view MoinMoin/i18n/da.py @ 246:986d9a75dded

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-249
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Sun, 27 Nov 2005 13:38:38 +0000
parents b14226034a35
children aca556896e2e
line wrap: on
line source

# -*- coding: utf-8 -*-
# Text translations for Dansk (da).
# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit da.po instead!
meta = {
 'language': """Dansk""",
 'elanguage': """Danish""",
 'maintainer': """Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>""",
 'encoding': 'utf-8',
 'direction': 'ltr',
 'wikimarkup': True,
}
text = {
'''The backed up content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
'''Det tidligere indhold af denne side er forældet og vil ikke blive inkluderet i søgeresultater!''',
'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
'''Version %(rev)d per %(date)s''',
'''Redirected from page "%(page)s"''':
'''Omdirigeret fra siden "%(page)s"''',
'''This page redirects to page "%(page)s"''':
'''Denne side omdirigerer til "%(page)s"''',
'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
To use this form on other pages, insert a
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
macro call.-~
''':
'''~-Hvis du indsender denne formular vil de angivne værdier blive vist.
Indsæt makroen [[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
for at bruge denne formular på andre sider.-~
''',
'''Create New Page''':
'''Opret ny side''',
'''You are not allowed to view this page.''':
'''Du har ikke lov til at se denne side.''',
'''DeleteCache''':
'''SletCache''',
'''(cached %s)''':
'''(husket %s)''',
'''You are not allowed to edit this page.''':
'''Du har ikke lov til at redigere denne side.''',
'''Page is immutable!''':
'''Siden kan ikke redigeres!''',
'''Cannot edit old revisions!''':
'''Kan ikke redigere gamle udgaver!''',
'''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
'''Låsen du holdt udløb. Vær forberedt på redigeringskonflikter!''',
'''Page name is too long, try shorter name.''':
'''Sidenavn er for langt, prøv et kortere navn.''',
'''Edit "%(pagename)s"''':
'''Redigér "%(pagename)s"''',
'''Preview of "%(pagename)s"''':
'''Smugkig på "%(pagename)s"''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
'''Din redigeringslås på %(lock_page)s er udløbet!''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
'''Din redigeringslås på %(lock_page)s udløber om # minutter.''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
'''Din redigeringslås på %(lock_page)s udløber om # sekunder.''',
'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
'''Nogen slettede denne side mens du redigerede den!''',
'''Someone else changed this page while you were editing!''':
'''Nogen ændrede denne side mens du redigerede den!''',
'''Someone else saved this page while you were editing!
Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
'''Nogen gemte denne side mens du redigerede den!
Gennemgå venligst siden og gem derefter. Gem ikke denne side som den er!
Kig på ændringerne pr. %(difflink)s for at se hvad der er blevet ændret.''',
'''[Content of new page loaded from %s]''':
'''[Indhold af ny side indlæst fra %s]''',
'''[Template %s not found]''':
'''[Skabelon %s ikke fundet]''',
'''[You may not read %s]''':
'''[Du har ikke lov til at læse %s]''',
'''Describe %s here.''':
'''Beskriv %s her.''',
'''Check Spelling''':
'''Stavekontrol''',
'''Save Changes''':
'''Gem ændringer''',
'''Cancel''':
'''Annullér''',
'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
'''Ved at trykke \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' underlægger du dine ændringer %(license_link)s.
Hvis du ikke ønsker dette,·så tryk·\'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\'·for·at annullere dine ændringer.''',
'''Preview''':
'''Smugkig''',
'''GUI Mode''':
'''Grafisk redigering''',
'''Your changes are not saved!''':
'''Dine ændringer er ikke gemt!''',
'''Comment:''':
'''Kommentar:''',
'''<No addition>''':
'''<Ingen tilføjelser>''',
'''Add to: %(category)s''':
'''Tilføj: %(category)s''',
'''Trivial change''':
'''Simpel ændring''',
'''Remove trailing whitespace from each line''':
'''Fjern mellemrum sidst i hver linje''',
''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
 Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
 Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.

(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
''':
''' Fremhævelser:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kursiv\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'fed\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'fed kursiv\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'blandet \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'fed\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] og kursiv\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] vandret streg.
 Overskrifter:: [[Verbatim(=)]] Titel 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Titel 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Titel 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Titel 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Titel 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lister:: mellemrum og enten * asterisker; 1., a., A., i., I. nummererede emner; 1.#n begynd nummerering ved n; mellemrum alene giver indryk.
 Links:: [[Verbatim(SammenSatteOrd)]]; [[Verbatim(["lodrette klammer og dobbelte citationstegn"])]]; url; [url]; [url beskrivende navn].
 Tabeller:: || celletekst |||| celletekst over to kolonner ||;  efterfølgende mellemrum er ikke tiladt efter tabeller eller titler.

