view MoinMoin/i18n/lv.py @ 289:68e1e5e19540

i18n update imported from: moin--main--1.5--patch-293
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Sun, 04 Dec 2005 20:47:41 +0000
parents 986d9a75dded
children 7fbc90baf520
line wrap: on
line source

# -*- coding: utf-8 -*-
# Text translations for Latviešu (lv).
# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit lv.po instead!
meta = {
 'language': """Latviešu""",
 'elanguage': """Latvian""",
 'maintainer': """Viktors Kalnacs <v.kalnacs@datapro.lv>""",
 'encoding': 'utf-8',
 'direction': 'ltr',
 'wikimarkup': True,
}
text = {
'''The backed up content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
'''Saglabātais lapas saturs ir novecojis un netiks iekļauts meklēšanas rezultātā!''',
'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
'''%(rev)d.versija %(date)s datumā''',
'''Redirected from page "%(page)s"''':
'''Pāradresēts no lapas "%(page)s"''',
'''This page redirects to page "%(page)s"''':
'''Šī lapa pāradresē uz lapu "%(page)s"''',
'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
To use this form on other pages, insert a
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
macro call.-~
''':
'''~-Nosūtot (\'\'submit\'\') šo formu, tiks attēlotas nosūtāmās vērtības.
Lai izmantotu šo formu citās lapās, pievienojiet makro izsaukumu 
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
-~
''',
'''Create New Page''':
'''Izveidot jaunu lapu''',
'''You are not allowed to view this page.''':
'''Jums nav tiesību aplūkot šo lapu.''',
'''DeleteCache''':
'''DzēstKešatmiņu''',
'''(cached %s)''':
'''(saglabāts %s)''',
'''You are not allowed to edit this page.''':
'''Jums nav tiesību labot šo lapu.''',
'''Page is immutable!''':
'''Nemaināma lapa!''',
'''Cannot edit old revisions!''':
'''Vecās versijas labot nedrīkst!''',
'''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
'''Lapas slēgšanas laika kvota ir izsmelta. Iespējams labošanas konflikts!''',
'''Page name is too long, try shorter name.''':
'''Lapas nosaukums ir pārāks garš, pamēģiniet ko īsāku.''',
'''Edit "%(pagename)s"''':
'''Labot "%(pagename)s"''',
'''Preview of "%(pagename)s"''':
'''"%(pagename)s" pirmskats''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
'''Jūsu labošanas slēgšanas kvota lapai %(lock_page)s beigusies!''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
'''Jūsu labošanas slēgšanas termiņš lapai %(lock_page)s izbeigsies pēc # minūtēm.''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
'''Jūsu labošanas slēgšanas termiņš lapai %(lock_page)s izbeigsies pēc # sekundēm.''',
'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
'''Kāds cits ir izdzēsis šo lapu, kamēr Jūs to labojāt!''',
'''Someone else changed this page while you were editing!''':
'''Kāds cits ir izmainījis šo lapu, kamēr Jūs to labojāt!''',
'''Someone else saved this page while you were editing!
Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
'''Kāds cits ir saglabājis šo lapu, kamēr Jūs to labojāt!
Lūdzu, pārskatiet izmaiņas lapā un saglabājiet to. Nesaglabājiet to šajā variantā!
Caurskatiet atšķirības %(difflink)s, lai redzētu, kas ir mainīts.''',
'''[Content of new page loaded from %s]''':
'''[Jaunās lapas saturs ielādēts no %s]''',
'''[Template %s not found]''':
'''[Veidne %s nav atrasta]''',
'''[You may not read %s]''':
'''[Jūs nedrīkstat lasīt %s]''',
'''Describe %s here.''':
'''Aprakstiet %s šeit.''',
'''Check Spelling''':
'''Pārbaudīt pareizrakstību''',
'''Save Changes''':
'''Saglabāt izmaiņas''',
'''Cancel''':
'''Atsaukt''',
'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
'''Nospiežot \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\', Jūs pakļaujat izmaiņas %(license_link)s.
Ja Jūs to nevēlaties, nospiediet \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\', lai atsauktu savas izmaiņas.''',
'''Preview''':
'''Pirmskats''',
'''GUI Mode''':
'''Grafiskais režīms''',
'''Your changes are not saved!''':
'''Jūs izmaiņas nav saglabātas!''',
'''Comment:''':
'''Komentārs:''',
'''<No addition>''':
'''<Nepievienot>''',
'''Add to: %(category)s''':
'''Pievienot: %(category)s''',
'''Trivial change''':
'''Maznozīmīgas izmaiņas''',
'''Remove trailing whitespace from each line''':
'''Dzēst tukšumus rindu beigās''',
''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
 Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
 Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.

