view MoinMoin/i18n/ca.MoinMoin.po @ 2374:629dea07759f

do not parse single-quoted page names as quoted fixes bugs with ['text_html'] being a link
author Johannes Berg <johannes AT sipsolutions DOT net>
date Thu, 12 Jul 2007 14:40:06 +0200
parents 402275b0dac7
children 6a707c041132
line wrap: on
line source
## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language ca

#
# MoinMoin ca system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: moin 0.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-29 23:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-11 17:32+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: català\n"
"X-Language-in-English: Catalan\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Aquest wiki no té habilitat el processament de correu.\n"
"Contacteu amb el responsable del wiki, que pot habilitar el correu."

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Proveïu una adreça de correu vàlida"

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr ""
"No s'ha trobat cap compte que concorde amb l'adreça de correu «%(email)s»."

msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
msgstr ""
"Utilitzeu PreferènciesUsuari per a canviar els vostres paràmetres o crear un "
"compte."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "El nom d'usuari és buit. Introduïu un nom d'usuari."

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"El nom d'usuari {{{«%s»}}} és invàlid.\n"
"El nom pot contenir qualsevol caràcter alfanumèric Unicode, amb un espai "
"opcional entre paraules. Noms de grups de pàgines no estan permesos."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Aquest nom d'usuari ja pertany a algú."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Les contrasenyes no concorden!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Especifiqueu una contrasenya."

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Doneu la vostra adreça de correu electrònic. Si perdeu la vostra informació "
"d'entrada, podeu recuperar-la per correu."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Aquest correu electrònic ja pertany a algú."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"S'ha creat el compte d'usuari! Podeu utilitzar aquest compte per a entrar."

msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
msgstr ""
"Utilitzeu PreferènciesUsuari per a canviar els paràmetres del compte "
"d'usuari seleccionat"

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "No s'ha pogut carregar el tema «%(theme_name)s."

msgid "User preferences saved!"
msgstr "S'han desat les preferències de l'usuari!"

msgid "Default"
msgstr "Per defecte"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Configuració del navegador>"

msgid "the one preferred"
msgstr "el preferit"

msgid "free choice"
msgstr "selecció lliure"

msgid "Select User"
msgstr "Seleccioneu un usuari"

msgid "Save"
msgstr "Desa"

msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Tema preferit"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Preferències de l'editor"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Mostra l'editor a la interfície"

msgid "Time zone"
msgstr "Fus horari"

msgid "Your time is"
msgstr "L'hora actual és"

msgid "Server time is"
msgstr "L'hora al servidor és"

msgid "Date format"
msgstr "Format de la data"

msgid "Preferred language"
msgstr "Llengua preferida"

msgid "General options"
msgstr "Opcions generals"

msgid "Quick links"
msgstr "Enllaços ràpids"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr ""
"Aquesta llista no funciona, a no ser que hagueu introduït una adreça de "
"correu electrònic vàlida."

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Pàgines de wiki subscrites (una expressió regular per línia)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Crea un perfil"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Envia'm les dades del meu compte"

msgid "Email"
msgstr "Correu electrònic"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
"password, go to %(sendmypasswordlink)s."
msgstr ""
"Per a crear un compte o recuperar una contrasenya perduda, vegeu la pàgina %"
"(userprefslink)s."

msgid "Name"
msgstr "Nom"

msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"

msgid "Login"
msgstr "Entrada"

msgid "Action"
msgstr "Acció"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "S'esperava que «=» seguira a «%(token)s»"

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "S'esperava un valor per a la clau «%(token)s»"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "No teniu permís per a editar aquesta pàgina."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "La pàgina és immutable!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "No es poden editar les revisions antigues!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"El blocatge que mantenieu ha expirat. Prepareu-vos per als conflictes "
"d'edició!"

#, fuzzy, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Previsualització de «%(pagename)s»"

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Edita «%(pagename)s»"

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Previsualització de «%(pagename)s»"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "El vostre blocatge d'edició sobre %(lock_page)s ha expirat!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "El vostre blocatge d'edició sobre %(lock_page)s expirarà en # minuts."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "El vostre blocatge d'edició sobre %(lock_page)s expirarà en # segons."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Algú ha suprimit aquesta pàgina mentre l'estaveu editant!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Algú ha canviat aquesta pàgina mentre l'estaveu editant!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Algú ha desat aquesta pàgina mentre l'estaveu editant!\n"
"Comproveu la pàgina i després deseu-la. No la deseu així com està!"

