view MoinMoin/i18n/pl.MoinMoin.po @ 991:324a20dad828

added arabic i18n, updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Wed, 19 Jul 2006 09:25:57 +0200
parents 7d2ca311b56b
children 3338af3c3867
line wrap: on
line source

## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language pl

#
# MoinMoin pl system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 1.5.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-17 12:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-09 11:25+0100\n"
"Last-Translator: Wojciech Palacz <wojtek@virgo.ii.uj.edu.pl>\n"
"Language-Team: Polish <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language-Team-Homepage: http://moinmoin.wikiwikiweb.de/MoinDev/Translation/"
"PolishTeam\n"
"X-Language: Polski\n"
"X-Language-in-English: Polish\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Kopia zapasowa zawartości tej strony jest nieważna i nie będzie włączona do "
"rezultatów przeszukiwania"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Wersja %(rev)d z %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Przekazano ze strony \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Ta strona przekazuje na stronę \"%(page)s\""

#, python-format
msgid ""
"~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
"To use this form on other pages, insert a\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"macro call.-~\n"
msgstr ""
"~-Jeżeli zaakceptujesz dane z formularza, wpisane wartości zostaną "
"wyświetlone.\n"
"Aby użyć tego formularza na innych stronach, wprowadź\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"makropolecenie.-~\n"

msgid "Create New Page"
msgstr "Utwórz nową stronę"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Nie możesz oglądać tej strony."

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Nic nie zapisano!"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Strona statyczna!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Nie można zmieniać starych wersji!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"Blokada tej strony wygasła, bądź przygotowany na ewentualne konflikty edycji!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Nazwa strony jest zbyt długa, spróbuj krótszej."

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Modyfikuj \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Podgląd \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygasła!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygaśnie w ciągu # minut."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygaśnie w ciągu # sekund."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Ktoś inny skasował tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr ""
"Ktoś inny zmienił zawartość tej strony w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!"

#, fuzzy
msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Ktoś inny zapisał tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!\n"
"Przejrzyj tę stronę i wtedy zapisz. Nie zapisuj jej takiej jaka jest!\n"
"Obejrzyj %(difflink)s aby stwierdzić, co zostało zmienione."

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Zawartość nowej strony zaczerpnięta z %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Szablon %s nie znaleziony]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Nie można czytać %s]"

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Opisz %s tutaj."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Sprawdź pisownię"

msgid "Save Changes"
msgstr "Zachowaj zmiany"

msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Klikając w '''%(save_button_text)s''' umieszczasz swoje zmiany pod %"
"(license_link)s.\n"
"Jeżeli tego nie chcesz, kliknij '''%(cancel_button_text)s''' aby zrezygnować "
"z wprowadzenia zmian."

msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"

msgid "GUI Mode"
msgstr "Tryb GUI"

msgid "Comment:"
msgstr "Komentarz:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Bez dodania>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Dodaj do: %(category)s"

msgid "Trivial change"
msgstr "Drobna zmiana"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Usuń znaki spacji z końca każdej linii"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Zmiany zostały anulowane."

#, fuzzy
msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Nie możesz zapisywać pustych stron."

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Strona o nazwie {{{'%s'}}} już istnieje.'''\n"
"\n"
"Spróbuj innej nazwy."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Nie mogę zmienić nazwy strony ze względu na błąd systemu plików: %s."

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr ""
"Dziękujemy za Twe zmiany. Twoja troska poświęcona detalom jest nieoceniona."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Strona \"%s\" została pomyślnie skasowana!"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Drogi czytelniku wiki,\n"
"\n"
"Zasubskrybowałeś stronę wiki lub kategorię wiki na \"%(sitename)s\" w celu "
"otrzymywania informacji o zmianach.\n"
"\n"
"Następująca strona została zaktualizowana przez %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Komentarz do zmiany:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Nowa strona:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Nie znaleziono różnic!\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sAktualizacja strony \"%(pagename)s\" dokonana "
"przez %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Drobna "

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Stan wysyłki powiadomienia pocztą elektroniczną:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#, python-format
msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
msgstr "## kopia zapasowa strony \"%(pagename)s\" wprowadzona %(date)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Strony nie można było zablokować. Niespodziewany błąd (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Strony nie można było zablokować. Brakuje pliku 'current'?"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Nie możesz zapisywać pustych stron."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Już zapisałeś tę stronę!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr ""

