changeset 341:67030cbeabc5

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-345
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Wed, 21 Dec 2005 23:58:42 +0000
parents 9df1d7bf57bb
children f07fd21be3bd
files MoinMoin/i18n/ca.po MoinMoin/i18n/ca.py MoinMoin/i18n/fr.po MoinMoin/i18n/fr.py MoinMoin/i18n/lv.po MoinMoin/i18n/lv.py MoinMoin/i18n/meta.py MoinMoin/i18n/pl.po MoinMoin/i18n/pl.py MoinMoin/i18n/sv.po MoinMoin/i18n/sv.py MoinMoin/i18n/zh_tw.po
diffstat 12 files changed, 248 insertions(+), 176 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/ca.po	Wed Dec 21 07:46:19 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ca.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
@@ -11,10 +11,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: moin 0.3.5rc1\n"
+"Project-Id-Version: moin 0.5.0rc1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2005-12-21 01:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-10-04 23:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-12-21 12:55+0100\n"
 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -165,9 +165,8 @@
 msgid "GUI Mode"
 msgstr "Mode amb interfície gràfica"
 
-#, fuzzy
 msgid "Your changes are not saved!"
-msgstr "No heu canviat el contingut de la pàgina, no es desa!"
+msgstr "No s'han desat els vostres canvis!"
 
 msgid "Comment:"
 msgstr "Comentari:"
@@ -433,7 +432,7 @@
 msgstr "Obre l'editor en fer doble clic"
 
 msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
-msgstr ""
+msgstr "Salta a l'última pàgina visitada en comptes de la pàgina principal"
 
 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
 msgstr "Mostra un signe d'interrogació per a enllaços a pàgines no existents"
@@ -582,6 +581,8 @@
 
 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
 msgstr ""
+"Utilitzeu PreferènciesUsuari per a canviar els vostres paràmetres o crear un "
+"compte."
 
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
 msgstr "El nom d'usuari és buit. Introduïu un nom d'usuari."
@@ -607,6 +608,7 @@
 
 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
 msgstr ""
+"S'ha creat el compte d'usuari! Podeu utilitzar aquest compte per a entrar."
 
 #, python-format
 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
@@ -792,7 +794,7 @@
 msgstr "No teniu permís per a recuperar aquesta pàgina."
 
 msgid "You must login to add a quicklink."
-msgstr ""
+msgstr "Heu d'entrar per a afegir un enllaç ràpid"
 
 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
 msgstr "S'ha suprimit el vostre enllaç ràpid a aquesta pàgina."
@@ -803,17 +805,16 @@
 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
 msgstr "No teniu permís per a subscriure a una pàgina la qual no podeu llegir."
 
-#, fuzzy
 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
-msgstr ""
-"Aquest wiki no té habilitat el processament de correu.\n"
-"Contacteu amb el responsable del wiki, que pot habilitar el correu."
+msgstr "Aquest wiki no té habilitat el processament de correu."
 
 msgid "You must log in to use subscribtions."
-msgstr ""
+msgstr "Heu d'identificar-vos per a utilitzar les subscripcions."
 
 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
 msgstr ""
+"Afegiu la vostra adreça electrònica a les vostres PreferènciesUsuari per a "
+"utilitzar les subscripcions."
 
 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
 msgstr "S'ha cancel·lat la vostra subscripció a aquesta pàgina."
@@ -823,6 +824,8 @@
 
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
 msgstr ""
+"Editeu les expressions regulars de subscripcions a les vostres "
+"PreferènciesUsuari."
 
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Vos heu subscrit a aquesta pàgina."
@@ -936,7 +939,7 @@
 msgstr "Cerca Lupy"
 
 msgid "Active threads"
-msgstr ""
+msgstr "Fils actius"
 
 #, python-format
 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
@@ -996,10 +999,10 @@
 "ja que aquest pot canviar i es pot trencar fàcilment."
 
 msgid "unzip"
-msgstr ""
+msgstr "desempaqueta"
 
 msgid "install"
-msgstr ""
+msgstr "instal·la"
 
 #, python-format
 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
@@ -1057,13 +1060,11 @@
 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
 msgstr "No teniu permís per a obtindre adjuncions des d'aquesta pàgina."
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
-msgstr "No teniu permís per a visualitzar adjuncions d'aquesta pàgina."
+msgstr "No teniu permís per a decomprimir les adjuncions d'aquesta pàgina."
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to install files."
-msgstr "No teniu permís per a editar aquesta pàgina."
+msgstr "No teniu permís per a instal·lar fitxers."
 
 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
 msgstr "No teniu permís per a visualitzar adjuncions d'aquesta pàgina."
@@ -1092,57 +1093,62 @@
 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
 msgstr "S'ha suprimit l'adjunció «%(filename)s»."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
-msgstr "S'ha suprimit l'adjunció «%(filename)s»."
+msgstr "S'ha instal·lat l'adjunció «%(filename)s»."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
-msgstr "S'ha desat el dibuix «%(filename)s»."
+msgstr "La instal·lació de «%(filename)s» ha fallat."
 
 #, python-format
 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
-msgstr ""
+msgstr "El fitxer %s no és un fitxer de paquet MoinMoin."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too large (%(space)d kB missing)."
 msgstr ""
+"L'adjunció «%(filename)s» no s'ha pogut desempaquetar perquè els fitxers "
+"resultants serien massa grans (falten %(space)d kB)."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too many (%(count)d missing)."
 msgstr ""
+"L'adjunció «%(filename)s» no s'ha pogut desempaquetar perquè hi hauria massa "
+"fitxers resultants (falten %(count)d)."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
-msgstr "S'ha suprimit l'adjunció «%(filename)s»."
+msgstr "S'ha desempaquetat l'adjunció «%(filename)s»."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
 "files only, exist already or reside in folders."
 msgstr ""
+"No s'ha desempaquetat l'adjunció «%(filename)s» perquè els fitxers són massa "
+"grans, només fitxers .zip, ja existeixen o estan dins de carpetes."
 
