view MoinMoin/i18n/vi.po @ 0:77665d8e2254

tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0 (automatically generated log message) imported from: moin--main--1.5--base-0
author Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
date Thu, 22 Sep 2005 15:09:50 +0000
parents
children 33b9a41e43bc
line wrap: on
line source

## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language vi

#
# MoinMoin vi system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-28 19:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
"Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Direction: ltr\n"
"X-Language: Tiếng Việt\n"
"X-Language-in-English: Vietnamese\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"

msgid ""
"The backupped content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Nội dung lưu của trang này đã lạc hậu và sẽ không được hiển thị trong kết "
"quả tìm kiếm!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Phiên bản %(rev)d ngày %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Được chuyển từ trang \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Trang này sẽ chuyển tới trang \"%(page)s\""

#, python-format
msgid ""
"~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
"To use this form on other pages, insert a\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{    [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"macro call.-~\n"
msgstr ""
"~-Nếu bạn gửi đơn này, những gì bạn gửi sẽ được hiển thị.\n"
"Để dùng đơn này ở trang khác, chèn vào một câu lênh gọi\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{    [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"

#, fuzzy
msgid "Create New Page"
msgstr "Tạo trang này"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Bạn không xem trang này được."

#, fuzzy
msgid "DeleteCache"
msgstr "DeletePage"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(lưu %s)"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Bạn không thể sửa trang này."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Trang này không thể được thay đổi!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Không thể sửa phiên bản cũ!"

msgid "The lock you held timed out, be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"Thời gian dành riêng cho bạn đã hết, bạn có thể sẽ gặp sự cố trong việc "
"chỉnh sửa trang!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Sửa trang \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Xem qua trang \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Thời gian để bạn sửa trang %(lock_page)s đã hết!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Thời gian để bạn sửa trang %(lock_page)s sẽ hết trong # phút."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Thời gian để bạn sửa trang %(lock_page)s sẽ hết trong # giây."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Người khác đã xoá trang này trong khi bạn đang sửa!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Người khác đã thay đổi trang này trong khi bạn đang sửa!"

#, python-format
msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!\n"
"Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed."
msgstr ""
"Người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang sửa!\n"
"Vui lòng xem phần diff của trang tại %(difflink)s để biết họ đã thay đổi "
"những gì.\n"
"Sau đó bạn có thể thêm vào những thay đổi của bạn."

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Nội dung trang được đọc trong %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Không tìm thấy mẫu %s]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Bạn không thể xem %s]"

msgid "Skip to preview"
msgstr "Xem qua"

#, python-format
msgid "[current page size '''%(size)d''' bytes]"
msgstr "[kích thước trang hiện tại '''%(size)d''' bytes]"

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Diễn giải %s ở đây."

msgid "Optional comment about this change"
msgstr "Chú thích (nếu có)"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Không thêm>"

#, python-format
msgid "Make this page belong to category %(category)s"
msgstr "Đưa trang này vào mục %(category)s"

msgid "Check Spelling"
msgstr "Kiểm tra chính tả"

msgid "Save Changes"
msgstr "Lưu các thay đổi"

msgid "Cancel"
msgstr "Huỷ bỏ"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Thông qua việc nhấn nút '''%(save_button_text)s''', bạn đồng ý phân phối các "
"thay đổi của bạn theo giấy phép %(license_link)s.\n"
"Nếu bạn không muốn vậy, nhấn '''%(cancel_button_text)s''' để huỷ bỏ các thay "
"đổi."

msgid "Preview"
msgstr "Xem qua"

msgid "Trivial change"
msgstr "Thay đổi nhỏ nhặt"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Xoá khoảng trắng ở cuối dòng"

msgid ""
" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];   [[Verbatim"
"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;    no trailing "
"white space allowed after tables or titles."
msgstr ""
" Nhấn mạnh:: [[Verbatim('')]]''nghiêng''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''đậm'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''nghiêng "
"đậm'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''lẫn ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''đậm'''[[Verbatim(''')]] và nghiêng''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(----)]] thước ngang.\n"
" Đầu đề:: [[Verbatim(=)]] Tiêu đề 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Tiêu "
"đề 2 [[Verbatim(==]]; [[Verbatim(===)]] Tiêu đề 3 [[Verbatim(===)]]; "
"[[Verbatim(====)]] Tiêu đề 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Tiêu đề "
"5 [[Verbatim(=====)]].\n"
" Danh sách:: khoảng trắng và: * cho điểm tròn; 1. hay a. hay A. hay i. hay "
"I. cho các mục được đánh dấu; 1.#n để đánh số từ n; khoảng trắng để thụt "
"vào.\n"
" Liên kết:: [[Verbatim(CácChữHoaLiềnNhau)]]; [[Verbatim([\"ngoặc vuông và "
"nháy kép\"])]]; URL; [URL]; [URL nhãn].\n"
" Bảng:: || nội dung ô |||| nội dung ô trải qua 2 cột ||;    không được có "
"khoảng trắng sau bảng hoặc tiêu đề."