#, fuzzy
msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Contingut de la pàgina nova carregada des de %s]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Contingut de la pàgina nova carregada des de %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[No s'ha trobat la plantilla %s]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[No podeu llegir %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''[[BR]]Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Descriviu %s ací."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Comprova l'ortografia"

msgid "Save Changes"
msgstr "Desa els canvis"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Polsar '''%(save_button_text)s''' posa els teus canvis sota la llicència %"
"(license_link)s.\n"
"Si no voleu això, polseu '''%(cancel_button_text)s''' per a cancel·lar els "
"vostres canvis."

msgid "Preview"
msgstr "Previsualitza"

msgid "Text mode"
msgstr "Mode text"

msgid "Load Draft"
msgstr ""

msgid "Comment:"
msgstr "Comentari:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Cap afegit>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Afegeix a: %(category)s"

msgid "Trivial change"
msgstr "Canvi trivial"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Suprimeix els espais del final de les línies"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr ""

msgid ""
"The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at least."
msgstr ""

msgid "Invalid username or password."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "El paquet necessita una versió més nova del MoinMoin (almenys %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "No s'ha establert el nom del tema."

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr ""
"La instal·lació de fitxers de tema només està implementada per a servidors "
"de tipus individual."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "La instal·lació de «%(filename)s» ha fallat."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "El fitxer %s no és un fitxer de paquet MoinMoin."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "La pàgina %s no existeix."

msgid "Invalid package file header."
msgstr ""

msgid "Package file format unsupported."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "No s'ha trobat el fitxer %s al paquet."

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "No s'han desat els vostres canvis!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "El nom de la pàgina és massa llarg, proveu un nom més curt."

msgid "GUI Mode"
msgstr "Mode amb interfície gràfica"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "S'ha cancel·lat l'edició."

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "No podeu canviar el nom a pàgines buides."

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Ja existeix una pàgina amb el nom {{{%s}}}.'''\n"
"\n"
"Proveu amb un nom diferent."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr ""
"No s'ha pogut canviar el nom de la pàgina degut a un error del sistema de "
"fitxers: %s."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "No teniu permís per a recuperar aquesta pàgina."

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Gràcies pels vostres canvis. S'aprecia la vostra atenció als detalls."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "S'ha suprimit la pàgina «%s» amb èxit."

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Benvolgut usuari del Wiki,\n"
"\n"
"Esteu subscrit a una pàgina o categoria del wiki en «%(sitename)s» per a les "
"notificacions de canvis.\n"
"\n"
"%(editor)s ha canviat la pàgina següent:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"El comentari sobre el canvi és:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Pàgina nova:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "No s'han trobat diferències!\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s Actualització%(trivial)s de «%(pagename)s per %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr " trivial "

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Estat de l'enviament dels correus de notificació:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr ""
"No s'ha pogut blocar la pàgina. S'ha produït un error no esperat (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "No s'ha pogut blocar la pàgina. Manca el fitxer «current»?"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "No teniu permís per a editar aquesta pàgina."

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "No podeu desar pàgines buides."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Ja heu desat aquesta pàgina."

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Ja heu editat aquesta pàgina! No utilitzeu el botó «Enrere»."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "No heu canviat el contingut de la pàgina, no es desa!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"No podeu canviar els ACL en aquesta pàgina ja que no teniu permisos "
"d'administració sobre ella."

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"El blocatge de %(owner)s ha expirat fa %(mins_ago)d minuts, i ara teniu el "
"blocatge sobre la pàgina."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Altres usuaris tindran les edicions ''blocades'' en aquesta pàgina fins a %"
"(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"S'''avisarà'' a altres usuaris fins a %(bumptime)s que esteu editant aquesta "
"pàgina."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Useu el botó Previsualitza per a estendre el periode de blocatge."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Aquesta pàgina està ''blocada'' per %(owner)s per a editar fins a %"
"(timestamp)s, és a dir, durant %(mins_valid)d minuts."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"%(owner)s ha obert aquesta pàgina per a editar o l'ha previsualitzat per "
"última vegada el %(timestamp)s.[[BR]]\n"
"'''Haurieu d'''evitar editar'' aquesta pàgina durant almenys els pròxims %"
"(mins_valid)d minuts,\n"
"per a evitar conflictes d'edició.'''[[BR]]\n"
"Per a abandonar l'editor, premeu el botó Cancel·la."

msgid "<unknown>"
msgstr "<desconegut>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/%s?action=login\n"
msgstr ""
"Nom d'entrada: %s\n"
"\n"
"Contrasenya d'entrada: %s\n"
"\n"
"URL d'entrada: %s/%s?action=login\n"

