view MoinMoin/i18n/sv.py @ 486:72e96d74f98d

i18ned the linenumber toggle string imported from: moin--main--1.5--patch-490
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Tue, 21 Mar 2006 08:36:53 +0000
parents f9212c2d77a4
children 400516d5adc3
line wrap: on
line source
# -*- coding: utf-8 -*-
# Text translations for Svenska (sv).
# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit sv.po instead!
meta = {
 'language': """Svenska""",
 'elanguage': """Swedish""",
 'maintainer': """Per Olofsson <pelle@debian.org>""",
 'encoding': 'utf-8',
 'direction': 'ltr',
 'wikimarkup': False,
}
text = {
'''The backed up content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
'''Reservkopians innehåll av den här sidan är oönskat och kommer inte att finnas med i sökresultat!''',
'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
'''Version %(rev)d vid datum %(date)s''',
'''Redirected from page "%(page)s"''':
'''Omdirigerad från sida "%(page)s"''',
'''This page redirects to page "%(page)s"''':
'''Den här sidan är omdirigerad till "%(page)s"''',
'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
To use this form on other pages, insert a
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
macro call.-~
''':
'''~-Om du skickar in det här formuläret så kommer de angivna värdena att visas.
För att använda det här formuläret på andra sidor, skriv in ett
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
-makroanrop.-~
''',
'''Create New Page''':
'''Skapa ny sida''',
'''You are not allowed to view this page.''':
'''Du har inte tillåtelse att titta på den här sidan.''',
'''You are not allowed to edit this page.''':
'''Du har inte tillåtelse att redigera den här sidan.''',
'''Page is immutable!''':
'''Sidan är skrivskyddad!''',
'''Cannot edit old revisions!''':
'''Kan inte redigera gamla versioner!''',
'''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
'''Låset du höll har gått ut. Förbered dig för redigeringskonflikter!''',
'''Page name is too long, try shorter name.''':
'''Sidnamnet är för långt, pröva ett kortare namn.''',
'''Edit "%(pagename)s"''':
'''Redigera "%(pagename)s"''',
'''Preview of "%(pagename)s"''':
'''Förhandsgranskning av "%(pagename)s"''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
'''Ditt redigeringslås på %(lock_page)s har gått ut!''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
'''Ditt redigeringslås på %(lock_page)s kommer att gå ut om # minuter.''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
'''Ditt redigeringslås på %(lock_page)s kommer att gå ut om # sekunder.''',
'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
'''Någon annan tog bort sidan medan du redigerade den!''',
'''Someone else changed this page while you were editing!''':
'''Någon annan ändrade sidan medan du redigerade den!''',
'''Someone else saved this page while you were editing!
Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
'''Någon annan sparade den här sidan medan du redigerade den!
Granska först sidan och spara den sedan. Spara inte sidan som den är!
Ta en titt på skillnaderna gentemot %(difflink)s för att se vad som har ändrats.''',
'''[Content of new page loaded from %s]''':
'''[Den nya sidans innehåll laddad från %s]''',
'''[Template %s not found]''':
'''[Mall %s ej funnen]''',
'''[You may not read %s]''':
'''[Du får inte läsa %s]''',
'''Describe %s here.''':
'''Beskriv %s här.''',
'''Check Spelling''':
'''Stavningskontroll''',
'''Save Changes''':
'''Spara ändringar''',
'''Cancel''':
'''Avbryt''',
'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
'''Genom att trycka på \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' sparar du dina ändringar under licensen %(license_link)s.
Om du motsätter dig det, tryck på \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' för att avbryta redigeringen.''',
'''Preview''':
'''Förhandsgranska''',
'''GUI Mode''':
'''Grafiskt läge''',
'''Your changes are not saved!''':
'''Dina ändringar sparas inte!''',
'''Comment:''':
'''Kommentar:''',
'''<No addition>''':
'''<Inget tillägg>''',
'''Add to: %(category)s''':
'''Lägg till i: %(category)s''',
'''Trivial change''':
'''Trivial ändring''',
'''Remove trailing whitespace from each line''':
'''Eliminera efterföljande mellanslag från varje rad''',
''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
 Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
 Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.

