mazání stránky %s lokálně:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Smazána stránka %s vzdáleně."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Chyba při mazání stránky %s vzdáleně:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Položka %s nemůže být sloučena automaticky ale byla změněna v obou wiki. "
"Prosím smažte ji v jedné z wiki a zkuste znovu."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Položka %s má rozdílný mimetype v obou wiki a nemůže být sloučena. Prosím "
"smažte ji v jedné z wiki nebo sjednoťte mimetype."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Položka %s byla lokálně přejmenována. Tohle není implementováno. Historie "
"synchronizace pro tuto stránku je ztracena."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Synchronizuji stránku %s se vzdálenou stránkou %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "Stránka %s byla smazána vzdáleně ale změněna lokálně."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"Stránka %s nemohla být synchronizována. Vzdálená stránka byla přejmenována. "
"Tohle není podporováno. Potřebujete smazat jednu ze stránek, aby bylo možné "
"provést synchronizaci."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr "Přeskočena stránka %s kvůli nevyřešeným konfliktům."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"Toto je první synchronizace mezi lokální a vzdálenou wiki pro stránku %s."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Stránka %s nemohla být sloučena protože nemáte právo měnit stránku ve "
"vzdálené wiki."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Stránka %s úspěšně sloučena."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "Stránka %s obsahuje konflikty vytvořené na vzdálené straně."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Stránka %s sloučena s konflikty."

msgid "Load"
msgstr "Nahrát"

msgid "New Page or New Attachment"
msgstr "Nová Stránka nebo Nová Příloha"

msgid ""
"You can upload a file to a new page or choose to upload a file as attachment "
"for the current page"
msgstr ""
"Můžete nahrát soubor k nové stránce nebo uložit soubor jako přílohu k této "
"stránce"

msgid "attachment"
msgstr "příloha"

msgid "overwrite"
msgstr "přepsat"

msgid "New Name"
msgstr "Nový Název"

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(včetně %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Následující slova %(badwords)d nebyla ve slovníku se %(totalwords)d slovy%"
"(localwords)s nalezena a jsou zvýrazněna níže:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Přidat označená slova do slovníku"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Žádné pravopisné chyby nenalezeny."

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Nelze uložit spelling words."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Nemůžete kontrolovat pravopis na stránce, kterou nemůžete číst."

msgid "You are now logged out."
msgstr "Jste nyní odhlášeni."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Nemůžete odebírat stránky, ke kterým nemáte právo čtení."

msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
msgstr "Tato wiki není upravena na posílání emailů."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Bez přihlášení nelze odebírat stránky."

msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
msgstr ""
"Odebírat stránky můžete až po zadání e-mailové adresy v NastaveniUzivatele."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Váš odběr této stránky byl zrušen."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Nemohu zrušit odběr z regulárního výrazu!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
msgstr "Upravte výrazy pro odebírání v NastaveniUzivatele."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Přihlásili jste se k odběru této stránky."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Nemůžete se přihlásit k odběru této stránky."

msgid "General Information"
msgstr "Všeobecné informace"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Velikost stránky: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Klíč SHA obsahu této stránky je:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Následující uživatelé odebírají tuto stránku:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Tato stránku se odkazuje na následující stránky:"

msgid "Diff"
msgstr "Rozdíl"

msgid "Comment"
msgstr "Komentář"

msgid "Revision History"
msgstr "Historie verzí"

msgid "No log entries found."
msgstr "Nenalezeny žádné záznamy v logu."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Info pro \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Zobrazit \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Všeobecné informace o stránce"

msgid "Please log in first."
msgstr "Nejdříve se přihlašte."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Prosím, nejdříve vytvořte domovskou stránku."

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Zde můžete přidat podstránky k existující domovské stránce.\n"
"\n"
"Je možné zvolit, jak budou tyto stránky otevřené pro ostatní uživatele.\n"
"Přístup je řízen členstvím ve skupině k odpovídající stránce.\n"
"\n"
"Vložte jméno podstránky a stiskněte tlačítko pro vytvoření nové stránky\n"
"\n"
"Před tím, než vytvoříte stránku s omezeným přístupem, zajistěte existenci "
"odpovídající stránky se skupinou a v ní příslušné členy.\n"
"Pro vytvoření stránky se skupinou použijte HomepageGroupsTemplate.\n"
"\n"
"||'''Přidat novou osobní stránku:'''||'''Související stránka řídící "
"přístup:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
"(username)s only||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "Správa MyPages"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Přihlásit uživatele k odebírání stránky %s"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Uživatelé odebírající %s"

msgid "Not a user:"
msgstr "Není uživatel:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Nemáte dovoleno provést tuto akci."

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Jsou zobrazeny pouze stránky změněné po '''%s'''!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Zadaný čas modifikace nebyl rozpoznán a není zohledněn ve výsledcích "
"hledání!"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Hledání stránek: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Rozšířené hledání: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Fulltextové vyhledávání: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Váš dotaz {{{\"%s\"}}} je neplatný. Více informací viz HelpOnSearching."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Váš dotaz {{{\"%s\"}}} je bez výsledků. Prosím změňte některý z výrazů a "
"obraťte se na HelpOnSearching pro více informací.%s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Zvažte"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "fulltextové vyhledávání s vašimi vyhledávacími výrazy"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. [[BR]]"
msgstr ""
"(!) Vyhledáváte pouze v názvech stránek. V seznamu nemusí být zahrnuty "
"všechny výsledky odpovídající vašemu dotazu. [[BR]]"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Klikněte sem pro fulltextové vyhledávání zadaného výrazu!"