#, python-format
msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
msgstr "Kopia zapasowa Twoich zmian jest [%(backup_url)s tutaj]."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Nie zmieniono zawartości strony, nic nie zapisano!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Nie możesz zmieniać ACL tej strony, ponieważ nie masz praw administratora!"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Blokada założona przez %(owner)s wygasła %(mins_ago)d minut temu, i już "
"możesz śmiało edytować tę stronę."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr "Inni czytelnicy nie mogą zmieniać tej strony do %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Inni czytelnicy będą ostrzeżeni że edytujesz tę stronę do %(bumptime)s ."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Użyj przycisku podglądu aby przedłużyć czas blokady."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Ta strona jest obecnie ''zablokowana'' w celu edycji przez %(owner)s do %"
"(timestamp)s, to jest przez %(mins_valid)d minut."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Ta strona została otwarta do edycji albo ostatnio podglądana %(timestamp)s "
"przez %(owner)s.[[BR]]\n"
"'''Powinieneś się ''powstrzymać od edycji'' tej strony przez minimum "
"następne %(mins_valid)d minut,\n"
"aby uniknąć konfliktów.'''[[BR]]\n"
"Aby opuścić edytor, kliknij w przycisk \"Anuluj\"."

msgid "<unknown>"
msgstr "<nieznany>"

#, fuzzy
msgid "Text mode"
msgstr "Tekst"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/%s?action=login\n"
msgstr ""
"Identyfikator czytelnika: %s\n"
"\n"
"Hasło czytelnika: %s\n"
"\n"
"URL logowania: %s/%s\n"

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
"known password.\n"
msgstr ""
"Ktoś zlecił wysłanie Twoich danych czytelnika na ten adres e-mail.\n"
"\n"
"Jeśli zapomniałeś swego hasła, użyj tych danych wpisując w pole hasła\n"
"na stronie logowania DOKŁADNIE TO CO PONIŻEJ (skopiuj i wklej).\n"
"\n"
"Wskazane jest, aby po zalogowaniu się ustawić inne, nowe hasło.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Twoje dane czytelnika"

msgid ""
" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Wyróżnienie:: [[Verbatim('')]]''kursywa''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''pogrubienie'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim"
"(''''')]]'''''pogrubienie kursywa'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim"
"('')]]''mix ''[[Verbatim(''')]]'''''pogrubienia'''[[Verbatim(''')]] i "
"kursywy''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim(----)]] pozioma linia.\n"
" Nagłówki:: [[Verbatim(=)]] Tytuł 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Tytuł "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Tytuł 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Tytuł 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Tytuł 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Listy:: spacja i jeden ze: * znaków; 1., a., A., i., I. numerowane pozycje; "
"1.#n rozpoczyna numerowanie od n; sama spacja robi wcięcie.\n"
" Odnośniki:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"nawiasy i "
"znaki cudzysłowia\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tabele:: || tekst komórki |||| tekst komórki na dwa pola ||;  "
"niedopuszczalna jest spacja po tabelach lub tytułach.\n"
"\n"
"(!) Aby uzyskać więcej pomocy, obejrzyj HelpOnEditing lub SyntaxReference.\n"

msgid ""
"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ---- \n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For more help, see the \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"
msgstr ""
"Wyróżnienie: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``maszynowy``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Nagłowki: Nagłówek 1 Nagłówek 2 Nagłówek 3\n"
"     ========== ---------- ~~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Pozioma linia: ---- \n"
"Odnosniki: PodkreślenieNaKońcu_ `wiele słow z odrtonymi apostrofami`_ "
"zewnętrzny_ \n"
"\n"
".. _zewnętrzny: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Listy: * wypunktowana; 1., a. numerowana.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) Więcej pomocy na \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"

msgid "Diffs"
msgstr "Różnice"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Edit"
msgstr "Edycja"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Zaprzestań subskrybcji"

msgid "Subscribe"
msgstr "Zasubskrybuj"

msgid "Raw"
msgstr "Surowy"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Drukuj"

msgid "View"
msgstr "Zobacz"

msgid "Up"
msgstr "Góra"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr "Publikuj mój e-mail (nie moją stronę domową) w informacjach o autorze"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Otwórz edytor podwójnym kliknięciem"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr ""

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Pokaż znaki zapytania dla nieistniejących jeszcze stron"

msgid "Show page trail"
msgstr "Pokaż ślad strony"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Pokaż pasek narzędziowy"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Pokaż górne/dolne odnośniki w nagłówkach"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Pokaż ozdobne różnice"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Dodaj spacje do wyświetlanych nazw wiki"

msgid "Remember login information"
msgstr "Zapamiętaj informacje o czytelniku"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Zasubksrybuj drobne zmiany"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Wyłącz to konto na zawsze"

msgid "Name"
msgstr "Nazwa"

msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
msgstr "(Użyj postaci Imię''''''Nazwisko"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Nazwa aliasu"

msgid "Password"
msgstr "Hasło"

msgid "Password repeat"
msgstr "Powtórz hasło"

msgid "(Only for password change or new account)"
msgstr ""

msgid "Email"
msgstr "E-mail"

msgid "User CSS URL"
msgstr "Podaj odnośnik do pliku CSS"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(pozostaw pole puste, aby wyłączyć CSS użytkownika)"

msgid "Editor size"
msgstr "Rozmiar edytora"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr ""

msgid "The theme name is not set."
msgstr ""

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Nie udało się zainstalować '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Plik %s nie jest pakietem MoinMoin."

