view MoinMoin/i18n/fi.py @ 0:77665d8e2254

tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0 (automatically generated log message) imported from: moin--main--1.5--base-0
author Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
date Thu, 22 Sep 2005 15:09:50 +0000
parents
children 33b9a41e43bc
line wrap: on
line source

# -*- coding: utf-8 -*-
# Text translations for Suomi (fi).
# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit fi.po instead!
meta = {
 'language': 'Suomi',
 'elanguage': 'Finnish',
 'maintainer': 'Tuukka Hastrup <Tuukka.Hastrup@iki.fi>',
 'encoding': 'utf-8',
 'direction': 'ltr',
 'wikimarkup': True,
}
text = {
'''The backupped content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
'''Tämän sivun varmuuskopioitu sisältö on vanhentunut eikä sitä sisällytetä hakutuloksiin!''',
'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
'''Versio %(rev)d päivätty %(date)s''',
'''Redirected from page "%(page)s"''':
'''Edelleenohjattu sivulta "%(page)s"''',
'''This page redirects to page "%(page)s"''':
'''Tämä sivu edelleenohjaa sivulle "%(page)s"''',
'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
To use this form on other pages, insert a
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
macro call.-~
''':
'''~-Jos lähetät tämän lomakkeen, näytetään lähetetyt arvot.
Käyttääksesi tätä lomaketta muilla sivuilla, lisää
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
makrokutsu.-~
''',
'''Create New Page''':
'''Luo uusi sivu''',
'''You are not allowed to view this page.''':
'''Sinulla ei ole oikeutta katsoa tätä sivua.''',
'''DeleteCache''':
'''PoistaVälimuistista''',
'''(cached %s)''':
'''(%s välimuistissa)''',
'''You are not allowed to edit this page.''':
'''Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä sivua.''',
'''Page is immutable!''':
'''Sivu on suojattu!''',
'''Cannot edit old revisions!''':
'''Vanhoja versioita ei voi muokata!''',
'''The lock you held timed out, be prepared for editing conflicts!''':
'''Lukkosi vanheni, varaudu päällekkäisiin muokkauksiin!''',
'''Edit "%(pagename)s"''':
'''Muokkaa "%(pagename)s"''',
'''Preview of "%(pagename)s"''':
'''Sivun "%(pagename)s" esikatselu''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
'''Muokkauslukkosi sivulle %(lock_page)s on vanhentunut!''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
'''Muokkauslukkosi sivulle %(lock_page)s vanhenee # minuutissa.''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
'''Muokkauslukkosi sivulle %(lock_page)s vanhenee # sekunnissa.''',
'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
'''Joku muu poisti tämän sivun sillä aikaa kun muokkasit!''',
'''Someone else changed this page while you were editing!''':
'''Joku muu muutti tätä sivua sillä aikaa kun muokkasit!''',
'''Someone else saved this page while you were editing!
Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
'''Joku muu tallensi tämän sivun sillä aikaa kun muokkasit!
Tarkista sivu ja tallenna vasta sitten. Älä tallenna sivua tällaisenaan!
Katso muutoksia %(difflink)s nähdäksesi mitä on muutettu.''',
'''[Content of new page loaded from %s]''':
'''[Sisältö uudelle sivulle ladattu sivulta %s''',
'''[Template %s not found]''':
'''[Templaattia %s ei löytynyt]''',
'''[You may not read %s]''':
'''[Et saa lukea sivua %s]''',
'''Skip to preview''':
'''Vieritä esikatseluversioon''',
'''[current page size \'\'\'%(size)d\'\'\' bytes]''':
'''[sivun tämänhetkinen koko \'\'\'%(size)d\'\'\' tavua]''',
'''Describe %s here.''':
'''Kuvaile %s tässä.''',
'''Optional comment about this change''':
'''Vapaaehtoinen kuvaus tästä muutoksesta''',
'''<No addition>''':
'''<ei lisäystä>''',
'''Make this page belong to category %(category)s''':
'''Merkitse tämä sivu kuulumaan kategoriaan %(category)s''',
'''Check Spelling''':
'''Oikolue''',
'''Save Changes''':
'''Tallenna muutokset''',
'''Cancel''':
'''Peruuta''',
'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
'''Napsauttamalla \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' annat muutoksesi %(license_link)sllä.
Jos et halua tätä, napsauta \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' peruaksesi muutoksesi.''',
'''Preview''':
'''Esikatsele''',
'''Trivial change''':
'''Vähäinen muutos''',
'''Remove trailing whitespace from each line''':
'''Poista rivien lopusta tyhjämerkit''',
''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
 Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
 Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.''':
''' Korostus:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kursiivi\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'lihavoitu\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'lihavoitu kursiivi\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'sekä \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'lihavoitua\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] että kursiivia\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] vaakaviiva.
 Otsikot:: [[Verbatim(=)]] Otsikko 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Otsikko 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Otsikko 3 [[Verbatim(===)]]; [[Verbatim(====)]] Otsikko 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Otsikko 5 [[Verbatim(=====)]].
 Luettelot:: väli ja jokin näistä: * numeroimaton; 1., a., A., i., I. numeroitu; 1.#n aloita numerointi n:stä; pelkkä väli sisentää.
 Linkit:: [[Verbatim(YhteenIsollaKirjoitetut)]]; [[Verbatim(["hakasulkeissa ja lainausmerkeissä"])]]; url; [url]; [url nimi].
 Taulukot:: || solun teksti |||| kahden sarakkeen solun teksti ||; tyhjämerkit eivät ole sallittuja taulukoiden tai otsikoiden jälkeen.''',
'''Edit was cancelled.''':
'''Muokkaus peruttu.''',
'''Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.