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
"known password.\n"
msgstr ""
"Algú ha demanat que s'envien les dades del vostre compte a aquesta adreça de "
"correu.\n"
"\n"
"Si heu perdut la vostra contrasenya, utilitzeu les següents dades i "
"simplement introduïu la contrasenya TAL I COM ES MOSTRA al camp de "
"contrasenya del wiki (utilitzeu copia i enganxa per a fer-ho).\n"
"\n"
"Quan hagueu entrat, és una bona idea establir una contrasenya nova que "
"pogueu recordar.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Les dades del vostre compte wiki"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"La còpia de seguretat dels continguts d'aquesta pàgina és obsoleta i no "
"s'inclourà als resultats de les recerques."

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Revisió %(rev)d del %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "S'ha redirigit des de la pàgina «%(page)s»"

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Aquesta pàgina redirigeix a la pàgina «%(page)s»"

#, python-format
msgid ""
"~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
"To use this form on other pages, insert a\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"macro call.-~\n"
msgstr ""
"~-Si envieu aquest formulari, es mostraran els valors enviats.\n"
"Per a utilitzar aquest formulari en altres pàgines, inseriu una crida de "
"macro\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]].-~\n"

msgid "Create New Page"
msgstr "Crea una pàgina nova"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "No teniu permís per a visualitzar aquesta pàgina."

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "seconds"
msgstr "%.2f segons"

#, fuzzy
msgid "Previous"
msgstr "Previsualitza"

#, fuzzy
msgid "Next"
msgstr "Text"

msgid "current"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "modificat per última vegada el %(time)s"

msgid "match"
msgstr "coincidència"

msgid "matches"
msgstr "coincidències"

msgid "Go To Page"
msgstr "Vés a la pàgina"

msgid "Include system pages"
msgstr "Inclou les pàgines del sistema"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Exclou les pàgines del sistema"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Utilitzeu un terme més selectiu en comptes de {{{«%s»}}}"

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "ERROR en l'expressió regular «%s»"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "Marca de temps «%s» invàlida"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "L'esquema de navegació «%(scheme)s» no està implementat."

msgid "No parent page found!"
msgstr "No s'ha trobat la pàgina pare."

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Edit"
msgstr "Edita"

msgid "Slideshow"
msgstr "Presentació"

msgid "Start"
msgstr "Inici"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Diapositiva %(pos)d de %(size)d"

msgid "Search Titles"
msgstr "Cerca els títols"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Mostra el context dels resultats de la recerca"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Recerques amb diferència entre majúscules i minúscules"

msgid "Search Text"
msgstr "Text a cercar"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Apuja una nova adjunció «%(filename)s»"

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
msgstr ""

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "No hi ha pàgines orfes en aquest wiki."

msgid "Python Version"
msgstr "Versió de Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Versió de MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Llançament %s [Revisió %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Versió de 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Nombre de pàgines"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Nombre de pàgines del sistema"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Mida acumulada de les pàgines"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr ""

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Entrades al registre d'edició"

msgid "NONE"
msgstr "CAP"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Macros d'extensions globals"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Macros d'extensions locals"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Accions d'extensions globals"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Accions d'extensions locals"

msgid "Global parsers"
msgstr "Analitzadors globals"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Analitzadors d'extensions locals"

msgid "Disabled"
msgstr "Inhabilitat"

msgid "Enabled"
msgstr "Habilitat"

msgid "index available"
msgstr ""

msgid "index unavailable"
msgstr ""

msgid "N/A"
msgstr "N/D"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr ""

msgid "Xapian search"
msgstr "Cerca Xapian"

#, fuzzy
msgid "Xapian Version"
msgstr "Cerca Xapian"

#, fuzzy
msgid "Xapian stemming"
msgstr "Cerca Xapian"

msgid "Active threads"
msgstr "Fils actius"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "No hi ha cites en %(pagename)s."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Pujada de l'adjuntació «%(filename)s»."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "S'ha suprimit l'adjunció «%(filename)s»."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "S'ha desat el dibuix «%(filename)s»."

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Torna a la revisió %(rev)d."

#, fuzzy, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Adjuncions per a «%(pagename)s»"

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "fa %(mins)dm"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(cap adreça d'interès establida)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(actualment establit a %s)"

#, fuzzy
msgid "Delete bookmark"
msgstr "Suprimeix l'adreça d'interès"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Estableix l'adreça d'interès"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[S'ha arribat a una adreça d'interès]"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Els arguments «%s» no són vàlids per a include."

