view MoinMoin/i18n/cz.py @ 289:68e1e5e19540

i18n update imported from: moin--main--1.5--patch-293
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Sun, 04 Dec 2005 20:47:41 +0000
parents 986d9a75dded
children aca556896e2e
line wrap: on
line source

# -*- coding: utf-8 -*-
# Text translations for Čeština (cz).
# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit cz.po instead!
meta = {
 'language': """Čeština""",
 'elanguage': """Czech""",
 'maintainer': """Jan Blaha <Jan.Blaha@unet.cz>""",
 'encoding': 'utf-8',
 'direction': 'ltr',
 'wikimarkup': True,
}
text = {
'''The backed up content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
'''Záložní obsah této stránky již není podporován a nebude zahrnut ve výsledcích hledání!''',
'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
'''Verze %(rev)d ze dne %(date)s''',
'''Redirected from page "%(page)s"''':
'''Přesměrováno ze stránky "%(page)s"''',
'''This page redirects to page "%(page)s"''':
'''Tato stránka je přesměrována na stránku "%(page)s"''',
'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
To use this form on other pages, insert a
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
macro call.-~
''':
'''~-Odesláním tohoto formuláře se zobrazí zadané hodnoty.
Pokud budete chtít použít tento formulář i na jiných stránkách, vložte toto 
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
volání makra.-~
''',
'''Create New Page''':
'''Vytvořit novou stránku''',
'''You are not allowed to view this page.''':
'''Nemáte dovoleno prohlížet tuto stránku.''',
'''DeleteCache''':
'''SmažCache''',
'''(cached %s)''':
'''(kešováno %s)''',
'''You are not allowed to edit this page.''':
'''Nemáte dovoleno editovat tuto stránku.''',
'''Page is immutable!''':
'''Tato stránka je neměnná!''',
'''Cannot edit old revisions!''':
'''Staré verze se nedají editovat''',
'''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
'''Váš časový zámek vypršel, buďte připraveni na možné editační spory!''',
'''Page name is too long, try shorter name.''':
'''Název stránky je příliš dlouhý, zvolte kratší název.''',
'''Edit "%(pagename)s"''':
'''Editovat "%(pagename)s"''',
'''Preview of "%(pagename)s"''':
'''Náhled "%(pagename)s"''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
'''Váš editační zámek na %(lock_page)s vypršel!''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
'''Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # minut.''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
'''Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # sekund.''',
'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
'''Během Vaší editace někdo jiný toto stránku smazal!''',
'''Someone else changed this page while you were editing!''':
'''Během Vaší editace někdo jiný toto stránku změnil!''',
'''Someone else saved this page while you were editing!
Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
'''V době, kdy jste tuto stránku editovali, ji bohužel změnil a uložil také někdo jiný!
Neukládejte stránku tak je je teď! Zkontrolujte ji a pak teprve ji případně uložte.
Můžete se také podívat na rozdíly %(difflink)s.''',
'''[Content of new page loaded from %s]''':
'''[Obsah nové stránky nahrán z %s]''',
'''[Template %s not found]''':
'''[Šablona %s nenalezena]''',
'''[You may not read %s]''':
'''[Nemůžete číst %s]''',
'''Describe %s here.''':
'''Popište %s zde...''',
'''Check Spelling''':
'''Zkontrolovat pravopis''',
'''Save Changes''':
'''Uložit změny''',
'''Cancel''':
'''Zrušit''',
'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
'''Kliknutím na \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' uložíte Vaše změny pod licencí %(license_link)s.
Pokud si to nepřejete, klikněte na \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\', a Vaše změny se neuloží.''',
'''Preview''':
'''Náhled''',
'''GUI Mode''':
'''GUI Mód''',
'''Your changes are not saved!''':
'''Provedené změny nejsou uloženy!''',
'''Comment:''':
'''Komentář:''',
'''<No addition>''':
'''<Žádná kategorie>''',
'''Trivial change''':
'''Minimální změna''',
'''Remove trailing whitespace from each line''':
'''Odstraň koncové mezery u každého řádku''',
''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
 Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
 Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.

