view MoinMoin/i18n/da.py @ 0:77665d8e2254

tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0 (automatically generated log message) imported from: moin--main--1.5--base-0
author Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
date Thu, 22 Sep 2005 15:09:50 +0000
parents
children 33b9a41e43bc
line wrap: on
line source

# -*- coding: utf-8 -*-
# Text translations for Dansk (da).
# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit da.po instead!
meta = {
 'language': 'Dansk',
 'elanguage': 'Danish',
 'maintainer': 'Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>',
 'encoding': 'utf-8',
 'direction': 'ltr',
 'wikimarkup': True,
}
text = {
'''The backupped content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
'''Det tidligere indhold af denne side er forældet og vil ikke blive inkluderet i søgeresultater!''',
'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
'''Version %(rev)d per %(date)s''',
'''Redirected from page "%(page)s"''':
'''Henvist fra siden "%(page)s"''',
'''This page redirects to page "%(page)s"''':
'''Denne side henviser til "%(page)s"''',
'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
To use this form on other pages, insert a
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
macro call.-~
''':
'''~-Hvis du indsender denne formular vil de angivne værdier blive vist.
Indsæt makroen [[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
for at bruge denne formular på andre sider.-~
''',
'''Create New Page''':
'''Opret ny side''',
'''You are not allowed to view this page.''':
'''Du har ikke lov til at se denne side!''',
'''DeleteCache''':
'''SletCache''',
'''(cached %s)''':
'''(husket %s)''',
'''You are not allowed to edit this page.''':
'''Du har ikke lov til at redigere denne side!''',
'''Page is immutable!''':
'''Siden kan ikke redigeres!''',
'''Cannot edit old revisions!''':
'''Kan ikke redigere gamle udgaver!''',
'''The lock you held timed out, be prepared for editing conflicts!''':
'''Låsen du holdt udløb, vær forberedt på redigeringskonflikter!''',
'''Edit "%(pagename)s"''':
'''Redigér "%(pagename)s"''',
'''Preview of "%(pagename)s"''':
'''Forhåndsvisning af "%(pagename)s"''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
'''Din redigeringslås på %(lock_page)s er udløbet!''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
'''Din redigeringslås på %(lock_page)s udløber om # minuter.''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
'''Din redigeringslås på %(lock_page)s udløber om # sekunder.''',
'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
'''En anden slettede denne side mens du redigerede den!''',
'''Someone else changed this page while you were editing!''':
'''En anden ændrede denne side mens du redigerede den!''',
'''Someone else saved this page while you were editing!
Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
'''En anden gemte denne side mens du redigerede den!
Gennemgå venligst siden og gem derefter. Gem ikke denne side som den er!
Kig på ændringerne pr. %(difflink)s for at se hvad der er blevet ændret.''',
'''[Content of new page loaded from %s]''':
'''[Den nye sides indhold indlæst fra %s]''',
'''[Template %s not found]''':
'''[Skabelon %s ikke fundet]''',
'''[You may not read %s]''':
'''[Du har ikke lov til at læse %s]''',
'''Skip to preview''':
'''Skift til forhåndsvisning''',
'''[current page size \'\'\'%(size)d\'\'\' bytes]''':
'''[nuværende sidestørrelse \'\'\'%(size)d\'\'\' bytes]''',
'''Describe %s here.''':
'''Beskriv %s her.''',
'''Optional comment about this change''':
'''Kommentar til denne ændring (valgfri)''',
'''<No addition>''':
'''<Ingen tilføjelser>''',
'''Make this page belong to category %(category)s''':
'''Lad denne side tilhøre kategorien %(category)s''',
'''Check Spelling''':
'''Stavekontrol''',
'''Save Changes''':
'''Gem ændringer''',
'''Cancel''':
'''Annullér''',
'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
'''Ved at trykke \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' underlægger du dine ændringer %(license_link)s.
Hvis du ikke ønsker dette,·så tryk·\'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\'·for·at annullere dine ændringer.''',
'''Preview''':
'''Forhåndsvis''',
'''Trivial change''':
'''Simpel ændring''',
'''Remove trailing whitespace from each line''':
'''Fjern ekstra mellemrum i slutningen af hver linje''',
''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
 Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
 Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.''':
''' Fremhævelser:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kursiv\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'fed\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'fed kursiv\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'blandet \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'fed\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] og kursiv\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] vandret streg.
 Overskrifter:: [[Verbatim(=)]] Titel 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Titel 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Titel 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Titel 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Titel 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lister:: mellemrum og enten * asterisker eller 1., a., A., i., I. nummererede emner; 1.#n begynd nummerering ved n; mellemrum alene giver indryk.
 Links:: [[Verbatim(SammenSatteOrd)]]; [[Verbatim(["lodrette klammer og dobbelte citationstegn"])]]; url; [url]; [url beskrivende navn].
 Tabeller:: || celletekst |||| celletekst over to kolonner ||;  efterfølgende mellemrum er ikke tiladt efter tabeller eller titler.''',
'''Edit was cancelled.''':
'''Redigeringen blev afbrudt.''',
'''Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.