(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
''':
''' Uzvērt:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kursīvā\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'treknrakstā\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'treknā kursīvā\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'jaukti \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'treknrakstā\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] un kursīvā\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontāla svītra.
 Virsraksti:: [[Verbatim(=)]] 1. līmeņa virsraksts [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] 2.līmeņa virsraksts [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] 3.līmeņa virsraksts [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] 4.līmeņa virsraksts [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] 5.līmeņa virsraksts [[Verbatim(=====)]].
 Saraksti:: tukšums un kāds no: * atzīmes simboli; 1., a., A., i., I. numurēti elementi; 1.#n sākot no n; viens tukšums - atkāpes.
 Saites:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["kvadrātiekavas un pēdiņas"])]]; URL; [URL]; [URL etiķete].
 Tabulas:: || šūnas teksts |||| 2 ailēs izvērsts šūnas teksts ||; Pēc tabulām un virsrakstiem nedrīkst sekot atstarpes.
(!) Padziļinātai izpratnei atveriet RediģēšanasPalīdzība vai SintaksesIzziņa.
''',
'''Edit was cancelled.''':
'''Labošana tika atsaukta.''',
'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
'''Paldies par veiktajām izmaiņām. Jūsu vērība tiek augstu vērtēta.''',
'''Page "%s" was successfully deleted!''':
'''Lapa "%s" veiksmīgi dzēsta!''',
'''Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.

The following page has been changed by %(editor)s:
%(pagelink)s

''':
'''Godājamais Viki lietotāj,

Jūs esat pierakstīts viki lapas vai kategorijas "%(sitename)s" izmaiņām.

Sekojošo lapu ir mainījis(-usi) %(editor)s:
%(pagelink)s

''',
'''The comment on the change is:
%(comment)s

''':
'''Komentārs par izmaiņām:
%(comment)s

''',
'''New page:
''':
'''Jauna lapa:
''',
'''No differences found!
''':
'''Izmaiņas nav atrastas!
''',
'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
'''[%(sitename)s] %(trivial)sAtjaunoja "%(pagename)s" %(username)s''',
'''Trivial ''':
'''Maznozīmīgs ''',
'''Status of sending notification mails:''':
'''Notifikāciju e-pasta ziņojumu sūtīšanas statuss:''',
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
'''## lapas dublējums "%(pagename)s" arhivēts %(date)s''',
'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
'''Nevar nobloķēt lapu. Neapstrādājama kļūda (errno=%d).''',
'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
'''Nevar nobloķēt lapu. Trūkst \'aktuālā\' faila?''',
'''You are not allowed to edit this page!''':
'''Jums nav tiesību labot šo lapu!''',
'''You cannot save empty pages.''':
'''Tukšas lapas saglabāt nedrīkst.''',
'''You already saved this page!''':
'''Lapa jau ir saglabāta!''',
'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.

Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
Now re-add your changes to the current page contents.

\'\'Do not just replace
the content editbox with your version of the page, because that would
delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
''':
''' Piedodiet, bet kāds cits jau saglabāja lapu, kamēr Jūs to labojāt.

Lūdzu, izdariet sekojošo: Pārlūkprogrammā nospiediet pogu atpakaļ(back) un izgrieziet un ielīmējiet (cut&paste)
Jūsu veiktās izmaiņas. Tad atgriezieties šeit un nospiediet Labot tekstu (EditText) vēlreiz.
Tagad atkārtoti veiciet izmaiņas jaunajā lapā.

\'\'Nemainiet visu tekstu pilnībā, jo tas izdzēsīs cita cilvēka labojumus.
Tas būtu ļoti nekrietni no Jūsu puses!\'\'
''',
'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
'''Labojumu rezerves kopija atrodas [%(backup_url)s here].''',
'''You did not change the page content, not saved!''':
'''Jūs neveicāt nekādas izmaiņas; lapa netiek saglabāta!''',
'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
'''Jūs nevarat mainīt pieejas tiesības, Jums nav adminstratora tiesību!''',
'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
'''Prioritāte %(owner)s beidzās pirms %(mins_ago)d minūtēm, un Jums šai lapai tika piešķirta lapas slēgšanas laika kvota.''',
'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
'''Citiem lietotājiem tiks \'\'liegta pieeja\'\' šīs lapas labošanai līdz %(bumptime)s.''',
'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
'''Kamēr Jūs labosiet šo lapu, citi lietotāji tiks \'\'brīdināti\'\' līdz %(bumptime)s.''',
'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
'''Lai paildzinātu pieejas liegšanas periodu, nospiediet pirmskata pogu''',
'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
'''Pašlaik %(owner)s ir \'\'liedzis pieeju\'\' labošanai līdz %(timestamp)s, t.i., %(mins_valid)d minūtēm.''',
'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
To leave the editor, press the Cancel button.''':
'''Šī lapa pēdējoreiz tika atvērta labošanai vai pirmskatīta %(timestamp)s %(owner)s.[[BR]]
Lai neveidotos konflikts, \'\'\'Jums nevajadzētu\'\' labot\'\' šo lapu vēl vismaz %(mins_valid)d minūtes.\'\'\'[[BR]]

