view MoinMoin/i18n/sl.py @ 392:4680a68ccfb6

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-396
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Sat, 21 Jan 2006 16:28:02 +0000
parents 09b4d9926237
children 06b518ccacd7
line wrap: on
line source
# -*- coding: utf-8 -*-
# Text translations for Slovenščina (sl).
# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit sl.po instead!
meta = {
 'language': """Slovenščina""",
 'elanguage': """Slovenian""",
 'maintainer': """Mark Martinec <Mark.Martinec@ijs.si>""",
 'encoding': 'utf-8',
 'direction': 'ltr',
 'wikimarkup': True,
}
text = {
'''The backed up content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
'''Vsebina zadnje varnostne kopije je zastarela in ne bo upoštevana pri iskanju po polnem besedilu!''',
'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
'''Različica %(rev)d z dne %(date)s''',
'''Redirected from page "%(page)s"''':
'''Preusmerjeno s strani "%(page)s"''',
'''This page redirects to page "%(page)s"''':
'''Ta stran preusmeri na "%(page)s"''',
'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
To use this form on other pages, insert a
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
macro call.-~
''':
'''~-Po potrditvi vnosa bodo prikazane vpisane vrednosti.
Za uporabo tega obrazca nad neko drugo stranjo je treba dodati makro klic
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
.-~
''',
'''Create New Page''':
'''Tvori novo stran''',
'''You are not allowed to view this page.''':
'''Ogled te strani vam ni dovoljen.''',
'''DeleteCache''':
'''BrišiPredspomin''',
'''(cached %s)''':
'''(shranjeno v predpomnilnik %s)''',
'''You are not allowed to edit this page.''':
'''Te strani vam ni dovoljeno spreminjati.''',
'''Page is immutable!''':
'''Strani ni možno spreminjati, je nespremenljiva!''',
'''Cannot edit old revisions!''':
'''Starih različic ni mogoče spreminjati!''',
'''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
'''Zaseženost strani je potekla, možni so neusklajeni popravki!''',
'''Page name is too long, try shorter name.''':
'''Ime strani je predolgo, uporabite krajše ime.''',
'''Edit "%(pagename)s"''':
'''Spremeni stran "%(pagename)s"''',
'''Preview of "%(pagename)s"''':
'''Predogled strani "%(pagename)s"''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
'''Zaseženost/rezervacija strani %(lock_page)s je potekla!''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
'''Zaseženost/rezervacija strani %(lock_page)s bo potekla čez # minut.''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
'''Zaseženost/rezervacija strani %(lock_page)s bo potekla čez # sekund.''',
'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
'''Drug uporabnik je med tem izbrisal stran, ki ste jo pravkar urejali!''',
'''Someone else changed this page while you were editing!''':
'''Drug uporabnik je med tem spremenil stran, ki ste jo pravkar urejali!''',
'''Someone else saved this page while you were editing!
Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
'''Drug uporabnik je shranil stran, ki ste jo pravkar urejali!
Prosim preglejte stran in po potrebi uskladite svoje in tuje popravke,
ne shranite strani nepopravljene! Razlike so prikazane v %(difflink)s.''',
'''[Content of new page loaded from %s]''':
'''[Vsebina nove strani je bila naložena iz %s]''',
'''[Template %s not found]''':
'''[Šablona %s ne obstaja]''',
'''[You may not read %s]''':
'''[Strani %s vam ni dovoljeno brati]''',
'''Describe %s here.''':
'''Vnesite besedilo o %s ...''',
'''Check Spelling''':
'''Poišči tipkarske napake''',
'''Save Changes''':
'''Shrani spremembe''',
'''Cancel''':
'''Preklic''',
'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
'''Z \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' zapadejo vaše spremembe pod %(license_link)s.
Če vam to ne ustreza, lahko s preklicem \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' umaknete/uničite svoje spremembe.''',
'''Preview''':
'''Predogled''',
'''GUI Mode''':
'''GUI urejanje (s takojšnjim prikazom)''',
'''Your changes are not saved!''':
'''Spremembe niso shranjene!''',
'''Comment:''':
'''Opomba:''',
'''<No addition>''':
'''<Ni dodatkov>''',
'''Add to: %(category)s''':
'''Dodaj v kategorijo %(category)s''',
'''Trivial change''':
'''Neznatna sprememba''',
'''Remove trailing whitespace from each line''':
'''Odstrani presledke s koncev vrstic''',
''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
 Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
 Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.

