view MoinMoin/i18n/sl.py @ 372:8e63254c99eb

updated i18n, small fix to moin.spec imported from: moin--main--1.5--patch-376
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Wed, 11 Jan 2006 21:01:28 +0000
parents
children 09b4d9926237
line wrap: on
line source
# -*- coding: utf-8 -*-
# Text translations for Slovenščina (sl).
# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit sl.po instead!
meta = {
 'language': """Slovenščina""",
 'elanguage': """Slovenian""",
 'maintainer': """Mark Martinec <Mark.Martinec@ijs.si>""",
 'encoding': 'utf-8',
 'direction': 'ltr',
 'wikimarkup': True,
}
text = {
'''The backed up content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
'''Vsebina zadnje varnostne kopije je zastarela in ne bo upoštevana pri iskanju po polnem besedilu!''',
'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
'''Različica %(rev)d z dne %(date)s''',
'''Redirected from page "%(page)s"''':
'''Preusmerjeno s strani "%(page)s"''',
'''This page redirects to page "%(page)s"''':
'''Ta stran preusmeri na "%(page)s"''',
'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
To use this form on other pages, insert a
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
macro call.-~
''':
'''~-Po potrditvi vnosa bodo prikazane vpisane vrednosti.
Za uporabo tega obrazca nad neko drugo stranjo je treba dodati makro klic
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
.-~
''',
'''Create New Page''':
'''Tvori novo stran''',
'''You are not allowed to view this page.''':
'''Ogled te strani vam ni dovoljen.''',
'''DeleteCache''':
'''BrišiPredpomnilnik''',
'''(cached %s)''':
'''(shranjeno v predpomnilnik %s)''',
'''You are not allowed to edit this page.''':
'''Te strani vam ni dovoljeno spreminjati.''',
'''Page is immutable!''':
'''Strani ni možno spreminjati, je nespremenljiva!''',
'''Cannot edit old revisions!''':
'''Starih različic ni mogoče spreminjati!''',
'''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
'''Zaseženost strani je potekla, možni so neusklajeni popravki!''',
'''Page name is too long, try shorter name.''':
'''Ime strani je predolgo, uporabite krajše ime.''',
'''Edit "%(pagename)s"''':
'''"%(pagename)s" spremeni/uredi''',
'''Preview of "%(pagename)s"''':
'''Predogled strani "%(pagename)s"''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
'''Vaša zaseženost/rezervacija strani %(lock_page)s je potekla!''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
'''Zaseženost/rezervacija strani %(lock_page)s bo potekla čez # minut.''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
'''Zaseženost/rezervacija strani %(lock_page)s bo potekla čez # sekund.''',
'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
'''Drug uporabnik je med tem izbrisal stran, ki ste jo pravkar spreminjali!''',
'''Someone else changed this page while you were editing!''':
'''Drug uporabnik je med tem spremenil stran, ki ste jo pravkar urejali!''',
'''Someone else saved this page while you were editing!
Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
'''Drug uporabnik je shranil stran, ki ste jo pravkar spreminjali!
Prosim preglejte stran in po potrebi uskladite svoje in tuje popravke,
ne shranite strani nepopravljene! Razlike so prikazane v %(difflink)s.''',
'''[Content of new page loaded from %s]''':
'''[Vsebina nove strani je bila naložena iz %s]''',
'''[Template %s not found]''':
'''[Šablona %s ne obstaja]''',
'''[You may not read %s]''':
'''[%s ni na voljo za branje]''',
'''Describe %s here.''':
'''Vnesite besedilo o %s ...''',
'''Check Spelling''':
'''Preveri tipkarske napake''',
'''Save Changes''':
'''Shrani spremembe''',
'''Cancel''':
'''Preklic''',
'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
'''Z \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' zapadejo vaše spremembe pod %(license_link)s.
Če vam to ne ustreza, lahko s preklicem \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' umaknete/uničite svoje spremembe.''',
'''Preview''':
'''Predogled''',
'''GUI Mode''':
'''Način GUI''',
'''Your changes are not saved!''':
'''Spremembe niso shranjene!''',
'''Comment:''':
'''Opomba:''',
'''<No addition>''':
'''<Brez dodatkov>''',
'''Add to: %(category)s''':
'''Dodaj v kategorijo %(category)s''',
'''Trivial change''':
'''Majčkena sprememba''',
'''Remove trailing whitespace from each line''':
'''Odstrani presledke s koncev vrstic''',
''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
 Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
 Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.