(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
''':
''' Emfas:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kursivering\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'fetstil\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'kursiv fetstil\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'blandad \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'fetstil\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] och kursivering\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horisontell linje.
 Rubriker:: [[Verbatim(=)]] Rubrik 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Rubrik 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Rubrik 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Rubrik 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Rubrik 5 [[Verbatim(=====)]].
 Listor:: mellanslag och en av: * punkter; 1., a., A., i., I. numrerade paragrafer; 1.#n börja numrering på n; enbart mellanslag indenterar.
 Länkar:: [[Verbatim(IhopskrivnaOrd)]]; [[Verbatim(["hakparenteser och citattecken"])]]; url; [url]; [url etikett].
 Tabeller:: || celltext |||| celltext som sträcker sig över 2 kolumner ||;  inga avslutande blanksteg tillåtna efter tabeller och titlar.

(!) För mer hjälp, se HjälpOmRedigering och SyntaxReferens.
''',
'''Edit was cancelled.''':
'''Redigeringen avbröts.''',
'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
'''Tack för dina ändringar. Ditt sinne för detaljer är uppskattat.''',
'''Page "%s" was successfully deleted!''':
'''Sidan "%s" raderades korrekt.''',
'''Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.

The following page has been changed by %(editor)s:
%(pagelink)s

''':
'''Hej wikianvändare!

Du prenumerar på en wikisida eller wikikategori på "%(sitename)s"
för ändringsnotifiering.

Följande sida har ändrats av %(editor)s:
%(pagelink)s

''',
'''The comment on the change is:
%(comment)s

''':
'''Ändringens kommentar är:
%(comment)s

''',
'''New page:
''':
'''Ny sida:
''',
'''No differences found!
''':
'''Inga skillnader funna!
''',
'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
'''[%(sitename)s] %(trivial)suppdatering av "%(pagename)s" utförd av %(username)s''',
'''Trivial ''':
'''trivial ''',
'''Status of sending notification mails:''':
'''Status för sändning av uppdateringsepost:''',
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
'''## backup av sidan "%(pagename)s" inskickad %(date)s''',
'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
'''Sidan kunde inte låsas. Oväntat fel (errno=%d).''',
'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
'''Sidan kunde inte låsas. Saknas "current"-filen?''',
'''You are not allowed to edit this page!''':
'''Du har inte tillåtelse att redigera den här sidan!''',
'''You cannot save empty pages.''':
'''Du kan inte spara tomma sidor.''',
'''You already saved this page!''':
'''Du har redan sparat den här sidan!''',
'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.

Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
Now re-add your changes to the current page contents.

\'\'Do not just replace
the content editbox with your version of the page, because that would
delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
''':
'''Tyvärr, någon annan sparade sidan medan du redigerade den.

Var god gör följande: Använd "tillbaka"-knappen på din webbläsare och
klipp ut och klistra in dina ändringar därifrån. Gå sedan fram hit
igen och tryck på EditText igen. Lägg nu till dina ändringar igen till
sidans innehåll.

