view MoinMoin/i18n/tr.py @ 493:993d53631fee

make some action menu entries translatable imported from: moin--main--1.5--patch-497
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Wed, 22 Mar 2006 11:41:52 +0000
parents f9212c2d77a4
children 3ede5fa7001a
line wrap: on
line source
# -*- coding: utf-8 -*-
# Text translations for Türkçe (tr).
# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit tr.po instead!
meta = {
 'language': """Türkçe""",
 'elanguage': """Turkish""",
 'maintainer': """Volkan Y. <yazicivo@ttnet.net.tr>""",
 'encoding': 'utf-8',
 'direction': 'ltr',
 'wikimarkup': True,
}
text = {
'''The backed up content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
'''Sayfanın yedeklenmiş içeriği eski olduğundan arama sonuçlarında listelenmeyecektir!''',
'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
'''%(date)s tarihine ait %(rev)d revizyonu''',
'''Redirected from page "%(page)s"''':
'''%(page)s sayfasından yönlendirildi.''',
'''This page redirects to page "%(page)s"''':
'''Bu sayfa sizi "%(page)s" sayfasına yönlendirecektir.''',
'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
To use this form on other pages, insert a
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
macro call.-~
''':
'''~-Formu gönderdiğiniz taktirde girilen değerler görüntülenecektir.
Bu formu diğer sayfalarda da kullanmak için
[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
makro çağrısını kullanabilirsiniz.-~
''',
'''Create New Page''':
'''Yeni Sayfa Oluştur''',
'''You are not allowed to view this page.''':
'''Sayfanın görüntülenmesi için yeterli izne sahip değilsiniz.''',
'''You are not allowed to edit this page.''':
'''Bu sayfa üzerinde değişiklik yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz.''',
'''Page is immutable!''':
'''Sayfa değiştirilemez!''',
'''Cannot edit old revisions!''':
'''Eski revizyonlar üzerinde değişiklik yapılamıyor!''',
'''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
'''Tarafınızca tutulan sayfa kilidi zaman aşımına uğradı. Düzenleme çakışmaları yaşanabilir!''',
'''Page name is too long, try shorter name.''':
'''Sayfa adı çok uzun, kısa bir ad girmeyi deneyin.''',
'''Edit "%(pagename)s"''':
'''%(pagename)s Sayfasını Düzelt''',
'''Preview of "%(pagename)s"''':
'''"%(pagename)s" için Önizleme''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
'''%(lock_page)s üzerindeki düzenleme kilitiniz zaman aşımına uğradı!''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
'''%(lock_page)s üzerindeki düzenleme kilitiniz bir kaç dakika sonra zaman aşımına uğrayacak.''',
'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
'''%(lock_page)s üzerindeki düzenleme kilitiniz bir kaç saniye sonra zaman aşımına uğrayacak.''',
'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
'''Üzerinde düzenleme yapmakta olduğunuz sayfa başka biri tarafından silindi!''',
'''Someone else changed this page while you were editing!''':
'''Üzerinde düzenleme yapmakta olduğunuz sayfa başka biri tarafından değiştirildi!''',
'''Someone else saved this page while you were editing!
Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
'''Üzerinde düzenleme yapmakta olduğunuz sayfa başka biri tarafından değiştirildi!
Lütfen sayfanın yeni halini önizleme ile görüntüledikten sonra kendi değişikliklerinizi kaydedin.
Yapılan düzenlemeleri görmek için %(difflink)s listesine bakabilirsiniz.''',
'''[Content of new page loaded from %s]''':
'''[İçerik %s sayfasından yüklendi.]''',
'''[Template %s not found]''':
'''[%s şablonu bulunamadı.]''',
'''[You may not read %s]''':
'''[%s sayfasını okuyamazsınız.]''',
'''Describe %s here.''':
'''Kullanılan %s değerini tanımlayınız.''',
'''Check Spelling''':
'''İmla Denetimi''',
'''Save Changes''':
'''Değişiklikleri Kaydet''',
'''Cancel''':
'''İptal''',
'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
'''\'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' düğmesine basarak, deüzenlemelerinizi %(license_link)s altına koymuş olursunuz.
Eğer bunun olmasını istemiyorsanız, \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' düğmesine basarak değişikliklerinizi iptal edebilirsiniz.''',
'''Preview''':
'''Önizleme''',
'''GUI Mode''':
'''Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Kipi''',
'''Your changes are not saved!''':
'''Düzenlemeleriniz kaydedilmedi!''',
'''Comment:''':
'''Yorum:''',
'''<No addition>''':
'''<Ekleme yok>''',
'''Add to: %(category)s''':
'''%(category)s katagorisine ekle''',
'''Trivial change''':
'''Küçük değişiklik''',
'''Remove trailing whitespace from each line''':
'''İşe yaramayan boşluk karakterlerini temizle''',
''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
 Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
 Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.