#, fuzzy, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' nie istnieje!"

msgid "Invalid package file header."
msgstr ""

msgid "Package file format unsupported."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Plik %s nie jest pakietem MoinMoin."

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"W tym wiki nie uruchomiono przetwarzania poczty elektronicznej.\n"
"Skontaktuj się z właścicielem, który może tę opcję włączyć."

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Podaj prawidłowy adres poczty elektronicznej!"

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr "Brak odpowiednich kont do podanego adresu '%(email)s'!"

msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
msgstr ""
"Wejdź do PreferencjeCzytelnika aby zmienić swe ustawienia lub utworzyć konto."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Puste pole identyfikatora. Podaj swój identyfikator."

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Nieprawidłowy identyfikator czytelnika {{{'%s'}}}.\n"
"Identyfikator może zawierać alfanumeryczne znaki unikodu, z opcjonalnie\n"
"jedną spacją pomiędzy słowami. Grupowa nazwa strony jest niedozwolona."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Niniejszy identyfikator należy już do kogoś innego."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Hasła się nie zgadzają!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Proszę podać hasło!"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Lepiej podaj swój adres poczty elektronicznej. Jeśli nie podasz, a zapomnisz "
"identyfikatora albo hasła, nie dostaniesz podpowiedzi pocztą."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Ten adres poczty elektronicznej należy do kogoś innego."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"Konto czytelnika utworzone! Możesz teraz użyć tego konta żeby się "
"zalogować..."

msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
msgstr "Wejdź do PreferencjeCzytelnika aby zmienić ustawienia wybranego konta."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Wystrój '%(theme_name)s' nie może zostać załadowany!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Ustawienia czytelnika zapisane!"

msgid "Default"
msgstr "Domyślny"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Ustawienia przeglądarki>"

msgid "the one preferred"
msgstr "tylko preferowany"

msgid "free choice"
msgstr "wybór dowolny"

msgid "Select User"
msgstr "Wybierz czytelnika"

msgid "Save"
msgstr "Zachowaj"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Ulubiony wystrój"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Ulubiony edytor"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Pokazywany edytor"

msgid "Time zone"
msgstr "Strefa czasowa"

msgid "Your time is"
msgstr "U Ciebie jest teraz"

msgid "Server time is"
msgstr "Na serwerze jest teraz"

msgid "Date format"
msgstr "Format daty"

msgid "Preferred language"
msgstr "Ulubiony język"

msgid "General options"
msgstr "Główne opcje"

msgid "Quick links"
msgstr "Szybkie skróty"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr ""
"Ta lista nie działa, dopóki nie podasz prawidłowego adresu poczty "
"elektronicznej!"

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Zasubskrybowane strony wiki (jedno wyrażenie regularne w linii)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Utwórz profil"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Prześlij do mnie moje dane"

#, python-format
msgid ""
"To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
"page."
msgstr ""
"Aby utworzyć konto lub odzyskać zapomniane hasło, zobacz %(userprefslink)s "

msgid "Login"
msgstr "Login"

msgid "Action"
msgstr "Akcja"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Za \"%(token)s\" powinno być \"=\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Spodziewana wartość dla klucza \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d załączników]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Istnieje <a href=\"%(link)s\">%(count)s załącznik(ów)</a> do tej strony."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Nie została podana nazwa pliku załącznika!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Załącznik '%(filename)s' nie istnieje!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Aby odnieść się do załącznika na stronie, użyj '''{{{attachment:"
"filename}}}''', \n"
"jak pokazano poniżej na liście plików. \n"
"'''NIGDY''' nie używaj URLa {{{[get]}}}, ponieważ odnośnik może się "
"zmienić \n"
"i spowodować utratę informacji, którą chcesz przekazać."

msgid "del"
msgstr "usuń"

msgid "get"
msgstr "pobierz"

msgid "edit"
msgstr "edytuj"

msgid "view"
msgstr "zobacz"

msgid "unzip"
msgstr "rozpakuj"

msgid "install"
msgstr "instaluj"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Strona %(pagename)s nie ma żadnych załączników"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Edytuj rysunek"

msgid "Attached Files"
msgstr "Załączone pliki"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Nie możesz załączać plików do niniejszej strony."