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "No s'ha trobat res per a «%s»."

msgid "edit"
msgstr "edita"

msgid "Contents"
msgstr "Continguts"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Heu de proveir un tipus de gràfica."

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "El tipus de gràfica «%s» és invàlid."

#, fuzzy
msgid "Search for items"
msgstr "Cerca els títols"

msgid "containing all the following terms"
msgstr ""

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr ""

msgid "not containing the following terms"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "belonging to one of the following categories"
msgstr "Aquesta pàgina enllaça a la pàgina següent:"

msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "any language"
msgstr "Llengua preferida"

msgid "Language"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "File Type"
msgstr "Nom del fitxer"

#, fuzzy
msgid "Search only in titles"
msgstr "Cerca els títols"

#, fuzzy
msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Recerques amb diferència entre majúscules i minúscules"

msgid "Exclude underlay"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No system items"
msgstr "Nombre de pàgines del sistema"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr ""

msgid "Go get it!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Check your argument %s"
msgstr ""

msgid "Markup"
msgstr "Marcat"

msgid "Display"
msgstr "Visualització"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "No hi ha cap pàgina dessitjada en aquest wiki."

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Ha fallat la connexió al servidor de correu «%(server)s»: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "No s'ha enviat el correu"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "S'ha enviat el correu amb èxit"

msgid "Date"
msgstr "Date"

msgid "From"
msgstr ""

msgid "To"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Content"
msgstr "Continguts"

msgid "Attachments"
msgstr "Adjuncions"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "L'opció XSLT està inhabilitada, mireu en HelpOnConfiguration."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "El processament d'XSLT no està disponible. Instal·leu 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "S'ha produït un error de processament %(errortype)s "

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr ""
"S'esperava «%(wanted)s» després de «%(key)s», s'ha obtingut «%(token)s»"

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "S'esperava un enter «%(key)s» abans de «%(token)s»"

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "S'esperava un enter «%(arg)s» després de «%(key)s»"

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "S'esperava un valor de color «%(arg)s» després de «%(key)s»"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr "No és possible renderitzar text reStructurat. Instal·leu Docutils."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**S'ha superat el nombre màxim de includes permès**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**No s'ha trobat la pàgina referenciada: %s**"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
msgstr "Crea un dibuix nou «%(filename)s»"

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s"
msgstr "Edita el dibuix %(filename)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr ""

msgid "Line"
msgstr "Línia"

msgid "No differences found!"
msgstr "No s'han trobat diferències!"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Les supressions es marquen així."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Els afegiments es marquen així."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"No es pot desar la pàgina perquè no s'admet «%(content)s» en aquest wiki."

msgid "Page"
msgstr "Pàgina"

msgid "User"
msgstr "Usuari"

msgid "Diffs"
msgstr "Diferències"

msgid "Info"
msgstr "Informació"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Desubscriu"

msgid "Subscribe"
msgstr "Subscriu-me"

msgid "Raw"
msgstr "Cru"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Imprimeix"

msgid "View"
msgstr "Visualitza"

msgid "Home"
msgstr "Inici"

msgid "Up"
msgstr "Amunt"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[SUPRIMIDA]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[ACTUALITZADA]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr ""

msgid "[CONFLICT]"
msgstr ""

msgid "[NEW]"
msgstr "[NOVA]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[DIFERÈNCIES]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[INFERIOR]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[SUPERIOR]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Feu clic per a fer una cerca del text complet per a aquest títol"

msgid "Preferences"
msgstr "Preferències"

msgid "Logout"
msgstr "Surt"

msgid "Clear message"
msgstr "Neteja el missatge"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "editat per darrera vegada el %(time)s per %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "modificat per última vegada el %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Cerca:"

msgid "Text"
msgstr "Text"

msgid "Titles"
msgstr "Títols"

msgid "Search"
msgstr "Cerca"

msgid "More Actions:"
msgstr "Més accions:"

msgid "------------"
msgstr "------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Text cru"

msgid "Print View"
msgstr "Previsualització d'impressió"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Suprimeix la memòria cau"

msgid "Rename Page"
msgstr "Canvia el nom de la pàgina"

msgid "Delete Page"
msgstr "Suprimeix la pàgina"

msgid "Like Pages"
msgstr "Pàgines semblants"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Mapa del lloc"

msgid "My Pages"
msgstr "Les meues pàgines"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Subscriu l'usuari"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Suprimeix el spam"

#, fuzzy
msgid "Revert to this revision"
msgstr "Torna a la revisió %(rev)d."

