view MoinMoin/i18n/pl.po @ 253:d261fb90a5b2

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-256
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Tue, 29 Nov 2005 21:48:44 +0000
parents c7e581712687
children 599bd0f7b140
line wrap: on
line source

## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language pl

#
# MoinMoin pl system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 1.5.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-18 20:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-28 08:30+0100\n"
"Last-Translator: S.P. <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>\n"
"Language-Team: Polish <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Polski\n"
"X-Language-in-English: Polish\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Kopia zapasowa zawartości tej strony jest nieważna i nie będzie włączona do "
"rezultatów przeszukiwania"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Wersja %(rev)d z %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Przekazano ze strony \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Ta strona przekazuje na stronę \"%(page)s\""

#, python-format
msgid ""
"~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
"To use this form on other pages, insert a\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"macro call.-~\n"
msgstr ""
"~-Jeżeli zaakceptujesz dane z formularza, wpisane wartości zostaną "
"wyświetlone.\n"
"Aby użyć tego formularza na innych stronach, wprowadź\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"makropolecenie.-~\n"

msgid "Create New Page"
msgstr "Utwórz nową stronę"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Nie możesz oglądać tej strony."

msgid "DeleteCache"
msgstr "UsuńPamięćPodręczną"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(w pamięci podręcznej %s)"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Strona statyczna!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Nie można zmieniać starych wersji!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "Blokada tej strony wygasła, bądź przygotowany na ewentualne konflikty edycji!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Nazwa strony jest zbyt długa, spróbuj krótszej."

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Modyfikuj \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Podgląd \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygasła!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygaśnie w ciągu # minut."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygaśnie w ciągu # sekund."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Ktoś inny skasował tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr ""
"Ktoś inny zmienił zawartość tej strony w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!"

#, python-format
msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!\n"
"Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed."
msgstr ""
"Ktoś inny zapisał tę stronę kiedy ją edytowano!\n"
"Przejrzyj tę stronę i wtedy zapisz. Nie zapisuj jej takiej jaka jest!\n"
"Obejrzyj %(difflink)s aby stwierdzić, co zostało zmienione."

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Zawartość nowej strony zaczerpnięta z %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Szablon %s nie znaleziony]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Nie można czytać %s]"

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Opisz %s tutaj."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Sprawdź pisownię"

msgid "Save Changes"
msgstr "Zachowaj zmiany"

msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Klikając w '''%(save_button_text)s''' umieszczasz swoje zmiany pod %"
"(license_link)s.\n"
"Jeżeli tego nie chcesz, kliknij '''%(cancel_button_text)s''' aby zrezygnować "
"z wprowadzenia zmian."

msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"

msgid "GUI Mode"
msgstr "Tryb GUI"

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Nic nie zapisano!"

msgid "Comment:"
msgstr "Komentarz:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Bez dodania>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Dodaj do: %(category)s"

msgid "Trivial change"
msgstr "Drobna zmiana"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Usuń puste znaki z przodu każdej linii"

msgid ""
" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Wyróżnienie:: [[Verbatim('')]]''kursywa''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''pogrubienie'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim''''')]]'''''pogrubienie "
"kursywa'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mix ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''pogrubienia'''[[Verbatim(''')]] i kursywy''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] pozioma linia.\n"
" Nagłówki:: [[Verbatim(=)]] Tytuł 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Tytuł "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Tytuł 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Tytuł 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Tytuł 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Listy:: spacja i jeden ze: * znaków; 1., a., A., i., I. numerowane pozycje; 1."
"#n rozpoczyna numerowanie od n; sama spacja robi wcięcie.\n"
" Odnośniki:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"nawiasy i znaki "
"cudzysłowia\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tabele:: || tekst komórki |||| tekst komórki na dwa pola ||;  niedopuszczalna "
"jest spacja po tabelach lub tytułach.\n"
"\n"
"(!) Aby uzyskać więcej pomocy, obejrzyj HelpOnEditing lub SyntaxReference.\n"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Zmiany zostały anulowane"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr ""
"Dziękujemy za Twe zmiany. Twoja troska poświęcona detalom jest nieoceniona."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Strona \"%s\" została pomyślnie skasowana!"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Drogi czytelniku wiki,\n"
"\n"
"Zasubskrybowałeś stronę wiki lub kategorię wiki na \"%(sitename)s\" w celu "
"otrzymywania informacji o zmianach.\n"
"\n"
"Następująca strona została zaktualizowana przez %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Komentarz do zmiany:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Nowa strona:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Nie znaleziono różnic!\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr "[%(sitename)s] %(trivial)sAktualizacja strony \"%(pagename)s\" dokonana przez %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Drobna "