The following page has been changed by %(editor)s:
%(pagelink)s

''':
'''Hyvä Wiki-käyttäjä,

Olet tilannut wikin "%(sitename)s" sivun tai kategorian muutosilmoitukset.

%(editor)s on muuttanut seuraavaa sivua:
%(pagelink)s

''',
'''The comment on the change is:
%(comment)s

''':
'''Muutoksen kuvaus on:
%(comment)s

''',
'''New page:
''':
'''Uusi sivu:
''',
'''No differences found!
''':
'''Ei löytynyt eroja!
''',
'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
'''[%(sitename)s] %(trivial)späivitys sivulle "%(pagename)s", muokkaaja %(username)s''',
'''Trivial ''':
'''vähäinen ''',
'''Status of sending notification mails:''':
'''Ilmoitusviestien lähetyksen tila:''',
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
'''## varmuuskopio sivusta "%(pagename)s" lähetetty %(date)s''',
'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
'''Sivua ei saatu lukittua. Odottamaton virhe (errno=%d).''',
'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
'''Sivua ei saatu lukittua. Puuttuisiko \'current\' tiedosto?''',
'''You are not allowed to edit this page!''':
'''Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä sivua!''',
'''You cannot save empty pages.''':
'''Tyhjää sivua ei voi tallentaa.''',
'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.

Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
Now re-add your changes to the current page contents.

\'\'Do not just replace
the content editbox with your version of the page, because that would
delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
''':
'''Valitettavasti joku muu tallensi sivun sillä aikaa kun muokkasit sitä.

Ystävällisesti toimi seuraavasti: Käytä selaimesi Takaisin-nappia ja kopioi
muutoksesi leikepöydälle. Eteenpäin-napilla pääset takaisin tähän, 
ja napsauta uudelleen MuokkaaTekstiä. Nyt voit lisätä muutoksesi sivun 
nykyiseen sisältöön.

