view MoinMoin/i18n/ro.py @ 289:68e1e5e19540

i18n update imported from: moin--main--1.5--patch-293
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Sun, 04 Dec 2005 20:47:41 +0000
parents c7e581712687
children aca556896e2e
line wrap: on
line source

# -*- coding: utf-8 -*-
# Text translations for Română (ro).
# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit ro.po instead!
meta = {
 'language': """Română""",
 'elanguage': """Romanian""",
 'maintainer': """Ovidiu Sabou <ovidiu.sabou@gmail.com>""",
 'encoding': 'utf-8',
 'direction': 'ltr',
 'wikimarkup': True,
}
text = {
'''The backed up content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
'''Copia de siguranţă a conţinutului acestei pagini este învechită şi nu va fi inclusă în rezultatele căutării!''',
'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
'''Revizia %(rev)d din %(date)s''',
'''Redirected from page "%(page)s"''':
'''Redirecţionat de la pagina "%(page)s"''',
'''This page redirects to page "%(page)s"''':
'''Această pagină redirecţionează spre pagina "%(page)s"''',
'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
To use this form on other pages, insert a
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
macro call.-~
''':
'''~-Dacă trimiteţi acest formular, valorile propuse vor fi afişate.
Pentru a folosi acest formular pe alte pagini, inseraţi apelul macro:
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
-~
''',
'''Create New Page''':
'''Creează Pagină Nouă''',
'''You are not allowed to view this page.''':
'''Nu aveţi dreptul să vizionaţi această pagină.''',
'''DeleteCache''':
'''ŞtergeCache''',
'''(cached %s)''':
'''(cached %s)''',
'''You are not allowed to edit this page.''':
'''Nu aveţi dreptul să editaţi această pagină.''',
'''Page is immutable!''':
'''Pagina este imuabilă!''',
'''Cannot edit old revisions!''':
'''Nu se pot edita revizii vechi!''',
'''Page name is too long, try shorter name.''':
'''Numele paginii este prea lung, încercaţi un nume mai mic.''',
'''Edit "%(pagename)s"''':
'''Editare "%(pagename)s"''',
'''Preview of "%(pagename)s"''':
'''Previzionarea "%(pagename)s"''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
'''Blocajul dumneavoastră de editare pe %(lock_page)s a expirat!''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
'''Blocajul dumneavoastră de editare pe %(lock_page)s va expira peste # minute''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
'''Blocajul dumneavoastră de editare pe %(lock_page)s va expira peste # secunde''',
'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
'''Cineva a şters această pagină în timp ce aţi editat-o!''',
'''Someone else changed this page while you were editing!''':
'''Cineva a modificat această pagină în timp ce aţi editat-o!''',
'''Someone else saved this page while you were editing!
Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
'''Cineva a salvat această pagină în timp ce aţi editat-o!
Vă rugăm să revedeţi pagina şi să o salvaţi apoi. Nu salvaţi pagina în acest stadiu!
Uitaţi-vă la modificările paginii %(difflink)s pentru a vedea ce s-a schimbat.''',
'''[Content of new page loaded from %s]''':
'''[Conţinutul paginii noi a fost încărcat din %s]''',
'''[Template %s not found]''':
'''[Şablonul %s nu a fost găsit]''',
'''[You may not read %s]''':
'''[Nu aveţi voie să citiţi %s]''',
'''Describe %s here.''':
'''Descrieţi %s aici.''',
'''Check Spelling''':
'''Verificare ortografie''',
'''Save Changes''':
'''Salvare modificări''',
'''Cancel''':
'''Anulare''',
'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
'''Prin apăsarea \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' puneţi modificările sub licenţa %(license_link)s.
Dacă nu doriţi aceasta, apăsaţi \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' pentru anularea modificărilor.''',
'''Preview''':
'''Previzionare''',
'''<No addition>''':
'''<Fără adăugări>''',
'''Trivial change''':
'''Modificare minoră''',
'''Remove trailing whitespace from each line''':
'''Ştergere spaţii de la sfârşitul fiecărei linii''',
'''Edit was cancelled.''':
'''Editarea a fost anulată''',
'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
'''Mulţumim pentru modificări. Atenţia dumneavoastră la detalii este apreciată.''',
'''Page "%s" was successfully deleted!''':
'''Pagina "%s" a fost ştearsă cu succes!''',
'''Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.