(!) For yderligere hjælp, se HjælpTilRedigering eller SyntaksReference.
''',
'''Edit was cancelled.''':
'''Redigeringen blev afbrudt.''',
'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
'''Tak for dine rettelser - de er værdsat.''',
'''Page "%s" was successfully deleted!''':
'''Siden "%s" blev korrekt slettet.''',
'''Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.

The following page has been changed by %(editor)s:
%(pagelink)s

''':
'''Hej Wiki-bruger!

Du abonnerer på rettelser til en wiki-side eller wiki-kategori på "%(sitename)s".

Følgende side er ændret af %(editor)s:
%(pagelink)s

''',
'''The comment on the change is:
%(comment)s

''':
'''Redigeringskommentar:
%(comment)s

''',
'''New page:
''':
'''Ny side:
''',
'''No differences found!
''':
'''Ingen forskelle fundet!
''',
'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
'''[%(sitename)s] %(trivial)sopdatering af "%(pagename)s" af %(username)s''',
'''Trivial ''':
'''simpel ''',
'''Status of sending notification mails:''':
'''Status for udsending af orienterings-emails:''',
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
'''[%(lang)s]·%(recipients)s:·%(status)s''',
'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
'''## sikkerhedskopi af siden "%(pagename)s" indsendt %(date)s''',
'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
'''Side kunne ikke låses. Uventet fejl (fejlnummer=%d).''',
'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
'''Side kunne ikke låses. Mangler filen \'current\'?''',
'''You are not allowed to edit this page!''':
'''Du har ikke lov til at redigere denne side!''',
'''You cannot save empty pages.''':
'''Du kan ikke gemme tomme sider.''',
'''You already saved this page!''':
'''Du har allerede gemt denne side!''',
'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.

Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
Now re-add your changes to the current page contents.

\'\'Do not just replace
the content editbox with your version of the page, because that would
delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
''':
'''Desværre, en anden har gemt rettelser til siden mens du har redigeret den.

Gør venligst følgende: Brug "tilbage"-knappen på din browser, og kopiér dine rettelser derfra. Vælg derefter RedigérTekst igen, og tilføj dine rettelser til den nuværende tekst.