 #, python-format
 msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
-msgstr ""
+msgstr "El fitxer %(target)s no és un fitxer .zip."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s'"
 msgstr "Adjunció «%(filename)s»"
 
 msgid "Package script:"
-msgstr ""
+msgstr "Seqüència de paquet:"
 
-#, fuzzy
 msgid "File Name"
 msgstr "Nom del fitxer"
 
 msgid "Modified"
-msgstr ""
+msgstr "Modificat"
 
 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
 msgstr ""
@@ -1151,7 +1157,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
-msgstr "attachment:%(filename)s de %(pagename)s"
+msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s de %(pagename)s"
 
 msgid "You are not allowed to delete this page."
 msgstr "No teniu permís per a suprimir aquesta pàgina."
@@ -1318,9 +1324,9 @@
 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
 msgstr "S'ha desat el dibuix «%(filename)s»."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%(mins)dm ago"
-msgstr "fa %(hours)dh %(mins)dm"
+msgstr "fa %(mins)dm"
 
 msgid "(no bookmark set)"
 msgstr "(cap adreça d'interès establida)"
@@ -1358,7 +1364,7 @@
 
 msgid ""
 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
-msgstr ""
+msgstr "No és possible renderitzar text reStructurat. Instal·leu docutils."
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
 msgstr "**S'ha superat el nombre màxim de includes permès**"
@@ -1525,10 +1531,10 @@
 msgstr "Pàgina no modificable"
 
 msgid "Remove Link"
-msgstr ""
+msgstr "Suprimeix un enllaç"
 
 msgid "Add Link"
-msgstr ""
+msgstr "Afegeix un enllaç"
 
 msgid "Attachments"
 msgstr "Adjuncions"
@@ -1578,41 +1584,40 @@
 msgstr "S'ha enviat el correu amb èxit"
 
 msgid "FrontPage"
-msgstr "Pàgina principal"
+msgstr "PàginaPrincipal"
 
 msgid "RecentChanges"
-msgstr "Canvis recents"
+msgstr "CanvisRecents"
 
 msgid "TitleIndex"
-msgstr "Índex de títols"
+msgstr "ÍndexTítols"
 
 msgid "WordIndex"
-msgstr "Índex de paraules"
+msgstr "ÍndexParaules"
 
 msgid "FindPage"
-msgstr "Cerca una pàgina"
+msgstr "CercaUnaPàgina"
 
 msgid "SiteNavigation"
-msgstr "Navegació del lloc"
+msgstr "NavegacióLloc"
 
 msgid "HelpContents"
-msgstr "Continguts de l'ajuda"
+msgstr "ContingutsAjuda"
 
 msgid "HelpOnFormatting"
-msgstr "Ajuda sobre el format"
+msgstr "QuantAlFormat"
 
 msgid "UserPreferences"
-msgstr "Preferències de l'usuari"
+msgstr "PreferènciesUsuari"
 
 msgid "WikiLicense"
-msgstr "Llicència del wiki"
+msgstr "LlicènciaDelWiki"
 
 msgid "MissingPage"
-msgstr "Pàgina inexistent"
+msgstr "PàginaInexistent"
 
-#, fuzzy
 msgid "MissingHomePage"
-msgstr "Pàgina inexistent"
+msgstr "PàginaInicialInexistent"
 
 msgid "Mon"
 msgstr "dl"
@@ -1636,22 +1641,22 @@
 msgstr "dm"
 
 msgid "AttachFile"
-msgstr "Adjunta un fitxer"
+msgstr "AdjuntaFitxer"
 
 msgid "DeletePage"
-msgstr "Suprimeix la pàgina"
+msgstr "SuprimeixPàgina"
 
 msgid "LikePages"
-msgstr "Pàgines semblants"
+msgstr "PàginesSemblants"
 
 msgid "LocalSiteMap"
-msgstr "Mapa del lloc"
+msgstr "MapaDelLloc"
 
 msgid "RenamePage"
-msgstr "Reanomena la pàgina"
+msgstr "ReanomenaPàgina"
 
 msgid "SpellCheck"
-msgstr "Comprovació ortogràfica"
+msgstr "ComprovacióOrtogràfica"
 