msgid "New Attachment"
msgstr "Nowy załącznik"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
"used."
msgstr ""
"Wgranie pliku do wiki nigdy nie nadpisze istniejącego zbioru. Jeżeli w wiki\n"
"istnieje już plik o identycznej nazwie, musisz zmienić nazwę zbioru, który "
"chcesz wgrać.\n"
"W przeciwnym wypadku, kiedy pole \"Zmień nazwę\" jest puste, zostanie użyta "
"nazwa oryginalna."

msgid "File to upload"
msgstr "Plik do przekazania"

msgid "Rename to"
msgstr "Zmień nazwę"

msgid "Upload"
msgstr "Przekaż"

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "Załączniki w postaci plików nie są dozwolne w tym wiki!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Nie możesz zachowywać rysunków na niniejszej stronie."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"W pliku nie ma nic. Skasuj wszystkie dziwne znaczki i spróbuj ponownie."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Nie możesz kasować załączników tej strony."

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Nie możesz pobierać załączników z tej strony."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Nie możesz rozpakowywać załączników tej strony."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Nie możesz instalować plików."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Nie możesz oglądać załączników tej strony."

#, python-format
msgid "Unsupported upload action: %s"
msgstr "Nieprzewidziany sposób poboru pliku: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Załączniki do \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Załącznik '%(target)s' (nazwa zdalna '%(filename)s') o wielkości %(bytes)d "
"bajtów zapisany."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "Załącznik '%(target)s' (nazwa zdalna '%(filename)s') już istnieje."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' usunięty."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' zachowano."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr ""
"Załącznik '%(filename)s' nie mógł zostać rozpakowany, ponieważ powstałe "
"pliki byłyby zbyt duże (zabrakło %(space)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too many (%(count)d missing)."
msgstr ""
"Załącznik '%(filename)s' nie mógł zostać rozpakowany, ponieważ powstałoby "
"zbyt wiele plików (zabrakło %(count)d)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' rozpakowano."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
"files only, exist already or reside in folders."
msgstr ""
"Nie rozpakowano załącznika '%(filename)s', ponieważ pliki są zbyt duże, "
"tylko typu .zip, już istnieją, albo znajdują się w podkatalogach."

#, python-format
msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
msgstr "Plik %(target)s nie jest typu .zip."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Załącznik '%(filename)s'"

msgid "Package script:"
msgstr "Skrypt pakietu:"

msgid "File Name"
msgstr "Nazwa pliku"

msgid "Modified"
msgstr "Zmodyfikowane"

msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Nieznany rodzaj pliku, nie potrafię go tutaj wyświetlić."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "[[Verbatim(załącznik:)]]%(filename)s z %(pagename)s"

msgid "Delete"
msgstr "Usunąć"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Niniejsza strona została już skasowana albo nigdy jej nie było!"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Opcjonalna przyczyna usunięcia"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Czy na pewno usunąć niniejszą stronę?"

msgid "Editor"
msgstr "Edytor"

#, fuzzy
msgid "Pages"
msgstr "Strona"

#, fuzzy
msgid "Select Author"
msgstr "Wybierz czytelnika"

#, fuzzy
msgid "Revert all!"
msgstr "Odtwórz wszystkie!"

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony."

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Brak stron w rodzaju \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr ""
"Dokładnie jedna strona typu \"%s\" została znaleziona, przekazuję Cię na tę "
"stronę."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Stron w rodzaju \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s dla \"%(title)s\""

msgid "match"
msgstr "porównanie"

msgid "matches"
msgstr "porównania"

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Mapa \"%s\""

msgid "Please log in first."
msgstr "Proszę się najpierw zalogować."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Proszę utowrzyć stronę domową przed stworzeniem dodatkowych stron."

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Tutaj możesz utworzyć dodatkowe podstrony swojej już istniejącej strony "
"domowej.\n"
"Możesz wybrać jak otwarte mają być te strony dla innych czytelników i "
"twórców,\n"
"dostęp jest kontrolowany przez przynależnośc do grupy odpowiedniej strony "
"grupowej.\n"
"\n"
"Po prostu wpisz nazwę podstrony i naciśnij przycisk aby utworzyć nową "
"stronę.\n"
"\n"
"Zanim spróbujesz utowrzyć chroniąną stronę, upewnij się, że odpowiednia "
"strona\n"
"grupy istnieje zawiera właściwych członków. Użyj szablonu "
"HomepageGroupsTemplate\n"
"do tworzenia stron grup.\n"
"||'''Dodaj nową osopistą stronę:'''||'''Związana grupa kontroli "
"dostępu:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
"(username)s only||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "Zarządzanie MyPages"

#, fuzzy, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowe argumenty \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Package pages"
msgstr "Podobne strony"

#, fuzzy
msgid "Package name"
msgstr "Podobne strony"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Lista nazw stron - oddzielonych przecinkami"

msgid "Rename Page"
msgstr "Zmień nazwę strony"

msgid "New name"
msgstr "Nowa nazwa"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Opcjonalna przyczyna zmiany nazwy"

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(zawarto %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Następujące %(badwords)d wyrazy nie zostały odnalezione w słowniku z %"
"(totalwords)d words%(localwords)s i zostały podświetlone poniżej:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Dodaj sprawdzone słowa do słownika"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Nie znaleziono błędów!"

