view MoinMoin/i18n/pl.py @ 0:77665d8e2254

tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0 (automatically generated log message) imported from: moin--main--1.5--base-0
author Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
date Thu, 22 Sep 2005 15:09:50 +0000
parents
children 33b9a41e43bc
line wrap: on
line source

# -*- coding: utf-8 -*-
# Text translations for Polski (pl).
# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit pl.po instead!
meta = {
 'language': 'Polski',
 'elanguage': 'Polish',
 'maintainer': 'S.P. <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>',
 'encoding': 'utf-8',
 'direction': 'ltr',
 'wikimarkup': True,
}
text = {
'''The backupped content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
'''Kopia zapasowa zawartości tej strony jest nieważna i nie będzie włączona do rezultatów przeszukiwania''',
'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
'''Wersja %(rev)d z %(date)s''',
'''Redirected from page "%(page)s"''':
'''Przekazano ze strony "%(page)s"''',
'''This page redirects to page "%(page)s"''':
'''Ta strona przekazuje na stronę "%(page)s"''',
'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
To use this form on other pages, insert a
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
macro call.-~
''':
'''~-Jeżeli zaakceptujesz dane z formularza, wpisane wartości zostaną wyświetlone.
Aby użyć tego formularza na innych stronach, wprowadź
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
makropolecenie.-~
''',
'''You are not allowed to view this page.''':
'''Nie możesz oglądać tej strony.''',
'''(cached %s)''':
'''(w pamięci podręcznej %s)''',
'''You are not allowed to edit this page.''':
'''Nie możesz zmieniać zawartości tej strony.''',
'''Page is immutable!''':
'''Strona nie została zmieniona!''',
'''Cannot edit old revisions!''':
'''Nie można zmieniać starych wersji!''',
'''The lock you held timed out, be prepared for editing conflicts!''':
'''Blokada tej strony wygasła, bądź przygotowany na ewentualne konflikty!''',
'''Edit "%(pagename)s"''':
'''Modyfikuj "%(pagename)s"''',
'''Preview of "%(pagename)s"''':
'''Podgląd "%(pagename)s"''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
'''Blokada strony %(lock_page)s wygasła!''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
'''Blokada strony %(lock_page)s wygaśnie w ciągu # minut.''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
'''Blokada strony %(lock_page)s wygaśnie w ciągu # sekund.''',
'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
'''Ktoś inny skasował tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!''',
'''Someone else changed this page while you were editing!''':
'''Ktoś inny zmienił zawartość tej strony w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!''',
'''Someone else saved this page while you were editing!
Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
'''Ktoś inny zapisał tę stronę kiedy ją edytowano!
Przejrzyj tę stronę i wtedy zapisz. Nie zapisuj jej takiej jaka jest!
Obejrzyj %(difflink)s aby stwierdzić, co zostało zmienione.''',
'''[Content of new page loaded from %s]''':
'''[Zawartość nowej strony zaczerpnięta z %s]''',
'''[Template %s not found]''':
'''[Szablon %s nie znaleziony]''',
'''[You may not read %s]''':
'''[Nie można czytać %s]''',
'''Skip to preview''':
'''Pomiń aby zobaczyć podgląd''',
'''[current page size \'\'\'%(size)d\'\'\' bytes]''':
'''[Rozmiar bieżącej strony \'\'\'%(size)d\'\'\' bajtów]''',
'''Describe %s here.''':
'''Opisz %s tutaj.''',
'''Optional comment about this change''':
'''Opcjonalny komentarz dotyczący niniejszej zmiany''',
'''<No addition>''':
'''<Bez dodania>''',
'''Make this page belong to category %(category)s''':
'''Przypisz tę stronę do kategorii %(category)s''',
'''Check Spelling''':
'''Sprawdź pisownię''',
'''Save Changes''':
'''Zachowaj zmiany''',
'''Cancel''':
'''Anuluj''',
'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
'''Klikając w \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' umieszczasz swoje zmiany pod %(license_link)s.
Jeżeli tego nie chcesz, kliknij \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' aby zrezygnować z wprowadzenia zmian.''',
'''Preview''':
'''Podgląd''',
'''Trivial change''':
'''Drobna zmiana''',
'''Remove trailing whitespace from each line''':
'''Usuń puste znaki z przodu każdej linii''',
''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
 Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
 Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.''':
''' Wyróżnienie [[Verbatim(\'\')]]\'\'kursywa\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'pogrubienie\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'pogrubiona kursywas\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mix \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'pogrubienie\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] i kursywa\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] pozioma linia.
 Nagłówki:: [[Verbatim(=)]] Tytuł 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Tytuł 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Tytuł 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Tytuł 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Tytuł 5 [[Verbatim(=====)]].
 Listy:: spacja plus jedno z: * znak wypunktowania; 1., a., A., i., I. 1.#n rozpoczyna numerowanie od n; spacja pojedyncze wcięcia.
 Odnośniki: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["nawiasy i znaki cudzysłowia"])]]; url; [url]; [url label].
 Tabele:: || tekst pola |||| tekst na dwa pola ||;  niedopuszczalna jest spacja po tabelach lub tytułach.''',
'''Edit was cancelled.''':
'''Zmiany zostały anulowane''',
'''Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.