msgid "Package Pages"
msgstr "Pàgines de paquets"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Renderitza com a Docbook"

msgid "Do"
msgstr "Fes"

#, fuzzy
msgid "Comments"
msgstr "Comentari"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Edita (text)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Edita (interfície gràfica)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Pàgina no modificable"

msgid "Remove Link"
msgstr "Suprimeix un enllaç"

msgid "Add Link"
msgstr "Afegeix un enllaç"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Mostra %s dies."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Marcat del Wiki"

msgid "DeleteCache"
msgstr "Suprimeix la memòria cau"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(%s a la memòria cau)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "O proveu amb una d'aquestes accions:"

msgid "FrontPage"
msgstr "PàginaPrincipal"

msgid "RecentChanges"
msgstr "CanvisRecents"

msgid "TitleIndex"
msgstr "ÍndexTítols"

msgid "WordIndex"
msgstr "ÍndexParaules"

msgid "FindPage"
msgstr "CercaUnaPàgina"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "NavegacióLloc"

msgid "HelpContents"
msgstr "ContingutsAjuda"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "QuantAlFormat"

msgid "UserPreferences"
msgstr "PreferènciesUsuari"

msgid "WikiLicense"
msgstr "LlicènciaDelWiki"

msgid "MissingPage"
msgstr "PàginaInexistent"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "PàginaInicialInexistent"

msgid "Mon"
msgstr "dl"

msgid "Tue"
msgstr "dm"

msgid "Wed"
msgstr "dc"

msgid "Thu"
msgstr "dj"

msgid "Fri"
msgstr "dv"

msgid "Sat"
msgstr "ds"

msgid "Sun"
msgstr "dm"

msgid "AttachFile"
msgstr "AdjuntaFitxer"

msgid "DeletePage"
msgstr "SuprimeixPàgina"

msgid "LikePages"
msgstr "PàginesSemblants"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "MapaDelLloc"

msgid "RenamePage"
msgstr "ReanomenaPàgina"

msgid "SpellCheck"
msgstr "ComprovacióOrtogràfica"

#, fuzzy, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Voleu executar l'acció %(actionname)s?"

#, fuzzy, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "No teniu permís per a %s aquesta pàgina."

msgid "Login and try again."
msgstr "Entreu i torneu a provar."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Les gràfiques no estan disponibles."

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Distribució de mides de pàgina"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "marge superior de mides de pàgina [octets]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "# de pàgines amb aquesta mida"

msgid "User agent"
msgstr "Agent d'usuari"

msgid "Others"
msgstr "Altres"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Distribució de tipus d'«User-Agent»"

msgid "Views/day"
msgstr "Visualitzacions/dia"

msgid "Edits/day"
msgstr "Edicions/dia"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Peticions i edicions de la pàgina"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s per a %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"verd=visualització\n"
"roig=edició"

msgid "date"
msgstr "data"

msgid "# of hits"
msgstr "# de peticions"

msgid ""
" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Èmfasi:: [[Verbatim('')]]''cursiva''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''negreta'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''negreta "
"cursiva'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''combinació ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''negreta'''[[Verbatim(''')]] i cursiva''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] regla horitzontal.\n"
" Encapçalaments:: [[Verbatim(=)]] Títol 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] "
"Títol 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Títol 3 [[Verbatim(===)]];  "
"[[Verbatim(====)]] Títol 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Títol 5 "
"[[Verbatim(=====)]].\n"
" Llistes:: espai i algun dels següents: pics *; 1., a., A., i., I. llistes "
"numerades; 1.#n comença a numerar des de n; només espai sagna.\n"
" Enllaços:: [[Verbatim(JuntaParaulesAmbMajúscules)]]; [[Verbatim([\"claus i "
"cometes dobles\"])]]; url; [url]; [etiqueta de l'url].\n"
" Taules:: || text de la cel·la |||| text de ce·les que ocupen dos columnes "
"||;  no s'admet espai en blanc després de taules o títols.\n"
"\n"
"(!) Per a obtindre més ajuda, vegeu HelpOnEditing o SyntaxReference.\n"

msgid ""
"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ---- \n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For more help, see the \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"
msgstr ""
"Èmfasi: <i>*cursiva*</i> <b>**bold</b> ``amplada fixa``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Capçaleres: Capçalera 1 Capçalera 2 Capçalera 3\n"
"      =========== ----------- ~~~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Regla horitzontal: ----\n"
"Enllaços: SubratllatFinal_ `múltiples paraules amb cometa invertida`_ "
"extern_\n"
"\n"
".. _extern: http://lloc-extern.net/mec/\n"
"\n"
"Llistes: pics * ; 1., a. elements numerats.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) Per a obtindre més ajuda, vegeu la\n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"referència ràpida de reStructuredText\n"
"</a>.\n"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Desubscriu-me"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Publica el meu correu electrònic (i no la meua pàgina principal del wiki a "
"la informació de l'autor"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Obre l'editor en fer doble clic"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Després d'entrar, salta a l'última pàgina visitada"

msgid "Show comment sections"
msgstr ""