The following page has been changed by %(editor)s:
%(pagelink)s

''':
'''Stimate utilizator Wiki,

Aţi fost înscris la o pagină wiki sau o categorie wiki pe "%(sitename)s" pentru anunţarea schimbărilor.

Următoarea pagină a fost schimbată de %(editor)s:
%(pagelink)s

''',
'''The comment on the change is:
%(comment)s

''':
'''Comentariul referitor la schimbare este:
%(comment)s

''',
'''New page:
''':
'''Pagină noua:
''',
'''No differences found!
''':
'''Nu s-a găsit nici o diferenţă!
''',
'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
'''[%(sitename)s] %(trivial)sActualizarea "%(pagename)s" de către %(username)s''',
'''Trivial ''':
'''Minoră''',
'''Status of sending notification mails:''':
'''Starea de trimitere a scrisorilor de anunţare:''',
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
'''## copia paginii "%(pagename)s" trimisă în %(date)s''',
'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
'''Page nu a putut fi blocată. Eroare neaşteptată (errno=%d).''',
'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
'''Page nu a putut fi blocată. Lipseşte fişierul \'current\'?''',
'''You are not allowed to edit this page!''':
'''Nu aveţi permisiunea de a edita această pagină!''',
'''You cannot save empty pages.''':
'''Nu puteţi salva pagini goale.''',
'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.

Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
Now re-add your changes to the current page contents.

\'\'Do not just replace
the content editbox with your version of the page, because that would
delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
''':
'''Cineva a salvat pagina în timp ce aţi editat-o.

Folosiţi butonul înapoi(back) al browser-ului, şi copiaţi&lipiţi
modificările de acolo. Apoi apăsaţi înainte şi daţi click EditText din nou.
Readăugaţi modificările la conţinutul curent al paginii.