(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
''':
''' Poudarjeno:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kurziva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'polkrepko\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'polkrepko in kurziva\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mešano \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'polkrepko\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] in kurziva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontalna črta.
 Naslov:: [[Verbatim(=)]] Naslov 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Naslov 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] N 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] N 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] N 5 [[Verbatim(=====)]].
 Seznami:: presledek in en znak izmed: * pike; 1., a., A., i., I. oštevilčene točke; 1.#n začni številčenje z n; samostojni presledek le umakne besedilo.
 Povezave:: [[Verbatim(SkupajPisaneKapitaliziraneBesede)]]; [[Verbatim(["oglati oklepaji in dvojni narekovaji"])]]; url; [url]; [url label].
 Tabele:: || besedilo celice |||| besedilo celice prek dveh stolpcev ||;  na koncu vrstic z naslovi ali elementi tabele niso dovoljeni presledki.

(!) Več o tem: HelpOnEditing, SyntaxReference.{en}.
''',
'''Edit was cancelled.''':
'''Spremembe preklicane.''',
'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
'''Hvala za popravke in skrb za podrobnosti.''',
'''Page "%s" was successfully deleted!''':
'''Stran "%s" je bila uspešno izbrisana!''',
'''Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.

The following page has been changed by %(editor)s:
%(pagelink)s

''':
'''Dragi uporabnik vikija,

Naročeni ste na obvestila o spremembah viki strani ali viki kategorije na strežniku "%(sitename)s".

Stran %(pagelink)s je spremenil %(editor)s:

''',
'''The comment on the change is:
%(comment)s

''':
'''Opomba ob spremembi je:
%(comment)s

''',
'''New page:
''':
'''Nova stran:
''',
'''No differences found!
''':
'''Ni razlik!
''',
'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
'''[%(sitename)s] %(trivial)ssprememba na "%(pagename)s", spremenil: %(username)s''',
'''Trivial ''':
'''Majčkena ''',
'''Status of sending notification mails:''':
'''Stanje pošiljanja poštnih obvestil:''',
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
'''## varnostna kopija strani "%(pagename)s" zahtevana ob %(date)s''',
'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
'''Strani ni bilo možno zaseči. Nepričakovana napaka (errno=%d).''',
'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
'''Strani ni bilo možno zaseči. Morda manjka datoteka \'current\'?''',
'''You are not allowed to edit this page!''':
'''Te strani vam ni dovoljeno spreminjati!''',
'''You cannot save empty pages.''':
'''Prazne strani ni dovoljeno shraniti!''',
'''You already saved this page!''':
'''To stran ste že pred tem shranili!''',
'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.

Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
Now re-add your changes to the current page contents.

\'\'Do not just replace
the content editbox with your version of the page, because that would
delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
''':
'''Žal je nekdo drug shranil to stran med vašim spreminjanjem.

Takole lahko storite: s tipko "nazaj" v vašem bralniku se vrnite v urejevalnik in s "cut/paste" rešite vaše popravke.
Nato se z "naprej" vrnite sem in ponovno izberite "Spreminjanje".

Sedaj lahko svoje popravke ponovno vnesete v svežo različico dokumenta.