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Nie możesz sprawdzać stron, których nie możesz czytać."

#, fuzzy, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Zasubksrybuj drobne zmiany"

#, fuzzy, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Zasubskrybuj"

#, fuzzy
msgid "Not a user:"
msgstr "Nie-użytkownik:"

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony."

msgid "Do it."
msgstr "Wykonaj"

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Wykonać akcję %(actionname)s?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Akcja %(actionname)s jest w tej wiki wykluczona!"

#, fuzzy, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Nie możesz zachowywać rysunków na niniejszej stronie."

#, fuzzy, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr "Użyj interaktywnego interfejsu aby usuwać strony!"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Nie możesz przywracać tej strony!"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Nie ma starszych wersji!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Różnice \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Różnice pomiędzy wersjami %d i %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(Spinanie %d wersji)"

msgid "No differences found!"
msgstr "Nie znaleziono różnic!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Strona została zachowana %(count)d razy, wszelako!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(pomijam spacje)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignoruj zmiany w ilości spacji"

msgid "General Information"
msgstr "Podstawowe informacje"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Rozmiar strony: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Odcisk SHA niniejszej strony:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Następujący czytelnicy zasubskrybowali niniejszą stronę:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Niniejsza strona zawiera odnośniki do następujących stron:"

msgid "Date"
msgstr "Data"

msgid "Diff"
msgstr "Różnice"

msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"

msgid "raw"
msgstr "surowy"

msgid "print"
msgstr "drukuj"

msgid "revert"
msgstr "przywróć"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Przywrócono wersję %(rev)d."

msgid "N/A"
msgstr "n/d"

msgid "Revision History"
msgstr "Histora zmian"

msgid "No log entries found."
msgstr "Nie znaleziono wpisów do dziennika."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Informacja o \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Pokaż \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Główne informacje o stronie"

#, python-format
msgid "Show chart \"%(title)s\""
msgstr "Pokaż wykres \"%(title)s\""

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Ilość odsłon i edycji"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Musisz się zalogować by dodać szybki odnośnik."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Szybki odnośnik do tej strony został usunięty."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Szybki odnośnik do tej strony został dodany."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Nie możesz subskrybować strony, której nie możesz przeczytać."

msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
msgstr ""
"W tym wiki nie uruchomiono przetwarzania poczty elektronicznej.\n"
"Skontaktuj się z właścicielem, który może tę opcję włączyć."

msgid "You must log in to use subscribtions."
msgstr "Musisz się zalogować, aby móc korzystać z subskrybcji."

msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
msgstr ""
"Wpisz swój adres poczty elektronicznej w PreferencjeCzytelnika aby korzystać "
"z subskrybcji."

msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
msgstr "Twoja subskrybcja tej strony została usunięta."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia regularnego!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
msgstr ""
"Edytuj subskrybcję za pomocą wyrażeń regularnych w swoich "
"PreferencjeCzytelnika."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Zasubskrybowałeś tę stronę."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Wykresy nie są dostępne!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Podaj rodzaj wykresu!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowy rodzaj wykresu \"%s\"!"

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""
"Odtworzony Backup: %(filename)s do katalogu docelowego: %(targetdir)s.\n"
"Plików: %(filecount)d, Katalogów: %(dircount)d"

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""
"Odtwarzanie backupu: %(filename)s do katalogu docelowego: %(targetdir)s nie "
"powiodło się."

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr "Wiki Backup / Odtworzenie"

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Backup"
msgstr "Znacznik"

msgid "Restore"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Nie możesz wykonać %s na tej stronie."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Spróbuj bardziej selektywnego sposobu poszukiwań zamiast {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Przeszukiwanie tytułów: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Przeszukiwanie pełnotekstowe: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Pełna lista odnośników dla \"%s\""

#, python-format
msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
msgstr "Nieznana nazwa konta: {{{\"%s\"}}}. Podaj identyfikator i hasło."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Zapomniano o haśle. Podaj identyfikator i hasło."

#, fuzzy
msgid "Sorry, login failed."
msgstr "Przykro mi, nieprawidłowe hasło."

#, fuzzy
msgid "You are now logged out."
msgstr "Ciasteczko skasowane. Wylogowano."

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Nie można utworzyć strony bez nazwy. Proszę podać nazwę strony."

