view MoinMoin/i18n/ca.py @ 289:68e1e5e19540

i18n update imported from: moin--main--1.5--patch-293
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Sun, 04 Dec 2005 20:47:41 +0000
parents c7e581712687
children aca556896e2e
line wrap: on
line source

# -*- coding: utf-8 -*-
# Text translations for català (ca).
# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit ca.po instead!
meta = {
 'language': """català""",
 'elanguage': """Catalan""",
 'maintainer': """Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>""",
 'encoding': 'utf-8',
 'direction': 'ltr',
 'wikimarkup': True,
}
text = {
'''The backed up content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
'''La còpia de seguretat dels continguts d\'aquesta pàgina és obsoleta i no s\'inclourà als resultats de les recerques.''',
'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
'''Revisió %(rev)d del %(date)s''',
'''Redirected from page "%(page)s"''':
'''S\'ha redirigit des de la pàgina «%(page)s»''',
'''This page redirects to page "%(page)s"''':
'''Aquesta pàgina redirigeix a la pàgina «%(page)s»''',
'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
To use this form on other pages, insert a
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
macro call.-~
''':
'''~-Si envieu aquest formulari, es mostraran els valors enviats.
Per a utilitzar aquest formulari en altres pàgines, inseriu una crida de macro
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]].-~
''',
'''Create New Page''':
'''Crea una pàgina nova''',
'''You are not allowed to view this page.''':
'''No teniu permís per a visualitzar aquesta pàgina.''',
'''DeleteCache''':
'''Suprimeix la memòria cau''',
'''(cached %s)''':
'''(%s a la memòria cau)''',
'''You are not allowed to edit this page.''':
'''No teniu permís per a editar aquesta pàgina.''',
'''Page is immutable!''':
'''La pàgina és immutable!''',
'''Cannot edit old revisions!''':
'''No es poden editar les revisions antigues!''',
'''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
'''El blocatge que mantenieu ha expirat. Prepareu-vos per als conflictes d\'edició!''',
'''Page name is too long, try shorter name.''':
'''El nom de la pàgina és massa llarg, proveu un nom més curt.''',
'''Edit "%(pagename)s"''':
'''Edita «%(pagename)s»''',
'''Preview of "%(pagename)s"''':
'''Previsualització de «%(pagename)s»''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
'''El vostre blocatge d\'edició sobre %(lock_page)s ha expirat!''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
'''El vostre blocatge d\'edició sobre %(lock_page)s expirarà en # minuts.''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
'''El vostre blocatge d\'edició sobre %(lock_page)s expirarà en # segons.''',
'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
'''Algú ha suprimit aquesta pàgina mentre l\'estaveu editant!''',
'''Someone else changed this page while you were editing!''':
'''Algú ha canviat aquesta pàgina mentre l\'estaveu editant!''',
'''Someone else saved this page while you were editing!
Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
'''Algú ha desat aquesta pàgina mentre l\'estaveu editant!
Comproveu la pàgina i després deseu-la. No la deseu així com està!
Mireu les diferències de %(difflink)s per a veure què ha canviat.''',
'''[Content of new page loaded from %s]''':
'''[Contingut de la pàgina nova carregada des de %s]''',
'''[Template %s not found]''':
'''[No s\'ha trobat la plantilla %s]''',
'''[You may not read %s]''':
'''[No podeu llegir %s]''',
'''Describe %s here.''':
'''Descriviu %s ací.''',
'''Check Spelling''':
'''Comprova l\'ortografia''',
'''Save Changes''':
'''Desa els canvis''',
'''Cancel''':
'''Cancel·la''',
'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
'''Polsar \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' posa els teus canvis sota la llicència %(license_link)s.
Si no voleu això, polseu \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' per a cancel·lar els vostres canvis.''',
'''Preview''':
'''Previsualitza''',
'''GUI Mode''':
'''Mode amb interfície gràfica''',
'''Comment:''':
'''Comentari:''',
'''<No addition>''':
'''<Cap afegit>''',
'''Add to: %(category)s''':
'''Afegeix a: %(category)s''',
'''Trivial change''':
'''Canvi trivial''',
'''Remove trailing whitespace from each line''':
'''Suprimeix els espais del final de les línies''',
''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
 Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
 Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.