\'\'Grobo prekriti tuje popravke z lastnimi brez premisleka bi bilo neotesano!\'\'
''',
'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
'''Tu je shranjena [%(backup_url)s kopija vaših sprememb].''',
'''You did not change the page content, not saved!''':
'''Vsebine niste spremenili, shranitev ni potrebna!''',
'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
'''Dostopnega seznama ACL ni dovoljeno spremeniti brez administratorjevih pravic!''',
'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
'''Zaseženost/rezervacija za %(owner)s je potekla pred %(mins_ago)d min, sedaj je rezervacija dodeljena vam.''',
'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
'''Drugim uporabnikom ne bo dovoljeno spreminjanje te strani do %(bumptime)s.''',
'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
'''Do %(bumptime)s bodo ostali uporabniki opozorjeni, da spreminjate to stran.''',
'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
'''Z ukazom za predogled lahko podaljšate trajanje zaseženosti strani.''',
'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
'''Ta stran je trenutno zaklenjena pred spreminjanjem, ker jo spreminja %(owner)s. Rezervacija velja do %(timestamp)s, to je nadaljnjih %(mins_valid)d minut.''',
'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
To leave the editor, press the Cancel button.''':
'''Ob %(timestamp)s je to stran vzel v delo %(owner)s (začetek spreminjanja ali zadnji predogled).[[BR]]
\'\'\'Nadaljnjih %(mins_valid)d minut prosimo, da \'\'ne spreminjate\'\' te strani, da se izognete konfliktnim popravkom.\'\'\'[[BR]]
Z ukazom "Preklic" lahko zapustite urejevalnik.''',
'''<unknown>''':
'''<neznano>''',
'''Diffs''':
'''Razlike''',
'''Info''':
'''Info''',
'''Edit''':
'''Spremeni''',
'''UnSubscribe''':
'''Preklic naročenosti''',
'''Subscribe''':
'''Naroči se''',
'''Raw''':
'''Izvorno''',
'''XML''':
'''XML''',
'''Print''':
'''Tiskanje''',
'''View''':
'''Ogled''',
'''Up''':
'''Gor''',
'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
'''Objavi moj e-poštni naslov (ne viki domače strani) v informacijah o avtorjih''',
'''Open editor on double click''':
'''Odpri urejevalnik ob dvokliku''',
'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
'''Vstopi na zadnjo obiskano stran namesto na prvo stran''',
'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
'''Označi neobstoječe povezave z vprašajem''',
'''Show page trail''':
'''Prikazuj seznam zadnjih obiskanih strani''',
'''Show icon toolbar''':
'''V orodni vrstici prikazuj ikone''',
'''Show top/bottom links in headings''':
'''Dodaj povezave na začetek in konec strani ob naslovu''',
'''Show fancy diffs''':
'''Prikazuj razlike z barvnimi označbami''',
'''Add spaces to displayed wiki names''':
'''Dodaj presledke v prikazana viki imena''',
'''Remember login information''':
'''Shrani podatke o prijavi''',
'''Subscribe to trivial changes''':
'''Prijavi se na obvestila o malenkostnih spremembah''',
'''Disable this account forever''':
'''Trajno zapri to uporabniško ime.''',
'''Name''':
'''Ime''',
'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
'''(uporabi obliko Ime\'\'\'\'\'\'Priimek)''',
'''Alias-Name''':
'''Psevdonim''',
'''Password''':
'''Geslo''',
'''Password repeat''':
'''Geslo (ponovno)''',
'''(Only when changing passwords)''':
'''(samo ob spremembi gesla)''',
'''Email''':
'''E-poštni naslov''',
'''User CSS URL''':
'''URL uporabnikovega CSS''',
'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
'''(prazno polje izklopi uporabnikov CSS)''',
'''Editor size''':
'''Velikost področja za urejanje''',
'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
space between words. Group page name is not allowed.''':
'''Neveljavno uporabniško ime {{{\'%s\'}}}.
Ime lahko vsebuje poljuben alfanumeričen znak iz nabora Unicode,
z neobveznim enim presledkom med besedami.Imena skupin (...Group) niso dovoljena.''',
'''You are not allowed to do %s on this page.''':
'''Ni vam dovoljena uporaba ukaza %s na tej strani.''',
'''Login''':
'''Prijava''',
''' %s and try again.''':
''' %s in poskusite ponovno.''',
'''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
'''%(hits)d zadetkov od približno %(pages)d preiskanih strani.''',
'''%.2f seconds''':
'''%.2f sekund''',
'''match''':
'''zadetek''',
'''matches''':
'''zadetkov''',
'''Login Name: %s

Login Password: %s

Login URL: %s/?action=userform&uid=%s
''':
'''Uporabniško ime: %s

Uporabniško geslo: %s

Uporabniški URL: %s/?action=userform&uid=%s
''',
'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.

If you lost your password, please use the data below and just enter the
password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
for that).

After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
''':
'''Zahtevano je bilo, da se podatki o uporabniškem imenu (računu) pošljejo
na vaš poštni naslov.

Če ste izgubili svoje geslo, lahko uporabite priloženi niz znakov in ga
vnesete TOČNO TAKO, KOT JE PRIKAZAN v polje za geslo ob prijavi
(uporabite ukaze za kopiranje z zaslona - cut/paste).