\'\'Overskriv ikke blot den nuværende tekst med din version. Det vil slette den anden persons rettelser, og det er meget ubehøvlet!\'\'
''',
'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
'''En sikkerhedskopi af dine rettelser er [%(backup_url)s her].''',
'''You did not change the page content, not saved!''':
'''Du ændrede ikke på sidens indhold, så den er ikke gemt!''',
'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
'''Du kan ikke ændre adgangsrettigheder (ACL) på denne side da du ikke har administratoradgang til den!''',
'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
'''Låsen for %(owner)s udløb for %(mins_ago)d minut(ter) siden. Du er nu blevet tildelt låsen til denne side.''',
'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
'''Andre brugere vil blive \'\'udelukket\'\' fra at redigere denne side indtil %(bumptime)s.''',
'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
'''Andre brugere vil blive \'\'advaret\'\' indtil %(bumptime)s om at du redigerer denne side.''',
'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
'''Brug Smugkig-knappen til at udvide låseperioden.''',
'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
'''Denne side er i øjeblikket \'\'låst\'\' for redigering af %(owner)s indtil %(timestamp)s, dvs. i %(mins_valid)d minut(ter).''',
'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
To leave the editor, press the Cancel button.''':
'''Denne side blev åbnet for redigering eller forhåndsvist %(timestamp)s af %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'Du bør \'\'undgå at redigere\'\' denne side ihvertfald %(mins_valid)d minut(ter) endnu,
for at undgå redigeringskonflikter.\'\'\'[[BR]]
Tryk Annullér for at afbryde redigeringen.''',
'''<unknown>''':
'''<ukendt>''',
'''Diffs''':
'''forskelle''',
'''Info''':
'''Info''',
'''Edit''':
'''Redigér''',
'''UnSubscribe''':
'''Afmeld abonnement''',
'''Subscribe''':
'''Abonnér''',
'''Raw''':
'''Rå''',
'''XML''':
'''XML''',
'''Print''':
'''Udskrift''',
'''View''':
'''Vis''',
'''Up''':
'''Op''',
'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
'''Publicér min email (ikke min wiki-hjemmeside) i forfatter-info''',
'''Open editor on double click''':
'''Åbn redigeringsvindue ved dobbeltklik''',
'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
'''Skift til senest besøgte side fremfor startsiden''',
'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
'''Vis spørgsmålstegn ved ikke-eksisterende sider''',
'''Show page trail''':
'''Vis senest besøgte sider''',
'''Show icon toolbar''':
'''Vis knap-panel''',
'''Show top/bottom links in headings''':
'''Vis lænker til top/bund i overskrifter''',
'''Show fancy diffs''':
'''Vis detaljerede forskelle''',
'''Add spaces to displayed wiki names''':
'''Tilføj mellemrum i viste wiki-navne''',
'''Remember login information''':
'''Husk adgangsinformationer''',
'''Subscribe to trivial changes''':
'''Abonnér på simple rettelser''',
'''Disable this account forever''':
'''Luk denne brugerprofil permanent''',
'''Name''':
'''Navn''',
'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
'''(Brug Fornavn\'\'\'\'\'\'Efternavn)''',
'''Alias-Name''':
'''Kælenavn''',
'''Password''':
'''Adgangskode''',
'''Password repeat''':
'''Adgangskode gentaget''',
'''(Only when changing passwords)''':
'''(Kun ved ændring af adgangskode)''',
'''Email''':
'''Email-adresse''',
'''User CSS URL''':
'''Personlig CSS URL''',
'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
'''(Efterlad blankt for at deaktivere bruger-CSS)''',
'''Editor size''':
'''Redigeringsvinduestørrelse''',
'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
space between words. Group page name is not allowed.''':
'''Forkert brugernavn {{{\'%s\'}}}.
Navn må kun indeholde Unicode alfanumeriske tegn, evt. med eet
mellemrum mellem ordene. Navne på gruppesider er ikke tilladt.''',
'''You are not allowed to do %s on this page.''':
'''Du har ikke lov til at %s på denne side.''',
'''Login''':
'''Log ind''',
''' %s and try again.''':
''' %s og prøv igen.''',
'''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
'''%(hits)d resultater ud af cirka %(pages)d sider.''',
'''%.2f seconds''':
'''%.2f sekunder''',
'''match''':
'''resultat''',
'''matches''':
'''resultater''',
'''Login Name: %s

Login Password: %s

Login URL: %s/?action=userform&uid=%s
''':
'''Brugernavn: %s

Adgangskode: %s

Adgangs-URL: %s/?action=userform&uid=%s
''',
'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.

If you lost your password, please use the data below and just enter the
password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
for that).

After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
''':
'''Nogen har bedt om at dine adgangsdata bliver tilsendt denne email-adresse.

Hvis du har mistet din adgangskode, kan du bruge informationerne nedenfor og blot angive
adgangskoden PRÆCIST SOM VIST i wiki\'ens adgangskode-formularfelt.