(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
''':
''' Poudarki:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kurziva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'polkrepko\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'polkrepko in kurziva\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mešano \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'polkrepko\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] in kurziva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontalna črta.
 Naslov:: [[Verbatim(=)]] Naslov 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Naslov 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] N 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] N 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] N 5 [[Verbatim(=====)]].
 Seznami:: presledek in en znak izmed: * pike; 1., a., A., i., I. oštevilčene alineje; 1.#n začni številčenje z n; samostojni presledek le zamakne besedilo.
 Povezave:: [[Verbatim(SkupajPisaneKapitaliziraneBesede)]]; [[Verbatim(["oglati oklepaji in dvojni narekovaji"])]]; url; [url]; [url label].
 Tabele:: || besedilo celice |||| besedilo celice prek dveh stolpcev ||;  na koncu vrstic z naslovi ali elementi tabele presledki niso dovoljeni.

(!) Več o tem: HelpOnEditing, SyntaxReference.{en}.
''',
'''Edit was cancelled.''':
'''Spremembe preklicane.''',
'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
'''Hvala za popravke in za vašo natančnost.''',
'''Page "%s" was successfully deleted!''':
'''Stran "%s" je bila uspešno izbrisana!''',
'''Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.

The following page has been changed by %(editor)s:
%(pagelink)s

''':
'''Dragi uporabnik vikija,

Naročeni ste na obvestila o spremembah viki strani ali viki kategorije na strežniku "%(sitename)s".

Stran %(pagelink)s je spremenil %(editor)s:

''',
'''The comment on the change is:
%(comment)s

''':
'''Opomba ob spremembi je:
%(comment)s

''',
'''New page:
''':
'''Nova stran:
''',
'''No differences found!
''':
'''Ni razlik!
''',
'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
'''[%(sitename)s] %(trivial)ssprememba na "%(pagename)s", spremenil: %(username)s''',
'''Trivial ''':
'''Malenkostna ''',
'''Status of sending notification mails:''':
'''Stanje pošiljanja poštnih obvestil:''',
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
'''## varnostna kopija strani "%(pagename)s" zahtevana ob %(date)s''',
'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
'''Strani ni bilo možno zaseči. Nepričakovana napaka (errno=%d).''',
'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
'''Strani ni bilo možno zaseči. Morda manjka datoteka \'current\'?''',
'''You are not allowed to edit this page!''':
'''Te strani vam ni dovoljeno spreminjati!''',
'''You cannot save empty pages.''':
'''Prazne strani ni dovoljeno shraniti!''',
'''You already saved this page!''':
'''To stran ste že prej shranili!''',
'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.

Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
Now re-add your changes to the current page contents.

\'\'Do not just replace
the content editbox with your version of the page, because that would
delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
''':
'''Žal je nekdo drug shranil to stran med vašim spreminjanjem.

Takole lahko storite: s tipko "nazaj" v vašem bralniku se vrnite v urejevalnik in s "cut/paste" rešite vaše popravke.
Nato se z "naprej" vrnite sem in ponovno izberite "Spreminjanje".
Sedaj lahko svoje popravke ponovno vnesete v svežo različico dokumenta.