The following page has been changed by %(editor)s:
%(pagelink)s

''':
'''Hej Wiki-bruger!

Du abonnerer på orientering om rettelser til en wiki-side eller wiki-kategori på "%(sitename)s".

Følgende sider er ændret af %(editor)s:
%(pagelink)s

''',
'''The comment on the change is:
%(comment)s

''':
'''Redigeringskommentar:
%(comment)s

''',
'''New page:
''':
'''Ny side:
''',
'''No differences found!
''':
'''Ingen forskelle fundet!
''',
'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
'''[%(sitename)s] %(trivial)sopdatering af "%(pagename)s" af %(username)s''',
'''Trivial ''':
'''Simpel ''',
'''Status of sending notification mails:''':
'''Status for udsending af orienterings-emails:''',
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
'''[%(lang)s]·%(recipients)s:·%(status)s''',
'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
'''## sikkerhedskopi af siden "%(pagename)s" indsendt %(date)s''',
'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
'''Side kunne ikke låses. Uventet fejl (fejlnummer=%d).''',
'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
'''Side kunne ikke låses. Manglende \'current\' fil?''',
'''You are not allowed to edit this page!''':
'''Du har ikke lov til at redigere denne side!''',
'''You cannot save empty pages.''':
'''Du kan ikke gemme tomme sider.''',
'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.

Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
Now re-add your changes to the current page contents.

\'\'Do not just replace
the content editbox with your version of the page, because that would
delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
''':
'''Desværre, en anden har gemt rettelser til siden mens du har redigeret den.

Gør venligst følgende: Brug "tilbage"-knappen på din browser, og kopiér dine rettelser derfra. Vælg derefter RedigérTekst igen, og tilføj dine rettelser til den nuværende tekst.