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Wgraj nowy załącznik \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
msgstr "Utwórz nowy rysunek \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s"
msgstr "Edytuj rysunek %(filename)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr ""

msgid "FrontPage"
msgstr "StronaGłówna"

msgid "RecentChanges"
msgstr "OstatnieZmiany"

msgid "TitleIndex"
msgstr "IndeksTytułów"

msgid "WordIndex"
msgstr "IndeksSłów"

msgid "FindPage"
msgstr "ZnajdźStronę"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "NawigacjaSerwisu"

msgid "HelpContents"
msgstr "PomocSpisTreści"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

msgid "UserPreferences"
msgstr "PreferencjeCzytelnika"

msgid "WikiLicense"
msgstr "LicencjaWiki"

msgid "MissingPage"
msgstr "NieistniejącaStrona"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "NieistniejącaStronaDomowa"

msgid "Mon"
msgstr "pon"

msgid "Tue"
msgstr "wto"

msgid "Wed"
msgstr "śro"

msgid "Thu"
msgstr "czw"

msgid "Fri"
msgstr "pią"

msgid "Sat"
msgstr "sob"

msgid "Sun"
msgstr "nie"

msgid "AttachFile"
msgstr "ZałączPlik"

msgid "DeletePage"
msgstr "UsuńStronę"

msgid "LikePages"
msgstr "PodobneStrony"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LokalnaMapaSerwisu"

msgid "RenamePage"
msgstr "ZmieńNazwę"

msgid "SpellCheck"
msgstr "SprawdźPisownię"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowe argumenty \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Nic nie znaleziono dla \"%s\"!"

#, fuzzy, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowe argumenty \"%s\"!"

#, fuzzy, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowe argumenty \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Nieobsługiwany schemat nawigacyjny '%(scheme)s'!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Nie znaleziono strony nadrzędnej!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Slideshow"
msgstr "Pokaz slajdów"

msgid "Start"
msgstr "Start"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slajd %(pos)d z %(size)d"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Nie znaleziono osieroconych stron w tym wiki."

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Brak przytoczeń na %(pagename)s."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Przekazano załącznik '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Rysunek '%(filename)s' zachowany."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "%(mins)d minut temu"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(brak ustalonych zakładek)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(obecnie ustawione na %s)"

msgid "Delete Bookmark"
msgstr "Usuń zakładkę"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Ustaw zakładkę"

msgid "set bookmark"
msgstr "ustaw zakładkę"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Zakładka osiągnięta]"

msgid "Markup"
msgstr "Znacznik"

msgid "Display"
msgstr "Pokaż"

msgid "Python Version"
msgstr "Wersja języka Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Wersja MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Wydanie %s [Korekta %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Wersja 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Ilość stron"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Ilość stron systemowych"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Zakumulowana wielkość stron"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Użycie dysku przez %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Użycie dysku przez %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Pozycji w dzienniku zmian"

msgid "NONE"
msgstr "BRAK"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globalne rozszerzenia makropoleceń"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokalne rozszerzenia makropoleceń"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globalne rozszerzenia operacji"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokalne rozszerzenia operacji"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globalne analizatory składni"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokalne rozszerzenia analizatorów składni"

msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączone"

msgid "Enabled"
msgstr "Włączone"

#, fuzzy
msgid "Xapian search"
msgstr "Wyszukiwanie przez Lupy"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktywne wątki"

#, fuzzy
msgid "Contents"
msgstr "PomocSpisTreści"

msgid "Include system pages"
msgstr "Uwzględnij strony systemowe"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Pomiń strony systemowe"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Brak poszukiwanych stron w tym wiki."

msgid "Search Titles"
msgstr "Przeszukaj tytuły"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Pokaż kontekst rezultatu poszukiwań"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Przeszukiwanie z uwzględnieniem wielkości liter"

msgid "Search Text"
msgstr "Szukaj frazy"

msgid "Go To Page"
msgstr "Idź do strony"

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "Błąd w wyrażeniu '%s'"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "Nieprawidłowy datownik binarny '%s'"

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr ""
"Awaria połączenia z serwerem poczty elektronicznej '%(server)s' z powodu: %"
"(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Poczta nie została wysłana"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Poczta została wysłana"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Spodziewane \"%(wanted)s\" po \"%(key)s\", otrzymano \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Spodziewana wartość całkowita \"%(key)s\" przed \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Spodziewana wartość całkowita \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Spodziewana wartość koloru \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

#, fuzzy
msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Przetwarzanie tekstu w formacie reStructured jest niemożliwe, proszę "
"doinstalować pakiet \"docutils\"."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr ""
"**Przekroczona maksymalna dozwolona liczba dyrektyw włączających zawartość "
"innych stron**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Nie można znaleźć strony, do której się odwołano: %s**"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "Opcja XSLT jest wyłączona, proszę przeczytać HelpOnConfiguration."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "Przetwarzanie XSLT jest niedostępne, zainstaluj 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "błąd przetwarzania %(errortype)s"

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %s on this page."
msgstr "Nie możesz wykonać %s na tej stronie."