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Stan wysyłki powiadomienia pocztą elektroniczną:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#, python-format
msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
msgstr "## kopia zapasowa strony \"%(pagename)s\" wprowadzona %(date)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Strona nie może zostać zamknięta. Niespodziewany błąd (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Strona nie może zostać zamknięta. Brakuje bieżącego pliku?"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Nie możesz zapisywać pustych stron."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Już zapisałeś tę stronę!"

msgid ""
"Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
"\n"
"Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste\n"
"your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.\n"
"Now re-add your changes to the current page contents.\n"
"\n"
"''Do not just replace\n"
"the content editbox with your version of the page, because that would\n"
"delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
msgstr ""
"Przykro mi, ale ktoś inny zachował tę stronę w czasie, kiedy ją edytowano.\n"
"\n"
"Musisz teraz cofnąć się za pomocą przeglądarki, i skopiować do schowka\n"
"Twoje zmiany. Potem ponownie rozpocznij edycję strony i wklej zawartość\n"
"schowka odpowiednio ją modyfikując wobec zmian uczynionych przez innych.\n"
"\n"
"''Tylko przypadkiem nie zapisuj na siłę swoich zmian, gdyż w ten sposób\n"
"możesz zniszczyć pracę innych, co może grozić wzrostem poziomu agresji!''\n"

#, python-format
msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
msgstr "Kopia zapasowa Twoich zmian jest [%(backup_url)s tutaj]."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Nie zmieniono zawartości strony, nic nie zapisano!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Nie możesz zmieniać ACL tej strony, ponieważ nie masz praw administratora!"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Blokada założona przez %(owner)s wygasła %(mins_ago)d minut temu, i już "
"możesz śmiało edytować tę stronę."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr "Inni czytelnicy nie mogą zmieniać tej strony do %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Inni czytelnicy będą ostrzeżeni że edytujesz tę stronę do %(bumptime)s ."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Użyj przycisku podglądu aby przedłużyć czas blokady."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Ta strona jest obecnie ''zablokowana'' w celu edycji przez %(owner)sdo %"
"(timestamp)s, to jest przez %(mins_valid)d minut."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Ta strona została otwarta do edycji albo ostatni podglądana %(timestamp)s "
"przez %(owner)s.[[BR]]\n"
"'''Powinno się ''powstrzymać od edycji'' tej strony przez minimum następne %"
"(mins_valid)d minut,\n"
"aby zapobiec konfliktom w edycji.'''[[BR]]\n"
"Aby opuścić edytor, kliknij w przycisk \"Anuluj\"."

msgid "<unknown>"
msgstr "<nieznany>"

msgid "Diffs"
msgstr "Różnice"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Edit"
msgstr "Edycja"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Zaprzestań subskrybcji"

msgid "Subscribe"
msgstr "Zasubskrybuj"

msgid "Raw"
msgstr "Surowy"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Drukuj"

msgid "View"
msgstr "Zobacz"

msgid "Up"
msgstr "Góra"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr "Publikuj mój e-mail (nie moją stronę domową) w informacjach o autorze"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Otwórz edytor podwójnym kliknięciem"

msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
msgstr "Przeskocz do ostatnio odwiedzanej strony zamiast kierować na stronę główną"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Pokaż znaki zapytania dla nieistniejących jeszcze stron"