The following page has been changed by %(editor)s:
%(pagelink)s

''':
'''Drogi czytelniku wiki,

Zasubskrybowałeś stronę wiki lub kategorię wiki na "%(sitename)s" w celu otrzymywania informacji o zmianach.

Następująca strona została zaktualizowana przez %(editor)s:
%(pagelink)s

''',
'''The comment on the change is:
%(comment)s

''':
'''Komentarz do zmiany:
%(comment)s

''',
'''New page:
''':
'''Nowa strona:
''',
'''No differences found!
''':
'''Nie znaleziono różnic!
''',
'''Trivial ''':
'''Drobna ''',
'''Status of sending notification mails:''':
'''Stan wysyłki powiadomienia pocztą elektroniczną:''',
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
'''## kopia zapasowa strony "%(pagename)s" wprowadzona %(date)s''',
'''You are not allowed to edit this page!''':
'''Nie możesz zmieniać zawartości tej strony!''',
'''You cannot save empty pages.''':
'''Nie możesz zapisywać pustcyh stron.''',
'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.

Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
Now re-add your changes to the current page contents.

\'\'Do not just replace
the content editbox with your version of the page, because that would
delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
''':
'''Przykro mi, ale ktoś inny zachował tę stronę w czasie, kiedy ją edytowano.

Musisz teraz cofnąć się za pomocą przeglądarki, i skopiować do schowka
Twoje zmiany. Potem ponownie rozpocznij edycję strony i wklej zawartość
schowka odpowiednio ją modyfikując wobec zmian uczynionych przez innych.