(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
''':
''' Zvýraznění:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kurzíva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'tučně\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'tučně kurzíva\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'smíšené \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'tučně\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] a kurzíva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] vodorovná čára.
 Nadpisy:: [[Verbatim(=)]] Nadpis 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Nadpis 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Nadpis 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Nadpis 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Nadpis 5 [[Verbatim(=====)]].
 Seznamy:: mezera a jeden z: * odrážky; 1., a., A., i., I. číslované odrážky; 1.#n začít číslovat u n; sama mezera odsazuje.
 Odkazy:: [[Verbatim(SpojenaSlovasVelkymiPocatecnimiPismeny)]]; [[Verbatim(["hranaté závorky a dvojité uvozovky"])]]; url; [url]; [url text].
 Tabulky:: || text buněk |||| text 2 spojených buněk ||;  nejsou dovoleny mezery za nadpisy a tabulkami.

(!) Další nápověda viz HelpOnEditing nebo SyntaxReference.
''',
'''Edit was cancelled.''':
'''Editace byla zrušena.''',
'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
'''Děkujeme za Vaše úpravy i za pečlivost. Ceníme si Vašeho příspěvku.''',
'''Page "%s" was successfully deleted!''':
'''Stránka "%s" byla úspěšně smazána!''',
'''Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.

The following page has been changed by %(editor)s:
%(pagelink)s

''':
'''Vážený uživateli Wiki,

Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo kategorie na "%(sitename)s" .

Následující stránku změnil uživatel %(editor)s:
%(pagelink)s

''',
'''The comment on the change is:
%(comment)s

''':
'''Komentář ke změně zní:
%(comment)s

''',
'''New page:
''':
'''Nová stránka:
''',
'''No differences found!
''':
'''Nenalezeny žádné změny!
''',
'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
'''[%(sitename)s] %(trivial)sZměna stránky "%(pagename)s" uživatelem %(username)s''',
'''Trivial ''':
'''Minimální ''',
'''Status of sending notification mails:''':
'''Stav zaslání oznamovacích emailů:''',
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
'''## záloha stránky "%(pagename)s" od %(date)s''',
'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
'''Stránka se nedá zamknout. Neočekávaná chyba (errno=%d).''',
'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
'''Stránka se nedá zamknout. Chybějící soubor \'current\'?''',
'''You are not allowed to edit this page!''':
'''Nemáte oprávnění editovat tuto stránku!''',
'''You cannot save empty pages.''':
'''Prázdné stránky nelze ukládat
!''',
'''You already saved this page!''':
'''Stránka je již uložena!''',
'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.

Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
Now re-add your changes to the current page contents.

\'\'Do not just replace
the content editbox with your version of the page, because that would
delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
''':
'''Sorry, někdo jiný uložil tuto stránku, zatímco vy jste editoval.