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Mostra un signe d'interrogació per a enllaços a pàgines no existents"

msgid "Show page trail"
msgstr "Mostra el recorregut per les pàgines"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Mostra la barra d'eines amb icones"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Mostra els enllaços superiors/inferiors als encapçalaments"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Mostra diffs atractius"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Afegeix espais als noms de wiki mostrats"

msgid "Remember login information"
msgstr "Recorda la informació d'entrada"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Subscriu-me a canvis trivials"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Inhabilita aquest compte permanentment"

msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
msgstr "(Useu Nom''''''Cognom)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Sobrenom"

msgid "Password repeat"
msgstr "Contrasenya (comprovació)"

msgid "(Only for password change or new account)"
msgstr "(Només per a canvis de contrasenya o comptes nous)"

msgid "User CSS URL"
msgstr "URL del CSS de l'usuari"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Deixeu-ho en blanc per a inhabilitar el CSS de l'usuari)"

msgid "Editor size"
msgstr "Mida de l'editor"

msgid "Do it."
msgstr "Fes-ho."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Voleu executar l'acció %(actionname)s?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Heu d'entrar per a afegir un enllaç ràpid"

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "S'ha suprimit el vostre enllaç ràpid a aquesta pàgina."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "S'ha afegit un enllaç ràpid a aquesta pàgina."

#, python-format
msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
msgstr ""
"El nom d'usuari és desconegut: {{{«%s»}}}. Introduïu un nom d'usuari i "
"contrasenya."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Manca la contrasenya. Introduïu el nom d'usuari i contrasenya."

msgid "Sorry, login failed."
msgstr "Ha fallat l'entrada."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d adjuncions]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Hi ha <a href=\"%(link)s\">%(count)s adjuncions</a> emmagatzemats per a "
"aquesta pàgina."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "El nom del fitxer per a l'adjunció no s'ha especificat."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "L'adjunció «%(filename)s» no existeix."

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Per a referir-vos a les adjuncions d'una pàgina, utilitzeu '''{{{attachment:"
"nom_del_fitxer}}}''', \n"
"com es mostra a continuació en la llista de fitxers. \n"
"'''No''' utilitzeu l'URL de l'enllaç {{{[get]}}}, \n"
"ja que aquest pot canviar i es pot trencar fàcilment."

msgid "del"
msgstr "suprimeix"

msgid "move"
msgstr ""

msgid "get"
msgstr "obté"

msgid "view"
msgstr "visualitza"

msgid "unzip"
msgstr "desempaqueta"

msgid "install"
msgstr "instal·la"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "No hi ha cap adjunció emmagatzemada per a %(pagename)s"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Edita el dibuix"

msgid "New Attachment"
msgstr "Adjunció nova"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
"used."
msgstr ""
"Una pujada mai sobreescriurà un fitxer existent. Si hi ha un conflicte de "
"noms,\n"
"haureu de canviar en nom del fitxer que voleu pujar.\n"
"Si no, si «Canvia el nom a» es deixa en blanc, s'utilitzarà el nom original\n"
"del fitxer."

msgid "File to upload"
msgstr "Fitxer per a apujar"

msgid "Rename to"
msgstr "Reanomena a"

msgid "Upload"
msgstr "Apuja"

msgid "Attached Files"
msgstr "Fitxers adjunts"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "No teniu permís per a adjuntar un fitxer a aquesta pàgina."

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "No es permeten adjuncions de fitxers en aquest wiki,"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "No teniu permís per a desar un dibuix en aquesta pàgina."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"No hi ha contingut del fitxer. Suprimiu els caracters no ASCII del nom del "
"fitxer i torneu-ho a provar."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "No teniu permís per a suprimir adjuncions en aquesta pàgina."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "No teniu permís per a obtindre adjuncions des d'aquesta pàgina."

msgid "Move aborted!"
msgstr ""

msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
msgstr ""

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "No teniu permís per a obtindre adjuncions des d'aquesta pàgina."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "No teniu permís per a decomprimir les adjuncions d'aquesta pàgina."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "No teniu permís per a instal·lar fitxers."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "No teniu permís per a visualitzar adjuncions d'aquesta pàgina."