(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
''':
''' Ènfasi:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'cursiva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'negreta\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'negreta cursiva\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'combinació \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'negreta\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] i cursiva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] regla horitzontal.
 Encapçalaments:: [[Verbatim(=)]] Títol 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Títol 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Títol 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Títol 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Títol 5 [[Verbatim(=====)]].
 Llistes:: espai i algun dels següents: asteriscs *; 1., a., A., i., I. llistes numerades; 1.#n comença a numerar des de n; només espai sagna.
 Enllaços:: [[Verbatim(JuntaParaulesAmbMajúscules)]]; [[Verbatim(["claus i cometes dobles"])]]; url; [url]; [etiqueta de l\'url].
 Taules:: || text de la cel·la |||| text de ce·les que ocupen dos columnes ||;  no s\'admet espai en blanc després de taules o títols.

(!) Per a obtindre més ajuda, vegeu HelpOnEditing o SyntaxReference.
''',
'''Edit was cancelled.''':
'''S\'ha cancel·lat l\'edició.''',
'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
'''Gràcies pels vostres canvis. S\'aprecia la vostra atenció als detalls.''',
'''Page "%s" was successfully deleted!''':
'''S\'ha suprimit la pàgina «%s» amb èxit.''',
'''Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.

The following page has been changed by %(editor)s:
%(pagelink)s

''':
'''Benvolgut usuari del Wiki,

Esteu subscrit a una pàgina o categoria del wiki en «%(sitename)s» per a les notificacions de canvis.

%(editor)s ha canviat la pàgina següent:
%(pagelink)s

''',
'''The comment on the change is:
%(comment)s

''':
'''El comentari sobre el canvi és:
%(comment)s

''',
'''New page:
''':
'''Pàgina nova:
''',
'''No differences found!
''':
'''No s\'han trobat diferències!
''',
'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
'''[%(sitename)s Actualització%(trivial)s de «%(pagename)s per %(username)s''',
'''Trivial ''':
''' trivial ''',
'''Status of sending notification mails:''':
'''Estat de l\'enviament dels correus de notificació:''',
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
'''## còpia de seguretat de la pàgina «%(pagename)s enviada el %(date)s''',
'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
'''No s\'ha pogut blocar la pàgina. S\'ha produït un error no esperat (errno=%d).''',
'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
'''No s\'ha pogut blocar la pàgina. Manca el fitxer «current»?''',
'''You are not allowed to edit this page!''':
'''No teniu permís per a editar aquesta pàgina.''',
'''You cannot save empty pages.''':
'''No podeu desar pàgines buides.''',
'''You already saved this page!''':
'''Ja heu desat aquesta pàgina.''',
'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.

Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
Now re-add your changes to the current page contents.

\'\'Do not just replace
the content editbox with your version of the page, because that would
delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
''':
'''Algú ha desat la pàgina mentre l\'estaveu editant.

Si us plau, feu el següent: Utilitzeu el botó «Enrere» del vostre navegador,
i retalleu i enganxeu els vostres canvis des d\'allà. Després, aneu endavant
fins a aquesta pàgina i feu clic en Edita el text una altra vegada. Quan
hagueu fet això, torneu a afegir els vostres canvis als continguts actuals
de la pàgina.

