view MoinMoin/i18n/nl.py @ 0:77665d8e2254

tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0 (automatically generated log message) imported from: moin--main--1.5--base-0
author Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
date Thu, 22 Sep 2005 15:09:50 +0000
parents
children 33b9a41e43bc
line wrap: on
line source

# -*- coding: utf-8 -*-
# Text translations for Nederlands (nl).
# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit nl.po instead!
meta = {
 'language': 'Nederlands',
 'elanguage': 'Dutch',
 'maintainer': 'Reinout van Schouwen <reinout@cs.vu.nl>',
 'encoding': 'utf-8',
 'direction': 'ltr',
 'wikimarkup': True,
}
text = {
'''The backupped content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
'''De reservekopie van de inhoud van deze pagina is achterhaald, en wordt niet opgenomen in zoekresultaten!''',
'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
'''Versie %(rev)d zoals vanaf %(date)s''',
'''Redirected from page "%(page)s"''':
'''Omgeleid vanaf pagina "%(page)s"''',
'''This page redirects to page "%(page)s"''':
'''Deze pagina leidt om naar pagina "%(page)s"''',
'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
To use this form on other pages, insert a
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
macro call.-~
''':
'''~-Als u dit formulier indient dan worden de ingevulde waarden getoond.
Om dit formulier op andere pagina\'s te gebruiken, voeg een macro-aanroep
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
toe.-~
''',
'''Create New Page''':
'''Nieuwe pagina aanmaken''',
'''You are not allowed to view this page.''':
'''U hebt geen toestemming deze pagina te bekijken.''',
'''DeleteCache''':
'''BufferLegen''',
'''(cached %s)''':
'''(%s gebufferd)''',
'''You are not allowed to edit this page.''':
'''U hebt geen toestemming deze pagina te bewerken.''',
'''Page is immutable!''':
'''Pagina ligt vast!''',
'''Cannot edit old revisions!''':
'''Bewerken van oude versies is niet mogelijk!''',
'''The lock you held timed out, be prepared for editing conflicts!''':
'''Uw slot is verlopen. Houd rekening met bewerkingsconflicten!''',
'''Edit "%(pagename)s"''':
'''"%(pagename)s" bewerken''',
'''Preview of "%(pagename)s"''':
'''Proeflezing van "%(pagename)s"''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
'''Uw slot op %(lock_page)s is verlopen!''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
'''Uw slot op %(lock_page)s verloopt in # minuten.''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
'''Uw slot op %(lock_page)s verloopt in # seconden.''',
'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
'''Iemand anders heeft deze pagina verwijderd terwijl u hem aan het bewerken was!''',
'''Someone else changed this page while you were editing!''':
'''Iemand anders heeft deze pagina veranderd terwijl u hem aan het bewerken was!''',
'''Someone else saved this page while you were editing!
Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
'''Iemand anders heeft deze pagina opgeslagen terwijl u hem aan het bewerken was!
Herzie de pagina voor u hem opslaat. Bewaar deze pagina niet zoals hij nu is!
Kijk eerst naar de verschillen van %(difflink)s om te zien wat er is veranderd.''',
'''[Content of new page loaded from %s]''':
'''[Inhoud van nieuwe pagina geladen van %s]''',
'''[Template %s not found]''':
'''[Sjabloon %s niet gevonden]''',
'''[You may not read %s]''':
'''[Je mag niet lezen %s]''',
'''Skip to preview''':
'''Direct naar proeflezing''',
'''[current page size \'\'\'%(size)d\'\'\' bytes]''':
'''[huidige paginagrootte \'\'\'%(size)d\'\'\' bytes]''',
'''Describe %s here.''':
'''Omschrijf %s hier.''',
'''Optional comment about this change''':
'''Eventueel commentaar over deze wijziging''',
'''<No addition>''':
'''<Geen toevoeging>''',
'''Make this page belong to category %(category)s''':
'''Plaats deze pagina onder categorie %(category)s''',
'''Check Spelling''':
'''Spellingscontrole''',
'''Save Changes''':
'''Wijzigingen opslaan''',
'''Cancel''':
'''Annuleren''',
'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
'''Als u op \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' klikt plaats u je veranderingen onder de %(license_link)s.