Lai izietu no labošanas, nospiediet pogu Atcelt.''',
'''<unknown>''':
'''<nezināms>''',
'''Diffs''':
'''Atšķirības''',
'''Info''':
'''Informācija''',
'''Edit''':
'''Labot''',
'''UnSubscribe''':
'''Atrakstīties''',
'''Subscribe''':
'''Pierakstīties''',
'''Raw''':
'''Nepārstrādāts''',
'''XML''':
'''XML''',
'''Print''':
'''Drukāt''',
'''View''':
'''Skats''',
'''Up''':
'''Augšup''',
'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
'''Publiskot manu e-pasta adresi (bez manas viki mājas lapas) autora informācijā''',
'''Open editor on double click''':
'''Labot ar dubultklikšķi''',
'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
'''Pāriet uz pēdējo apmeklēto lapu SākumLapas vietā''',
'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
'''Rādīt jautājuma zīmi neeksistējošu lapu saitēm''',
'''Show page trail''':
'''Rādīt caurskatīto lapu sarakstu''',
'''Show icon toolbar''':
'''Rādīt ikonu rindu''',
'''Show top/bottom links in headings''':
'''Rādīt augšā/lejā saites virsrakstos''',
'''Show fancy diffs''':
'''Rādīt stilizētas atšķirības''',
'''Add spaces to displayed wiki names''':
'''Atdalīt viki vārdus ar atstarpēm''',
'''Remember login information''':
'''Atcerēties ieejas informāciju''',
'''Subscribe to trivial changes''':
'''Parakstīties uz maznozīmīgām izmaiņām''',
'''Disable this account forever''':
'''Aizmirst par mani uz visiem laikiem''',
'''Name''':
'''Vārds''',
'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
'''(Ievadiet Vārdu\'\'\'\'\'\'Uzvārdu)''',
'''Alias-Name''':
'''Aliass-Vārds''',
'''Password''':
'''Parole''',
'''Password repeat''':
'''Atkārtot paroli''',
'''(Only when changing passwords)''':
'''(Tikai mainot paroli)''',
'''Email''':
'''E-pasts''',
'''User CSS URL''':
'''Lietotāja CSS URL''',
'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
'''(Atstāt tukšu, lai varētu lietot CSS)''',
'''Editor size''':
'''Labošanas loga izmērs''',
'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
space between words. Group page name is not allowed.''':
'''Kļūdains lietotāja vārds {{{\'%s\'}}}.
Lietotāja vārds drīkst saturēt \'\'Unicode\'\' burtzīmes un ciparus un, ja nepieciešams, vienu atstarpi starp vārdiem.
Grupas lapas vārds nav atļauts.''',
'''You are not allowed to do %s on this page.''':
'''Jūs nedrīkstat veikt %s ar šo lapu.''',
'''Login''':
'''Ieiet''',
''' %s and try again.''':
'''%s un mēģiniet vēlreiz.''',
'''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
'''Atrasti %(hits)d trāpījumi no apmēram %(pages)d lapām.''',
'''%.2f seconds''':
'''%.2f sekundes''',
'''match''':
'''saskaņa''',
'''matches''':
'''saskaņas''',
'''Login Name: %s

Login Password: %s

Login URL: %s/?action=userform&uid=%s
''':
'''Lietotāja vārds: %s

Lietotāja parole: %s

Lietotāja URL: %s/?action=userform&uid=%s
''',
'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.

If you lost your password, please use the data below and just enter the
password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
for that).

After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
''':
'''Kāds pieprasīja izsūtīt savus konta datus uz šo e-pasta adresi.

Ja Jūs esat aizmirsis paroli, lūdzu ievadiet šos datus un paroli KĀ ŠEIT NORĀDĪTS
 (izmantojiet kopēt/ielīmēt(copy/paste), lai dati būtu precīzi).