#, fuzzy
msgid "Login and try again."
msgstr " %s i spróbuj ponownie."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Niestety, strona nie została zachowana ze względu na to, że \"%(content)s\" "
"nie są dozwolone w tym wiki."

msgid "Views/day"
msgstr "Odsłon/dzień"

msgid "Edits/day"
msgstr "Edycji/dzień"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s dla %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"zielony=podgląd\n"
"czerwony=edycja"

msgid "date"
msgstr "data"

msgid "# of hits"
msgstr "# odwiedzin"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Rozkład rozmiarów stron"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "rozmiar strony [bajtów]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "# stron tego rozmiaru"

msgid "User agent"
msgstr "Typ przeglądarki (User-Agent)"

msgid "Others"
msgstr "Inni"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Rozkład typów przeglądarek (User-Agent)"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Rezygnuj z subskrybcji"

msgid "Home"
msgstr "Strona domowa"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[SKASOWANA]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[UAKTUALNIONA]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NOWA]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[RÓŻNICE]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[KONIEC STRONY]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[POCZĄTEK STRONY]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Kliknij aby poszukać tytułu metodą pełnotekstową"

#, fuzzy
msgid "Preferences"
msgstr "PreferencjeCzytelnika"

msgid "Logout"
msgstr "Wyjdź"

msgid "Clear message"
msgstr "Usuń wiadomość"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "ostatnio edytowane %(time)s przez %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "ostatnio modyfikowane %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Szukaj:"

msgid "Text"
msgstr "Tekst"

msgid "Titles"
msgstr "Tytuły"

msgid "Search"
msgstr "Szukaj"

msgid "More Actions:"
msgstr "Więcej operacji:"

msgid "------------"
msgstr "------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Tekst surowy"

msgid "Print View"
msgstr "Podgląd wydruku"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Usuń pamięć podręczną"

msgid "Delete Page"
msgstr "Usuń stronę"

msgid "Like Pages"
msgstr "Podobne strony"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Lokalna mapa witryny"

#, fuzzy
msgid "My Pages"
msgstr "Strona"

#, fuzzy
msgid "Subscribe User"
msgstr "Zasubskrybuj"

#, fuzzy
msgid "Remove Spam"
msgstr "Usuń skrót"

#, fuzzy
msgid "Package Pages"
msgstr "Podobne strony"

msgid "Render as Docbook"
msgstr ""

msgid "Do"
msgstr "Wykonaj"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Edytuj (tekstowo)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Edytuj (graficznie)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Strona statyczna"

msgid "Remove Link"
msgstr "Usuń skrót"

msgid "Add Link"
msgstr "Dodaj skrót"

msgid "Attachments"
msgstr "Załączniki"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Pokaż %s dni."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Język oznaczeń wiki"

msgid "DeleteCache"
msgstr "UsuńPamięćPodręczną"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(w pamięci podręcznej %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Lub spróbuj wykonać: "

msgid "Page"
msgstr "Strona"

msgid "User"
msgstr "Czytelnik"

msgid "Line"
msgstr "Linia"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Usunięcia zostały oznaczone w ten sposób."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Dodatki zostały oznaczone w ten sposób."

#, python-format
msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
msgstr "%(hits)d rezultatów z liczby %(pages)d stron."

#, python-format
msgid "%.2f seconds"
msgstr "%.2f sekund"

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Brakuje niezbędnego atrybutu \"%(attrname)s\""

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Dane przekazane z formularza:"

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Indeks tytułów"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "Indeks tytułów XML"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr "Zainstalowane procesory (NIEAKTUALNE -- użyj analizatorów składni)"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "Przykro mi, ale ktoś inny zachował tę stronę w czasie, kiedy ją "
#~ "modyfikowałeś.\n"
#~ "\n"
#~ "Musisz teraz cofnąć się za pomocą przeglądarki, i skopiować do schowka\n"
#~ "Twoje zmiany. Potem ponownie rozpocznij edycję strony i wklej zawartość\n"
#~ "schowka odpowiednio ją modyfikując wobec zmian uczynionych przez innych.\n"
#~ "\n"
#~ "''Tylko przypadkiem nie zapisuj na siłę swoich zmian, gdyż w ten sposób\n"
#~ "możesz zniszczyć pracę innych, co może grozić wzrostem poziomu "
#~ "agresji!''\n"

#~ msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
#~ msgstr ""
#~ "Przeskocz do ostatnio odwiedzanej strony zamiast kierować na stronę główną"

#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Tylko podczas zmiany hasła)"

#~ msgid "Filename"
#~ msgstr "Nazwa pliku"

#~ msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
#~ msgstr "Nie możesz zmieniać nazw stron na tym wiki!"