Når du er korrekt logget ind, er det naturligvis en god idé at ændre adgangskoden.
''',
'''[%(sitename)s] Your wiki account data''':
'''[%(sitename)s] Dine wiki brugerprofil-oplysninger''',
'''Cookie deleted. You are now logged out.''':
'''Infokage slettet. Du er nu logget ud.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.
Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
'''Denne wiki har ikke aktiveret email-håndtering.
Kontakt ejeren af wiki\'en, som kan aktivere email.''',
'''Please provide a valid email address!''':
'''Angiv venligst en korrekt email-adresse!''',
'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
'''Ingen brugerprofil blev fundet med den angivne email-adresse \'%(email)s\'!''',
'''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
'''Ukendt brugernavn: [[["%s"}}}. Angiv venligst brugernavn og adgangskode.''',
'''Missing password. Please enter user name and password.''':
'''Manglende adgangskode. Angiv venligst brugernavn og adgangskode.''',
'''Account "%s" is disabled.''':
'''Brugerprofil "%s" er deaktiveret.''',
'''Sorry, wrong password.''':
'''Desværre, forkert adgangskode.''',
'''Bad relogin URL.''':
'''Forkert adgangs-URL.''',
'''Unknown user.''':
'''Ukendt bruger.''',
'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
'''Brug BrugerProfil til at ændre dinne indstillinger eller oprette en brugerprofil.''',
'''Empty user name. Please enter a user name.''':
'''Blankt brugernavn. Angiv venligst et brugernavn.''',
'''This user name already belongs to somebody else.''':
'''Dette brugernavn tilhører allerede en anden.''',
'''Passwords don\'t match!''':
'''Adgangskoderne er ikke ens!''',
'''Please specify a password!''':
'''Angiv venligst en adgangskode!''',
'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
'''Oplys venligst din email-adresse. Hvis du mister dine adgangsoplysninger, kan du få dem tilsendt pr. email.''',
'''This email already belongs to somebody else.''':
'''Denne email-adresse tilhører allerede en anden.''',
'''User account created!''':
'''Brugerprofil oprettet!''',
'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
'''Temaet \'%(theme_name)s\' kunne ikke indlæses!''',
'''User preferences saved!''':
'''Brugerprofil gemt!''',
'''Default''':
'''Standard''',
'''<Browser setting>''':
'''<Browser opsætning>''',
'''the one preferred''':
'''den foretrukne''',
'''free choice''':
'''frit valg''',
'''Save''':
'''Gem''',
'''Logout''':
'''Log ud''',
'''Preferred theme''':
'''Ønsket tema''',
'''Editor Preference''':
'''Foretrukne redigeringsprogram''',
'''Editor shown on UI''':
'''Redigeringsprogram vist på brugerfladen''',
'''Time zone''':
'''Tidszone''',
'''Your time is''':
'''Din tid er''',
'''Server time is''':
'''Serverens tid er''',
'''Date format''':
'''Datoformat''',
'''Preferred language''':
'''Foretrukne sprog''',
'''General options''':
'''Generelle valg''',
'''Quick links''':
'''Genveje''',
'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
'''Denne liste fungerer ikke, medmindre du har angivet en korrekt email-adresse!''',
'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
'''Registrerede wiki-sider (ét regulært udtryk (regex) pr. linje)''',
'''Create Profile''':
'''Opret brugerprofil''',
'''Mail me my account data''':
'''Send mig mine adgangsoplysninger pr. email''',
'''Action''':
'''Rutine''',
'''No older revisions available!''':
'''Ingen ældre udgaver tilgængelige!''',
'''Diff for "%s"''':
'''Forskelle for "%s"''',
'''Differences between revisions %d and %d''':
'''Forskelle mellem udgaverne %d og %d''',
'''(spanning %d versions)''':
'''(over %d versioner)''',
'''No differences found!''':
'''Ingen forskelle fundet!''',
'''The page was saved %(count)d times, though!''':
'''Siden dog er gemt %(count)d gange!''',
'''(ignoring whitespace)''':
'''(ignorerer mellemrum)''',
'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
'''Ignorér forskelle i antal mellemrum''',
'''General Information''':
'''Generel information''',
'''Page size: %d''':
'''Sidestørrelse: %d''',
'''SHA digest of this page\'s content is:''':
'''SHA-tværsum for denne sides indhold:''',
'''The following users subscribed to this page:''':
'''Følgende brugere abonnerer på denne side:''',
'''This page links to the following pages:''':
'''Denne side har lænker til følgende sider:''',
'''Date''':
'''Dato''',
'''Size''':
'''Størrelse''',
'''Diff''':
'''Find forskelle''',
'''Editor''':
'''Forfatter''',
'''Comment''':
'''Kommentar''',
'''view''':
'''vis''',
'''raw''':
'''rå''',
'''print''':
'''udskrift''',
'''revert''':
'''tilbagefør''',
'''Revert to revision %(rev)d.''':
'''Tilbagefør til udgave %(rev)d.''',
'''edit''':
'''redigér''',
'''get''':
'''hent''',
'''del''':
'''slet''',
'''N/A''':
'''utilgængelig''',
'''Revision History''':
'''Historik''',
'''No log entries found.''':
'''Ingen log-beskeder fundet.''',
'''Info for "%s"''':
'''Info om "%s"''',
'''Show "%(title)s"''':
'''Vis "%(title)s"''',
'''General Page Infos''':
'''Generelle side-informationer''',
'''Show chart "%(title)s"''':
'''Vis diagrammet "%(title)s"''',
'''Page hits and edits''':
'''Sidebesøg og -redigeringer''',