Als u dat niet wilt, klik \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' om u veranderingen te annuleren.''',
'''Preview''':
'''Proeflezing''',
'''Trivial change''':
'''Triviale wijziging''',
'''Remove trailing whitespace from each line''':
'''Witruimte verwijderen aan het einde van elke regel''',
''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
 Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
 Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.''':
''' Nadruk:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'cursief\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'vet\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'vet cursief\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'gemixt \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'vet\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] en cursief\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontale lijn.
 Koppen:: [[Verbatim(=)]] Titel 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Titel 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Titel 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Titel 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Titel 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lijsten:: spatie en één van * punten; 1., a., A., i., I. genummerde punten; 1.#n start nummering bij n; spatie alleen springt in.
 Links:: [[Verbatim(WoordenMetHoofdlettersAanElkaar)]]; [[Verbatim(["haken en dubbele aanhalingstekens"])]]; url; [url]; [url tekst].
 Tabellen:: || tekst in cel |||| tekst in cel over twee kolommen ||;  geen witruimte toegestaan na tabellen of titels.''',
'''Edit was cancelled.''':
'''Bewerking werd geannuleerd.''',
'''Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.

The following page has been changed by %(editor)s:
%(pagelink)s

''':
'''Beste Wikigebruiker,

U hebt zich geabonneerd op het ontvangen van kennisgevingen over wijzingingen
van een wikipagina of wikicategorie op "%(sitename)s".

De volgende pagina is gewijzigd door %(editor)s:
%(pagelink)s
''',
'''The comment on the change is:
%(comment)s

''':
'''Het commentaar bij de wijziging is:
%(comment)s
''',
'''New page:
''':
'''Nieuwe pagina:
''',
'''No differences found!
''':
'''Geen verschillen gevonden!
''',
'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
'''[%(sitename)s] %(trivial)sBijwerking van "%(pagename)s" door %(username)s''',
'''Trivial ''':
'''Triviaal ''',
'''Status of sending notification mails:''':
'''Status van het verzenden van kennisgevingen:''',
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
'''## reservekopie van pagina "%(pagename)s" ingediend op %(date)s''',
'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
'''Pagina kan niet op slot gedaan worden. Onverwachte fout (foutnr=%d).''',
'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
'''Pagina kan niet op slot gedaan worden. \'current\'-bestand ontbreekt?''',
'''You are not allowed to edit this page!''':
'''U hebt geen toestemming voor het bewerken van deze pagina!''',
'''You cannot save empty pages.''':
'''U kunt een lege pagina niet opslaan.''',
'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.

Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
Now re-add your changes to the current page contents.

\'\'Do not just replace
the content editbox with your version of the page, because that would
delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
''':
'''Sorry, iemand anders heeft deze pagina opgeslagen terwijl u hem aan het bewerken was.

Doe het volgende: klik op de knop Terug van uw browser, en knip&plak uw
wijzigingen daarvandaan. Ga dan met de knop Vooruit terug naar deze
pagina, en klik nogmaals op TekstBewerken.
Voeg dan nogmaals u wijzigingen toe aan de hernieuwde inhoud van de pagina.

\'\'Vervang niet zomaar de inhoud van het bewerkingsvenster door u eigen tekst, want
daarmee verwijdert u de veranderingen die de ander heeft gemaakt, en dat is bijzonder onfatsoenlijk!\'\'
''',
'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
'''Een reservekopie van u veranderingen is [%(backup_url)s hier].''',
'''You did not change the page content, not saved!''':
'''U hebt niets veranderd. Niet opgeslagen!''',
'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
'''U kunt op deze pagina geen ACL\'s veranderen want u hebt niet de rechten van een beheerder!''',
'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
'''Dank voor de wijzigingen. Uw aandacht voor detail wordt gewaardeerd.''',
'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
'''Het slot van %(owner)s is %(mins_ago)d minuten geleden verlopen, en jij hebt nu het slot op deze pagina.''',
'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
'''Andere gebruikers worden \'\'geblokkeerd\'\' van het bewerken van deze pagina tot %(bumptime)s.''',
'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
'''Andere gebruikers zullen tot %(bumptime)s \'\'gewaarschuwd\'\' worden dat u deze pagina aan het bewerken bent.''',
'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
'''Gebruik de knop Proeflezing om de op-slot-periode te verlengen.''',
'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
'''Deze pagina is momenteel \'\'op slot\'\' voor bewerking door %(owner)s tot %(timestamp)s, dus gedurende %(mins_valid)d minuten.''',
'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
To leave the editor, press the Cancel button.''':
'''Deze pagina is voor het laatst om %(timestamp)s geopend voor bewerking of proeflezing door %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'U dient nog tenminste %(mins_valid)d minuten te \'\'wachten met bewerken\'\'
van deze pagina om bewerkingsconflicten te voorkomen.\'\'\'[[BR]]
Klik op Annuleren om de bewerking te staken.''',
'''<unknown>''':
'''<onbekend>''',
'''Diffs''':
'''Verschillen''',
'''Info''':
'''Informatie''',
'''Edit''':
'''Bewerken''',
'''UnSubscribe''':
'''Opzeggen''',
'''Subscribe''':
'''Abonneren''',
'''Raw''':
'''Brontekst''',
'''XML''':
'''XML''',
'''Print''':
'''Afdrukken''',
'''View''':
'''Bekijken''',
'''Up''':
'''Omhoog''',
'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
space between words. Group page name is not allowed.''':
'''Foutieve gebruikersnaam {{{\'%s\'}}}.