Ersätt inte den nya texten med din text rakt av, då försvinner ju den
andre personens ändringar, vilket skulle vara mycket olämpligt!
''',
'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
'''En säkerhetskopia av dina ändringar finns [%(backup_url)s här].''',
'''You did not change the page content, not saved!''':
'''Ingen ny version har sparats eftersom du inte ändrade sidans innehåll!''',
'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
'''Du kan inte ändra ACL:er på den här sidan eftersom du inte har administratörsrättigheter till den!''',
'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
'''Låset som %(owner)s hade gick ut för %(mins_ago)d minut(er) sedan, så du har nu ett lås på den här sidan.''',
'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
'''Andra användare kommer att \'\'blockeras\'\' från att redigera den här sidan tills %(bumptime)s.''',
'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
'''Andra användare kommer att \'\'varnas\'\' tills %(bumptime)s att du redigerar den här sidan.''',
'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
'''Använd knappen "Förhandsgranska" för att utöka låsperioden.''',
'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
'''Den här sidan är för närvarande \'\'låst\'\' för redigering av %(owner)s tills %(timestamp)s, alltså för %(mins_valid)d minut(er).''',
'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
To leave the editor, press the Cancel button.''':
'''Den här sidan öppnades för redigering eller var senast förhandsgranskad vid %(timestamp)s av %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'Du bör \'\'undvika att redigera\'\' den här sidan i åtminstone %(mins_valid)d minut(er)
för att undvika redigeringskonflikter.\'\'\'[[BR]]
För att lämna redigeringen, tryck på "Avbryt".''',
'''<unknown>''':
'''<okänd>''',
'''Diffs''':
'''Skillnader''',
'''Info''':
'''Info''',
'''Edit''':
'''Redigera''',
'''UnSubscribe''':
'''Avbryt prenumeration''',
'''Subscribe''':
'''Prenumerera''',
'''Raw''':
'''Råtext''',
'''XML''':
'''XML''',
'''Print''':
'''Skriv ut''',
'''View''':
'''Visa''',
'''Up''':
'''Upp''',
'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
'''Publicera min epostadress (inte min wiki-hemsida) i författarinformationen''',
'''Open editor on double click''':
'''Öppna editorn vid dubbelklick''',
'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
'''Hoppa till den senast besökta sidan i stället för startsidan''',
'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
'''Visa frågetecken för brutna sidlänkar''',
'''Show page trail''':
'''Visa senaste besökta sidor''',
'''Show icon toolbar''':
'''Visa knapprad''',
'''Show top/bottom links in headings''':
'''Visa topp/fot-länkar i huvudet''',
'''Show fancy diffs''':
'''Visa detaljerade diffar''',
'''Add spaces to displayed wiki names''':
'''Addera mellanslag till visade wiki-namn''',
'''Remember login information''':
'''Kom ihåg inloggningsuppgifter''',
'''Subscribe to trivial changes''':
'''Prenumerera på triviala ändringar''',
'''Disable this account forever''':
'''Stäng av det här kontot för alltid''',
'''Name''':
'''Namn''',
'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
'''(Använd Förnamn\'\'\'\'\'\'Efternamn)''',
'''Alias-Name''':
'''Alias-namn''',
'''Password''':
'''Lösenord''',
'''Password repeat''':
'''Upprepa lösenord''',
'''(Only when changing passwords)''':
'''(Bara när du ändrar lösenord)''',
'''Email''':
'''Epost''',
'''User CSS URL''':
'''Användar-CSS-URL''',
'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
'''(Lämna fältet tomt för att avaktivera användar-CSS-URL)''',
'''Editor size''':
'''Editorstorlek''',
'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
space between words. Group page name is not allowed.''':
'''Ogiltigt användarnamn {{{\'%s\'}}}.
Namnet kan innehålla vilket alfanumeriskt tecken ur Unicode som helst,
med ett valfritt mellanslag mellan orden. Gruppsidsnamn är inte tillåtna.''',
'''You are not allowed to do %s on this page.''':
'''Du har inte tillåtelse att göra %s på den här sidan.''',
'''Login''':
'''Logga in''',
''' %s and try again.''':
''' %s och försök igen.''',
'''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
'''%(hits)d resultat av ungefär %(pages)d sidor.''',
'''%.2f seconds''':
'''%.2f sekunder''',
'''match''':
'''träff''',
'''matches''':
'''träffar''',
'''Login Name: %s

Login Password: %s

Login URL: %s/%s
''':
'''Inloggningsnamn: %s

Inloggningslösenord: %s

Inloggnings-URL: %s/%s
''',
'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.

If you lost your password, please use the data below and just enter the
password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
for that).

After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
''':
'''Någon har begärt din kontoinformation till den här epostadressen.

Om du har förlorat ditt lösenord, använd informationen nedanför och
ange lösenordet SOM VISAS i wikins lösenordsfält (använd klipp och
klistra).