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Các chỉnh sửa đã bị huỷ."

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Chào bạn,\n"
"\n"
"Bạn đã đãng ký vào một trang hoặc một nhóm trang tại \"%(sitename)s\" để "
"nhận các thông báo thay đổi.\n"
"\n"
"Trang sau đã được thay đổi bởi %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Ghi chú về sự thay đổi:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Trang mới:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Không có sự khác biệt!\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr "[%(sitename)s] Cập nhật %(trivial)scủa \"%(pagename)s\""

msgid "Trivial "
msgstr "nhỏ nhặt "

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Tình trạng của các thư thông báo:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#, python-format
msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
msgstr "## bản lưu của trang \"%(pagename)s\" được cập nhật vào ngày %(date)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr ""

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr ""

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Bạn không thể sửa trang này!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Bạn không thể lưu trang trắng."

msgid ""
"Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
"\n"
"Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste\n"
"your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.\n"
"Now re-add your changes to the current page contents.\n"
"\n"
"''Do not just replace\n"
"the content editbox with your version of the page, because that would\n"
"delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
msgstr ""
"Xin lỗi bạn, người khác đã lưu trang này trong khi bạn đang chỉnh sửa.\n"
"\n"
"Xin vui lòng thực hiện các bước sau: Nhấn vào nút Back trên trình duyệt, và\n"
"cắt đoạn văn bản ở đó. Sau đó bạn quay trở lại đây, rồi nhấn EditText lần "
"nữa.\n"
"Bây giờ bạn có thể thêm vào những chỉnh sửa bạn đã thực hiện.\n"
"''Mong bạn đừng thay đổi toàn bộ nội dung trang này với những gì\n"
"bạn đã cắt ở trang cũ bởi vì việc đó sẽ xoá toàn bộ những thay đổi\n"
"của người khác, và được coi là một việc làm cực kỳ khiếm nhã!''\n"

#, python-format
msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
msgstr "Các thay đổi của bạn được lưu [%(backup_url)s ở đây]."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Bạn chưa thay đổi nội dung trang nên không cần lưu lại!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr "Bạn không thể thay đổi ACL của trang này vì bạn không có quyền admin!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Cám ơn bạn vì những sửa đổi. Sự quan tâm của bạn rất được cảm kích."

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Thời gian dành riêng cho %(owner)s đã hết %(mins_ago)d phút trước đây và bạn "
"được dành riêng một khoảng thời gian mới."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr "Người dùng khác sẽ ''không'' sửa trang này được cho đến %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Cho đến %(bumptime)s, người dùng khác sẽ được ''thông báo'' rằng bạn đang "
"sửa trang này."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Dùng nút Xem qua để gia hạn thời gian dành cho bạn."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Trang này đang được ''dành riêng'' cho %(owner)s cho đến %(timestamp)s, hay "
"trong vòng %(mins_valid)d phút."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Trang này đang được thay đổi, hoặc xem qua trước lần cuối cùng lúc %"
"(timestamp)s bởi %(owner)s.[[BR]]\n"
"'''Để tránh sự cố, bạn nên ''chờ'' ít nhất %(mins_valid)d phút "
"nữa.'''[[BR]]\n"
"Để thoát khung soạn thảo, nhấn nút Huỷ bỏ."

msgid "<unknown>"
msgstr "<không rõ>"

msgid "Diffs"
msgstr "Các bản diff"

msgid "Info"
msgstr "Thông tin"

msgid "Edit"
msgstr "Sửa"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Huỷ đăng ký"

msgid "Subscribe"
msgstr "Đăng ký"

msgid "Raw"
msgstr "Thô"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "In"

msgid "View"
msgstr "Xem"

msgid "Up"
msgstr "Trên"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Tên người dùng không hợp lệ {{{'%s'}}}.\n"
"Tên có thể dùng mọi chữ số Unicode, với một khoảng trắng không bắt buộc ở "
"giữa. Bạn không thể dùng tên cho nhóm."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %s on this page."
msgstr "Bạn không thể %s vào trang này."

msgid "Login"
msgstr "Đăng nhập"

#, python-format
msgid " %s and try again."
msgstr " %s và thử lại."

msgid "Can't work out query"
msgstr "Không thể thực hiện việc tìm kiếm"

#, python-format
msgid "%(hits)d results out of %(pages)d pages."
msgstr "Tìm thấy %(hits)d trang trong tổng số %(pages)d trang."