\'\'No feu un simple reemplaç
la caixa d\'edició dels continguts amb la vostra versió de la pàgina, perquè
això suprimiria els canvis de l\'altra persona, i això és molt ofensiu!\'\'
''',
'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
'''Hi ha una còpia de seguretat dels vostres canvis [%(backup_url)s ací].''',
'''You did not change the page content, not saved!''':
'''No heu canviat el contingut de la pàgina, no es desa!''',
'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
'''No podeu canviar els ACL en aquesta pàgina ja que no teniu permisos d\'administració sobre ella.''',
'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
'''El blocatge de %(owner)s ha expirat fa %(mins_ago)d minuts, i ara teniu el blocatge sobre la pàgina.''',
'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
'''Altres usuaris tindran les edicions \'\'blocades\'\' en aquesta pàgina fins a %(bumptime)s.''',
'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
'''S\'\'\'avisarà\'\' a altres usuaris fins a %(bumptime)s que esteu editant aquesta pàgina.''',
'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
'''Useu el botó Previsualitza per a estendre el periode de blocatge.''',
'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
'''Aquesta pàgina està \'\'blocada\'\' per %(owner)s per a editar fins a %(timestamp)s, és a dir, durant %(mins_valid)d minuts.''',
'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
To leave the editor, press the Cancel button.''':
'''%(owner)s ha obert aquesta pàgina per a editar o l\'ha previsualitzat per última vegada el %(timestamp)s.[[BR]]
\'\'\'Haurieu d\'\'\'evitar editar\'\' aquesta pàgina durant almenys els pròxims %(mins_valid)d minuts,
per a evitar conflictes d\'edició.\'\'\'[[BR]]
Per a abandonar l\'editor, premeu el botó Cancel·la.''',
'''<unknown>''':
'''<desconegut>''',
'''Diffs''':
'''Diferències''',
'''Info''':
'''Informació''',
'''Edit''':
'''Edita''',
'''UnSubscribe''':
'''Desubscriu-me''',
'''Subscribe''':
'''Subscriu-me''',
'''Raw''':
'''Cru''',
'''XML''':
'''XML''',
'''Print''':
'''Imprimeix''',
'''View''':
'''Visualitza''',
'''Up''':
'''Amunt''',
'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
'''Publica el meu correu electrònic (i no la meua pàgina principal del wiki a la informació de l\'autor''',
'''Open editor on double click''':
'''Obre l\'editor en fer doble clic''',
'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
'''Mostra un signe d\'interrogació per a enllaços a pàgines no existents''',
'''Show page trail''':
'''Mostra el recorregut per les pàgines''',
'''Show icon toolbar''':
'''Mostra la barra d\'eines amb icones''',
'''Show top/bottom links in headings''':
'''Mostra els enllaços superiors/inferiors als encapçalaments''',
'''Show fancy diffs''':
'''Mostra diffs atractius''',
'''Add spaces to displayed wiki names''':
'''Afegeix espais als noms de wiki mostrats''',
'''Remember login information''':
'''Recorda la informació d\'entrada''',
'''Subscribe to trivial changes''':
'''Subscriu-me a canvis trivials''',
'''Disable this account forever''':
'''Inhabilita aquest compte permanentment''',
'''Name''':
'''Nom''',
'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
'''(Useu Nom\'\'\'\'\'\'Cognom)''',
'''Alias-Name''':
'''Sobrenom''',
'''Password''':
'''Contrasenya''',
'''Password repeat''':
'''Contrasenya (comprovació)''',
'''(Only when changing passwords)''':
'''(Només quan es canvia la contrasenya)''',
'''Email''':
'''Correu electrònic''',
'''User CSS URL''':
'''URL del CSS de l\'usuari''',
'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
'''(Deixeu-ho en blanc per a inhabilitar el CSS de l\'usuari)''',
'''Editor size''':
'''Mida de l\'editor''',
'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
space between words. Group page name is not allowed.''':
'''El nom d\'usuari {{{«%s»}}} és invàlid.
El nom pot contenir qualsevol caràcter alfanumèric Unicode, amb un espai opcional entre paraules. Noms de grups de pàgines no estan permesos.''',
'''You are not allowed to do %s on this page.''':
'''No teniu permís per a %s aquesta pàgina.''',
'''Login''':
'''Entrada''',
''' %s and try again.''':
''' %s i torneu a provar.''',
'''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
'''%(hits)d resultats d\'alrededor de %(pages)d pàgines.''',
'''%.2f seconds''':
'''%.2f segons''',
'''match''':
'''coincidència''',
'''matches''':
'''coincidències''',
'''Login Name: %s

Login Password: %s

Login URL: %s/?action=userform&uid=%s
''':
'''Nom d\'entrada: %s

Contrasenya d\'entrada: %s

URL d\'entrada: %s/?action=userform&uid=%s
''',
'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.

If you lost your password, please use the data below and just enter the
password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
for that).

After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
''':
'''Algú ha demanat que s\'envien les dades del vostre compte a aquesta adreça de correu.

Si heu perdut la vostra contrasenya, utilitzeu les següents dades i simplement introduïu la contrasenya TAL I COM ES MOSTRA al camp de contrasenya del wiki (utilitzeu copia i enganxa per a fer-ho).