'''You are not allowed to revert this page!''':
'''Du har ikke lov til at tilbageføre denne side!''',
'''You must login to add a quicklink.''':
'''Du skal være logget på for at tilføje en genvej.''',
'''Your quicklink to this page has been removed.''':
'''Din genvej til denne side er fjernet.''',
'''A quicklink to this page has been added for you.''':
'''En genvej til denne side er blevet tilføjet.''',
'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
'''Du har ikke lov til at abonnere på en side du ikke kan læse!''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
'''Denne wiki har ikke aktiveret email-håndtering.''',
'''You must log in to use subscribtions.''':
'''Du skal være logget på for at abonnere.''',
'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
'''Tilføj din email-adresse under BrugerProfil for at kunne abonnere.''',
'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
'''Dit abonnement på denne side er blevet afmeldt.''',
'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
'''Kan ikke afmelde abonnement formuleret med et regulært udtryk (regexp)!''',
'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
'''Redigér regulære udtryk (regexp) for abonnement under BrugerProfil.''',
'''You have been subscribed to this page.''':
'''Du abonnerer nu på denne side.''',
'''Charts are not available!''':
'''Diagrammer er ikke tilgængelige!''',
'''You need to provide a chart type!''':
'''Diagram-typen skal angives!''',
'''Bad chart type "%s"!''':
'''Dårlig diagram-type·"%s"!''',
'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
'''Krævet atribut "%(attrname)s" mangler.''',
'''Submitted form data:''':
'''Formular-informationer sendt:''',
'''Search Titles''':
'''Søg i titler''',
'''Display context of search results''':
'''Vis omkringliggende tekst i søgeresultater''',
'''Case-sensitive searching''':
'''Søgning med skelnen mellem STORE og små bogstaver''',
'''Search Text''':
'''Søg i tekst''',
'''Go To Page''':
'''Gå til siden''',
'''Include system pages''':
'''Medtag systemsider''',
'''Exclude system pages''':
'''Udelad systemsider''',
'''Plain title index''':
'''Titelliste som tekst''',
'''XML title index''':
'''XML titelliste''',
'''Python Version''':
'''Python-version''',
'''MoinMoin Version''':
'''MoinMoin-version''',
'''Release %s [Revision %s]''':
'''Version %s [Udgave %s]''',
'''4Suite Version''':
'''4Suite-version''',
'''Number of pages''':
'''Antal sider''',
'''Number of system pages''':
'''Antal systemsider''',
'''Accumulated page sizes''':
'''Sammenlagte sidestørrelser''',
'''Entries in edit log''':
'''Emner i redigerings-log''',
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
'''%(logcount)s·(%(logsize)s·bytes)''',
'''NONE''':
'''INGEN''',
'''Global extension macros''':
'''Globale udvidelsesmakroer''',
'''Local extension macros''':
'''Lokale udvidelsesmakroer''',
'''Global extension actions''':
'''Globale udvidelsesrutiner''',
'''Local extension actions''':
'''Lokale udvidelsesrutiner''',
'''Global parsers''':
'''Globale fortolkere''',
'''Local extension parsers''':
'''Lokale udvidelsesfortolkere''',
'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
'''Installerede processorer (FORÆLDET -- brug fortolkere istedet)''',
'''Disabled''':
'''Deaktiveret''',
'''Enabled''':
'''Aktiveret''',
'''Lupy search''':
'''Lupy søgning''',
'''Active threads''':
'''Aktive tråde''',
'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
'''Formulér venligst søgningen mere specifikt end {{{"%s"}}}''',
'''ERROR in regex \'%s\'''':
'''FEJL i regulære udtryk (regex) \'%s\'''',
'''Bad timestamp \'%s\'''':
'''Forkert datostempel \'%s\'''',
'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
'''Forventede et "=" efter "%(token)s"''',
'''Expected a value for key "%(token)s"''':
'''Forventede en værdi for variablen "%(token)s"''',
'''Wiki Markup''':
'''Wiki-opmærkning''',
'''Print View''':
'''Printer-venlig''',
'''[%d attachments]''':
'''[%d·vedhæftede filer]''',
'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
'''Der er <a href="%(link)s">%(count)s vedhæftede fil(er)</a> gemt for denne side.''',
'''Filename of attachment not specified!''':
'''Filnavn for vedhæftet fil ikke angivet!''',
'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
'''Vedhæftede fil \'%(filename)s\' eksisterer ikke!''',
'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
as shown below in the list of files. 
Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
since this is subject to change and can break easily.''':
'''Brug \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\' til at referere til vedhæftede filer på en side, som vist nedenfor i fil-oversigten.
Anvend \'\'\'IKKE\'\'\' URL\'en under {{{[get]}}}, da den link kun er midlertidig og derfor let kan holde op med at fungere.''',
'''unzip''':
'''udpak''',
'''install''':
'''installere''',
'''No attachments stored for %(pagename)s''':
'''Ingen vedhæftede filer tilknyttet %(pagename)s''',
'''Edit drawing''':
'''Redigér tegning''',
'''Attached Files''':
'''Vedhæftede filer''',
'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