Efter att du loggat in är det förstås en god idé att välja ett nytt
lösenord.
''',
'''[%(sitename)s] Your wiki account data''':
'''[%(sitename)s] Din wiki-kontoinformation''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.
Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
'''Den här wikin har inte eposthantering påslagen.
För att få eposthantering påslagen, kontakta wikins ägare.''',
'''Please provide a valid email address!''':
'''Var god ange en korrekt epostadress!''',
'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
'''Kunde inte hitta något konto med epostadressen "%(email)s"!''',
'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
'''Använd AnvändarInställningar för att ändra dina inställningar eller skapa ett konto.''',
'''Empty user name. Please enter a user name.''':
'''Tomt användarnamn. Var god ange ett användarnamn.''',
'''This user name already belongs to somebody else.''':
'''Det här användarnamnet tillhör redan någon annan.''',
'''Passwords don\'t match!''':
'''Lösenorden är inte likadana!''',
'''Please specify a password!''':
'''Var god ange ett lösenord!''',
'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
'''Var god ange din epostadress. Om du förlorar dina inloggningsuppgifter kan du få tillbaka dem via epost.''',
'''This email already belongs to somebody else.''':
'''Den här epostadressen tillhör redan någon annan.''',
'''User account created! You can use this account to login now...''':
'''Användarkonto skapat! Du kan använda det här kontot för att logga in nu...''',
'''Use UserPreferences to change settings of the selected user account''':
'''Använd AnvändarInställningar för att ändra inställningar för det valda användarkontot''',
'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
'''Temat \'%(theme_name)s\' kunde inte laddas!''',
'''User preferences saved!''':
'''Användarinställningar sparade!''',
'''Default''':
'''Förval''',
'''<Browser setting>''':
'''<Webbläsarinställning>''',
'''the one preferred''':
'''den som föredras''',
'''free choice''':
'''valfritt''',
'''Select User''':
'''Välj användare''',
'''Save''':
'''Spara''',
'''Preferred theme''':
'''Önskat tema''',
'''Editor Preference''':
'''Editorns inställningar''',
'''Editor shown on UI''':
'''Editor som visas i gränsittet''',
'''Time zone''':
'''Tidszon''',
'''Your time is''':
'''Din tid är''',
'''Server time is''':
'''Servertiden är''',
'''Date format''':
'''Datumformat''',
'''Preferred language''':
'''Önskat språk''',
'''General options''':
'''Översiktiga alternativ''',
'''Quick links''':
'''Snabblänkar''',
'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
'''Den här listan fungerar inte om du inte skriver in en korrekt epostadress!''',
'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
'''Prenumerera på wikisidor (en regex per rad)''',
'''Create Profile''':
'''Skapa profil''',
'''Mail me my account data''':
'''Eposta mig information om mitt konto''',
'''To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s page.''':
'''För att skapa ett konto eller återfå ett förlorat lösenord, använd sidan %(userprefslink)s.''',
'''Action''':
'''Anrop''',
'''No older revisions available!''':
'''Inga äldre versioner tillgängliga!''',
'''Diff for "%s"''':
'''Skillnader för "%s"''',
'''Differences between revisions %d and %d''':
'''Skillnader mellan versionerna %d och %d''',
'''(spanning %d versions)''':
'''(sträcker sig över %d versioner)''',
'''No differences found!''':
'''Inga skillnader hittades!''',
'''The page was saved %(count)d times, though!''':
'''Sidan sparades %(count)d gånger, dock!''',
'''(ignoring whitespace)''':
'''(ignorerar mellanrum)''',
'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
'''Ignorera ändringar i mängden blanktecken''',
'''General Information''':
'''Översiktlig information''',
'''Page size: %d''':
'''Sidstorlek: %d''',
'''SHA digest of this page\'s content is:''':
'''SHA-checksumman för den här sidans innehåll är:''',
'''The following users subscribed to this page:''':
'''Följande användare prenumerar på den här sidan:''',
'''This page links to the following pages:''':
'''Den här sidan länkar till följande sidor:''',
'''Date''':
'''Datum''',
'''Size''':
'''Storlek''',
'''Diff''':
'''Ändringar''',
'''Editor''':
'''Editor''',
'''Comment''':
'''Kommentar''',
'''view''':
'''visa''',
'''raw''':
'''råtext''',
'''print''':
'''skriv ut''',
'''revert''':
'''återgå''',
'''Revert to revision %(rev)d.''':
'''Återgå till version %(rev)d.''',
'''edit''':
'''ändra''',
'''get''':
'''hämta''',
'''del''':
'''radera''',
'''N/A''':
'''Ej tillgänglig''',
'''Revision History''':
'''Revisionshistorik''',
'''No log entries found.''':
'''Inga loggposter hittades.''',
'''Info for "%s"''':
'''Info om "%s"''',
'''Show "%(title)s"''':
'''Visa "%(title)s"''',
'''General Page Infos''':
'''Översiktlig information''',
'''Show chart "%(title)s"''':
'''Visa diagram "%(title)s"''',
'''Page hits and edits''':
'''Sidträffar och ändringar''',
'''You are not allowed to revert this page!''':