Pēc veiksmīgas ieiešanas sistēmā būtu labi, ja Jūs nomainītu veco paroli un izveidotu sev jaunu.
''',
'''[%(sitename)s] Your wiki account data''':
'''[%(sitename)s] Jūsu viki konta dati''',
'''Cookie deleted. You are now logged out.''':
'''Sīkdatne dzēsta. Jūs izgājāt no sistēmas.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.
Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
'''Šajā viki pasta sūtīšana ir aizliegta.
Sazinieties ar viki īpašnieku, lai viņš piešķir jums tiesības lietot e-pastu.''',
'''Please provide a valid email address!''':
'''Lūdzu, norādiet pareizu e-pasta adresi!''',
'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
'''Netika atrasts neviens lietotājs ar tādu e-pasta adresi \'%(email)s\'!''',
'''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
'''Nezināms lietotāja vārds: {{{"%s"}}}. Lūdzu, ievadiet vārdu un paroli.''',
'''Missing password. Please enter user name and password.''':
'''Trūkst paroles. Lūdzu, ievadiet vārdu un paroli.''',
'''Account "%s" is disabled.''':
'''Konts "%s" ir atslēgts.''',
'''Sorry, wrong password.''':
'''Piedodiet, nepareiza parole.''',
'''Bad relogin URL.''':
'''Nepareizs atkārtotas ieejas URL''',
'''Unknown user.''':
'''Nezināms lietotājs''',
'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
'''Lai mainītu savus iestatījumus vai izveidotu lietotāja kontu, izmantojiet LietotājaIstatījumi''',
'''Empty user name. Please enter a user name.''':
'''Trūkst lietotāja vārda. Lūdzu, ievadiet lietotāja vārdu.''',
'''This user name already belongs to somebody else.''':
'''Tāds lietotāja vārds jau kādam pieder.''',
'''Passwords don\'t match!''':
'''Paroles nesakrīt!''',
'''Please specify a password!''':
'''Lūdzu, norādiet paroli!''',
'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
'''Lūdzu, norādiet savu e-pasta adresi. Ja aizmirsīsiet savu ieejas informāciju, to varēs izsutīt uz norādīto e-pasta adresi.''',
'''This email already belongs to somebody else.''':
'''Šāda e-pasta adrese jau kādam pieder.''',
'''User account created!''':
'''Lietotāja konts izveidots!''',
'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
'''Nevar ielādēt tēmu \'%(theme_name)s\'!''',
'''User preferences saved!''':
'''Lietotāja uzstādījumi saglabāti!''',
'''Default''':
'''Noklusējums''',
'''<Browser setting>''':
'''<Pārlūkprogrammas iestatījumi>''',
'''the one preferred''':
'''viens vēlamais''',
'''free choice''':
'''brīva izvēle''',
'''Save''':
'''Saglabāt''',
'''Logout''':
'''Iziet''',
'''Preferred theme''':
'''Vēlamā tēma''',
'''Editor Preference''':
'''Redaktora iestatījumi''',
'''Editor shown on UI''':
'''Lietotāja saskarnē redzamais redaktors''',
'''Time zone''':
'''Laika josla''',
'''Your time is''':
'''Jūsu laiks ir''',
'''Server time is''':
'''Servera laiks ir''',
'''Date format''':
'''Datuma formāts''',
'''Preferred language''':
'''Vēlamā valoda''',
'''General options''':
'''Vispārējas opcijas''',
'''Quick links''':
'''Ātrsaites''',
'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
'''Šis saraksts strādā tikai ar pareizu e-pasta adresi!''',
'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
'''Pierakstītās viki lapas (pa vienai katrā rindā)''',
'''Create Profile''':
'''Izveidot profilu''',
'''Mail me my account data''':
'''Atsūtīt mana sistēmas konta datus''',
'''Action''':
'''Darbība''',
'''No older revisions available!''':
'''Vecākas versijas nav!''',
'''Diff for "%s"''':
'''Salīdzināt pēc "%s"''',
'''Differences between revisions %d and %d''':
'''Atšķirības starp %d un versiju %d''',
'''(spanning %d versions)''':
'''(pēc %d versijām)''',
'''No differences found!''':
'''Atšķirības nav atrastas!''',
'''The page was saved %(count)d times, though!''':
'''Lapa saglabāta %(count)d reizes!''',
'''(ignoring whitespace)''':
'''(Atstarpes(probeli) ignorētas)''',
'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
'''Ignorēt atstarpju(probelu) starpību''',
'''General Information''':
'''Vispārēja informācija''',
'''Page size: %d''':
'''Lapas izmērs: %d''',
'''SHA digest of this page\'s content is:''':
'''Lapas satura SHA īssavilkums:''',
'''The following users subscribed to this page:''':
'''Sekojoši lietotāji ir parakstījušies uz šo lapu:''',
'''This page links to the following pages:''':
'''Šajā lapā ir saites uz sekojošām lapām:''',
'''Date''':
'''Datums''',
'''Size''':
'''Izmērs''',
'''Diff''':
'''Atšķirība''',
'''Editor''':
'''Redaktors''',
'''Comment''':
'''Komentārs''',
'''view''':
'''Skats''',
'''raw''':
'''neapstrādāts''',
'''print''':
'''drukāt''',
'''revert''':
'''atgriezties''',
'''Revert to revision %(rev)d.''':
'''Versijas %(rev)d atgriešana.''',
'''edit''':
'''labot''',
'''get''':
'''dabūt''',
'''del''':
'''dzēst''',
'''N/A''':
'''Nav pieejams''',
'''Revision History''':
'''Pārskatīšanas vēsture''',
'''No log entries found.''':
'''Ieraksti par labojumiem netika atrasti.''',
'''Info for "%s"''':
'''Informācija par "%s"''',
'''Show "%(title)s"''':