\'\'Nu înlocuiţi conţinutul căsuţei de editare exclusiv
cu versiunea dumneavoastră a paginii, deoarece aceasta ar şterge
modificările celeilalte persoane, ceea ce este extrem de nepolicos!\'\'
''',
'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
'''O copie a modificărilor dumneavoastră se află [%(backup_url)s aici]''',
'''You did not change the page content, not saved!''':
'''Nu aţi modificat conţinutul paginii; nu se salvează!''',
'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
'''Nu puteţi modifica ACLs pe această pagină, deoarece nu aveţi drepturile necesare!''',
'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
'''Blocajul iniţiat de %(owner)s a expirat de %(mins_ago)d minut(e) şi vi s-a dat dreptul de a bloca această pagină.''',
'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
'''Alţi utilizatori vor fi \'\'opriţi\'\' să editeze această pagină până la %(bumptime)s.''',
'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
'''Alţi utilizatori vor fi \'\'avertizaţi\'\' până la %(bumptime)s că dumneavoastră editaţi această pagină.''',
'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
'''Folosiţi butonul Previzionare pentru a extinde perioada de blocare.''',
'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
'''Această pagină este momentan \'\'blocată\'\' pentru editare de %(owner)s până la %(timestamp)s, adică pentru %(mins_valid)d minut(e).''',
'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
To leave the editor, press the Cancel button.''':
'''Această pagină a fost deschisă pentru editare sau previzionată ultima dată la %(timestamp)s de %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'Ar trebui \'\'să nu editaţi\'\' această pagină pentru cel puţin încă %(mins_valid)d minut(e),
pentru a evita conflictele de editare.\'\'\'[[BR]]
Pentru a părăsi editorul, apăsaţi butonul Cancel.''',
'''<unknown>''':
'''<necunoscut>''',
'''Diffs''':
'''Modificări''',
'''Info''':
'''Info''',
'''Edit''':
'''Editare''',
'''UnSubscribe''':
'''Părăsire''',
'''Subscribe''':
'''Înscriere''',
'''Raw''':
'''Brut''',
'''XML''':
'''XML''',
'''Print''':
'''Listare''',
'''View''':
'''Vizionare''',
'''Up''':
'''Sus''',
'''Open editor on double click''':
'''Deschidere editor la dublu clic''',
'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
'''Afişare semn de întebare pentru legăturile cu pagini inexistente''',
'''Show page trail''':
'''Afişare urma navigării''',
'''Show icon toolbar''':
'''Afişare bara de unelte cu pictograme''',
'''Show top/bottom links in headings''':
'''Afişare legături de deasupra/dedesubt ca antete''',
'''Show fancy diffs''':
'''Afişare modificări decorate''',
'''Add spaces to displayed wiki names''':
'''Adăugare spaţii la afişarea numelor wiki''',
'''Remember login information''':
'''Memorare informaţia de înregistrare''',
'''Subscribe to trivial changes''':
'''Înscriere la modificări minore''',
'''Disable this account forever''':
'''Dezactivare cont curent pentru totdeauna''',
'''Name''':
'''Nume''',
'''Password''':
'''Parolă''',
'''Password repeat''':
'''Repetare parolă''',
'''(Only when changing passwords)''':
'''(Doar la schimbarea parolelor)''',
'''Email''':
'''Email''',
'''User CSS URL''':
'''URL pentru CSS al utilizatorului''',
'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
'''(Lăsaţi gol pentru a dezactiva CSS-ul utilizatorului)''',
'''Editor size''':
'''Dimensiunea editorului''',
'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
space between words. Group page name is not allowed.''':
'''Nume de utilizator invalid {{{\'%s\'}}}.
Numele poate conţine orice caractere Unicode alfanumerice , cu un
spaţiu opţional între cuvinte. Nume de grup de pagini nu este permis.''',
'''You are not allowed to do %s on this page.''':
'''Pe această pagină nu puteţi face %s''',
'''Login''':
'''Login''',
''' %s and try again.''':
''' %s şi încercaţi din nou.''',
'''%.2f seconds''':
'''%.2f secunde''',
'''match''':
'''potrivire''',
'''matches''':
'''potriviri''',
'''Login Name: %s

Login Password: %s

Login URL: %s/?action=userform&uid=%s
''':
'''Nume de înregistrare: %s

Parola de înregistrare: %s

URL de înregistrare: %s/?action=userform&uid=%s
''',
'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.

If you lost your password, please use the data below and just enter the
password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
for that).

After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
''':
'''Cineva a cerut trimiterea datelor contului dumneavoastră la această adresă de email.

Dacă aţi pierdut parola, folosiţi datele de mai jos şi introduceţi
parola exact cum este ea în formularul wiki-ului de introducere a 
parolei(folosiţi copiere&lipire pentru aceasta).

