view MoinMoin/i18n/bg.MoinMoin.po @ 5888:d9a35af73a83

update i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Wed, 19 Sep 2012 23:40:23 +0200
parents 902728c92a6a
children dc34616009fe
line wrap: on
line source

## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:None
##master-date:None
#acl -All:write Default
#format gettext
#language bg

#
# MoinMoin bg system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.9\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-19 11:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-06 22:08+0200\n"
"Last-Translator: Krasi <wtfn00bz@ymail.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian <moin-user@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Direction: ltr\n"
"X-Language: Български\n"
"X-Language-in-English: Bulgarian\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,810\n"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Този пакет изисква по-нова версия на MoinMoin (поне %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Името на темата не е настроено."

#, python-format
msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Инсталирането на '%(filename)s' пропадна."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Файлът %s не е пакетен файл на MoinMoin."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Страницата %s не съществува."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Невалидна заглавна част на пакета."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Форматът на файла не се поддържа."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Непозната функция %(func)s на ред %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Файлът %s не беше открит в пакета."

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Аргументът \"%s\" трябва да е от булев тип,а не \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Аргументът трябва да е от булев тип,а не \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Аргументът \"%s\" трябва да е от тип интегер,а не \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Аргументът трябва да е от тип интегер,а не \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Аргументът \"%s\" трябва да е от тип с плаваща запетая,а не \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Аргументът трябва да е от тип с плаваща запетая,а не \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Аргументът \"%s\" трябва да е от сложен тип,а не \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Аргументът трябва да е от сложен тип,а не \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Аргументът \"%s\" трябва да е един от \"%s\",а не \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Аргументът трябва да е един от \"%s\",а не \"%s\""

msgid "Too many arguments"
msgstr "Прекалено много аргументи"

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr "Не може да има аргументи, ако няма име след посочените аргументи"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr "Аргументът \"%s\" е задължителен"

#, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Няма аргумент наречен \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Очаква се \"=\" след \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Очаква се стойност на ключа \"%(token)s\""

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Не е позволено да редактирате тази страница."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Страницата е неизменима!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Стари версии не могат да се редактират!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "Привилегията да редактирате изтече. Гответе се за конфликти!"

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Чернова на \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Редактирай \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Предваритен изглед на \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Привилегията да редактирате %(lock_page)s изтече!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Привилегията да редактирате %(lock_page)s изтича след # минути."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Привилегията да редактирате %(lock_page)s изтича след # секунди."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Някой друг е изтрил тази страница докато сте я редактирали!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Някой друг е променил тази страница докато сте я редактирали!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Някой друг е записал тази страница докато сте я редактирали!\n"
"Моля, прегледайте страницата и едва тогава я съхранете. Недейте просто да я "
"записвате както е в момента!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Съдържанието е заредено от черновата]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Съдържанието на новата страница е заредено от %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Шаблон %s не е намерен]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Не можете да четете %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved "
"%(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision "
"%(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last "
"edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''<<BR>>Вашата чернова, базирана на версия %(draft_rev)d (записана "
"%(draft_timestamp_str)s), може да бъде заредеба вместо текущата версия "
"%(page_rev)d като използвате бутона за зареждане на чернови - в случай, че "
"сте изгубили последната редакция без да я съхраните.''' Всеки път, когато "
"правите предварителен изглед, отказвате редакция или при неуспешен запис се "
"съхранява чернова."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Тук опишете %s."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Проверка на правописа"

msgid "Save Changes"
msgstr "Запис на промените"

msgid "Cancel"
msgstr "Отказ"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the "
"%(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Натискайки '''%(save_button_text)s''' поставяте вашите промени под "
"%(license_link)s.\n"
"Ако не сте съгласни с това, натиснете '''%(cancel_button_text)s''' за да "
"откажете промените."

msgid "Preview"
msgstr "Предварителен изглед"

msgid "Text mode"
msgstr "Текстов режим"

msgid "Load Draft"
msgstr "Зареждане на чернова"

msgid "Trivial change"
msgstr "Незначителна промяна"

msgid "Comment:"
msgstr "Коментар:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Без допълнение>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Добавяне към: %(category)s"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Премахване на крайните интервали от всеки ред"

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Непознато действие %(action_name)s?"

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Не Ви е позволено да извършвате %(action_name)s на тази страница."

msgid "Login and try again."
msgstr "Влезте и опитайте отново."

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Уикито не е достъпно в момента."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Невалидно потребителско име или парола."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Отдалеченото уики използва вътрешно InterWiki име (%(remotename)s), различно "
"от указаното (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Text matching regular expression \"%(regex)s\" is highlighted. "
"%(switch_link)s."
msgstr ""

msgid "Switch to non-highlighted view"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
"search results!"
msgstr ""
"Архивното съдържание на тази страница е твърде остаряло и няма да бъде "
"включено в резултатите от търсенето!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Версия %(rev)d от %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Пренасочена от страница \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Тази страница пренасочва към \"%(page)s\""

msgid "Create New Page"
msgstr "Създай нова страница"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Не е позволено да разглеждате тази страница."

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Вашите промени не са записани!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Твърде дълго име на страницата, опитайте с нещо по-кратко."

msgid "GUI Mode"
msgstr "Визуален режим"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Редакцията беше отменена."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Не можете да копирате в страница с празно име."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Нямате право да копирате тази страница!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Страница с име {{{'%s'}}} вече съществува.'''\n"
"\n"
"Опитайте с друго име."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr ""
"Страницата не може да се копира поради грешка на файловата система: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Нямате право да преименувате тази страница!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Не можете да слагате празно име на страница."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr ""
"Страницата не може да се преименува поради грешка на файловата система: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Нямате право да изтривате тази страница!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Благодарим за промените. Оценяваме високо детайлното Ви внимание."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Страница \"%s\" беше изтрита успешно!"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Страницата нe може да бъде заключена. Неочаквана грешка (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Страницата нe може да бъде заключена. Липсва файл 'current'?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page "
"%s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""
"Не може да се определи текущата ревизия на страницата от 'текущия' файл. "
"Страницата %s е повредена и не може да се редактира сега."

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr "Не може да се запази страницата %s, няма останало място за съхранение."

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr "Вх/изх грешка възникна при запазването на страницата %s (errno=%d)"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Не е позволено да редактирате тази страница!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Не можете да записвате празни страници."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Вече сте записали тази страница!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr ""
"Вече сте редактирали тази страница! Моля, не използвайте бутона за връщане."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Не сте променили съдържанието, така че нищо не е записано!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Не можете да променята ACL-ите на тази страница, тъй като нямате админски "
"права върху нея!"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr "Известия изпратени на:"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Привилегията на %(owner)s изтече преди %(mins_ago)d минута(и), така че Вие "
"получавате привилегия върху тази страница."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Възможността на други потребители да редактират тази страница ще бъде "
"''блокирана'' до %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Другите потребители ще бъдат ''предупреждавани'' до %(bumptime)s, че Вие "
"редактирате тази страница."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr ""
"Използвайте бутона Предварителен изглед за разширяване периода на "
"привилегията."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until "
"%(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Страницата в момента е ''заключена'' за редактиране от %(owner)s до "
"%(timestamp)s, т.е. за %(mins_valid)d минута(и)."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by "
"%(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another "
"%(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Тази страница е отворена за редактиране или последно е била предварително "
"преглеждана в %(timestamp)s от %(owner)s.<<BR>>\n"
"'''Вие трябва да се ''въздържате от редактиране'' на тази страница поне още "
"%(mins_valid)d минута(и),\n"
"за да избегнете конфликти.'''<<BR>>\n"
"За да напуснете редактора, натиснете бутона Отказ."

msgid "<unknown>"
msgstr "<неизвестен>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Потребителско име за вход: %s\n"
"\n"
"Жетон за възстановяване на парола: %s\n"
"\n"
"Адрес за рестартиране на парола: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""
"Някой е поискал да ви изпрати жетон за възстановяване.\n"
"\n"
"Ако сте загубили паролата си, моля отидете на адреса за рестартиране на "
"парола отдолу или\n"
"отидете на страницата за възстановяване на парола отново и въведете вашето "
"потребителско име и\n"
"жетона за възстановяване на парола.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Данни за Вашия уики акаунт"

#, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "Трябва да влезете за да използвате това действие: %(action)s."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Абонаментът Ви за тази страница беше премахнат."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Не може да се премахне шаблонния абонамент!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr "Редактирайте обичайните изрази за абонамент във вашите настройки."

msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Трябва да сте се абонирали за да откажете абонирането."

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Създаване на нова рисунка \"%(filename)s (отваря се в нов прозорец)\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Редакция на рисунка %(filename)s (отваря се в нов прозорец)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Рисунка, по която може да се цъка: %(filename)s"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr "Моля, използвайте интерактивния интерфейс за действие %(actionname)s!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Не Ви е позволено да записвате чертежи на тази страница."

msgid "Empty target name given."
msgstr "Празно посочено име е дадено"

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Нулево съдържание на файла. Изтрийте всички не-ASCII символи от името на "
"файла и опитайте отново."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Не Ви е позволено да преглеждате допълненията към тази страница."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Редакция на чертежа"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Няма по-стари версии!"

msgid "No log entries found."
msgstr "Не са открити записи в дневника."