 #~ msgid "Cookie deleted. You are now logged out."
 #~ msgstr "S'ha suprimit la galeta. Heu eixit del vostre compte."
--- a/MoinMoin/i18n/ca.py	Wed Dec 21 07:46:19 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ca.py	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
@@ -87,6 +87,8 @@
 '''Previsualitza''',
 '''GUI Mode''':
 '''Mode amb interfície gràfica''',
+'''Your changes are not saved!''':
+'''No s\'han desat els vostres canvis!''',
 '''Comment:''':
 '''Comentari:''',
 '''<No addition>''':
@@ -243,6 +245,8 @@
 '''Publica el meu correu electrònic (i no la meua pàgina principal del wiki a la informació de l\'autor''',
 '''Open editor on double click''':
 '''Obre l\'editor en fer doble clic''',
+'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
+'''Salta a l\'última pàgina visitada en comptes de la pàgina principal''',
 '''Show question mark for non-existing pagelinks''':
 '''Mostra un signe d\'interrogació per a enllaços a pàgines no existents''',
 '''Show page trail''':
@@ -336,6 +340,8 @@
 '''Proveïu una adreça de correu vàlida''',
 '''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
 '''No s\'ha trobat cap compte que concorde amb l\'adreça de correu «%(email)s».''',
+'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
+'''Utilitzeu PreferènciesUsuari per a canviar els vostres paràmetres o crear un compte.''',
 '''Empty user name. Please enter a user name.''':
 '''El nom d\'usuari és buit. Introduïu un nom d\'usuari.''',
 '''This user name already belongs to somebody else.''':
@@ -348,6 +354,8 @@
 '''Doneu la vostra adreça de correu electrònic. Si perdeu la vostra informació d\'entrada, podeu recuperar-la per correu.''',
 '''This email already belongs to somebody else.''':
 '''Aquest correu electrònic ja pertany a algú.''',
+'''User account created! You can use this account to login now...''':
+'''S\'ha creat el compte d\'usuari! Podeu utilitzar aquest compte per a entrar.''',
 '''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
 '''No s\'ha pogut carregar el tema «%(theme_name)s.''',
 '''User preferences saved!''':
@@ -462,16 +470,26 @@
 '''Peticions i edicions de la pàgina''',
 '''You are not allowed to revert this page!''':
 '''No teniu permís per a recuperar aquesta pàgina.''',
+'''You must login to add a quicklink.''':
+'''Heu d\'entrar per a afegir un enllaç ràpid''',
 '''Your quicklink to this page has been removed.''':
 '''S\'ha suprimit el vostre enllaç ràpid a aquesta pàgina.''',
 '''A quicklink to this page has been added for you.''':
 '''S\'ha afegit un enllaç ràpid a aquesta pàgina.''',
 '''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
 '''No teniu permís per a subscriure a una pàgina la qual no podeu llegir.''',
+'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
+'''Aquest wiki no té habilitat el processament de correu.''',
+'''You must log in to use subscribtions.''':
+'''Heu d\'identificar-vos per a utilitzar les subscripcions.''',
+'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
+'''Afegiu la vostra adreça electrònica a les vostres PreferènciesUsuari per a utilitzar les subscripcions.''',
 '''Your subscribtion to this page has been removed.''':
 '''S\'ha cancel·lat la vostra subscripció a aquesta pàgina.''',
 '''Can\'t remove regular expression subscription!''':
 '''No es pot cancel·lar una subscripció mitjançant expressió regular!''',
+'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
+'''Editeu les expressions regulars de subscripcions a les vostres PreferènciesUsuari.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Vos heu subscrit a aquesta pàgina.''',
 '''Charts are not available!''':
@@ -542,6 +560,8 @@
 '''Habilitat''',
 '''Lupy search''':
 '''Cerca Lupy''',
+'''Active threads''':
+'''Fils actius''',
 '''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
 '''Utilitzeu un terme més selectiu en comptes de {{{«%s»}}}''',
 '''ERROR in regex \'%s\'''':
@@ -572,6 +592,10 @@
 com es mostra a continuació en la llista de fitxers. 
 \'\'\'No\'\'\' utilitzeu l\'URL de l\'enllaç {{{[get]}}}, 
 ja que aquest pot canviar i es pot trencar fàcilment.''',
+'''unzip''':
+'''desempaqueta''',
+'''install''':
+'''instal·la''',
 '''No attachments stored for %(pagename)s''':
 '''No hi ha cap adjunció emmagatzemada per a %(pagename)s''',
 '''Edit drawing''':
@@ -605,6 +629,10 @@
 '''No teniu permís per a suprimir adjuncions en aquesta pàgina.''',
 '''You are not allowed to get attachments from this page.''':
 '''No teniu permís per a obtindre adjuncions des d\'aquesta pàgina.''',
+'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
+'''No teniu permís per a decomprimir les adjuncions d\'aquesta pàgina.''',
+'''You are not allowed to install files.''':
+'''No teniu permís per a instal·lar fitxers.''',
 '''You are not allowed to view attachments of this page.''':
 '''No teniu permís per a visualitzar adjuncions d\'aquesta pàgina.''',
 '''Unsupported upload action: %s''':
@@ -617,12 +645,34 @@
 '''S\'ha desat l\'adjunció «%(target)s» (nom remot «%(filename)s») amb %(bytes)d octets.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
 '''S\'ha suprimit l\'adjunció «%(filename)s».''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
+'''S\'ha instal·lat l\'adjunció «%(filename)s».''',
+'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
+'''La instal·lació de «%(filename)s» ha fallat.''',
+'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
+'''El fitxer %s no és un fitxer de paquet MoinMoin.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
+'''L\'adjunció «%(filename)s» no s\'ha pogut desempaquetar perquè els fitxers resultants serien massa grans (falten %(space)d kB).''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
+'''L\'adjunció «%(filename)s» no s\'ha pogut desempaquetar perquè hi hauria massa fitxers resultants (falten %(count)d).''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
+'''S\'ha desempaquetat l\'adjunció «%(filename)s».''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''':
+'''No s\'ha desempaquetat l\'adjunció «%(filename)s» perquè els fitxers són massa grans, només fitxers .zip, ja existeixen o estan dins de carpetes.''',
+'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
+'''El fitxer %(target)s no és un fitxer .zip.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\'''':
 '''Adjunció «%(filename)s»''',
+'''Package script:''':
+'''Seqüència de paquet:''',
+'''File Name''':
+'''Nom del fitxer''',
+'''Modified''':
+'''Modificat''',
 '''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
 '''El tipus del fitxer és desconegut, no es pot mostrar aquesta adjunció en línia.''',
 '''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
-'''attachment:%(filename)s de %(pagename)s''',
+'''[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s de %(pagename)s''',
 '''You are not allowed to delete this page.''':
 '''No teniu permís per a suprimir aquesta pàgina.''',
 '''This page is already deleted or was never created!''':
@@ -711,6 +761,8 @@
 '''Pujada de l\'adjuntació «%(filename)s».''',
 '''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
 '''S\'ha desat el dibuix «%(filename)s».''',
+'''%(mins)dm ago''':
+'''fa %(mins)dm''',
 '''(no bookmark set)''':
 '''(cap adreça d\'interès establida)''',
 '''(currently set to %s)''':
@@ -733,6 +785,8 @@
 '''Descarregueu una exportació en XML d\'aquest wiki''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
 '''No hi ha cap pàgina dessitjada en aquest wiki.''',
+'''Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils.''':
+'''No és possible renderitzar text reStructurat. Instal·leu docutils.''',
 '''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
 '''**S\'ha superat el nombre màxim de includes permès**''',
 '''**Could not find the referenced page: %s**''':
@@ -835,6 +889,10 @@
 '''Edita (interfície gràfica)''',
 '''Immutable Page''':
 '''Pàgina no modificable''',
+'''Remove Link''':
+'''Suprimeix un enllaç''',
+'''Add Link''':
+'''Afegeix un enllaç''',
 '''Attachments''':
 '''Adjuncions''',
 '''Show %s days.''':
@@ -864,27 +922,29 @@
 '''Mail sent OK''':
 '''S\'ha enviat el correu amb èxit''',
 '''FrontPage''':
-'''Pàgina principal''',
+'''PàginaPrincipal''',
 '''RecentChanges''':
-'''Canvis recents''',
+'''CanvisRecents''',
 '''TitleIndex''':
-'''Índex de títols''',
+'''ÍndexTítols''',
 '''WordIndex''':
-'''Índex de paraules''',
+'''ÍndexParaules''',
 '''FindPage''':
-'''Cerca una pàgina''',
+'''CercaUnaPàgina''',
 '''SiteNavigation''':
-'''Navegació del lloc''',
+'''NavegacióLloc''',
 '''HelpContents''':
-'''Continguts de l\'ajuda''',
+'''ContingutsAjuda''',
 '''HelpOnFormatting''':
-'''Ajuda sobre el format''',
+'''QuantAlFormat''',
 '''UserPreferences''':
-'''Preferències de l\'usuari''',
+'''PreferènciesUsuari''',
 '''WikiLicense''':
-'''Llicència del wiki''',
+'''LlicènciaDelWiki''',
 '''MissingPage''':
-'''Pàgina inexistent''',
+'''PàginaInexistent''',
+'''MissingHomePage''':
+'''PàginaInicialInexistent''',
 '''Mon''':
 '''dl''',
 '''Tue''':
@@ -900,15 +960,15 @@
 '''Sun''':
 '''dm''',
 '''AttachFile''':
-'''Adjunta un fitxer''',
+'''AdjuntaFitxer''',
 '''DeletePage''':
-'''Suprimeix la pàgina''',
+'''SuprimeixPàgina''',
 '''LikePages''':
-'''Pàgines semblants''',
+'''PàginesSemblants''',
 '''LocalSiteMap''':
-'''Mapa del lloc''',
+'''MapaDelLloc''',
 '''RenamePage''':
-'''Reanomena la pàgina''',
+'''ReanomenaPàgina''',
 '''SpellCheck''':
-'''Comprovació ortogràfica''',
+'''ComprovacióOrtogràfica''',
 }
--- a/MoinMoin/i18n/fr.po	Wed Dec 21 07:46:19 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fr.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
@@ -1172,7 +1172,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
-msgstr "pièce jointe : %(filename)s de %(pagename)s"
+msgstr "[[Verbatim(attachment:)]] %(filename)s de %(pagename)s"
 