\'\'Slepo prekriti tuje popravke z lastnimi brez premisleka bi bilo neotesano!\'\'
''',
'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
'''Tu je shranjena [%(backup_url)s kopija vaših sprememb].''',
'''You did not change the page content, not saved!''':
'''Vsebine niste spremenili, shranitev ni potrebna!''',
'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
'''Seznama za nadzor dostopa (ACL) na tej strani ni mogoče spremeniti brez administratorjevih pravic!''',
'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
'''Uporabniku %(owner)s je potekla zaseženost/rezervacija strani pred %(mins_ago)d min., sedaj je stran dodeljena vam.''',
'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
'''Drugim uporabnikom ne bo dovoljeno spreminjati te strani do %(bumptime)s.''',
'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
'''Do %(bumptime)s bodo ostali uporabniki opozorjeni, da spreminjate to stran.''',
'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
'''Z ukazom za predogled lahko podaljšate trajanje zaseženosti strani.''',
'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
'''Ta stran je trenutno zaklenjena pred spreminjanjem, ker jo spreminja %(owner)s. Rezervacija velja do %(timestamp)s, to je nadaljnjih %(mins_valid)d minut.''',
'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
To leave the editor, press the Cancel button.''':
'''Ob %(timestamp)s je to stran vzel v delo %(owner)s (začetek spreminjanja ali zadnji predogled).[[BR]]
\'\'\'Nadaljnjih %(mins_valid)d minut prosimo, da \'\'ne spreminjate\'\' te strani, da se izognete konfliktnim popravkom.\'\'\'[[BR]]
Z ukazom "Preklic" lahko zapustite urejevalnik.''',
'''<unknown>''':
'''<neznano>''',
'''Diffs''':
'''Razlike''',
'''Info''':
'''Pregled sprememb''',
'''Edit''':
'''Spremeni''',
'''UnSubscribe''':
'''Preklic naročenosti''',
'''Subscribe''':
'''Naroči se''',
'''Raw''':
'''Izvorno''',
'''XML''':
'''XML''',
'''Print''':
'''Tiskanje''',
'''View''':
'''Ogled''',
'''Up''':
'''Gor''',
'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
'''Objavi moj e-poštni naslov (ne domače strani) v informacijah o avtorjih''',
'''Open editor on double click''':
'''Odpri urejevalnik ob dvokliku''',
'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
'''Vstopi na zadnjo obiskano stran namesto na prvo stran''',
'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
'''Označi neobstoječe povezave z vprašajem''',
'''Show page trail''':
'''Prikazuj seznam zadnjih obiskanih strani''',
'''Show icon toolbar''':
'''V orodni vrstici prikazuj ikone''',
'''Show top/bottom links in headings''':
'''Naslovu dodaj povezavi na začetek in konec strani''',
'''Show fancy diffs''':
'''Prikazuj razlike z barvnimi označbami''',
'''Add spaces to displayed wiki names''':
'''Dodaj presledke v prikazana viki imena''',
'''Remember login information''':
'''Shrani podatke o prijavi''',
'''Subscribe to trivial changes''':
'''Naroči se na obvestila o neznatnih spremembah''',
'''Disable this account forever''':
'''Trajno zapri to uporabniško ime''',
'''Name''':
'''Ime''',
'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
'''(uporabi obliko Ime\'\'\'\'\'\'Priimek)''',
'''Alias-Name''':
'''Psevdonim''',
'''Password''':
'''Geslo''',
'''Password repeat''':
'''Geslo (ponovno)''',
'''(Only when changing passwords)''':
'''(samo ob spremembi gesla)''',
'''Email''':
'''E-poštni naslov''',
'''User CSS URL''':
'''URL uporabnikovega CSS''',
'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
'''(prazno polje izklopi CSS)''',
'''Editor size''':
'''Velikost področja za urejanje''',
'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
space between words. Group page name is not allowed.''':
'''Neveljavno uporabniško ime {{{\'%s\'}}}.
Ime lahko vsebuje poljuben alfanumeričen znak iz nabora Unicode,
z neobveznim enim presledkom med besedami. Imena skupin (...Group) niso dovoljena.''',
'''You are not allowed to do %s on this page.''':
'''Na tej strani vam ni dovoljeno "%s".''',
'''Login''':
'''Prijava''',
''' %s and try again.''':
''' %s in poskusite ponovno.''',
'''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
'''%(hits)d zadetkov od približno %(pages)d preiskanih strani.''',
'''%.2f seconds''':
'''%.2f sekund''',
'''match''':
'''zadetek''',
'''matches''':
'''zadetkov''',
'''Login Name: %s

Login Password: %s

Login URL: %s/?action=userform&uid=%s
''':
'''Uporabniško ime: %s

Uporabniško geslo: %s

URL za prijavo: %s/?action=userform&uid=%s
''',
'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.

If you lost your password, please use the data below and just enter the
password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
for that).

After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
''':
'''Zahtevano je bilo, da se podatki o uporabniškem imenu (računu) pošljejo
na vaš poštni naslov.

Če ste izgubili svoje geslo, lahko uporabite priloženi niz znakov in ga
vnesete TOČNO TAKO, KOT JE PRIKAZAN v polje za geslo ob prijavi
(uporabite lahko ukaze za kopiranje z zaslona - cut/paste).