'''Rādīt "%(title)s"''',
'''General Page Infos''':
'''Vispārēja lapas informācija''',
'''Show chart "%(title)s"''':
'''Rādīt diagramu "%(title)s"''',
'''Page hits and edits''':
'''Apmeklējumi un labojumi''',
'''You are not allowed to revert this page!''':
'''Jūs nedrīkstat atjaunot no arhīva šo lapu!''',
'''You must login to add a quicklink.''':
'''Lai izveidotu ātrsaiti, Jums jāpieslēdzas.''',
'''Your quicklink to this page has been removed.''':
'''Jūsu ātrsaite uz šo lapu ir dzēsta.''',
'''A quicklink to this page has been added for you.''':
'''Jums izveidota ātrsaite uz šo lapu.''',
'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
'''Jūs nedrīkstat parakstīties lapai, kuru Jūs nevarat lasīt.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
'''Šajā viki pasta sūtīšana nav iespējota.''',
'''You must log in to use subscribtions.''':
'''Lai izmanototu parasktīšanos, Jums jāpieslēdzas''',
'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
'''Lai izmantotu parakstīšanos, uzrādiet savu e-pasta adresi LietotājaIestatījumos.''',
'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
'''Jūs vairs neesat pierakstīts uz šo lapu.''',
'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
'''Regulāras izteiksmes pierakstu izdzēst nevar!''',
'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
'''Labojiet parasktīšanās regulāras izteiksmes savā LietotājaIstatījumi.''',
'''You have been subscribed to this page.''':
'''Tagad Jūs esat pierakstīts uz šo lapu.''',
'''Charts are not available!''':
'''Diagramma nav pieejama!''',
'''You need to provide a chart type!''':
'''Norādiet diagrammas tipu!''',
'''Bad chart type "%s"!''':
'''Slikts diagrammas tips "%s"!''',
'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
'''Trūkst "%(attrname)s" atribūta''',
'''Submitted form data:''':
'''Nosūtītie dati:''',
'''Search Titles''':
'''Meklēt virsrakstus''',
'''Display context of search results''':
'''Attēlot meklēšanas rezultātu kontekstu''',
'''Case-sensitive searching''':
'''Rakstzīmju jūtīga meklēšana''',
'''Search Text''':
'''Meklēt tekstā''',
'''Go To Page''':
'''Iet uz lapu''',
'''Include system pages''':
'''Iekļaut sistēmas lapas''',
'''Exclude system pages''':
'''Aizvākt sistēmas lapas''',
'''Plain title index''':
'''Rādīt kā tekstu''',
'''XML title index''':
'''Rādīt kā XML''',
'''Python Version''':
'''Python versija''',
'''MoinMoin Version''':
'''MoinMoin versija''',
'''Release %s [Revision %s]''':
'''Laidiens %s [Revīzija %s]''',
'''4Suite Version''':
'''4Suite versija''',
'''Number of pages''':
'''Lapu skaits''',
'''Number of system pages''':
'''Sistēmas lapu skaits''',
'''Accumulated page sizes''':
'''Visu lapu izmērs''',
'''Entries in edit log''':
'''Ierakstīt izmaiņu protokolā''',
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
'''%(logcount)s (%(logsize)s baiti)''',
'''NONE''':
'''NEKAS''',
'''Global extension macros''':
'''Kopējie papildus makrosi''',
'''Local extension macros''':
'''Lokālie papildus makrosi''',
'''Global extension actions''':
'''Globālās papildus darbības''',
'''Local extension actions''':
'''Lokālās papildus darbības''',
'''Global parsers''':
'''Globālie parsētāji''',
'''Local extension parsers''':
'''Lokālo paplašinājumu parsētāji''',
'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
'''Ievietotie procesori (NOVECOJA -- izmantot Parsers tā vietā)''',
'''Disabled''':
'''Izslēgts''',
'''Enabled''':
'''Ieslēgts''',
'''Lupy search''':
'''Kopējā meklēšana''',
'''Active threads''':
'''Aktīvie pavedieni''',
'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
'''Lūdzu, norādiet konkrētāku meklējamo terminu {{{"%s"}}} vietā''',
'''ERROR in regex \'%s\'''':
'''KĻŪDA meklēšanas paraugā \'%s\'''',
'''Bad timestamp \'%s\'''':
'''Slikta laika atzīme \'%s\'''',
'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
'''Nepieciešams "=" pēc "%(token)s"''',
'''Expected a value for key "%(token)s"''':
'''Nepieciešma vērtība atslēgai "%(token)s"''',
'''Wiki Markup''':
'''Viki marķējums''',
'''Print View''':
'''Drukāšanai''',
'''[%d attachments]''':
'''[%d piesaistes]''',
'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
'''Šai lapai ir <a href="%(link)s">%(count)s piesaistes</a>. ''',
'''Filename of attachment not specified!''':
'''Nav norādīts piesaistes faila vārds!''',
'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
'''Piesaiste \'%(filename)s\' neeksistē!''',
'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
as shown below in the list of files. 
Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
since this is subject to change and can break easily.''':
'''Atsaucei uz piesaisti, rakstiet lapas tekstā \'\'\'{{{piesaiste:faila nosaukums}}}\'\'\', 
kā redzams zemāk sarakstā. 
\'\'\'NEIZMANTOJIET\'\'\' saites {{{[get]}}} URL. 
Tas var tikt mainīts.''',
'''unzip''':
'''atspiest''',
'''install''':
'''instalēt''',
'''No attachments stored for %(pagename)s''':
'''Lapai %(pagename)s nav piesaistes''',