 msgid "You are not allowed to delete this page."
 msgstr "Vous n'êtes pas autorisé à supprimer cette page."
--- a/MoinMoin/i18n/fr.py	Wed Dec 21 07:46:19 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fr.py	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
@@ -673,7 +673,7 @@
 '''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
 '''Type de fichier inconnu, impossible d\'afficher son contenu dans la page.''',
 '''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
-'''pièce jointe : %(filename)s de %(pagename)s''',
+'''[[Verbatim(attachment:)]] %(filename)s de %(pagename)s''',
 '''You are not allowed to delete this page.''':
 '''Vous n\'êtes pas autorisé à supprimer cette page.''',
 '''This page is already deleted or was never created!''':
--- a/MoinMoin/i18n/lv.po	Wed Dec 21 07:46:19 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/lv.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-12-21 01:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-12-22 02:20+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-09-07 20:50+0200\n"
 "Last-Translator: Radomirs Cirskis <nad2000@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Latvian <r.cirskis@datapro.lv>\n"
@@ -221,7 +221,7 @@
 "numurēti elementi; 1.#n sākot no n; viens tukšums - atkāpes.\n"
 " Saites:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"kvadrātiekavas "
 "un pēdiņas\"])]]; URL; [URL]; [URL etiķete].\n"
-" Tabulas:: || šūnas teksts |||| 2 ailēs izvērsts šūnas teksts ||; Pēc "
+" Tabulas:: || šūnas teksts |||| 2 ailēs izvērsts šūnas teksts ||;   Pēc "
 "tabulām un virsrakstiem nedrīkst sekot atstarpes.\n"
 "(!) Padziļinātai izpratnei atveriet RediģēšanasPalīdzība vai "
 "SintaksesIzziņa.\n"
@@ -249,10 +249,9 @@
 msgstr ""
 "Godājamais Viki lietotāj,\n"
 "\n"
-"Jūs esat pierakstīts viki lapas vai kategorijas \"%(sitename)s\" izmaiņām.\n"
+"Jūs esat parakstījies(-usies) Viki lapas vai kategorijas \"%(sitename)s\" izmaiņām.\n"
 "\n"
-"Sekojošo lapu ir mainījis(-usi) %(editor)s:\n"
-"%(pagelink)s\n"
+"Lapu %(pagelink)s ir mainījis(-usi) %(editor)s:\n"
 "\n"
 
 #, python-format
@@ -404,7 +403,7 @@
 msgstr "Atrakstīties"
 
 msgid "Subscribe"
-msgstr "Pierakstīties"
+msgstr "Parakstīties"
 
 msgid "Raw"
 msgstr "Nepārstrādāts"
@@ -662,7 +661,7 @@
 msgstr "Šis saraksts strādā tikai ar pareizu e-pasta adresi!"
 
 msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
-msgstr "Pierakstītās viki lapas (pa vienai katrā rindā)"
+msgstr "Parakstītās Viki lapas (pa vienai lapai rindā)"
 
 msgid "Create Profile"
 msgstr "Izveidot profilu"
@@ -797,7 +796,7 @@
 msgstr "Jums izveidota ātrsaite uz šo lapu."
 
 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
-msgstr "Jūs nedrīkstat parakstīties lapai, kuru Jūs nevarat lasīt."
+msgstr "Jūs nedrīkstat parakstīties uz lapu, kuru Jums nav tiesību lasīt."
 
 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
 msgstr "Šajā viki pasta sūtīšana nav iespējota."
@@ -811,7 +810,7 @@
 "LietotājaIestatījumos."
 
 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
-msgstr "Jūs vairs neesat pierakstīts uz šo lapu."
+msgstr "Jūs vairs neesat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
 
 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
 msgstr "Regulāras izteiksmes pierakstu izdzēst nevar!"
@@ -820,7 +819,7 @@
 msgstr "Labojiet parasktīšanās regulāras izteiksmes savā LietotājaIstatījumi."
 
 msgid "You have been subscribed to this page."
-msgstr "Tagad Jūs esat pierakstīts uz šo lapu."
+msgstr "Tagad Jūs esat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
 
 msgid "Charts are not available!"
 msgstr "Diagramma nav pieejama!"
@@ -1596,9 +1595,8 @@
 msgid "MissingPage"
 msgstr "IztrūkstošaLapa"
 
-#, fuzzy
 msgid "MissingHomePage"
-msgstr "IztrūkstošaLapa"
+msgstr "IztrūkstošaMājasLapa"
 
 # Pirmdiena
 msgid "Mon"
--- a/MoinMoin/i18n/lv.py	Wed Dec 21 07:46:19 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/lv.py	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
@@ -112,7 +112,7 @@
 Virsraksti:: [[Verbatim(=)]] 1. līmeņa virsraksts [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] 2.līmeņa virsraksts [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] 3.līmeņa virsraksts [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] 4.līmeņa virsraksts [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] 5.līmeņa virsraksts [[Verbatim(=====)]].
 Saraksti:: tukšums un kāds no: * atzīmes simboli; 1., a., A., i., I. numurēti elementi; 1.#n sākot no n; viens tukšums - atkāpes.
 Saites:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["kvadrātiekavas un pēdiņas"])]]; URL; [URL]; [URL etiķete].
- Tabulas:: || šūnas teksts |||| 2 ailēs izvērsts šūnas teksts ||; Pēc tabulām un virsrakstiem nedrīkst sekot atstarpes.
+ Tabulas:: || šūnas teksts |||| 2 ailēs izvērsts šūnas teksts ||;   Pēc tabulām un virsrakstiem nedrīkst sekot atstarpes.
 (!) Padziļinātai izpratnei atveriet RediģēšanasPalīdzība vai SintaksesIzziņa.
 ''',
 '''Edit was cancelled.''':
@@ -131,10 +131,9 @@
 ''':
 '''Godājamais Viki lietotāj,
 
-Jūs esat pierakstīts viki lapas vai kategorijas "%(sitename)s" izmaiņām.
+Jūs esat parakstījies(-usies) Viki lapas vai kategorijas "%(sitename)s" izmaiņām.
 