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Различия със \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Различия между версии %d и %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(по %d версии)"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Връщане до тази версия"

msgid "Previous change"
msgstr "Предишна промяна"

msgid "Next change"
msgstr "Следваща промяна"

msgid "Size"
msgstr "Размер"

msgid "Editor"
msgstr "Редактор"

msgid "Date"
msgstr "Дата"

msgid "Comment"
msgstr "Коментар"

#, fuzzy
msgid "Diff with oldest revision in left pane"
msgstr "Няма по-стари версии!"

#, fuzzy
msgid "No older revision available for diff"
msgstr "Няма по-стари версии!"

#, fuzzy
msgid "Diff with older revision in left pane"
msgstr "Няма по-стари версии!"

msgid "Diff with newer revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
msgstr ""

msgid "N/A"
msgstr "няма"

msgid "Diff with older revision in right pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
msgstr "Ревизията не може да се смени в по-стара от ревизията в левия панел"

msgid "Diff with newer revision in right pane"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No newer revision available for diff"
msgstr "Няма по-стари версии!"

#, fuzzy
msgid "Diff with newest revision in right pane"
msgstr "Няма по-стари версии!"

msgid "No differences found!"
msgstr "Не са открити разлики!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Страницата е била запазвана %(count)d пъти!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(празното място се игнорира)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Игнориране на разликата в количеството празни места"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Пълен списък от връзки за \"%s\""

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(включително %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of "
"%(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Следните %(badwords)d думи не могат да бъдат намерени в речника от "
"%(totalwords)d думи%(localwords)s и са осветени по-долу:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Добавяне на отбелязаните думи в речника"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Не са открити правописни грешки!"

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Не можете да записвате речникови думи."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr ""
"Не можете да проверявате правописа на страници, които не можете да четете!"

msgid "Do it."
msgstr "Направи го."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Да изпълня ли действие %(actionname)s?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Действие %(actionname)s е изключено в това уики"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr ""
"Не Ви е позволено да използвате действие %(actionname)s на тази страница."

msgid "Please log in first."
msgstr "Моля първо влезе."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr ""
"Моля, създайте Ваша домашна страница преди да започнете да създавате други."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||"
"%(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Можете да добавите няколко допълнителни подстраници към вашата вече "
"съществуваща домашна страница тук.\n"
"\n"
"Можете да изберете колко отворени за други читатели или писатели да бъдат "
"те,\n"
"като достъпът се контролира от принадлежността към съответното име на "
"група.\n"
"\n"
"Просто въведете името на подстраницата и натиснете бутона за създаване на "
"нова страница.\n"
"\n"
"Преди създаване на защитени страници, моля подсигурете се, че съответната "
"групова страница\n"
"съществува, и че съответните членове са в нея. Използвайте "
"ШаблонГрупиДомашниСтраници за създаване\n"
"на групови страници.\n"
"\n"
"||'''Добавяне на нова персонална страница:'''||'''Свързана ACL група:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
"[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||само "
"%(username)s||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "Управление на МоитеСтраници"

msgid "Login"
msgstr "Вход"

msgid "General Information"
msgstr "Обща информация"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Размер: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "SHA резюме на съдържанието на тази страница:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Следните потребители са абонирани за тази страница:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Тази страница съдържа връзки към следните страници:"

#, python-format
msgid ""
"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to "
"'''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
msgstr ""
"Показване хронологично записите на редактиране на страницата от "
"'''%(start_offset)d''' до '''%(end_offset)d''' от общо '''%(total_count)d''' "
"записи."

msgid "Newer"
msgstr "По-нов"

msgid "Older"
msgstr "По-стар"

#, python-format
msgid "%s items per page"
msgstr "%s предмета за страница"

msgid "Diff"
msgstr "Сравни"

msgid "Action"
msgstr "Действие"

msgid "view"
msgstr "покажи"

msgid "to previous"
msgstr "към предишен"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Върната е версия %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Преименувана от '%(oldpagename)s'."

msgid "get"
msgstr "вземи"

msgid "del"
msgstr "изтрий"

msgid "edit"
msgstr "редактирай"

msgid "Revision History"
msgstr "История на промените"

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Информация за \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Покажи \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Обща информация за страницата"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Попадения и редакции на страницата"

msgid "Copy Page"
msgstr "Копиране на страницата"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Тази страница вече е изтрита или никога не е била създавана!"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr ""

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Копиране на всички /подстраници?"

msgid "New name"
msgstr "Ново име"

msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Незадължителна причина за копирането"

msgid "Really copy this page?"
msgstr "Наистина ли да се копира тази страница?"

msgid "Delete"
msgstr "Изтрий"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Изтриване и на всички /подстраници?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Незадължителна причина за изтриването"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете тази страница?"

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Възвърнати промени на страница %s."

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Грешка при извикване на функция за възврат:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Моля, въведете по-долу паролата на акаунта си в отдалеченото уики. <<BR>> /!"
"\\ Трябва да имате довере на двете уикита, тъй като паролата може да бъде "
"видяна от администраторите."

msgid "Name"
msgstr "Име"

msgid "Password"
msgstr "Парола"

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Операцията беше отменена."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "Поддържат се само посоките BOTH и DOWN."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Моля, установете interwikiname във Вашия wikiconfig (виж "
"HelpOnConfiguration) за да можете да използвате това действие."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Некоректни параметри. Моля, задайте поне параметъра ''remoteWiki''. За "
"справка погледнете HelpOnSynchronisation."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "''remoteWiki'' е неизвестно."

msgid "A severe error occurred:"
msgstr "Непоправима грешка възникна:"

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Синхронизацията приключи. Погледнете по-долу за статусните съобщения."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Синхронизацията започна -"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""
"Получен е списък от %s локални и %s отдалечени страници. Общо %s различни "
"страници."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "След филтрирането: %s страници"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr ""
"Пропуснах страница %s поради липса на достъп за писане в локалната страница."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Изтрита е локално страница %s."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Грешка при локално изтриване на страница %s:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Изтрита е отдалечено страница %s."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Грешка при отдалечено изтриване на страница %s:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Елементът %s не може да бъде слят автоматично, но е променят и в двете "
"уикита. Моля, изтрийте го в едно от двете уикита и опитайте отново."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Елементът %s има различни mime типове в двете уикита и не може да бъде слят. "
"Моля, изтрийте го в едно от двете уикита или унифицирате mime типа и "
"опитайте отново."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Елементът %s е преименуват локално. Това не се поддържа все още. По тази "
"причина пълната история на синхронизиране на тази страница е загубена."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Синхронизиране на страница %s с отдалечена страница %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "Страница %s беше изтрита отдалечено, но променена локално."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"Страница %s не може да се синхронизира. Отдалечената страница е била "
"преименувана. Това не се поддържа все още. Бихте могли да изтриете едната "
"страница за да я синхронизирате."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""
"Прескочена е страница %s поради локално или отдалечено неразрешен конфликт."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"Това е първата синхронизация между локалното и отдалеченото уики за страница "
"%s."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Страница %s не може да бъде слята, понеже не Ви е позволено да променяте "
"страницата в отдалеченото уики."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Страница %s беше слята успешно."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "Страница %s съдържа конфликти, породени от отсрещната страна."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Страница %s е слята с конфликти."

msgid "Pages"
msgstr "Страници"

msgid "Select Author"
msgstr "Изберете автор"

msgid "Revert all!"
msgstr "Възвърнете всичко!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Не Ви е позволено да използвате това действие."

msgid "Wiki Backup"
msgstr "Уики Резервно копие"

msgid ""
"= Downloading a backup =\n"
"\n"
"Please note:\n"
" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
"information.\n"
" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
"problems.\n"
" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
"\n"
"To get a backup, just click here:"
msgstr ""
"= Сваляне на резервно копие =\n"
"\n"
"Моля забележете:\n"
" * Съхранявайте резервните копия на сигурно и защитено място - те съдържат "
"чуствителна информация.\n"
" * Подсигурете се, че във вашата уики конфигурация backup_* стойностите (на "
"резервното копие) са правилни и пълни.\n"
" * Подсигурете се, че файлът с резервното копие съдържа всичко, което ви "
"трябва в случай на проблем.\n"
" * Подсигурете се, че файла е свален без проблеми.\n"
"\n"
"За да вземете резервно копие, просто натиснете тук:"

msgid "Backup"
msgstr "Архивиране"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Не Ви е позволено да правите отдалечено архивиране."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Непознато поддействие при архивиране: %s."

msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Нямате право да създавате допълнителната страница."

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""
"Не може да се създават нови страници без име. Моля, укажете име на "
"страницата."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Празно потребителско име. Моля въведете потребителско име."