După înregistrarea cu succes, este recomandată modificarea parolei în una cunoscută.
''',
'''[%(sitename)s] Your wiki account data''':
'''[%(sitename)s] Datele contului wiki al dumneavoastră''',
'''Cookie deleted. You are now logged out.''':
'''Prăjitura(cookie) a fost ştearsă. Acum sunteţi neînregistrat(ă).''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.
Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
'''Acest wiki nu permite procesare poştei electronice.
Contactaţi deţinătorul wiki-ului, care poate activa email.''',
'''Please provide a valid email address!''':
'''Introduceţi o adresă de email validă!''',
'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
'''Nu a fost găsit nici un cont care să se potrivească cu adresa
de email \'%(email)s\'!''',
'''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
'''Nume de utilizator necunoscut: {{{"%s"}}}. Introduceţi nume şi parolă''',
'''Missing password. Please enter user name and password.''':
'''Parola lipseşte. Introduceti nume şi parolă''',
'''Sorry, wrong password.''':
'''Parolă greşită.''',
'''Bad relogin URL.''':
'''URL de reînregistrare invalid.''',
'''Unknown user.''':
'''Utilizator necunoscut.''',
'''Empty user name. Please enter a user name.''':
'''Numele necompletat. Introduceţi un nume de utilizator''',
'''This user name already belongs to somebody else.''':
'''Acest nume de utilizator este deja alocat.''',
'''Passwords don\'t match!''':
'''Parolele nu corespund!''',
'''Please specify a password!''':
'''Specificaţi o parolă!''',
'''This email already belongs to somebody else.''':
'''Această adresă de email este deţinută deja de altcineva.''',
'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
'''Tema \'%(theme_name)s\' nu a putut fi încărcată!''',
'''User preferences saved!''':
'''Preferinţele au fost salvate!''',
'''Default''':
'''Implicit''',
'''<Browser setting>''':
'''<Setare browser>''',
'''Save''':
'''Salvare''',
'''Logout''':
'''Logout''',
'''Preferred theme''':
'''Tema dorită''',
'''Time zone''':
'''Fus orar''',
'''Your time is''':
'''Ora locală pentru dumneavoastră este''',
'''Server time is''':
'''Ora locală a server-ului este''',
'''Date format''':
'''Formatul datei''',
'''Preferred language''':
'''Limba dorită''',
'''General options''':
'''Opţiuni generale''',
'''Quick links''':
'''Legături rapide''',
'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
'''Această listă nu funcţionează până când introduceţi o adresă de email validă!''',
'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
'''Înscris la următoarele pagini wiki(o expresie regulară per linie)''',
'''Create Profile''':
'''Creează profil''',
'''Mail me my account data''':
'''Trimitere prin email datele contului''',
'''Action''':
'''Acţiune''',
'''No older revisions available!''':
'''Nici o revizie mai veche nu este disponibilă!''',
'''Diff for "%s"''':
'''Modificările pentru "%s"''',
'''Differences between revisions %d and %d''':
'''Diferenţele dintre reviziile %d şi %d''',
'''(spanning %d versions)''':
'''(desfăşurare %d versiuni)''',
'''No differences found!''':
'''Nici o diferenţă găsită!''',
'''The page was saved %(count)d times, though!''':
'''Pagina a fost salvată de %(count)d ori totuşi!''',
'''(ignoring whitespace)''':
'''(ignorare caractere spaţiu)''',
'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
'''Ignorare modificări în cantitatea de caractere spaţiu''',
'''General Information''':
'''Informaţii generale''',
'''Page size: %d''':
'''Dimensiunea paginii: %d''',
'''SHA digest of this page\'s content is:''':
'''Rezumatul SHA al conţinutului acestei pagini este:''',
'''The following users subscribed to this page:''':
'''Următorii utilizatori sunt întregistraţi la această pagină''',
'''This page links to the following pages:''':
'''Această pagină face legături cu următoarele pagini:''',
'''Date''':
'''Data''',
'''Size''':
'''Dimensiune''',
'''Diff''':
'''Modificare''',
'''Editor''':
'''Editor''',
'''Comment''':
'''Comentariu''',
'''view''':
'''vizionare''',
'''raw''':
'''brut''',
'''print''':
'''listare''',
'''revert''':
'''revenire''',
'''Revert to revision %(rev)d.''':
'''Revenire la revizia %(rev)d.''',
'''edit''':
'''editare''',
'''get''':
'''obţinere''',
'''del''':
'''ştergere''',
'''N/A''':
'''Indisponibil''',