\'\'Älä pelkästään korvaa sivun sisältöä omalla versiollasi, sillä toisen 
henkilön muutokset ohittuisivat kokonaan, mikä olisi erittäin tylyä!\'\'
''',
'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
'''Varmuuskopio muutoksistasi on [%(backup_url)s täällä].''',
'''You did not change the page content, not saved!''':
'''Et muuttanut sisältöä, joten sivua ei tallennettu!''',
'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
'''Et voi muuttaa [[Verbatim(ACL:)]]iä tällä sivulla, koska sinulla ei ole ylläpito-oikeutta sille!''',
'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
'''Kiitos tekemistäsi muutoksista. Huolellisuuttasi arvostetaan.''',
'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
'''%(owner)s menetti lukon %(mins_ago)d minuuttia sitten, ja saat lukon tälle sivulle.''',
'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
'''Muita käyttäjiä \'\'estetään\'\' muokkaamasta tätä sivua ennen kuin %(bumptime)s.''',
'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
'''Muita käyttäjiä \'\'varoitetaan\'\' %(bumptime)s saakka, että muokkaat tätä sivua.''',
'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
'''Lisää lukitusaikaa saat Esikatsele-napilla.''',
'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
'''Tämä sivu on parhaillaan \'\'lukittu\'\' käyttäjän %(owner)s muokattavaksi %(timestamp)s saakka, eli %(mins_valid)d minuutiksi.''',
'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
To leave the editor, press the Cancel button.''':
'''Tämän sivun avasi muokattavaksi tai viimeksi esikatseli %(owner)s %(timestamp)s.[[BR]]
\'\'\'Sinun pitäisi \'\'pidättyä muokkaamasta\'\' tätä sivua ainakin seuraavat %(mins_valid)d minuuttia,
välttääksesi muokkausristiriidat.\'\'\'[[BR]]
Jättääksesi muokkauksen, paina Peruuta-nappia.''',
'''<unknown>''':
'''<tuntematon>''',
'''Diffs''':
'''Erot''',
'''Info''':
'''Tiedot''',
'''Edit''':
'''Muokkaa''',
'''UnSubscribe''':
'''Poista tilaus''',
'''Subscribe''':
'''Tilaa''',
'''Raw''':
'''Muotoilematon''',
'''XML''':
'''XML''',
'''Print''':
'''Tulosta''',
'''View''':
'''Näytä''',
'''Up''':
'''Ylös''',
'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
space between words. Group page name is not allowed.''':
'''{{{\'%s\'}}} on kelvoton käyttäjänimi.
Nimi voi muodostua mistä tahansa Unicoden kirjain- ja numeromerkeistä, ja 
sanojen välissä voi olla yksi välilyönti. Ryhmäsivun nimeä ei sallita.''',
'''You are not allowed to do %s on this page.''':
'''Sinulla ei ole oikeutta toimintoon %s tälle sivulle.''',
'''Login''':
'''Kirjaudu sisään''',
''' %s and try again.''':
''' %s ja yritä uudelleen.''',
'''Can\'t work out query''':
'''Hakua ei voida suorittaa''',
'''%(hits)d results out of %(pages)d pages.''':
'''%(hits)d tulosta %(pages)d sivusta.''',
'''%.2f seconds''':
'''%.2f sekuntia''',
'''match''':
'''osuma''',
'''matches''':
'''osumaa''',
'''Open editor on double click''':
'''Siirry muokkaukseen kaksoisnapsautuksella''',
'''Remember last page visited''':
'''Muista viimeisin sivu''',
'''Show fancy links''':
'''Näytä linkit hienosti''',
'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
'''Näytä kysymysmerkki puuttuvien sivujen linkeissä''',
'''Show page trail''':
'''Näytä sivupolku''',
'''Show icon toolbar''':
'''Näytä kuvakepalkki''',
'''Show top/bottom links in headings''':
'''Näytä Alkuun- ja Loppuun-linkit otsikoissa''',
'''Show fancy diffs''':
'''Näytä erot hienosti''',
'''Add spaces to displayed wiki names''':
'''Lisää välilyönnit wikinimiin näytettäessä''',
'''Remember login information''':
'''Muista kirjautumistiedot''',
'''Subscribe to trivial changes''':
'''Tilaa vähäisetkin muutokset''',
'''Disable this account forever''':
'''Sulje tämä käyttäjätunnus pysyvästi''',
'''Cookie deleted. You are now logged out.''':
'''Eväste poistettu. Olet kirjautunut ulos.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.
Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
'''Sähköpostia ei ole otettu käyttöön tässä wikissä.
Ota yhteyttä wikin omistajaan, joka voi tehdä sen.''',
'''Please provide a valid email address!''':
'''Anna kelvollinen sähköpostiosoite!''',
'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
'''Sähköpostiosoitetta \'%(email)s\' vastaavaa käyttäjää ei löytynyt!''',
'''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