\'\'Overskriv ikke blot den nuværende tekst med din version. Det vil slette den anden persons rettelser, og det er meget ubehøvlet!!\'\'
''',
'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
'''En sikkerhedskopi af dine rettelser er [%(backup_url)s her].''',
'''You did not change the page content, not saved!''':
'''Du ændrede ikke på sidens indhold, så den er ikke gemt!''',
'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
'''Du kan ikke ændre adgangsrettigheder (ACL) på denne side da du ikke har administratoradgang til den!''',
'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
'''Tak for dine rettelser. Dit bidrag er værdsat.''',
'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
'''Låsen for %(owner)s udløb for %(mins_ago)d minut(ter) siden, og du fik overdraget låsen til denne side.''',
'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
'''Andre brugere vil blive \'\'udelukket\'\' fra at redigere denne side indtil %(bumptime)s.''',
'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
'''Andre brugere vil blive \'\'advaret\'\' indtil %(bumptime)s om at du redigerer denne side.''',
'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
'''Brug knappen Forhåndsvis til at udvide låseperioden.''',
'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
'''Denne side er i øjeblikket \'\'låst\'\' for redigering af %(owner)s indtil %(timestamp)s, dvs. i %(mins_valid)d minut(ter).''',
'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
To leave the editor, press the Cancel button.''':
'''Denne side blev åbnet for redigering eller forhåndsvist %(timestamp)s af %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'Du bør \'\'undgå at redigere\'\' denne side ihvertfald %(mins_valid)d minut(ter) endnu,
for at undgå redigeringskonflikter.\'\'\'[[BR]]
Tryk Annullér hvis du ikke vil redigére.''',
'''<unknown>''':
'''<ukendt>''',
'''Diffs''':
'''forskelle''',
'''Info''':
'''Info''',
'''Edit''':
'''Redigér''',
'''UnSubscribe''':
'''Afmeld abonnement''',
'''Subscribe''':
'''Abonnér''',
'''Raw''':
'''Rå''',
'''XML''':
'''XML''',
'''Print''':
'''Udskrift''',
'''View''':
'''Vis''',
'''Up''':
'''Op''',
'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
space between words. Group page name is not allowed.''':
'''Forkert brugernavn {{{\'%s\'}}}.
Navn må kun indeholde Unicode alfanumeriske tegn, evt. med eet
mellemrum mellem ordene. Navne på gruppesider er ikke tilladt.''',
'''You are not allowed to do %s on this page.''':
'''Du har ikke lov til at %s på denne side.''',
'''Login''':
'''Log ind''',
''' %s and try again.''':
''' %s og prøv igen.''',
'''Can\'t work out query''':
'''Kan ikke forstå forespørgslen''',
'''%(hits)d results out of %(pages)d pages.''':
'''%(hits)d resultater ud af %(pages)d sider.''',
'''%.2f seconds''':
'''%.2f sekunder''',
'''match''':
'''resultat''',
'''matches''':
'''resultater''',
'''Open editor on double click''':
'''Åbn redigeringsvindue ved at dobbeltklikke''',
'''Remember last page visited''':
'''Husk senest besøgte side''',
'''Show fancy links''':
'''Vis smarte links''',
'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
'''Vis spørgsmålstegn ved links til ikke-eksisterende sider''',
'''Show page trail''':
'''Vis senest besøgte sider''',
'''Show icon toolbar''':
'''Vis knap-panel''',
'''Show top/bottom links in headings''':
'''Vis top-/bund-links i header''',
'''Show fancy diffs''':
'''Vis detaljerede forskelle''',
'''Add spaces to displayed wiki names''':
'''Tilføj mellemrum i viste wiki-navne''',
'''Remember login information''':
'''Husk adgangsinformationer''',
'''Subscribe to trivial changes''':
'''Abonnér på simple rettelser''',
'''Disable this account forever''':
'''Luk denne brugerprofil permanent''',
'''Cookie deleted. You are now logged out.''':
'''Infokage slettet. Du er nu logget ud.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.
Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
'''Denne wiki har ikke aktiveret email-håndtering.
Kontakt ejeren af wiki\'en, som kan aktivere email.''',
'''Please provide a valid email address!''':
'''Angiv venligst en korrekt email-adresse!''',
'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
'''Ingen brugerprofil blev fundet med email-adressen \'%(email)s\'!''',
'''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