'''Revision History''':
'''Istoria Reviziilor''',
'''No log entries found.''':
'''Nici un jurnal nu a fost găsit''',
'''Info for "%s"''':
'''Informaţii despre "%s"''',
'''Show "%(title)s"''':
'''Afişare "%(title)s"''',
'''General Page Infos''':
'''Informaţii Generale Despre Pagină''',
'''Show chart "%(title)s"''':
'''Afişare grafic "%(title)s"''',
'''Page hits and edits''':
'''Accesări şi editări ale paginii''',
'''You are not allowed to revert this page!''':
'''Nu aveţi permisiunea de a modifica această pagină la o stare anterioară''',
'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
'''Nu aveţi permisiunea de înscriere la o pagină pe care nu o puteţi citi.''',
'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
'''Nu mai sunteţi înscris(ă) pe această pagină.''',
'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
'''Nu se poate şterge înregistrarea cu expresie regulară!''',
'''You have been subscribed to this page.''':
'''Aţi fost înregistrat(ă) pe această pagină.''',
'''Charts are not available!''':
'''Graficele nu sunt disponibile!''',
'''You need to provide a chart type!''':
'''Trebuie să specificaţi tipul graficului!''',
'''Bad chart type "%s"!''':
'''Este invalid tipul de grafic "%s"!''',
'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
'''Parametrul necesar "%(attrname)s" lipseşte''',
'''Submitted form data:''':
'''Datele din formular care au fost trimise:''',
'''Search Titles''':
'''Căutare Titluri''',
'''Display context of search results''':
'''Afişează contextul rezultatelor căutării''',
'''Case-sensitive searching''':
'''Căutare case-sensitive''',
'''Search Text''':
'''Căutare Text''',
'''Go To Page''':
'''Mergi La Pagina''',
'''Include system pages''':
'''Includere pagini sistem''',
'''Exclude system pages''':
'''Excludere pagini sistem''',
'''Plain title index''':
'''Index exclusiv cu titluri''',
'''XML title index''':
'''Index XML cu tituri''',
'''Python Version''':
'''Versiunea Python''',
'''MoinMoin Version''':
'''Versiunea MoinMoin''',
'''Release %s [Revision %s]''':
'''Seria %s [Revizia %s]''',
'''4Suite Version''':
'''4SuiteVersion''',
'''Number of pages''':
'''Număr de pagini''',
'''Number of system pages''':
'''Număr de pagini sistem''',
'''Accumulated page sizes''':
'''Mărimile acumulate ale paginilor''',
'''Entries in edit log''':
'''Intrări în jurnalul de editare''',
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
'''%(logcount)s (%(logsize)s octeţi)''',
'''NONE''':
'''NIMIC''',
'''Global extension macros''':
'''Extensii macro globale''',
'''Local extension macros''':
'''Extensii macro locale''',
'''Global extension actions''':
'''Acţiuni de extensie globale''',
'''Local extension actions''':
'''Acţiuni de extensie locale''',
'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
'''Procesoare instalate (ÎNVECHIT -- folosiţi Parsers)''',
'''Disabled''':
'''Dezactivat''',
'''Enabled''':
'''Activat''',
'''Lupy search''':
'''Căutare Lupy''',
'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
'''Folosiţi un termen de căutare mai selectiv în loc de {{{"%s"}}}''',
'''ERROR in regex \'%s\'''':
'''Eroare în expresia regulară \'%s\'''',
'''Bad timestamp \'%s\'''':
'''Dată invalidă: \'%s\'''',
'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
'''Este necesar ca "=" să urmeze după "%(token)s"''',
'''Expected a value for key "%(token)s"''':
'''Este necesară o valoare pentru cheia "%(token)s"''',
'''Wiki Markup''':
'''Text Sursă Wiki''',
'''Print View''':
'''Vizualizare Tipărire''',
'''[%d attachments]''':
'''[%d ataşamente]''',
'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
'''Există <a href="%(link)s">%(count)s ataşament(e)</a> stocat(e) pentru această pagină.''',
'''Filename of attachment not specified!''':
'''Numele fişierului ataşat nu a fost specificat!''',
'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
'''Ataşamentul \'%(filename)s\' nu există!''',
'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
as shown below in the list of files. 
Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
since this is subject to change and can break easily.''':
'''Pentru a indica ataşamente pe o pagină, folosiţi \'\'\'{{{ataşament:nume_fişier}}}\'\'\', 
după cum este afişat mai jos în lista de fişiere. 