'''Tuntematon käyttäjänimi: {{{"%s"}}}. Anna käyttäjänimi ja salasana.''',
'''Missing password. Please enter user name and password.''':
'''Salasana puuttuu. Anna käyttäjänimi ja salasana.''',
'''Sorry, wrong password.''':
'''Valitettavasti salasana on väärin.''',
'''Bad relogin URL.''':
'''Uudelleenkirjautumisen URL ei kelpaa.''',
'''Unknown user.''':
'''Tuntematon käyttäjä.''',
'''Empty user name. Please enter a user name.''':
'''Tyhjä käyttäjänimi. Anna käyttäjänimi.''',
'''This user name already belongs to somebody else.''':
'''Tämä käyttäjänimi kuuluu jo jollekin toiselle.''',
'''Passwords don\'t match!''':
'''Salasanat eivät vastaa!''',
'''Please specify a password!''':
'''Mainitse salasana!''',
'''Please provide your email address. If you loose your login information, you can get it by email.''':
'''Anna sähköpostiosoitteesi. Jos hukkaat kirjautumistietosi, voit saada ne sähköpostitse.''',
'''This email already belongs to somebody else.''':
'''Tämä sähköposti kuuluu jo jollekin toiselle.''',
'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
'''Teemaa \'%(theme_name)s\' ei voida ladata!''',
'''User preferences saved!''':
'''Käyttäjäasetukset tallennettu!''',
'''Default''':
'''oletusarvo''',
'''<Browser setting>''':
'''<selaimen asetus>''',
'''Save''':
'''Tallenna''',
'''Logout''':
'''Kirjaudu ulos ''',
'''Create Profile''':
'''Luo profiili''',
'''Mail me my account data''':
'''Sähköpostita minulle käyttäjätietoni''',
'''Name''':
'''Nimi''',
'''(Use FirstnameLastname)''':
'''(muodossa EtunimiSukunimi)''',
'''Password''':
'''Salasana''',
'''Password repeat''':
'''Salasana uudestaan''',
'''(Only when changing passwords)''':
'''(varmistukseksi salasanaa valittaessa)''',
'''Email''':
'''Sähköpostiosoite''',
'''Preferred theme''':
'''Suosikkiulkoasu''',
'''User CSS URL''':
'''Käyttäjän CSS:n URL''',
'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
'''(jätä tyhjäksi poistaaksesi käytöstä)''',
'''Editor size''':
'''Muokkauskentässä rivejä''',
'''Time zone''':
'''Aikavyöhyke''',
'''Your time is''':
'''Aikasi on''',
'''Server time is''':
'''Palvelimen aika on''',
'''Date format''':
'''Päivämäärän muoto''',
'''Preferred language''':
'''Suosikkikieli''',
'''General options''':
'''Yleiset asetukset''',
'''Quick links''':
'''Pikalinkit''',
'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
'''Tämä lista ei toimi, ellet ole antanut kelpoa sähköpostiosoitetta!''',
'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
'''Tilatut wikisivut (yksi regex per rivi)''',
'''No older revisions available!''':
'''Ei vanhempia versioita saatavilla!''',
'''Diff for "%s"''':
'''Erot sivulle "%s"''',
'''Differences between revisions %d and %d''':
'''Erot versioiden %d ja %d välillä''',
'''(spanning %d versions)''':
'''(kattaa %d versiota)''',
'''No differences found!''':
'''Ei löytynyt eroja!''',
'''The page was saved %(count)d times, though!''':
'''Sivu oli kuitenkin tallennettu %(count)d kertaa!''',
'''(ignoring whitespace)''':
'''(tyhjätilamerkkejä ei huomioida)''',
'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
'''Sivuuta muutokset tyhjätilamerkkien määrässä''',
'''General Information''':
'''Yleiset tiedot''',
'''Page size: %d''':
'''Sivun koko: %d''',
'''SHA digest of this page\'s content is:''':
'''SHA-tiiviste tämän sivun sisällölle on:''',
'''The following users subscribed to this page:''':
'''Seuraavat käyttäjät ovat tilanneet tämän sivun:''',
'''This page links to the following pages:''':
'''Tältä sivulta on linkit seuraaville sivuille:''',
'''Date''':
'''Päivämäärä''',
'''Size''':
'''Koko''',
'''Diff''':
'''Erot''',
'''Editor''':
'''Muokkaaja''',
'''Comment''':
'''Kuvaus''',
'''Action''':
'''Toiminto''',
'''view''':
'''näytä''',
'''raw''':
'''muotoilematon''',
'''print''':
'''tulosta''',
'''revert''':
'''palauta''',
'''Revert to revision %(rev)d.''':
'''Palauta versio %(rev)d.''',
'''edit''':
'''muokkaa''',
'''get''':
'''hae''',
'''del''':
'''poista''',
'''N/A''':
'''ei ole''',
'''Revision History''':
'''Versiohistoria''',
'''No log entries found.''':
'''Ei löytynyt lokimerkintöjä.''',
'''Info for "%s"''':
'''Tiedot: "%s"''',
'''Show "%(title)s"''':
'''Näytä "%(title)s"''',
'''General Page Infos''':
'''Yleiset sivutiedot''',
'''Show chart "%(title)s"''':
'''Näytä kaavio "%(title)s"''',
'''Page hits and edits''':
'''Sivun katselut ja muokkaukset''',