Prosíme o následující: Vraťte se pomocí tlačítka Zpět ve vašem prohlížeči a použijte Vyjmout na vaše změny. Vraťte se pak zpátky sem a klikněte znovu na Editace. Vložte ze schránky Vaše změny k aktuálnímu obsahu.
\'\'Nenahrazujte celý obsah vaší verzí stránky, protože byste tak smazali změny jiného člověka, což je velmi nezdvořilé!\'\'
''',
'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
'''Záložní kopie Vašich změn je [%(backup_url)s zde].''',
'''You did not change the page content, not saved!''':
'''Neudělal jste žádnou změnu, stránka neuložena!''',
'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
'''Nemůžete měnit žádná ACL práva na této stránce, protože nemáte práva admin''',
'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
'''Zámek uživatele %(owner)s vypršel před %(mins_ago)d minutami. Nyní máte Vy zajištěn zámek na tuto stránku.''',
'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
'''Ostatní uživatelé \'\'nebudou moci změnit\'\' tuto stránku až do %(bumptime)s.''',
'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
'''Ostatní uživatelé budou \'\'varováni\'\' až do %(bumptime)s, že tuto stránku nyní editujete Vy.''',
'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
'''Použijte tlačítko Náhled na prodloužení doby zamčení stránky.''',
'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
'''Tato stránka je nyní \'\'zamčena\'\' kvůli editaci uživatele %(owner)s až do %(timestamp)s, tzn. na maximálně dalších %(mins_valid)d minut.''',
'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
To leave the editor, press the Cancel button.''':
'''Tato stránka byla otevřena na editaci v %(timestamp)s uživatelem %(owner)s. [[BR]]
\'\'\'Neměli byste tuto stránku dalších nejméně %(mins_valid)d Minute(n) \'\'editovat\'\', aby nedošlo ke konfiktu verzí.\'\'\'[[BR]]
Stiskněte tlačítko Zrušit na opuštění editoru.''',
'''<unknown>''':
'''<neznámý>''',
'''Diffs''':
'''Rozdíly''',
'''Info''':
'''Info''',
'''Edit''':
'''Editovat''',
'''UnSubscribe''':
'''Odhlásit''',
'''Subscribe''':
'''Odebírat''',
'''Raw''':
'''Zdroj''',
'''XML''':
'''XML''',
'''Print''':
'''Tisk''',
'''View''':
'''Náhled''',
'''Up''':
'''Nahoru''',
'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
'''Publikovat email v infromací o autorovi (místo domovské wiki stránky)''',
'''Open editor on double click''':
'''Otevřít editor dvojklikem''',
'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
'''Jít na naposledy navštívenou stránku místo na hlavní stránku''',
'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
'''Zobrazit otazník u neexistujících odkazů''',
'''Show page trail''':
'''Zobrazit stopu stránek''',
'''Show icon toolbar''':
'''Zobrazit lištu s ikonami''',
'''Show top/bottom links in headings''':
'''Zobrazit u Nadpisů odkazy nahoru/dolu''',
'''Show fancy diffs''':
'''Zobrazit rozdíly pestře''',
'''Add spaces to displayed wiki names''':
'''Vkládat mezery do zobrazovaných Wiki Jmen''',
'''Remember login information''':
'''Zapamatuj si mne''',
'''Subscribe to trivial changes''':
'''Odebírat při minimálních změnách''',
'''Disable this account forever''':
'''Zablokovat navždy tento účet''',
'''Name''':
'''Jméno''',
'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
'''(Použijte JmenoPrijmeni)''',
'''Password''':
'''Heslo''',
'''Password repeat''':
'''Opakovat heslo''',
'''(Only when changing passwords)''':
'''(Jen při změně hesla)''',
'''Email''':
'''Email''',
'''User CSS URL''':
'''URL uživatelského CSS''',
'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
'''(Nechte prázdné nechcete-li využít uživatelské CSS)''',
'''Editor size''':
'''Velikost editoru''',
'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
space between words. Group page name is not allowed.''':
'''Neplatné uživatelské jméno {{{\'%s\'}}}.
Jména mohou obsahovat jakékoliv Unicode znaky i čísla s možnou jedinou mezerou mezi slovy. Jména skupin nejsou povolena.''',
'''You are not allowed to do %s on this page.''':
'''Nemáte oprávnění dělat %s na této stránce.''',
'''Login''':
'''Přihlášení''',
''' %s and try again.''':
''' %s a zkuste to znovu.''',
'''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
'''%(hits)d nálezů na celkem %(pages)d stránkách.''',
'''%.2f seconds''':
'''%.2f sekund''',
'''match''':
'''nález''',
'''matches''':
'''nálezů''',
'''Cookie deleted. You are now logged out.''':
'''Koláček byl smazán. Nyní jste odhlášeni.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.
Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
'''Tato wiki není upravena na posílání emailů.
Kontaktujte vlastníka wiki, který to může změnit.''',
'''Please provide a valid email address!''':
'''Napište prosím platnou emailovou adresu!''',