Po uspešni prijavi je geslo pametno spremeniti.
''',
'''[%(sitename)s] Your wiki account data''':
'''[%(sitename)s] Podatki o vašem viki uporabniškem imenu (računu)''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.
Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
'''Ta viki ni nastavljen za komunikacijo prek e-pošte.
Poskusite se obrniti na upravitelja tega vikija, ta lahko vklopi e-pošto, če to želi.''',
'''Please provide a valid email address!''':
'''Prosimo vpišite veljaven e-poštni naslov!''',
'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
'''Nobeno uporabniško ime se ne ujema z e-poštnim naslovom \'%(email)s\'!''',
'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
'''Uporabite UserPreferences za spremembo nastavitev ali za izdelavo novega uporabniškega imena.''',
'''Empty user name. Please enter a user name.''':
'''Uporabniško ime je prazno, prosimo vpišite ga.''',
'''This user name already belongs to somebody else.''':
'''To uporabniško ime že obstaja.''',
'''Passwords don\'t match!''':
'''Geslo se ne ujema!''',
'''Please specify a password!''':
'''Prosimo vpišite geslo!''',
'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
'''Prosimo vpišite vaš e-poštni naslov. Izgubljene podatke za prijavo lahko po potrebi prejmete naknadno na ta naslov.''',
'''This email already belongs to somebody else.''':
'''Ta e-poštni naslov si že lasti nekdo drug.''',
'''User account created! You can use this account to login now...''':
'''Uporabniško ime je narejeno, sedaj se lahko prijavite...''',
'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
'''Teme (izgleda) \'%(theme_name)s\' ni možno naložiti!''',
'''User preferences saved!''':
'''Uporabniške nastavitve so shranjene!''',
'''Default''':
'''Standardna nastavitev''',
'''<Browser setting>''':
'''<Nastavitve bralnika>''',
'''the one preferred''':
'''izbranega kot prednostnega''',
'''free choice''':
'''svobodna izbira''',
'''Save''':
'''Shrani''',
'''Preferred theme''':
'''Najljubša tema (izgled)''',
'''Editor Preference''':
'''Najljubši urejevalnik''',
'''Editor shown on UI''':
'''Urejevalnik, prikazan na uporabniškem vmesniku''',
'''Time zone''':
'''Časovna cona''',
'''Your time is''':
'''Lokalni čas je''',
'''Server time is''':
'''Čas na strežniku je''',
'''Date format''':
'''Oblika datuma''',
'''Preferred language''':
'''Najljubši jezik''',
'''General options''':
'''Allgemeine Optionen''',
'''Quick links''':
'''Hitre povezave''',
'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
'''Brez veljavnega e-poštnega naslova ta seznam ne deluje!''',
'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
'''Naročen na viki strani (en regularni izraz na vrstico)''',
'''Create Profile''':
'''Tvori profil''',
'''Mail me my account data''':
'''Sporoči podatke o mojem uporabniškem imenu na moj e-poštni naslov''',
'''Action''':
'''Akcija''',
'''No older revisions available!''':
'''Ta stran nima starejših različic!''',
'''Diff for "%s"''':
'''Razlike od "%s"''',
'''Differences between revisions %d and %d''':
'''Razlike med različicama %d in %d''',
'''(spanning %d versions)''':
'''(prek %d različic)''',
'''No differences found!''':
'''Ni razlik!''',
'''The page was saved %(count)d times, though!''':
'''Stran je že bila %(count)d-krat shranjena!''',
'''(ignoring whitespace)''':
'''(neupoštevaje presledke)''',
'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
'''Neupoštevaje razlike v številu presledkov''',
'''General Information''':
'''Splošne informacije''',
'''Page size: %d''':
'''Velikost strani: %d''',
'''SHA digest of this page\'s content is:''':
'''Signatura vsebine strani po SHA:''',
'''The following users subscribed to this page:''':
'''Naslednji uporabniki so prijavljeni na to stran:''',
'''This page links to the following pages:''':
'''Ta stran vsebuje povezave na naslednje strani:''',
'''Date''':
'''Datum''',
'''Size''':
'''Velikost''',
'''Diff''':
'''Razlike''',
'''Editor''':
'''Avtor/urednik''',
'''Comment''':
'''Opomba''',
'''view''':
'''prikaz''',
'''raw''':
'''izvorno''',
'''print''':
'''tiskaj''',
'''revert''':
'''prejšnje stanje''',
'''Revert to revision %(rev)d.''':
'''Povrnjeno v stanje rayličice %(rev)d.''',
'''edit''':
'''spremeni''',
'''get''':
'''naloži''',
'''del''':
'''briši''',
'''N/A''':
'''-''',
'''Revision History''':
'''Pregled različic''',
'''No log entries found.''':
'''Ni takih dnevniških zapiskov.''',
'''Info for "%s"''':
'''Info za "%s"''',
'''Show "%(title)s"''':
'''Prikaži "%(title)s"''',
'''General Page Infos''':
'''Splošne informacije o strani''',
'''Show chart "%(title)s"''':
'''Prikaži diagram "%(title)s"''',
'''Page hits and edits''':
'''Ogledi in spremembe strani''',
'''You are not allowed to revert this page!''':
'''Te strani vam ni dovoljeno povrniti v prejšnje stanje!''',
'''You must login to add a quicklink.''':
'''Za dodajanje hitre povezave se je treba najprej prijaviti.''',
'''Your quicklink to this page has been removed.''':
'''Vaša hitra povezava na to stran je bila odstranjena.''',
'''A quicklink to this page has been added for you.''':