#, python-format
msgid "%.2f seconds"
msgstr "%.2f giây"

msgid "match"
msgstr "phù hợp"

msgid "matches"
msgstr "phù hợp"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Mở khung soạn thảo khi nhấp chuột 2 lần"

msgid "Remember last page visited"
msgstr "Nhớ trang cuối"

msgid "Show fancy links"
msgstr "Hiện liên kết đẹp"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Hiện dấu chấm hỏi cho các trang không tồn tại"

msgid "Show page trail"
msgstr "Hiện vệt trang (page trail)"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Hiện thanh công cụ"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Hiện các liên kết về đầu và về cuối trang ở các tiêu đề"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Hiện diff đẹp"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Thêm khoảng trống để hiển thị các tên wiki (Wiki Names)"

msgid "Remember login information"
msgstr "Nhớ thông tin đăng nhập"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Đăng ký vào các thay đổi nhỏ nhặt"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Huỷ bỏ account này"

msgid "Cookie deleted. You are now logged out."
msgstr "Cookie đã được xoá. Bạn đã thoát ra khỏi hệ thống."

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Wiki này không hỗ trợ việc xử lý thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
"có thể kích hoạt chức năng này."

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử hợp lệ!"

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
"known password.\n"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/?action=userform&uid=%s\n"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr "Không tìm thấy account có địa chỉ thư điện tử '%(email)s'!"

#, python-format
msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
msgstr ""
"Không biết người dùng: {{{\"%s\"}}}. Vui lòng nhập tên người dùng và mật "
"khẩu."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Thiếu mật khẩu. Vui lòng nhập tên người dùng và mật khẩu."

msgid "Sorry, wrong password."
msgstr "Xin lỗi, sai mật khẩu."

msgid "Bad relogin URL."
msgstr "URL đăng nhập lại không chính xác."

msgid "Unknown user."
msgstr "Không rõ người dùng."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Tên người dùng trống. Vui lòng nhập vào tên người dùng."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Tên người dùng này đã được đăng ký."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Mật khẩu không đúng!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Vui lòng cho biết mật khẩu!"

msgid ""
"Please provide your email address. If you loose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Vui lòng cho biết địa chỉ thư điện tử. Nếu bạn mất thông tin đăng nhập, bạn "
"có thể lấy lại nó qua thư điện tử."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Địa chỉ thư điện tử này đã được đăng ký."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Kiểu '%(theme_name)s' không thể đuợc nạp!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Sở thích của bạn đã được lưu!"

msgid "Default"
msgstr "Mặc định"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Theo trình duyệt>"

msgid "Save"
msgstr "Lưu"

msgid "Logout"
msgstr "Thoát"

msgid "Create Profile"
msgstr "Tạo Profile"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Gửi cho tôi thông tin về account cá nhân"

msgid "Name"
msgstr "Tên"

msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr ""
"(Dùng HọĐệmTên, và khong bo dau, hoặc dùng FirstnameLastname với tên tiếng "
"Anh)"

msgid "Password"
msgstr "Mật khẩu"

msgid "Password repeat"
msgstr "Lập lại mật khẩu"

msgid "(Only when changing passwords)"
msgstr "(Chỉ khi nào đổi mật khẩu)"

msgid "Email"
msgstr "Thư điện tử"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Theme mặc định"

msgid "User CSS URL"
msgstr "CSS URL riêng"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(để trống nếu không dùng CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Kích thước khung soạn thảo"

msgid "Time zone"
msgstr "Múi giờ"

msgid "Your time is"
msgstr "Giờ hiện tại"

msgid "Server time is"
msgstr "Giờ ở máy chủ"

msgid "Date format"
msgstr "Định dạng ngày"

msgid "Preferred language"
msgstr "Ngôn ngữ mặc định"

msgid "General options"
msgstr "Các lựa chọn chung"

msgid "Quick links"
msgstr "Các liên kết thường dùng"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr ""
"Danh sách này không hoạt động cho đến khi bạn nhập vào địa chỉ thư hợp lệ!"