Gebruikersnaam mag ieder Unicode alpha-numeriek karakter bevatten, met optioneel een
spatie tussen woorden. Groeps paginanaam is niet toegestaan.''',
'''You are not allowed to do %s on this page.''':
'''Het is u niet toegestaan om %s op deze pagina te doen.''',
'''Login''':
'''Inloggen''',
''' %s and try again.''':
''' %s en probeer opnieuw''',
'''Can\'t work out query''':
'''Deze query kan niet beantwoord worden''',
'''%(hits)d results out of %(pages)d pages.''':
'''%(hits)d resultaten in %(pages)d doorzochte pagina\'s .''',
'''%.2f seconds''':
'''%.2f seconden''',
'''match''':
''' overeenkomst''',
'''matches''':
''' overeenkomsten''',
'''Open editor on double click''':
'''Editor openen bij dubbelklik''',
'''Remember last page visited''':
'''De laatstbezochte pagina onthouden''',
'''Show fancy links''':
'''Mooie verwijzingen tonen''',
'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
'''Vraagteken tonen voor verwijzingen naar niet-bestaande pagina\'s''',
'''Show page trail''':
'''Paginaspoor tonen''',
'''Show icon toolbar''':
'''Pictogrammenwerkbalk tonen''',
'''Show top/bottom links in headings''':
'''Verwijzingen naar begin/einde in koppen tonen''',
'''Show fancy diffs''':
'''Mooie verschillenoverzichten tonen''',
'''Add spaces to displayed wiki names''':
'''Spaties toevoegen aan getoonde wikinamen''',
'''Remember login information''':
'''Aanmeldinformatie onthouden''',
'''Subscribe to trivial changes''':
'''Abonneren op triviale wijzigingen''',
'''Disable this account forever''':
'''Dit account permanent uitschakelen.''',
'''Cookie deleted. You are now logged out.''':
'''Cookie verwijderd. U bent nu uitgelogd.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.
Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
'''Deze wiki is niet ingesteld op het afhandelen van e-mail.