\'\'Tylko przypadkiem nie zapisuj na siłę swoich zmian, gdyż w ten sposób
możesz zniszczyć pracę innych, co może grozić wzrostem poziomu agresji!\'\'
''',
'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
'''Kopia zapasowa Twoich zmian jest [%(backup_url)s tutaj].''',
'''You did not change the page content, not saved!''':
'''Nie zmieniono zawartości strony, nic nie zapisano!''',
'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
'''Nie możesz zmieniać ACL tej strony, ponieważ nie masz praw administratora!''',
'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
'''Dziękujemy za Twe zmiany. Twoja troska poświęcona detalom jest nieoceniona.''',
'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
'''Blokada założona przez %(owner)s wygasła %(mins_ago)d minut temu, i już możesz śmiało edytować tę stronę.''',
'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
'''Inni czytelnicy nie mogą zmieniać tej strony do %(bumptime)s.''',
'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
'''Inni czytelnicy będą ostrzeżeni że edytujesz tę stronę do %(bumptime)s .''',
'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
'''Użyj przycisku podglądu aby przedłużyć czas blokady.''',
'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
'''Ta strona jest obecnie \'\'zablokowana\'\' w celu edycji przez %(owner)sdo %(timestamp)s, to jest przez %(mins_valid)d minut.''',
'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
To leave the editor, press the Cancel button.''':
'''Ta strona została otwarta do edycji albo ostatni podglądana %(timestamp)s przez %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'Powinno się \'\'powstrzymać od edycji\'\' tej strony przez minimum następne %(mins_valid)d minut,
aby zapobiec konfliktom w edycji.\'\'\'[[BR]]
Aby opuścić edytor, kliknij w przycisk "Anuluj".''',
'''<unknown>''':
'''<nieznany>''',
'''Diffs''':
'''Różnice''',
'''Info''':
'''Info''',
'''Edit''':
'''Edycja''',
'''UnSubscribe''':
'''Zaprzestań subskrybcji''',
'''Subscribe''':
'''Zasubskrybuj''',
'''Raw''':
'''Surowy''',
'''XML''':
'''XML''',
'''Print''':
'''Drukuj''',
'''View''':
'''Zobacz''',
'''Up''':
'''Góra''',
'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
space between words. Group page name is not allowed.''':
'''Nieprawidłowy identyfikator czytelnika {{{\'%s\'}}}.
Identyfikator może zawierać jakikolwiek znak unikodu, z opcjonalnie 
jedną spacją pomiędzy słowami. Grupowa nazwa strony jest niedozwolona.''',
'''You are not allowed to do %s on this page.''':
'''Nie możesz wykonać %s na tej stronie.''',
'''Login''':
'''Login''',
''' %s and try again.''':
''' %s i spróbuj ponownie.''',
'''Can\'t work out query''':
'''Nie potrafię zadać pytania''',
'''%(hits)d results out of %(pages)d pages.''':
'''%(hits)d rezultatów z liczby %(pages)d stron.''',
'''%.2f seconds''':
''' %.2f sekund.''',
'''match''':
'''porównanie''',
'''matches''':
'''porówniania''',
'''Open editor on double click''':
'''Otwórz edytor podwójnym kliknięciem''',
'''Remember last page visited''':
'''Zapamiętaj ostatnią odwiedzoną stronę''',
'''Show fancy links''':
'''Pokaż ozdobne odnośniki''',
'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
'''Pokaż znaki zapytania dla nieistniejących jeszcze stron''',
'''Show page trail''':
'''Pokaż ślad strony''',
'''Show icon toolbar''':
'''Pokaż pasek narzędziowy''',
'''Show top/bottom links in headings''':
'''Pokaż górne/dolne odnośniki w nagłówkach''',
'''Show fancy diffs''':
'''Pokaż ozdobne różnice''',
'''Add spaces to displayed wiki names''':
'''Dodaj spacje do wyświetlanych nazw wiki''',
'''Remember login information''':
'''Zapamiętaj informacje o czytelniku''',
'''Subscribe to trivial changes''':
'''Zasubksrybuj drobne zmiany''',
'''Disable this account forever''':
'''Wyłącz to konto na zawsze''',
'''Cookie deleted. You are now logged out.''':
'''Ciasteczko skasowane. Wylogowano.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.
Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
'''W tym wiki nie uruchomiono przetwarzania poczty elektronicznej.
Skontaktuj się z właścicielem, który może tę opcję włączyć.''',
'''Please provide a valid email address!''':
'''Podaj prawidłowy adres poczty elektronicznej!''',
'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
'''Brak odpowiednich kont do podanego adresu \'%(email)s\'!''',