#, python-format
msgid "Unsupported upload action: %s"
msgstr "Acció de pujada no implementada: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Adjuncions per a «%(pagename)s»"

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"S'ha desat l'adjunció «%(target)s» (nom remot «%(filename)s») amb %(bytes)d "
"octets."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "L'adjunció «%(target)s» (remote name «%(filename)s») ja existeix."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' already exists."
msgstr "S'ha instal·lat l'adjunció «%(filename)s»."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' moved to %(page)s."
msgstr "L'adjunció «%(filename)s» no existeix."

msgid "Nothing changed"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page %(newpagename)s does not exists or you don't have enough rights."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Move aborted because empty page name"
msgstr "No podeu canviar el nom a pàgines buides."

#, fuzzy, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Pujada de l'adjuntació «%(filename)s»."

msgid "Move aborted because empty attachment name"
msgstr ""

msgid "Move"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "New page name"
msgstr "Nom nou"

#, fuzzy
msgid "New attachment name"
msgstr "Adjunció nova"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "S'ha instal·lat l'adjunció «%(filename)s»."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr ""
"L'adjunció «%(filename)s» no s'ha pogut desempaquetar perquè els fitxers "
"resultants serien massa grans (falten %(space)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too many (%(count)d missing)."
msgstr ""
"L'adjunció «%(filename)s» no s'ha pogut desempaquetar perquè hi hauria massa "
"fitxers resultants (falten %(count)d)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "S'ha desempaquetat l'adjunció «%(filename)s»."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
"files only, exist already or reside in folders."
msgstr ""
"No s'ha desempaquetat l'adjunció «%(filename)s» perquè els fitxers són massa "
"grans, només fitxers .zip, ja existeixen o estan dins de carpetes."

#, python-format
msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
msgstr "El fitxer %(target)s no és un fitxer .zip."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Adjunció «%(filename)s»"

msgid "Package script:"
msgstr "Seqüència de paquet:"

msgid "File Name"
msgstr "Nom del fitxer"

msgid "Modified"
msgstr "Modificat"

msgid "Size"
msgstr "Mida"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr ""
"El tipus del fitxer és desconegut, no es pot mostrar aquesta adjunció en "
"línia."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s de %(pagename)s"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Aquesta pàgina ja està suprimida o mai s'ha creat."

msgid "New name"
msgstr "Nom nou"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Raó opcional per al canvi de nom"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Llista completa d'enllaços per a «%s»"

msgid "Editor"
msgstr "Editor"

msgid "Pages"
msgstr "Pàgines"

msgid "Select Author"
msgstr "Seleccioneu un autor"

msgid "Revert all!"
msgstr "Torna-ho tot enrere!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "No teniu permís per a utilitzar aquesta acció."

#, fuzzy, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Subscriu a usuaris a la pàgina %s"

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr ""

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"[[BR]] /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Operation was canceled."
msgstr "S'ha cancel·lat l'edició."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr ""

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr ""

msgid "A severe error occured:"
msgstr ""

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr ""

msgid "Synchronisation started -"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s different "
"pages over-all."
msgstr ""

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "S'ha suprimit la pàgina «%s» amb èxit."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr ""

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(incloent %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"No s'han trobat les següents %(badwords)d paraules al diccionari de %"
"(totalwords)d paraules%(localwords)s i es ressalten a continuació:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "S'han afegit les paraules comprovades al diccionari"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "No s'han trobat errors d'ortografia."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "No podeu comprovar l'ortografia d'una pàgina que no podeu llegir."

msgid "You are now logged out."
msgstr "Heu sortit del vostre compte."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "No teniu permís per a subscriure a una pàgina la qual no podeu llegir."

msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
msgstr "Aquest wiki no té habilitat el processament de correu."

#, fuzzy
msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Heu d'identificar-vos per a utilitzar les subscripcions."

msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
msgstr ""
"Afegiu la vostra adreça electrònica a les vostres PreferènciesUsuari per a "
"utilitzar les subscripcions."