'''Edit drawing''':
'''Labot attēlu''',
'''Attached Files''':
'''Piesaistītie faili''',
'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
'''Jūs nedrīkstat veidot piesaistes šai lapai.''',
'''New Attachment''':
'''Jauna Piesaiste''',
'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
conflict, you have to rename the file that you want to upload.
Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
'''Ja lapai jau ir piesaistes fails ar šādu nosaukumu, ievadlaukā "Pārdēvēt" norādiet citu piesaistes faila nosaukumu.''',
'''File to upload''':
'''Augšupielādējamais fails''',
'''Rename to''':
'''Pārdēvēt par''',
'''Upload''':
'''Ielādēt''',
'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
'''Šajā Viki lapu piesaistes ir aizliegti!''',
'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
'''Šajā lapā Jūs nedrīkstat veidot attēlus.''',
'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
'''Tukšs faila saturs. Nodzēsiet visus NE ASCII simbolus un mēģiniet vēlreiz.''',
'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
'''Jūs nedrīkstat dzēst šīs lapas piesaistes.''',
'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
'''Jūs nedrīkstat ņemt šīs lapas piesaistes.''',
'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
'''Jūs nav tiesību atspiest šīs lapas piesaistes.''',
'''You are not allowed to install files.''':
'''Jums nav tiesību instalēt failus.''',
'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
'''Jūs nedrīkstat skatīties šīs lapas piesaistes.''',
'''Unsupported upload action: %s''':
'''Nestrādājoša ielāde: %s''',
'''Attachments for "%(pagename)s"''':
'''Lapas "%(pagename)s" piesaistes''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
'''Piesaite \'%(target)s\' (veidota no faila \'%(filename)s\') jau eksistē.''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
'''Piesaiste \'%(target)s\' (no faila \'%(filename)s\') ar izmēru %(bytes)d baiti pievienota.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
'''Piesaiste \'%(filename)s\' izdzēsta.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
'''Piesaiste \'%(filename)s\' ir uzinstalēta.''',
'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
'''Nesekmīga faila \'%(filename)s\' instalēšana.''',
'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
'''Fails %s nav MoinMoin pakotnes fails.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
'''Nevar atpakot piesaisti \'%(filename)s\' - rezultējošie faili var būt pārāk lieli (pietrūkst %(space)d kB).''',
'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
'''Nevar atpakot piesaisti \'%(filename)s\' - rezultējošo failu būs pārāk daudz (pietrūkst %(count)d).''',
'''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
'''Piesaiste \'%(filename)s\' atspiesta.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''':
'''Piesaiste \'%(filename)s\' nav atpakota, jo faili ir pārāk lieli, tikai .zip faili, jau ekstistē vai atrodas mapēs.''',
'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
'''Fails %(target)s nav .zip fails.''',
'''Attachment \'%(filename)s\'''':
'''Piesaiste \'%(filename)s\'''',
'''Package script:''':
'''Pakotnes skripts:''',
'''File Name''':
'''Faila nosaukums''',
'''Modified''':
'''Modificēts''',
'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
'''Nezināms faila tips, nevar attēlot iestarpināto piesaisti.''',
'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
'''piesaiste:%(filename)s lapai %(pagename)s''',
'''You are not allowed to delete this page.''':
'''Jūs nedrīkstat dzēst šo lapu.''',
'''This page is already deleted or was never created!''':
'''Šāda lapa jau ir izdzēsta vai nekad nav eksistējusi!''',
'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
'''Lūdzu, lapu dzēšanai izmantojiet interaktīvo lietotāja saskarni!''',
'''Really delete this page?''':
'''Jūs tiešām vēlaties dzēst šo lapu?''',
'''Delete''':
'''Dzēst''',
'''Optional reason for the deletion''':
'''Ja vēlaties, norādiet lapas dzēšanas iemeslu''',
'''No pages like "%s"!''':
'''"%s" līdzīgu lapu nav!''',
'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
'''Atrasta tieši viena "%s" līdzīga lapa; pāradresēju uz to.''',
'''Pages like "%s"''':
'''"%s" līdzīgas lapas''',
'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''',
'''Local Site Map for "%s"''':
'''"%s" vietnes karte''',
'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
'''Šajā viki Jums nav tiesību pārdēvēt lapas!''',
'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
'''Lai pārdēvētu lapu nosaukumus, lūdzu, izmantojiet interaktīvo lietotāja saskarni!''',
'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
'''Sistēmas kļūdas: %s dēļ lapas nosaukums netika nomainīts.''',
'''Rename Page''':
'''Pārdēvēt lapu''',
'''New name''':
'''Jauns nosaukums''',
'''Optional reason for the renaming''':
'''Pārdēvēšanas iemesls (neobligāts)''',
'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'