'''Du har ikke lov til at vedhæfte filer til denne side.''',
'''New Attachment''':
'''Ny vedhæftet fil''',
'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
conflict, you have to rename the file that you want to upload.
Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
'''En overførsel overskriver aldrig en eksisterende fil. Hvis der opstår
navnekonflikt, skal du omdøbe den fil du vil lægge op.
Alternativt, hvis "Omdøb" er blank, anvendes det originale filnavn.''',
'''File to upload''':
'''Fil at overføre''',
'''Rename to''':
'''Omdøb til''',
'''Upload''':
'''Overfør''',
'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
'''Vedhæftede filer er ikke tilladt i denne wiki!''',
'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
'''Du har ikke lov til at gemme en tegning på denne side!''',
'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
'''Intet indhold i fil. Slet ikke-ASCII tegn (specielle bogstaver og tegn) fra filnavnet og prøv igen.''',
'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
'''Du har ikke lov til at slette vedhæftede filer på denne side.''',
'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
'''Du har ikke lov til at hente vedhæftede filer fra denne side!''',
'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
'''Du har ikke lov til at udpakke filer vedhæftet denne side.''',
'''You are not allowed to install files.''':
'''Du har ikke lov til at installere filer.''',
'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
'''Du har ikke lov til at se denne sides vedhæftede filer!''',
'''Unsupported upload action: %s''':
'''Overførselsrutine ikke understøttet: %s''',
'''Attachments for "%(pagename)s"''':
'''Filer vedhæftet "%(pagename)s"''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
'''Vedhæftet fil \'%(target)s\' (eksternt navn \'%(filename)s\') eksisterer allerede.''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
'''Vedhæftet fil \'%(target)s\' (eksternt navn \'%(filename)s\') på %(bytes)d bytes gemt.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
'''Vedhæftet fil \'%(filename)s\' slettet.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
'''Vedhæftet fil \'%(filename)s\' installeret.''',
'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
'''Installation af \'%(filename)s\' fejlede.''',
'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
'''Filen %s er ikke en MoinMoin pakkefil.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
'''Den vedhæftede fil \'%(filename)s\' kunne ikke udpakkes fordi indholdet ville fylde for meget (%(space)d kB mangler).''',
'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
'''Den vedhæftede fil \'%(filename)s\' kunne ikke udpakkes fordi den indeholder for mange filer (%(count)d kB for mange).''',
'''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
'''Vedhæftet fil \'%(filename)s\' udpakket.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''':
'''Den vedhæftede fil \'%(filename)s\' ikke udpakket fordi indholdet ville fylde for meget, kun er zip-filer, eksisterer allerede eller ligger i mapper.''',
'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
'''Filen %(target)s er ikke en .zip-fil.''',
'''Attachment \'%(filename)s\'''':
'''Vedhæftet fil \'%(filename)s\'''',
'''Package script:''':
'''Pakkeskript:''',
'''File Name''':
'''Filnavn''',
'''Modified''':
'''Redigeret''',
'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
'''Ukendt filtype. Kan ikke vise denne vedhæftede fil direkte.''',
'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
'''vedhæftet fil:%(filename)s til %(pagename)s''',
'''You are not allowed to delete this page.''':
'''Du har ikke lov til at slette denne side!''',
'''This page is already deleted or was never created!''':
'''Denne side er allerede slettet eller har aldrig eksisteret!''',
'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
'''Anvend venligst den interaktive brugergrænseflade til at slette sider!''',
'''Really delete this page?''':
'''Er du sikker på at denne side skal slettes?''',
'''Delete''':
'''Slet''',
'''Optional reason for the deletion''':
'''Årsag til denne sletning (valgfri)''',
'''No pages like "%s"!''':
'''Ingen sider ligner "%s"!''',
'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
'''Nøjagtigt een side fundet som ligner "%s" - omdirigerer til siden.''',
'''Pages like "%s"''':
'''Sider der ligner "%s"''',
'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
'''%(matchcount)d·%(matches)s·for·"%(title)s"''',
'''Local Site Map for "%s"''':
'''Lokal oversigt over "%s"''',
'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
'''Du har ikke lov til at omdøbe sider i denne wiki!''',
'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
'''Anvend venligst den interaktive brugergrænseflade til at omdøbe sider!''',
'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
'''Kunne ikke omdøbe side på grund af systemfejl: %s.''',
'''Rename Page''':
'''Omdøb side''',
'''New name''':
'''Nyt navn''',
'''Optional reason for the renaming''':
'''Årsag til omdøbning (valgfrit)''',
'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'