'''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
'''Nieznana nazwa konta: {{{"%s"}}}. Podaj identyfikator i hasło.''',
'''Missing password. Please enter user name and password.''':
'''Zapomniano o haśle. Podaj identyfikator i hasło.''',
'''Sorry, wrong password.''':
'''Przykro mi, hasło nieprawidłowe.''',
'''Bad relogin URL.''':
'''Niewłaściwy URL logowania.''',
'''Unknown user.''':
'''Nieznany identyfikator czytelnika.''',
'''Empty user name. Please enter a user name.''':
'''Puste pole identyfikatora. Podaj swój identyfikator''',
'''This user name already belongs to somebody else.''':
'''Niniejsza nazwa należy do kogoś innego.''',
'''Passwords don\'t match!''':
'''Hasła się nie zgadzają!''',
'''Please specify a password!''':
'''Podaj hasło!''',
'''Please provide your email address. If you loose your login information, you can get it by email.''':
'''Lepiej podaj swój adres poczty elektronicznej. Obecni jeżeli zapomnisz identyfikatora albo hasła, nie dostaniesz podpowiedzi pocztą.''',
'''This email already belongs to somebody else.''':
'''Ten adres poczty elektronicznej należy do kogoś innego.''',
'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
'''wystrój \'%(theme_name)s\' nie może zostać załadowany!''',
'''User preferences saved!''':
'''Ustawienia użytkownika zapisane!''',
'''Default''':
'''Domyślny''',
'''<Browser setting>''':
'''<Ustawienia przeglądarki>''',
'''Save''':
'''Zachowaj''',
'''Logout''':
'''Wyjdź''',
'''Create Profile''':
'''Utwórz profil''',
'''Mail me my account data''':
'''Prześlij do mnie moje dane''',
'''Name''':
'''Nazwa''',
'''(Use FirstnameLastname)''':
'''(Użyj postaci ImięNazwisko''',
'''Password''':
'''Hasło''',
'''Password repeat''':
'''Powtórz hasło''',
'''(Only when changing passwords)''':
'''(Tylko podczas zmiany hasła)''',
'''Email''':
'''Email''',
'''Preferred theme''':
'''Ulubiony wystrój''',
'''User CSS URL''':
'''Podaj odnośnik do pliku CSS''',
'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
'''(pozostaw pole puste, aby wyłączyć CSS użytkownika)''',
'''Editor size''':
'''Rozmiar edytora''',
'''Time zone''':
'''Strefa czasowa''',
'''Your time is''':
'''U Ciebie jest teraz''',
'''Server time is''':
'''Na serwerze jest teraz''',
'''Date format''':
'''Format daty''',
'''Preferred language''':
'''Ulubiony język''',
'''General options''':
'''Głowne opcje''',
'''Quick links''':
'''Szybkie skróty''',
'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
'''Ta lista nie działa, dopóki nie podasz prawidłowego adresu poczty elektronicznej!''',
'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
'''Zasubskrybowane strony wiki (jedno wyrażenie regularne w linii)''',
'''No older revisions available!''':
'''Nie ma starszych wersji!''',
'''Diff for "%s"''':
'''Różnice "%s"''',
'''Differences between revisions %d and %d''':
'''Różnice pomiędzy wersjami %d i %d''',
'''(spanning %d versions)''':
'''(Spinanie %d wersji)''',
'''No differences found!''':
'''Nie znaleziono różnic!''',
'''The page was saved %(count)d times, though!''':
'''Strona została zachowana %(count)d razy, wszelako!''',
'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
'''Ignoruj zmiany w ilości spacji''',
'''General Information''':
'''Podstawowe informacje''',
'''Page size: %d''':
'''Rozmiar strony: %d''',
'''SHA digest of this page\'s content is:''':
'''Odcisk SHA niniejszej strony:''',
'''The following users subscribed to this page:''':
'''Następujący czytelnicy zasubskrybowali niniejszą stronę:''',
'''This page links to the following pages:''':
'''Niniejsza strona zawiera odnośniki do następujących stron:''',
'''Date''':
'''Data''',
'''Size''':
'''Rozmiar''',
'''Diff''':
'''Róznice''',
'''Editor''':
'''Edytor''',
'''Comment''':
'''Komentarz''',
'''Action''':
'''Akcja''',
'''view''':
'''Zobacz''',
'''raw''':
'''surowy''',
'''print''':
'''drukuj''',
'''revert''':
'''przywróć''',
'''Revert to revision %(rev)d.''':
'''Przywróć wersję %(rev)d.''',
'''edit''':
'''edytuj''',
'''get''':
'''pobierz''',
'''del''':
'''usuń''',
'''N/A''':
'''N/D''',
'''Revision History''':
'''Histora zmian''',
'''No log entries found.''':
'''Nie znaleziono wpisów do dziennika.''',
'''Info for "%s"''':
'''Informacja o "%s"''',
'''Show "%(title)s"''':
'''Pokaż "%(title)s"''',
'''General Page Infos''':
'''Główne informacje o stronie''',
'''Show chart "%(title)s"''':
'''Pokaż wykres "%(title)s"''',