(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
''':
''' Vurgulama:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italik\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'kalın\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'kalın italik\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'karışık \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'kalın\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] ve italik\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] yatay çizgi.
 Başlıklar:: [[Verbatim(=)]] Başlık 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Başlık 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Başlık 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Başlık 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Başlık 5 [[Verbatim(=====)]].
 Listeler:: boşluk bıraktıktan sonra şu karakterlerden birini kullanınız: * imleçler; 1., a., A., i., I. numaralandırılmış imleçler; 1.#n numaralandırmaya n sayısından başla; sadece hizala.
 Bağlantılar:: [[Verbatim(BasHarfiBuyukKelimleriBirlestirin)]]; [[Verbatim(["köşeli parantez ve çift tırnak"])]]; url; [url]; [url başlık].
 Tablolar:: || hücre içeriği |||| 2 sütuna taşan hücre içeriği ||;  tablo ve başlıklardan sonra boşluk karakteri kullanılamaz.

(!) Yardım için YardımBiçimHakkında veya SözdizimKılavuzu sayfalarınabakabilirsiniz.
''',
'''Edit was cancelled.''':
'''Düzenleme iptal edildi.''',
'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
'''Yaptığınız düzenlemeler için teşekkür ederiz.''',
'''Page "%s" was successfully deleted!''':
'''"%s" sayfası başarı ile silindi!''',
'''Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.

The following page has been changed by %(editor)s:
%(pagelink)s

''':
'''Sayın Wiki kullanıcısı,

%(sitename)s sitesinde yer alan bir wiki sayfa ya da katagorisine, düzenlemelerden haberdar olmak için üye olmuşsunuz.

İlişikteki sayfa %(editor)s tarafından düzenlendi.
%(pagelink)s

''',
'''The comment on the change is:
%(comment)s

''':
'''Değişiklik hakkındaki yorum:
%(comment)s

''',
'''New page:
''':
'''Yeni sayfa:
''',
'''No differences found!
''':
'''Fark bulunamadı!
''',
'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
'''[%(sitename)s] %(trivial)s"%(pagename)s" sayfası %(username)s tarafından değiştirildi''',
'''Trivial ''':
'''Küçük ''',
'''Status of sending notification mails:''':
'''Gönderilen uyarı mesajlarının durumu:''',
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
'''## "%(pagename)s" sayfasının yedeği %(date)s tarihinde alındı.''',
'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
'''Sayfa kilitlenemiyor. Beklenmeyen hata. (errno=%d)''',
'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
'''Sayfa kilitlenemiyor. Kayıp \'current\' dosyası?''',
'''You are not allowed to edit this page!''':
'''Bu sayfa üzerinde değişiklik yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz!''',
'''You cannot save empty pages.''':
'''Boş sayfalar kaydedilemez.''',
'''You already saved this page!''':
'''Bu sayfayı zaten kaydettiniz!''',
'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.

Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
Now re-add your changes to the current page contents.

\'\'Do not just replace
the content editbox with your version of the page, because that would
delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
''':
'''Sayfa, üzerinde düzenleme yaptığınız esnada başka bir kullanıcı tarafından değiştirildi.

Lütfen şu adımları takip ediniz: Tarayıcınızın geri butonunu kullanarak bir önceki sayfaya gidip oradan gerçekleştirmiş olduğunuz düzenlemeleri kopyalayınız. Tekrar bu sayfaya gelerek MetniDüzenle seçeneğini seçiniz.
Ardından kopyalmış olduğunuz düzenlemeleri tekrar ekleyip kaydediniz.