msgid "Show page trail"
msgstr "Pokaż ślad strony"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Pokaż pasek narzędziowy"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Pokaż górne/dolne odnośniki w nagłówkach"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Pokaż ozdobne różnice"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Dodaj spacje do wyświetlanych nazw wiki"

msgid "Remember login information"
msgstr "Zapamiętaj informacje o czytelniku"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Zasubksrybuj drobne zmiany"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Wyłącz to konto na zawsze"

msgid "Name"
msgstr "Nazwa"

msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
msgstr "(Użyj postaci Imię''''''Nazwisko"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Nazwa aliasu"

msgid "Password"
msgstr "Hasło"

msgid "Password repeat"
msgstr "Powtórz hasło"

msgid "(Only when changing passwords)"
msgstr "(Tylko podczas zmiany hasła)"

msgid "Email"
msgstr "E-mail"

msgid "User CSS URL"
msgstr "Podaj odnośnik do pliku CSS"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(pozostaw pole puste, aby wyłączyć CSS użytkownika)"

msgid "Editor size"
msgstr "Rozmiar edytora"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Nieprawidłowy identyfikator czytelnika {{{'%s'}}}.\n"
"Identyfikator może zawierać jakikolwiek znak unikodu, z opcjonalnie \n"
"jedną spacją pomiędzy słowami. Grupowa nazwa strony jest niedozwolona."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %s on this page."
msgstr "Nie możesz wykonać %s na tej stronie."

msgid "Login"
msgstr "Login"

#, python-format
msgid " %s and try again."
msgstr " %s i spróbuj ponownie."

#, python-format
msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
msgstr "%(hits)d rezultatów z liczby %(pages)d stron."

#, python-format
msgid "%.2f seconds"
msgstr " %.2f sekund."

msgid "match"
msgstr "porównanie"

msgid "matches"
msgstr "porówniania"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/?action=userform&uid=%s\n"
msgstr ""

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
"known password.\n"
msgstr ""

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr ""

msgid "Cookie deleted. You are now logged out."
msgstr "Ciasteczko skasowane. Wylogowano."

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"W tym wiki nie uruchomiono przetwarzania poczty elektronicznej.\n"
"Skontaktuj się z właścicielem, który może tę opcję włączyć."

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Podaj prawidłowy adres poczty elektronicznej!"

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr "Brak odpowiednich kont do podanego adresu '%(email)s'!"

#, python-format
msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
msgstr "Nieznana nazwa konta: {{{\"%s\"}}}. Podaj identyfikator i hasło."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Zapomniano o haśle. Podaj identyfikator i hasło."

#, python-format
msgid "Account \"%s\" is disabled."
msgstr "Konto \"%s\" jest wyłączone."

msgid "Sorry, wrong password."
msgstr "Przykro mi, nieprawidłowe hasło."

msgid "Bad relogin URL."
msgstr "Niewłaściwy URL logowania."

msgid "Unknown user."
msgstr "Nieznany identyfikator czytelnika."

msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
msgstr "Wejdź do UserPreferences aby zmienić swe ustawienia lub utworzyć konto."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Puste pole identyfikatora. Podaj swój identyfikator"

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Niniejsza nazwa należy do kogoś innego."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Hasła się nie zgadzają!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Podaj hasło!"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Lepiej podaj swój adres poczty elektronicznej. Jeśli nie podasz, a zapomnisz "
"identyfikatora albo hasła, nie dostaniesz podpowiedzi pocztą."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Ten adres poczty elektronicznej należy do kogoś innego."

msgid "User account created!"
msgstr "Konto utworzone!"

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "wystrój '%(theme_name)s' nie może zostać załadowany!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Ustawienia użytkownika zapisane!"

msgid "Default"
msgstr "Domyślny"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Ustawienia przeglądarki>"

msgid "the one preferred"
msgstr "tylko preferowane"

msgid "free choice"
msgstr "wybór dowolny"

msgid "Save"
msgstr "Zachowaj"

msgid "Logout"
msgstr "Wyjdź"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Ulubiony wystrój"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Preferencje Czytelnika"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Edytor pokazuje się w GUI"

msgid "Time zone"
msgstr "Strefa czasowa"

msgid "Your time is"
msgstr "U Ciebie jest teraz"

msgid "Server time is"
msgstr "Na serwerze jest teraz"

msgid "Date format"
msgstr "Format daty"

msgid "Preferred language"
msgstr "Ulubiony język"

msgid "General options"
msgstr "Głowne opcje"

msgid "Quick links"
msgstr "Szybkie skróty"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr ""
"Ta lista nie działa, dopóki nie podasz prawidłowego adresu poczty "
"elektronicznej!"