'''Du har inte tillåtelse att göra så att den här sidan återgår till en äldre version!''',
'''You must login to add a quicklink.''':
'''Du måste logga in för att kunna lägga till en snabblänk.''',
'''Your quicklink to this page has been removed.''':
'''Din snabblänk till den här sidan har tagits bort.''',
'''A quicklink to this page has been added for you.''':
'''En snabblänk till den här sidan har lagts till åt dig.''',
'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
'''Du har inte tillåtelse att prenumerera på en sida du inte kan läsa.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
'''Den här wikin har inte eposthantering påslagen.''',
'''You must log in to use subscribtions.''':
'''Du måste logga in för att kunna prenumerera på sidor.''',
'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
'''Du måste ange din epostadress i AnvändarInställningar för att kunna prenumerera på sidor.''',
'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
'''Din prenumeration på den här sidan har avslutats.''',
'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
'''Kan inte ta bort reguljär uttrycks-prenumeration!''',
'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
'''Redigera de reguljära uttrycken för dina prenumerationer i dina AnvändarInställningar.''',
'''You have been subscribed to this page.''':
'''Du prenumerar nu på den här sidan.''',
'''Charts are not available!''':
'''Diagram är inte tillgängliga!''',
'''You need to provide a chart type!''':
'''Du måste ange en diagramtyp!''',
'''Bad chart type "%s"!''':
'''Ogiltig diagramtyp "%s"!''',
'''Search Titles''':
'''Sök titlar''',
'''Display context of search results''':
'''Visa sökningsträffarnas sammanhang''',
'''Case-sensitive searching''':
'''Sökning känslig för gemener/VERSALER''',
'''Search Text''':
'''Sök i text''',
'''Go To Page''':
'''Gå till sida''',
'''Include system pages''':
'''Inkludera systemsidor''',
'''Exclude system pages''':
'''Exkludera systemsidor''',
'''Plain title index''':
'''Titelindex i textform''',
'''XML title index''':
'''XML-titelindex''',
'''Python Version''':
'''Python-version''',
'''MoinMoin Version''':
'''MoinMoin-version''',
'''Release %s [Revision %s]''':
'''Release %s [revision %s]''',
'''4Suite Version''':
'''4Suite-Version''',
'''Number of pages''':
'''Antal sidor''',
'''Number of system pages''':
'''Antal systemsidor''',
'''Accumulated page sizes''':
'''Ackumulerade sidstorlekar''',
'''Entries in edit log''':
'''Poster i editloggen''',
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
'''%(logcount)s (%(logsize)s byte)''',
'''NONE''':
'''INGEN''',
'''Global extension macros''':
'''Globala utökningsmakron''',
'''Local extension macros''':
'''Lokala utökningsmakron''',
'''Global extension actions''':
'''Globala utökningsaktioner''',
'''Local extension actions''':
'''Lokala utökningsaktioner''',
'''Global parsers''':
'''Globala parsers''',
'''Local extension parsers''':
'''Lokala utökningsparsers''',
'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
'''Installerade processors (AVRÅDES - använd Parsers i stället)''',
'''Disabled''':
'''Avaktiverad''',
'''Enabled''':
'''Aktiverad''',
'''Lupy search''':
'''Lupy-sökning''',
'''Active threads''':
'''Aktiva trådar''',
'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
'''Var god använd en mer specifik sökterm än {{{"%s"}}}''',
'''ERROR in regex \'%s\'''':
'''Fel i regex \'%s\'''',
'''Bad timestamp \'%s\'''':
'''Inkorrekt tidsstämpel \'%s\'''',
'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
'''Förväntade "=" följa "%(token)s"''',
'''Expected a value for key "%(token)s"''':
'''Förväntade ett värde för nyckel "%(token)s"''',
'''Wiki Markup''':
'''Wiki-märkning''',
'''Print View''':
'''Utskriftsvy''',
'''[%d attachments]''':
'''[%d bilagor]''',
'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
'''Det finns <a href="%(link)s">%(count)s bifogade filer(s)</a> lagrade på den här sidan.''',
'''Filename of attachment not specified!''':
'''Filnamnet för bilagan ej angivet!''',
'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
'''Bilagan "%(filename)s" existerar inte!''',
'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
as shown below in the list of files. 
Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
since this is subject to change and can break easily.''':
'''För att referera till bilagor på en sida, använd \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
som visas nedan i listan av filer. 
Använd \'\'\'INTE\'\'\' {{{[get]}}} länkens URL, 
eftersom den inte är permanent och kan ändras.''',
'''unzip''':
'''packa upp''',
'''install''':
'''installera''',
'''No attachments stored for %(pagename)s''':
'''Inga bifogade filer på %(pagename)s''',
'''Edit drawing''':
'''Redigera teckning''',
'''Attached Files''':
'''Bifogade filer''',
'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
'''Du har inte tillåtelse att bifoga en fil till den här sidan.''',
'''New Attachment''':
'''Ny bilaga''',