Quan hagueu entrat, és una bona idea establir una contrasenya nova que pogueu recordar.
''',
'''[%(sitename)s] Your wiki account data''':
'''[%(sitename)s] Les dades del vostre compte wiki''',
'''Cookie deleted. You are now logged out.''':
'''S\'ha suprimit la galeta. Heu eixit del vostre compte.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.
Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
'''Aquest wiki no té habilitat el processament de correu.
Contacteu amb el responsable del wiki, que pot habilitar el correu.''',
'''Please provide a valid email address!''':
'''Proveïu una adreça de correu vàlida''',
'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
'''No s\'ha trobat cap compte que concorde amb l\'adreça de correu «%(email)s».''',
'''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
'''El nom d\'usuari és desconegut: {{{«%s»}}}. Introduïu un nom d\'usuari i contrasenya.''',
'''Missing password. Please enter user name and password.''':
'''Manca la contrasenya. Introduïu el nom d\'usuari i contrasenya.''',
'''Sorry, wrong password.''':
'''Contrasenya errònia.''',
'''Bad relogin URL.''':
'''L\'URL de reentrada és errònia.''',
'''Unknown user.''':
'''L\'usuari és desconegut.''',
'''Empty user name. Please enter a user name.''':
'''El nom d\'usuari és buit. Introduïu un nom d\'usuari.''',
'''This user name already belongs to somebody else.''':
'''Aquest nom d\'usuari ja pertany a algú.''',
'''Passwords don\'t match!''':
'''Les contrasenyes no concorden!''',
'''Please specify a password!''':
'''Especifiqueu una contrasenya.''',
'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
'''Doneu la vostra adreça de correu electrònic. Si perdeu la vostra informació d\'entrada, podeu recuperar-la per correu.''',
'''This email already belongs to somebody else.''':
'''Aquest correu electrònic ja pertany a algú.''',
'''User account created!''':
'''S\'ha creat el compte d\'usuari!''',
'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
'''No s\'ha pogut carregar el tema «%(theme_name)s.''',
'''User preferences saved!''':
'''S\'han desat les preferències de l\'usuari!''',
'''Default''':
'''Per defecte''',
'''<Browser setting>''':
'''<Configuració del navegador>''',
'''the one preferred''':
'''el preferit''',
'''free choice''':
'''selecció lliure''',
'''Save''':
'''Desa''',
'''Logout''':
'''Surt''',
'''Preferred theme''':
'''Tema preferit''',
'''Editor Preference''':
'''Preferències de l\'editor''',
'''Editor shown on UI''':
'''Mostra l\'editor a la interfície''',
'''Time zone''':
'''Fus horari''',
'''Your time is''':
'''L\'hora actual és''',
'''Server time is''':
'''L\'hora al servidor és''',
'''Date format''':
'''Format de la data''',
'''Preferred language''':
'''Llengua preferida''',
'''General options''':
'''Opcions generals''',
'''Quick links''':
'''Enllaços ràpids''',
'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
'''Aquesta llista no funciona, a no ser que hagueu introduït una adreça de correu electrònic vàlida.''',
'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
'''Pàgines de wiki subscrites (una expressió regular per línia)''',
'''Create Profile''':
'''Crea un perfil''',
'''Mail me my account data''':
'''Envia\'m les dades del meu compte''',
'''Action''':
'''Acció''',
'''No older revisions available!''':
'''No hi ha revisions més velles disponibles.''',
'''Diff for "%s"''':
'''Diferències per a «%s»''',
'''Differences between revisions %d and %d''':
'''Diferències entre les revisions %d i %d''',
'''(spanning %d versions)''':
'''(incloent %d versions)''',
'''No differences found!''':
'''No s\'han trobat diferències!''',
'''The page was saved %(count)d times, though!''':
'''Tot i així, s\'ha desat la pàgina %(count)d vegades.''',
'''(ignoring whitespace)''':
'''(s\'està descartant l\'espai en blanc)''',
'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
'''Descarta els canvis en la quantitat d\'espai en blanc''',
'''General Information''':
'''Informació general''',
'''Page size: %d''':
'''Mida de la pàgina: %d''',
'''SHA digest of this page\'s content is:''':
'''El resum SHA del contingut d\'aquesta pàgina és:''',
'''The following users subscribed to this page:''':
'''Els següents usuaris estan subscrits a esta pàgina:''',
'''This page links to the following pages:''':
'''Aquesta pàgina enllaça a la pàgina següent:''',
'''Date''':
'''Date''',
'''Size''':
'''Mida''',
'''Diff''':
'''Diferències''',
'''Editor''':
'''Editor''',
'''Comment''':
'''Comentari''',
'''view''':
'''visualitza''',
'''raw''':
'''cru''',
'''print''':
'''imprimeix''',
'''revert''':