'''Hitra povezava na to stran je bila avtomatsko dodana.''',
'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
'''Ni se mogoče prijaviti na stran, do katere vam ni dovoljen dostop.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
'''Ta viki nima vklopljenega vmesnika do e-pošte.''',
'''You must log in to use subscribtions.''':
'''Za naročilo obvestil se je treba najprej prijaviti.''',
'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
'''Vpišite svoj e-poštni naslov v uporabniške nastavitvene strani, če se želite naročiti na obvestila.''',
'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
'''Naročilo na obvestila s te strani je bilo umaknjeno.''',
'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
'''Naročila z regularnim izrazom ni mogoče izbrisati na tem mestu.''',
'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
'''Regularni izraz za naročilo obvestil je mogoče spreminjati le z uporabniške nastavitvene strani.''',
'''You have been subscribed to this page.''':
'''Naročilo na obvestila o spremembah te strani je sprejeto.''',
'''Charts are not available!''':
'''Diagrami niso na voljo!''',
'''You need to provide a chart type!''':
'''Treba je navesti tip diagramov!''',
'''Bad chart type "%s"!''':
'''Neznan tip diagramov "%s"!''',
'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
'''Manjka obvezen atribut "%(attrname)s"''',
'''Submitted form data:''':
'''Podatki s poslanega formularja:''',
'''Search Titles''':
'''Iskanje po naslovih''',
'''Display context of search results''':
'''Prikaži kontekst rezultatov iskanja''',
'''Case-sensitive searching''':
'''Loči med velikimi in malimi črkami pri iskanju''',
'''Search Text''':
'''Iskanje po polnem besedilu''',
'''Go To Page''':
'''Pojdi na stran''',
'''Include system pages''':
'''Vključno s sistemskimi stranmi''',
'''Exclude system pages''':
'''Brez sistemskih strani''',
'''Plain title index''':
'''Kazalo naslovov v obliki navadnega besedila''',
'''XML title index''':
'''Kazalo naslovov v obliki XML''',
'''Python Version''':
'''Različica Python''',
'''MoinMoin Version''':
'''Različica MoinMoin''',
'''Release %s [Revision %s]''':
'''Različica %s [revizija %s]''',
'''4Suite Version''':
'''Različica 4Suite''',
'''Number of pages''':
'''Število strani''',
'''Number of system pages''':
'''Število sistemskih strani''',
'''Accumulated page sizes''':
'''Skupna velikost strani''',
'''Entries in edit log''':
'''Vpisov v dnevniku''',
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
'''%(logcount)s (%(logsize)s B)''',
'''NONE''':
'''-''',
'''Global extension macros''':
'''Globalnih razširitvenih makrojev''',
'''Local extension macros''':
'''Lokalnih razširitvenih makrojev''',
'''Global extension actions''':
'''Globalnih razširitvenih akcij''',
'''Local extension actions''':
'''Lokalnih razširitvenih akcij''',
'''Global parsers''':
'''Globalnih sintaktičnih analizatorjev (parserjev)''',
'''Local extension parsers''':
'''Lokalnih sintaktičnih analizatorjev (parserjev)''',
'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
'''Nameščenih procesorjev (zastarelo -- uporabite raje parserje)''',
'''Disabled''':
'''Izklopljeno''',
'''Enabled''':
'''Vklopljeno''',
'''Lupy search''':
'''iskanje Lupy''',
'''Active threads''':
'''Aktivne niti''',
'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
'''Uporabite selektivnejše iskalno geslo namesto {{{"%s"}}}''',
'''ERROR in regex \'%s\'''':
'''NAPAKA v regularnem izrazu \'%s\'''',
'''Bad timestamp \'%s\'''':
'''Napačen čas v zaznamku \'%s\'''',
'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
'''Atributu "%(token)s" mora slediti "="''',
'''Expected a value for key "%(token)s"''':
'''Atribut "%(token)s" mora imeti navedeno vrednost''',
'''Wiki Markup''':
'''označevanje Wiki''',
'''Print View''':
'''izgled za tiskanje''',
'''[%d attachments]''':
'''[%d priponk]''',
'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
'''Tej strani je pripetih <a href="%(link)s">%(count)s priponk</a>.''',
'''Filename of attachment not specified!''':
'''Ime datoteke s priponko mora biti navedeno!''',
'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
'''Priponka \'%(filename)s\' ne obstaja!''',
'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
as shown below in the list of files. 
Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
since this is subject to change and can break easily.''':
'''Za sklic na priponko uporabite obliko \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
kot je prikazano spodaj v seznamu datotek. 
\'\'\'NE UPORABLJAJTE\'\'\' URL-ja povezave ob {{{[get]}}}, 
oblika tega URL-ja se namreč lahko kadarkoli spremeni in povezava bo tako prekinjena.''',
'''unzip''':
'''razpakiraj zip''',
'''install''':
'''namesti''',
'''No attachments stored for %(pagename)s''':
'''Na stran %(pagename)s ni pripetih priponk.''',
'''Edit drawing''':
'''Spremeni risbo''',
'''Attached Files''':
'''Pripete datoteke''',
'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
'''Tej strani ni dovoljeno dodati priponk!''',
'''New Attachment''':