\'\'\'NU\'\'\' folosiţi URL al legăturii {{{[obţinere]}}}, 
deoarece acesta se poate schimba şi poate cauza probleme foarte uşor.''',
'''No attachments stored for %(pagename)s''':
'''Nici un ataşament stocat pentru %(pagename)s''',
'''Edit drawing''':
'''Editare desen''',
'''Attached Files''':
'''Fişiere Ataşate''',
'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
'''Nu aveţi permisiunea de a ataşa un fişier la această pagină''',
'''New Attachment''':
'''Ataşament Nou''',
'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
conflict, you have to rename the file that you want to upload.
Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
'''Un upload nu va scrie peste un fişier deja existent. Dacă există un conflict
de nume, trebuie să redenumiţi fişierul pe care doriţi să-l încărcaţi.
Altfel, dacă "Redenumeşte în" este necompletat, va fi folosit numele original al fişierului.''',
'''File to upload''':
'''Fişier de trimis''',
'''Rename to''':
'''Redenumeşte în''',
'''Upload''':
'''Trimitere date''',
'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
'''Ataşamentele de tip fişier nu sunt permise în acest wiki!''',
'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
'''Nu aveţi permisiunea de a salva un desen pe această pagină.''',
'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
'''Nu există conţinut. Ştergeţi caracterele non ASCII din numele fişierului şi încercaţi din nou.''',
'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
'''Nu aveţi permisiunea de a şterge ataşamentele de pe această pagină.''',
'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
'''Nu aveţi permisiunea de a obţine ataşamentele de pe această pagină.''',
'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
'''Nu aveţi permisiunea de a viziona ataşamentele de pe această pagină.''',
'''Unsupported upload action: %s''':
'''Este nepermisă acţiunea de trimitere date: %s''',
'''Attachments for "%(pagename)s"''':
'''Ataşamente pentru "%(pagename)s"''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
'''Ataşamentul \'%(target)s\' (fişier la distanţă \'%(filename)s\') există deja.''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
'''Ataşamentul \'%(target)s\' (fişier la distanţă \'%(filename)s\') cu %(bytes)d octeţi a fost salvat.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
'''Ataşamentul \'%(filename)s\' a fost şters.''',
'''Attachment \'%(filename)s\'''':
'''Ataşament \'%(filename)s\'''',
'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
'''Tip de fişier necunoscut; nu se poate afişa acest ataşament îninteriorul paginii.''',
'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
'''ataşament:%(filename)s al %(pagename)s''',
'''You are not allowed to delete this page.''':
'''Nu aveţi permisiunea de a şterge această pagină.''',
'''This page is already deleted or was never created!''':
'''Această pagină este deja ştearsă sau nu a fost creată niciodată!''',
'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
'''Folosiţi interfaţa interactivă cu utilizatorul pentru a şterge pagini!''',
'''Really delete this page?''':
'''Sigur doriţi ştergerea acestei pagini ?''',
'''Delete''':
'''Ştergere''',
'''Optional reason for the deletion''':
'''Motiv opţional referitor la ştergere''',
'''No pages like "%s"!''':
'''Nici o pagină de genul "%s"!''',
'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
'''A fost găsită exact o pagină de genul "%s", urmează redirecţionarea spre pagină.''',
'''Pages like "%s"''':
'''Pagini de genul "%s"''',
'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
'''%(matchcount)d %(matches)s pentru "%(title)s"''',
'''Local Site Map for "%s"''':
'''Harta Locală a Sitului "%s"''',
'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
'''Nu aveţi permisiunea de a redenumi pagini în acest wiki!''',
'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
'''Folosiţi interfaţa interactivă cu utilizatorul pentru a redenumi pagini!''',
'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
'''Nu s-a putut redenumi pagina datorită erorii de sistem de fişiere: %s.''',
'''Rename Page''':
'''Redenumire Pagină''',
'''New name''':
'''Nume nou''',
'''Optional reason for the renaming''':
'''Motiv opţional referitor la redenumire.''',
'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'