'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
'''Nebyl nalezen žádný účet, který by odpovídal zadané emailové adrese \'%(email)s\'!''',
'''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
'''Neznámý uživatel: {{{"%s"}}}. Zadejte prosím Vaše uživatelské jméno a heslo.''',
'''Missing password. Please enter user name and password.''':
'''Chybějící heslo. Zadejte prosím vaše uživatelské jméno a heslo.''',
'''Account "%s" is disabled.''':
'''Účet "%s" je zakázaný.''',
'''Sorry, wrong password.''':
'''Lituji, neplatné heslo.''',
'''Bad relogin URL.''':
'''Neplatné URL opětovného přihlášení.''',
'''Unknown user.''':
'''Neznámý uživatel.''',
'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
'''Své nastavení změníte nebo účet vytvoříte v NastaveniUzivatele.''',
'''Empty user name. Please enter a user name.''':
'''Prázdné uživatelské jméno. Zadejte prosím uživatelské jméno.''',
'''This user name already belongs to somebody else.''':
'''Toto uživatelské jméno již patří někomu jinému.''',
'''Passwords don\'t match!''':
'''Hesla nesouhlasí!''',
'''Please specify a password!''':
'''Zadejte prosím heslo!''',
'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
'''Zadejte prosím Váš email. Pokud zapomenete Vaše přihlašovací informace, mohou Vám být na tento email zaslány.''',
'''This email already belongs to somebody else.''':
'''Tato emailová adresa patří již někomu jinému.''',
'''User account created!''':
'''Uživatelský účet vytvořen!''',
'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
'''Nemohu nahrát téma \'%(theme_name)s\'!''',
'''User preferences saved!''':
'''Uživatelská nastavení uložena!''',
'''Default''':
'''Předvoleno''',
'''<Browser setting>''':
'''<Nastavení prohlížeče>''',
'''the one preferred''':
'''jen oblíbený''',
'''free choice''':
'''nechat možnost volby''',
'''Save''':
'''Uložit''',
'''Logout''':
'''Odhlásit''',
'''Preferred theme''':
'''Oblíbené téma''',
'''Editor Preference''':
'''Oblíbený Editor''',
'''Editor shown on UI''':
'''Editor v uživatelském rozhraní''',
'''Time zone''':
'''Časová zóna''',
'''Your time is''':
'''Váš čas je''',
'''Server time is''':
'''Čas serveru je''',
'''Date format''':
'''Formát datumu''',
'''Preferred language''':
'''Preferovaný jazyk''',
'''General options''':
'''Všeobecné volby''',
'''Quick links''':
'''Pohotové odkazy''',
'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
'''Tento seznam nefunguje, dokud nezadáte platnou emailovou adresu!''',
'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
'''Odebírání wiki stránek (jeden platný výtisk na řádku)''',
'''Create Profile''':
'''Vytvořit profil''',
'''Mail me my account data''':
'''Zašli mi má data k účtu''',
'''Action''':
'''Akce''',
'''No older revisions available!''':
'''Starší verze nejsou k dispozici!''',
'''Diff for "%s"''':
'''Změny pro "%s"''',
'''Differences between revisions %d and %d''':
'''Rozdíly mezi verzemi %d a %d''',
'''(spanning %d versions)''':
'''(rozsah %d verzí)''',
'''No differences found!''':
'''Nenalezeny žádné změny!''',
'''The page was saved %(count)d times, though!''':
'''Přesto byla stránka %(count)d krát uložena!''',
'''(ignoring whitespace)''':
'''(mezery ignoruji)''',
'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
'''Ignorovat změny v počtu mezer (bílých míst)''',
'''General Information''':
'''Všeobecné informace''',
'''Page size: %d''':
'''Velikost stránky: %d''',
'''SHA digest of this page\'s content is:''':
'''Klíč SHA obsahu této stránky je:''',
'''The following users subscribed to this page:''':
'''Následující uživatelé odebírají tuto stránku:''',
'''This page links to the following pages:''':
'''Tato stránku se odkazuje na následující stránky:''',
'''Date''':
'''Datum''',
'''Size''':
'''Velikost''',
'''Diff''':
'''Rozdíl''',
'''Editor''':
'''Autor''',
'''Comment''':
'''Komentář''',
'''view''':
'''náhled''',
'''raw''':
'''zdroj''',
'''print''':
'''tisk''',
'''revert''':
'''vrátit''',
'''Revert to revision %(rev)d.''':
'''Vrátit se k verzi %(rev)d.''',
'''edit''':
'''editovat''',
'''get''':
'''získat''',
'''del''':
'''smazat''',
'''N/A''':
'''nedostupný''',
'''Revision History''':
'''Historie verzí''',
'''No log entries found.''':
'''Nenalezeny žádné záznamy v logu.''',
'''Info for "%s"''':
'''Info pro "%s"''',
'''Show "%(title)s"''':
'''Zobrazit "%(title)s"''',
'''General Page Infos''':
'''Všeobecné informace o stránce''',
'''Show chart "%(title)s"''':
'''Zobrazit diagram "%(title)s"''',
'''Page hits and edits''':
'''Počty zásahů a editací stránky''',
'''You are not allowed to revert this page!''':
'''Nemáte právo vracet změny na této stránce!''',
'''You must login to add a quicklink.''':
'''Bez přihlášení nelze přidat pohotový odkaz.''',