'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
conflict, you have to rename the file that you want to upload.
Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
'''En uppladdning kommer aldrig att skriva över en existerande fil. Om
det blir en namnkonflikt så måste du byta namn på filen som du vill
ladda upp. Om "Byt namn till"-fältet lämnas tomt kommer originalfilnamnet
att användas.''',
'''File to upload''':
'''Fil att ladda upp''',
'''Rename to''':
'''Byt namn till''',
'''Upload''':
'''Ladda upp''',
'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
'''Bilagor är inte tillåtna i den här wikin!''',
'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
'''Du har inte tillåtelse att spara en teckning på den här sidan.''',
'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
'''Inget filinnehåll. Ta bort icke-ASCII-tecken från filnamnet och försök igen.''',
'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
'''Du har inte tillåtelse att ta bort bilagor från den här sidan.''',
'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
'''Du har inte tillåtelse att hämta bilagor från den här sidan.''',
'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
'''Du har inte tillåtelse att packa upp bilagor till den här sidan.''',
'''You are not allowed to install files.''':
'''Du har inte tillåtelse att installera filer.''',
'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
'''Du har inte tillåtelse att visa bilagor på den här sidan.''',
'''Unsupported upload action: %s''':
'''Okänd uppladningsförfrågan: %s''',
'''Attachments for "%(pagename)s"''':
'''Bilagor till "%(pagename)s"''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
'''Bilagan "%(target)s" (fjärrnamn "%(filename)s") existerar redan.''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
'''Bilagan \'%(target)s\' (fjärrnamn \'%(filename)s\') med %(bytes)d byte sparade.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
'''Bilagan \'%(filename)s\' raderad.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
'''Bilagan \'%(filename)s\' installerad.''',
'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
'''Installeringen av "%(filename)s" misslyckades.''',
'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
'''Filen %s är inte en MoinMoin-paketfil.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
'''Bilagan "%(filename)s" kunde inte packas upp eftersom de resulterande filerna skulle bli för stora (%(space)d kB saknas).''',
'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
'''Bilagan "%(filename)s" kunde inte packas upp eftersom de resulterande filerna skulle bli för många (%(count)d för många).''',
'''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
'''Bilagan "%(filename)s" uppackad.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''':
'''Bilagan "%(filename)s" kunde inte packas upp eftersom filerna är för stora, endast är .zip-filer, redan existerar eller ligger i kataloger.''',
'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
'''Filen %(target)s är inte en .zip-fil.''',
'''Attachment \'%(filename)s\'''':
'''Bilaga "%(filename)s"''',
'''Package script:''':
'''Paketskript:''',
'''File Name''':
'''Filnamn''',
'''Modified''':
'''Modifierad''',
'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
'''Okänd filtyp, kan inte visa bilagan direkt.''',
'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
'''bilaga:%(filename)s för %(pagename)s''',
'''You are not allowed to delete this page.''':
'''Du har inte tillåtelse att radera den här sidan.''',
'''This page is already deleted or was never created!''':
'''Den här sidan är redan raderad eller existerade aldrig!''',
'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
'''Var god använd det interaktiva användargränsnittet för att radera sidor!''',
'''Really delete this page?''':
'''Radera den här sidan, är du säker?''',
'''Delete''':
'''Radera''',
'''Optional reason for the deletion''':
'''Anledning för borttagande (valfri)''',
'''No pages like "%s"!''':
'''Inga sidor liknar "%s"!''',
'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
'''Exakt en sida som liknar "%s" funnen, dirigerar om till sidan.''',
'''Pages like "%s"''':
'''Sidor som liknar "%s"''',
'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
'''%(matchcount)d %(matches)s för "%(title)s"''',
'''Local Site Map for "%s"''':
'''Lokal Sajtkarta för "%s"''',
'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
'''Du har inte tillålse att radera sidor i den här wikin!''',
'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
'''Var god använd det interaktiva användargränsnittet för att byta namn på sidor!''',
'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
'''Kunde inte byta namn på sidan på grund av ett filsystemsfel: %s.''',
'''Rename Page''':
'''Byt namn på sida''',
'''New name''':
'''Nytt namn''',
'''Optional reason for the renaming''':
'''Skäl till namnbyte (ej obligatoriskt)''',
'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'