'''You are not allowed to revert this page!''':
'''Sinulla ei ole oikeutta palauttaa tätä sivua!''',
'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
'''Sinulla ei ole oikeutta tilata sivua jota et voi lukea.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing. Contact the owner of the wiki, who can either enable email, or remove the "Subscribe" icon.''':
'''Sähköpostia ei ole otettu käyttöön tässä wikissä. Ota yhteyttä wikin omistajaan, joka voi joko tehdä sen tai poistaa Tilaa-kuvakkeen.''',
'''You didn\'t create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper right corner to create a profile.''':
'''Sinulla ei vielä ole käyttäjätietoja. Valitse KäyttäjäAsetukset oikeasta yläkulmasta luodaksesi tiedot.''',
'''You didn\'t enter an email address in your profile. Select your name (UserPreferences) in the upper right corner and enter a valid email address.''':
'''Käyttäjätiedoissasi ei ole sähköpostiosoitetta. Valitse nimesi (KäyttäjäAsetukset) oikeasta yläkulmasta ja syötä kelvollinen sähköpostiosoite.''',
'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
'''Tilauksesi tälle sivulle on poistettu.''',
'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
'''Säännöllisen lausekkeen tilausta ei voida poistaa!''',
'''To unsubscribe, go to your profile and delete this page from the subscription list.''':
'''Poistaaksesi tilauksen, mene tietoihisi ja poista tämä sivu tilausten luettelosta.''',
'''You have been subscribed to this page.''':
'''Sinulle on lisätty tilaus tälle sivulle.''',
'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
'''Vaadittu tieto "%(attrname)s" puuttuu''',
'''Submitted form data:''':
'''Lomakkeella lähetettiin tiedot:''',
'''Search Titles''':
'''Etsi nimistä''',
'''Display context of search results''':
'''Näytä hakutulosten ympäristö''',
'''Case-sensitive searching''':
'''Aakkoslajit erottava haku''',
'''Search Text''':
'''Etsi teksteistä''',
'''Go To Page''':
'''Mene sivulle''',
'''Include system pages''':
'''Sisällytä järjestelmäsivut''',
'''Exclude system pages''':
'''Ohita järjestelmäsivut''',
'''Plain title index''':
'''Paljas sivuhakemisto''',
'''XML title index''':
'''XML-sivuhakemisto''',
'''Python Version''':
'''Python versio''',
'''MoinMoin Version''':
'''MoinMoin versio''',
'''Release %s [Revision %s]''':
'''Julkaisu %s [versio %s]''',
'''4Suite Version''':
'''4Suite versio''',
'''Number of pages''':
'''Sivujen lukumäärä''',
'''Number of system pages''':
'''Järjestelmäsivujen lukumäärä''',
'''Accumulated page sizes''':
'''Sivujen koko yhteensä''',
'''Entries in edit log''':
'''Merkintöjä muutoslokissa''',
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
'''%(logcount)s (%(logsize)s tavua)''',
'''NONE''':
'''EI''',
'''Global extension macros''':
'''Yleisiä laajennusmakroja''',
'''Local extension macros''':
'''Paikallisia laajennusmakroja''',
'''Global extension actions''':
'''Yleisiä laajennustoimintoja''',
'''Local extension actions''':
'''Paikallisia laajennustoimintoja''',
'''Installed parsers''':
'''Asennetut jäsentimet''',
'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
'''Asennetut käsittelimet (VANHENTUNEET - käytä jäsentimiä)''',
'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
'''käytä tarkempaa hakuehtoa kuin {{{"%s"}}}''',
'''ERROR in regex \'%s\'''':
'''Virhe regexissä \'%s\'''',
'''Bad timestamp \'%s\'''':
'''Kelvoton aikaleima \'%s\'''',
'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
'''Odototettiin =-merkin seuraavan sanasta "%(token)s"''',
'''Expected a value for key "%(token)s"''':
'''Odotettiin arvoa avaimelle "%(token)s"''',
'''Wiki Markup''':
'''Wiki-merkintä''',
'''Print View''':
'''Tulostettavana''',
'''[%d attachments]''':
'''[liitetiedostoja %d]''',
'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
'''Tälle sivulle on tallennettu <a href="%(link)s">liitetiedostoja %(count)s</a>.''',
'''Filename of attachment not specified!''':
'''Liitteen tiedostonimeä ei annettu!''',
'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
'''Liitetiedostoa \'%(filename)s\' ei ole!''',
'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
as shown below in the list of files. 
Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
since this is subject to change and can break easily.''':