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Zasubskrybowane strony wiki (jedno wyrażenie regularne w linii)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Utwórz profil"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Prześlij do mnie moje dane"

msgid "Action"
msgstr "Akcja"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Nie ma starszych wersji!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Różnice \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Różnice pomiędzy wersjami %d i %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(Spinanie %d wersji)"

msgid "No differences found!"
msgstr "Nie znaleziono różnic!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Strona została zachowana %(count)d razy, wszelako!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(pomijam spacje)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignoruj zmiany w ilości spacji"

msgid "General Information"
msgstr "Podstawowe informacje"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Rozmiar strony: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Odcisk SHA niniejszej strony:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Następujący czytelnicy zasubskrybowali niniejszą stronę:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Niniejsza strona zawiera odnośniki do następujących stron:"

msgid "Date"
msgstr "Data"

msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"

msgid "Diff"
msgstr "Róznice"

msgid "Editor"
msgstr "Edytor"

msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"

msgid "view"
msgstr "Zobacz"

msgid "raw"
msgstr "surowy"

msgid "print"
msgstr "drukuj"

msgid "revert"
msgstr "przywróć"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Przywróć wersję %(rev)d."

msgid "edit"
msgstr "edytuj"

msgid "get"
msgstr "pobierz"

msgid "del"
msgstr "usuń"

msgid "N/A"
msgstr "N/D"

msgid "Revision History"
msgstr "Histora zmian"

msgid "No log entries found."
msgstr "Nie znaleziono wpisów do dziennika."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Informacja o \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Pokaż \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Główne informacje o stronie"

#, python-format
msgid "Show chart \"%(title)s\""
msgstr "Pokaż wykres \"%(title)s\""

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Ilość odsłon i edycji"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Nie możesz przywracać tej strony!"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Musisz się zalogować by dodać szybki odnośnik."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Szybki odnośnik do tej strony został usunięty."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Szybki odnośnik do tej strony został dodany."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Nie możesz subskrybować strony, której nie możesz przeczytać."

msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
msgstr ""
"W tym wiki nie uruchomiono przetwarzania poczty elektronicznej.\n"
"Skontaktuj się z właścicielem, który może tę opcję włączyć."

msgid "You must log in to use subscribtions."
msgstr "Musisz się zalogować"

msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
msgstr "Dodaj swój adres poczty eleketronicznej w UserPreferences aby użytkować subskrybcję."

msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
msgstr "Subskrybcja tej strony przez Ciebie została usunięta."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia skończonego!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
msgstr "Edytuj subskrybcję za pomocą wyrażeń regularnych w swoich UserPreferences"

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Rezygnacja z subskrybcji została przyjęta."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Wykresy nie są dostępne!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Podaj rodzaj wykresu!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowy rodzaj wykresu \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
msgstr "Niezbędny brakujący atrybut \"%(attrname)s\""

msgid "Submitted form data:"
msgstr "Dane przekazane z formularza:"

msgid "Search Titles"
msgstr "Przeszukaj tytuły"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Pokaż kontekst rezultatu poszukiwań"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Przeszukiwanie z uwzględnieniem wielkości liter"

msgid "Search Text"
msgstr "Szukaj frazy"

msgid "Go To Page"
msgstr "Idź do strony"

msgid "Include system pages"
msgstr "Uwzględnij strony systemowe"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Pomiń strony systemowe"

msgid "Plain title index"
msgstr "Indeks tytułów"

msgid "XML title index"
msgstr "Indeks tytułów XML"

msgid "Python Version"
msgstr "Wersja języka Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Wersja MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Wydanie %s [Korekta %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Wersja 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Ilość stron"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Ilość stron systemowych"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Zakumulowana wielkość stron"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Pozycji w dzienniku zmian"