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Невалидно потребителско име {{{'%s'}}}.\n"
"Името може да съдържа произволни Unicode букви и цифри, по желание с един\n"
"интервал между думите. Не е позволено да се използват имена на групови "
"страници."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Това потребителско име вече принадлежи на някой друг."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Паролите не съвпадат!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Моля въведете парола!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr "Паролата е неприемлива: %s"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Моля въведете Вашия адрес на ел. поща. Ако загубите информацията за сметката "
"си, то ще можете да я получите по ел. поща."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Този ел. поща вече принадлежи на някой друг."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr "Потребителската сметка е създадена! Сега може да влезете с нея..."

msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Използвайте ПървоимеФамилия)"

msgid "Password repeat"
msgstr "Повторение на паролата"

msgid "Email"
msgstr "Имейл"

msgid "TextCha (required)"
msgstr ""

msgid "Create Profile"
msgstr "Създаване на профил"

msgid "Create Account"
msgstr "Създаване на Акаунт"

msgid "Revert"
msgstr "Възвърни"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Не Ви е позволено да възвръщате тази страница!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"Преглеждали сте текущата версия на тази страница, когато сте извикали "
"действието за възвръщане. Ако искате да възвърнете към по-стара версия, "
"първо вижте тази стара версия и тогава отново извикайте възвръщане към тази "
"(по-стара) версия."

msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Незадължителна причина за възвръщането на състоянието на тази страница"

msgid "Really revert this page?"
msgstr "Наистина ли да се възвърне състоянието на тази страница?"

msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Само суперпотребител може да извърши това действие."

#, fuzzy
msgid "No page packages found."
msgstr "Не са открити родителски страници!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Приложение '%(filename)s' - инсталирано."

msgid "page package"
msgstr "страница пакет"

msgid "install"
msgstr "инсталирай"

msgid "Choose:"
msgstr "Изберете:"

#, python-format
msgid "Install language packs for '%s'"
msgstr "Инсталиране на езикови пакети за '%s'"

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d приложения]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Има <a href=\"%(link)s\">%(count)s на брой приложение(я)</a> съхранени на "
"тази страница."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Не е указано име на файл за прикрепяне!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Приложение '%(filename)s' не съществува!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"За да укажете приложение на тази страница използвайте '''{{{attachment:"
"именафайл}}}''', \n"
"както е показано по-надолу в списъка от файлове. \n"
"'''НЕ''' използвайте URL на {{{[get]}}} връзката, \n"
"тъй като той е обект на промяна и лесно може да се окаже невалиден."

msgid "move"
msgstr "премести"

msgid "unzip"
msgstr "разархивирай"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Няма съхранени приложения към %(pagename)s"

msgid "New Attachment"
msgstr "Ново приложение"

msgid "File to upload"
msgstr "Файл за качване"

msgid "Rename to"
msgstr "Преименувай на"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Презаписване на съществуващо приложение със същото име"

msgid "Upload"
msgstr "Качване"

msgid "Attached Files"
msgstr "Приложени файлове"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Не Ви е позволено да прилагате файлове към тази страница."

#, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Неподдържано ПрикачванеФайл суб-действие: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Приложения към \"%(pagename)s\""

msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr "Нямате право да презаписвате притурка на тази страница."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Приложение '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') с размер %(bytes)d "
"байта - запазено."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr ""
"Приложението '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') вече съществува."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Не Ви е позволено да изтривате приложения от тази страница."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Приложение '%(filename)s' - изтрито."

#, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "Притурката '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' вече съществува."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/"
"%(new_filename)s'."
msgstr ""
"Притурката '%(pagename)s/%(filename)s' е преместена на '%(new_pagename)s/"
"%(new_filename)s'."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Нищо не е променено"

#, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr ""
"Страницата '%(new_pagename)s' не съществува или нямате достатъчно права."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Преместването е преустановено!"

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Не Ви е позволено да местите допълнения от тази страница."

msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Преместването е прекратено, защото името на страница е празно"

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Моля, използвайте валидно име на файл за приложение '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Преместването е прекратено, защото името на притурката е празно"

msgid "Move"
msgstr "Премести"

msgid "New page name"
msgstr "Ново име на страница"

msgid "New attachment name"
msgstr "Ново име на приложение"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Не Ви е позволено да вземате допълнения от тази страница."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Не Ви е позволено да инсталирате файлове."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Не Ви е позволено да разархивирате допълнения от тази страница."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Файлът %(filename)s не е .zip файл."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit "
"(%(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""
"Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото някои файлове в архива "
"не са в същата директория или щеше да се превиши лимита за размер на "
"единичен файл (%(maxsize_file)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""
"Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото щеше да се превиши "
"лимита на страницата за размер памет за притурки (%(size)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""
"Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото щеше да се превиши "
"лимита на страницата за брой притурки (%(count)d)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: "
"%(filelist)s)."
msgstr ""
"Притурката '%(filename)s' е частично разархивирана (не са презаписани: "
"%(filelist)s)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Приложение '%(filename)s' - разархивирано."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Приложение '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr "Сваляне"

msgid "Package script:"
msgstr "Скрипт към пакета:"

msgid "File Name"
msgstr "Име на Файл"

msgid "Modified"
msgstr "Модифициран"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Неизвестен тип на файла - това приложение не може да се покаже"

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "приложение:%(filename)s към %(pagename)s"

msgid "Load"
msgstr "Заредане"

msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Не е оказано име на страницата!"

msgid "Upload page content"
msgstr "Качване на съдържание за страницата"

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""
"Можете да качите съдържание за страницата подолу. Ако промените името на "
"страницата, можете да качите съдържание за друга страница. Ако името на "
"страницата е празно, извличаме името на страницата от името на файла."

msgid "File to load page content from"
msgstr "Файл за зареждане на съдържание за страницата"

msgid "Page name"
msgstr "Име на страницата"

msgid "Print"
msgstr "Печат"

msgid "Print slide show"
msgstr "Разпечатване на презентация"

msgid "Edit"
msgstr "Редактиране"

msgid "Edit slide show"
msgstr "Редактиране на презентация"

msgid "Quit"
msgstr "Изход"

msgid "Quit slide show"
msgstr "Изход от презентация"

msgid "Show first slide (up arrow)"
msgstr "Показване на първия слайд (стрелка нагоре)"

msgid "Show last slide (down arrow)"
msgstr "Показване на последния слайд(стрелка надолу)"

msgid "Show previous slide (left arrow)"
msgstr "Показване на предишния слайд (стрелка наляво)"

msgid "Show next slide (right arrow)"
msgstr "Показване на следващия слайд (стрелка надясно)"

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Карта на околността за \"%s\""

msgid "Please choose:"
msgstr "Моля изберете:"

msgid "Settings"
msgstr "Настройки"

msgid "You are now logged out."
msgstr "Вие излязохте успешно."

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Трябва да сте влезли, за да добавите бърза връзка."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Добавена беше бърза връзка към тази страница."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Не може да бъде добавена бърза връзка към тази страница."

msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Вече имате бърза връзка към тази страница!"

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr ""

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr "Сайтът %s пойска вашата индентификация."

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""

msgid "Trust root"
msgstr ""

msgid "Identity URL"
msgstr "Индетифицирай адреса"

msgid "Remember decision"
msgstr "Запоняне на решението"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr "Запомни това решение за доверие и не питай отново"

msgid "Approve"
msgstr "Одобрявам"

msgid "Don't approve"
msgstr "Не одобрявам"

msgid "OpenID not served"
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Невалидно име на файл \"%s\"!"

msgid "Include all attachments?"
msgstr "Добавяне на всички притурки?"

msgid "Package pages"
msgstr "Страници в пакета"

msgid "Package name"
msgstr "Име на пакета"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Списък от имена на страници - разделени със запетая"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Няма страници подобни на \"%s\"!"

msgid "Attachment location"
msgstr "Място на притурка"

msgid "Attachment name"
msgstr "Име на притурка"

msgid "Refresh attachment list"
msgstr "Опресняване на списъка с притурките"

msgid "List of attachments"
msgstr "Списък с притурките"

msgid "Available attachments for page"
msgstr "Налични притурки за страницата"

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr "Ако акаунта съществува е изпратен имейл."

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Това уики не поддържа обработка на електронна поща.\n"
"Свържете се със собственика му, който може да я включи."

msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Моля дайте валиден имейл адрес или потребителско име!"

msgid "Username"
msgstr "Потребителско име"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Изпрати ми моите данни по пощата"

msgid "Recovery token"
msgstr "Жетон за възстановяване"

msgid "New password"
msgstr "Нова парола"

msgid "New password (repeat)"
msgstr "Нова парола (повторение)"

msgid "Reset my password"
msgstr "Рестартирай паролата ми"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr "Вашата парола е променена, сега може да влезете."

msgid "Your token is invalid!"
msgstr "Вашият жетон е невалиден!"

msgid "Password reset"
msgstr "Рестартиране на парола"

msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr ""
"\n"
"== Рестартиране на парола ==\n"
"Въведете нова парола отдолу."

msgid "Lost password"
msgstr "Загубена парола"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""
"\n"
"== Възстановяване на загубена парола ==\n"
"Ако сте забравили паролата си, дайте имейл адреса си или\n"
"потребителско име и натиснете '''Изпрати ми моите данни по пощата'''.\n"
"Ще получите имейл, съдържащ жетон за възстановяване, които може да\n"
"се използва за смяна на вашата парола. Имейлът може да съдържа още\n"
"инструкции."