Try a different name.''':
'''\'\'\'En side med navnet {{{\'%s\'}}} eksisterer allerede.\'\'\'

Prøv et andet navn.''',
'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
'''(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)''',
'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
'''Følgende %(badwords)d ord blev ikke fundet i den %(totalwords)d ord store ordliste %(localwords)s og er fremhævet herunder:''',
'''Add checked words to dictionary''':
'''Tilføj de markerede ord til ordlisten''',
'''No spelling errors found!''':
'''Ingen stavefejl fundet!''',
'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
'''Du kan ikke stavekontrollere en side du ikke kan læse.''',
'''Title Search: "%s"''':
'''Titelsøgning: "%s"''',
'''Full Text Search: "%s"''':
'''Fritekst-søgning: "%s"''',
'''Full Link List for "%s"''':
'''Fuld lænke-liste for "%s"''',
'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
'''Kan ikke oprette en ny side uden et sidenavn. Angiv venligst et sidenavn.''',
'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
'''Overfør ny vedhæftet fil "%(filename)s"''',
'''Create new drawing "%(filename)s"''':
'''Opret ny tegning "%(filename)s"''',
'''Edit drawing %(filename)s''':
'''Redigér tegning "%(filename)s"''',
'''Invalid include arguments "%s"!''':
'''Forkerte inkluderingsargumenter "%s"!''',
'''Nothing found for "%s"!''':
'''Intet fundet for "%s"''',
'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
'''Navigationsskema \'%(scheme)s\' ikke understøttet!''',
'''No parent page found!''':
'''Ingen overliggende side fundet!''',
'''Wiki''':
'''Wiki''',
'''Slideshow''':
'''Slideshow''',
'''Start''':
'''Begyndelse''',
'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
'''Slide %(pos)d ud af %(size)d''',
'''No orphaned pages in this wiki.''':
'''Ingen forældreløse sider i denne wiki.''',
'''No quotes on %(pagename)s.''':
'''Ingen citater i %(pagename)s.''',
'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
'''Overførsel af vedhæftet fil \'%(filename)s\'.''',
'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
'''Tegningen \'%(filename)s\' er gemt.''',
'''%(mins)dm ago''':
'''for %(mins)dm siden''',
'''(no bookmark set)''':
'''(intet bogmærke sat)''',
'''(currently set to %s)''':
'''(I øjeblikket sat til %s)''',
'''Delete Bookmark''':
'''Slet bogmærke''',
'''Set bookmark''':
'''sæt bogmærke''',
'''set bookmark''':
'''sæt bogmærke''',
'''[Bookmark reached]''':
'''[Bogmærke nået]''',
'''Markup''':
'''Opmærkning''',
'''Display''':
'''Vis''',
'''Filename''':
'''Filnavn''',
'''Download XML export of this wiki''':
'''Hent XML-eksport af denne wiki''',
'''No wanted pages in this wiki.''':
'''Ingen ønskede sider i denne wiki.''',
'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
'''Forventede "%(wanted)s"·efter·"%(key)s",·fik "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
'''Forventede et heltal "%(key)s" før "%(token)s"''',
'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Forventede et heltal·"%(arg)s"·efter·"%(key)s"''',
'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''Forventede en farvekode·"%(arg)s"·efter·"%(key)s"''',
'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
'''XSLT er slået fra, se venligst HjælpTilInstallation.''',
'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
'''XSLT-håndtering er ikke tilgængelig. Installér venligst 4suite 1.x.''',
'''%(errortype)s processing error''':
'''%(errortype)s programfejl''',
'''Views/day''':