\'\'Kopyaladığınız eski düzenlemeleri hemen tekrar kaydetmeden önce, lütfensizden önce değişiklikte bulunmuş kişinin düzeltmelerini de göz önünde bulundurunuz.
Aksi halde onun değişiklikleri göz ardı edilip silineceğinden, bu oldukça kaba bir davranış olacaktır!\'\'
''',
'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
'''Yaptığınız değişikliklerin yedeğine %(backup_url)s sayfasından ulaşabilirsiniz.''',
'''You did not change the page content, not saved!''':
'''Sayfa içeriğinde herhangi bir değişiklikte bulunmadığınızdan kayıt işlemi gerçekleşmedi!''',
'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
'''Yönetici haklarına sahip olmadığınız bir sayfanın ACL değerlerinde değişiklik yapamazsınız.''',
'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
'''%(owner)s kullanıcısının sayfa üzerindeki kilidi %(mins_ago)d dakika önce zaman aşımına uğradı. Bu sebeple sayfayı kilitleme hakkına sahip kılındınız.''',
'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
'''Diğer kullanıcıların sayfa üzerinde değişiklik yapmaları %(bumptime)s süresince bloke edilmiş durumda.''',
'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
'''Sayfa üzerinde değişiklik yaparken, diğer kullanıcılar bundan %(bumptime)s süresince haberdar tutulacaktır.''',
'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
'''Önizleme yaparak sayfa üzerinde tuttuğunuz kilitin sürecini uzatabilirsiniz.''',
'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
'''Bu sayfa %(owner)s kullanıcısı tarafından %(timestamp)starihine kadar kilitlenmiştir. (%(mins_valid)d dakika)''',
'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
To leave the editor, press the Cancel button.''':
'''Bu sayfa %(owner)s kullancısı tarafından üzerinde değişiklik yapılmak üzere
açılmış ya da en son %(timestamp)s tarihinde önizleme yapılmıştır.[[BR]]
\'\'\'Herhangi bir düzenleme çakışmasından kaçınmanız açısından sayfa üzerinde
%(mins_valid)d dakikalığına değişiklik yapmamanız önerilir.\'\'\'[[BR]]
Metin düzenleyicisinden çıkmak için İptal seçeneğini kullanabilirsiniz.''',
'''<unknown>''':
'''<bilinmiyor>''',
'''Diffs''':
'''Farklar''',
'''Info''':
'''Bilgi''',
'''Edit''':
'''Düzenle''',
'''UnSubscribe''':
'''ÜyeliktenÇık''',
'''Subscribe''':
'''ÜyeOl''',
'''Raw''':
'''Ham''',
'''XML''':
'''XML''',
'''Print''':
'''Çıktı Al''',
'''View''':
'''Görüntüle''',
'''Up''':
'''Yukarı''',
'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
'''E-posta adresimi (wiki ev sayfasını değil) kullanıcı bilgileri ile yayınla''',
'''Open editor on double click''':
'''Çift tıklayınca metin düzenleyicisini aç''',
'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
'''Ana sayfa yerine, son ziyaret edilen sayfayı görüntüle''',
'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
'''Henüz var olamayan sayfaların bağlantıları için soru işareti kullan''',
'''Show page trail''':
'''Sayfa sonunu göster''',
'''Show icon toolbar''':
'''Simgeli araç çubuğunu göster''',
'''Show top/bottom links in headings''':
'''Başlıklarda aşağı/yukarı bağlantılarını göster''',
'''Show fancy diffs''':
'''Farkları süslü göster''',
'''Add spaces to displayed wiki names''':
'''Görüntülenen wiki sayfa adalarına boşluk karakteri ekle''',
'''Remember login information''':
'''Giriş bilgilerini hatırla''',
'''Subscribe to trivial changes''':
'''Küçük değişikliklerden haberdar ol''',
'''Disable this account forever''':
'''Hesabı sonsuza dek etkisiz hale getir''',
'''Name''':
'''İsim''',
'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
'''(AdSoyad kullanınız)''',
'''Alias-Name''':
'''Takma İsim''',
'''Password''':
'''Parola''',
'''Password repeat''':
'''Parola (Tekrar)''',
'''(Only when changing passwords)''':
'''(Sadece parola değiştirirken)''',
'''Email''':
'''E-Posta''',
'''User CSS URL''':
'''Kullanıcı CSS şablonu için URL''',
'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
'''(Kullanıcı CSS seçeneğini etkisiz hale getirmek için boş bırakınız)''',
'''Editor size''':
'''Metin düzenleyicisi boyutu''',
'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
space between words. Group page name is not allowed.''':
'''Geçersiz kullanıcı adı: {{{\'%s\'}}}.
Kullanıcı adı alfabetik karakter ve sayı içerebileceği gibi isteğe bağlı olarak iki kelime arasında bir tek boşluk da bırakılabilir. Grupların sayfa isimlerinin kullanımına izin verilmemektedir.''',
'''You are not allowed to do %s on this page.''':
'''Sayfa üzerinde %s işlemi yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz.''',
'''Login''':
'''Giriş''',
''' %s and try again.''':
'''%s ve tekrar deneyin.''',
'''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
'''%(pages)d sayfa içinden %(hits)d sonuç bulundu''',
'''%.2f seconds''':
'''%.2f saniye''',
'''match''':
'''eşle''',
'''matches''':
'''eşleniyor''',
'''Login Name: %s

Login Password: %s

Login URL: %s/%s
''':
'''Kullanıcı Adı: %s

Giriş Parolası: %s

Giriş için URL: %s/%s
''',
'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.

If you lost your password, please use the data below and just enter the
password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
for that).

After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
''':
'''Hesap bilgilerinizin bu e-posta adresine gönderilmesi istemi alındı.

Eğer parolanızı kaybettiyseniz, aşağıdaki bilgileri kullanarak belirtilen parolayı wiki\'nin ilgili form alanına olduğu gibi giriniz. (Bunun için kopyala/yapıştır kullanabilirsiniz.)

Başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra, isteğe bağlı olarak hatırlamanız daha kolay olabilecek yeni bir parola girebilirsiniz.
''',
'''[%(sitename)s] Your wiki account data''':
'''[%(sitename)s] Wiki hesap bilgileriniz''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.
Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
'''Bu wiki e-posta işlemleri için yapılandırılmadı.
Lütfen bunun ile ilgili olarak wiki yöneticisi ile temas kurunuz.''',
'''Please provide a valid email address!''':
'''Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz!''',
'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
'''\'%(email)s\' e-posta adresine sahip bir kullanıcı hesabı bulunamadı!''',
'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
'''Hesap değişikliğinde bulunmak ya da yeni bir hesap oluşturmak için KullanıcıÖzellikleri sayfasını kullanabilirsiniz.''',
'''Empty user name. Please enter a user name.''':
'''Boş kullanıcı adı. Lütfen bir kullanıcı adı seçiniz.''',
'''This user name already belongs to somebody else.''':
'''Bu kullanıcı adı başka bir kullanıcı tarafından alınmıştır.''',
'''Passwords don\'t match!''':
'''Girilen parolalar örtüşmüyor!''',
'''Please specify a password!''':
'''Lütfen bir parola giriniz!''',
'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
'''Lütfen e-posta adresinizi belirtiniz. Giriş bilgilerinizin kaybolması durumunda, bunları tekrar e-posta yoluyla alabilirsiniz.''',
'''This email already belongs to somebody else.''':
'''Bu e-posta adresi başka bir hesap tarafından kullanılmakta.''',
'''User account created! You can use this account to login now...''':
'''Kullanıcı hesabı oluşturuldu! Bu hesabı kullanarak giriş yapabilirsiniz artık.''',
'''Use UserPreferences to change settings of the selected user account''':
'''Seçilen kullanıcı hesabı üzerinde değişiklik yapmak için KullanıcıÖzellikleri bağlantısını kullanınız.''',
'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
'''\'%(theme_name)s\' teması yüklenemiyor!''',
'''User preferences saved!''':
'''Kullanıcı özellikleri kaydedildi!''',
'''Default''':
'''Öntanımlı''',
'''<Browser setting>''':
'''<Tarayıcı ayarları>''',
'''the one preferred''':
'''Tercih edilen''',
'''free choice''':
'''İsteğe bağlı seçim''',
'''Select User''':
'''Kullanıcı Seç''',
'''Save''':
'''Kaydet''',
'''Preferred theme''':
'''Tercih edilen tema''',
'''Editor Preference''':
'''Metin Düzenleyicisi Özellikleri''',
'''Editor shown on UI''':
'''Metin düzenleyicisinin görüntüleneceği arabirim''',
'''Time zone''':
'''Zaman dilimi''',
'''Your time is''':
'''Şu an saatiniz''',
'''Server time is''':
'''Sunucu saati''',
'''Date format''':
'''Tarih biçimi''',
'''Preferred language''':
'''Tercih edilen dil''',
'''General options''':
'''Genel seçenekler''',
'''Quick links''':
'''Hızlı erişim bağlantıları''',
'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
'''Geçerli bir e-posta adresi belirtmediğiniz sürece bu liste çalışmayacaktır!''',
'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
'''Kayıt olunan wiki sayfaları (satır başına tek bir düzenli ifade)''',
'''Create Profile''':
'''Profil Oluştur''',
'''Mail me my account data''':
'''Hesap bilgilerimi e-posta ile gönder''',
'''Action''':
'''İşlev''',
'''No older revisions available!''':
'''Eski revizyon bulunmamakta!''',
'''Diff for "%s"''':
'''"%s" farkı''',
'''Differences between revisions %d and %d''':
'''%d ve %d revizyonları arasındaki farklar''',
'''(spanning %d versions)''':
'''(%d versiyon karşılaştırılıyor)''',
'''No differences found!''':
'''Fark bulunamadı!''',
'''The page was saved %(count)d times, though!''':
'''Sayfa zaten %(count)d kere kaydedilmiş!''',
'''(ignoring whitespace)''':
'''(boşluk karakterleri gözardı ediliyor)''',
'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
'''Boşluk karakteri miktarındaki değişiklikleri gözardı et''',
'''General Information''':
'''Genel Bilgi''',
'''Page size: %d''':
'''Sayfa boyutu: %d''',
'''SHA digest of this page\'s content is:''':
'''Sayfa içeriğinin SHA özeti:''',
'''The following users subscribed to this page:''':
'''Listelenen kullanıcılar bu sayfaya kayıt olmuş:''',
'''This page links to the following pages:''':
'''Bu sayfa şu sayfalara bağlantı göstermekte:''',
'''Date''':
'''Tarih''',
'''Size''':
'''Boyut''',
'''Diff''':
'''Fark''',
'''Editor''':
'''Düzenleyici''',
'''Comment''':
'''Yorum''',
'''view''':
'''görüntüle''',
'''raw''':
'''ham''',
'''print''':
'''çıktı''',
'''revert''':
'''geri al''',
'''Revert to revision %(rev)d.''':
'''%(rev)d revizyonuna geri al.''',
'''edit''':
'''düzenle''',
'''get''':
'''getir''',
'''del''':
'''sil''',
'''N/A''':
'''Bilinmiyor''',
'''Revision History''':
'''Revizyon Geçmişi''',
'''No log entries found.''':
'''Kayıt girdisi bulunamadı.''',
'''Info for "%s"''':
'''"%s" hakkında bilgi''',
'''Show "%(title)s"''':
'''"%(title)s" başlığını göster''',
'''General Page Infos''':
'''Genel Sayfa Bilgileri''',
'''Show chart "%(title)s"''':
'''"%(title)s" çizelgesini göster''',
'''Page hits and edits''':
'''Sayfa ziyaret ve düzenlemeleri''',
'''You are not allowed to revert this page!''':
'''Bu sayfayı geri almak için yeterli izne sahip değilsiniz!''',