Neem contact op met de eigenaar van de wiki, die e-mail kan aanzetten.''',
'''Please provide a valid email address!''':
'''Geef een geldig e-mailadres op!''',
'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
'''Geen account gevonden dat overeenkomt met het opgegeven e-mailadres \'%(email)s\'!''',
'''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
'''Onbekende gebruikersnaam: {{{"%s"}}}. Geef een gebruikersnaam en wachtwoord op.''',
'''Missing password. Please enter user name and password.''':
'''Geen wachtwoord. Geef een gebruikersnaam en wachtwoord op.''',
'''Sorry, wrong password.''':
'''Sorry, foutief wachtwoord.''',
'''Bad relogin URL.''':
'''Onjuiste herlogin URL.''',
'''Unknown user.''':
'''Gebruikersnaam onbekend.''',
'''Empty user name. Please enter a user name.''':
'''Geen gebruikersnaam. Geef een gebruikersnaam!''',
'''This user name already belongs to somebody else.''':
'''Deze gebruikersnaam is al in gebruik.''',
'''Passwords don\'t match!''':
'''De wachtwoorden komen niet overeen!''',
'''Please specify a password!''':
'''Geef een wachtwoord!''',
'''Please provide your email address. If you loose your login information, you can get it by email.''':
'''Geef uw e-mailadres op. Als u uw aanmeldgegevens verliest, kunt u deze per e-mail weer ontvangen.''',
'''This email already belongs to somebody else.''':
'''Dit e-mailadres behoort is al in gebruik.''',
'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
'''Het thema \'%(theme_name)s\' kan niet worden geladen!''',
'''User preferences saved!''':
'''Voorkeuren van gebruiker bewaard!''',
'''Default''':
'''Standaard''',
'''<Browser setting>''':
'''<Browserinstelling>''',
'''Save''':
'''Opslaan''',
'''Logout''':
'''Uitloggen''',
'''Create Profile''':
'''Profiel aanmaken''',
'''Mail me my account data''':
'''Stuur me mijn accountgegevens per e-mail''',
'''Name''':
'''Naam''',
'''(Use FirstnameLastname)''':
'''(Gebruik VoornaamAchternaam)''',
'''Password''':
'''Wachtwoord''',
'''Password repeat''':
'''Wachtwoord herhalen''',
'''(Only when changing passwords)''':
'''(Alleen bij veranderen van wachtwoord)''',
'''Email''':
'''E-mail''',
'''Preferred theme''':
'''Verkozen opmaak''',
'''User CSS URL''':
'''URL van CSS van gebruiker''',
'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
'''(Leeglaten om geen CSS van gebruiker toe te passen)''',
'''Editor size''':
'''Grootte van de editor''',
'''Time zone''':
'''Tijdzone''',
'''Your time is''':
'''Uw tijd is''',
'''Server time is''':
'''Tijd op de server is''',
'''Date format''':
'''Datumformaat''',
'''Preferred language''':
'''Voorkeurstaal''',
'''General options''':
'''Algemene opties''',
'''Quick links''':
'''Snelkoppelingen''',
'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
'''Deze lijst werkt alleen als u een geldig e-mailadres hebt ingevoerd!''',
'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
'''Geabonneerde wikipagina\'s (één reguliere expressie per regel)''',
'''No older revisions available!''':
'''Geen oudere versies aanwezig!''',
'''Diff for "%s"''':
'''Verschillen voor "%s"''',
'''Differences between revisions %d and %d''':
'''Verschillen tussen versies %d en %d''',
'''(spanning %d versions)''':
'''(omvat %d versies)''',
'''No differences found!''':
'''Geen verschillen gevonden!''',
'''The page was saved %(count)d times, though!''':
'''De pagina is weliswaar %(count)d keer opgeslagen!''',
'''(ignoring whitespace)''':
'''(spaties niet meegeteld)''',
'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
'''Wijzigingen in de hoeveelheid witruimte negeren''',
'''General Information''':
'''Algemene informatie''',
'''Page size: %d''':
'''Paginagrootte: %d''',
'''SHA digest of this page\'s content is:''':
'''SHA-waarde van deze pagina is:''',
'''The following users subscribed to this page:''':
'''De volgende gebruikers zijn op deze pagina geabonneerd:''',
'''This page links to the following pages:''':
'''Deze pagina linkt naar de volgende pagina\'s:<br>''',
'''Date''':
'''Datum''',
'''Size''':
'''Grootte''',
'''Diff''':
'''Verschil''',
'''Editor''':
'''Bewerker''',
'''Comment''':
'''Commentaar''',
'''Action''':
'''Actie''',
'''view''':
'''bekijken''',
'''raw''':
'''brontekst''',
'''print''':
'''afdrukken''',
'''revert''':
'''herstellen''',
'''Revert to revision %(rev)d.''':
'''Terugzetten naar versie %(rev)d.''',
'''edit''':
'''bewerken''',
'''get''':
'''ophalen''',
'''del''':
'''verwijderen''',
'''N/A''':
'''n.v.t.''',
'''Revision History''':
'''Geschiedenis van revisies''',
'''No log entries found.''':
'''Geen logboekaantekeningen gevonden.''',