'''Viitataksesi sivun liitetiedostoihin, käytä merkintää \'\'\'{{{attachment:tiedostonimi}}}\'\'\' allaolevan tiedostoluettelon mukaisesti. 
\'\'\'ÄLÄ\'\'\' käytä {{{[hae]}}}-linkin [[Verbatim(URL:)]]ää, 
sillä se voi muuttua, jolloin viittaus ei enää toimisi.''',
'''No attachments stored for %(pagename)s''':
'''Sivulla %(pagename)s ei ole liitteitä''',
'''Edit drawing''':
'''Muokkaa piirrosta''',
'''Attached Files''':
'''Liitetiedostot''',
'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
'''Sinulla ei ole oikeutta liittää tiedostoa tälle sivulle.''',
'''New Attachment''':
'''Uusi liitetiedosto''',
'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
conflict, you have to rename the file that you want to upload.
Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
'''Tiedoston lähetys ei koskaan ylikirjoita aikaisempaa tiedostoa. Jos nimet
törmäävät, sinun täytyy antaa uusi nimi tiedostoa lähettäessäsi.
Muutoin, jos "Tallenna nimellä" on tyhjä, tiedosto lähetetään alkuperäisellä nimellään.''',
'''File to upload''':
'''Lähetettävä tiedosto''',
'''Upload''':
'''Lähetä''',
'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
'''Liitetiedostoja ei ole sallittu tässä wikissä!''',
'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
'''Sinulla ei ole oikeutta tallentaa piirrosta tälle sivulle.''',
'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
'''Ei tiedostosisältöä. Poista muut kuin ASCII-merkit nimestä ja yritä uudestaan.''',
'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
'''Sinulla ei ole oikeutta poistaa liitetiedostoja tältä sivulta.!''',
'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
'''Sinulla ei ole oikeutta hakea liitetiedostoja tältä sivulta.''',
'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
'''Sinulla ei ole oikeutta katsoa tämän sivun liitetiedostoja.''',
'''Unsupported upload action: %s''':
'''Tiedostonlähetystoiminto ei ole tuettu: %s''',
'''Attachments for "%(pagename)s"''':
'''Liitetiedostot sivulla %(pagename)s''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
'''Liitetiedosto \'%(target)s\' (alkuperäinen nimi \'%(filename)s\') oli jo olemassa.''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
'''Liitetiedosto \'%(target)s\' (alkuperäinen nimi \'%(filename)s\'), %(bytes)d tavua tallennettu.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
'''Liitetiedosto \'%(filename)s\' poistettu.''',
'''Attachment \'%(filename)s\'''':
'''Liitetiedosto \'%(filename)s\'''',
'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
'''Tuntematon tiedostotyyppi, liitettä ei voida näyttää sivulla.''',
'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
'''[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s / %(pagename)s''',
'''You are not allowed to delete this page.''':
'''Sinulla ei ole oikeutta poistaa tätä sivua.''',
'''This page is already deleted or was never created!''':
'''Tämä sivu on jo poistettu tai sitä ei ollutkaan!''',
'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
'''Käytä sivujen poistoon vuorovaikutteista käyttöliittymää!''',
'''Page "%s" was successfully deleted!''':
'''Sivu "%s" poistettiin onnistuneesti!''',
'''Really delete this page?''':
'''Haluatko varmasti poistaa tämän sivun?''',
'''Delete''':
'''Poista''',
'''Optional reason for the deletion''':
'''Vapaaehtoinen poiston syy''',
'''No pages like "%s"!''':
'''Ei sivuja kuten "%s"!''',
'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
'''Täsmälleen yksi sivu kuten "%s" löytyi, edelleenohjataan sivulle.''',
'''Pages like "%s"''':
'''Sivut kuten "%s"''',
'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
'''%(matchcount)d %(matches)s nimelle "%(title)s"''',
'''Local Site Map for "%s"''':
'''Paikallinen sivukartta sivulta "%s"''',
'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
'''Sinulla ei ole oikeutta nimetä sivuja uudelleen tässä wikissä!''',
'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
'''Käytä sivujen uudelleennimeämiseen vuorovaikutteista käyttöliittymää!''',
'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
'''Sivun uudelleennimeäminen ei onnistunut tiedostojärjestelmävirheen vuoksi: %s.''',
'''Rename Page''':
'''Nimeä sivu uudelleen''',
'''New name''':
'''Uusi nimi''',
'''Optional reason for the renaming''':
'''Vapaaehtoinen uudelleennimeämisen syy''',
'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'