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Các trang đã đăng ký (một regex trong một dòng)"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Không có phiên bản cũ hơn!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "diff của \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Sự khác nhau giữa phiên bản %d và %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(trải qua %d phiên bản)"

msgid "No differences found!"
msgstr "Không có sự khác biệt!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Trang này đã được lưu %(count)d lần!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr ""

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Bỏ qua các thay đổi về số lượng khoảng trắng"

msgid "General Information"
msgstr "Thông tin chung"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Kích thước trang: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Mã SHA của trang này là:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Những người dùng sau đã đăng ký vào trang này:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Trang này liên kết tới các trang sau:"

msgid "Date"
msgstr "Ngày"

msgid "Size"
msgstr "Kích thước"

msgid "Diff"
msgstr "diff"

msgid "Editor"
msgstr "Tác giả"

msgid "Comment"
msgstr "Chú thích"

msgid "Action"
msgstr "Công việc"

msgid "view"
msgstr "xem"

msgid "raw"
msgstr "thô"

msgid "print"
msgstr "in"

msgid "revert"
msgstr "hoàn nguyên"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Hoàn nguyên phiên bản %(rev)d."

msgid "edit"
msgstr "sửa"

msgid "get"
msgstr "lấy"

msgid "del"
msgstr "xoá"

msgid "N/A"
msgstr "không rõ"

msgid "Revision History"
msgstr "Danh sách các thay đổi"

msgid "No log entries found."
msgstr "Không tìm thấy mục nào."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Thông tin về \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Hiển thị \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Thông tin chung"

#, python-format
msgid "Show chart \"%(title)s\""
msgstr "Hiển thị biểu đồ \"%(title)s\""

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Số lần xem và sửa"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Bạn không thể hoàn nguyên phiên bản cũ của trang này!"

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Bạn không thể đăng ký vào trang mà bạn không thể xem."

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing. Contact the owner of the wiki, "
"who can either enable email, or remove the \"Subscribe\" icon."
msgstr ""
"Wiki này không hỗ trợ việc soạn thư. Mong bạn thông báo cho chủ wiki, người "
"mà có thể bật chức năng này lên, hay là bỏ đi biểu tượng \"Đăng ký\"."

msgid ""
"You didn't create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper "
"right corner to create a profile."
msgstr ""
"Bạn chưa có profile. Nhấn vào Sở thích cá nhân ở góc phải trên để tạo một "
"profile."

msgid ""
"You didn't enter an email address in your profile. Select your name "
"(UserPreferences) in the upper right corner and enter a valid email address."
msgstr ""
"Bạn chưa nhập địa chỉ thư điện tử. Nhấn vào tên bạn (Sở thích cá nhân) ở góc "
"phải trên để nhập vào một địa chỉ thư điện tử hợp lệ."

msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
msgstr "Sự đăng ký của bạn đã được huỷ bỏ."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Không thể huỷ bỏ đăng ký biểu thức chính quy!"

msgid ""
"To unsubscribe, go to your profile and delete this page from the "
"subscription list."
msgstr ""
"Để huỷ đăng ký, bạn nhấn vào Sở thích cá nhân và xoá trang này khỏi danh "
"sách đăng ký."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."

#, python-format
msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
msgstr "Không tìm thấy thuộc tính \"%(attrname)s\""

msgid "Submitted form data:"
msgstr "Dữ liệu đã được nhập:"

msgid "Search Titles"
msgstr "Tìm tiêu đề"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Hiển thị kết quả tìm kiếm"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Tìm kiếm phân biệt chữ hoa và chữ thường"

msgid "Search Text"
msgstr "Tìm nội dung"

msgid "Go To Page"
msgstr "Tới trang"

msgid "Include system pages"
msgstr "Bao gồm các trang hệ thống"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Bỏ các trang hệ thống"

msgid "Plain title index"
msgstr "Chỉ mục đơn giản"

msgid "XML title index"
msgstr "Chỉ mục dạng XML"

msgid "Python Version"
msgstr "Phiên bản Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Phiên bản MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Phiên bản %s [bản sửa %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Phiên bản 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Tổng số trang"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Số trang hệ thống"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Tổng kích thước"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Các mục trong edit log"

#, python-format
msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
msgstr "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"

msgid "NONE"
msgstr "NONE"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Macro bổ trợ toàn cục"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Macro bổ trợ nội bộ"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Action bổ trợ toàn cục"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Action bổ trợ nội bộ"

msgid "Installed parsers"
msgstr "Parser đã cài"

msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
msgstr "Processor đã cài (KHÔNG CÒN DÙNG -- dùng parser)"

msgid "Disabled"
msgstr ""

msgid "Enabled"
msgstr ""

msgid "Lupy search"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Vui lòng dùng từ khoá tìm kiếm khác thay cho {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "Có lỗi trong regex '%s'"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "Không hiểu timestamp '%s'"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Dự đoán \"=\" sẽ theo sau \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Dự đoán \"%(token)s\" sẽ chứa giá trị nào đó"