'''Info for "%s"''':
'''Informatie voor "%s"''',
'''Show "%(title)s"''':
'''Toon "%(title)s"''',
'''General Page Infos''':
'''Algemene pagina-informatie''',
'''Show chart "%(title)s"''':
'''Toon diagram "%(title)s"''',
'''Page hits and edits''':
'''Aantal raadplegingen en bewerkingen''',
'''You are not allowed to revert this page!''':
'''U hebt geen toestemming om deze pagina terug te zetten!''',
'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
'''U hebt geen toestemming zich te abonneren op een pagina die u niet kunt lezen.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing. Contact the owner of the wiki, who can either enable email, or remove the "Subscribe" icon.''':
'''Deze wiki is niet ingesteld op het afhandelen van e-mail. Neem contact op met de eigenaar van de wiki. Hij of zij kan het afhandelen van e-mail opstarten, of het pictogram "Abonneren" verwijderen.''',
'''You didn\'t create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper right corner to create a profile.''':
'''U hebt nog geen gebruikersprofiel aangemaakt. Kies GerbuikersInstellingen in de hoek rechtsboven voor het aanmaken van een profiel.''',
'''You didn\'t enter an email address in your profile. Select your name (UserPreferences) in the upper right corner and enter a valid email address.''':
'''U hebt geen e-mailadres opgegeven in u profiel. Kies u naam (UserPreferences) in de hoek rechtsboven en geef een geldig e-mailadres.''',
'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
'''Uw abonnement op deze pagina is ongedaan gemaakt.''',
'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
'''Kan geen reguliere expressie-abonnement verwijderen!''',
'''To unsubscribe, go to your profile and delete this page from the subscription list.''':
'''Om op te zeggen, ga naar uw profiel en verwijder deze pagina uit de lijst met abonnementen.''',
'''You have been subscribed to this page.''':
'''U bent geabonneerd op deze pagina.''',
'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
'''Benodigd attribuut "%(attrname)s" ontbreekt''',
'''Submitted form data:''':
'''Verstuurde gegevens in het formulier:''',
'''Search Titles''':
'''Titels doorzoeken''',
'''Display context of search results''':
'''Context van de zoekresultaten tonen''',
'''Case-sensitive searching''':
'''Hoodletter-gevoelig zoeken''',
'''Search Text''':
'''Tekst doorzoeken''',
'''Go To Page''':
'''Ga naar Pagina''',
'''Include system pages''':
'''Inclusief systeempagina\'s''',
'''Exclude system pages''':
'''Exclusief systeempagina\'s''',
'''Plain title index''':
'''Eenvoudige titelindex''',
'''XML title index''':
'''Titelindex XML''',
'''Python Version''':
'''Python versie''',
'''MoinMoin Version''':
'''MoinMoin versie''',
'''Release %s [Revision %s]''':
'''Uitgave %s [Revisie %s]''',
'''4Suite Version''':
'''4Suite versie''',
'''Number of pages''':
'''Aantal pagina\'s''',
'''Number of system pages''':
'''Aantal systeempagina\'s''',
'''Accumulated page sizes''':
'''Totale grootte van alle pagina\'s''',
'''Entries in edit log''':
'''Boekingen in het bewerkingslog''',
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''',
'''NONE''':
'''GEEN''',
'''Global extension macros''':
'''Globale uitbreidingsmacros''',
'''Local extension macros''':
'''Lokale uitbreidingsmacros''',
'''Global extension actions''':
'''Globale uitbreidingsacties''',
'''Local extension actions''':
'''Lokale uitbreidingsacties''',
'''Installed parsers''':
'''Geïnstalleerde parsers''',
'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
'''Geïnstalleerde processors (VEROUDERD -- gebruik Parsers)''',
'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
'''Gebruik een specifiekere zoekterm dan {{{"%s"}}}!''',
'''ERROR in regex \'%s\'''':
'''FOUT in reguliere expressie \'%s\'''',
'''Bad timestamp \'%s\'''':
'''Ongeldig datumkenmerk \'%s\'''',
'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
'''Verwacht "=" volgend op "%(token)s"''',
'''Expected a value for key "%(token)s"''':
'''Verwacht een waarde voor sleutel "%(token)s"''',
'''Wiki Markup''':
'''Wikiopmaak''',
'''Print View''':
'''Afdrukvoorbeeld''',
'''[%d attachments]''':
'''[%d bijlagen]''',
'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
'''Er zijn <a href="%(link)s">%(count)s bijlagen</a> opgeslagen voor deze pagina.''',
'''Filename of attachment not specified!''':
'''Bestandsnaam van bijlage ontbreekt!''',
'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
'''Bijlage \'%(filename)s\' bestaat niet!''',
'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
as shown below in the list of files. 
Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
since this is subject to change and can break easily.''':
'''Om op een pagina naar een bijlage te verwijzen, gebruik \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\',
zoals hieronder getoond in de bestandenlijst.
Gebruik \'\'\'NIET\'\'\' de URL van de verwijzing naar {{{[ophalen]}}},
omdat deze aan veranderingen onderhevig is en eenvoudig kapot gaat.''',
'''No attachments stored for %(pagename)s''':
'''Geen bijlagen opgeslagen voor %(pagename)s''',
'''Edit drawing''':
'''Tekening bewerken''',
'''Attached Files''':
'''Bijlagen''',
'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
'''U hebt geen toestemming voor het plaatsen van bijlagen bij deze pagina.''',
'''New Attachment''':
'''Nieuwe bijlage''',
'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
conflict, you have to rename the file that you want to upload.
Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
'''Het sturen van een bijlage zal nooit een bestaand bestand overschrijven. Als er een naamsconflict
is dan zul u het bestand dat u wilt inzenden een andere naam moeten geven.Anders, als "Opslaan als" leeg is zal de oorspronkelijke naam van het bestand gebruikt worden.''',
'''File to upload''':
'''Bestand om op te sturen''',
'''Upload''':
'''Opsturen''',
'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
'''Bijlagen zijn in deze wiki niet toegestaan!''',
'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
'''U hebt geen toestemming een afbeelding op deze pagina te bewaren.''',
'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
'''Geen bestandsinhoud. Verwijder de non-ASCII tekens uit het bestand en probeer opnieuw.''',
'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
'''U hebt geen toestemming bijlages van deze pagina te verwijderen.''',
'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
'''U hebt geen toestemming bijlages van deze pagina op te vragen.''',
'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
'''U hebt geen toestemming bijlagen van deze pagina te bekijken.''',
'''Unsupported upload action: %s''':
'''Opsturen niet ondersteund: %s''',
'''Attachments for "%(pagename)s"''':
'''Bijlages voor "%(pagename)s"''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
'''Bijlage \'%(target)s\' bestaat al (naam op de server \'%(filename)s\').''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
'''Bijlage \'%(target)s\' opgeslagen (naam op de server \'%(filename)s\', %(bytes)d bytes).''',
'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
'''Bijlage \'%(filename)s\' verwijderd.''',
'''Attachment \'%(filename)s\'''':
'''Bijlage \'%(filename)s\'''',
'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
'''Onbekend bestandstype. Deze bijlage kan niet inline worden getoond.''',
'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
'''bijlage:%(filename)s bij %(pagename)s''',
'''You are not allowed to delete this page.''':
'''U hebt geen toestemming deze pagina te verwijderen.''',
'''This page is already deleted or was never created!''':
'''Deze pagina is al gewist of heeft nooit bestaan!''',
'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
'''Gebruik de interactieve gebruikersinterface om pagina\'s te verwijderen!''',
'''Page "%s" was successfully deleted!''':
'''Verwijderen van pagina "%s" is gelukt!''',
'''Really delete this page?''':
'''Deze pagina werkelijk verwijderen?''',
'''Delete''':
'''Verwijderen''',
'''Optional reason for the deletion''':
'''Eventueel de reden voor deze verwijdering''',
'''No pages like "%s"!''':
'''Geen pagina\'s lijken op "%s"!''',
'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
'''Zoeken op "%s" gaf precies een resultaat, u wordt er nu heengebracht''',
'''Pages like "%s"''':
'''Pagina\'s zoals "%s"''',
'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
'''%(matchcount)d %(matches)s op "%(title)s"''',
'''Local Site Map for "%s"''':
'''Lokale wegwijzer voor "%s"''',
'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