Try a different name.''':
'''\'\'\'Nimellä {{{\'%s\'}}} on jo sivu.\'\'\'

Kokeile eri nimeä.''',
'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
'''(sisältää %(localwords)d %(pagelink)s)''',
'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
'''Seuraavia %(badwords)d sanaa ei löytynyt %(totalwords)d sanan%(localwords)s ja ne on korostettu alla:''',
'''Add checked words to dictionary''':
'''Lisää merkityt sanat sanakirjaan''',
'''No spelling errors found!''':
'''Ei löytynyt kirjoitusvirheitä!''',
'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
'''Et voi oikolukea sivua jota et voi lukea.''',
'''Title Search: "%s"''':
'''Nimihaku: "%s"''',
'''Full Text Search: "%s"''':
'''Tekstihaku: "%s"''',
'''Full Link List for "%s"''':
'''Täysi linkkilista haulle "%s"''',
'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
'''Uutta sivua ei voi luoda ilman sivun nimeä. Kerro sivulle nimi.''',
'''Invalid include arguments "%s"!''':
'''Kelvottomat sisällytysargumentit "%s"!''',
'''Nothing found for "%s"!''':
'''Ei löytynyt mitään haulle "%s"!''',
'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
'''Selausmenetelmä \'%(scheme)s ei ole tuettu!''',
'''No parent page found!''':
'''Yläsivua ei löytynyt!''',
'''Wiki''':
'''Wiki''',
'''Slideshow''':
'''Diaesitys''',
'''Start''':
'''Aloita''',
'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
'''Dia %(pos)d / %(size)d''',
'''No orphaned pages in this wiki.''':
'''Tässä wikissä ei ole orvoksi jätettyjä sivuja.''',
'''No quotes on %(pagename)s.''':
'''Ei lainauksia sivulla %(pagename)s.''',
'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
'''Liitetiedoston \'%(filename)s\' lähetys.''',
'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
'''Piirros \'%(filename)s\' tallennettu.''',
'''%(hours)dh %(mins)dm ago''':
'''%(hours)dt %(mins)dm sitten''',
'''(no bookmark set)''':
'''(ei kirjanmerkkiä asetettu)''',
'''(currently set to %s)''':
'''(tällä hetkellä asetettu %s)''',
'''Delete Bookmark''':
'''Poista kirjanmerkki''',
'''Set bookmark''':
'''Aseta kirjanmerkki''',
'''set bookmark''':
'''aseta kirjanmerkki''',
'''[Bookmark reached]''':
'''[Kirjanmerkki saavutettu]''',
'''Markup''':
'''Merkkaa''',
'''Display''':
'''Näytä''',
'''Filename''':
'''Tiedostonimi''',
'''You need to provide a chart type!''':
'''Sinun täytyy antaa kaavion tyyppi!''',
'''Bad chart type "%s"!''':
'''Kelvoton kaavion tyyppi "%s"!''',
'''Download XML export of this wiki''':
'''Lataa tämän wikin XML-vienti''',
'''No wanted pages in this wiki.''':
'''Tässä wikissä ei ole toivottu sivuja.''',
'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
'''**Sisällytysten maksimimäärä ylitetty**''',
'''**Could not find the referenced page: %s**''':
'''**Viitattua sivua ei löydy: %s**''',
'''Create new drawing "%(filename)s"''':
'''Luo uusi piirros "%(filename)s"''',
'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
'''Lähetä uusi liitetiedosto "%(filename)s"''',
'''Edit drawing %(filename)s''':
'''Muokkaa piirrosta %(filename)s''',
'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
'''Odotettiin "%(wanted)s" "%(key)s":n jälkeen, saatiin "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
'''Odotettiin kokonaislukua "%(key)s" ennen sanasta "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Odotettiin kokonaislukua "%(arg)s" "%(key)s":n jälkeen''',
'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Odotettiin väriarvoa "%(arg)s" "%(key)s":n jälkeen''',
'''%(errortype)s processing error''':
'''Käsittelyvirhe %(errortype)s''',