'''Ukendt brugernavn: [[["%s"}}}. Angiv venligst brugernavn og adgangskode.''',
'''Missing password. Please enter user name and password.''':
'''Manglende adgangskode. Angive venligst brugernavn og adgangskode.''',
'''Sorry, wrong password.''':
'''Desværre, forkert adgangskode.''',
'''Bad relogin URL.''':
'''Forkert adgangsadresse.''',
'''Unknown user.''':
'''Ukendt bruger.''',
'''Empty user name. Please enter a user name.''':
'''Tomt brugernavn. Angiv venligst et brugernavn.''',
'''This user name already belongs to somebody else.''':
'''Dette brugernavn tilhører en anden allerede.''',
'''Passwords don\'t match!''':
'''Adgangskoderne er ikke ens!''',
'''Please specify a password!''':
'''Angiv venligst en adgangskode!''',
'''Please provide your email address. If you loose your login information, you can get it by email.''':
'''Oplys venligst din email-adresse. Hvis du mister dine adgangsoplysninger, kan du få dem tilsendt pr. email.''',
'''This email already belongs to somebody else.''':
'''Denne email-adresse tilhører en anden allerede.''',
'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
'''Temaet \'%(theme_name)s\' kunne ikke indlæses!''',
'''User preferences saved!''':
'''Brugerprofil gemt!''',
'''Default''':
'''Standard''',
'''<Browser setting>''':
'''<Browser opsætning>''',
'''Save''':
'''Gem''',
'''Logout''':
'''Log ud''',
'''Create Profile''':
'''Opret brugerprofil''',
'''Mail me my account data''':
'''Send mig en email med mine adgangsoplysninger''',
'''Name''':
'''Navn''',
'''(Use FirstnameLastname)''':
'''(Brug FornavnEfternavn)''',
'''Password''':
'''Adgangskode''',
'''Password repeat''':
'''Adgangskode gentaget''',
'''(Only when changing passwords)''':
'''(Kun ved ændring af adgangskode)''',
'''Email''':
'''Email-adresse''',
'''Preferred theme''':
'''Ønsket tema''',
'''User CSS URL''':
'''Personlig CSS URL''',
'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
'''(Lad det stå blankt for at slå bruger-CSS fra)''',
'''Editor size''':
'''Størrelse på redigeringsvindue''',
'''Time zone''':
'''Tidszone''',
'''Your time is''':
'''Din tid er''',
'''Server time is''':
'''Servertid er''',
'''Date format''':
'''Datoformat''',
'''Preferred language''':
'''Ønsket sprog''',
'''General options''':
'''Generelle valg''',
'''Quick links''':
'''Kvik-links''',
'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
'''Denne liste fungerer ikke, medmindre du har angivet en korrekt email-adresse!''',
'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
'''Registrerede wiki-sider (ét regulært udtryk (regex) pr. linje)''',
'''No older revisions available!''':
'''Ingen ældre udgaver tilgængelig!''',
'''Diff for "%s"''':
'''Forskelle for "%s"''',
'''Differences between revisions %d and %d''':
'''Forskelle mellem versionerne %d og %d''',
'''(spanning %d versions)''':
'''(over %d versioner)''',
'''No differences found!''':
'''Ingen forskelle fundet!''',
'''The page was saved %(count)d times, though!''':
'''Selvom siden dog er gemt %(count)d gange!''',
'''(ignoring whitespace)''':
'''(ignorerer mellemrum)''',
'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
'''Ignorér ændringer i antallet af mellemrum''',
'''General Information''':
'''Generel information''',
'''Page size: %d''':
'''SideStørrelse: %d''',
'''SHA digest of this page\'s content is:''':
'''SHA-signatur for indholdet på denne side:''',
'''The following users subscribed to this page:''':
'''Følgende brugere abonnerer på denne side:''',
'''This page links to the following pages:''':
'''Denne side har links til følgende sider:''',
'''Date''':
'''Dato''',
'''Size''':
'''Størrelse''',
'''Diff''':
'''Find forskelle''',
'''Editor''':
'''Forfatter''',
'''Comment''':
'''Kommentar''',
'''Action''':
'''Rutine''',
'''view''':
'''vis''',
'''raw''':
'''rå''',
'''print''':
'''udskrift''',
'''revert''':
'''tilbagefør''',
'''Revert to revision %(rev)d.''':
'''Tilbagefør til version %(rev)d.''',
'''edit''':
'''redigér''',
'''get''':
'''hent''',
'''del''':
'''slet''',
'''N/A''':
'''Ikke tilgængelig''',
'''Revision History''':
'''Historik''',
'''No log entries found.''':
'''Ingen log-beskeder fundet.''',
'''Info for "%s"''':
'''Info om "%s"''',
'''Show "%(title)s"''':
'''Vis "%(title)s"''',
'''General Page Infos''':
'''Generel side-information''',
'''Show chart "%(title)s"''':
'''Vis kortet "%(title)s"''',
'''Page hits and edits''':