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Đánh dấu kiểu wiki"

msgid "Print View"
msgstr "Xem bản in"

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d attachments]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Có tổng cộng <a href=\"%(link)s\">%(count)s file gửi kèm</a> trong trang này."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Tên file gửi kèm không được định rõ!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' không tồn tại!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Để chỉ tới file gửi kèm trong một trang, dùng '''{{{attachment:tên}}}''', \n"
"như xuất hiện bên dưới trong phần danh sách các file. \n"
"Vui lòng '''KHÔNG''' sử dụng URL của liên kết {{{[get]}}}, \n"
"vì rất có thể URL đó sẽ bị thay đổi."

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Không có file gửi kèm trong trang %(pagename)s"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Sửa bản vẽ"

msgid "Attached Files"
msgstr "File gửi kèm"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Bạn không thể kèm file vào trang này."

msgid "New Attachment"
msgstr "Gửi kèm file mới"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
"used."
msgstr ""
"File gửi kèm sẽ không chép đè lên file cũ. Nếu có sự trùng tên, bạn\n"
"cần phải đổi tên file bạn sắp tải lên. Mặc khác, nếu ô \"Đổi tên thành\"\n"
"để trống thì tên file gốc sẽ được dùng."

msgid "File to upload"
msgstr "File để tải lên"

#, fuzzy
msgid "Rename to"
msgstr "Đổi tên"

msgid "Upload"
msgstr "Tải lên"

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "Wiki này không cho phép gửi kèm file!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Bạn không thể tạo một bản vẽ ở trang này."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Không có nội dung. Xóa các ký tự không nằm trong bảng mã ASCII và thử lại."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Bạn không thể xoá file gửi kèm."

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Bạn không thể lấy file gửi kèm từ trang này."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Bạn không thể xem các file gửi kèm trong trang này."

#, python-format
msgid "Unsupported upload action: %s"
msgstr "Không thể thực hiện việc tải lên: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "File gửi kèm trong trang \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') đã tồn tại."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"File gửi kèm '%(target)s' (tên ở máy chủ '%(filename)s') kích thước %(bytes)"
"d bytes đã được lưu."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "File gửi kèm '%(filename)s' đã được xoá."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Gửi kèm '%(filename)s'"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Không hiểu kiểu file, không thể hiện file gửi kèm này trong văn bản."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s trong trang %(pagename)s"

msgid "You are not allowed to delete this page."
msgstr "Bạn không thể xoá trang này."

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Trang này đã bị xoá hoặc chưa bao giờ tồn tại!"

msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để xoá trang!"

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Trang \"%s\" đã được xoá!"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Thật sự xoá trang này?"

msgid "Delete"
msgstr "Xóa"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Lý do xoá trang (nếu có)"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Không có trang giống \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Tìm thấy chính xác một trang tương tự \"%s\", đang tự chuyển tới."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Trang giống \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s ở trang \"%(title)s\""

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Bản đồ liên kết nội bộ cho \"%s\""

msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
msgstr "Bạn không thể đổi tên trang trong wiki này!"

msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
msgstr "Vui lòng sử dụng giao diện người dùng để đổi tên trang!"

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr ""

msgid "Rename Page"
msgstr "Đổi tên trang"

msgid "New name"
msgstr "Tên mới"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Lý do đổi tên (nếu có)"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Đã có trang {{{'%s'}}}.'''\n"
"\n"
"Vui lòng dùng tên khác."

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(bao gồm cả %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"%(badwords)d từ không có trong từ điển (%(totalwords)d từ)%(localwords)s và "
"được đánh dấu bên dưới:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Thêm các từ đã kiểm tra vào từ điển"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Không có lỗi chính tả!"

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr ""
"Bạn không thể kiểm tra lỗi chính tả trong một trang mà bạn không thể xem."

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Tìm theo tiêu đề \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Tìm nội dung: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Danh sách liên kết đầy đủ trong \"%s\""

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name.  Please specify a page name."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Không hiểu tham số \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Không tìm thấy \"%s\""

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Không hiểu cách hoạt động '%(scheme)s'!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Không tìm thấy trang trên!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Slideshow"
msgstr "Slideshow"

msgid "Start"
msgstr "Bắt đầu"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slide %(pos)d kích thước %(size)d"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Không có trang lẻ trong wiki này."