'''You must login to add a quicklink.''':
'''Hızlı erişim bağlantısı eklemek için giriş yapmalısınız.''',
'''Your quicklink to this page has been removed.''':
'''Sayfa için sahip olduğunuz hızlı erişim bağlantısı kaldırıldı.''',
'''A quicklink to this page has been added for you.''':
'''Sayfaya hızlı erişim için bağlantı eklendi.''',
'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
'''Okuma iznine sahip olmadığınız bir sayfaya kayıt olamazsınız.''',
'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
'''Bu wiki e-posta işlemleri için yapılandırılmadı.''',
'''You must log in to use subscribtions.''':
'''Sayfa üyeliği özelliğinden yararlanabilmek için giriş yapmalısınız.''',
'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
'''Sayfa üyeliği özelliğinden yararlanabilmek için KullanıcıÖzellikleri içerisinde e-posta adresinizi belirtiniz.''',
'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
'''Sayfa üyeliğiniz silinmiştir.''',
'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
'''Düzenli ifade kullanılarak girilen kayıtlar kaldırılamıyor!''',
'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
'''KullanıcıÖzellikleri içinde yer alan kayıtlı olunan sayfaların düzenli ifadelerini düzenle.''',
'''You have been subscribed to this page.''':
'''Bu sayfaya üye oldunuz.''',
'''Charts are not available!''':
'''Çizelgeler etkisiz halde!''',
'''You need to provide a chart type!''':
'''Bir çizelge tipi belirtmek zorundasınız!''',
'''Bad chart type "%s"!''':
'''Geçersiz çizelge tipi: "%s"''',
'''Search Titles''':
'''Başlıkları Ara''',
'''Display context of search results''':
'''Arama sonuçlarının içerik gösterimi''',
'''Case-sensitive searching''':
'''Büyük-küçük harf duyarlı arama''',
'''Search Text''':
'''Metin Arama''',
'''Go To Page''':
'''Sayfaya Git''',
'''Include system pages''':
'''Sistem sayfalarını içer''',
'''Exclude system pages''':
'''Sistem sayfalarını çıkar''',
'''Plain title index''':
'''Düz başlık indeksi''',
'''XML title index''':
'''XML başlık indeksi''',
'''Python Version''':
'''Python Sürümü''',
'''MoinMoin Version''':
'''MoinMoin Sürümü''',
'''Release %s [Revision %s]''':
'''Sürüm %s [Revizyon %s]''',
'''4Suite Version''':
'''4Suite Sürümü''',
'''Number of pages''':
'''Sayfa sayısı''',
'''Number of system pages''':
'''Sistem sayfası sayısı''',
'''Accumulated page sizes''':
'''Toplanan sayfa sayısı''',
'''Entries in edit log''':
'''Düzenleme kayıtlarındaki girdiler''',
'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
'''%(logcount)s (%(logsize)s bayt)''',
'''NONE''':
'''YOK''',
'''Global extension macros''':
'''Genel geliştirilmiş makrolar''',
'''Local extension macros''':
'''Yerel geliştirilmiş makrolar''',
'''Global extension actions''':
'''Genel geliştirilmiş işlemler''',
'''Local extension actions''':
'''Yerel geliştirilmiş işlemler''',
'''Global parsers''':
'''Genel ayrıştırıcılar''',
'''Local extension parsers''':
'''Yerel geliştirilmiş makrolar''',
'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
'''Ayrıştırıcılar''',
'''Disabled''':
'''Etkisiz''',
'''Enabled''':
'''Etkin''',
'''Lupy search''':
'''Lupy arama''',
'''Active threads''':
'''Etkin yivler''',
'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
'''{{{"%s"}}} yerine daha seçici bir arama tümcesi kullanınız.''',
'''ERROR in regex \'%s\'''':
'''\'%s\' metninde düzenli ifade regex hatası''',
'''Bad timestamp \'%s\'''':
'''Yanlış tarih bilgisi \'%s\'''',
'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
'''"%(token)s" tümcesi için "=" karakteri girilmeliydi.''',
'''Expected a value for key "%(token)s"''':
'''"%(token)s" anahtarı için yanlış değer''',
'''Wiki Markup''':
'''Wiki İmleme''',
'''Print View''':
'''Yazıcı Çıktısı Görünümü''',
'''[%d attachments]''':
'''[%d tane ek]''',
'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
'''Sayfa için <a href="%(link)s">%(count)s tane ek</a> yer almakta.''',
'''Filename of attachment not specified!''':
'''Ek için dosya adı belirtilmedi!''',
'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
'''\'%(filename)s\' eki bulunmamakta!''',
'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
as shown below in the list of files. 
Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
since this is subject to change and can break easily.''':
'''Sayfada yer alan eklere referans göstermek için \'\'\'{{{attachment:dosya}}}\'\'\' ifadesini kullanabilirsiniz. (Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi.)
Kesinlikle URL ile birlikte gelen {{{[get]}}} değerini bağlantıda kullanmayın. Bu değişken rahatlıkla ayarlanabilir olduğundan ekin gösterdiği dosya yolunun kırılmasına neden olabilir.''',
'''unzip''':
'''aç''',
'''install''':
'''yükle''',
'''No attachments stored for %(pagename)s''':
'''%(pagename)s sayfası için ek bulunmamakta.''',
'''Edit drawing''':
'''Çizimi düzenle''',
'''Attached Files''':
'''Ekli Dosyalar''',
'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
'''Bu sayfaya ekte bulunmak için yeterli izne sahip değilsiniz.''',
'''New Attachment''':
'''Yeni Ek''',
'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
conflict, you have to rename the file that you want to upload.
Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