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""
"Obnovena záloha: %(filename)s do adresáře: %(targetdir)s.\n"
"Souborů: %(filecount)d, Adresářů: %(dircount)d"

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""
"Obnovení ze zálohy: %(filename)s do adresáře: %(targetdir)s neproběhlo "
"úspěšně."

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr "Záloha / Obnova Wiki"

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""
"Nápověda:\n"
" * Jak obnovit zálohu:\n"
" * Obnovení ze zálohy přepíše současná data. Buďte opatrní.\n"
" * Přejmenujte záložní soubor na <siteid>.tar.<compression> (odstraňte --"
"date--time--UTC).\n"
" * Vložte záložní soubor do backup_storage_dir.\n"
" * Stiskněte tlačítko [[GetText(Restore)]] níže.\n"
"\n"
" * Jak vytvořit zálohu:\n"
" * Stačí stisknout tlačítko [[GetText(Backup)]] níže a uložit získaný "
"soubor na bezpečném místě.\n"
"\n"
"Zajistěte prosím správné a kompletní nastavení backup_* hodnot v "
"konfiguraci.\n"

msgid "Backup"
msgstr "Záloha"

msgid "Restore"
msgstr "Obnova"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Nemáte dovoleno provést vzdálenou zálohu."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Neznámá podakce zálohy: %s."

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Nemáte právo vracet změny na této stránce!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"Pokusili jste se vrátit k současné revizi této stránky. Chcete-li se vrátit "
"k některé starší revizi, nejdříve ji zobrazte a potom spusťte vrácení změn "
"znovu."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Lokální mapa umístění pro \"%s\""

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Žádné stránky podobné \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Neplatný název souboru \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr "Vytvořen balíček %s obsahující stránky %s."

msgid "Package pages"
msgstr "Zbalit stránky"

msgid "Package name"
msgstr "Název balíčku"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Seznam názvů stránek oddělených čárkou"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Starší verze nejsou k dispozici!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Změny pro \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Rozdíly mezi verzemi %d a %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(rozsah %d verzí)"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Přesto byla stránka %(count)d krát uložena!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(mezery ignoruji)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignorovat změny v počtu mezer (bílých míst)"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Nalezena přesně jedna stránka jako \"%s\", přesměrovávám přímo."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Stránky podobné \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s pro \"%(title)s\""

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Kopírovat včetně všech /podstránek?"

msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Nepovinný důvod pro kopírování"

msgid "Really copy this page?"
msgstr "Skutečně kopírovat tuto stránku?"

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Nelze vytvořit stránku bez jména. Zadejte prosím jméno stránky. "

msgid "Delete"
msgstr "Smazat"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Smazat včetně všech /podstránek?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Nepovinné důvody pro mazání"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Skutečně smazat tuto stránku?"

#~ msgid "Xapian stemming"
#~ msgstr "Xapian stemming"

#, fuzzy
#~ msgid "filename"
#~ msgstr "JmenoSouboru"

#~ msgid ""
#~ "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
#~ "To use this form on other pages, insert a\n"
#~ "[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
#~ "macro call.-~\n"
#~ msgstr ""
#~ "~-Odesláním tohoto formuláře se zobrazí zadané hodnoty.\n"
#~ "Pokud budete chtít použít tento formulář i na jiných stránkách, vložte "
#~ "toto \n"
#~ "[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
#~ "volání makra.-~\n"

#~ msgid ""
#~ "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
#~ msgstr ""
#~ "Neznámé uživatelské jméno: {{{\"%s\"}}}. Prosím vložte jméno a heslo."

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "zdroj"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "tisk"

#~ msgid "revert"
#~ msgstr "vrátit"

#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
#~ msgstr "## záloha stránky \"%(pagename)s\" od %(date)s"

#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
#~ msgstr "Záložní kopie Vašich změn je [%(backup_url)s zde]."

#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
#~ msgstr "Zobrazit diagram \"%(title)s\""

#~ msgid "set bookmark"
#~ msgstr "vytvořit záložku"

#~ msgid "You are not allowed to do %s on this page."
#~ msgstr "Nemáte oprávnění dělat %s na této stránce."

#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
#~ msgstr "%(hits)d nálezů na celkem %(pages)d stránkách."

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Chybí požadovaný atribut \"%(attrname)s\""

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Zadaná formulářová data:"

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Rejstřík stránek v čistém textu"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "Rejstřík stránek v XML"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr "Instalované processory (ZAVRŽENÉ -- používejte parsery)"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "Sorry, někdo jiný uložil tuto stránku, zatímco vy jste editoval.\n"
#~ "\n"
#~ "Prosíme o následující: Vraťte se pomocí tlačítka Zpět ve vašem prohlížeči "
#~ "a použijte Vyjmout na vaše změny. Vraťte se pak zpátky sem a klikněte "
#~ "znovu na Editace. Vložte ze schránky Vaše změny k aktuálnímu obsahu.\n"
#~ "''Nenahrazujte celý obsah vaší verzí stránky, protože byste tak smazali "
#~ "změny jiného člověka, což je velmi nezdvořilé!''\n"

#~ msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
#~ msgstr "Jít na naposledy navštívenou stránku místo na hlavní stránku"

#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Jen při změně hesla)"