'''Sidebesøg og -redigeringer''',
'''You are not allowed to revert this page!''':
'''Du har ikke lov til at tilbageføre denne side!''',
'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
'''Du har ikke lov til at abonnere på en side du ikke kan læse!''',
'''This wiki is not enabled for mail processing. Contact the owner of the wiki, who can either enable email, or remove the "Subscribe" icon.''':
'''Denne wiki har ikke aktiveret email-håndtering. Kontakt ejeren af wiki\'en, som kan enten aktivere email eller fjerne Abonnér-ikonet.''',
'''You didn\'t create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper right corner to create a profile.''':
'''Du har ikke oprettet en brugerprofil endnu. Vælg BrugerProfil i øverste højre hjørne for at oprette en brugerprofil.''',
'''You didn\'t enter an email address in your profile. Select your name (UserPreferences) in the upper right corner and enter a valid email address.''':
'''Du har ikke angivet en email-adresse i din brugerprofil. Vælg dit navn (BrugerProfil) i øverste højre hjørne og angiv en gyldig email-adresse.''',
'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
'''Dit abonnement på denne side er blevet afmeldt.''',
'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
'''Kan ikke afmelde et abonnement som regulært udtryk (regexp)!''',
'''To unsubscribe, go to your profile and delete this page from the subscription list.''':
'''For at afmelde abonnement skal du gå til din brugerprofil og slette denne side fra abonnementslisten.''',
'''You have been subscribed to this page.''':
'''Du abonnerer nu på denne side.''',
'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
'''Krævet atribut "%(attrname)s" mangler.''',
'''Submitted form data:''':
'''Formular-data sendt:''',
'''Search Titles''':
'''Søg i titler''',
'''Display context of search results''':
'''Vis omkringliggende tekst i søgeresultater''',
'''Case-sensitive searching''':
'''Søgning med skelnen mellem STORE og små bogstaver''',
'''Search Text''':
'''Søg i tekst''',
'''Go To Page''':
'''Gå til siden''',
'''Include system pages''':
'''Medtag systemsider''',
'''Exclude system pages''':
'''Udelad systemsider''',
'''Plain title index''':
'''Titelliste som tekst''',
'''XML title index''':
'''XML titelliste''',
'''Python Version''':
'''Python-version''',
'''MoinMoin Version''':
'''MoinMoin-version''',
'''Release %s [Revision %s]''':
'''Version %s [Udgave %s]''',
'''4Suite Version''':
'''Version af 4Suite''',
'''Number of pages''':
'''Antal sider''',
'''Number of system pages''':
'''Antal systemsider''',
'''Accumulated page sizes''':
'''Sammenlagte sidestørrelser''',
'''Entries in edit log''':
'''Emner i redigerings-log''',
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
'''%(logcount)s·(%(logsize)s·bytes)''',
'''NONE''':
'''INGEN''',
'''Global extension macros''':
'''Globale udvidelsesmakroer''',
'''Local extension macros''':
'''Lokale udvidelsesmakroer''',
'''Global extension actions''':
'''Globale udvidelsesrutiner''',
'''Local extension actions''':
'''Lokale udvidelsesrutiner''',
'''Installed parsers''':
'''Installerede fortolkere''',
'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
'''Installerede processorer (FORÆLDET -- brug fortolkere istedet)''',
'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
'''Formulér venligst søgningen mere specifikt end {{{"%s"}}}''',
'''ERROR in regex \'%s\'''':
'''FEJL i regulære udtryk (regex) \'%s\'''',
'''Bad timestamp \'%s\'''':
'''Forkert datostempel \'%s\'''',
'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
'''Forventede et "=" efter "%(token)s"''',
'''Expected a value for key "%(token)s"''':
'''Forventede en værdi for variablen "%(token)s"''',
'''Wiki Markup''':
'''Wiki opmærkning''',
'''Print View''':
'''Udskriftsvisning''',
'''[%d attachments]''':
'''[%d·vedhæftede filer]''',
'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
'''Der er <a href="%(link)s">%(count)s vedhæftede fil(er)</a> gemt for denne side.''',
'''Filename of attachment not specified!''':
'''Filnavn for vedhæftet fil mangler eller er forkert!''',
'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
'''Vedhæftede fil \'%(filename)s\' eksisterer ikke!''',
'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
as shown below in the list of files. 
Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