'''Your quicklink to this page has been removed.''':
'''Odebrali jste tuto stránku z pohotových odkazů.''',
'''A quicklink to this page has been added for you.''':
'''Přidali jste si tuto stránku do pohotových odkazů.''',
'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
'''Nemůžete odebírat stránky, ke kterým nemáte právo čtení.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
'''Tato wiki není upravena na posílání emailů.''',
'''You must log in to use subscribtions.''':
'''Bez přihlášení nelze odebírat stránky''',
'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
'''Odebírat stránky můžete až po zadání e-mailové adresy v NastaveniUzivatele.''',
'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
'''Váš odběr této stránky byl zrušen.''',
'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
'''Nemohu zrušit odběr z regulárního výrazu!''',
'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
'''Upravte výrazy pro odebírání v NastaveniUzivatele.''',
'''You have been subscribed to this page.''':
'''Přihlásili jste se k odběru této stránky.''',
'''Charts are not available!''':
'''Diagramy nejsou dostupné!''',
'''You need to provide a chart type!''':
'''Musíte udat typ diagramu!''',
'''Bad chart type "%s"!''':
'''Neplatný diagram typu "%s"!''',
'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
'''Chybí požadovaný atribut "%(attrname)s"''',
'''Submitted form data:''':
'''Zadaná formulářová data:''',
'''Search Titles''':
'''Hledat v titulcích''',
'''Display context of search results''':
'''Zobrazit výsledek výhledávání''',
'''Case-sensitive searching''':
'''Rozlišovat velikost písmen''',
'''Search Text''':
'''Hledat v textu''',
'''Go To Page''':
'''Jít na stránku''',
'''Include system pages''':
'''Včetně systémových stránek''',
'''Exclude system pages''':
'''Vyjma systémových stránek''',
'''Plain title index''':
'''Rejstřík stránek v čistém textu''',
'''XML title index''':
'''Rejstřík stránek v XML''',
'''Python Version''':
'''Verze Python''',
'''MoinMoin Version''':
'''Verze MoinMoin''',
'''Release %s [Revision %s]''':
'''Verze %s [Revision %s]''',
'''4Suite Version''':
'''Verze 4Suite''',
'''Number of pages''':
'''Počet stránek''',
'''Number of system pages''':
'''Počet systémových stránek''',
'''Accumulated page sizes''':
'''Souhrnná velikost stránek''',
'''Entries in edit log''':
'''Záznamy v edit-logu''',
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytů)''',
'''NONE''':
'''ŽÁDNÝ (NONE)''',
'''Global extension macros''':
'''Makra globálního rozšíření''',
'''Local extension macros''':
'''Makra lokálního rozšíření''',
'''Global extension actions''':
'''Akce globálního rozšíření''',
'''Local extension actions''':
'''Akce lokálního rozšíření''',
'''Global parsers''':
'''Globální parsery.''',
'''Local extension parsers''':
'''Parsery lokálního rozšíření''',
'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
'''Instalované processory (ZAVRŽENÉ -- použijívejte parsery)''',
'''Disabled''':
'''Zakázáno''',
'''Enabled''':
'''Povoleno''',
'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
'''Použijte prosím selektivnější vyhledávací výraz místo {{{"%s"}}}''',
'''ERROR in regex \'%s\'''':
'''CHYBA v regulárním výrazu \'%s\'''',
'''Bad timestamp \'%s\'''':
'''Neplatný časový údaj \'%s\'''',
'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
'''Za "%(token)s" je očekáván "=" ''',
'''Expected a value for key "%(token)s"''':
'''JE očekávána hodnota klíče "%(token)s"''',
'''Wiki Markup''':
'''Značkování Wiki''',
'''Print View''':
'''Náhled tisku''',
'''[%d attachments]''':
'''[%d přílohy]''',
'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
'''K této stránce je uloženo <a href="%(link)s">%(count)s příloh</a>.''',
'''Filename of attachment not specified!''':
'''Není zadáno jméno přílohy!''',
'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
'''Příloha \'%(filename)s\' neexistuje!''',
'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
as shown below in the list of files. 
Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
since this is subject to change and can break easily.''':
'''K odkazování se na přílohy ke stránce používejte \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', jak je uvedeno na seznamu souborů níže. 
NEPOUŽÍVEJTE url odkazu {{{[get]}}}, protože to je konstrukce, 
která se brzy může změnit nebo dokonce zrušit.''',
'''No attachments stored for %(pagename)s''':
'''Nebyly uloženy žádné přílohy ke stránce %(pagename)s.''',
'''Edit drawing''':
'''Editace kresby''',
'''Attached Files''':
'''Přiložené soubory''',
'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
'''Nemáte oprávnění přikládat soubory k této stránce.''',
'''New Attachment''':