Try a different name.''':
'''\'\'\'En sida med namnet {{{\'%s\'}}} existerar redan.\'\'\'

Pröva ett annat namn.''',
'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
'''(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)''',
'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
'''Följande %(badwords)d ord kunde inte hittas i ordlistan av %(totalwords)d antal ord s%(localwords)s och de är markerade här under:''',
'''Add checked words to dictionary''':
'''Addera förkryssade ord till ordlistan''',
'''No spelling errors found!''':
'''Inga felstavningar funna!''',
'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
'''Du kan inte stavningskontrollera en sida som du inte kan läsa.''',
'''Title Search: "%s"''':
'''Titelsökning: "%s"''',
'''Full Text Search: "%s"''':
'''Fulltextsökning: "%s"''',
'''Full Link List for "%s"''':
'''Full länklista för "%s"''',
'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
'''Kan inte skapa en ny sida utan ett sidnamn. Var god ange ett sidnamn.''',
'''Subscribe users to the page %s''':
'''Teckna en prenumeration på sidan %s åt användarna''',
'''Subscribed for %s:''':
'''Prenumererar på %s:''',
'''Not a user:''':
'''Inte en användare:''',
'''You are not allowed to perform this action.''':
'''Du har inte tillåtelse att utföra den här åtgärden.''',
'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
'''Ladda upp ny bilaga "%(filename)s"''',
'''Create new drawing "%(filename)s"''':
'''Skapa ny teckning "%(filename)s"''',
'''Edit drawing %(filename)s''':
'''Skapa ny teckning "%(filename)s"''',
'''Toggle line numbers''':
'''Slå av/på radnumrering''',
'''Invalid include arguments "%s"!''':
'''Felaktigt inkluderingsargument "%s"!''',
'''Nothing found for "%s"!''':
'''Inget hittat för "%s"!''',
'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
'''Inget stöd för navigationsschemat \'%(scheme)s\'!''',
'''No parent page found!''':
'''Ingen föräldrasida hittad!''',
'''Wiki''':
'''Wiki''',
'''Slideshow''':
'''Bildspel''',
'''Start''':
'''Start''',
'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
'''Bild %(pos)d av %(size)d''',
'''No orphaned pages in this wiki.''':
'''Inga ickerefererade sidor i den här wikin.''',
'''No quotes on %(pagename)s.''':
'''Inga citattecken på %(pagename)s.''',
'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
'''Uppladdning av bilaga \'%(filename)s\'.''',
'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
'''Teckningen \'%(filename)s\' sparad.''',
'''%(mins)dm ago''':
'''%(mins)dm sedan''',
'''(no bookmark set)''':
'''(inget bokmärke satt)''',
'''(currently set to %s)''':
'''(för närvarande satt till %s)''',
'''Delete Bookmark''':
'''Ta bort bokmärke''',
'''Set bookmark''':
'''Sätt bokmärke''',
'''set bookmark''':
'''sätt bokmärke''',
'''[Bookmark reached]''':
'''[Bokmärke nått]''',
'''Markup''':
'''Märkning''',
'''Display''':
'''Visa''',
'''Filename''':
'''Filnamn''',
'''No wanted pages in this wiki.''':
'''Inga önskade sidor i den här wikin.''',
'''Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils.''':
'''Rendering av reStructured-text är inte möjlig, installera docutils först.''',
'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
'''**Maximalt antal tillåtna inkluderingar har överskridits**''',
'''**Could not find the referenced page: %s**''':
'''**Kunde inte hitta den refererade sidan: %s**''',
'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
'''Förväntade "%(wanted)s" efter "%(key)s", hittade "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
'''Förväntade ett värde "%(key)s" före "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Förväntade ett värde "%(arg)s" efter "%(key)s"''',
'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Förväntade ett färgvärde "%(arg)s" efter "%(key)s"''',
'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
'''XSLT-alternativet avstängt, se HjälpMedKonfigurering.''',