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Không có lời trích trong trang %(pagename)s."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Tải lên file '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Bản vẽ '%(filename)s' đã được lưu."

#, python-format
msgid "%(hours)dh %(mins)dm ago"
msgstr "cách nay %(hours)d giờ %(mins)d phút"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(không có bookmark)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(hiện tại đang là %s)"

msgid "Delete Bookmark"
msgstr "Xoá Bookmark"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Đưa vào bookmark"

msgid "set bookmark"
msgstr "đưa vào bookmark"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Đã tới bookmark]"

msgid "Markup"
msgstr "Đánh dấu"

msgid "Display"
msgstr "Hiển thị"

msgid "Filename"
msgstr "Tên file"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Bạn cần nhập vào loại biểu đồ!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!"

msgid "Download XML export of this wiki"
msgstr "Tải về theo dạng XML của trang này"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Không có trang cần tạo trong wiki này."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr ""

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
msgstr "Tạo bản vẽ \"%(filename)s\" mới"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Tải lên file \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s"
msgstr "Sửa bản vẽ \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr ""
"Dự đoán \"%(wanted)s\" theo sau \"%(key)s\", nhưng lại là \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Dự đoán một số nguyên \"%(key)s\" đứng trước \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Dự đoán một số nguyên \"%(arg)s\" đứng sau \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Dự đoán một giá trị màu \"%(arg)s\" đứng sau \"%(key)s\""

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT không thể được thực hiện!"

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "lỗi xử lý %(errortype)s"

#, fuzzy
msgid "Views/day"
msgstr "Xem"

#, fuzzy
msgid "Edits/day"
msgstr "Sửa"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s ở trang %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"xanh lá=xem\n"
"đỏ=sửa"

msgid "date"
msgstr "ngày"

msgid "# of hits"
msgstr "số lần xem"

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Biểu đồ không thể được thực hiện!"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Thống kê theo kích thước trang"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "kích thước giới hạn của trang [bytes]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "số trang cùng dung lượng"

msgid "User agent"
msgstr ""

msgid "Others"
msgstr "Các thứ khác"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Thống kê theo User-Agent"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Huỷ đăng ký"

msgid "Home"
msgstr "Trang nhà"

msgid "[RSS]"
msgstr ""

msgid "[DELETED]"
msgstr ""

msgid "[UPDATED]"
msgstr ""

msgid "[NEW]"
msgstr ""

msgid "[DIFF]"
msgstr ""

msgid "[BOTTOM]"
msgstr ""

msgid "[TOP]"
msgstr ""

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Nhấn vào đây để thực hiện tìm kiếm theo nội dung với tiêu đề này"

msgid "Clear message"
msgstr "Xoá thông báo"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "thay đổi lần cuối lúc %(time)s bởi %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "thay đổi cuối lúc %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Tìm:"

msgid "Text"
msgstr "Nội dung"

msgid "Titles"
msgstr "Tiêu đề"

msgid "More Actions:"
msgstr "Các hành động khác:"

msgid "Show Raw Text"
msgstr "Hiện trang nguồn"

msgid "Show Print View"
msgstr "Hiện bản in"

#, fuzzy
msgid "Delete Cache"
msgstr "Xóa trang"

msgid "Attach File"
msgstr "Gửi kèm tập tin"

msgid "Delete Page"
msgstr "Xóa trang"

msgid "Show Like Pages"
msgstr "Hiện các trang tương tự"

msgid "Show Local Site Map"
msgstr "Hiện bản đồ liên kết"

msgid "Do"
msgstr "Làm"

msgid "Show Parent"
msgstr "Hiện trang trên"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Trang không thể được thay đổi"

msgid "Show Changes"
msgstr "Hiện các thay đổi"

msgid "Get Info"
msgstr "Lấy thông tin"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Hiện %s ngày."

msgid "EditText"
msgstr "Sửa nội dung"

msgid "Immutable page"
msgstr "Trang không thể được thay đổi"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Hoặc chọn các hành động sau:"

msgid "Page"
msgstr "Trang"

msgid "Trail"
msgstr "Vệt"

msgid "User"
msgstr "Người dùng"

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""

msgid "Line"
msgstr "Dòng"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Các phần bị xoá được đánh dấu như thế này."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Các phần thêm vào được đánh dấu như thế này."