'''Nova priponka''',
'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
conflict, you have to rename the file that you want to upload.
Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
'''Naložitev datoteke na strežnik nikoli ne prekrije obstoječe datoteke.
Če priponka s takim imenom že obstaja, je treba preimenovati datoteko,
ki jo želite naložiti na strežnik.
Če je polje za preimenovanje prazno, se uporabi nespremenjeno ime datoteke.''',
'''File to upload''':
'''Ime datoteke, ki jo nalagate''',
'''Rename to''':
'''Preimenovati v''',
'''Upload''':
'''Naloži na strežnik''',
'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
'''Ta viki ne dovoljuje priponk!''',
'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
'''Na to stran ni dovoljeno shraniti risb.''',
'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
'''Prazna vsebina. Odstranite ne-ASCII znake z imena datoteke in poskusite ponovno.''',
'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
'''Ni dovoljeno odstraniti priponk s te strani.''',
'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
'''Dostop do priponk na tej strani ni dovoljen.''',
'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
'''Razpakiranje zip priponk na tej strani ni dovoljeno.''',
'''You are not allowed to install files.''':
'''Za namestitev datotek nimate pooblastil.''',
'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
'''Ogled priponk na tej strani ni dovoljen.''',
'''Unsupported upload action: %s''':
'''Nepoznan način nalaganja na strežnik: %s''',
'''Attachments for "%(pagename)s"''':
'''Priponke na strani "%(pagename)s"''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
'''Priponka \'%(target)s\' (ime \'%(filename)s\') že obstaja na strežniku.''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
'''Priponka \'%(target)s\' shranjena (ime \'%(filename)s\', %(bytes)d znakov).''',
'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
'''Priponka \'%(filename)s\' izbrisana.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
'''Priponka \'%(filename)s\' nameščena.''',
'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
'''Namestitev datoteke \'%(filename)s\' ni uspela.''',
'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
'''Datoteka %s ne vsebuje MoinMoin paketa.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
'''ZIP priponke \'%(filename)s\' ni bilo mogoče razpakirati, ker bi bile nastale datoteke prevelike (zmanjka %(space)d kB prostora).''',
'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
'''ZIP priponke \'%(filename)s\' ni bilo mogoče razpakirati, ker bi nastalo preveč datotek (preseženo za %(count)d datotek).''',
'''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
'''ZIP datoteka \'%(filename)s\' razpakirana.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''':
'''ZIP priponke \'%(filename)s\' ni bilo mogoče razpakirati zaradi enega od razlogov: datoteke prevelike, vsebuje le .zip datoteke, ime že obstaja ali vsebuje datoteke v podimenikih.''',
'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
'''Datoteka %(target)s ni ZIP arhiv.''',
'''Attachment \'%(filename)s\'''':
'''Priponka \'%(filename)s\'''',
'''Package script:''':
'''Skript paketa:''',
'''File Name''':
'''Ime datoteke''',
'''Modified''':
'''Zadnja sprememba''',
'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
'''Neznan tip priponke, zato je ni mogoče neposredno vključiti v stran.''',
'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
'''[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s strani %(pagename)s''',
'''You are not allowed to delete this page.''':
'''Te strani ne smete izbrisati.''',
'''This page is already deleted or was never created!''':
'''Ta stran je že zbrisana ali pa ni nikoli obstajala!''',
'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
'''Za brisanje strani uporabite interaktivni uporabniški vmesnik!''',
'''Really delete this page?''':
'''Zares zbrisati to stran?''',
'''Delete''':
'''Brisanje''',
'''Optional reason for the deletion''':
'''Razlog za brisanje (neobvezno)''',
'''No pages like "%s"!''':
'''Nobena stran ni podobna "%s"!''',
'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
'''Natanko ena stran je podobna "%s", preusmerjanje tja ...''',
'''Pages like "%s"''':
'''Strani, ki so bodobne "%s"''',
'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
'''%(matchcount)d %(matches)s za "%(title)s"''',
'''Local Site Map for "%s"''':
'''Zemljevid predstavitve "%s"''',
'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
'''Na tem vikiju ni dovoljeno preimenovanje strani!''',
'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
'''Za preimenovanje strani uporabite interaktivni uporabniški vmesnik!''',
'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
'''Preimenovanje strani ni uspelo, napaka datotečnega sistema: %s.''',
'''Rename Page''':
'''Preimenovanje strani''',
'''New name''':
'''Novo ime''',
'''Optional reason for the renaming''':
'''Razlog za preimenovanje (neobvezno)''',
'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'