Po uspešni prijavi je geslo pametno spremeniti.
''',
'''[%(sitename)s] Your wiki account data''':
'''[%(sitename)s] Podatki o vašem viki uporabniškem imenu (računu)''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.
Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
'''Ta viki nima nastavljenega vmesnika za e-pošto.
Poskusite se obrniti na upravitelja tega vikija, ta lahko vklopi e-pošto, če to želi.''',
'''Please provide a valid email address!''':
'''Prosimo vpišite veljaven e-poštni naslov!''',
'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
'''Nobeno uporabniško ime se ne ujema z e-poštnim naslovom \'%(email)s\'!''',
'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
'''Uporabite UserPreferences za spremembo nastavitev ali za izdelavo novega uporabniškega imena.''',
'''Empty user name. Please enter a user name.''':
'''Uporabniško ime je prazno, prosimo vpišite ga.''',
'''This user name already belongs to somebody else.''':
'''To uporabniško ime že obstaja.''',
'''Passwords don\'t match!''':
'''Gesli se ne ujemata!''',
'''Please specify a password!''':
'''Prosimo vpišite geslo!''',
'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
'''Prosimo vpišite svoj e-poštni naslov. Izgubljene podatke za prijavo lahko po potrebi prejmete naknadno na ta naslov.''',
'''This email already belongs to somebody else.''':
'''Ta e-poštni naslov si že lasti nekdo drug.''',
'''User account created! You can use this account to login now...''':
'''Uporabniško ime je narejeno, sedaj se lahko prijavite...''',
'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
'''Teme (izgleda) \'%(theme_name)s\' ni možno naložiti!''',
'''User preferences saved!''':
'''Uporabniške nastavitve so shranjene!''',
'''Default''':
'''Standardni''',
'''<Browser setting>''':
'''<Nastavitve bralnika>''',
'''the one preferred''':
'''izbrani''',
'''free choice''':
'''prosta izbira''',
'''Save''':
'''Shrani''',
'''Preferred theme''':
'''Najljubša tema (izgled)''',
'''Editor Preference''':
'''Najljubši urejevalnik''',
'''Editor shown on UI''':
'''Izbor urejevalnika''',
'''Time zone''':
'''Časovna cona''',
'''Your time is''':
'''Lokalni čas je''',
'''Server time is''':
'''Čas na strežniku je''',
'''Date format''':
'''Oblika datuma''',
'''Preferred language''':
'''Najljubši jezik''',
'''General options''':
'''Druge nastavitve''',
'''Quick links''':
'''Hitre povezave''',
'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
'''Brez veljavnega e-poštnega naslova ta seznam ne deluje!''',
'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
'''Naročen na naslednje viki strani (en regularni izraz na vrstico)''',
'''Create Profile''':
'''Tvori profil''',
'''Mail me my account data''':
'''Pošlji mi podatke o mojem uporabniškem imenu''',
'''Action''':
'''Akcija''',
'''No older revisions available!''':
'''Ta stran nima starejših različic!''',
'''Diff for "%s"''':
'''Razlike za "%s"''',
'''Differences between revisions %d and %d''':
'''Razlike med različicama %d in %d''',
'''(spanning %d versions)''':
'''(prek %d različic)''',
'''No differences found!''':
'''Ni razlik!''',
'''The page was saved %(count)d times, though!''':
'''Stran je že bila %(count)d-krat shranjena!''',
'''(ignoring whitespace)''':
'''(neupoštevaje presledke)''',
'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
'''Ne upoštevaj razlik v številu presledkov''',
'''General Information''':
'''Splošne informacije''',
'''Page size: %d''':
'''Velikost strani: %d''',
'''SHA digest of this page\'s content is:''':
'''Signatura vsebine strani po SHA:''',
'''The following users subscribed to this page:''':
'''Naslednji uporabniki so naročeni na obvestila o tej strani:''',
'''This page links to the following pages:''':
'''Ta stran vsebuje povezave na naslednje strani:''',
'''Date''':
'''Datum''',
'''Size''':
'''Velikost''',
'''Diff''':
'''Razlike''',
'''Editor''':
'''Avtor/urednik''',
'''Comment''':
'''Opomba''',
'''view''':
'''prikaži''',
'''raw''':
'''izvorno''',
'''print''':
'''za tisk''',
'''revert''':
'''prejšnje''',
'''Revert to revision %(rev)d.''':
'''Povrni v stanje različice %(rev)d.''',
'''edit''':
'''spremeni''',
'''get''':
'''naloži''',
'''del''':
'''briši''',
'''N/A''':
'''-''',
'''Revision History''':
'''Pregled sprememb''',
'''No log entries found.''':
'''Ni takih dnevniških zapiskov.''',
'''Info for "%s"''':
'''Info za "%s"''',
'''Show "%(title)s"''':
'''Prikaži "%(title)s"''',
'''General Page Infos''':
'''Splošne informacije o strani''',
'''Show chart "%(title)s"''':
'''Prikaži diagram "%(title)s"''',
'''Page hits and edits''':
'''Število ogledov in sprememb strani''',
'''You are not allowed to revert this page!''':
'''Te strani vam ni dovoljeno vrniti v prejšnje stanje!''',
'''You must login to add a quicklink.''':
'''Za dodajanje hitre povezave se je treba prej prijaviti.''',
'''Your quicklink to this page has been removed.''':
'''Vaša hitra povezava na to stran je bila odstranjena.''',
'''A quicklink to this page has been added for you.''':
'''Hitra povezava na to stran je bila avtomatsko dodana.''',