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Kết nối tới mailserver '%(server)s' bị ngắt quảng vì lý do: %(reason)s"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Thư đã được gửi"

msgid "FrontPage"
msgstr "Trang đầu"

msgid "RecentChanges"
msgstr "Các thay đổi gần đây"

msgid "TitleIndex"
msgstr "Tựa chỉ mục"

msgid "WordIndex"
msgstr "Từ chỉ mục"

msgid "FindPage"
msgstr "Tìm trang"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "SiteNavigation"

msgid "HelpContents"
msgstr "Trang chỉ dẫn"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "Chỉ dẫn cách định dạng"

msgid "UserPreferences"
msgstr "Sở thích cá nhân"

msgid "WikiLicense"
msgstr "Wiki License"

msgid "MissingPage"
msgstr "MissingPage"

msgid "Mon"
msgstr "Thứ Hai"

msgid "Tue"
msgstr "Thứ Ba"

msgid "Wed"
msgstr "Thứ Tư"

msgid "Thu"
msgstr "Thứ Năm"

msgid "Fri"
msgstr "Thứ Sáu"

msgid "Sat"
msgstr "Thứ Bảy"

msgid "Sun"
msgstr "Chủ Nhật"

msgid "AttachFile"
msgstr "AttachFile"

msgid "DeletePage"
msgstr "DeletePage"

msgid "LikePages"
msgstr "LikePages"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LocalSiteMap"

msgid "RenamePage"
msgstr "RenamePage"

msgid "SpellCheck"
msgstr "SpellCheck"

#~ msgid "Save as"
#~ msgstr "Lưu với tên khác"

#~ msgid "XSLT option disabled!"
#~ msgstr "Tuỳ chọn XSLT đã bị tắt!"

#~ msgid "RefreshCache"
#~ msgstr "Làm mới cache"

#~ msgid "for this page (cached %(date)s)"
#~ msgstr "cho trang này (cached vào ngày %(date)s)"

#~ msgid "MIME Type (optional)"
#~ msgstr "Loại file (MIME) (không bắt buộc)"

#~ msgid "Refresh"
#~ msgstr "Làm mới"

#~ msgid "[\"<html>\"]"
#~ msgstr "[\"<html>\"]"

#~ msgid "(edit log entry is missing)"
#~ msgstr "(thiếu mục trong edit log)"

#~ msgid "Send mail notification"
#~ msgstr "Gửi thư thông báo"

#~ msgid "You will not be notified of your own changes!"
#~ msgstr "Bạn sẽ không được thông báo về những thay đổi của chính bạn!"

#~ msgid "Nobody subscribed to this page, no mail sent."
#~ msgstr "Không ai đăng ký vào trang này, chưa có thư được gửi."

#~ msgid "Unknown action"
#~ msgstr "Việc không rõ"

#~ msgid "Needed %(timer).1f seconds."
#~ msgstr "Tốn %(timer).1f giây."

#~ msgid ""
#~ "User names with group names are not allowed.\n"
#~ "Please register a new account with a valid name."
#~ msgstr ""
#~ "Không cho phép tên người dùng với tên nhóm.\n"
#~ "Vui lòng đăng ký với tên hợp lệ."

#~ msgid "User name already exists!"
#~ msgstr "Tên người dùng đã có rồi!"

#~ msgid "Go"
#~ msgstr "Chuyển"

#~ msgid "Exactly one matching page for \"%s\" found!"
#~ msgstr "Chỉ tìm thấy duy nhất một trang có chứa \"%s\"!"

#~ msgid "Multiple matches for \"%s...%s\""
#~ msgstr "Nhiều phù hợp cho \"%s...%s\""

#~ msgid "You cannot use LikePages on an extended pagename!"
#~ msgstr "Bạn không thể dùng LikePages với tên trang mở rộng!"

#~ msgid "Page \"%s\" was successfully renamed to \"%s\"!"
#~ msgstr "Trang \"%s\" đã được đổi tên thành \"%s\"!"

#~ msgid "Really delete bookmark?"
#~ msgstr "Thật sự xoá bookmark?"

#~ msgid "Update my bookmark timestamp"
#~ msgstr "Cập nhập lại bookmark timestamp"

#~ msgid "of this page"
#~ msgstr "của trang này"

#~ msgid "or search titles %(titlesearch)s, full text %(textsearch)s or"
#~ msgstr ""
#~ "hoặc tìm theo đầu đề %(titlesearch)s, tìm nội dung %(textsearch)s hoặc"

#~ msgid "Show all changes in the last %s days."
#~ msgstr "Hiển thị tất cả các thay đổi trong %s ngày gần đây."