since this is subject to change and can break easily.''':
'''Brug \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\' til at referere til vedhæftede filer på en side, som vist nedenfor i fil-oversigten.
Anvend \'\'\'IKKE\'\'\' URL\'en under {{{[get]}}}, da den link kun er midlertidig og derfor let kan holde op med at fungere.''',
'''No attachments stored for %(pagename)s''':
'''Ingen vedhæftede filer for %(pagename)s''',
'''Edit drawing''':
'''Redigér tegning''',
'''Attached Files''':
'''Vedhæftede filer''',
'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
'''Du har ikke lov til at vedhæfte dokumenter på denne side.''',
'''New Attachment''':
'''Ny vedhæftet fil''',
'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
conflict, you have to rename the file that you want to upload.
Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
'''En overførsel overskriver aldrig en eksisterende fil. Hvis der opstår
navnekonflikt, skal du omdøbe den fil du vil lægge op.
Alternativt, hvis "Omdøb" er blank, anvendes det originale filnavn.''',
'''File to upload''':
'''Fil at lægge op''',
'''Upload''':
'''Overfør''',
'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
'''Vedhæftede filer er ikke tilladt i denne wiki!''',
'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
'''Du har ikke lov til at gemme en tegning på denne side!''',
'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
'''Intet indhold i fil. Slet ikke-ASCII tegn (specielle bogstaver og tegn) fra filnavnet og prøv igen.''',
'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
'''Du har ikke lov til at slette vedhæftede filer på denne side.''',
'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
'''Du har ikke lov til at hente vedhæftede filer fra denne side!''',
'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
'''Du har ikke lov til at se denne sides vedhæftede filer!''',
'''Unsupported upload action: %s''':
'''Oplægningsrutine ikke understøttet: %s''',
'''Attachments for "%(pagename)s"''':
'''Filer vedhæftet "%(pagename)s"''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
'''Vedhæftet fil \'%(target)s\' (eksternt navn \'%(filename)s\') eksisterer allerede.''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
'''Vedhæftet fil \'%(target)s\' (eksternt navn \'%(filename)s\') på %(bytes)d bytes gemt.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
'''Vedhæftet fil \'%(filename)s\' slettet.''',
'''Attachment \'%(filename)s\'''':
'''Vedhæftet fil \'%(filename)s\'''',
'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
'''Ukendt filtype. Kan ikke vise denne vedhæftede fil direkte.''',
'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
'''vedhæftet fil:%(filename)s til %(pagename)s''',
'''You are not allowed to delete this page.''':
'''Du har ikke lov til at slette denne side!''',
'''This page is already deleted or was never created!''':
'''Denne side er allerede slettet eller har aldrig eksisteret!''',
'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
'''Anvend venligst den interaktive brugergrænseflade til at slette sider!!''',
'''Page "%s" was successfully deleted!''':
'''Siden "%s" blev korrekt slettet.''',
'''Really delete this page?''':
'''Er du sikker på at denne side skal slettes?''',
'''Delete''':
'''Slet''',
'''Optional reason for the deletion''':
'''Årsag til denne sletning (valgfri)''',
'''No pages like "%s"!''':
'''Ingen sider ligner "%s"!''',
'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
'''Nøjagtigt een side fundet som ligner "%s" - omdirigerer til siden.''',
'''Pages like "%s"''':
'''Sider der ligner "%s"''',
'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
'''%(matchcount)d·%(matches)s·for·"%(title)s"''',
'''Local Site Map for "%s"''':
'''Lokal oversigt over "%s"''',
'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
'''Du har ikke lov til at omdøbe sider i denne wiki!''',
'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
'''Anvend venligst den interaktive brugergrænseflade til at omdøbe sider!''',
'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
'''Kunne ikke omdøbe side pÝ grund af systemfejl: %s.''',
'''Rename Page''':
'''Omdøb side''',
'''New name''':
'''Nyt navn''',
'''Optional reason for the renaming''':
'''Årsag til denne omdøbning (valgfrit)''',
'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'