#, python-format
msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
msgstr "%(logcount)s (%(logsize)s bajtów)"

msgid "NONE"
msgstr "BRAK"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globalne rozszerzenia makropoleceń"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokalne rozszerzenia makropoleceń"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globalne rozsrzerzenia operacji"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokalne rozszerzenia operacji"

#, fuzzy
msgid "Global parsers"
msgstr "Zainstalowane analizatory składni"

#, fuzzy
msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokalne rozszerzenia makropoleceń"

msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
msgstr "Zainstalowane procesory (NIEAKTUALNE -- użyj analizatorów składni)"

msgid "Disabled"
msgstr ""

msgid "Enabled"
msgstr ""

msgid "Lupy search"
msgstr ""

msgid "Active threads"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Spróbuj bardziej selektywnego sposobu poszukiwań zamiast {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "Błąd w wyrażeniu '%s'"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "Nieprawidłowy datownik binarny '%s'"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Spodziewane \"=\" aby podążyć za \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Spodziwana wartość dla klucza \"%(token)s\""

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Język oznaczeń Wiki"

msgid "Print View"
msgstr "Podgląd wydruku"

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d załączników]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Istnieje <a href=\"%(link)s\">%(count)s załącznik(ów)</a> do tej strony."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Nie została podana nazwa pliku załącznika!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Załącznik '%(filename)s' nie istnieje!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Aby odnieść się do załącznika na stronie, użyj '''{{{attachment:"
"filename}}}''', \n"
"jak pokazano poniżej na liście plików. \n"
"'''NIGDY''' nie używaj URLa {{{[get]}}}, ponieważ odnośnik może się "
"zmienić \n"
"i spowodować utratę informacji, którą chcesz przekazać."

msgid "unzip"
msgstr ""

msgid "install"
msgstr ""

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Strona %(pagename)s nie ma żadnyc załączników"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Edytuj rysunek"

msgid "Attached Files"
msgstr "Załączone pliki"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Nie możesz załączać plików do niniejszej strony."

msgid "New Attachment"
msgstr "Nowy załącznik"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
"used."
msgstr ""
"Wgranie pliku do wiki nigdy nie nadpisze istniejącego zbioru. Jeżeli w wiki\n"
"istnieje już plik o identycznej nazwie, musisz zmienić nazwę zbioru, który "
"chcesz wgrać.\n"
"W przeciwnym wypadku, kiedy pole \"Zmień nazwę\" jest puste, zostanie użyta "
"nazwa oryginalna."

msgid "File to upload"
msgstr "Plik do przekazania"

#, fuzzy
msgid "Rename to"
msgstr "Zmień nazwę strony"

msgid "Upload"
msgstr "Przekaż"

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "Załączniki w postaci plików nie są dozwolne w tym wiki!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Nie możesz zachowywać rysunków na niniejszej stronie."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"W pliku nie ma nic. Skasuj wszystkie dziwne znaczki i spróbuj ponownie."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Nie możesz skasować załączników z tej strony."

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Nie możesz pobierać załączników z tej strony."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Nie możesz obejrzeć załączników do tej strony."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Nie możesz obejrzeć załączników do tej strony."

#, python-format
msgid "Unsupported upload action: %s"
msgstr "Nieprzewidziany sposób poboru pliku: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Załączniki do \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "Załącznik '%(target)s' (nazwa zdalna '%(filename)s') już istnieje."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Załącznik '%(target)s' (nazwa zdalna '%(filename)s') o wielkości %(bytes)d "
"bajtów zapisany."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' usunięty."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' usunięty."