#~ msgid "Site"
#~ msgstr "Site"

#~ msgid "Title: %(titlesearch)s[[BR]]Text: %(textsearch)s"
#~ msgstr "Đầu đề: %(titlesearch)s[[BR]]Nội dung: %(textsearch)s"

#~ msgid "No older revisions of the page stored, diff not available."
#~ msgstr ""
#~ "Không có phiên bản cũ hơn của trang này, diff không thể được thực hiện."

#~ msgid "The diff function returned with error code %(rc)s!"
#~ msgstr "Lệnh diff trả về mã lỗi %(rc)s!"

#~ msgid "Show emoticons"
#~ msgstr "Hiện các emoticons"

#~ msgid "Please enter your name like that: FirstnameLastname"
#~ msgstr ""
#~ "Vui lòng nhập tên bạn theo FirstnameLastname (tên tiếng Anh), hoặc "
#~ "HoDemTen (tên tiếng Việt)"

#~ msgid "You are already subscribed to this page."
#~ msgstr "Bạn đã đăng ký vào trang này rồi."

#~ msgid "Number of backup versions"
#~ msgstr "Số bản lưu"

#~ msgid "Reduce editor size"
#~ msgstr "Giảm kích thước khung soạn thảo"

#~ msgid "An error occurred while reverting the page."
#~ msgstr "Xảy ra lỗi trong khi hoàn lại trang."

#~ msgid "Alternatively, use one of these templates:"
#~ msgstr "Ngoài ra, có thể dùng một trong những mẫu này:"

#~ msgid ""
#~ "To create your own templates, add a page with a name matching the regex "
#~ "\"%(page_template_regex)s\"."
#~ msgstr ""
#~ "Để tự tạo mẫu riêng, thêm một trang có tên phù hợp với regex \"%"
#~ "(page_template_regex)s\"."

#~ msgid "The following pages with similar names already exist..."
#~ msgstr "Các trang hiện tại có tên gần giống..."

#, fuzzy
#~ msgid "Account"
#~ msgstr "Công việc"

#, fuzzy
#~ msgid "time"
#~ msgstr "lúc"

#, fuzzy
#~ msgid "times"
#~ msgstr "lần"

#~ msgid "[Size limited to %dK]"
#~ msgstr "[Kích thước giới hạn %dK]"

#~ msgid "<small>[goto %s]</small>"
#~ msgstr "<small>[đi đến %s]</small>"

#~ msgid "<div class=\"message\"><b>Charts are not available!</b></div>"
#~ msgstr "<div class=\"message\"><b>Không thể vẽ biểu đồ!</b></div>"

#~ msgid "Your email address"
#~ msgstr "Địa chỉ thư điện tử"

#~ msgid "<b>Cookie deleted!</b>"
#~ msgstr "<b>Cookie đã bị xoá!</b>"

#~ msgid "Rename to (optional)"
#~ msgstr "Đổi tên thành (không bắt buộc)"

#~ msgid "<h2>Attachment '%(filename)s'</h2>"
#~ msgstr "<h2>File gửi kèm '%(filename)s'</h2>"

#~ msgid "%(changecount)s changes"
#~ msgstr "%(changecount)s lần thay đổi"

#~ msgid "Add \"Open in new window\" icon to pretty links"
#~ msgstr "Thêm icon \"Mở ở cửa sổ mới\" để làm đẹp các liên kết"

#~ msgid "[New window]"
#~ msgstr "[Cửa sổ mới]"

#~ msgid "<div class=\"message\"><b>Bad chart type \"%s\"!</b></div>"
#~ msgstr "<div class=\"message\"><b>Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!</b></div>"

#~ msgid "To login from a different machine, use this URL: "
#~ msgstr "Để đăng nhập từ máy tính khác bạn dùng URL: "

#~ msgid "Return to general page information"
#~ msgstr "Trở về thông tin chung của trang"

#~ msgid "<b>No differences found!</b>"
#~ msgstr "<b>Không có sự khác biệt!</b>"

#~ msgid "<Default>"
#~ msgstr "<Mặc định>"

#~ msgid "<b>You are not allowed to upload files.</b>"
#~ msgstr "<b>Bạn không thể tải lên.</b>"

#~ msgid "Entries in event log"
#~ msgstr "Các mục trong event log"

#~ msgid ""
#~ "To create your own templates, add a page with a name ending in Template."
#~ msgstr ""
#~ "Để tự tạo mẫu riêng, bạn cần tạo một trang với tên có đuôi là Template."

#~ msgid "Detailed Information"
#~ msgstr "Thông tin chi tiết"