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""
"\n"
"=== Рестартиране на парола ===\n"
"Ако вече сте получили имейла с жетона за възстановяване на парола, въведете "
"вашето\n"
"потребителско име, жетона за възстановяване и нова парола (два пъти) отдолу."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Схемите не са достъпни!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Трябва да укажете тип на схемата!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Лош тип на схема \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Качване на приложение '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Чертеж '%(filename)s' - записан."

msgid "New page:\n"
msgstr "Нова страница:\n"

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Показани са само страници, променяни след '''%s'''!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Датата на промяна, която сте въвели, не е разпозната и взета под "
"внимание в резултатите от търсенето!"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Моля използвайте по-избирателни термини за търсене вместо {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Търсене в заглавие: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Разширено Търсене: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Търсене на текст: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Заявката за търсене {{{\"%s\"}}} е невалидна. Моля, погледнете "
"HelpOnSearching за повече информация."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Заявката за търсене {{{\"%s\"}}} не върна резултати. Моля, промененте някои "
"термини и погледнете HelpOnSearching за повече информация.%s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Помислете за"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "пълнотекстово търсене с вашите ключови термини"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""
"(!) Търсите само в заглавията, което може да не върне всички резултати в "
"това уики, свързани с Вашата заявка. <<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Натиснете тук за пълнотекстово търсене с тези термини!"

msgid "Rename Page"
msgstr "Преименуване на страницата"

msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
msgstr "Създаване на препратка към преименуваната(ните) страница(и)?"

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Преименуване и на всички /подстраници?"

msgid "Create redirect for renamed page?"
msgstr "Създаване на препратка към преименуваната страница?"

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Наистина ли искате да преименувате тази страница?"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Незадължителна причина за преименуването"

msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Трябва да сте влезли за да премахнете бърза връзка."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Бързата връзка до тази страница беше премахната."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Бързата връзка до тази страница не може да бъде премахната."

msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr "Трябва да имате бърза връзка до тази страница за да я премахнете."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr ""
"Не Ви е позволено да се абонирате за страници, които не можете да четете."

#, fuzzy
msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr "Това уики не е настроено да обработва поща."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Трябва да влезете за да използвате абонаментите."

#, fuzzy
msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""
"Добавете Ваш email адрес във Вашите ПотребителскиНастройки, за да използвате "
"абонаментите."

msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Вече сте абонирани за тази страница."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Бяхте абонирани за тази страница."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Не можахте да се абонирате за тази страница."

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr ""
"Открита е точно една страница, подобна на \"%s\", препращаме Ви към нея."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Страници подобни на \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s за \"%(title)s\""

msgid "match"
msgstr "съвпадение"

msgid "matches"
msgstr "съвпадения"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Абониране на потребителите за страница %s"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr "Въведете потребителски имена (разделени със запетайка):"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Абонирани за %s:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Не е потребител:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Не Ви е позволено да извършвате това действие."

msgid "HelpOnParsers"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see "
"%(highlight_help_page)s."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Наблягане:: <<Verbatim('')>>''наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''удебелен'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''удебелен и "
"наклонен'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''смесени ''<<Verbatim(''')"
">>'''''удебелен'''<<Verbatim(''')>> и наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> хоризонтална черта.\n"
" Заглавия:: <<Verbatim(=)>> Заглавие 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> "
"Заглавие 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Заглавие 3 <<Verbatim(===)"
">>;  <<Verbatim(====)>> Заглавие 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> "
"Заглавие 5 <<Verbatim(=====)>>.\n"
" Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани "
"елементи; 1.#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.\n"
" Връзки:: <<Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)>>; <<Verbatim"
"([\"квадратни скоби и кавички\"])>>; url; [url]; [url етикет].\n"
" Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||;  "
"не е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.\n"
"\n"
"(!) За повече помощ вижте ПомощПриРедактиране или СинтактичноУпътване.\n"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Изобразяването на реСтруктуриран текст е невъзможно. Моля, инсталирайте "
"Docutils."

#, fuzzy
msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""
"Наблягане: <i>*наклонен*</i> <b>**удебелен**</b> ``печатен``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Заглавия: Заглавие 1 Заглавие 2 Заглавие 3\n"
"     ========== ---------- ~~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Хоризонтална черта: ---- \n"
"Връзки: ПодчертавкаОтзад_ `няколко думи в обратни апострофи`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://външен-сайт.net/foo/\n"
"\n"
"Списъци: * bullets; 1., a. номерирани елементи.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) За повече помощ погледнете \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"Бързо Ръководство по реСтруктуриранТекст\n"
"</a>.\n"

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Надхвърлен е максималния брой include**"

#, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "**Нямате право да четете тази страница: %s**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Сочената страница не е открита: %s**"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "Опцията за XSLT е забранена, моля погледнете ПомощПриКонфигуриране."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT обработката не е достъпна, моля инсталирайте 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "грешка %(errortype)s при обработката"

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
msgstr ""
" Наблягане:: <<Verbatim('')>>''наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''удебелен'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''удебелен и "
"наклонен'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''смесени ''<<Verbatim(''')"
">>'''''удебелен'''<<Verbatim(''')>> и наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> хоризонтална черта.\n"
" Заглавия:: <<Verbatim(=)>> Заглавие 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> "
"Заглавие 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Заглавие 3 <<Verbatim(===)"
">>;  <<Verbatim(====)>> Заглавие 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> "
"Заглавие 5 <<Verbatim(=====)>>.\n"
" Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани "
"елементи; 1.#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.\n"
" Връзки:: <<Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)>>; <<Verbatim"
"([\"квадратни скоби и кавички\"])>>; url; [url]; [url етикет].\n"
" Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||;  "
"не е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.\n"
"\n"
"(!) За повече помощ вижте ПомощПриРедактиране или СинтактичноУпътване.\n"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Очаква се \"%(wanted)s\" след \"%(key)s\", а е открит \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Очаква се цяло число \"%(key)s\" преди \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Очаква се цяло число \"%(arg)s\" след \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Очаква се стойност на цвят \"%(arg)s\" след \"%(key)s\""

msgid "Page has been modified"
msgstr "Страницата беше променена"

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr "Страницата беше променена тривиално"

msgid "Page has been renamed"
msgstr "Страницата е преименувана"

msgid "Page has been deleted"
msgstr "Страница е изтрита"

msgid "Page has been copied"
msgstr "Страницата е копирана"

msgid "A new attachment has been added"
msgstr "Нова притурка е добавена"

msgid "An attachment has been removed"
msgstr "Притурка е премахната"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr "Страницата беше възвърната в предишно състояние"

msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "Потребител се е абонирал към страница"

msgid "A new account has been created"
msgstr "Нов акаунт беше създаден"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr "[%(sitename)s] %(trivial)sПромяна на \"%(pagename)s\" от %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Незначителна "

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""
"Връзка към притурка: %(attach)s\n"
"Връзка към страница: %(page)s\n"

msgid "Attachment link"
msgstr "Връзка към притурка"

msgid "Page link"
msgstr "Връзка към страница"

msgid "Changed page"
msgstr "Променена страница"

msgid "Page changed"
msgstr "Страницата променена"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Уважаеми Уики потребителю,\n"
"\n"
"Вие сте се абонирали за тази уики страница или категория на \"%(sitename)s\" "
"за известия при промени.\n"
"\n"
"Страницата \"%(pagename)s\" е променена от %(editor)s:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Не са открити разлики!\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Уважаемиуики потребителю,\n"
"\n"
"Вие сте се абонирали за уики страница \"%(sitename)s\" за известия при "
"промени.\n"
"\n"
"Страницата \"%(pagename)s\" е изтрита от %(editor)s:\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by "
"%(editor)s:\n"
msgstr ""
"Уважаеми Уики потребителю,\n"
"\n"
"Вие сте се абонирали за уики страница \"%(sitename)s\" за известия при "
"промени.\n"
"\n"
"Страницата \"%(pagename)s\" е преименувана от \"%(oldname)s\" от "
"%(editor)s:\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] New user account created"
msgstr "[%(sitename)s] Нов потребителски акаунт е създаден"

#, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
"Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""
"Уважаеми Суперпотребителю, нов потребител е създаден на \"%(sitename)s\". "
"Следните детайли:\n"
"\n"
"  Потребителско име: %(username)s\n"
"  Имейл адрес: %(useremail)s"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
msgstr "[%(sitename)s] Нова притурка добавена към страницата %(pagename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Уважаеми Уики потребителю,\n"
"\n"
"Вие сте се абонирали за тази уики страница \"%(page_name)s\" за известия при "
"промени. Притурка е добавена към тази страница от %(editor)s. Достъпна е "
"следната подробна информация:\n"
"\n"
"Име на притурката: %(attach_name)s\n"
"Размер на притурката: %(attach_size)s\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
msgstr "[%(sitename)s] Премахната притурка от страница %(pagename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Уважаемиуики потребителю,\n"
"\n"
"Вие сте се абонирали за уики страница \"%(page_name)s\" за известия при "
"промени. Притурка е премахната от страницата от %(editor)s. Достъпна е "
"следната детайлна информация:\n"
"\n"
"Име на притурка: %(attach_name)s\n"
"Големина на притурка: %(attach_size)s\n"

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr "Опции --страници и --тъсене се изключват взаймно!"

msgid "You must specify an output file!"
msgstr "Трабва да уточните изходен файл!"