#, fuzzy, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Rysunek '%(filename)s' zachowany."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too many (%(count)d missing)."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' usunięty."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
"files only, exist already or reside in folders."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Załącznik '%(filename)s'"

msgid "Package script:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "File Name"
msgstr "Nazwa pliku"

msgid "Modified"
msgstr ""

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Nieznany rodzaj pliku, nie potrafię go tutaj wyświetlić."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "załącznik:%(filename)s z %(pagename)s"

msgid "You are not allowed to delete this page."
msgstr "Nie możesz kasować niniejszej strony."

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Niniejsza strona została już skasowana albo nigdy jej nie było!"

msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
msgstr "Użyj interkatywnego interfejsu aby usuwać strony!"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Czy na pewno usunąć niniejszą stronę?"

msgid "Delete"
msgstr "Skasować?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Opcjonalna przyczyna usunięcia"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Brak stron w rodzaju \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr ""
"Dokładnie jedna strona typu \"%s\" została znaleziona, przekazuję Cię na tę "
"stronę."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Stron w rodzaju \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s dla \"%(title)s\""

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Mapa \"%s\""

msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
msgstr "Nie możesz zmieniać nazw stron na tym wiki!"

msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
msgstr "Użyj interkatywnego interfejsu aby zmieniać nazwy stron!"

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Nie mogę zmienić nazwy strony ze względu na błąd systemu plików: %s."

msgid "Rename Page"
msgstr "Zmień nazwę strony"

msgid "New name"
msgstr "Nowa nazwa"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Opcjonalna przyczyna zmiany nazwy"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Strona o nazwie {{{'%s'}}} już istnieje.'''\n"
"\n"
"Spróbuj innej nazwy."

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(zawarto %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Następujące %(badwords)d wyrazy nie zostały odnalezione w słowniku z %"
"(totalwords)d words%(localwords)s i zostały podświetlone poniżej:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Dodaj sprawdzone słowa do słownika"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Nie znaleziono błędów!"

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Nie możesz sprawdzać stron, których nie możesz czytać."

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Przeszukiwanie tytułów: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Przeszukiwanie pełnotekstowe: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Pełna lista odnośników dla \"%s\""

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Wgraj nowy załącznik \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
msgstr "Utwórz nowy rysunek \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s"
msgstr "Edytuj rysunek %(filename)s"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowe argumenty \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Nic nie znaleziono dla \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Nieobsługiwany schemat nawigacyjny '%(scheme)s'!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Nie znaleziono strony nadrzędnej!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Slideshow"
msgstr "Pokaz slajdów"

msgid "Start"
msgstr "Start"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slajd %(pos)d z %(size)d"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Nie znaleziono stron - bękartów w tym wiki."

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Brak przytoczeń na %(pagename)s."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Przekazanie załącznika '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Rysunek '%(filename)s' zachowany."

#, fuzzy, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "%(hours)dh %(mins)dm temu"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(brak ustalonych zakładek)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(obecnie ustawione na %s)"

msgid "Delete Bookmark"
msgstr "Usuń zakładkę"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Ustaw zakładkę"

msgid "set bookmark"
msgstr "ustaw zakładkę"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Zakładka osiągnięta]"

msgid "Markup"
msgstr "Znacznik"

msgid "Display"
msgstr "Pokaż"

msgid "Filename"
msgstr "Nazwa pliku"

msgid "Download XML export of this wiki"
msgstr "Zgraj wersję XML tego wiki"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Brak poszukiwanych stron w tym wiki."

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Spodziewane \"%(wanted)s\" po \"%(key)s\", otrzymano \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Spodziewana wartość całkowita \"%(key)s\" przed \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Spodziewana wartość całkowita \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Spodziewana wartość koloru \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "Przetwarzanie XSLT niedostępne!"