-Sekojošo lapu ir mainījis(-usi) %(editor)s:
-%(pagelink)s
+Lapu %(pagelink)s ir mainījis(-usi) %(editor)s:
 
 ''',
 '''The comment on the change is:
@@ -227,7 +226,7 @@
 '''UnSubscribe''':
 '''Atrakstīties''',
 '''Subscribe''':
-'''Pierakstīties''',
+'''Parakstīties''',
 '''Raw''':
 '''Nepārstrādāts''',
 '''XML''':
@@ -392,7 +391,7 @@
 '''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
 '''Šis saraksts strādā tikai ar pareizu e-pasta adresi!''',
 '''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
-'''Pierakstītās viki lapas (pa vienai katrā rindā)''',
+'''Parakstītās Viki lapas (pa vienai lapai rindā)''',
 '''Create Profile''':
 '''Izveidot profilu''',
 '''Mail me my account data''':
@@ -476,7 +475,7 @@
 '''A quicklink to this page has been added for you.''':
 '''Jums izveidota ātrsaite uz šo lapu.''',
 '''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
-'''Jūs nedrīkstat parakstīties lapai, kuru Jūs nevarat lasīt.''',
+'''Jūs nedrīkstat parakstīties uz lapu, kuru Jums nav tiesību lasīt.''',
 '''This wiki is not enabled for mail processing.''':
 '''Šajā viki pasta sūtīšana nav iespējota.''',
 '''You must log in to use subscribtions.''':
@@ -484,13 +483,13 @@
 '''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
 '''Lai izmantotu parakstīšanos, uzrādiet savu e-pasta adresi LietotājaIestatījumos.''',
 '''Your subscribtion to this page has been removed.''':
-'''Jūs vairs neesat pierakstīts uz šo lapu.''',
+'''Jūs vairs neesat parakstījies(-usies) uz šo lapu.''',
 '''Can\'t remove regular expression subscription!''':
 '''Regulāras izteiksmes pierakstu izdzēst nevar!''',
 '''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
 '''Labojiet parasktīšanās regulāras izteiksmes savā LietotājaIstatījumi.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
-'''Tagad Jūs esat pierakstīts uz šo lapu.''',
+'''Tagad Jūs esat parakstījies(-usies) uz šo lapu.''',
 '''Charts are not available!''':
 '''Diagramma nav pieejama!''',
 '''You need to provide a chart type!''':
@@ -939,6 +938,8 @@
 '''VikiLicence''',
 '''MissingPage''':
 '''IztrūkstošaLapa''',
+'''MissingHomePage''':
+'''IztrūkstošaMājasLapa''',
 '''Mon''':
 '''Pr''',
 '''Tue''':
--- a/MoinMoin/i18n/meta.py	Wed Dec 21 07:46:19 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/meta.py	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
@@ -23,7 +23,7 @@
 'lv': (u'Latviešu', u'Latvian', 'utf-8', 0, """Radomirs Cirskis <nad2000@gmail.com>""",),
 'nb': (u'Norsk Bokmål', u'Norwegian Bokmal', 'utf-8', 0, """Joerg Cassens <jmt@cassens.org>""",),
 'nl': (u'Nederlands', u'Dutch', 'utf-8', 0, """Reinout van Schouwen <reinout@cs.vu.nl>""",),
-'pl': (u'Polski', u'Polish', 'utf-8', 0, """S.P. <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>""",),
+'pl': (u'Polski', u'Polish', 'utf-8', 0, """Wojciech Palacz <wojtek@virgo.ii.uj.edu.pl>""",),
 'pt': (u'Português', u'Portuguese', 'utf-8', 0, """Leonardo Gregianin""",),
 'pt-br': (u'Português do Brasil', u'Brazillian Portuguese', 'utf-8', 0, """Leonardo Gregianin <leonardo@riseup.net>""",),
 'ro': (u'Română', u'Romanian', 'utf-8', 0, """Ovidiu Sabou <ovidiu.sabou@gmail.com>""",),
--- a/MoinMoin/i18n/pl.po	Wed Dec 21 07:46:19 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pl.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
@@ -14,9 +14,10 @@
 "Project-Id-Version: 1.5.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2005-12-21 01:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-12-08 23:45+0100\n"
-"Last-Translator: S.P. <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-12-21 21:30+0100\n"
+"Last-Translator: Wojciech Palacz <wojtek@virgo.ii.uj.edu.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>\n"
+"Language-Team-Homepage: http://moinmoin.wikiwikiweb.de/MoinDev/Translation/PolishTeam\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -119,7 +120,7 @@
 "Please review the page and save then. Do not save this page as it is!\n"
 "Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed."
 msgstr ""
-"Ktoś inny zapisał tę stronę kiedy ją edytowano!\n"
+"Ktoś inny zapisał tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!\n"
 "Przejrzyj tę stronę i wtedy zapisz. Nie zapisuj jej takiej jaka jest!\n"
 "Obejrzyj %(difflink)s aby stwierdzić, co zostało zmienione."
 
@@ -223,7 +224,7 @@
 "(!) Aby uzyskać więcej pomocy, obejrzyj HelpOnEditing lub SyntaxReference.\n"
 
 msgid "Edit was cancelled."
-msgstr "Zmiany zostały anulowane"
+msgstr "Zmiany zostały anulowane."
 
 msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
 msgstr ""
@@ -316,7 +317,7 @@
 "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
 "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
 msgstr ""
-"Przykro mi, ale ktoś inny zachował tę stronę w czasie, kiedy ją edytowano.\n"
+"Przykro mi, ale ktoś inny zachował tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś.\n"
 "\n"
 "Musisz teraz cofnąć się za pomocą przeglądarki, i skopiować do schowka\n"
 "Twoje zmiany. Potem ponownie rozpocznij edycję strony i wklej zawartość\n"
@@ -377,11 +378,11 @@
 "to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
 "To leave the editor, press the Cancel button."
 msgstr ""
-"Ta strona została otwarta do edycji albo ostatni podglądana %(timestamp)s "
+"Ta strona została otwarta do edycji albo ostatnio podglądana %(timestamp)s "
 "przez %(owner)s.[[BR]]\n"
-"'''Powinno się ''powstrzymać od edycji'' tej strony przez minimum następne %"
+"'''Powinieneś się ''powstrzymać od edycji'' tej strony przez minimum następne %"
 "(mins_valid)d minut,\n"
-"aby zapobiec konfliktom w edycji.'''[[BR]]\n"
+"aby uniknąć konfliktów.'''[[BR]]\n"
 "Aby opuścić edytor, kliknij w przycisk \"Anuluj\"."
 
 msgid "<unknown>"
@@ -511,7 +512,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "%.2f seconds"
-msgstr "%.2f sekund."
+msgstr "%.2f sekund"
 
 msgid "match"
 msgstr "porównanie"
@@ -570,14 +571,14 @@
 
 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
 msgstr ""
-"Wejdź do PreferencjeUżytkownika aby zmienić swe ustawienia lub utworzyć "
+"Wejdź do PreferencjeCzytelnika aby zmienić swe ustawienia lub utworzyć "
 "konto."
 