'''torna enrere''',
'''Revert to revision %(rev)d.''':
'''Torna a la revisió %(rev)d.''',
'''edit''':
'''edita''',
'''get''':
'''obté''',
'''del''':
'''suprimeix''',
'''N/A''':
'''N/D''',
'''Revision History''':
'''Historial de revisions''',
'''No log entries found.''':
'''No s\'ha trobat cap entrada del registre.''',
'''Info for "%s"''':
'''Informació per a «%s»''',
'''Show "%(title)s"''':
'''Mostra «%(title)s»''',
'''General Page Infos''':
'''Informació general de la pàgina''',
'''Show chart "%(title)s"''':
'''Mostra la gràfica «%(title)s»''',
'''Page hits and edits''':
'''Peticions i edicions de la pàgina''',
'''You are not allowed to revert this page!''':
'''No teniu permís per a recuperar aquesta pàgina.''',
'''Your quicklink to this page has been removed.''':
'''S\'ha suprimit el vostre enllaç ràpid a aquesta pàgina.''',
'''A quicklink to this page has been added for you.''':
'''S\'ha afegit un enllaç ràpid a aquesta pàgina.''',
'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
'''No teniu permís per a subscriure a una pàgina la qual no podeu llegir.''',
'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
'''S\'ha cancel·lat la vostra subscripció a aquesta pàgina.''',
'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
'''No es pot cancel·lar una subscripció mitjançant expressió regular!''',
'''You have been subscribed to this page.''':
'''Vos heu subscrit a aquesta pàgina.''',
'''Charts are not available!''':
'''Les gràfiques no estan disponibles.''',
'''You need to provide a chart type!''':
'''Heu de proveir un tipus de gràfica.''',
'''Bad chart type "%s"!''':
'''El tipus de gràfica «%s» és invàlid.''',
'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
'''Manca l\'atribut requerit «%(attrname)s»''',
'''Submitted form data:''':
'''Dades del formulari enviades:''',
'''Search Titles''':
'''Cerca els títols''',
'''Display context of search results''':
'''Mostra el context dels resultats de la recerca''',
'''Case-sensitive searching''':
'''Recerques amb diferència entre majúscules i minúscules''',
'''Search Text''':
'''Text a cercar''',
'''Go To Page''':
'''Vés a la pàgina''',
'''Include system pages''':
'''Inclou les pàgines del sistema''',
'''Exclude system pages''':
'''Exclou les pàgines del sistema''',
'''Plain title index''':
'''Índex pla de títols''',
'''XML title index''':
'''Índex XML de títols''',
'''Python Version''':
'''Versió de Python''',
'''MoinMoin Version''':
'''Versió de MoinMoin''',
'''Release %s [Revision %s]''':
'''Llançament %s [Revisió %s]''',
'''4Suite Version''':
'''Versió de 4Suite''',
'''Number of pages''':
'''Nombre de pàgines''',
'''Number of system pages''':
'''Nombre de pàgines del sistema''',
'''Accumulated page sizes''':
'''Mida acumulada de les pàgines''',
'''Entries in edit log''':
'''Entrades al registre d\'edició''',
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
'''%(logcount)s (%(logsize)s octets)''',
'''NONE''':
'''CAP''',
'''Global extension macros''':
'''Macros d\'extensions globals''',
'''Local extension macros''':
'''Macros d\'extensions locals''',
'''Global extension actions''':
'''Accions d\'extensions globals''',
'''Local extension actions''':
'''Accions d\'extensions locals''',
'''Global parsers''':
'''Analitzadors globals''',
'''Local extension parsers''':
'''Analitzadors d\'extensions locals''',
'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
'''Processadors instal·lats (OBSOLET -- utilitzeu els analitzadors en el seu lloc)''',
'''Disabled''':
'''Inhabilitat''',
'''Enabled''':
'''Habilitat''',
'''Lupy search''':
'''Cerca Lupy''',
'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
'''Utilitzeu un terme més selectiu en comptes de {{{«%s»}}}''',
'''ERROR in regex \'%s\'''':
'''ERROR en l\'expressió regular «%s»''',
'''Bad timestamp \'%s\'''':
'''Marca de temps «%s» invàlida''',
'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
'''S\'esperava que «=» seguira a «%(token)s»''',
'''Expected a value for key "%(token)s"''':
'''S\'esperava un valor per a la clau «%(token)s»''',
'''Wiki Markup''':
'''Marcat del Wiki''',
'''Print View''':
'''Previsualització d\'impressió''',
'''[%d attachments]''':
'''[%d adjuncions]''',
'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
'''Hi ha <a href="%(link)s">%(count)s adjuncions</a> emmagatzemats per a aquesta pàgina.''',
'''Filename of attachment not specified!''':
'''El nom del fitxer per a l\'adjunció no s\'ha especificat.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
'''L\'adjunció «%(filename)s» no existeix.''',
'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