Try a different name.''':
'''\'\'\'Lapa ar nosaukumu {{{\'%s\'}}} jau eksistē.\'\'\'

Pamēģiniet citu nosaukumu.''',
'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''',
'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
'''%(badwords)d vārdi netika atrasti %(totalwords)d %(localwords)s vārdnīcā un ir izcelti šeit:''',
'''Add checked words to dictionary''':
'''Pievienot atzīmētos vārdus vārdnīcai''',
'''No spelling errors found!''':
'''Pareizrakstības kļūdas nav atrastas!''',
'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
'''Jūs nevarat pārbaudīt pareizrakstību lapā, kuru nedrīkstat lasīt.''',
'''Title Search: "%s"''':
'''Meklēt pēc virsrakstiem: "%s"''',
'''Full Text Search: "%s"''':
'''Visa teksta meklēšana: "%s"''',
'''Full Link List for "%s"''':
'''Visu saišu saraksts "%s"''',
'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
'''Nevaru izveidot lapu bez nosaukuma. Lūdzu, norādiet lapas nosaukumu.''',
'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
'''Ielādēt jaunu piesaisti "%(filename)s"''',
'''Create new drawing "%(filename)s"''':
'''Izveidot jaunu attēlu "%(filename)s"''',
'''Edit drawing %(filename)s''':
'''Labot attēlu %(filename)s''',
'''Invalid include arguments "%s"!''':
'''Nepareizs iekļaušanas arguments "%s"!''',
'''Nothing found for "%s"!''':
'''Neko neatradu no "%s"!''',
'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
'''Navigācijas shēma \'%(scheme)s\' nav pieejama!''',
'''No parent page found!''':
'''Virslapa nav atrasta!''',
'''Wiki''':
'''Viki''',
'''Slideshow''':
'''Prezentācija''',
'''Start''':
'''Sākums''',
'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
'''%(size)d slaids %(pos)d''',
'''No orphaned pages in this wiki.''':
'''Šajā viki nav nevienas bāreņlapas.''',
'''No quotes on %(pagename)s.''':
'''Lapā %(pagename)s citātu nav.''',
'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
'''Piesaistes \'%(filename)s\' augšupielāde.''',
'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
'''Attēls \'%(filename)s\' saglabāts.''',
'''%(mins)dm ago''':
'''Pirms %(mins)d min''',
'''(no bookmark set)''':
'''(nav grāmatzīmes)''',
'''(currently set to %s)''':
'''(pašlaik %s)''',
'''Delete Bookmark''':
'''Dzēst grāmatzīmi''',
'''Set bookmark''':
'''Ielikt grāmatzīmi''',
'''set bookmark''':
'''ielikt grāmatzīmi''',
'''[Bookmark reached]''':
'''[Šeit ielikta grāmatzīme]''',
'''Markup''':
'''Iezīmēt''',
'''Display''':
'''Caurskats''',
'''Filename''':
'''Faila nosaukums''',
'''Download XML export of this wiki''':
'''Lejupielādēt XML eksportu no šī wiki''',
'''No wanted pages in this wiki.''':
'''Šajā viki pieprasīto lapu nav.''',
'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
'''**Pārsniegts maksimālais pieļaujamo iekļaušanu skaits**''',
'''**Could not find the referenced page: %s**''':
'''**Nevaru atrast lapu pēc atsauces: %s**''',
'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
'''Nepieciešams "%(wanted)s" pēc "%(key)s", nevis "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
'''Nepieciešams skaitlis "%(key)s" pirms "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Nepieciešams skaitlis "%(arg)s" pēc "%(key)s"''',
'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Nepieciešams krāsas kods "%(arg)s" pēc "%(key)s"''',
'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
'''XSLT izslēgts; lūdzu, skatieties PalīdzētUzstādīt.''',
'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
'''XSLT apstrāde neiespējama, lūdzu, instalējiet 4suite 1.x.''',
'''%(errortype)s processing error''':
'''%(errortype)s apstrādes kļūda''',