'''Page hits and edits''':
'''Ilość odsłon i edycji''',
'''You are not allowed to revert this page!''':
'''Nie możesz przywracać tej strony!''',
'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
'''Nie możesz subskrybować strony, której nie możesz przeczytać.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing. Contact the owner of the wiki, who can either enable email, or remove the "Subscribe" icon.''':
'''W tym wiki nie uruchomiono przetwarzania poczty elektronicznej. Skontaktuj się z właścicielem, aby je uruchomił, albo usuń ikonę "Subskrybuj".''',
'''You didn\'t create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper right corner to create a profile.''':
'''Nie utworzyłeś dotychczas profilu czytelnika. Zaznacz PreferencjeCzytelnika w prawym górnym rogu aby go utworzyć.''',
'''You didn\'t enter an email address in your profile. Select your name (UserPreferences) in the upper right corner and enter a valid email address.''':
'''Nie podano adresu poczty elektronicznej w Twoim profilu. Zaznacz (PreferencjeCzytelnika) w prawym górnym rogu i podaj prawidłowy adres.''',
'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
'''Subskrybcja tej strony przez Ciebie została usunięta.''',
'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
'''Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia skończonego!''',
'''To unsubscribe, go to your profile and delete this page from the subscription list.''':
'''Aby zrezygnować z subskrybcji, wejdź do swojego profilu i usuń stronę z listy subskrybcji.''',
'''You have been subscribed to this page.''':
'''Rezygnacja z subskrybcji została przyjęta.''',
'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
'''Niezbędny brakujący atrybut "%(attrname)s"''',
'''Submitted form data:''':
'''Dane przekazane z formularza:''',
'''Search Titles''':
'''Przeszukaj tytuły''',
'''Display context of search results''':
'''Pokaż kontekst rezultatu poszukiwań''',
'''Case-sensitive searching''':
'''Przeszukiwanie z uwzględnieniem wielkości liter''',
'''Search Text''':
'''Szukaj frazy''',
'''Go To Page''':
'''Idź do strony''',
'''Include system pages''':
'''Uwzględnij strony systemowe''',
'''Exclude system pages''':
'''Pomiń strony systemowe''',
'''Plain title index''':
'''Indeks tytułów''',
'''XML title index''':
'''Indeks tytułów XML''',
'''Python Version''':
'''Wersja języka Python''',
'''MoinMoin Version''':
'''Wersja MoinMoin''',
'''Release %s [Revision %s]''':
'''Wydanie %s [Korekta %s]''',
'''4Suite Version''':
'''Wersja 4Suite''',
'''Number of pages''':
'''Ilość stron''',
'''Number of system pages''':
'''Ilość stron systemowych''',
'''Accumulated page sizes''':
'''Zakumulowana wielkość stron''',
'''Entries in edit log''':
'''Pozycji w dzienniku zmian''',
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
'''%(logcount)s (%(logsize)s bajtów)''',
'''NONE''':
'''BRAK''',
'''Global extension macros''':
'''Globalne rozszerzenia makropoleceń''',
'''Local extension macros''':
'''Lokalne rozszerzenia makropoleceń''',
'''Global extension actions''':
'''Globalne rozsrzerzenia operacji''',
'''Local extension actions''':
'''Lokalne rozszerzenia operacji''',
'''Installed parsers''':
'''Zainstalowane analizatory składni''',
'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
'''Zainstalowane procesory (NIEAKTUALNE -- użyj analizatorów składni)''',
'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
'''Spróbuj bardziej selektywnego sposobu poszukiwań zamiast {{{"%s"}}}''',
'''ERROR in regex \'%s\'''':
'''Błąd w wyrażeniu \'%s\'''',
'''Bad timestamp \'%s\'''':
'''Nieprawidłowy datownik binarny \'%s\'''',
'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
'''Spodziewane "=" aby podążyć za "%(token)s"''',
'''Expected a value for key "%(token)s"''':
'''Spodziwana wartość dla klucza "%(token)s"''',
'''Wiki Markup''':
'''Język oznaczeń Wiki''',
'''Print View''':
'''Podgląd wydruku''',
'''[%d attachments]''':
'''[%d załączników]''',
'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
'''Istnieje <a href="%(link)s">%(count)s załącznik(ów)</a> do tej strony.''',
'''Filename of attachment not specified!''':
'''Nie została podana nazwa pliku załącznika!''',
'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
'''Załącznik \'%(filename)s\' nie istnieje!''',
'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
as shown below in the list of files. 
Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
since this is subject to change and can break easily.''':
'''Aby odnieść się do załącznika na stronie, użyj \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
jak pokazano poniżej na liście plików. 
\'\'\'NIGDY\'\'\' nie używaj URLa {{{[get]}}}, ponieważ odnośnik może się zmienić 
i spowodować utratę informacji, którą chcesz przekazać.''',
'''No attachments stored for %(pagename)s''':
'''Strona %(pagename)s nie ma żadnyc załączników''',
'''Edit drawing''':
'''Edytuj rysunek''',
'''Attached Files''':
'''Załączone pliki''',
'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
'''Nie możesz załączać plików do niniejszej strony.''',
'''New Attachment''':
'''Nowy załącznik''',
'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
conflict, you have to rename the file that you want to upload.
Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
'''Wgranie pliku do wiki nigdy nie nadpisze istniejącego zbioru. Jeżeli w wiki
istnieje już plik o identycznej nazwie, musisz zmienić nazwę zbioru, który chcesz wgrać.
W przeciwnym wypadku, kiedy pole "Zmień nazwę" jest puste, zostanie użyta nazwa oryginalna.''',
'''File to upload''':
'''Plik do przekazania''',
'''Upload''':
'''Przekaż''',
'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
'''Załączniki w postaci plików nie są dozwolne w tym wiki!''',
'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
'''Nie możesz zachowywać rysunków na niniejszej stronie.''',
'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
'''W pliku nie ma nic. Skasuj wszystkie dziwne znaczki i spróbuj ponownie.''',
'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
'''Nie możesz skasować załączników z tej strony.''',
'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
'''Nie możesz pobierać załączników z tej strony.''',
'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
'''Nie możesz obejrzeć załączników do tej strony.''',
'''Unsupported upload action: %s''':
'''Nieprzewidziany sposób poboru pliku: %s''',
'''Attachments for "%(pagename)s"''':
'''Załączniki do "%(pagename)s"''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
'''Załącznik \'%(target)s\' (nazwa zdalna \'%(filename)s\') już istnieje.''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
'''Załącznik \'%(target)s\' (nazwa zdalna \'%(filename)s\') o wielkości %(bytes)d bajtów zapisany.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
'''Załącznik \'%(filename)s\' usunięty.''',
'''Attachment \'%(filename)s\'''':
'''Załącznik \'%(filename)s\'''',
'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
'''Nieznany rodzaj pliku, nie potrafię go tutaj wyświetlić.''',
'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
'''załącznik:%(filename)s z %(pagename)s''',
'''You are not allowed to delete this page.''':
'''Nie możesz kasować niniejszej strony.''',
'''This page is already deleted or was never created!''':
'''Niniejsza strona została już skasowana albo nigdy jej nie było!''',
'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
'''Użyj interkatywnego interfejsu aby usuwać strony!''',
'''Page "%s" was successfully deleted!''':
'''Strona "%s" została pomyślnie skasowana!''',
'''Really delete this page?''':
'''Czy na pewno usunąć niniejszą stronę?''',
'''Delete''':
'''Skasować?''',
'''Optional reason for the deletion''':
'''Opcjonalna przyczyna usunięcia''',
'''No pages like "%s"!''':
'''Brak stron w rodzaju "%s"!''',
'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
'''Dokładnie jedna strona typu "%s" została znaleziona, przekazuję Cię na tę stronę.''',
'''Pages like "%s"''':
'''Stron w rodzaju "%s"''',
'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
'''%(matchcount)d %(matches)s dla "%(title)s"''',
'''Local Site Map for "%s"''':
'''Mapa "%s"''',
'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
'''Nie możesz zmieniać nazw stron na tym wiki!''',
'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
'''Użyj interkatywnego interfejsu aby zmieniać nazwy stron!''',
'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
'''Nie mogę zmienić nazwy strony ze względu na błąd systemu plików: %s.''',
'''Rename Page''':
'''Zmień nazwę strony''',
'''New name''':
'''Nowa nazwa''',
'''Optional reason for the renaming''':
'''Opcjonalna przyczyna zmiany nazwy''',
'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'