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
-msgstr "Puste pole identyfikatora. Podaj swój identyfikator"
+msgstr "Puste pole identyfikatora. Podaj swój identyfikator."
 
 msgid "This user name already belongs to somebody else."
-msgstr "Niniejsza nazwa należy do kogoś innego."
+msgstr "Niniejszy identyfikator należy już do kogoś innego."
 
 msgid "Passwords don't match!"
 msgstr "Hasła się nie zgadzają!"
@@ -605,7 +606,7 @@
 msgstr "Wystrój '%(theme_name)s' nie może zostać załadowany!"
 
 msgid "User preferences saved!"
-msgstr "Ustawienia użytkownika zapisane!"
+msgstr "Ustawienia czytelnika zapisane!"
 
 msgid "Default"
 msgstr "Domyślny"
@@ -754,7 +755,7 @@
 msgstr "usuń"
 
 msgid "N/A"
-msgstr "N/D"
+msgstr "n/d"
 
 msgid "Revision History"
 msgstr "Histora zmian"
@@ -805,21 +806,21 @@
 
 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
 msgstr ""
-"Dodaj swój adres poczty eleketronicznej w UserPreferences aby użytkować "
-"subskrybcję."
+"Wpisz swój adres poczty elektronicznej w PreferencjeCzytelnika aby "
+"korzystać z subskrybcji."
 
 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
-msgstr "Subskrybcja tej strony przez Ciebie została usunięta."
+msgstr "Twoja subskrybcja tej strony została usunięta."
 
 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
 msgstr "Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia regularnego!"
 
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
 msgstr ""
-"Edytuj subskrybcję za pomocą wyrażeń regularnych w swoich UserPreferences"
+"Edytuj subskrybcję za pomocą wyrażeń regularnych w swoich PreferencjeCzytelnika."
 
 msgid "You have been subscribed to this page."
-msgstr "Rezygnacja z subskrybcji została przyjęta."
+msgstr "Zasubskrybowałeś tę stronę."
 
 msgid "Charts are not available!"
 msgstr "Wykresy nie są dostępne!"
@@ -833,7 +834,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
-msgstr "Niezbędny brakujący atrybut \"%(attrname)s\""
+msgstr "Brakuje niezbędnego atrybutu \"%(attrname)s\""
 
 msgid "Submitted form data:"
 msgstr "Dane przekazane z formularza:"
@@ -951,7 +952,7 @@
 msgstr "Spodziewana wartość dla klucza \"%(token)s\""
 
 msgid "Wiki Markup"
-msgstr "Język oznaczeń Wiki"
+msgstr "Język oznaczeń wiki"
 
 msgid "Print View"
 msgstr "Podgląd wydruku"
@@ -1043,7 +1044,7 @@
 "W pliku nie ma nic. Skasuj wszystkie dziwne znaczki i spróbuj ponownie."
 
 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
-msgstr "Nie możesz skasować załączników z tej strony."
+msgstr "Nie możesz kasować załączników tej strony."
 
 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
 msgstr "Nie możesz pobierać załączników z tej strony."
@@ -1055,7 +1056,7 @@
 msgstr "Nie możesz instalować plików."
 
 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
-msgstr "Nie możesz obejrzeć załączników do tej strony."
+msgstr "Nie możesz oglądać załączników tej strony."
 
 #, python-format
 msgid "Unsupported upload action: %s"
@@ -1143,7 +1144,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
-msgstr "załącznik:%(filename)s z %(pagename)s"
+msgstr "[[Verbatim(załącznik:)]]%(filename)s z %(pagename)s"
 
 msgid "You are not allowed to delete this page."
 msgstr "Nie możesz kasować niniejszej strony."
@@ -1547,8 +1548,8 @@
 msgid ""
 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
 msgstr ""
-"Przepraszam, strona nie została zachowana ze względu na to, że \"%(content)s"
-"\" nie są dozwolone na tej stronie"
+"Niestety, strona nie została zachowana ze względu na to, że \"%(content)s"
+"\" nie są dozwolone w tym wiki."
 
 msgid "Line"
 msgstr "Linia"
@@ -1587,16 +1588,16 @@
 msgstr "ZnajdźStronę"
 
 msgid "SiteNavigation"
-msgstr "NawigacjaWitryny"
+msgstr "NawigacjaSerwisu"
 
 msgid "HelpContents"
 msgstr "PomocSpisTreści"
 
 msgid "HelpOnFormatting"
-msgstr "PomocFormatowania"
+msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"
 
 msgid "UserPreferences"
-msgstr "PreferencjeUżytkownika"
+msgstr "PreferencjeCzytelnika"
 
 msgid "WikiLicense"
 msgstr "LicencjaWiki"
@@ -1604,9 +1605,8 @@
 msgid "MissingPage"
 msgstr "NieistniejącaStrona"
 
-#, fuzzy
 msgid "MissingHomePage"
-msgstr "NieistniejącaStrona"
+msgstr "NieistniejącaStronaDomowa"
 
 msgid "Mon"
 msgstr "pon"
@@ -1639,7 +1639,7 @@
 msgstr "PodobneStrony"
 
 msgid "LocalSiteMap"
-msgstr "MapaWitryny"
+msgstr "LokalnaMapaSerwisu"
 
 msgid "RenamePage"
 msgstr "ZmieńNazwę"
@@ -1683,7 +1683,7 @@
 #~ "right corner to create a profile."
 #~ msgstr ""
 #~ "Nie utworzyłeś dotychczas profilu czytelnika. Wybierz "
-#~ "PreferencjeUżytkownika w prawym górnym rogu aby go utworzyć."
+#~ "PreferencjeCzytelnika w prawym górnym rogu aby go utworzyć."
 
 #~ msgid ""
 #~ "This wiki is not enabled for mail processing. Contact the owner of the "
@@ -1699,7 +1699,7 @@
 #~ "address."
 #~ msgstr ""
 #~ "Nie podano adresu poczty elektronicznej w Twoim profilu. Wybierz "
-#~ "(PreferencjeUżytkownika) w prawym górnym rogu i podaj prawidłowy adres."
+#~ "(PreferencjeCzytelnika) w prawym górnym rogu i podaj prawidłowy adres."
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
--- a/MoinMoin/i18n/pl.py	Wed Dec 21 07:46:19 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pl.py	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
@@ -4,7 +4,7 @@
 meta = {
  'language': """Polski""",
  'elanguage': """Polish""",
- 'maintainer': """S.P. <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>""",
+ 'maintainer': """Wojciech Palacz <wojtek@virgo.ii.uj.edu.pl>""",
  'encoding': 'utf-8',
  'direction': 'ltr',
  'wikimarkup': True,
@@ -63,7 +63,7 @@
 '''Someone else saved this page while you were editing!
 Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
 Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
-'''Ktoś inny zapisał tę stronę kiedy ją edytowano!
+'''Ktoś inny zapisał tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!
 Przejrzyj tę stronę i wtedy zapisz. Nie zapisuj jej takiej jaka jest!
 Obejrzyj %(difflink)s aby stwierdzić, co zostało zmienione.''',
 '''[Content of new page loaded from %s]''':
@@ -117,7 +117,7 @@
 (!) Aby uzyskać więcej pomocy, obejrzyj HelpOnEditing lub SyntaxReference.
 ''',
 '''Edit was cancelled.''':
-'''Zmiany zostały anulowane''',
+'''Zmiany zostały anulowane.''',
 '''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
 '''Dziękujemy za Twe zmiany. Twoja troska poświęcona detalom jest nieoceniona.''',
 '''Page "%s" was successfully deleted!''':
@@ -184,7 +184,7 @@
 the content editbox with your version of the page, because that would
 delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
 ''':
-'''Przykro mi, ale ktoś inny zachował tę stronę w czasie, kiedy ją edytowano.
+'''Przykro mi, ale ktoś inny zachował tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś.
 