Try a different name.''':
'''\'\'\'O pagină cu numele {{{\'%s\'}}} există deja.\'\'\'

Încercaţi un nume diferit.''',
'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
'''(inclusiv %(localwords)d %(pagelink)s)''',
'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
'''Următoarele %(badwords)d cuvinte nu au putut fi găsite în dicţionarul de %(totalwords)d cuvinte%(localwords)s şi sunt scoase în evidenţă mai jos:''',
'''Add checked words to dictionary''':
'''Adăugare cuvinte verificate în dicţionar''',
'''No spelling errors found!''':
'''Nu a fost găsită nici o greşeală de ortografie!''',
'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
'''Nu aveţi permisiunea de a verifica ortografia pe o pagină pe care nu o puteţi citi.''',
'''Title Search: "%s"''':
'''Căutare Titlu: "%s"''',
'''Full Text Search: "%s"''':
'''Căutare Text Complet: "%s"''',
'''Full Link List for "%s"''':
'''Lista Completă de Legături pentru "%s"''',
'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
'''Nu se poate crea o pagină nouă fără numele paginii. Specificaţi numele paginii.''',
'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
'''Trimitere ataşament nou "%(filename)s"''',
'''Create new drawing "%(filename)s"''':
'''Creare desen nou "%(filename)s"''',
'''Edit drawing %(filename)s''':
'''Editare desen %(filename)s''',
'''Invalid include arguments "%s"!''':
'''Argumente de includere "%s" sunt invalide!''',
'''Nothing found for "%s"!''':
'''Nimic nu a fost găsit pentru "%s"!''',
'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
'''Schema de navigare \'%(scheme)s\' nu este posibilă!''',
'''No parent page found!''':
'''Nici o pagină părinte nu a fost găsită!''',
'''Wiki''':
'''Wiki''',
'''Slideshow''':
'''Afişare succesivă''',
'''Start''':
'''Start''',
'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
'''Imaginea %(pos)d din %(size)d''',
'''No orphaned pages in this wiki.''':
'''Nu există nici o pagină fără legături către ea în acest wiki.''',
'''No quotes on %(pagename)s.''':
'''Nu există citate la %(pagename)s.''',
'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
'''Trimiterea ataşamentului \'%(filename)s\'.''',
'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
'''Desenul \'%(filename)s\' a fost salvat.''',
'''(no bookmark set)''':
'''(nici un semn de carte setat)''',
'''(currently set to %s)''':
'''(momentan setat la %s)''',
'''Delete Bookmark''':
'''Ştergere Semn De Carte''',
'''Set bookmark''':
'''Setare Semn De Carte''',
'''set bookmark''':
'''setare semn de carte''',
'''[Bookmark reached]''':
'''[Semn de carte accesat]''',
'''Markup''':
'''Marcare''',
'''Display''':
'''Afişare''',
'''Filename''':
'''Nume fişier''',
'''Download XML export of this wiki''':
'''Descărcare export XML pentru acest wiki''',
'''No wanted pages in this wiki.''':
'''Nici o pagină dorită în acest wiki.''',
'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
'''**Numărul maxim de incluziuni acceptate a fost depăşit**''',
'''**Could not find the referenced page: %s**''':
'''**Pagina de referinţă %s nu a putut fi găsită**''',
'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
'''Trebuie "%(wanted)s" după "%(key)s", s-a primit "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
'''Trebuie un întreg "%(key)s" înainte de "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Trebuie un întreg "%(arg)s" după "%(key)s"''',
'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Trebuie o valoare de tip culoare "%(arg)s" după "%(key)s"''',