Try a different name.''':
'''\'\'\'Strona o nazwie {{{\'%s\'}}} już istnieje.\'\'\'

Spróbuj innej nazwy.''',
'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
'''(zawarto %(localwords)d %(pagelink)s)''',
'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
'''Następujące %(badwords)d wyrazy nie zostały odnalezione w słowniku z %(totalwords)d words%(localwords)s i zostały podświetlone poniżej:''',
'''Add checked words to dictionary''':
'''Dodaj sprawdzone słowa do słownika''',
'''No spelling errors found!''':
'''Nie znaleziono błędów!''',
'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
'''Nie możesz sprawdzać stron, których nie możesz czytać.''',
'''Title Search: "%s"''':
'''Przeszukiwanie tytułów: "%s"''',
'''Full Text Search: "%s"''':
'''Przeszukiwanie pełnotekstowe: "%s"''',
'''Full Link List for "%s"''':
'''Pełna lista odnośników dla "%s"''',
'''Invalid include arguments "%s"!''':
'''Nieprawidłowe argumenty "%s"!''',
'''Nothing found for "%s"!''':
'''Nic nie znaleziono dla "%s"!''',
'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
'''Nieobsługiwany schemat nawigacyjny \'%(scheme)s\'!''',
'''No parent page found!''':
'''Nie znaleziono strony nadrzędnej!''',
'''Wiki''':
'''Wiki''',
'''Slideshow''':
'''Pokaz slajdów''',
'''Start''':
'''Start''',
'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
'''Slajd %(pos)d z %(size)d''',
'''No orphaned pages in this wiki.''':
'''Nie znaleziono stron - bękartów w tym wiki.''',
'''No quotes on %(pagename)s.''':
'''Brak przytoczeń na %(pagename)s.''',
'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
'''Przekazanie załącznika \'%(filename)s\'.''',
'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
'''Rysunek \'%(filename)s\' zachowany.''',
'''%(hours)dh %(mins)dm ago''':
'''%(hours)dh %(mins)dm temu''',
'''(no bookmark set)''':
'''(brak ustalonych zakładek)''',
'''(currently set to %s)''':
'''(obecnie ustawione na %s)''',
'''Delete Bookmark''':
'''Usuń zakładkę''',
'''Set bookmark''':
'''Ustaw zakładkę''',
'''set bookmark''':
'''ustaw zakładkę''',
'''[Bookmark reached]''':
'''[Zakładka osiągnięta]''',
'''Markup''':
'''Znacznik''',
'''Display''':
'''Pokaż''',
'''Filename''':
'''Nazwa pliku''',
'''You need to provide a chart type!''':
'''Podaj rodzaj wykresu!''',
'''Bad chart type "%s"!''':
'''Nieprawidłowy rodzaj wykresu "%s"!''',
'''Download XML export of this wiki''':
'''Zgraj wersję XML tego wiki''',
'''No wanted pages in this wiki.''':
'''Brak poszukiwanych stron w tym wiki.''',
'''Create new drawing "%(filename)s"''':
'''Utwórz nowy rysunek "%(filename)s"''',
'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
'''Wgraj nowy załącznik "%(filename)s"''',
'''Edit drawing %(filename)s''':
'''Edytuj rysunek %(filename)s''',
'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
'''Spodziewane "%(wanted)s" po "%(key)s", otrzymano "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
'''Spodziewana wartość całkowita "%(key)s" przed "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Spodziewana wartość całkowita "%(arg)s" po "%(key)s"''',
'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Spodziewana wartość koloru "%(arg)s" po "%(key)s"''',