#~ msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
#~ msgstr "Użyj interaktywnego interfejsu aby zmieniać nazwy stron!"

#~ msgid "You are not allowed to delete this page."
#~ msgstr "Nie możesz kasować niniejszej strony."

#~ msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
#~ msgstr "%(logcount)s (%(logsize)s bajtów)"

#, fuzzy
#~ msgid "User Preferences"
#~ msgstr "PreferencjeCzytelnika"

#~ msgid "Download XML export of this wiki"
#~ msgstr "Zgraj wersję XML tego wiki"

#~ msgid "EditText"
#~ msgstr "Edytuj tekst"

#~ msgid "Immutable page"
#~ msgstr "Strona statyczna"

#~ msgid "Account \"%s\" is disabled."
#~ msgstr "Konto \"%s\" jest wyłączone."

#~ msgid "Bad relogin URL."
#~ msgstr "Niewłaściwy URL logowania."

#~ msgid "Unknown user."
#~ msgstr "Nieznany identyfikator czytelnika."

#~ msgid "User account created!"
#~ msgstr "Konto utworzone!"

#~ msgid "Remember last page visited"
#~ msgstr "Zapamiętaj ostatnią odwiedzoną stronę"

#~ msgid "Trail"
#~ msgstr "Ślad"

#~ msgid ""
#~ "You didn't create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper "
#~ "right corner to create a profile."
#~ msgstr ""
#~ "Nie utworzyłeś dotychczas profilu czytelnika. Wybierz "
#~ "PreferencjeCzytelnika w prawym górnym rogu aby go utworzyć."

#~ msgid ""
#~ "This wiki is not enabled for mail processing. Contact the owner of the "
#~ "wiki, who can either enable email, or remove the \"Subscribe\" icon."
#~ msgstr ""
#~ "W tym wiki nie uruchomiono przetwarzania poczty elektronicznej. "
#~ "Skontaktuj się z właścicielem, aby je uruchomił, albo usunął ikonę "
#~ "\"Subskrybuj\"."

#~ msgid ""
#~ "You didn't enter an email address in your profile. Select your name "
#~ "(UserPreferences) in the upper right corner and enter a valid email "
#~ "address."
#~ msgstr ""
#~ "Nie podano adresu poczty elektronicznej w Twoim profilu. Wybierz "
#~ "(PreferencjeCzytelnika) w prawym górnym rogu i podaj prawidłowy adres."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "To unsubscribe, go to your profile and delete the item matching this page "
#~ "from the subscription list."
#~ msgstr ""
#~ "Aby zrezygnować z subskrybcji, wejdź do swojego profilu i usuń stronę z "
#~ "listy subskrybcji."

#, fuzzy
#~ msgid "Quicklink"
#~ msgstr "Szybkie skróty"

#~ msgid "Show Print View"
#~ msgstr "Pokaż podgląd wydruku"

#~ msgid "Attach File"
#~ msgstr "Załącz plik"

#~ msgid "Show Like Pages"
#~ msgstr "Pokaż podobne strony"

#~ msgid "Show Local Site Map"
#~ msgstr "Pokaż mapę wiki"

#~ msgid "Show Parent"
#~ msgstr "Pokaż nadrzędne"

#~ msgid "Show Changes"
#~ msgstr "Pokaż zmiany"

#~ msgid "Get Info"
#~ msgstr "Pobierz info"

#~ msgid "Skip to preview"
#~ msgstr "Przeskocz do podglądu"

#~ msgid "[current page size '''%(size)d''' bytes]"
#~ msgstr "[Rozmiar bieżącej strony '''%(size)d''' bajtów]"

#~ msgid "Optional comment about this change"
#~ msgstr "Opcjonalny komentarz dotyczący niniejszej zmiany"

#~ msgid "Make this page belong to category %(category)s"
#~ msgstr "Przypisz tę stronę do kategorii %(category)s"

#~ msgid "Show fancy links"
#~ msgstr "Pokaż ozdobne odnośniki"

#~ msgid "Save as"
#~ msgstr "Zachowaj jako"

#~ msgid "XSLT option disabled!"
#~ msgstr "Opcja XSLT wyłączona!"

#~ msgid "RefreshCache"
#~ msgstr "Odśwież pamięć podręczną"

#~ msgid "for this page (cached %(date)s)"
#~ msgstr "dla tej strony (w pamięci podręcznej od %(date)s)"

#~ msgid "MIME Type (optional)"
#~ msgstr "Rodzaj MIME (opcjonalnie)"

#~ msgid "Refresh"
#~ msgstr "Odśwież"

#~ msgid "<escape>"
#~ msgstr "<escape>"

#~ msgid "[\"<escape>\"]"
#~ msgstr "[\"<escape>\"]"