'''U hebt geen toestemming in deze wiki pagina\'s van naam te veranderen!''',
'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
'''Gebruik de interactieve gebruikersinterface om pagina\'s te hernoemen!''',
'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
'''Kon paginanaam niet wijzigen vanwege systeemfout: %s.''',
'''Rename Page''':
'''Pagina hernoemen''',
'''New name''':
'''Nieuwe naam''',
'''Optional reason for the renaming''':
'''Eventueel de reden voor deze hernoeming''',
'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'

Try a different name.''':
'''\'\'\'Een pagina met de naam {{{\'%s\'}}} bestaat al.\'\'\'

Probeer een andere naam.''',
'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
'''(inclusief %(localwords)d %(pagelink)s)''',
'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
'''De volgende %(badwords)d woorden konden niet gevonden worden in het woordenboek van %(totalwords)d woorden %(localwords)s en zijn hieronder gemarkeerd:''',
'''Add checked words to dictionary''':
'''Voeg geselecteerde woorden toe aan het woordenboek''',
'''No spelling errors found!''':
'''Geen spelfouten gevonden!''',
'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
'''U kunt geen spelling controleren op een pagina die u niet kunt lezen.''',
'''Title Search: "%s"''':
'''In titels zoeken op: "%s"''',
'''Full Text Search: "%s"''':
'''Volledige tekst doorzoeken op: "%s"''',
'''Full Link List for "%s"''':
'''Volledige verwijzingenlijst voor "%s"''',
'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
'''Kan geen nieuwe pagina aanmaken zonder paginanaam. Geef een paginanaam op.''',
'''Invalid include arguments "%s"!''':
'''Ongeldige argumenten voor invoegen "%s"!''',
'''Nothing found for "%s"!''':
'''Niets gevonden voor "%s"''',
'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
'''Navigitiemethode \'%(scheme)s\' niet ondersteund!''',
'''No parent page found!''':
'''Geen bovenliggende pagina gevonden!''',
'''Wiki''':
'''Wiki''',
'''Slideshow''':
'''Diavoorstelling''',
'''Start''':
'''Start''',
'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
'''Dia %(pos)d van %(size)d''',
'''No orphaned pages in this wiki.''':
'''Geen weespagina\'s in deze wiki.''',
'''No quotes on %(pagename)s.''':
'''Geen citaten op %(pagename)s.''',
'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
'''Versturen van bijlage \'%(filename)s\'.''',
'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
'''Tekening \'%(filename)s\' opgeslagen.''',
'''%(hours)dh %(mins)dm ago''':
'''%(hours)du %(mins)dm geleden''',
'''(no bookmark set)''':
'''(geen bladwijzer ingesteld)''',
'''(currently set to %s)''':
'''(staat op dit moment op %s)''',
'''Delete Bookmark''':
'''Bladwijzer verwijderen''',
'''Set bookmark''':
'''Bladwijzer instellen''',
'''set bookmark''':
'''bladwijzer instellen''',
'''[Bookmark reached]''':
'''[Bladwijzer bereikt]''',
'''Markup''':
'''Opmaak''',
'''Display''':
'''Uiterlijk''',
'''Filename''':
'''Bestandsnaam''',
'''You need to provide a chart type!''':
'''U dient een grafiektype op te geven!''',
'''Bad chart type "%s"!''':
'''Ongeldig grafiektype "%s"!''',
'''Download XML export of this wiki''':
'''Download een export naar XML van deze wiki''',
'''No wanted pages in this wiki.''':
'''Geen gewenste pagina\'s in deze wiki.''',
'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
'''**Maximum aantal toegestane includes overschreden**''',
'''**Could not find the referenced page: %s**''':
'''**Kan pagina waarnaar gerefereerd wordt niet vinden: %s**''',
'''Create new drawing "%(filename)s"''':
'''Nieuwe tekening maken "%(filename)s"''',
'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
'''Verstuur een nieuwe bijlage "%(filename)s"''',
'''Edit drawing %(filename)s''':
'''Tekening bewerken "%(filename)s"''',
'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
'''Er werd "%(wanted)s" na "%(key)s" verwacht, er kwam "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