as shown below in the list of files. 
Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
since this is subject to change and can break easily.''':
'''Per a referir-vos a les adjuncions d\'una pàgina, utilitzeu \'\'\'{{{attachment:nom_del_fitxer}}}\'\'\', 
com es mostra a continuació en la llista de fitxers. 
\'\'\'No\'\'\' utilitzeu l\'URL de l\'enllaç {{{[get]}}}, 
ja que aquest pot canviar i es pot trencar fàcilment.''',
'''No attachments stored for %(pagename)s''':
'''No hi ha cap adjunció emmagatzemada per a %(pagename)s''',
'''Edit drawing''':
'''Edita el dibuix''',
'''Attached Files''':
'''Fitxers adjunts''',
'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
'''No teniu permís per a adjuntar un fitxer a aquesta pàgina.''',
'''New Attachment''':
'''Adjunció nova''',
'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
conflict, you have to rename the file that you want to upload.
Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
'''Una pujada mai sobreescriurà un fitxer existent. Si hi ha un conflicte de noms,
haureu de canviar en nom del fitxer que voleu pujar.
Si no, si «Canvia el nom a» es deixa en blanc, s\'utilitzarà el nom original
del fitxer.''',
'''File to upload''':
'''Fitxer per a apujar''',
'''Rename to''':
'''Reanomena a''',
'''Upload''':
'''Apuja''',
'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
'''No es permeten adjuncions de fitxers en aquest wiki,''',
'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
'''No teniu permís per a desar un dibuix en aquesta pàgina.''',
'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
'''No hi ha contingut del fitxer. Suprimiu els caracters no ASCII del nom del fitxer i torneu-ho a provar.''',
'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
'''No teniu permís per a suprimir adjuncions en aquesta pàgina.''',
'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
'''No teniu permís per a obtindre adjuncions des d\'aquesta pàgina.''',
'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
'''No teniu permís per a visualitzar adjuncions d\'aquesta pàgina.''',
'''Unsupported upload action: %s''':
'''Acció de pujada no implementada: %s''',
'''Attachments for "%(pagename)s"''':
'''Adjuncions per a «%(pagename)s»''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
'''L\'adjunció «%(target)s» (remote name «%(filename)s») ja existeix.''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
'''S\'ha desat l\'adjunció «%(target)s» (nom remot «%(filename)s») amb %(bytes)d octets.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
'''S\'ha suprimit l\'adjunció «%(filename)s».''',
'''Attachment \'%(filename)s\'''':
'''Adjunció «%(filename)s»''',
'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
'''El tipus del fitxer és desconegut, no es pot mostrar aquesta adjunció en línia.''',
'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
'''attachment:%(filename)s de %(pagename)s''',
'''You are not allowed to delete this page.''':
'''No teniu permís per a suprimir aquesta pàgina.''',
'''This page is already deleted or was never created!''':
'''Aquesta pàgina ja està suprimida o mai s\'ha creat.''',
'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
'''Utilitzeu la interfície d\'usuari interactiva per a suprimir pàgines.''',
'''Really delete this page?''':
'''Esteu segur de voler suprimir aquesta pàgina?''',
'''Delete''':
'''Suprimeix''',
'''Optional reason for the deletion''':
'''Raó opcional per a la supressió''',
'''No pages like "%s"!''':
'''No hi ha cap pàgina semblant a «%s».''',
'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
'''Hi ha exactament una pàgina semblant a «%s», s\'està redirigint a la pàgina.''',
'''Pages like "%s"''':
'''Pàgines semblants a «%s»''',
'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
'''%(matchcount)d %(matches)s per a «%(title)s»''',
'''Local Site Map for "%s"''':
'''Mapa del lloc local per a «%s»''',
'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
'''No teniu permís per a canviar el nom de pàgines en aquest wiki''',
'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
'''Utilitzeu la interfície d\'usuari interactiva per a canviar el nom de les pàgines.''',
'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
'''No s\'ha pogut canviar el nom de la pàgina degut a un error del sistema de fitxers: %s.''',
'''Rename Page''':
'''Canvia el nom de la pàgina''',
'''New name''':
'''Nom nou''',
'''Optional reason for the renaming''':
'''Raó opcional per al canvi de nom''',
'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'