'''Dosya gönderimi, asla yer alan bir dosyanın üzerine yazılmasına olanak
tanımayacaktır. Dosya adlarının örtüşmesi durumunda, göndermek
istediğiniz dosya adını değiştirmelisiniz. Aksi halde "Yeniden Adlandır"
alanının boş bırakılması durumunda gönderilmek istenen dosyanın gerçek
adı kullanılacaktır.''',
'''File to upload''':
'''Gönderilecek Dosya''',
'''Rename to''':
'''Yeniden Adlandır''',
'''Upload''':
'''Gönder''',
'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
'''Dosya ekleri bu wiki tarafından desteklenmemektedir.''',
'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
'''Sayfa üzerinde çizim kaydetmek için yeterli izne sahip değilsiniz.''',
'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
'''Dosya içeriği boş. Dosya adında yer alan ASCII olmayan karakterleri silerek tekrar deneyiniz.''',
'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
'''Sayfa üzerindeki ekleri silmek için yeterli izne sahip değilsiniz.''',
'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
'''Sayfa üzerindeki eklere ulaşmak için yeterli izne sahip değilsiniz.''',
'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
'''Sayfa üzerindeki ekleri listelemek için yeterli izne sahip değilsiniz.''',
'''You are not allowed to install files.''':
'''Bu sayfadan yükleme yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz.''',
'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
'''Sayfa üzerindeki ekleri listelemek için yeterli izne sahip değilsiniz.''',
'''Unsupported upload action: %s''':
'''Desteklenmeyen dosya gönderim işlevi: %s''',
'''Attachments for "%(pagename)s"''':
'''"%(pagename)s" için Ekler''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
'''\'%(target)s\' adlı dosya eki zaten mevcut. (Dosyanın karşı taraftaki adı: \'%(filename)s\')''',
'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
'''\'%(target)s\' eki (%(bytes)d bayt) kaydedildi. (Dosyanın karşı taraftaki adı: \'%(filename)s\')''',
'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
'''\'%(filename)s\' eki silindi.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
'''\'%(filename)s\' eki yüklendi.''',
'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
'''\'%(filename)s\' dosyası yüklenemedi.''',
'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
'''%s bir MoinMoin paket dosyası değil.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
'''Oluşacak dosyalar çok büyük (%(space)d kB fazla) olduğundan dolayı \'%(filename)s\' eki açılamıyor.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
'''.zip dosyası biçimindeki \'%(filename)s\' eki, oluşacak dosya sayısı çok fazla olduğundan açılmadı. (%(count)d adet fazla)''',
'''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
'''\'%(filename)s eki açıldı.''',
'''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''':
'''Oluşacak dosyalar çok büyük, zaten sistemde mevcut, diğer dizinlere taşıyor ya da kendi içinde .zip dosyası içerdiğinden dolayı \'%(filename)s\' eki açılmadı.''',
'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
'''%(target)s dosyası .zip biçiminde değil.''',
'''Attachment \'%(filename)s\'''':
'''Ek \'%(filename)s\'''',
'''Package script:''':
'''Paket betiği: ''',
'''File Name''':
'''Dosya Adı''',
'''Modified''':
'''Değiştirildi''',
'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
'''Bilinmeyen dosya tipi. Ek doğrudan gösterilemiyor.''',
'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
'''[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s of %(pagename)s''',
'''You are not allowed to delete this page.''':
'''Bu sayfayı silmek için yeterli izne sahip değilsiniz.''',
'''This page is already deleted or was never created!''':
'''Bu sayfa daha önceden silindi ya da hiçbir zaman yaratılmadı!''',
'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
'''Lütfen sayfa silmek için etkileşimli kullanıcı arayüzünü kullanınız.''',
'''Really delete this page?''':
'''Bu sayfayı silmek istediğinize emin misiniz?''',
'''Delete''':
'''Sil''',
'''Optional reason for the deletion''':
'''İsteğe bağlı silinme nedeni''',
'''No pages like "%s"!''':
'''"%s" adında bir sayfa yok!''',
'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
'''"%s" adına benzer tek bir sayfa bulundu; oraya yönlendiriliyorsunuz.''',
'''Pages like "%s"''':
'''"%s" sayfasına benzer sayfalar''',
'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
'''"%(title)s" için %(matchcount)d sonuç: %(matches)s''',
'''Local Site Map for "%s"''':
'''"%s" için Yerel Site Haritası''',
'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
'''Wiki üzerindeki sayfaları yeniden adlandırmak için yeterli izne sahip değilsiniz!''',
'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
'''Lütfen sayfa adlarını değiştirmek için etkileşimli kullanıcı arayüzünü kullanınız.''',
'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
'''İlgili dosya sistemi hatası sebebiyle sayfa adlandırımı başarısız oldu! Hata: %s''',
'''Rename Page''':
'''Sayfayı Yeniden Adlandır''',
'''New name''':
'''Yeni ad''',
'''Optional reason for the renaming''':
'''İsteğe bağlı yeniden adlandırma için yorum''',
'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'

