log wiki/data/meta @ 6117:07e9f23e229f

age author description
Tue, 20 Sep 2016 20:49:51 +0200 Thomas Waldmann bump version to 1.9.9rc1, add dummy mig script
Sun, 05 Jan 2014 04:21:00 +0100 Thomas Waldmann bump version number to 1.9.8
Sun, 10 Mar 2013 15:24:01 +0100 Thomas Waldmann add dummy migration script, update data/meta to 1.9.7
Sat, 15 Dec 2012 01:51:04 +0100 Thomas Waldmann add dummy migration script, update data/meta to 1.9.6
Sun, 16 Sep 2012 01:07:23 +0200 Thomas Waldmann add dummy migration script, update data/meta file to 1.9.5
Tue, 24 Jan 2012 20:49:50 +0100 Thomas Waldmann bump version number to 1.9.4, update mig scripts
Sat, 05 Jun 2010 18:28:13 +0200 Thomas Waldmann merge moin/1.8
Sat, 05 Jun 2010 17:17:20 +0200 Thomas Waldmann bump version number to 1.8.8
Sat, 05 Jun 2010 18:07:41 +0200 Thomas Waldmann bump some more version numbers to 1.9.3, adjust migration scripts
Sat, 06 Feb 2010 00:55:50 +0100 Thomas Waldmann merged moin/1.8
Fri, 05 Feb 2010 18:33:35 +0100 Thomas Waldmann update mig scripts and data/meta
Fri, 05 Feb 2010 18:00:52 +0100 Thomas Waldmann update mig scripts and data/meta
Mon, 18 Jan 2010 01:17:32 +0100 Thomas Waldmann add dummy mig script for 1.9.1, update meta file
Thu, 03 Dec 2009 15:54:44 +0100 Thomas Waldmann merge moin/1.8
Sun, 29 Nov 2009 22:28:05 +0100 Thomas Waldmann bump version number in meta file
Mon, 14 Sep 2009 02:47:11 +0200 Thomas Waldmann merged moin/1.8
Mon, 07 Sep 2009 13:39:16 +0200 Thomas Waldmann prepare 1.8.5 release: bump version number, add mig script
Sun, 26 Jul 2009 23:05:59 +0200 Thomas Waldmann merged moin/1.8
Tue, 09 Jun 2009 21:47:46 +0200 Thomas Waldmann bump version number to 1.8.4 1.8.4
Fri, 01 May 2009 21:36:12 +0200 Thomas Waldmann merged moin/1.8
Mon, 27 Apr 2009 00:21:49 +0200 Thomas Waldmann preparing 1.8.3 release: bumping version numbers, added dummy mig script
Sat, 14 Mar 2009 10:51:47 +0100 Thomas Waldmann updated underlay (converted to 1.9)
Thu, 05 Feb 2009 00:43:06 +0100 Thomas Waldmann merged moin/1.8
Wed, 04 Feb 2009 09:14:14 +0100 Thomas Waldmann preparing 1.8.2 release: added mig script, bumping version
Sat, 03 Jan 2009 01:59:18 +0100 Thomas Waldmann merged moin/1.8
Wed, 24 Dec 2008 16:32:46 +0100 Thomas Waldmann added dummy mig script for 1.8.1, bumped version number 1.8.1
Sat, 13 Dec 2008 19:27:41 +0100 Thomas Waldmann merged moin/1.7
Fri, 21 Nov 2008 21:22:24 +0100 Thomas Waldmann preparing release: bumping version numbers
Tue, 25 Nov 2008 22:31:25 +0100 Thomas Waldmann replace 180/1.8.0 by 190/1.9.0
Sun, 14 Sep 2008 16:07:59 +0200 Thomas Waldmann make install-docs interwiki, update data/meta to 1.8.0
Fri, 12 Sep 2008 22:23:53 +0200 Thomas Waldmann merge moin/1.7
Mon, 08 Sep 2008 00:40:29 +0200 Thomas Waldmann updated underlay, updated data/meta file
Sun, 27 Jul 2008 14:08:14 +0200 Thomas Waldmann merged some 1.7 changesets
Sun, 20 Jul 2008 18:40:19 +0200 Thomas Waldmann update meta file to 1.7.1, add dummy mig scripts
Thu, 21 Jun 2007 09:59:30 +0200 Thomas Waldmann added meta file to data directory