Try a different name.''':
'''\'\'\'En side med navnet {{{\'%s\'}}} eksisterer allerede.\'\'\'

Prøv et andet navn.''',
'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
'''(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)''',
'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
'''Følgende %(badwords)d ord blev ikke fundet i den %(totalwords)d ord store ordliste %(localwords)s og er markeret herunder:''',
'''Add checked words to dictionary''':
'''Tilføj de markerede ord til ordlisten''',
'''No spelling errors found!''':
'''Ingen stavefejl fundet!''',
'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
'''Du kan ikke stavekontrollere en side du ikke kan læse.''',
'''Title Search: "%s"''':
'''Titelsøgning: "%s"''',
'''Full Text Search: "%s"''':
'''Fritekst-søgning: "%s"''',
'''Full Link List for "%s"''':
'''Fuld liste over links for "%s"''',
'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
'''Kan ikke oprette en ny side uden et sidenavn. Angiv venligst et sidenavn.''',
'''Invalid include arguments "%s"!''':
'''Forkerte include-argumenter "%s"!''',
'''Nothing found for "%s"!''':
'''Intet fundet for "%s"''',
'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
'''Navigationsskemaet \'%(scheme)s\' er ikke understøttet!''',
'''No parent page found!''':
'''Ingen foregående side fundet!''',
'''Wiki''':
'''Wiki''',
'''Slideshow''':
'''Slideshow''',
'''Start''':
'''Begyndelse''',
'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
'''Slide %(pos)d ud af %(size)d''',
'''No orphaned pages in this wiki.''':
'''Ingen forældreløse sider i denne wiki.''',
'''No quotes on %(pagename)s.''':
'''Ingen citater i %(pagename)s.''',
'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
'''Oplægning af vedhæftet fil \'%(filename)s\'.''',
'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
'''Tegningen \'%(filename)s\' er gemt.''',
'''%(hours)dh %(mins)dm ago''':
'''for %(hours)dt %(mins)dm siden''',
'''(no bookmark set)''':
'''(intet bogmærke sat)''',
'''(currently set to %s)''':
'''(I øjeblikket sat til %s)''',
'''Delete Bookmark''':
'''Slet bogmærke''',
'''Set bookmark''':
'''sæt bogmærke''',
'''set bookmark''':
'''sæt bogmærke''',
'''[Bookmark reached]''':
'''[Bogmærke nået]''',
'''Markup''':
'''Opmærkning''',
'''Display''':
'''Vis''',
'''Filename''':
'''Filnavn''',
'''You need to provide a chart type!''':
'''Tabeltypen skal angives!''',
'''Bad chart type "%s"!''':
'''Dårlig tabeltype·"%s"!''',
'''Download XML export of this wiki''':
'''Hent XML-eksport af denne wiki''',
'''No wanted pages in this wiki.''':
'''Ingen ønskede sider i denne wiki.''',
'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
'''**Maksimum antal tilladte inkluderinger overskredet**''',
'''**Could not find the referenced page: %s**''':
'''**Kunne ikke finde den henviste side: %s**''',
'''Create new drawing "%(filename)s"''':
'''Opret ny tegning "%(filename)s"''',
'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
'''Læg ny vedhæftet fil "%(filename)s" op''',
'''Edit drawing %(filename)s''':
'''Redigér tegningen "%(filename)s"''',
'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
'''Forventede "%(wanted)s"·efter·"%(key)s",·fik "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
'''Forventede et heltal "%(key)s" før "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Forventede et heltal·"%(arg)s"·efter·"%(key)s"''',
'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Forventede en farvekode·"%(arg)s"·efter·"%(key)s"''',