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""
"Няма уточнени страници, използвайки --страници или --търсене, приемайки че "
"пакета е пълен."

msgid "All attachments included into the package."
msgstr "Всички притурки са включени в пакета."

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr "Изходен файл вече съществува! Страхлив отказ за продължаване!"

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Липсва парола. Моля, въведете потребителско име и парола."

#, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. "
msgstr ""
"Ако нямате акаунт, <a href=\"%(userprefslink)s\">може да създадете такъв "
"сега</a>. "

#, python-format
msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Забравихте вашата парола?</a>"

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr "Не може да се свърже с botbouncer.com."

msgid "Failed to connect to database."
msgstr "Неуспешно свързването с базата данни"

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""

msgid "Choose this name"
msgstr "Изберете това име"

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr "Това е невалидно потребителско име, изберете друго."

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""

msgid "Associate this name"
msgstr "Асоциирай това име"

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "OpenID verification canceled."
msgstr "Операцията беше отменена."

msgid "Verification canceled."
msgstr "Потвърждението беше отказано"

#, python-format
msgid "OpenID success. id: %s"
msgstr ""

msgid "OpenID failure"
msgstr ""

msgid "OpenID failure."
msgstr ""

msgid "No OpenID found in session."
msgstr ""

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr ""

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr "Паролата, която сте въвели е невалидна"

msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
msgstr ""

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr ""

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr ""

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr ""

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr ""

msgid "No OpenID."
msgstr ""

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr ""

msgid "Line"
msgstr "Ред"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Изтритото е отбелязано така."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Добавките са отбелязани така."

msgid "Diffs"
msgstr "Разлики"

msgid "Info"
msgstr "Информация"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Разабониране"

msgid "Subscribe"
msgstr "Абониране"

msgid "Raw"
msgstr "Суров"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "View"
msgstr "Изглед"

msgid "Home"
msgstr "Начало"

msgid "Up"
msgstr "Нагоре"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[ИЗТРИТА]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[ОБНОВЕНА]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[ПРЕИМЕНУВАНА]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[КОНФЛИКТ]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[НОВА]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[РАЗЛИКА]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[ДОЛУ]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[ГОРЕ]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Натиснете за пълно търсене на това заглавие"

msgid "Logout"
msgstr "Изход"

msgid "Clear message"
msgstr "Премахване на съобщението"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "последна редакция в %(time)s от %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "последна модификация %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Търсене:"

msgid "Text"
msgstr "Текст"

msgid "Titles"
msgstr "Заглавия"

msgid "Search"
msgstr "Търсене"

msgid "More Actions:"
msgstr "Още действия:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Суров вид"

msgid "Print View"
msgstr "Изглед за печат"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Изтриване на кеша"

msgid "Delete Page"
msgstr "Изтриване на страницта"

msgid "Like Pages"
msgstr "Подобни страници"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Локална карта"

msgid "My Pages"
msgstr "Моите страници"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Абониране на потребител"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Премахване на спам"

msgid "Package Pages"
msgstr "Пакетиране на страници"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Изобразяване като Docbook"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Синхронизация на страници"

msgid "Do"
msgstr "Действай!"

msgid "Comments"
msgstr "Коментари"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Редактиране (текстово)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Редактиране (визуално)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Неизменима страница"

msgid "Remove Link"
msgstr "Премахване на връзка"

msgid "Add Link"
msgstr "Добавяне на връзка"

msgid "Attachments"
msgstr "Приложения"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Показване на изменения за %s дена."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Уики маркировка"

msgid "DeleteCache"
msgstr "ИзтриванеНаКеша"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(кеширан %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Или опитайте някое от следните действия:"

msgid "Wiki"
msgstr "Уики"

msgid "Page"
msgstr "Страница"

msgid "User"
msgstr "Потребител"

msgid "[ATTACH]"
msgstr "[ПРИКАЧИ]"

msgid "Password is too short."
msgstr "Паролата е твърде кратка"

msgid "Password has not enough different characters."
msgstr "Паролата няма достатъчно различни символи."

msgid ""
"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
msgstr ""
"Паролата е твърде лесна (паролата съдържа името или името съдържа паролата)."

msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
msgstr "Паролата е твърде лесна (клавишна поредица)."

msgid "UnSubscribe"
msgstr "РазАбониране"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Публикуване на email адресът ми (вместо уики страницата ми) в авторската "
"информация."

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Отваряне на редактор при двойно кликане"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Отиване на последната посетена страница след влизане"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Показване на секциите с коментари"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Показване на въпросителни знаци за връзки към несъществуващи страници"

msgid "Show page trail"
msgstr "Показване на последните посетени страници"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Показване на лента с икони"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Показване на горните/долните връзки в заглавията"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Показване на украсени разлики"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Добавяне на интервали към показваните уики имена"

msgid "Remember login information"
msgstr "Запомняне на информацията ми за вход"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Вечна забрана на тази потребителска сметка"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Псевдоним"

msgid "Jabber ID"
msgstr ""

msgid "User CSS URL"
msgstr "URL на потребителски CSS"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Оставете празно за забрана на потребителския CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Размер на редактора"

msgid "anonymous"
msgstr "анонимен"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Качване на ново приложение \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "Вмъкнато изображение: %(url)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Превключи показването на номерата на редовете"

msgid "From"
msgstr "От"

msgid "To"
msgstr "До"

msgid "Content"
msgstr "Съдържание"

msgid "No recipients, nothing to do"
msgstr "Няма получатели, няма нищо за правене"

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Връзката с пощенския сървър '%(server)s' пропадна: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Пощата не е изпратена."

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Пощата е изпратена успешно."

msgid "RecentChanges"
msgstr "ПоследниПромени"

msgid "WikiTipOfTheDay"
msgstr "УикиСъветЗаДенят"

msgid "TitleIndex"
msgstr "АзбученУказател"

msgid "WordIndex"
msgstr "ПредметенУказател"

msgid "FindPage"
msgstr "ТърсенеНаСтраница"

msgid "MissingPage"
msgstr "ЛипсваСтраница"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "ЛипсваДомашнаСтраница"

msgid "WikiHomePage"
msgstr "УикиДомашнаСтраница"

msgid "WikiName"
msgstr "УикиИме"

msgid "WikiWikiWeb"
msgstr ""

msgid "FrontPage"
msgstr "НачалнаСтраница"

msgid "WikiSandBox"
msgstr "УикиПясъчник"

msgid "InterWiki"
msgstr "ВътрешноУики"

msgid "AbandonedPages"
msgstr "ИзоставениСтраници"

msgid "OrphanedPages"
msgstr "СирациСтраници"

msgid "WantedPages"
msgstr "ИсканиСтраница"

msgid "EventStats"
msgstr "СъбитиеХарактеристики"

msgid "EventStats/HitCounts"
msgstr "СъбитиеХарактеристики/ПопадениеБроеве"

msgid "EventStats/Languages"
msgstr "СъбитиеХарактеристики/Езици"

msgid "EventStats/UserAgents"
msgstr "СъбитиеХарактеристики/Потребителски агент"

msgid "PageSize"
msgstr "СтраницаРазмер"

msgid "PageHits"
msgstr "СтранициСъвети"

msgid "RandomPage"
msgstr "ПроизволнаСтраница"

#, fuzzy
msgid "XsltVersion"
msgstr "Версия на Python"

msgid "FortuneCookies"
msgstr "КъсметлийскиБисквитки"

msgid "WikiLicense"
msgstr "УикиЛиценз"

msgid "CategoryCategory"
msgstr "КатегорияКатегория"

msgid "CategoryHomepage"
msgstr ""

msgid "CategoryTemplate"
msgstr "ШаблонКатегория"

msgid "HomepageTemplate"
msgstr ""

msgid "HelpTemplate"
msgstr "ПомощШаблон"

msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadPageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageGroupsTemplate"
msgstr ""

msgid "SlideShowHandOutTemplate"
msgstr "ПрезентацияДиплянкаШаблон"

msgid "SlideShowTemplate"
msgstr "ПрезентацияШаблон"

msgid "SlideTemplate"
msgstr "Слйд шаблон"

msgid "SyncJobTemplate"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration"
msgstr "ПомощЗаКонфигурация"

msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
msgstr "ПомощЗаКонфигурация/ИмейлПодръжка"

msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
msgstr "ПомощЗаКонфигурация/СигурностПолитика"

msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
msgstr "ПомощЗаКонфигурация/ФайлПритурки"

msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
msgstr "ПомощЗаКонфигурация/ДопълващаСтраница"

msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
msgstr "ПомощЗаКонфигурация/ПотребителскиПредпочитания"

msgid "HelpOnPackageInstaller"
msgstr "ПомощЗаПакетИнсталатор"