Try a different name.''':
'''\'\'\'Es gibt bereits eine Seite mit dem Namen {{{\'%s\'}}}.\'\'\'
Versuchen Sie es mit einem anderen Namen.''',
'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
'''(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)''',
'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
'''Die nachfolgenden %(badwords)d Worte konnten nicht im Wörterbuch mit %(totalwords)d Worten%(localwords)s gefunden werden und sind im Text hervorgehoben:''',
'''Add checked words to dictionary''':
'''Markierte Wörter zum Wörterbuch hinzufügen''',
'''No spelling errors found!''':
'''Keine Rechtschreibfehler gefunden!''',
'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
'''Sie dürfen keine Seite auf Rechtschreibung prüfen, die Sie nicht lesen können.''',
'''Title Search: "%s"''':
'''Titelsuche: "%s"''',
'''Full Text Search: "%s"''':
'''Volltextsuche: "%s"''',
'''Full Link List for "%s"''':
'''Liste aller Seitenverweise für "%s"''',
'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
'''Kann keine neue Seite ohne Seitennamen anlegen - bitte geben Sie einen Seitennamen an.''',
'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
'''Neuen Dateianhang "%(filename)s" hochladen''',
'''Create new drawing "%(filename)s"''':
'''Neue Zeichnung "%(filename)s" anlegen''',
'''Edit drawing %(filename)s''':
'''Zeichnung %(filename)s bearbeiten''',
'''Invalid include arguments "%s"!''':
'''Ungültige "Include"-Argumente: "%s"!''',
'''Nothing found for "%s"!''':
'''Textmarkierung "%s" nicht gefunden!''',
'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
'''Nicht bekanntes Navigationsschema \'%(scheme)s\'!''',
'''No parent page found!''':
'''Diese Seite ist keine Unterseite!''',
'''Wiki''':
'''Wiki''',
'''Slideshow''':
'''Diaschau''',
'''Start''':
'''Start''',
'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
'''Seite %(pos)d von %(size)d''',
'''No orphaned pages in this wiki.''':
'''Es existieren keine verwaisten Seiten in diesem Wiki.''',
'''No quotes on %(pagename)s.''':
'''Keine Zitate auf Seite %(pagename)s gefunden.''',
'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
'''Dateianhang \'%(filename)s\' wurde angelegt.''',
'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
'''Zeichnung \'%(filename)s\' wurde gesichert.''',
'''%(mins)dm ago''':
'''vor %(mins)dm''',
'''(no bookmark set)''':
'''(kein Lesezeichen gesetzt)''',
'''(currently set to %s)''':
'''(derzeit %s)''',
'''Delete Bookmark''':
'''Lesezeichen löschen''',
'''Set bookmark''':
'''Lesezeichen setzen''',
'''set bookmark''':
'''Lesezeichen setzen''',
'''[Bookmark reached]''':
'''[Lesezeichen erreicht]''',
'''Markup''':
'''Notation''',
'''Display''':
'''Anzeige''',
'''Filename''':
'''Dateiname''',
'''Download XML export of this wiki''':
'''XML-Export des Wiki-Inhalts herunter laden''',
'''No wanted pages in this wiki.''':
'''Es existieren keine gewünschten Seiten in diesem Wiki.''',
'''Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils.''':
'''Anzeigen von reStructured Text ist nicht möglich, bitte installieren Sie docutils.''',
'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
'''**Maximale Anzahl erlaubter Includes überschritten**''',
'''**Could not find the referenced page: %s**''':
'''**Konnte die referenzierte Seite nicht finden: %s**''',
'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
'''Erwartete "%(wanted)s" nach "%(key)s", bekam "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
'''Erwartete eine Ganzzahl "%(key)s" vor "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Erwartete eine Ganzzahl "%(arg)s" nach "%(key)s"''',
'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Erwartete einen Farbwert "%(arg)s" nach "%(key)s"''',
'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
'''XSLT-Option ist abgeschaltet, siehe HelpOnConfiguration.''',
'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