 Musisz teraz cofnąć się za pomocą przeglądarki, i skopiować do schowka
 Twoje zmiany. Potem ponownie rozpocznij edycję strony i wklej zawartość
@@ -213,9 +213,9 @@
 \'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
 to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
 To leave the editor, press the Cancel button.''':
-'''Ta strona została otwarta do edycji albo ostatni podglądana %(timestamp)s przez %(owner)s.[[BR]]
-\'\'\'Powinno się \'\'powstrzymać od edycji\'\' tej strony przez minimum następne %(mins_valid)d minut,
-aby zapobiec konfliktom w edycji.\'\'\'[[BR]]
+'''Ta strona została otwarta do edycji albo ostatnio podglądana %(timestamp)s przez %(owner)s.[[BR]]
+\'\'\'Powinieneś się \'\'powstrzymać od edycji\'\' tej strony przez minimum następne %(mins_valid)d minut,
+aby uniknąć konfliktów.\'\'\'[[BR]]
 Aby opuścić edytor, kliknij w przycisk "Anuluj".''',
 '''<unknown>''':
 '''<nieznany>''',
@@ -298,7 +298,7 @@
 '''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
 '''%(hits)d rezultatów z liczby %(pages)d stron.''',
 '''%.2f seconds''':
-'''%.2f sekund.''',
+'''%.2f sekund''',
 '''match''':
 '''porównanie''',
 '''matches''':
@@ -341,11 +341,11 @@
 '''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
 '''Brak odpowiednich kont do podanego adresu \'%(email)s\'!''',
 '''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
-'''Wejdź do PreferencjeUżytkownika aby zmienić swe ustawienia lub utworzyć konto.''',
+'''Wejdź do PreferencjeCzytelnika aby zmienić swe ustawienia lub utworzyć konto.''',
 '''Empty user name. Please enter a user name.''':
-'''Puste pole identyfikatora. Podaj swój identyfikator''',
+'''Puste pole identyfikatora. Podaj swój identyfikator.''',
 '''This user name already belongs to somebody else.''':
-'''Niniejsza nazwa należy do kogoś innego.''',
+'''Niniejszy identyfikator należy już do kogoś innego.''',
 '''Passwords don\'t match!''':
 '''Hasła się nie zgadzają!''',
 '''Please specify a password!''':
@@ -359,7 +359,7 @@
 '''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
 '''Wystrój \'%(theme_name)s\' nie może zostać załadowany!''',
 '''User preferences saved!''':
-'''Ustawienia użytkownika zapisane!''',
+'''Ustawienia czytelnika zapisane!''',
 '''Default''':
 '''Domyślny''',
 '''<Browser setting>''':
@@ -453,7 +453,7 @@
 '''del''':
 '''usuń''',
 '''N/A''':
-'''N/D''',
+'''n/d''',
 '''Revision History''':
 '''Histora zmian''',
 '''No log entries found.''':
@@ -484,15 +484,15 @@
 '''You must log in to use subscribtions.''':
 '''Musisz się zalogować, aby móc korzystać z subskrybcji.''',
 '''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
-'''Dodaj swój adres poczty eleketronicznej w UserPreferences aby użytkować subskrybcję.''',
+'''Wpisz swój adres poczty elektronicznej w PreferencjeCzytelnika aby korzystać z subskrybcji.''',
 '''Your subscribtion to this page has been removed.''':
-'''Subskrybcja tej strony przez Ciebie została usunięta.''',
+'''Twoja subskrybcja tej strony została usunięta.''',
 '''Can\'t remove regular expression subscription!''':
 '''Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia regularnego!''',
 '''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
-'''Edytuj subskrybcję za pomocą wyrażeń regularnych w swoich UserPreferences''',
+'''Edytuj subskrybcję za pomocą wyrażeń regularnych w swoich PreferencjeCzytelnika.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
-'''Rezygnacja z subskrybcji została przyjęta.''',
+'''Zasubskrybowałeś tę stronę.''',
 '''Charts are not available!''':
 '''Wykresy nie są dostępne!''',
 '''You need to provide a chart type!''':
@@ -500,7 +500,7 @@
 '''Bad chart type "%s"!''':
 '''Nieprawidłowy rodzaj wykresu "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
-'''Niezbędny brakujący atrybut "%(attrname)s"''',
+'''Brakuje niezbędnego atrybutu "%(attrname)s"''',
 '''Submitted form data:''':
 '''Dane przekazane z formularza:''',
 '''Search Titles''':
@@ -574,7 +574,7 @@
 '''Expected a value for key "%(token)s"''':
 '''Spodziewana wartość dla klucza "%(token)s"''',
 '''Wiki Markup''':
-'''Język oznaczeń Wiki''',
+'''Język oznaczeń wiki''',
 '''Print View''':
 '''Podgląd wydruku''',
 '''[%d attachments]''':
@@ -626,7 +626,7 @@
 '''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
 '''W pliku nie ma nic. Skasuj wszystkie dziwne znaczki i spróbuj ponownie.''',
 '''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
-'''Nie możesz skasować załączników z tej strony.''',
+'''Nie możesz kasować załączników tej strony.''',
 '''You are not allowed to get attachments from this page.''':
 '''Nie możesz pobierać załączników z tej strony.''',
 '''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
@@ -634,7 +634,7 @@
 '''You are not allowed to install files.''':
 '''Nie możesz instalować plików.''',
 '''You are not allowed to view attachments of this page.''':
-'''Nie możesz obejrzeć załączników do tej strony.''',
+'''Nie możesz oglądać załączników tej strony.''',
 '''Unsupported upload action: %s''':
 '''Nieprzewidziany sposób poboru pliku: %s''',
 '''Attachments for "%(pagename)s"''':
@@ -672,7 +672,7 @@
 '''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
 '''Nieznany rodzaj pliku, nie potrafię go tutaj wyświetlić.''',
 '''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
-'''załącznik:%(filename)s z %(pagename)s''',
+'''[[Verbatim(załącznik:)]]%(filename)s z %(pagename)s''',
 '''You are not allowed to delete this page.''':
 '''Nie możesz kasować niniejszej strony.''',
 '''This page is already deleted or was never created!''':
@@ -908,7 +908,7 @@
 '''User''':
 '''Czytelnik''',
 '''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
-'''Przepraszam, strona nie została zachowana ze względu na to, że "%(content)s" nie są dozwolone na tej stronie''',
+'''Niestety, strona nie została zachowana ze względu na to, że "%(content)s" nie są dozwolone w tym wiki.''',
 '''Line''':
 '''Linia''',
 '''Deletions are marked like this.''':
@@ -932,17 +932,19 @@
 '''FindPage''':
 '''ZnajdźStronę''',
 '''SiteNavigation''':
-'''NawigacjaWitryny''',
+'''NawigacjaSerwisu''',
 '''HelpContents''':
 '''PomocSpisTreści''',
 '''HelpOnFormatting''':
-'''PomocFormatowania''',
+'''PomocPrzyFormatowaniu''',
 '''UserPreferences''':
-'''PreferencjeUżytkownika''',
+'''PreferencjeCzytelnika''',
 '''WikiLicense''':
 '''LicencjaWiki''',
 '''MissingPage''':
 '''NieistniejącaStrona''',
+'''MissingHomePage''':
+'''NieistniejącaStronaDomowa''',
 '''Mon''':
 '''pon''',
 '''Tue''':
@@ -964,7 +966,7 @@
 '''LikePages''':
 '''PodobneStrony''',
 '''LocalSiteMap''':
-'''MapaWitryny''',
+'''LokalnaMapaSerwisu''',
 '''RenamePage''':
 '''ZmieńNazwę''',
 '''SpellCheck''':
--- a/MoinMoin/i18n/sv.po	Wed Dec 21 07:46:19 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sv.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2005-12-21 01:04+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-11-18 23:08+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-12-21 18:59+0100\n"
 "Last-Translator: Per Olofsson <pelle@debian.org>\n"
 "Language-Team: Swedish <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -600,7 +600,7 @@
 msgstr "Den här epostadressen tillhör redan någon annan."
 