'''Views/day''':
'''Skatīta (dienā)''',
'''Edits/day''':
'''Labota (dienā)''',
'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
'''%(chart_title)s no %(filterpage)s''',
'''green=view
red=edit''':
'''zaļš=skats
sarkans=labot''',
'''date''':
'''datums''',
'''# of hits''':
'''# apmeklējumi''',
'''Page Size Distribution''':
'''Lapas izmēra sadale''',
'''page size upper bound [bytes]''':
'''pieļaujamais lapas izmērs [baitos]''',
'''# of pages of this size''':
'''# lapas ar šādu izmēru''',
'''User agent''':
'''Lietotāja aģents''',
'''Others''':
'''Citi''',
'''Distribution of User-Agent Types''':
'''Lietotāju aģentu sadale pa tipiem''',
'''Unsubscribe''':
'''Atrakstīties''',
'''Home''':
'''Māja''',
'''[RSS]''':
'''[RSS]''',
'''[DELETED]''':
'''[DZĒSTS]''',
'''[UPDATED]''':
'''[ATJAUNINĀTS]''',
'''[NEW]''':
'''[JAUNS]''',
'''[DIFF]''':
'''[ATŠĶIRĪBAS]''',
'''[BOTTOM]''':
'''[APAKŠA]''',
'''[TOP]''':
'''[AUGŠA]''',
'''Click to do a full-text search for this title''':
'''Nospiediet šeit, lai sāktu šī virsraksta meklēšanu visā tekstā''',
'''Clear message''':
'''Notīrīt ziņojumu''',
'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
'''pēdējais labojums %(time)s %(editor)s''',
'''last modified %(time)s''':
'''pēdējā modifikācija %(time)s''',
'''Search:''':
'''Meklēt:''',
'''Text''':
'''Tekstā''',
'''Titles''':
'''Virsrakstos''',
'''Search''':
'''Meklēt''',
'''More Actions:''':
'''Citas darbības:''',
'''------------''':
'''------------''',
'''Raw Text''':
'''Rādīt jēltekstu''',
'''Delete Cache''':
'''Dzēst kešatmiņu''',
'''Delete Page''':
'''Dzēst lapu''',
'''Like Pages''':
'''Līdzīgas lapas''',
'''Local Site Map''':
'''Lokālā vietnes karte''',
'''Do''':
'''Veikt''',
'''Edit (Text)''':
'''Labot tekstu''',
'''Edit (GUI)''':
'''Labot grafiski''',
'''Immutable Page''':
'''Nemaināma Lapa''',
'''Remove Link''':
'''Dzēst saiti''',
'''Add Link''':
'''Pievienot saiti''',
'''Attachments''':
'''Piesaistes''',
'''Show %s days.''':
'''Rādīt %s dienas.''',
'''EditText''':
'''LabotTekstu''',
'''Immutable page''':
'''Nemaināma lapa''',
'''Or try one of these actions:''':
'''Vai mēģināt kādu no darbībām:''',
'''Page''':
'''Lapa''',
'''User''':
'''Lietotājs''',
'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
'''Piedodiet, Jūs nevarat saglabāt lapu, jo "%(content)s" šajā viki nav atļauts.''',
'''Line''':
'''Rinda''',
'''Deletions are marked like this.''':
'''Dzēstie atzīmēti šādi.''',
'''Additions are marked like this.''':
'''Pievienotie atzīmēti šādi''',
'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
'''Pievienoties e-pasta serverim \'%(server)s\' nedrīkst: %(reason)s''',
'''Mail not sent''':
'''E-pasts nav nosūtīts''',
'''Mail sent OK''':
'''E-pasts nosūtīts''',
'''FrontPage''':
'''SākumLapa''',
'''RecentChanges''':
'''PēdējāsIzmaiņas''',
'''TitleIndex''':
'''VirsrakstuRādītājs''',
'''WordIndex''':
'''PriekšmetuRādītājs''',
'''FindPage''':
'''AtrastLapu''',
'''SiteNavigation''':
'''LapasNavigācija''',
'''HelpContents''':
'''PamācībasSaturaRādītājs''',
'''HelpOnFormatting''':
'''PalīdzētFormatēt''',
'''UserPreferences''':
'''JūsuIestatījumi''',
'''WikiLicense''':
'''VikiLicence''',
'''MissingPage''':
'''IztrūkstošaLapa''',
'''Mon''':
'''Pr''',
'''Tue''':
'''Ot''',
'''Wed''':
'''Tr''',
'''Thu''':
'''Ce''',
'''Fri''':
'''Pk''',
'''Sat''':
'''Se''',
'''Sun''':
'''Sv''',
'''AttachFile''':
'''PievienotFailu''',
'''DeletePage''':
'''DzēstLapu''',
'''LikePages''':
'''LīdzīgasLapas''',
'''LocalSiteMap''':
'''LokālāVietnesKarte''',
'''RenamePage''':
'''PārdēvētLapu''',
'''SpellCheck''':
'''Pareizrakstība''',
}