'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
'''%(chart_title)s sivulle %(filterpage)s''',
'''green=view
red=edit''':
'''green=view
red=edit''',
'''date''':
'''päivämäärä''',
'''# of hits''':
'''katseluiden lukumäärä''',
'''Charts are not available!''':
'''Kaaviot eivät ole käytettävissä!''',
'''Page Size Distribution''':
'''Sivukoon jakauma''',
'''page size upper bound [bytes]''':
'''sivukoon yläraja [tavuja]''',
'''# of pages of this size''':
'''tämänkokoisten sivujen lukumäärä''',
'''Others''':
'''Muut''',
'''Distribution of User-Agent Types''':
'''User-Agent -tyyppien jakauma''',
'''Unsubscribe''':
'''Poista tilaus''',
'''Home''':
'''Koti''',
'''[RSS]''':
'''[RSS]''',
'''[DELETED]''':
'''[POISTETTU]''',
'''[UPDATED]''':
'''[PÄIVITETTY]''',
'''[NEW]''':
'''[UUSI]''',
'''[DIFF]''':
'''[EROT]''',
'''[BOTTOM]''':
'''[LOPPUUN]''',
'''[TOP]''':
'''[ALKUUN]''',
'''Click to do a full-text search for this title''':
'''Napsauta tehdäksesi tekstihaun tälle nimelle''',
'''Clear message''':
'''Sulje viesti''',
'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
'''viimeksi muuttanut %(editor)s %(time)s''',
'''last modified %(time)s''':
'''viimeksi muokattu %(time)s''',
'''Search:''':
'''Etsi:''',
'''Text''':
'''Teksteistä''',
'''Titles''':
'''Nimistä''',
'''More Actions:''':
'''Lisää toimintoja:''',
'''Show Raw Text''':
'''Näytä muotoilematon teksti''',
'''Show Print View''':
'''Näytä tulostettavana''',
'''Delete Cache''':
'''Poista välimuistista''',
'''Attach File''':
'''Liitä tiedosto''',
'''Delete Page''':
'''Poista sivu''',
'''Show Like Pages''':
'''Näytä samankaltaisia sivuja''',
'''Show Local Site Map''':
'''Näytä paikallinen sivukartta''',
'''Do''':
'''Tee''',
'''Show Parent''':
'''Näytä yläsivu''',
'''Immutable Page''':
'''Suojattu sivu''',
'''Show Changes''':
'''Näytä muutokset''',
'''Get Info''':
'''Hae tiedot''',
'''Show %s days.''':
'''Näytä %s päivää.''',
'''EditText''':
'''MuokkaaTekstiä''',
'''Immutable page''':
'''Suojattu sivu''',
'''Or try one of these actions:''':
'''Tai koita jotakin näistä toiminnoista:''',
'''Page''':
'''Sivu''',
'''Trail''':
'''Polku''',
'''User''':
'''Käyttäjä''',
'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
'''Valitettavasti sivua ei voida tallentaa sillä "%(content)s" ei ole sallittu tässä wikissä.''',
'''Line''':
'''Rivi''',
'''Deletions are marked like this.''':
'''Poistot on merkattu näin.''',
'''Additions are marked like this.''':
'''Lisäykset on merkattu näin.''',
'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
'''Yhteydenotto sähköpostipalvelimeen \'%(server)s\' ei onnistunut: %(reason)s''',
'''Mail sent OK''':
'''Sähköposti lähetetty onnistuneesti''',
'''FrontPage''':
'''EtuSivu''',
'''RecentChanges''':
'''UusimmatMuutokset''',
'''TitleIndex''':
'''SivuHakemisto''',
'''WordIndex''':
'''SanaHakemisto''',
'''FindPage''':
'''EtsiSivu''',
'''SiteNavigation''':
'''TienViittoja''',
'''HelpContents''':
'''OhjeSisällys''',
'''HelpOnFormatting''':
'''ApuaMuotoiluun''',
'''UserPreferences''':
'''KäyttäjäAsetukset''',
'''WikiLicense''':
'''WikiLisenssi''',
'''MissingPage''':
'''PuuttuvaSivu''',
'''Mon''':
'''ma''',
'''Tue''':
'''ti''',
'''Wed''':
'''ke''',
'''Thu''':
'''to''',
'''Fri''':
'''pe''',
'''Sat''':
'''la''',
'''Sun''':
'''su''',
'''AttachFile''':
'''LiitäTiedostot''',
'''DeletePage''':
'''PoistaSivu''',
'''LikePages''':
'''SamankaltaisiaSivuja''',
'''LocalSiteMap''':
'''PaikallinenSivukartta''',
'''RenamePage''':
'''UudelleennimeäSivu''',
'''SpellCheck''':
'''OikoLue''',
}