Try a different name.''':
'''\'\'\'{{{\'%s\'}}} adından bir sayfa zaten mevcut.\'\'\'

Başka bir ad deneyiniz.''',
'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
'''(içerilen %(localwords)d %(pagelink)s)''',
'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
'''İlgili %(badwords)d·kelime sözlükteki %(totalwords)d·tane %(localwords)skelime
arasından bulunamayıp aşağıda işaretlenmiştir.''',
'''Add checked words to dictionary''':
'''İşaretli kelimeleri sözlüğe ekle''',
'''No spelling errors found!''':
'''İmla hatası bulunmadı!''',
'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
'''Okuma iznine sahip olmadığınız bir sayfa için imla denetimi gerçekleştiremezsiniz.''',
'''Title Search: "%s"''':
'''Başlık Arama: "%s"''',
'''Full Text Search: "%s"''':
'''Metin Arama: "%s"''',
'''Full Link List for "%s"''':
'''"%s" için Bağlantı Listesi''',
'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
'''Yeni sayfa yaratmak için bir sayfa adı belirtmeniz gerekmekte.''',
'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
'''Yeni ek dosya gönder "%(filename)s"''',
'''Create new drawing "%(filename)s"''':
'''Yeni çizim oluştur: "%(filename)s"''',
'''Edit drawing %(filename)s''':
'''%(filename)s çizimini düzenle''',
'''Invalid include arguments "%s"!''':
'''Geçersiniz {{{include}}} argümanları: "%s"''',
'''Nothing found for "%s"!''':
'''"%s" için sonuç bulunamadı.''',
'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
'''Desteklenmeyen tarama şeması: \'%(scheme)s\'''',
'''No parent page found!''':
'''Komşu sayfa bulunamadı!''',
'''Wiki''':
'''Wiki''',
'''Slideshow''':
'''Slayt Gösterimi''',
'''Start''':
'''Başlat''',
'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
'''Slayt %(pos)d/%(size)d''',
'''No orphaned pages in this wiki.''':
'''Wiki üzerinde yetim sayfa bulunmamakta.''',
'''No quotes on %(pagename)s.''':
'''%(pagename)s sayfasında alıntı bulunmamakta.''',
'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
'''\'%(filename)s\' ekinin gönderimi.''',
'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
'''\'%(filename)s\' çizimi kaydedildi.''',
'''%(mins)dm ago''':
'''%(mins)dm önce''',
'''(no bookmark set)''':
'''(imleyici atanmamış)''',
'''(currently set to %s)''':
'''(şuanki değeri %s)''',
'''Delete Bookmark''':
'''İmleyici Sil''',
'''Set bookmark''':
'''İmleyici Ata''',
'''set bookmark''':
'''imleyici ata''',
'''[Bookmark reached]''':
'''[İmleyiciye ulaşıldı]''',
'''Markup''':
'''İm''',
'''Display''':
'''Göster''',
'''Filename''':
'''Dosya Adı''',
'''No wanted pages in this wiki.''':
'''Wiki üzerinde aranan bir sayfa yer almamakta.''',
'''Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils.''':
'''Tekrar yapılandırılan metnin çevrisi gerçekleştirilemiyor. Lütfen {{{docutils}}} paketini yükleyin.''',
'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
'''**En fazla {{{include}}} ifadesi kullanım sayısı aşıldı**''',
'''**Could not find the referenced page: %s**''':
'''**Referans gösterilen %s sayfası bulunamadı**''',
'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
'''"%(key)s" ardından "%(wanted)s" beklenmekte. Onun yerine "%(token)s" bulundu.''',
'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
'''"%(token)s" öncesi "%(key)s" tamsayısı beklenmekte.''',
'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''"%(key)s" öncesi "%(arg)s" tamsayısı beklenmekte.''',
'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
'''"%(key)s" öncesi "%(arg)s" renk değeri beklenmekte.''',
'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
'''XSLT seçeneği etkisiz halde.''',
'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
'''XSLT işlemcisi henüz desteklenmiyor, lütfen 4suite 1.x sürümünü yükleyiniz.''',
'''%(errortype)s processing error''':