'''Er werd een integer "%(key)s" voor "%(token)s" verwacht''',
'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Er werd een integer "%(arg)s" na "%(key)s" verwacht''',
'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Er werd een kleurwaarde "%(arg)s" na "%(key)s" verwacht''',
'''%(errortype)s processing error''':
'''Verwerkingsfout %(errortype)s''',
'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
'''%(chart_title)s voor %(filterpage)s''',
'''green=view
red=edit''':
'''groen=bekijken
rood=bewerken''',
'''date''':
'''datum''',
'''# of hits''':
'''# treffers''',
'''Charts are not available!''':
'''Diagrammen zijn niet beschikbaar!''',
'''Page Size Distribution''':
'''Verdeling van de paginagrootte ''',
'''page size upper bound [bytes]''':
'''bovengrens van paginagrootte [bytes]''',
'''# of pages of this size''':
'''# pagina\'s van deze grootte''',
'''Others''':
'''Andere''',
'''Distribution of User-Agent Types''':
'''Verdeling van types User-Agent''',
'''Unsubscribe''':
'''Opzeggen''',
'''Home''':
'''Start''',
'''[RSS]''':
'''[RSS]''',
'''[DELETED]''':
'''[GEWIST]''',
'''[UPDATED]''':
'''[HERZIEN]''',
'''[NEW]''':
'''[NIEUW]''',
'''[DIFF]''':
'''[VERSCHIL]''',
'''[BOTTOM]''':
'''[ONDER]''',
'''[TOP]''':
'''[BOVEN]''',
'''Click to do a full-text search for this title''':
'''Klik hier om in de hele tekst te zoeken naar deze titel''',
'''Clear message''':
'''Bericht wissen''',
'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
'''laatst bewerkt op %(time)s door %(editor)s''',
'''last modified %(time)s''':
'''laatst gewijzigd %(time)s''',
'''Search:''':
'''Zoeken:''',
'''Text''':
'''Tekst''',
'''Titles''':
'''Titels''',
'''More Actions:''':
'''Meer acties:''',
'''Show Raw Text''':
'''Ruwe tekst tonen''',
'''Show Print View''':
'''Afdrukvoorbeeld tonen''',
'''Delete Cache''':
'''Buffer legen''',
'''Attach File''':
'''Bijlage toevoegen''',
'''Delete Page''':
'''Pagina verwijderen''',
'''Show Like Pages''':
'''Gelijkende pagina\'s tonen''',
'''Show Local Site Map''':
'''Lokale wegwijzer tonen''',
'''Do''':
'''Uitvoeren''',
'''Show Parent''':
'''Bovenliggende tonen''',
'''Immutable Page''':
'''Vastliggende pagina''',
'''Show Changes''':
'''Wijzigingen tonen''',
'''Get Info''':
'''Informatie opzoeken''',
'''Show %s days.''':
'''Laat %s dagen zien.''',
'''EditText''':
'''TekstBewerken''',
'''Immutable page''':
'''Vastliggende pagina''',
'''Or try one of these actions:''':
'''Of probeer een van deze acties: ''',
'''Page''':
'''Pagina''',
'''Trail''':
'''Spoor''',
'''User''':
'''Gebruiker''',
'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
'''Sorry, kan pagina niet opslaan omdat "%(content)s" in deze wiki niet is toegestaan.''',
'''Line''':
'''Regel''',
'''Deletions are marked like this.''':
'''Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd.''',
'''Additions are marked like this.''':
'''Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd.''',
'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
'''Verbinding met de mailserver \'%(server)s\' mislukt: %(reason)s''',
'''Mail sent OK''':
'''E-mail correct verzonden''',
'''FrontPage''':
'''VoorPagina''',
'''RecentChanges''':
'''RecenteWijzigingen''',
'''TitleIndex''':
'''IndexVanTitels''',
'''WordIndex''':
'''IndexVanWoorden''',
'''FindPage''':
'''PaginaZoeken''',
'''SiteNavigation''':
'''WegWijzer''',
'''HelpContents''':
'''HelpInhoud''',
'''HelpOnFormatting''':
'''HelpBijOpmaak''',
'''UserPreferences''':
'''GebruikersVoorkeuren''',
'''WikiLicense''':
'''WikiLicentie''',
'''MissingPage''':
'''OntbrekendePagina''',
'''Mon''':
'''Maa''',
'''Tue''':
'''Din''',
'''Wed''':
'''Woe''',
'''Thu''':
'''Don''',
'''Fri''':
'''Vrij''',
'''Sat''':
'''Zat''',
'''Sun''':
'''Zon''',
'''AttachFile''':
'''BijlageToevoegen''',
'''DeletePage''':
'''PaginaVerwijderen''',
'''LikePages''':
'''GelijkendePaginas''',
'''LocalSiteMap''':
'''LokaleWegwijzer''',
'''RenamePage''':
'''PaginaHernoemen''',
'''SpellCheck''':
'''Spellingscontrole''',
}