'''Die Verarbeitung von XSLT-Stylesheets ist nicht verfügbar, bitte 4suite 1.x installieren.''',
'''%(errortype)s processing error''':
'''Verarbeitungsfehler vom Typ "%(errortype)s"''',
'''Views/day''':
'''Lesezugriffe/Tag''',
'''Edits/day''':
'''Schreibzugriffe/Tag''',
'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
'''%(chart_title)s für %(filterpage)s''',
'''green=view
red=edit''':
'''grün=Anzeigen
rot=Änderungen''',
'''date''':
'''Datum''',
'''# of hits''':
'''Anzahl der Zugriffe''',
'''Page Size Distribution''':
'''Verteilung der Seitengrößen''',
'''page size upper bound [bytes]''':
'''Obere Grenze der Seitengröße [bytes]''',
'''# of pages of this size''':
'''Anzahl der Seiten in dieser Größenklasse''',
'''User agent''':
'''Browsertyp''',
'''Others''':
'''Sonstige''',
'''Distribution of User-Agent Types''':
'''Verteilung der Zugriffe auf Browsertypen''',
'''Unsubscribe''':
'''Nicht abonnieren''',
'''Home''':
'''Heim''',
'''[RSS]''':
'''[RSS]''',
'''[DELETED]''':
'''[GELÖSCHT]''',
'''[UPDATED]''':
'''[AKTUALISIERT]''',
'''[NEW]''':
'''[NEU]''',
'''[DIFF]''':
'''[DIFF]''',
'''[BOTTOM]''':
'''[FUSS]''',
'''[TOP]''':
'''[KOPF]''',
'''Click to do a full-text search for this title''':
'''Hier klicken für eine Liste der Seiten, die auf diese verweisen''',
'''Logout''':
'''Abmelden''',
'''Clear message''':
'''Nachricht löschen''',
'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
'''zuletzt geändert am %(time)s durch %(editor)s''',
'''last modified %(time)s''':
'''zuletzt geändert %(time)s''',
'''Search:''':
'''Suchen:''',
'''Text''':
'''Text''',
'''Titles''':
'''Titel''',
'''Search''':
'''Suche''',
'''More Actions:''':
'''Weitere Aktionen:''',
'''------------''':
'''------------''',
'''Raw Text''':
'''Rohform''',
'''Delete Cache''':
'''Cache löschen''',
'''Delete Page''':
'''Seite löschen''',
'''Like Pages''':
'''Ähnliche Seiten''',
'''Local Site Map''':
'''ÜbersichtsKarte''',
'''Do''':
'''Los!''',
'''Edit (Text)''':
'''Editieren (Text)''',
'''Edit (GUI)''':
'''Editieren (GUI)''',
'''Immutable Page''':
'''Geschützte Seite''',
'''Remove Link''':
'''Verweis entfernen''',
'''Add Link''':
'''Verweis hinzufügen''',
'''Attachments''':
'''Dateianhänge''',
'''Show %s days.''':
'''%s Tage anzeigen.''',
'''EditText''':
'''Editieren''',
'''Immutable page''':
'''Geschützte Seite''',
'''Or try one of these actions:''':
'''Oder benutze eine dieser Aktionen:''',
'''Page''':
'''Seite''',
'''User''':
'''Benutzer''',
'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
'''Kann die Seite nicht speichern, weil der Inhalt "%(content)s" in diesem Wiki nicht erlaubt ist.''',
'''Line''':
'''Zeile''',
'''Deletions are marked like this.''':
'''Gelöschter Text ist auf diese Art markiert.''',
'''Additions are marked like this.''':
'''Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.''',
'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
'''Verbindung zum Mailserver \'%(server)s\' gestört: %(reason)s''',
'''Mail not sent''':
'''E-Mail wurde nicht versandt''',
'''Mail sent OK''':
'''E-Mail wurde erfolgreich versandt''',
'''FrontPage''':
'''StartSeite''',
'''RecentChanges''':
'''AktuelleÄnderungen''',
'''TitleIndex''':
'''TitelIndex''',
'''WordIndex''':
'''WortIndex''',
'''FindPage''':
'''SeiteFinden''',
'''SiteNavigation''':
'''WegWeiser''',
'''HelpContents''':
'''HilfeInhalt''',
'''HelpOnFormatting''':
'''HilfeZumFormatieren''',
'''UserPreferences''':
'''BenutzerEinstellungen''',
'''WikiLicense''':
'''WikiLizenz''',
'''MissingPage''':
'''FehlendeSeite''',
'''MissingHomePage''':
'''FehlendePersönlicheSeite''',
'''Mon''':
'''Mo''',
'''Tue''':
'''Di''',
'''Wed''':
'''Mi''',
'''Thu''':
'''Do''',
'''Fri''':
'''Fr''',
'''Sat''':
'''Sa''',
'''Sun''':
'''So''',
'''AttachFile''':
'''DateiAnhänge''',
'''DeletePage''':
'''SeiteLöschen''',
'''LikePages''':
'''ÄhnlicheSeiten''',
'''LocalSiteMap''':
'''ÜbersichtsKarte''',
'''RenamePage''':
'''SeiteUmbenennen''',
'''SpellCheck''':
'''RechtSchreibung''',
}