'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
'''XSLT-konvertering är inte tillgänglig, installera 4suite 1.x.''',
'''%(errortype)s processing error''':
'''%(errortype)s process fel''',
'''Views/day''':
'''Visningar/dag''',
'''Edits/day''':
'''Redigeringar/dag''',
'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
'''%(chart_title)s för %(filterpage)s''',
'''green=view
red=edit''':
'''grön=visa
röd=ändra''',
'''date''':
'''datum''',
'''# of hits''':
'''# träffar''',
'''Page Size Distribution''':
'''Sidstorleksfördelning''',
'''page size upper bound [bytes]''':
'''övre sidstorleksgräns [byte]''',
'''# of pages of this size''':
'''# sidor av den här storleken''',
'''User agent''':
'''Användaragent''',
'''Others''':
'''Andra''',
'''Distribution of User-Agent Types''':
'''Fördelning av "User-Agent"-typer''',
'''Unsubscribe''':
'''Avsluta prenumeration''',
'''Home''':
'''Hem''',
'''[RSS]''':
'''[RSS]''',
'''[DELETED]''':
'''[BORTTAGEN]''',
'''[UPDATED]''':
'''[UPPDATERAD]''',
'''[NEW]''':
'''[NY]''',
'''[DIFF]''':
'''[ÄNDRINGAR]''',
'''[BOTTOM]''':
'''[SLUT]''',
'''[TOP]''':
'''[BÖRJAN]''',
'''Click to do a full-text search for this title''':
'''Klicka här för att göra en fulltextsökning på den här titeln''',
'''Logout''':
'''Logga ut''',
'''Clear message''':
'''Ta bort meddelande''',
'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
'''senast redigerad %(time)s av %(editor)s''',
'''last modified %(time)s''':
'''senast ändrad %(time)s''',
'''Search:''':
'''Sök:''',
'''Text''':
'''Text''',
'''Titles''':
'''Titlar''',
'''Search''':
'''Sök''',
'''More Actions:''':
'''Fler åtgärder:''',
'''------------''':
'''------------''',
'''Raw Text''':
'''Råtext''',
'''Delete Cache''':
'''Radera cache''',
'''Delete Page''':
'''Radera sida''',
'''Like Pages''':
'''Liknande sidor''',
'''Local Site Map''':
'''Lokal översiktskarta''',
'''Do''':
'''Gör''',
'''Edit (Text)''':
'''Redigera (textläge)''',
'''Edit (GUI)''':
'''Redigera (grafiskt)''',
'''Immutable Page''':
'''Skrivskyddad sida''',
'''Remove Link''':
'''Ta bort länk''',
'''Add Link''':
'''Lägg till länk''',
'''Attachments''':
'''Bilagor''',
'''Show %s days.''':
'''Visa %s dagar.''',
'''DeleteCache''':
'''RaderaCache''',
'''(cached %s)''':
'''(cachad %s)''',
'''Or try one of these actions:''':
'''Eller pröva någon av de här åtgärderna:''',
'''Page''':
'''Sida''',
'''User''':
'''Användare''',
'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
'''Tyvärr, kan inte spara sidan eftersom "%(content)s" inte är tillåtet på den här wikin.''',
'''Line''':
'''Linje''',
'''Deletions are marked like this.''':
'''Raderingar markeras som den här.''',
'''Additions are marked like this.''':
'''Bidrag är markerade som den här.''',
'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
'''Anslutning till mailserver \'%(server)s\' misslyckades: %(reason)s''',
'''Mail not sent''':
'''Epost inte skickad''',
'''Mail sent OK''':
'''Epost skickad korrekt''',
'''FrontPage''':
'''StartSida''',
'''RecentChanges''':
'''SenasteÄndringar''',
'''TitleIndex''':
'''TitelRegister''',
'''WordIndex''':
'''OrdRegister''',
'''FindPage''':
'''SökSida''',
'''SiteNavigation''':
'''PlatsNavigering''',
'''HelpContents''':
'''HjälpInnehåll''',
'''HelpOnFormatting''':
'''HjälpMedFormatering''',
'''UserPreferences''':
'''AnvändarInställningar''',
'''WikiLicense''':
'''WikiLicens''',
'''MissingPage''':
'''SaknadSida''',
'''MissingHomePage''':
'''SaknadStartSida''',
'''Mon''':
'''mån''',
'''Tue''':
'''tis''',
'''Wed''':
'''ons''',
'''Thu''':
'''tor''',
'''Fri''':
'''fre''',
'''Sat''':
'''lör''',
'''Sun''':
'''sön''',
'''AttachFile''':
'''BifogaFil''',
'''DeletePage''':
'''RaderaSida''',
'''LikePages''':
'''LiknandeSidor''',
'''LocalSiteMap''':
'''LokalÖversiktsKarta''',
'''RenamePage''':
'''BytNamn''',
'''SpellCheck''':
'''StavningsKontroll''',
}