'''%(errortype)s işlem hatası''',
'''Views/day''':
'''Gösterim Sayısı/Gün''',
'''Edits/day''':
'''Düzenleme Sayısı/Gün''',
'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
'''%(filterpage)s için %(chart_title)s''',
'''green=view
red=edit''':
'''yeşil=gösterim
red=düzenleme''',
'''date''':
'''tarih''',
'''# of hits''':
'''Ziyaret sayısı''',
'''Page Size Distribution''':
'''Sayfa Boyutu Dağılımı''',
'''page size upper bound [bytes]''':
'''Sayfa boyutu üst sınırı [bayt]''',
'''# of pages of this size''':
'''Belirtilen boyuttaki sayfa sayısı''',
'''User agent''':
'''İstemci aracı''',
'''Others''':
'''Diğer''',
'''Distribution of User-Agent Types''':
'''Kullanıcı İstemci Araçlarının Dağılımı''',
'''Unsubscribe''':
'''Üyelik İptali''',
'''Home''':
'''Ev''',
'''[RSS]''':
'''[RSS]''',
'''[DELETED]''':
'''[SİLİNDİ]''',
'''[UPDATED]''':
'''[YENİLENDİ]''',
'''[NEW]''':
'''[YENİ]''',
'''[DIFF]''':
'''[FARK]''',
'''[BOTTOM]''':
'''[ALT]''',
'''[TOP]''':
'''[ÜST]''',
'''Click to do a full-text search for this title''':
'''Bu başlık için tam metin araması gerçekleştirmek için tıklayınız''',
'''Logout''':
'''Çıkış''',
'''Clear message''':
'''Mesajı temizle''',
'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
'''En son %(time)s tarihinde %(editor)s tarafından düzenlendi.''',
'''last modified %(time)s''':
'''En son %(time)s tarihinde düzenlendi.''',
'''Search:''':
'''Arama: ''',
'''Text''':
'''Metin''',
'''Titles''':
'''Başlıklar''',
'''Search''':
'''Arama''',
'''More Actions:''':
'''Diğer İşlevler:''',
'''------------''':
'''------------''',
'''Raw Text''':
'''Ham Metin Gösterimi''',
'''Delete Cache''':
'''Önbelleği Temizle''',
'''Delete Page''':
'''Sayfayı Sil''',
'''Like Pages''':
'''Benzer Sayfalar''',
'''Local Site Map''':
'''Yerel Site Haritası''',
'''Do''':
'''Gerçekleştir''',
'''Edit (Text)''':
'''Düzenle (Metin)''',
'''Edit (GUI)''':
'''Düzenle (Arayüz)''',
'''Immutable Page''':
'''Değiştirilemez Sayfa''',
'''Remove Link''':
'''Bağlantı Sil''',
'''Add Link''':
'''Bağlantı Ekle''',
'''Attachments''':
'''Ekler''',
'''Show %s days.''':
'''%s günlük göster.''',
'''DeleteCache''':
'''ÖnbelleğiTemizle''',
'''(cached %s)''':
'''(%s önbelleğe aktarıldı)''',
'''Or try one of these actions:''':
'''Ya da bu işlevlerden birini deneyin:''',
'''Page''':
'''Sayfa''',
'''User''':
'''Kullanıcı''',
'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
'''Üzgünüz! "%(content)s" içeriğine izin verilmediğinden dolayı sayfa kaydedilemiyor.''',
'''Line''':
'''Satır''',
'''Deletions are marked like this.''':
'''Silme işlemleri bu şekilde işaretleniyor.''',
'''Additions are marked like this.''':
'''Eklemeler bu şekilde işaretleniyor.''',
'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
'''\'%(server)s\' e-posta sunucusuna bağlanılamadı: %(reason)s''',
'''Mail not sent''':
'''E-posta gönderilemedi.''',
'''Mail sent OK''':
'''E-posta gönderildi.''',
'''FrontPage''':
'''AnaSayfa''',
'''RecentChanges''':
'''Düzenlemeler''',
'''TitleIndex''':
'''Başlıkİndeksi''',
'''WordIndex''':
'''Kelimeİndeksi''',
'''FindPage''':
'''SayfaBul''',
'''SiteNavigation''':
'''SiteGezinimi''',
'''HelpContents''':
'''YardimKonuları''',
'''HelpOnFormatting''':
'''YardımBiçimHakkında''',
'''UserPreferences''':
'''KullanıcıÖzellikleri''',
'''WikiLicense''':
'''WikiLisansı''',
'''MissingPage''':
'''KayıpSayfa''',
'''MissingHomePage''':
'''KayıpKişiselSayfa''',
'''Mon''':
'''Pzt''',
'''Tue''':
'''Sal''',
'''Wed''':
'''Çrş''',
'''Thu''':
'''Prş''',
'''Fri''':
'''Cum''',
'''Sat''':
'''Cts''',
'''Sun''':
'''Paz''',
'''AttachFile''':
'''DosyaEkle''',
'''DeletePage''':
'''SayfaSil''',
'''LikePages''':
'''BenzerSayfalar''',
'''LocalSiteMap''':
'''YerelSiteHaritası''',
'''RenamePage''':
'''SayfaAdlandır''',
'''SpellCheck''':
'''İmlaDenetimi''',
}