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "błąd przetwarzania %(errortype)s"

#, fuzzy
msgid "Views/day"
msgstr "Zobacz"

#, fuzzy
msgid "Edits/day"
msgstr "Edycja"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s dla %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"zielony=podgląd\n"
"czerwony=edycja"

msgid "date"
msgstr "data"

msgid "# of hits"
msgstr "# odwiedzin"

#, fuzzy
msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Page Size Distribution"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "rozmiar strony [bajtów]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "# stron tego rozmiaru"

msgid "User agent"
msgstr ""

msgid "Others"
msgstr "Inni"

#, fuzzy
msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Distribution of User-Agent Types"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Rezygnuj z subskrybcji"

msgid "Home"
msgstr ""

msgid "[RSS]"
msgstr ""

msgid "[DELETED]"
msgstr ""

msgid "[UPDATED]"
msgstr ""

msgid "[NEW]"
msgstr ""

msgid "[DIFF]"
msgstr ""

msgid "[BOTTOM]"
msgstr ""

msgid "[TOP]"
msgstr ""

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "kliknij aby poszukać tytułu metodą pełnotekstową"

msgid "Clear message"
msgstr "Usuń wiadomość"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "ostatnio modyfikowane %(time)s przez %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "ostatnio modyfikowane %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Szukaj:"

msgid "Text"
msgstr "Tekst"

msgid "Titles"
msgstr "Tytuły"

#, fuzzy
msgid "Search"
msgstr "Szukaj:"

msgid "More Actions:"
msgstr "Więcej operacji:"

msgid "------------"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Raw Text"
msgstr "Pokaż tekst źródłowy"

#, fuzzy
msgid "Delete Cache"
msgstr "Usuń stronę"

msgid "Delete Page"
msgstr "Usuń stronę"

#, fuzzy
msgid "Like Pages"
msgstr "PodobneStrony"

#, fuzzy
msgid "Local Site Map"
msgstr "MapaWitryny"

msgid "Do"
msgstr "Wykonaj"

#, fuzzy
msgid "Edit (Text)"
msgstr "Edytuj tekst"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr ""

msgid "Immutable Page"
msgstr "Strona nie zmieniona"

#, fuzzy
msgid "Remove Link"
msgstr "Szybkie skróty"

msgid "Add Link"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Attachments"
msgstr "Nowy załącznik"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Pokaż %s dni."

msgid "EditText"
msgstr "Edytuj tekst"

msgid "Immutable page"
msgstr "Strona nie zmieniona"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Lub spróbuj wykonać: "

msgid "Page"
msgstr "Strona"

msgid "User"
msgstr "Czytelnik"

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Przepraszam, strona nie została zachowana ze względu na to, że \"%(content)s"
"\" nie są dozwolone na tej stronie"

msgid "Line"
msgstr "Linia"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Usunięcia zostały oznaczone w ten sposób."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Dodatki zostały oznaczone w ten sposób."

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr ""
"Awaria połączenia z serwerem poczty elektronicznej '%(server)s' z powodu: %"
"(reason)s"

#, fuzzy
msgid "Mail not sent"
msgstr "Poczta została wysłana"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Poczta została wysłana"

msgid "FrontPage"
msgstr "StronaGłowna"

msgid "RecentChanges"
msgstr "OstatnieZmiany"

msgid "TitleIndex"
msgstr "IndeksTytułów"

msgid "WordIndex"
msgstr "IndeksSłów"

msgid "FindPage"
msgstr "ZnajdźStronę"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "NawigacjaWitryny"

msgid "HelpContents"
msgstr "KontekstPomocy"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "PomocFormatowania"

msgid "UserPreferences"
msgstr "PreferencjeCzytelnika"

msgid "WikiLicense"
msgstr "LicencjaWiki"

msgid "MissingPage"
msgstr "ZagubionaStrona"

msgid "Mon"
msgstr "pon"

msgid "Tue"
msgstr "wto"

msgid "Wed"
msgstr "śro"

msgid "Thu"
msgstr "czw"

msgid "Fri"
msgstr "pią"

msgid "Sat"
msgstr "sob"

msgid "Sun"
msgstr "nie"

msgid "AttachFile"
msgstr "ZałączPlik"

msgid "DeletePage"
msgstr "UsuńStronę"

msgid "LikePages"
msgstr "PodobneStrony"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "MapaWitryny"

msgid "RenamePage"
msgstr "ZmieńNazwę"

msgid "SpellCheck"
msgstr "SprawdźPisownię"

#~ msgid "Remember last page visited"
#~ msgstr "Zapamiętaj ostatnią odwiedzoną stronę"

#, fuzzy
#~ msgid "Parent Page"
#~ msgstr "StronaGłowna"

#~ msgid "Trail"
#~ msgstr "Ślad"

#~ msgid ""
#~ "You didn't create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper "
#~ "right corner to create a profile."
#~ msgstr ""
#~ "Nie utworzyłeś dotychczas profilu czytelnika. Zaznacz "
#~ "PreferencjeCzytelnika w prawym górnym rogu aby go utworzyć."