'''Nová příloha''',
'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
conflict, you have to rename the file that you want to upload.
Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
'''Upload nikdy nepřepíše existující soubor. Pokud nastane konflikt jmen, 
budete muset změnit jméno uploadovaného souboru.
Pokud zůstané prázdné "Uložit jako", bude použito jméno původního souboru.''',
'''File to upload''':
'''Soubor k uploadu''',
'''Rename to''':
'''Přejmenovat stránku''',
'''Upload''':
'''Upload''',
'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
'''Přílohy stránek nejsou v této wiki povoleny!''',
'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
'''Nemáte dostatečná práva k uložení obrázku k této stránce.''',
'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
'''Sobor bez obsahu. Smažte ne-ASCII znaky ze souboru a zkuste to znovu.''',
'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
'''Nemáte dostatečná práva ke smazání přílohy u této stránky!''',
'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
'''Nemáte dostatečná práva k získání přílohy na této stránky.''',
'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
'''Nemáte dovoleno rozbalovat přílohy na této stránce.''',
'''You are not allowed to install files.''':
'''Nemáte dovoleno instalovat soubory.''',
'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
'''Nemáte dostatečná práva k prohlížení příloh na této stránce.''',
'''Unsupported upload action: %s''':
'''Nepodporovaná akce uploadu: %s''',
'''Attachments for "%(pagename)s"''':
'''Přílohy k "%(pagename)s"''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
'''Příloha \'%(target)s\' (původní jméno \'%(filename)s\') již existuje.''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
'''Příloha \'%(target)s\' (vzdálené jméno \'%(filename)s\') s %(bytes)d byty uložena.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
'''Příloha \'%(filename)s\' smazána.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
'''Příloha \'%(filename)s\' úspěšně instalována.''',
'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
'''Instalace \'%(filename)s\' selhala.''',
'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
'''Soubor %s není MoinMoin balík.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
'''Příloha \'%(filename)s\' nemohla být rozbalena kvůli nedostatku místa (schází %(space)d kB.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
'''Příloha \'%(filename)s\' nemohla být rozbalena kvůli příliš velkému počtu souborů (schází %(count)d).''',
'''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
'''Příloha \'%(filename)s\' rozbalena.''',
'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
'''%(target)s není platný soubor typu .zip.''',
'''Attachment \'%(filename)s\'''':
'''Příloha \'%(filename)s\'''',
'''File Name''':
'''Jméno Souboru''',
'''Modified''':
'''Změněno''',
'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
'''Neznámy typ souboru, nemohu tuto přílohu přímo zobrazit.''',
'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
'''[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s k %(pagename)s''',
'''You are not allowed to delete this page.''':
'''Nemáte dostatečná práva ke smazání této stránky.''',
'''This page is already deleted or was never created!''':
'''Tato stránka již byla smazána nebo nebyla nikdy vytvořena!''',
'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
'''Na mazání stránek používejte prosím interaktivní uživatelské rozhraní!''',
'''Really delete this page?''':
'''Akutečně smazat tuto stránku?''',
'''Delete''':
'''Smazat''',
'''Optional reason for the deletion''':
'''Nepovinné důvody pro mazání''',
'''No pages like "%s"!''':
'''Žádné stránky podobné "%s"!''',
'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
'''Nalezena přesně jedna stránka jako "%s", přesměrovávám přímo.''',
'''Pages like "%s"''':
'''Stránky podobné "%s"''',
'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
'''%(matchcount)d %(matches)s pro "%(title)s"''',
'''Local Site Map for "%s"''':
'''Lokální mapa umístění pro "%s"''',
'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
'''Nemáte dostaetčná práva na přejmenování stránek v této wiki!''',
'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
'''Na přejmenovávání stránek používejte prosím interaktivní rozhraní!''',
'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
'''Stránka nemohla být přejmenována z důvodu chyby souborového systému: %s.''',
'''Rename Page''':
'''Přejmenovat stránku''',
'''New name''':
'''Nové jméno''',
'''Optional reason for the renaming''':
'''Nepovinný důvod pro přejmenovávání''',
'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'