'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
'''Ni mogoče naročiti se na obvestila s strani, ki vam ni dostopna.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
'''Ta viki nima vklopljenega vmesnika do e-pošte.''',
'''You must log in to use subscribtions.''':
'''Za naročilo obvestil se je treba prej prijaviti.''',
'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
'''Vpišite svoj e-poštni naslov v uporabniško nastavitveno stran, če se želite naročiti na obvestila.''',
'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
'''Naročilo na obvestila s te strani je bilo umaknjeno.''',
'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
'''Naročila z regularnim izrazom ni mogoče izbrisati na tem mestu.''',
'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
'''Regularni izraz za naročilo obvestil je mogoče spreminjati le z uporabniške nastavitvene strani.''',
'''You have been subscribed to this page.''':
'''Naročilo na obvestila o spremembah s te strani je sprejeto.''',
'''Charts are not available!''':
'''Diagrami niso na voljo!''',
'''You need to provide a chart type!''':
'''Treba je navesti tip diagramov!''',
'''Bad chart type "%s"!''':
'''Napačen ali neznan tip diagramov "%s"!''',
'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
'''Manjka obvezen atribut "%(attrname)s"''',
'''Submitted form data:''':
'''Podatki s poslanega obrazca:''',
'''Search Titles''':
'''Iskanje po naslovih''',
'''Display context of search results''':
'''Prikaži kontekst rezultatov iskanja''',
'''Case-sensitive searching''':
'''Loči med velikimi in malimi črkami pri iskanju''',
'''Search Text''':
'''Iskanje po polnem besedilu''',
'''Go To Page''':
'''Pojdi na stran''',
'''Include system pages''':
'''Vključno s sistemskimi stranmi''',
'''Exclude system pages''':
'''Brez sistemskih strani''',
'''Plain title index''':
'''Kazalo naslovov v obliki navadnega besedila''',
'''XML title index''':
'''Kazalo naslovov v obliki XML''',
'''Python Version''':
'''Različica Python''',
'''MoinMoin Version''':
'''Različica MoinMoin''',
'''Release %s [Revision %s]''':
'''Različica %s [revizija %s]''',
'''4Suite Version''':
'''Različica 4Suite''',
'''Number of pages''':
'''Število strani''',
'''Number of system pages''':
'''Število sistemskih strani''',
'''Accumulated page sizes''':
'''Skupna velikost strani''',
'''Entries in edit log''':
'''Vpisov v dnevniku''',
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
'''%(logcount)s (%(logsize)s znakov)''',
'''NONE''':
'''-''',
'''Global extension macros''':
'''Globalnih razširitvenih makrojev''',
'''Local extension macros''':
'''Lokalnih razširitvenih makrojev''',
'''Global extension actions''':
'''Globalnih razširitvenih akcij''',
'''Local extension actions''':
'''Lokalnih razširitvenih akcij''',
'''Global parsers''':
'''Globalnih sintaktičnih analizatorjev (parserjev)''',
'''Local extension parsers''':
'''Lokalnih sintaktičnih analizatorjev (parserjev)''',
'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
'''Nameščenih procesorjev (zastarelo -- uporabite raje parserje)''',
'''Disabled''':
'''Izklopljeno''',
'''Enabled''':
'''Vklopljeno''',
'''Lupy search''':
'''Iskanje Lupy''',
'''Active threads''':
'''Aktivne niti''',
'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
'''Uporabite selektivnejše iskalno geslo namesto {{{"%s"}}}''',
'''ERROR in regex \'%s\'''':
'''NAPAKA v regularnem izrazu \'%s\'''',
'''Bad timestamp \'%s\'''':
'''Neveljavena navedba časa \'%s\'''',
'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
'''Atributu "%(token)s" mora slediti "="''',
'''Expected a value for key "%(token)s"''':
'''Atribut "%(token)s" mora imeti navedeno vrednost''',
'''Wiki Markup''':
'''Označevanje viki''',
'''Print View''':
'''Izgled za tiskanje''',
'''[%d attachments]''':
'''[%d priponk]''',
'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
'''Tej strani je pripetih <a href="%(link)s">%(count)s priponk</a>.''',
'''Filename of attachment not specified!''':
'''Ime datoteke s priponko mora biti navedeno!''',
'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
'''Priponka \'%(filename)s\' ne obstaja!''',
'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
as shown below in the list of files. 
Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
since this is subject to change and can break easily.''':
'''Za sklic na priponko uporabite obliko \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
kot je prikazano spodaj v seznamu datotek. 
\'\'\'NE UPORABLJAJTE\'\'\' URL-ja povezave ob {{{[get]}}}, 
oblika tega URL-ja se namreč lahko kadarkoli spremeni in povezava bo tako prekinjena.''',
'''unzip''':
'''razpakiraj ZIP''',
'''install''':
'''namesti''',
'''No attachments stored for %(pagename)s''':
'''Stran %(pagename)s nima priponk.''',
'''Edit drawing''':
'''Spremeni risbo''',
'''Attached Files''':
'''Pripete datoteke''',
'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
'''Tej strani ne smete dodati priponk.''',
'''New Attachment''':
'''Nova priponka''',
'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