Try a different name.''':
'''\'\'\'Ja existeix una pàgina amb el nom {{{%s}}}.\'\'\'

Proveu amb un nom diferent.''',
'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
'''(incloent %(localwords)d %(pagelink)s)''',
'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
'''No s\'han trobat les següents %(badwords)d paraules al diccionari de %(totalwords)d paraules%(localwords)s i es ressalten a continuació:''',
'''Add checked words to dictionary''':
'''S\'han afegit les paraules comprovades al diccionari''',
'''No spelling errors found!''':
'''No s\'han trobat errors d\'ortografia.''',
'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
'''No podeu comprovar l\'ortografia d\'una pàgina que no podeu llegir.''',
'''Title Search: "%s"''':
'''Cerca de títols: «%s»''',
'''Full Text Search: "%s"''':
'''Cerca de text sencer: «%s»''',
'''Full Link List for "%s"''':
'''Llista completa d\'enllaços per a «%s»''',
'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
'''No es pot crear una pàgina nova sense un nom de pàgina. Especifiqueu un nom.''',
'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
'''Apuja una nova adjunció «%(filename)s»''',
'''Create new drawing "%(filename)s"''':
'''Crea un dibuix nou «%(filename)s»''',
'''Edit drawing %(filename)s''':
'''Edita el dibuix %(filename)s''',
'''Invalid include arguments "%s"!''':
'''Els arguments «%s» no són vàlids per a include.''',
'''Nothing found for "%s"!''':
'''No s\'ha trobat res per a «%s».''',
'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
'''L\'esquema de navegació «%(scheme)s» no està implementat.''',
'''No parent page found!''':
'''No s\'ha trobat la pàgina pare.''',
'''Wiki''':
'''Wiki''',
'''Slideshow''':
'''Presentació''',
'''Start''':
'''Inici''',
'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
'''Diapositiva %(pos)d de %(size)d''',
'''No orphaned pages in this wiki.''':
'''No hi ha pàgines orfes en aquest wiki.''',
'''No quotes on %(pagename)s.''':
'''No hi ha cites en %(pagename)s.''',
'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
'''Pujada de l\'adjuntació «%(filename)s».''',
'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
'''S\'ha desat el dibuix «%(filename)s».''',
'''(no bookmark set)''':
'''(cap adreça d\'interès establida)''',
'''(currently set to %s)''':
'''(actualment establit a %s)''',
'''Delete Bookmark''':
'''Suprimeix l\'adreça d\'interès''',
'''Set bookmark''':
'''Estableix l\'adreça d\'interès''',
'''set bookmark''':
'''estableix l\'adreça d\'interès''',
'''[Bookmark reached]''':
'''[S\'ha arribat a una adreça d\'interès]''',
'''Markup''':
'''Marcat''',
'''Display''':
'''Visualització''',
'''Filename''':
'''Nom del fitxer''',
'''Download XML export of this wiki''':
'''Descarregueu una exportació en XML d\'aquest wiki''',
'''No wanted pages in this wiki.''':
'''No hi ha cap pàgina dessitjada en aquest wiki.''',
'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
'''**S\'ha superat el nombre màxim de includes permès**''',
'''**Could not find the referenced page: %s**''':
'''**No s\'ha trobat la pàgina referenciada: %s**''',
'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
'''S\'esperava «%(wanted)s» després de «%(key)s», s\'ha obtingut «%(token)s»''',
'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
'''S\'esperava un enter «%(key)s» abans de «%(token)s»''',
'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''S\'esperava un enter «%(arg)s» després de «%(key)s»''',
'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''S\'esperava un valor de color «%(arg)s» després de «%(key)s»''',
'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
'''L\'opció XSLT està inhabilitada, mireu en HelpOnConfiguration.''',
'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
'''El processament d\'XSLT no està disponible. Instal·leu 4suite 1.x.''',