'''Visninger/dag''',
'''Edits/day''':
'''Redigeringer/dag''',
'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
'''%(chart_title)s·for·%(filterpage)s''',
'''green=view
red=edit''':
'''grøn=vis
rød=redigér''',
'''date''':
'''dato''',
'''# of hits''':
'''Antal besøg''',
'''Page Size Distribution''':
'''Sidestørrelser''',
'''page size upper bound [bytes]''':
'''sidestørrelse øvre grænse [bytes]''',
'''# of pages of this size''':
'''Antal sider af denne størrelse''',
'''User agent''':
'''Bruger-agent''',
'''Others''':
'''Andre''',
'''Distribution of User-Agent Types''':
'''Fordeling af bruger-agent-typer''',
'''Unsubscribe''':
'''Afmeld abonnement''',
'''Home''':
'''Hjem''',
'''[RSS]''':
'''[RSS]''',
'''[DELETED]''':
'''[SLETTET]''',
'''[UPDATED]''':
'''[OPDATERET]''',
'''[NEW]''':
'''[NY]''',
'''[DIFF]''':
'''[FORSKELLE]''',
'''[BOTTOM]''':
'''[BUND]''',
'''[TOP]''':
'''[TOP]''',
'''Click to do a full-text search for this title''':
'''Klik her for at lave en fritekstsøgning efter denne titel''',
'''Clear message''':
'''Fjern besked''',
'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
'''senest redigeret %(time)s af %(editor)s''',
'''last modified %(time)s''':
'''senest ændret %(time)s''',
'''Search:''':
'''Søg:''',
'''Text''':
'''Tekst''',
'''Titles''':
'''Titler''',
'''Search''':
'''Søg''',
'''More Actions:''':
'''Flere Rutiner:''',
'''------------''':
'''------------''',
'''Raw Text''':
'''Rå tekst''',
'''Delete Cache''':
'''Slet cache''',
'''Delete Page''':
'''Slet side''',
'''Like Pages''':
'''Lignende sider''',
'''Local Site Map''':
'''Lokal oversigt''',
'''Do''':
'''Anvend''',
'''Edit (Text)''':
'''Redigér (tekst)''',
'''Edit (GUI)''':
'''Rediger (grafisk)''',
'''Immutable Page''':
'''Ikke-redigérbar side''',
'''Remove Link''':
'''Fjern genvej''',
'''Add Link''':
'''Tilføj genvej''',
'''Attachments''':
'''Vedhæftede filer''',
'''Show %s days.''':
'''Vis %s dage.''',
'''EditText''':
'''RedigérTekst''',
'''Immutable page''':
'''Ikke-redigérbar side''',
'''Or try one of these actions:''':
'''Eller prøv en af følgende rutiner:''',
'''Page''':
'''Side''',
'''User''':
'''Bruger''',
'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
'''Desværre, kan ikke gemme side fordi "%(content)s" ikke er tilladt i denne wiki.''',
'''Line''':
'''Linje''',
'''Deletions are marked like this.''':
'''Slettet tekst er markeret som her.''',
'''Additions are marked like this.''':
'''Tilføjelser er markeret som her.''',
'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
'''Forbindelse til email-server \'%(server)s\' mislykkedes: %(reason)s''',
'''Mail not sent''':
'''Email ikke sendt''',
'''Mail sent OK''':
'''Email sendt OK''',
'''FrontPage''':
'''ForSide''',
'''RecentChanges''':
'''SenesteRettelser''',
'''TitleIndex''':
'''TitelListe''',
'''WordIndex''':
'''OrdListe''',
'''FindPage''':
'''FindSide''',
'''SiteNavigation''':
'''SiteNavigering''',
'''HelpContents''':
'''HjælpIndhold''',
'''HelpOnFormatting''':
'''HjælpTilFormatering''',
'''UserPreferences''':
'''BrugerProfil''',
'''WikiLicense''':
'''WikiLicens''',
'''MissingPage''':
'''ManglendeSide''',
'''Mon''':
'''man''',
'''Tue''':
'''tir''',
'''Wed''':
'''ons''',
'''Thu''':
'''tor''',
'''Fri''':
'''fre''',
'''Sat''':
'''lør''',
'''Sun''':
'''søn''',
'''AttachFile''':
'''VedhæftFil''',
'''DeletePage''':
'''SletSide''',
'''LikePages''':
'''LignendeSide''',
'''LocalSiteMap''':
'''LokalOversigt''',
'''RenamePage''':
'''OmdøbSide''',
'''SpellCheck''':
'''StaveKontrol''',
}