Try a different name.''':
'''\'\'\'Stránka se jménem {{{\'%s\'}}}již existuje.\'\'\'
Zkuste jiné jméno.''',
'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
'''(včetně %(localwords)d %(pagelink)s)''',
'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
'''Následující slova %(badwords)d nebyla ve slovníku se %(totalwords)d slovy%(localwords)s nalezena a jsou zvýrazněna níže:''',
'''Add checked words to dictionary''':
'''Přidat označená slova do slovníku''',
'''No spelling errors found!''':
'''Žádné pravopisné chyby nenalezeny.''',
'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
'''Nemůžete kontrolovat pravopis na stránce, kterou nemůžete číst.''',
'''Title Search: "%s"''':
'''Hledání stránek: "%s"''',
'''Full Text Search: "%s"''':
'''Fulltextové vyhledávání: "%s"''',
'''Full Link List for "%s"''':
'''Všechny stránky, které se odkazují na: "%s"''',
'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
'''Nelze vytvořit stránku bez jména. Zadejte prosím jméno stránky. ''',
'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
'''Upload nové přílohy "%(filename)s" hochladen''',
'''Create new drawing "%(filename)s"''':
'''Vytvořit nový obrázek "%(filename)s"''',
'''Edit drawing %(filename)s''':
'''Editace obrázku %(filename)s''',
'''Invalid include arguments "%s"!''':
'''Neplatný argument include: "%s"!''',
'''Nothing found for "%s"!''':
'''Pro "%s" nic nenalezeno!''',
'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
'''Nepodporované navigační schéma \'%(scheme)s\'!''',
'''No parent page found!''':
'''Rodičovská stránka nenalezena!''',
'''Wiki''':
'''Wiki''',
'''Slideshow''':
'''Prezentace''',
'''Start''':
'''Start''',
'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
'''Seite %(pos)d von %(size)d''',
'''No orphaned pages in this wiki.''':
'''Žádné osiřelé stránky v této wiki.''',
'''No quotes on %(pagename)s.''':
'''Žádné citáty na stránce %(pagename)s nenalezeny.''',
'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
'''Upload přílohy \'%(filename)s\'.''',
'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
'''Obrázek \'%(filename)s\' uložen.''',
'''(no bookmark set)''':
'''(žádná záložka nezaložena)''',
'''(currently set to %s)''':
'''(nyní založena na %s)''',
'''Delete Bookmark''':
'''Smazat záložku''',
'''Set bookmark''':
'''Vytvořit záložku''',
'''set bookmark''':
'''vytvořit záložku''',
'''[Bookmark reached]''':
'''[Záložka dosažena]''',
'''Markup''':
'''Markup''',
'''Display''':
'''Display''',
'''Filename''':
'''JmenoSouboru''',
'''Download XML export of this wiki''':
'''Download XML exportu této wiki''',
'''No wanted pages in this wiki.''':
'''V této wiki neexitují žádné žádoucí stránky.''',
'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
'''**Překročen maximální počet povolených includes**''',
'''**Could not find the referenced page: %s**''':
'''**Nemohu najít odkazovanou stránku: %s**''',
'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
'''Očekáváno "%(wanted)s" po "%(key)s", získáno "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
'''Očekáváno celé číslo "%(key)s" před "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Očekáváno celé číslo "%(arg)s" po "%(key)s"''',
'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Očekávána hodnota barvy "%(arg)s" po "%(key)s"''',
'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
'''XSLT není povoleno, prosím vizte HelpOnConfiguration.''',
'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
'''XSLT zpracování není dostupné, prosím nainstalujte 4suite 1.x.''',
'''%(errortype)s processing error''':