conflict, you have to rename the file that you want to upload.
Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
'''Naložitev datoteke na strežnik nikoli ne prekrije obstoječe datoteke.
Če priponka s tem imenom že obstaja, je treba preimenovati datoteko,
ki jo želite naložiti na strežnik.
Če je polje za preimenovanje prazno, se uporabi nespremenjeno ime datoteke.''',
'''File to upload''':
'''Ime datoteke, ki jo nalagate''',
'''Rename to''':
'''Preimenovati v''',
'''Upload''':
'''Naloži na strežnik''',
'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
'''Ta viki ne dovoljuje priponk!''',
'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
'''Na to stran ni dovoljeno shraniti risb.''',
'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
'''Prazna vsebina. Odstranite ne-ASCII znake z imena datoteke in poskusite znova.''',
'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
'''Ni vam dovoljeno odstraniti priponk s te strani.''',
'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
'''Dostop do priponk na tej strani vam ni dovoljen.''',
'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
'''Razpakiranje ZIP priponk na tej strani vam ni dovoljeno.''',
'''You are not allowed to install files.''':
'''Za namestitev datotek nimate pooblastil.''',
'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
'''Ogled priponk na tej strani vam ni dovoljen.''',
'''Unsupported upload action: %s''':
'''Akcija %s pri nalaganju na strežnik ni podprta''',
'''Attachments for "%(pagename)s"''':
'''Priponke na strani "%(pagename)s"''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
'''Priponka \'%(target)s\' (ime \'%(filename)s\') že obstaja na strežniku.''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
'''Priponka \'%(target)s\' je shranjena pod imenom \'%(filename)s\', %(bytes)d znakov.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
'''Priponka \'%(filename)s\' izbrisana.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
'''Priponka \'%(filename)s\' nameščena.''',
'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
'''Namestitev datoteke \'%(filename)s\' ni uspela.''',
'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
'''Datoteka %s ne vsebuje MoinMoin paketa.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
'''ZIP priponke \'%(filename)s\' ni bilo mogoče razpakirati, ker bi nastale datoteke zavzele preveč prostora (zmanjka %(space)d kB).''',
'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
'''ZIP priponke \'%(filename)s\' ni bilo mogoče razpakirati, ker bi nastalo preveč datotek (preseženo za %(count)d datotek).''',
'''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
'''ZIP datoteka \'%(filename)s\' je razpakirana.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''':
'''ZIP priponke \'%(filename)s\' ni bilo mogoče razpakirati zaradi enega od razlogov: datoteke prevelike, vsebuje le .zip datoteke, ime že obstaja ali vsebuje datoteke v podimenikih.''',
'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
'''Datoteka %(target)s ni ZIP arhiv.''',
'''Attachment \'%(filename)s\'''':
'''Priponka \'%(filename)s\'''',
'''Package script:''':
'''Skript paketa:''',
'''File Name''':
'''Ime datoteke''',
'''Modified''':
'''Zadnja sprememba''',
'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
'''Neznan tip priponke, zato je ni mogoče neposredno vključiti v stran.''',
'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
'''[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s na strani %(pagename)s''',
'''You are not allowed to delete this page.''':
'''Te strani vam ni dovoljeno izbrisati.''',
'''This page is already deleted or was never created!''':
'''Ta stran je že izbrisana ali pa ni nikoli obstajala!''',
'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
'''Za brisanje strani uporabite interaktivni uporabniški vmesnik!''',
'''Really delete this page?''':
'''Zares zbrisati to stran?''',
'''Delete''':
'''Brisanje''',
'''Optional reason for the deletion''':
'''Razlog za brisanje (neobvezno)''',
'''No pages like "%s"!''':
'''Nobena stran ni podobna "%s"!''',
'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
'''Natanko ena stran je podobna "%s", preusmerjanje tja ...''',
'''Pages like "%s"''':
'''Strani, ki so podobne "%s"''',
'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
'''%(matchcount)d %(matches)s za "%(title)s"''',
'''Local Site Map for "%s"''':
'''Struktura spletne predstavitve na "%s"''',
'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
'''Na tem vikiju ni dovoljeno preimenovanje strani!''',
'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
'''Za preimenovanje strani uporabite interaktivni uporabniški vmesnik!''',
'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
'''Preimenovanje strani ni uspelo, napaka datotečnega sistema: %s.''',
'''Rename Page''':
'''Preimenuj stran''',
'''New name''':
'''Novo ime''',
'''Optional reason for the renaming''':
'''Razlog za preimenovanje (neobvezno)''',
'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'