 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr ""
+msgstr "Anvädarkonto skapat! Du kan använda det här kontot för att logga in nu..."
 
 #, python-format
 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
@@ -1347,14 +1347,14 @@
 
 msgid ""
 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
-msgstr ""
+msgstr "Rendering av reStructured-text är inte möjlig, installera docutils först."
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
-msgstr ""
+msgstr "**Maximalt antal tillåtna inkluderingar har överskridits**"
 
 #, python-format
 msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
-msgstr ""
+msgstr "**Kunde inte hitta den refererade sidan: %s**"
 
 #, python-format
 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
@@ -1599,9 +1599,8 @@
 msgid "MissingPage"
 msgstr "SaknadSida"
 
-#, fuzzy
 msgid "MissingHomePage"
-msgstr "SaknadSida"
+msgstr "SaknadStartSida"
 
 msgid "Mon"
 msgstr "mån"
--- a/MoinMoin/i18n/sv.py	Wed Dec 21 07:46:19 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sv.py	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
@@ -358,6 +358,8 @@
 '''Var god ange din epostadress. Om du förlorar dina inloggningsuppgifter kan du få tillbaka dem via epost.''',
 '''This email already belongs to somebody else.''':
 '''Den här epostadressen tillhör redan någon annan.''',
+'''User account created! You can use this account to login now...''':
+'''Anvädarkonto skapat! Du kan använda det här kontot för att logga in nu...''',
 '''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
 '''Temat \'%(theme_name)s\' kunde inte laddas!''',
 '''User preferences saved!''':
@@ -787,6 +789,12 @@
 '''Ladda ner den här wikin som XML''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
 '''Inga önskade sidor i den här wikin.''',
+'''Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils.''':
+'''Rendering av reStructured-text är inte möjlig, installera docutils först.''',
+'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
+'''**Maximalt antal tillåtna inkluderingar har överskridits**''',
+'''**Could not find the referenced page: %s**''':
+'''**Kunde inte hitta den refererade sidan: %s**''',
 '''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
 '''Förväntade "%(wanted)s" efter "%(key)s", hittade "%(token)s"''',
 '''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
@@ -939,6 +947,8 @@
 '''WikiLicens''',
 '''MissingPage''':
 '''SaknadSida''',
+'''MissingHomePage''':
+'''SaknadStartSida''',
 '''Mon''':
 '''mån''',
 '''Tue''':
--- a/MoinMoin/i18n/zh_tw.po	Wed Dec 21 07:46:19 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh_tw.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
@@ -16,12 +16,12 @@
 "POT-Creation-Date: 2005-12-21 01:04+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-29 05:38+0800\n"
 "Last-Translator: Rux Li <rux DOT li THREE AT gmail DOT com>\n"
-"Thanks: (Translator 2005-12-19~) Rux Li <rux DOT li THREE AT gmail DOT com>\n"
-"Thanks: (Translator ~2004-11-29) Lin Zhemin <ljm@ljm.idv.tw>\n"
 "Language-Team: Chinese/Taiwan <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Thanks: (Translator 2005-12-19~) Rux Li <rux DOT li THREE AT gmail DOT com>\n"
+"Thanks: (Translator ~2004-11-29) Lin Zhemin <ljm@ljm.idv.tw>\n"
 "X-Direction: ltr\n"
 "X-Language: 繁體中文\n"
 "X-Language-in-English: Chinese/Taiwan\n"
@@ -1059,15 +1059,13 @@
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too large (%(space)d kB missing)."
-msgstr ""
-"因結果檔案太大,附件 '%(filename)s' 無法解壓縮 (缺 %(space)d kB)。"
+msgstr "因結果檔案太大,附件 '%(filename)s' 無法解壓縮 (缺 %(space)d kB)。"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too many (%(count)d missing)."
-msgstr ""
-"因結果檔案太多,附件 '%(filename)s' 無法解壓縮 (多 %(count)d 個)。"
+msgstr "因結果檔案太多,附件 '%(filename)s' 無法解壓縮 (多 %(count)d 個)。"
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
@@ -1078,8 +1076,8 @@
 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
 "files only, exist already or reside in folders."
 msgstr ""
-"附件 '%(filename)s' 無法解壓縮。可能原因為:檔案太大、不是 .zip 檔、"
-"檔案已存在、或在子目錄內。"
+"附件 '%(filename)s' 無法解壓縮。可能原因為:檔案太大、不是 .zip 檔、檔案已存"
+"在、或在子目錄內。"
 
 #, python-format
 msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
@@ -1181,8 +1179,8 @@
 "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
 "(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
 msgstr ""
-"下列 %(badwords)d 個詞沒有收錄在總詞數 %(totalwords)d 個的詞典中"
-"%(localwords)s。未收錄的詞會在內文中特別標示:"
+"下列 %(badwords)d 個詞沒有收錄在總詞數 %(totalwords)d 個的詞典中%(localwords)"
+"s。未收錄的詞會在內文中特別標示:"
 
 msgid "Add checked words to dictionary"
 msgstr "把勾選的詞加進詞典"
@@ -1500,8 +1498,7 @@
 #, python-format
 msgid ""
 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
-msgstr ""
-"抱歉,本站不允許 \"%(content)s\",頁面無法儲存。"
+msgstr "抱歉,本站不允許 \"%(content)s\",頁面無法儲存。"
 
 msgid "Line"
 msgstr "行號"