'''Chyba při zpracování "%(errortype)s"''',
'''Views/day''':
'''Počet zobrazení za den''',
'''Edits/day''':
'''Počet úprav za den''',
'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
'''%(chart_title)s pro %(filterpage)s''',
'''green=view
red=edit''':
'''zelená=náhled
červená=editace''',
'''date''':
'''datum''',
'''# of hits''':
'''počet hitů''',
'''Page Size Distribution''':
'''Rozdělení velikosti stránky''',
'''page size upper bound [bytes]''':
'''maximální velikost stránky [bytes]''',
'''# of pages of this size''':
'''Počet stránek o této velikosti''',
'''Others''':
'''Další''',
'''Distribution of User-Agent Types''':
'''Rozdělění typů prohlížečů''',
'''Unsubscribe''':
'''Odhlásit''',
'''Home''':
'''Domov''',
'''[RSS]''':
'''[RSS]''',
'''[DELETED]''':
'''[SMAZÁNO]''',
'''[UPDATED]''':
'''[AKTUALIZOVÁNO]''',
'''[NEW]''':
'''[NOVÝ]''',
'''[DIFF]''':
'''[ROZDÍL]''',
'''[BOTTOM]''':
'''[ZÁPATÍ]''',
'''[TOP]''':
'''[ZÁHLAVÍ]''',
'''Click to do a full-text search for this title''':
'''Fulltextové prohledávání na tento název stránky''',
'''Clear message''':
'''Odstranit zprávu''',
'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
'''naposledy editoval %(editor)s dne %(time)s ''',
'''last modified %(time)s''':
'''naposledy upravováno %(time)s''',
'''Search:''':
'''Hledat:''',
'''Text''':
'''Text''',
'''Titles''':
'''Stránky''',
'''Search''':
'''Hledat:''',
'''More Actions:''':
'''Další akce:''',
'''Raw Text''':
'''Zdrojový text''',
'''Delete Cache''':
'''Smazat cache''',
'''Delete Page''':
'''Smazat stránku''',
'''Like Pages''':
'''Podobné Stránky''',
'''Local Site Map''':
'''Lokální Mapa Stránek''',
'''Do''':
'''Proveď!''',
'''Edit (Text)''':
'''Editace (Text)''',
'''Edit (GUI)''':
'''Editace (GUI)''',
'''Immutable Page''':
'''Neměnná stránka''',
'''Remove Link''':
'''Odstranit Odkaz''',
'''Add Link''':
'''Přidat Odkaz''',
'''Attachments''':
'''Přílohy''',
'''Show %s days.''':
'''Ukázat %s dní.''',
'''EditText''':
'''Editace''',
'''Immutable page''':
'''Neměnná stránka''',
'''Or try one of these actions:''':
'''Nebo zkuste jednu z následujících akcí:''',
'''Page''':
'''Stránka''',
'''User''':
'''Uživatel''',
'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
'''Sorry, ale stránku nelze uložit, protože obsah "%(content)s" není v této wiki povolen.''',
'''Line''':
'''Řádka''',
'''Deletions are marked like this.''':
'''Smazané věci jsou označeny takto.''',
'''Additions are marked like this.''':
'''Nové věci jsou označeny takto.''',
'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
'''Spojení na poštovní server \'%(server)s\' se nezdařilo: %(reason)s''',
'''Mail not sent''':
'''Email NEbyl odeslán!''',
'''Mail sent OK''':
'''Email byl odeslán''',
'''FrontPage''':
'''HlavniStranka''',
'''RecentChanges''':
'''PosledniZmeny''',
'''TitleIndex''':
'''RejstrikStranek''',
'''WordIndex''':
'''RejstrikSlov''',
'''FindPage''':
'''NajdiStranku''',
'''SiteNavigation''':
'''StromUmisteni''',
'''HelpContents''':
'''HelpObsah''',
'''HelpOnFormatting''':
'''HelpFormatovani''',
'''UserPreferences''':
'''NastaveniUzivatele''',
'''WikiLicense''':
'''LicenceWiki''',
'''MissingPage''':
'''ChybejiciStranka''',
'''Mon''':
'''Po''',
'''Tue''':
'''Út''',
'''Wed''':
'''St''',
'''Thu''':
'''Čt''',
'''Fri''':
'''Pá''',
'''Sat''':
'''So''',
'''Sun''':
'''Ne''',
'''AttachFile''':
'''PřipojitSoubor''',
'''DeletePage''':
'''SmazatStránku''',
'''LikePages''':
'''PodobnéStránky''',
'''LocalSiteMap''':
'''MapaUmístění''',
'''RenamePage''':
'''PřejmenovatStránku''',
'''SpellCheck''':
'''KontrolaPravopisu''',
}