#, fuzzy
msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "S'ha cancel·lat la vostra subscripció a aquesta pàgina."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "No es pot cancel·lar una subscripció mitjançant expressió regular!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
msgstr ""
"Editeu les expressions regulars de subscripcions a les vostres "
"PreferènciesUsuari."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Vos heu subscrit a aquesta pàgina."

msgid "General Information"
msgstr "Informació general"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Mida de la pàgina: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "El resum SHA del contingut d'aquesta pàgina és:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Els següents usuaris estan subscrits a esta pàgina:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Aquesta pàgina enllaça a la pàgina següent:"

msgid "Diff"
msgstr "Diferències"

msgid "Comment"
msgstr "Comentari"

msgid "Revision History"
msgstr "Historial de revisions"

msgid "No log entries found."
msgstr "No s'ha trobat cap entrada del registre."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Informació per a «%s»"

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Mostra «%(title)s»"

msgid "General Page Infos"
msgstr "Informació general de la pàgina"

msgid "Please log in first."
msgstr "Entreu amb el vostre compte abans."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Creeu primer una pàgina principal abans d'afegir pàgines addicionals."

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""

msgid "MyPages management"
msgstr "Gestió de Les meues pàgines"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Subscriu a usuaris a la pàgina %s"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr ""

msgid "Not a user:"
msgstr "No és un usuari:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr ""

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr ""

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Cerca de títols: «%s»"

#, fuzzy, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Cerca de títols: «%s»"

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Cerca de text sencer: «%s»"

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr ""

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr ""

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. [[BR]]"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Feu clic per a fer una cerca del text complet per a aquest títol"

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr "Còpia de seguretat / Restauració del wiki"

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""

msgid "Backup"
msgstr "Copia"

msgid "Restore"
msgstr "Restaura"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "No esteu autoritzat a fer una còpia de seguretat remota."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr ""

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "No teniu permís per a recuperar aquesta pàgina."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Mapa del lloc local per a «%s»"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "No hi ha cap pàgina semblant a «%s»."

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr ""

msgid "Package pages"
msgstr ""

msgid "Package name"
msgstr ""

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr ""

msgid "No older revisions available!"
msgstr "No hi ha revisions més velles disponibles."

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Diferències per a «%s»"

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Diferències entre les revisions %d i %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(incloent %d versions)"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Tot i així, s'ha desat la pàgina %(count)d vegades."

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(s'està descartant l'espai en blanc)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Descarta els canvis en la quantitat d'espai en blanc"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr ""
"Hi ha exactament una pàgina semblant a «%s», s'està redirigint a la pàgina."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Pàgines semblants a «%s»"

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s per a «%(title)s»"

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""
"No es pot crear una pàgina nova sense un nom de pàgina. Especifiqueu un nom."

msgid "Delete"
msgstr "Suprimeix"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Raó opcional per a la supressió"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Esteu segur de voler suprimir aquesta pàgina?"

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "cru"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "imprimeix"

#~ msgid "revert"
#~ msgstr "torna enrere"

#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
#~ msgstr ""
#~ "## còpia de seguretat de la pàgina «%(pagename)s enviada el %(date)s"

#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
#~ msgstr ""
#~ "Hi ha una còpia de seguretat dels vostres canvis [%(backup_url)s ací]."

#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
#~ msgstr "Mostra la gràfica «%(title)s»"

#~ msgid "set bookmark"
#~ msgstr "estableix l'adreça d'interès"

#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
#~ msgstr "%(hits)d resultats d'aproximadament %(pages)d pàgines."

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Manca l'atribut requerit «%(attrname)s»"

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Dades del formulari enviades:"

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Índex pla de títols"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "Índex XML de títols"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr ""
#~ "Processadors instal·lats (OBSOLET -- utilitzeu els analitzadors en el seu "
#~ "lloc)"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "Algú ha desat la pàgina mentre l'estaveu editant.\n"
#~ "\n"
#~ "Si us plau, feu el següent: Utilitzeu el botó «Enrere» del vostre "
#~ "navegador,\n"
#~ "i retalleu i enganxeu els vostres canvis des d'allà. Després, aneu "
#~ "endavant\n"
#~ "fins a aquesta pàgina i feu clic en Edita el text una altra vegada. Quan\n"
#~ "hagueu fet això, torneu a afegir els vostres canvis als continguts "
#~ "actuals\n"
#~ "de la pàgina.\n"
#~ "\n"
#~ "''No feu un simple reemplaç\n"
#~ "la caixa d'edició dels continguts amb la vostra versió de la pàgina, "
#~ "perquè\n"
#~ "això suprimiria els canvis de l'altra persona, i això és molt ofensiu!''\n"

#~ msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
#~ msgstr "Salta a l'última pàgina visitada en comptes de la pàgina principal"

#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Només quan es canvia la contrasenya)"

#~ msgid "Filename"
#~ msgstr "Nom del fitxer"