#~ msgid ""
#~ "This wiki is not enabled for mail processing. Contact the owner of the "
#~ "wiki, who can either enable email, or remove the \"Subscribe\" icon."
#~ msgstr ""
#~ "W tym wiki nie uruchomiono przetwarzania poczty elektronicznej. "
#~ "Skontaktuj się z właścicielem, aby je uruchomił, albo usuń ikonę "
#~ "\"Subskrybuj\"."

#~ msgid ""
#~ "You didn't enter an email address in your profile. Select your name "
#~ "(UserPreferences) in the upper right corner and enter a valid email "
#~ "address."
#~ msgstr ""
#~ "Nie podano adresu poczty elektronicznej w Twoim profilu. Zaznacz "
#~ "(PreferencjeCzytelnika) w prawym górnym rogu i podaj prawidłowy adres."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "To unsubscribe, go to your profile and delete the item matching this page "
#~ "from the subscription list."
#~ msgstr ""
#~ "Aby zrezygnować z subskrybcji, wejdź do swojego profilu i usuń stronę z "
#~ "listy subskrybcji."

#, fuzzy
#~ msgid "Quicklink"
#~ msgstr "Szybkie skróty"

#~ msgid "Show Print View"
#~ msgstr "Pokaż podgląd wydruku"

#~ msgid "Attach File"
#~ msgstr "Załącz plik"

#~ msgid "Show Like Pages"
#~ msgstr "Pokaż podobne strony"

#~ msgid "Show Local Site Map"
#~ msgstr "Pokaż mapę wiki"

#, fuzzy
#~ msgid "Infos"
#~ msgstr "Info"

#~ msgid "Can't work out query"
#~ msgstr "Nie potrafię zadać pytania"

#, fuzzy
#~ msgid "Add to Quicklinks"
#~ msgstr "Szybkie skróty"

#~ msgid "Show Parent"
#~ msgstr "Pokaż nadrzędne"

#~ msgid "Show Changes"
#~ msgstr "Pokaż zmiany"

#~ msgid "Get Info"
#~ msgstr "Pobierz info"

#~ msgid "Skip to preview"
#~ msgstr "Pomiń aby zobaczyć podgląd"

#~ msgid "[current page size '''%(size)d''' bytes]"
#~ msgstr "[Rozmiar bieżącej strony '''%(size)d''' bajtów]"

#~ msgid "Optional comment about this change"
#~ msgstr "Opcjonalny komentarz dotyczący niniejszej zmiany"

#~ msgid "Make this page belong to category %(category)s"
#~ msgstr "Przypisz tę stronę do kategorii %(category)s"

#~ msgid "Show fancy links"
#~ msgstr "Pokaż ozdobne odnośniki"

#~ msgid "Save as"
#~ msgstr "Zachowaj jako"

#~ msgid "XSLT option disabled!"
#~ msgstr "Opcja XSLT wyłączona!"

#~ msgid "RefreshCache"
#~ msgstr "Odśwież pamięć podręczną"

#~ msgid "for this page (cached %(date)s)"
#~ msgstr "dla tej strony (w pamięci podręcznej od %(date)s)"

#~ msgid "MIME Type (optional)"
#~ msgstr "Rodzaj MIME (opcjonalnie)"

#~ msgid "Refresh"
#~ msgstr "Odśwież"

#~ msgid "<escape>"
#~ msgstr "<escape>"

#~ msgid "[\"<escape>\"]"
#~ msgstr "[\"<escape>\"]"