#, fuzzy
msgid "HelpOnUpdatingPython"
msgstr "ПомощЗаФорматиране"

msgid "HelpOnAdministration"
msgstr "ПомощЗаАдминистрация"

msgid "HelpOnAuthentication"
msgstr "ПомощЗаАутентикация"

msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
msgstr "ПомощЗаАутентикация/ВъншнаБисквитка"

msgid "HelpOnMoinCommand"
msgstr "ПомощЗаМоинКоманда"

msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
msgstr ""

msgid "HelpOnNotification"
msgstr "ПомощЗаИзвестия"

#, fuzzy
msgid "HelpOnRobots"
msgstr "ПомощЗаПравила"

msgid "HelpOnSessions"
msgstr "ПомощЗаСесии"

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserHandling"
msgstr "ПомощЗаФорматиране"

#, fuzzy
msgid "HelpOnXapian"
msgstr "ПомощЗаФорматиране"

msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
msgstr "СинтактичноУпътване"

#, fuzzy
msgid "HelpOnCreoleSyntax"
msgstr "ПомощСъдържание"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "ПомощЗаФорматиране"

msgid "MoinMoin"
msgstr "МоинМоин"

msgid "HelpContents"
msgstr "ПомощСъдържание"

msgid "HelpForBeginners"
msgstr "ПомощЗаНачинаещи"

msgid "HelpForUsers"
msgstr "ПомощЗаПотребители"

msgid "HelpIndex"
msgstr "ПомощИндекс"

msgid "HelpOnAccessControlLists"
msgstr "ПомощЗаДостъпКонтролСписъци"

msgid "HelpOnActions"
msgstr "ПомощЗаДействия"

msgid "HelpOnActions/AttachFile"
msgstr "ПомощЗаДействия/ПрикачванеФайл"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdmonitions"
msgstr "ПомощСъдържание"

msgid "HelpOnAutoAdmin"
msgstr "ПомощЗаАвтоАдмин"

msgid "HelpOnCategories"
msgstr "ПомощЗаКатегории"

msgid "HelpOnDictionaries"
msgstr "ПомощЗаРечници"

msgid "HelpOnDrawings"
msgstr "ПомощЗаРисунки"

msgid "HelpOnEditLocks"
msgstr ""

msgid "HelpOnEditing"
msgstr "ПомощЗаРедактиране"

msgid "HelpOnEditing/SubPages"
msgstr "ПомощЗаРедактиране/СубСтраници"

msgid "HelpOnGraphicalEditor"
msgstr "ПомощЗаГрафиченРедактор"

msgid "HelpOnGroups"
msgstr "ПомощЗаГрупи"

msgid "HelpOnHeadlines"
msgstr "ПомощЗаЗаглавия"

msgid "HelpOnImages"
msgstr "ПомощЗаИзображения"

msgid "HelpOnLanguages"
msgstr "ПомощЗаЕзици"

msgid "HelpOnLinking"
msgstr "ПомощЗаСвързване"

msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
msgstr "ПомощЗаСвързване/БележкиВръзки"

msgid "HelpOnLists"
msgstr "ПомощЗаСписъци"

msgid "HelpOnLogin"
msgstr "ПомощЗаВлизане"

msgid "HelpOnMacros"
msgstr "ПомощЗаМакроси"

msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
msgstr "ПомощЗаМакроси/ЗакрепенОбект"

msgid "HelpOnMacros/Include"
msgstr "ПомощЗаМакроси/Включване"

msgid "HelpOnMacros/MailTo"
msgstr "ПомощЗаМакроси/ИзпращанеНа"

msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
msgstr "ПомощЗаМакроси/МесеченКалендар"

msgid "HelpOnNavigation"
msgstr "ПомощЗаНавигация"

msgid "HelpOnOpenIDProvider"
msgstr ""

msgid "HelpOnPageCreation"
msgstr "ПомощЗаСъздаванеНаСтраница"

msgid "HelpOnPageDeletion"
msgstr "ПомощЗаИзтриванеНаСтраница"

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
msgstr ""

msgid "HelpOnProcessingInstructions"
msgstr "ПомощЗаОбработкаНаИнструкции"

msgid "HelpOnRules"
msgstr "ПомощЗаПравила"

msgid "HelpOnSearching"
msgstr "ПомощЗаТърсене"

msgid "HelpOnSlideShows"
msgstr "ПомощЗаПрезентации"

msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
msgstr "ПомощЗаПрезентации/000 Въведение"

msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
msgstr "ПомощЗаПрезентации/100 Създаване на слайдове"

msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
msgstr "ПомощЗаПрезентации/900 Пускане на вашата презентация"

msgid "HelpOnSmileys"
msgstr "ПомощЗаЕмотиконки"

msgid "HelpOnSpam"
msgstr "ПомощЗаСпам"

msgid "HelpOnSpellCheck"
msgstr "ПомощЗаПравопис"

msgid "HelpOnSuperUser"
msgstr "ПомощЗаСуперПотребител"

msgid "HelpOnSynchronisation"
msgstr "ПомощЗаСинхронизация"

msgid "HelpOnTables"
msgstr "ПомощЗаТаблици"

msgid "HelpOnTemplates"
msgstr "ПомощЗаШаблони"

msgid "HelpOnThemes"
msgstr "ПомощЗаТеми"

msgid "HelpOnUserPreferences"
msgstr "ПомощЗаПотребителскиПредпочитания"

msgid "HelpOnVariables"
msgstr "ПомощЗаПроменливе"

#, fuzzy
msgid "HelpOnXmlPages"
msgstr "ПомощЗаФорматиране"

msgid "HelpOnComments"
msgstr "ПомощЗаКоментари"

msgid "HelpOnSubscribing"
msgstr "ПомощЗаАбониране"

msgid "CamelCase"
msgstr ""

msgid "WikiCourse"
msgstr "УикиКурс"

msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
msgstr "УикиКурс/01 Какво е МоинМоин уикиi?"

msgid "WikiCourse/02 Finding information"
msgstr "УикиКурс/02 Намиране на информация"

msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
msgstr "УикиКурс/03 В крак с времето "

msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
msgstr "УикиКурс/04 Създаване на уики акаунт"

msgid "WikiCourse/05 User preferences"
msgstr "УикиКурс/05 Потребителски предпочитания"

msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
msgstr "УикиКурс/06 Вашата собствена уики страница"

msgid "WikiCourse/07 The text editor"
msgstr "УикиКурс/07 Текстовият редактор"

msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
msgstr "УикиКурс/08 Бързи клавиши"

msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
msgstr "УикиКурс/11 Параграфи"

msgid "WikiCourse/12 Headlines"
msgstr "УикиКурс/12 Заглавия"

msgid "WikiCourse/13 Lists"
msgstr "УикиКурс/13 Списъци"

msgid "WikiCourse/14 Text styles"
msgstr "УикиКурс/14 Стилове на текста"

msgid "WikiCourse/15 Tables"
msgstr "УикиКурс/15 Таблици"

msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
msgstr "УикиКурс/16 Уики вътрешни връзки"

msgid "WikiCourse/17 External links"
msgstr "УикиКурс/17 Външни връзка"

msgid "WikiCourse/18 Attachments"
msgstr "УикиКурс/18 Притурки"

msgid "WikiCourse/19 Symbols"
msgstr "УикиКурс/19 Символи"

msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
msgstr "УикиКурс/20 Динамично съдържание"

msgid "WikiCourse/21 Macros"
msgstr "УикиКурс/21 Макроси"

msgid "WikiCourse/22 Parsers"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/23 Actions"
msgstr "УикиКурс/23 Действия"

msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
msgstr "УикиКурс/30 Графичният едактор"

msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
msgstr "УикиКурс/40 Създаване на повече страници"

msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
msgstr "УикиКурс/50 Уики етикет"

msgid "WikiCourse/51 Applications"
msgstr "УикиКурс/51 Приложения"

msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
msgstr "УикиКурс/52 Структора в уикито"

msgid "WikiCourseHandOut"
msgstr "УикиКурсДиплянка"

msgid "Sun"
msgstr "Нед"

msgid "Mon"
msgstr "Пон"

msgid "Tue"
msgstr "Вто"

msgid "Wed"
msgstr "Сря"

msgid "Thu"
msgstr "Чет"

msgid "Fri"
msgstr "Пет"

msgid "Sat"
msgstr "Съб"

msgid "AttachFile"
msgstr "ПриложиФайл"

msgid "DeletePage"
msgstr "ИзтрийСтраница"

msgid "LikePages"
msgstr "ПодобниСтраници"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "КартаНаОколността"

msgid "RenamePage"
msgstr "ПреименувайСтраница"

msgid "SpellCheck"
msgstr "ПроверкаПравопис"

msgid "Discussion"
msgstr "Дискусия"

msgid "Switch user"
msgstr "Смяна на потребител"

msgid "No user selected"
msgstr "Не е избран потребител"

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""
"Сега можете да променяте настройки за избраният акаунт; излезте за да се "
"върнете към вашия акаунт."

msgid "You are the only user."
msgstr "Вие сте единственият потребител."