'''%(errortype)s processing error''':
'''%(errortype)s programfejl''',
'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
'''%(chart_title)s·for·%(filterpage)s''',
'''green=view
red=edit''':
'''grøn=vis
rød=redigér''',
'''date''':
'''dato''',
'''# of hits''':
'''Antal besøg''',
'''Charts are not available!''':
'''Tabeller er ikke tilgængelige!''',
'''Page Size Distribution''':
'''Sidestørrelser''',
'''page size upper bound [bytes]''':
'''øvre grænse for sidestørrelse [bytes]''',
'''# of pages of this size''':
'''Antal sider af denne størrelse''',
'''Others''':
'''Andre''',
'''Distribution of User-Agent Types''':
'''Fordeling af "User-Agent"-typer''',
'''Unsubscribe''':
'''Afmeld abonnement''',
'''Home''':
'''Hjem''',
'''[RSS]''':
'''[RSS]''',
'''[DELETED]''':
'''[SLETTET]''',
'''[UPDATED]''':
'''[OPDATERET]''',
'''[NEW]''':
'''[NY]''',
'''[DIFF]''':
'''[DIFF]''',
'''[BOTTOM]''':
'''[BUND]''',
'''[TOP]''':
'''[TOP]''',
'''Click to do a full-text search for this title''':
'''Klik her for at lave en fritekstsøgning efter denne titel''',
'''Clear message''':
'''Fjern besked''',
'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
'''senest redigeret %(time)s af %(editor)s''',
'''last modified %(time)s''':
'''senest ændret %(time)s''',
'''Search:''':
'''Søg:''',
'''Text''':
'''Tekst''',
'''Titles''':
'''Titler''',
'''More Actions:''':
'''Flere Rutiner:''',
'''Show Raw Text''':
'''Vis rå tekst''',
'''Show Print View''':
'''Vis udskriftsvenlig udgave''',
'''Delete Cache''':
'''Slet cache''',
'''Attach File''':
'''Vedhæft fil''',
'''Delete Page''':
'''Slet side''',
'''Show Like Pages''':
'''Vis lignende sider''',
'''Show Local Site Map''':
'''Vis lokal oversigt''',
'''Do''':
'''Anvend''',
'''Show Parent''':
'''Vis "forælder" (siden denne stammer fra)''',
'''Immutable Page''':
'''Ikke-redigérbar side''',
'''Show Changes''':
'''Vis ændringer''',
'''Get Info''':
'''Hent informationer''',
'''Show %s days.''':
'''Vis %s dage.''',
'''EditText''':
'''RedigérTekst''',
'''Immutable page''':
'''Ikke-redigérbar side''',
'''Or try one of these actions:''':
'''Eller prøv en af følgende rutiner:''',
'''Page''':
'''Side''',
'''Trail''':
'''Sti''',
'''User''':
'''Bruger''',
'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
'''Desvürre, kan ikke gemme side fordi "%(content)s" ikke er tilladt i denne wiki.''',
'''Line''':
'''Linje''',
'''Deletions are marked like this.''':
'''Slettet tekst er markeret som her.''',
'''Additions are marked like this.''':
'''Tilføjelser er markeret som her.''',
'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
'''Forbindelse til email-server \'%(server)s\' mislykkedes: %(reason)s''',
'''Mail sent OK''':
'''Email sendt OK''',
'''FrontPage''':
'''ForSide''',
'''RecentChanges''':
'''SenesteRettelser''',
'''TitleIndex''':
'''TitelListe''',
'''WordIndex''':
'''OrdListe''',
'''FindPage''':
'''FindSide''',
'''SiteNavigation''':
'''SiteNavigering''',
'''HelpContents''':
'''HjælpIndhold''',
'''HelpOnFormatting''':
'''HjælpTilFormatering''',
'''UserPreferences''':
'''BrugerProfil''',
'''WikiLicense''':
'''WikiLicens''',
'''MissingPage''':
'''ManglendeSide''',
'''Mon''':
'''man''',
'''Tue''':
'''tir''',
'''Wed''':
'''ons''',
'''Thu''':
'''tor''',
'''Fri''':
'''fre''',
'''Sat''':
'''lør''',
'''Sun''':
'''søn''',
'''AttachFile''':
'''VedhæftFil''',
'''DeletePage''':
'''SletSide''',
'''LikePages''':
'''LignendeSide''',
'''LocalSiteMap''':
'''LokalOversigt''',
'''RenamePage''':
'''OmdøbSide''',
'''SpellCheck''':
'''StaveKontrol''',
}