Try a different name.''':
'''\'\'\'Stran z imenom {{{\'%s\'}}} že obstaja.\'\'\'
Uporabite drugačno ime.''',
'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
'''(vključno z %(localwords)d %(pagelink)s)''',
'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
'''Naslednjih %(badwords)d spodaj poudarjenih besed ni v slovarju z %(totalwords)d besedami %(localwords)s:''',
'''Add checked words to dictionary''':
'''Dodaj označene besede v slovar''',
'''No spelling errors found!''':
'''Ni očitnih tipkarskih napak!''',
'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
'''Na strani, ki vam ni dostopna za branje, ne morete iskati tipkarskih napak.''',
'''Title Search: "%s"''':
'''Iskanje po naslovih: "%s"''',
'''Full Text Search: "%s"''':
'''Iskanje po polnem besedilu: "%s"''',
'''Full Link List for "%s"''':
'''Celotni seznam povezav za "%s"''',
'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
'''Nove strani s praznim imenom ni mogoče narediti, navedite ime.''',
'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
'''Naloži novo priponko "%(filename)s" na strežnik''',
'''Create new drawing "%(filename)s"''':
'''Tvori novo risbo "%(filename)s"''',
'''Edit drawing %(filename)s''':
'''Spremeni risbo %(filename)s''',
'''Invalid include arguments "%s"!''':
'''Neveljavni argumenti pri "Include": "%s"!''',
'''Nothing found for "%s"!''':
'''Ni takih označb "%s"!''',
'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
'''Nepoznana ali nepodprta navigacijska shema \'%(scheme)s\'!''',
'''No parent page found!''':
'''Ta stran nima nadrejene strani!''',
'''Wiki''':
'''Viki''',
'''Slideshow''':
'''Samodejna predstava''',
'''Start''':
'''Začni''',
'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
'''Slika %(pos)d od %(size)d''',
'''No orphaned pages in this wiki.''':
'''V tem vikuju ni osirotelih strani (takih brez staršev).''',
'''No quotes on %(pagename)s.''':
'''Na strani %(pagename)s ni citatov.''',
'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
'''Naložitev priponke \'%(filename)s\'.''',
'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
'''Risba \'%(filename)s\' je shranjena.''',
'''%(mins)dm ago''':
'''pred %(mins)dm''',
'''(no bookmark set)''':
'''(knjižni zaznamek ni postavljen)''',
'''(currently set to %s)''':
'''(trenutno nastavljeno na %s)''',
'''Delete Bookmark''':
'''Briši knjižni zaznamek''',
'''Set bookmark''':
'''Postavi knjižni zaznamek''',
'''set bookmark''':
'''postavi knjižni zaznamek''',
'''[Bookmark reached]''':
'''[Prišli smo do knjižnega zaznamka]''',
'''Markup''':
'''Označevanje''',
'''Display''':
'''Prikaz''',
'''Filename''':
'''Ime datoteke''',
'''Download XML export of this wiki''':
'''Pripravi vsebino tega vikija za izvoz v obliki XML''',
'''No wanted pages in this wiki.''':
'''V tem vikiju ni pogrešanih strani (na katere so usmerjene povezave, a ne obstajajo).''',
'''Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils.''':
'''Prikaz \'\'reStructured\'\' besedila ni mogoč, namestite \'\'docutils\'\'.''',
'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
'''**Dovoljeno število \'\'include\'\' ukazov je preseženo**''',
'''**Could not find the referenced page: %s**''':
'''**Stran, na katero se sklicujemo, ne obstaja: %s**''',
'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
'''Za "%(key)s" pričakujemo "%(wanted)s", stoji pa "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
'''Pred "%(token)s" bi moralo stati celo število "%(key)s"''',
'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Za "%(key)s" bi moralo stati celo število "%(arg)s"''',
'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Za "%(key)s" bi morala biti navedena vrednost barve "%(arg)s"''',
'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
'''Opcija XSLT je izklopljena, več o tem v: HelpOnConfiguration.''',
'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