'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
'''Opţiunea XSLT este dezactivată, accesaţi HelpOnConfiguration.''',
'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
'''Procesarea XSLT nu este disponibilă, instalaţi 4suite 1.x.''',
'''%(errortype)s processing error''':
'''Eroarea de procesare %(errortype)s''',
'''Views/day''':
'''Vizionări/zi''',
'''Edits/day''':
'''Editări/zi''',
'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
'''%(chart_title)s pentru %(filterpage)s''',
'''green=view
red=edit''':
'''verde=vizionare
red=editare''',
'''date''':
'''data''',
'''# of hits''':
'''# de accesări''',
'''Page Size Distribution''':
'''Distribuţia Dimensiunii Paginii''',
'''page size upper bound [bytes]''':
'''limita superioară a dimensiunii paginii [octeţi]''',
'''# of pages of this size''':
'''# de pagini de această dimensiune''',
'''User agent''':
'''Agent utilizator''',
'''Others''':
'''Altele''',
'''Distribution of User-Agent Types''':
'''Distribuţia Tipurilor User-Agent''',
'''Unsubscribe''':
'''Părăsire''',
'''Home''':
'''Acasă''',
'''[RSS]''':
'''[RSS]''',
'''[DELETED]''':
'''[ŞTERS]''',
'''[UPDATED]''':
'''[ACTUALIZAT]''',
'''[NEW]''':
'''[NOU]''',
'''[DIFF]''':
'''[DIFF]''',
'''[BOTTOM]''':
'''[JOS]''',
'''[TOP]''':
'''[SUS]''',
'''Click to do a full-text search for this title''':
'''Clic aici pentru a face o căutare full-text pentru acest titlu''',
'''Clear message''':
'''Ştergere mesaj''',
'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
'''editat ultima oară la %(time)s de %(editor)s''',
'''last modified %(time)s''':
'''modificat ultima oară la %(time)s''',
'''Search:''':
'''Căutare:''',
'''Text''':
'''Text''',
'''Titles''':
'''Titluri''',
'''More Actions:''':
'''Mai Multe Acţiuni:''',
'''Delete Cache''':
'''Ştergere Cache''',
'''Delete Page''':
'''Ştergere Pagină''',
'''Do''':
'''Executare''',
'''Immutable Page''':
'''Pagină Imuabilă''',
'''Show %s days.''':
'''Afişare %s zile.''',
'''EditText''':
'''EditareText''',
'''Immutable page''':
'''Pagină imuabilă''',
'''Or try one of these actions:''':
'''Sau încercaţi una dintre aceste acţiuni:''',
'''Page''':
'''Pagină''',
'''User''':
'''Utilizator''',
'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
'''Nu se poate salva deoarece "%(content)s" nu este permis în acest wiki.''',
'''Line''':
'''Linie''',
'''Deletions are marked like this.''':
'''Ştergerile sunt marcate astfel.''',
'''Additions are marked like this.''':
'''Adăugările sunt marcate astfel.''',
'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
'''Conexiunea cu serverul de email \'%(server)s\' a eşuat: %(reason)s''',
'''Mail sent OK''':
'''Mail trimis cu bine''',
'''FrontPage''':
'''PaginaPrincipală''',
'''RecentChanges''':
'''ModificăriRecente''',
'''TitleIndex''':
'''IndexTitluri''',
'''WordIndex''':
'''IndexCuvinte''',
'''FindPage''':
'''CăutarePagină''',
'''SiteNavigation''':
'''NavigareSit''',
'''HelpContents''':
'''Ajutor''',
'''HelpOnFormatting''':
'''AjutorLaFormatare''',
'''UserPreferences''':
'''PreferinţeUtilizator''',
'''WikiLicense''':
'''LicenţăWiki''',
'''MissingPage''':
'''PaginăLipsă''',
'''Mon''':
'''Lun''',
'''Tue''':
'''Mar''',
'''Wed''':
'''Mie''',
'''Thu''':
'''Joi''',
'''Fri''':
'''Vin''',
'''Sat''':
'''Sâm''',
'''Sun''':
'''Dum''',
'''AttachFile''':
'''AtaşareFişier''',
'''DeletePage''':
'''ŞtergerePagină''',
'''LikePages''':
'''PaginiAsemănătoare''',
'''LocalSiteMap''':
'''HartaLocalăSit''',
'''RenamePage''':
'''RedenumirePagină''',
'''SpellCheck''':
'''VerificareOrtografie''',
}