'''%(errortype)s processing error''':
'''S\'ha produït un error de processament %(errortype)s ''',
'''Views/day''':
'''Visualitzacions/dia''',
'''Edits/day''':
'''Edicions/dia''',
'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
'''%(chart_title)s per a %(filterpage)s''',
'''green=view
red=edit''':
'''verd=visualització
roig=edició''',
'''date''':
'''data''',
'''# of hits''':
'''# de peticions''',
'''Page Size Distribution''':
'''Distribució de mides de pàgina''',
'''page size upper bound [bytes]''':
'''marge superior de mides de pàgina [octets]''',
'''# of pages of this size''':
'''# de pàgines amb aquesta mida''',
'''User agent''':
'''Agent d\'usuari''',
'''Others''':
'''Altres''',
'''Distribution of User-Agent Types''':
'''Distribució de tipus d\'«User-Agent»''',
'''Unsubscribe''':
'''Desubscriu''',
'''Home''':
'''Inici''',
'''[RSS]''':
'''[RSS]''',
'''[DELETED]''':
'''[SUPRIMIDA]''',
'''[UPDATED]''':
'''[ACTUALITZADA]''',
'''[NEW]''':
'''[NOVA]''',
'''[DIFF]''':
'''[DIFERÈNCIES]''',
'''[BOTTOM]''':
'''[INFERIOR]''',
'''[TOP]''':
'''[SUPERIOR]''',
'''Click to do a full-text search for this title''':
'''Feu clic per a fer una cerca del text complet per a aquest títol''',
'''Clear message''':
'''Neteja el missatge''',
'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
'''editat per darrera vegada el %(time)s per %(editor)s''',
'''last modified %(time)s''':
'''modificat per última vegada el %(time)s''',
'''Search:''':
'''Cerca:''',
'''Text''':
'''Text''',
'''Titles''':
'''Títols''',
'''Search''':
'''Cerca''',
'''More Actions:''':
'''Més accions:''',
'''------------''':
'''------------''',
'''Raw Text''':
'''Text cru''',
'''Delete Cache''':
'''Suprimeix la memòria cau''',
'''Delete Page''':
'''Suprimeix la pàgina''',
'''Like Pages''':
'''Pàgines semblants''',
'''Local Site Map''':
'''Mapa del lloc''',
'''Do''':
'''Fes''',
'''Edit (Text)''':
'''Edita (text)''',
'''Edit (GUI)''':
'''Edita (interfície gràfica)''',
'''Immutable Page''':
'''Pàgina no modificable''',
'''Attachments''':
'''Adjuncions''',
'''Show %s days.''':
'''Mostra %s dies.''',
'''EditText''':
'''Edita el text''',
'''Immutable page''':
'''Pàgina no modificable''',
'''Or try one of these actions:''':
'''O proveu amb una d\'aquestes accions:''',
'''Page''':
'''Pàgina''',
'''User''':
'''Usuari''',
'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
'''No es pot desar la pàgina perquè no s\'admet «%(content)s» en aquest wiki.''',
'''Line''':
'''Línia''',
'''Deletions are marked like this.''':
'''Les supressions es marquen així.''',
'''Additions are marked like this.''':
'''Els afegiments es marquen així.''',
'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
'''Ha fallat la connexió al servidor de correu «%(server)s»: %(reason)s''',
'''Mail not sent''':
'''No s\'ha enviat el correu''',
'''Mail sent OK''':
'''S\'ha enviat el correu amb èxit''',
'''FrontPage''':
'''Pàgina principal''',
'''RecentChanges''':
'''Canvis recents''',
'''TitleIndex''':
'''Índex de títols''',
'''WordIndex''':
'''Índex de paraules''',
'''FindPage''':
'''Cerca una pàgina''',
'''SiteNavigation''':
'''Navegació del lloc''',
'''HelpContents''':
'''Continguts de l\'ajuda''',
'''HelpOnFormatting''':
'''Ajuda sobre el format''',
'''UserPreferences''':
'''Preferències de l\'usuari''',
'''WikiLicense''':
'''Llicència del wiki''',
'''MissingPage''':
'''Pàgina inexistent''',
'''Mon''':
'''dl''',
'''Tue''':
'''dm''',
'''Wed''':
'''dc''',
'''Thu''':
'''dj''',
'''Fri''':
'''dv''',
'''Sat''':
'''ds''',
'''Sun''':
'''dm''',
'''AttachFile''':
'''Adjunta un fitxer''',
'''DeletePage''':
'''Suprimeix la pàgina''',
'''LikePages''':
'''Pàgines semblants''',
'''LocalSiteMap''':
'''Mapa del lloc''',
'''RenamePage''':
'''Reanomena la pàgina''',
'''SpellCheck''':
'''Comprovació ortogràfica''',
}