'''Obdelava XSLT ni na razpolago, namestite \'\'4suite\'\' 1.x.''',
'''%(errortype)s processing error''':
'''Napaka pri obdelavi "%(errortype)s"''',
'''Views/day''':
'''obiskov/dan''',
'''Edits/day''':
'''oprememb/dan''',
'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
'''%(chart_title)s za %(filterpage)s''',
'''green=view
red=edit''':
'''zeleno=ogled
rdeče=sprememba''',
'''date''':
'''datum''',
'''# of hits''':
'''število zadetkov''',
'''Page Size Distribution''':
'''Razporeditev velikosti strani''',
'''page size upper bound [bytes]''':
'''zgornja meja velikosti strani [znakov]''',
'''# of pages of this size''':
'''število strani v tem velikostnem razredu''',
'''User agent''':
'''tip bralnika''',
'''Others''':
'''ostalo''',
'''Distribution of User-Agent Types''':
'''Razporeditev po tipih bralnikov''',
'''Unsubscribe''':
'''Preklic naročila na obvestila''',
'''Home''':
'''Domov''',
'''[RSS]''':
'''[RSS]''',
'''[DELETED]''':
'''[IZBRISANO]''',
'''[UPDATED]''':
'''[POSODOBLJENO]''',
'''[NEW]''':
'''[NOVO]''',
'''[DIFF]''':
'''[RAZLIKE]''',
'''[BOTTOM]''':
'''[NA-KONEC]''',
'''[TOP]''':
'''[NA-VRH]''',
'''Click to do a full-text search for this title''':
'''Iskanje tega naslova po polnem besedilu strani''',
'''Logout''':
'''Odjava''',
'''Clear message''':
'''Odstrani tole obvestilo''',
'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
'''nazadnje spreminjano ob %(time)s, spreminjal %(editor)s''',
'''last modified %(time)s''':
'''zadnja sprememba ob %(time)s''',
'''Search:''':
'''Iskanje:''',
'''Text''':
'''po besedilu''',
'''Titles''':
'''po naslovih''',
'''Search''':
'''Išči''',
'''More Actions:''':
'''Druge možnosti:''',
'''------------''':
'''------------''',
'''Raw Text''':
'''Izvorno besedilo''',
'''Delete Cache''':
'''Briši predspomin''',
'''Delete Page''':
'''Izbriši to stran''',
'''Like Pages''':
'''Podobne strani''',
'''Local Site Map''':
'''Struktura predstavitve''',
'''Do''':
'''Izvedi!''',
'''Edit (Text)''':
'''Spremeni (izvorno)''',
'''Edit (GUI)''':
'''Spremeni (GUI)''',
'''Immutable Page''':
'''Nespremenljiva stran''',
'''Remove Link''':
'''Odstrani povezavo''',
'''Add Link''':
'''Dodaj povezavo''',
'''Attachments''':
'''Priponke''',
'''Show %s days.''':
'''Prikaži %s dni.''',
'''Or try one of these actions:''':
'''Ali pa poskusi z:''',
'''Page''':
'''Stran''',
'''User''':
'''Uporabnik''',
'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
'''Žal strani ni mogoče shraniti, ker vsebina "%(content)s" ni dovoljena v tem vikiju.''',
'''Line''':
'''Vrstica''',
'''Deletions are marked like this.''':
'''Zbrisani deli so označeni takole.''',
'''Additions are marked like this.''':
'''Dodani deli so označeni takole.''',
'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
'''Priklop na e-poštni streznik \'%(server)s\' ni uspel: %(reason)s''',
'''Mail not sent''':
'''E-pošta ni bila odposlana''',
'''Mail sent OK''':
'''E-pošta je bila uspešno odposlana''',
'''FrontPage''':
'''PrvaStran''',
'''RecentChanges''':
'''ZadnjeSpremembe''',
'''TitleIndex''':
'''KazaloNaslovov''',
'''WordIndex''':
'''KazaloBesed''',
'''FindPage''':
'''PoiščiStran''',
'''SiteNavigation''':
'''NavigacijaPoPredstavitvi''',
'''HelpContents''':
'''PomočVsebina''',
'''HelpOnFormatting''':
'''PomočOblikovanje''',
'''UserPreferences''':
'''UporabniškeNastavitve''',
'''WikiLicense''':
'''VikiLicenca''',
'''MissingPage''':
'''ManjkajočeStrani''',
'''MissingHomePage''':
'''ManjkajočeOsebneStrani''',
'''Mon''':
'''pon''',
'''Tue''':
'''tor''',
'''Wed''':
'''sre''',
'''Thu''':
'''čet''',
'''Fri''':
'''pet''',
'''Sat''':
'''sob''',
'''Sun''':
'''ned''',
'''AttachFile''':
'''PripniDatoteko''',
'''DeletePage''':
'''BrišiStran''',
'''LikePages''':
'''PodobneStrani''',
'''LocalSiteMap''':
'''StrukturaPredstavitve''',
'''RenamePage''':
'''PreimenujStran''',
'''SpellCheck''':
'''PoiščiTipkarskeNapake''',
}