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr ""
"Като суперпотребител, може временно да заемете индентичността на друг "
"потребител."

msgid "Select User"
msgstr "Избор на потребител"

msgid "Notification"
msgstr "Известие"

msgid "Notification settings saved!"
msgstr "Настройки за известията запазени!"

msgid "'''Email'''"
msgstr "'''Имейл'''"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr ""

msgid "'''Event type'''"
msgstr ""

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr "Изберете събитията, за които искате да бъдете информирани."

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""
"Преди да може да бъдете информирани, трябва да предоставите начин за връзка "
"с вас в общите редпочитания."

msgid "Subscribed events"
msgstr "Абонирани за събития"

msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr "Абонирани за уики страници<<BR>>(one regex per line)"

msgid "Save"
msgstr "Запис"

msgid "OpenID server"
msgstr ""

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr "Избраните сайтове са премахнати."

msgid "Trusted websites"
msgstr "Надежни сайтове"

msgid "Remove selected"
msgstr "Премахване на селектираното"

msgid "Change password"
msgstr "Смяна на парола"

msgid "Your password has been changed."
msgstr "Вашата паролата е променена"

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr "За да смените вашата парола, напишете новата парола два пъти."

msgid "Preferences"
msgstr "Предпочитания"

#, fuzzy
msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Този ел. поща вече принадлежи на някой друг."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Темата '%(theme_name)s' не може да бъде заредена!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Потребителските настройки са записани!"

msgid "Default"
msgstr "Подразбиращ се"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Настройка на браузъра>"

msgid "the one preferred"
msgstr "предпочитания"

msgid "free choice"
msgstr "свободен избор"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Предпочитана тема"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Предпочитан редактор"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Редактор, показван при бутоните"

msgid "Time zone"
msgstr "Часова зона"

msgid "Your time is"
msgstr "Времето при Вас е"

msgid "Server time is"
msgstr "Времето на сървъра е"

msgid "Date format"
msgstr "Формат на датата"

msgid "Preferred language"
msgstr "Предпочитан език"

msgid "General options"
msgstr "Общи настройки"

msgid "Quick links"
msgstr "Бързи връзки"

msgid "OpenID settings"
msgstr ""

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr ""

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr ""

msgid "No OpenID given."
msgstr ""

msgid "OpenID is already present."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Тази страница вече е изтрита или никога не е била създавана!"

msgid "OpenID added successfully."
msgstr ""

msgid "Current OpenIDs"
msgstr ""

msgid "Add OpenID"
msgstr ""

msgid "Views/day"
msgstr "Прегледа/ден"

msgid "Edits/day"
msgstr "Редакции/ден"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s за %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"зелено=преглед\n"
"червено=редакция"

msgid "date"
msgstr "дата"

msgid "# of hits"
msgstr "брой попадения"

msgid "Language"
msgstr "Език"

msgid "Others"
msgstr "Други"

msgid "User agent"
msgstr "Браузър"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Разпределение на типа браузъри"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Разпределение по големини на страници"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "горна граница на големина на страница [байта]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "брой страници с такъв размер"

msgid "[all]"
msgstr "[всички]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[не празни]"

msgid "[empty]"
msgstr "[празни]"

msgid "filter"
msgstr "филтър"

msgid "OpenID"
msgstr ""

msgid "Member of Groups"
msgstr "Член на Групи"

msgid "Jabber"
msgstr ""

msgid "Disable user"
msgstr "Деактивиране на потребител"

msgid "Enable user"
msgstr "Активиране на потребител"

msgid "disabled"
msgstr "неактивен"

msgid "Mail account data"
msgstr "Имейл акаунт дата"

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Съжаляваме, но страницата не може да бъде записана, защото \"%(content)s\" е "
"непозволено съдържание."

#, python-format
msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
msgstr ""

msgid "Include system pages"
msgstr "Включи системните страници"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Прескочи системните страници"

msgid "Go To Page"
msgstr "Отиди на страница"

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s="
"%(argument_value)s!"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""

msgid "Embedded"
msgstr "Вграден"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Неправилни аргументи на include \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Не е намерено нищо за \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Неподдържана схема за навигация '%(scheme)s'!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Не са открити родителски страници!"

msgid "Slideshow"
msgstr "Презентация"

msgid "Start"
msgstr "Начало"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Кадър %(pos)d от %(size)d"

msgid "Markup"
msgstr "Маркиране"

msgid "Display"
msgstr "Преглед"

msgid "Variable name"
msgstr "Име на променливата"

msgid "Description"
msgstr "Описание"

msgid "Wiki configuration"
msgstr "Уики конфигурация"

msgid ""
"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
"or settings that were removed from Moin."
msgstr ""
"Тази таблица показва всички настройки, които нямат стойност по подразбиране. "
"Настройки, за които системната конфигурация не знае са показани в "
"''курсив'', това може да е поради външни добавки, нуждаещи се от "
"конфигурация или настройки премахнати от Моин."

msgid "Setting"
msgstr "Настройка"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Не съществуват страници-сираци в това уики."

#, fuzzy
msgid "File attachment browser"
msgstr "Ново име на приложение"

msgid "User account browser"
msgstr "Потребителски акаунт браузър"

msgid "Search Titles"
msgstr "Търсене в заглавията"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Показване на контекста на резултатите от търсенето"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Чувствителност към големината на буквите"

msgid "Search Text"
msgstr "Търсене в текста"

#, fuzzy, python-format
msgid "Unknown macro parameter: %s."
msgstr "Непознато поддействие при архивиране: %s."

#, python-format
msgid ""
"More than one needle with search_macro_parse_args config option enabled "
"('%(needle)s' found already, '%(arg)s' occurred)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Lexer description"
msgstr "Версия на Python"

#, fuzzy
msgid "Lexer names"
msgstr "Потребител"

#, fuzzy
msgid "File patterns"
msgstr "Тип Файл"

msgid "Mimetypes"
msgstr ""

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Няма цитати на страница %(pagename)s."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "преди %(mins)dm"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(не е поставена отметка)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(в момента е поставена за %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Изтриване на отметка"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Поставяне на отметка"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Достигната е отметка]"

msgid "Python Version"
msgstr "Версия на Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Версия на MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Издание %s [Ревизия %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Версия на 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Брой страници"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Брой служебни страници"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Размер на всички страници"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Използвано дисково място в %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Използвано дисково място в %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Записи в дневника на редактиранията"

msgid "NONE"
msgstr "НЯМА"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Глобални макроси-разширения"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Локални макроси-разширения"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Глобални дейсвия-разширения"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Локални действия-разширения"

msgid "Global parsers"
msgstr "Глобални парсери"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Локални парсери-разширения"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian и/или Python Xapian не са инсталирани"

msgid "Disabled"
msgstr "Изключен"

msgid "Enabled"
msgstr "Включен"

msgid "index unavailable"
msgstr "недостъпен индекс"

msgid "index available"
msgstr "достъпен индекс"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "последно модифицирани: %s"

msgid "Xapian search"
msgstr "Търсене чрез Xapian"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr ""

msgid "Active threads"
msgstr "Активни нишки"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Няма искани страници в това уики."

msgid "Search for items"
msgstr "Търсене за елементи"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "съдържащ всеки един от следните термини"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "съдържащ един или повече от следните термини"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "не съдържащ следните термини"

msgid "last modified since (e.g. 2 weeks before)"
msgstr "последно модифициран на (нарп. преди 2 седмици)"

msgid "any category"
msgstr "всяка категория"

msgid "any language"
msgstr "всеки език"

msgid "any mimetype"
msgstr ""

msgid "Categories"
msgstr "Категории"

msgid "File Type"
msgstr "Тип Файл"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Търсене само в заглавията"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Чувствителност към големината на буквите"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Изключи подложката"

msgid "No system items"
msgstr "Без служебни елементи"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Търсене във всички редакции на страниците"

msgid "Go get it!"
msgstr "Давай!"

msgid "Contents"
msgstr "Съдържание"

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Резултати %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s от %(aboutHits)s %(bs)s"
"%(hits)d%(be)s резултата от около %(pages)d страници."

msgid "seconds"
msgstr "секунди"

msgid "Previous"
msgstr "Предишен"

msgid "Next"
msgstr "Следващ"

#, fuzzy
msgid "rev"
msgstr "възвръщане"

msgid "current"
msgstr "текущ"

msgid "about"
msgstr "относно"

#~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
#~ msgstr "Моля, използвайте интерактивния интерфейс за местене на допълнения!"

#, fuzzy
#~ msgid "Page Name"
#~ msgstr "Име на пакета"

#, fuzzy
#~ msgid "InstallDocs"
#~ msgstr "инсталирай"

#, fuzzy
#~ msgid "HelpOnUpdating"
#~ msgstr "ПомощЗаФорматиране"

#, fuzzy
#~ msgid "you may need to login to edit this page"
#~ msgstr "Не е позволено да редактирате тази страница."

#~ msgid ""
#~ "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
#~ msgstr ""
#~ "Инсталирането на файлове от теми се поддържа само на сървъри от "
#~ "самостоятелен тип."