'''%(errortype)s processing error''':
'''błąd przetwarzania %(errortype)s''',
'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
'''%(chart_title)s dla %(filterpage)s''',
'''green=view
red=edit''':
'''zielony=podgląd
czerwony=edycja''',
'''date''':
'''data''',
'''# of hits''':
'''# odwiedzin''',
'''Charts are not available!''':
'''Wykresy nie są dostępne!''',
'''page size upper bound [bytes]''':
'''rozmiar strony [bajtów]''',
'''# of pages of this size''':
'''# stron tego rozmiaru''',
'''Others''':
'''Inni''',
'''Unsubscribe''':
'''Rezygnuj z subskrybcji''',
'''Click to do a full-text search for this title''':
'''kliknij aby poszukać tytułu metodą pełnotekstową''',
'''Clear message''':
'''Usuń wiadomość''',
'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
'''ostatnio modyfikowane %(time)s przez %(editor)s''',
'''last modified %(time)s''':
'''ostatnio modyfikowane %(time)s''',
'''Search:''':
'''Szukaj:''',
'''Text''':
'''Tekst''',
'''Titles''':
'''Tytuły''',
'''More Actions:''':
'''Więcej operacji:''',
'''Show Raw Text''':
'''Pokaż tekst źródłowy''',
'''Show Print View''':
'''Pokaż podgląd wydruku''',
'''Attach File''':
'''Załącz plik''',
'''Delete Page''':
'''Usuń stronę''',
'''Show Like Pages''':
'''Pokaż podobne strony''',
'''Show Local Site Map''':
'''Pokaż mapę wiki''',
'''Do''':
'''Wykonaj''',
'''Show Parent''':
'''Pokaż nadrzędne''',
'''Immutable Page''':
'''Strona nie zmieniona''',
'''Show Changes''':
'''Pokaż zmiany''',
'''Get Info''':
'''Pobierz info''',
'''Show %s days.''':
'''Pokaż %s dni.''',
'''EditText''':
'''Edytuj tekst''',
'''Immutable page''':
'''Strona nie zmieniona''',
'''Or try one of these actions:''':
'''Lub spróbuj wykonać: ''',
'''Page''':
'''Strona''',
'''Trail''':
'''Ślad''',
'''User''':
'''Czytelnik''',
'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
'''Przepraszam, strona nie została zachowana ze względu na to, że "%(content)s" nie są dozwolone na tej stronie''',
'''Line''':
'''Linia''',
'''Deletions are marked like this.''':
'''Usunięcia zostały oznaczone w ten sposób.''',
'''Additions are marked like this.''':
'''Dodatki zostały oznaczone w ten sposób.''',
'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
'''Awaria połączenia z serwerem poczty elektronicznej \'%(server)s\' z powodu: %(reason)s''',
'''Mail sent OK''':
'''Poczta została wysłana''',
'''FrontPage''':
'''StronaGłowna''',
'''RecentChanges''':
'''OstatnieZmiany''',
'''TitleIndex''':
'''IndeksTytułów''',
'''WordIndex''':
'''IndeksSłów''',
'''FindPage''':
'''ZnajdźStronę''',
'''SiteNavigation''':
'''NawigacjaWitryny''',
'''HelpContents''':
'''KontekstPomocy''',
'''HelpOnFormatting''':
'''PomocFormatowania''',
'''UserPreferences''':
'''PreferencjeCzytelnika''',
'''WikiLicense''':
'''LicencjaWiki''',
'''MissingPage''':
'''ZagubionaStrona''',
'''Mon''':
'''pon''',
'''Tue''':
'''wto''',
'''Wed''':
'''śro''',
'''Thu''':
'''czw''',
'''Fri''':
'''pią''',
'''Sat''':
'''sob''',
'''Sun''':
'''nie''',
'''AttachFile''':
'''ZałączPlik''',
'''DeletePage''':
'''UsuńStronę''',
'''LikePages''':
'''PodobneStrony''',
'''LocalSiteMap''':
'''MapaWitryny''',
'''RenamePage''':
'''ZmieńNazwę''',
'''SpellCheck''':
'''SprawdźPisownię''',
}