#, fuzzy
#~ msgid "InterWikiMap"
#~ msgstr "Уики маркировка"

#, fuzzy
#~ msgid "BadContent"
#~ msgstr "Съдържание"

#, fuzzy
#~ msgid "LocalBadContent"
#~ msgstr "Съдържание"

#, fuzzy
#~ msgid "EditedSystemPages"
#~ msgstr "Прескочи системните страници"

#~ msgid "Created the package %s containing the pages %s."
#~ msgstr "Създаден беше пакет %s, съдържащ страниците %s."

#, fuzzy
#~ msgid "You need to log in."
#~ msgstr "Вие излязохте успешно."

#~ msgid ""
#~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
#~ "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
#~ msgstr ""
#~ "Възстановен архив: %(filename)s в директория: %(targetdir)s.\n"
#~ "Файлове: %(filecount)d, Директории: %(dircount)d"

#~ msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
#~ msgstr ""
#~ "Възстановяването на архив: %(filename)s в директория: %(targetdir)s "
#~ "пропадна."

#~ msgid "Wiki Backup / Restore"
#~ msgstr "Архивиране / Възстановяване на уикито"

#~ msgid ""
#~ "Some hints:\n"
#~ " * To restore a backup:\n"
#~ " * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
#~ " * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
#~ "stuff).\n"
#~ " * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
#~ " * Hit the <<GetText(Restore)>> button below.\n"
#~ "\n"
#~ " * To make a backup, just hit the <<GetText(Backup)>> button and save the "
#~ "file\n"
#~ "  you get to a secure place.\n"
#~ "\n"
#~ "Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
#~ "complete.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Някои напътствия:\n"
#~ " * За да възстановите от архив:\n"
#~ " * Възстановяването ще презапише съществуващите данни, така че бъдете "
#~ "внимателни.\n"
#~ " * Преименувайте го на <сайтидент>.tar.<компресия> (премахнете частта --"
#~ "дата--час--UTC).\n"
#~ " * Поставете архива в backup_storage_dir (използвайте scp, ftp, ...).\n"
#~ " * Натиснете бутона <<GetText(Restore)>> по-долу.\n"
#~ "\n"
#~ " * За да направите архив, просто натиснете бутона <<GetText(Backup)>> и "
#~ "запишете файла,\n"
#~ "  който ще получите, на сигурно място.\n"
#~ "\n"
#~ "Моля, уверете се, че конфигурационните стойности backup_* на вашето уики "
#~ "са верни и пълни.\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Restore"
#~ msgstr "Възстановяване"

#~ msgid "Xapian Version"
#~ msgstr "Версия на Xapian"

#, fuzzy
#~ msgid "PyStemmer Version"
#~ msgstr "Версия на Python"

#, fuzzy
#~ msgid "PyStemmer stems"
#~ msgstr "Версия на Python"

#, fuzzy
#~ msgid "New Page or New Attachment"
#~ msgstr "Ново приложение"

#, fuzzy
#~ msgid "New Name"
#~ msgstr "Ново име"

#~ msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
#~ msgstr "Приложение '%(target)s' вече съществува."

#~ msgid ""
#~ "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
#~ "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
#~ "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "Качването никога няма да презапише вече съществуващ файл. Ако има "
#~ "конфликт на\n"
#~ "имена, то трябва да преименувате файла, който искате да качите.\n"
#~ "В противен случай, ако \"Преиемнувай на\" е оставено празно, то ще бъде "
#~ "използвано оригиналното име на файл."

#~ msgid ""
#~ "Somebody has requested to submit your account data to this email "
#~ "address.\n"
#~ "\n"
#~ "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
#~ "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and "
#~ "paste\n"
#~ "for that).\n"
#~ "\n"
#~ "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new "
#~ "and known password.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Някой е поискал да бъдат изпратени данните за Вашия акаунт на този email "
#~ "адрес.\n"
#~ "\n"
#~ "Ако сте загубили паролата си, моля използвайте данните по-долу и просто "
#~ "въведете\n"
#~ "паролата така, КАКТО Е ПОКАЗАНА, в полето парола за вход (използвайте "
#~ "копиране и\n"
#~ "лепене за целта).\n"
#~ "\n"
#~ "Разбира се, добра идея е, след като влезете успешно, да сложите нова "
#~ "парола, която да запомните.\n"

#~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
#~ msgstr ""
#~ "Не е открита сметка, която да отговаря на адреса за ел. поща '%(email)s'!"

#~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
#~ msgstr "Прилагането на файлове не е разрешено в това уики!"

#, fuzzy
#~ msgid "SendMyPassword"
#~ msgstr "Парола"

#~ msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
#~ msgstr ""
#~ "Използвайте ПотребителскиНастройки за да промените вашите настройки или "
#~ "да създадете акаунт."

#~ msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
#~ msgstr ""
#~ "Използвайте ПотребителскиНастройки за промяна на настройките на избрания "
#~ "потребителски акаунт"

#~ msgid ""
#~ "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
#~ msgstr "Този списък не работи, освен ако не сте въвели валиден email адрес!"

#~ msgid ""
#~ "To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
#~ "password, go to %(sendmypasswordlink)s."
#~ msgstr ""
#~ "За създаване на акаунт посетете страница %(userprefslink)s. За "
#~ "възстановяване на изгубена парола посетете %(sendmypasswordlink)s."

#~ msgid ""
#~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
#~ "Try a different name."
#~ msgstr ""
#~ "'''Страница с име {{{'%s'}}} вече съществува.'''\n"
#~ "Опитайте с друго име."

#~ msgid ""
#~ "The comment on the change is:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Коментарът към промяната е:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Status of sending notification mails:"
#~ msgstr "Състояние на изпратените уведомителни писма:"

#~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
#~ msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#~ msgid "Subscribe to trivial changes"
#~ msgstr "Абонамент за малки промени"

#~ msgid "(Only for password change or new account)"
#~ msgstr "(Само при смяна на парола или при нова сметка)"

#~ msgid "Check your argument %s"
#~ msgstr "Проверете вашия аргумент %s"

#~ msgid "ERROR in regex '%s'"
#~ msgstr "ГРЕШКА в шаблона '%s'"

#~ msgid "Bad timestamp '%s'"
#~ msgstr "Лош времеви маркер '%s'"

#~ msgid "Not supported mimetype of file: %s"
#~ msgstr "Неподдържан MIME тип на файла: %s"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
#~ msgstr "Неправилни параметри на MonthCalendar \"%s\"!"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
#~ msgstr "Неправилни аргументи на MonthCalendar \"%s\"!"

#~ msgid "Sorry, login failed."
#~ msgstr "Съжаляваме, неуспешен вход."

#~ msgid ""
#~ "The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at "
#~ "least."
#~ msgstr ""
#~ "Версията на отдалечения MoinMoin е твърде стара, изисква се поне версия "
#~ "1.6."

#~ msgid "belonging to one of the following categories"
#~ msgstr "принадлежащ на една от следните категории"

#~ msgid "Xapian stemming"
#~ msgstr "Xapain коренуване"

#~ msgid ""
#~ "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
#~ "To use this form on other pages, insert a\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "macro call.-~\n"
#~ msgstr ""
#~ "~-При изпращане на тази форма въведените стойности ще бъдат видими.\n"
#~ "За да използвате тази форма в други страници, използвайте макроса\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>-~\n"

#~ msgid ""
#~ "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
#~ msgstr ""
#~ "Непознато потребителско име: {{{\"%s\"}}}. Моля, въведете потребителско "
#~ "име и парола."

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "суров вид"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "печат"

#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
#~ msgstr "## архив на страница \"%(pagename)s\", изпратен на %(date)s"

#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
#~ msgstr "Архив на вашите промени има [%(backup_url)s тук]."

#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
#~ msgstr "Покажи диаграма \"%(title)s\""

#~ msgid "set bookmark"
#~ msgstr "постави отметка"

#~ msgid "You are not allowed to do %s on this page."
#~ msgstr "Не е позволено да правите %s на тази страница."

#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
#~ msgstr "%(hits)d резултата от около %(pages)d страници."

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Липсва задължителен атрибут \"%(attrname)s\""

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Данни в изпратената форма:"

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Обикновен индекс на заглавията"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "XML индекс на заглавията"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr "Инсталирани процесори (ОСТАРЯЛО -- използвайте парсери вместо това)"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "Съжаляваме, но някой друг е съхранил страницата докато сте я "
#~ "редактирали.\n"
#~ "\n"
#~ "Моля, направете следното: Върнете се назад чрез бутона на браузъра и "
#~ "копирайте\n"
#~ "промените в клипборда. След това преминете напред до тук и отново "
#~ "натиснете РедакцияНаТекста.\n"
#~ "Сега наново направете Вашите промени към текущото съдържание на "
#~ "страницата.\n"
#~ "\n"
#~ "''Не подменяйте директно\n"
#~ "съдържанието на полето за редактиране с Вашата версия на страницата, тъй "
#~ "като\n"
#~ "това ще унищожи промените на другия човек, което ще е изключително "
#~ "грубо!''\n"

#~ msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
#~ msgstr "Отваряне на последната посетена страница вместо началната"

#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Само при промяна на паролата)"