changeset 43:dc640ea37379

add missing sv.py imported from: moin--main--1.5--patch-44
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Sun, 25 Sep 2005 22:47:51 +0000
parents f1e33f7ad2e6
children 78845f914fe1
files MoinMoin/i18n/sv.py
diffstat 1 files changed, 942 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sv.py	Sun Sep 25 22:47:51 2005 +0000
@@ -0,0 +1,942 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+# Text translations for Svenska (sv).
+# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit sv.po instead!
+meta = {
+ 'language': """Svenska""",
+ 'elanguage': """Swedish""",
+ 'maintainer': """Per Olofsson <pelle@debian.org>""",
+ 'encoding': 'utf-8',
+ 'direction': 'ltr',
+ 'wikimarkup': False,
+}
+text = {
+'''The backed up content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
+'''Reservkopians innehåll av den här sidan är oönskat och kommer inte att finnas med i sökresultat!''',
+'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
+'''Version %(rev)d vid datum %(date)s''',
+'''Redirected from page "%(page)s"''':
+'''Omdirigerad från sida "%(page)s"''',
+'''This page redirects to page "%(page)s"''':
+'''Den här sidan är omdirigerad till "%(page)s"''',
+'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
+To use this form on other pages, insert a
+[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
+macro call.-~
+''':
+'''~-Om du skickar in det här formuläret så kommer de angivna värdena att visas.
+För att använda det här formuläret på andra sidor, skriv in ett
+[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
+-makroanrop.-~
+''',
+'''Create New Page''':
+'''Skapa ny sida''',
+'''You are not allowed to view this page.''':
+'''Du har inte tillåtelse att titta på den här sidan.''',
+'''DeleteCache''':
+'''RaderaCache''',
+'''(cached %s)''':
+'''(cachad %s)''',
+'''You are not allowed to edit this page.''':
+'''Du har inte tillåtelse att redigera den här sidan.''',
+'''Page is immutable!''':
+'''Sidan är skrivskyddad!''',
+'''Cannot edit old revisions!''':
+'''Kan inte redigera gamla versioner!''',
+'''The lock you held timed out, be prepared for editing conflicts!''':
+'''Låset du höll har gått ut, förbered dig för redigeringskonflikter!''',
+'''Page name is too long, try shorter name.''':
+'''Sidnamnet är för långt, pröva ett kortare namn.''',
+'''Edit "%(pagename)s"''':
+'''Redigera "%(pagename)s"''',
+'''Preview of "%(pagename)s"''':
+'''Förhandsgranskning av "%(pagename)s"''',
+'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
+'''Ditt redigeringslås på %(lock_page)s har gått ut!''',
+'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
+'''Ditt redigeringslås på %(lock_page)s kommer att gå ut om # minuter.''',
+'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
+'''Ditt redigeringslås på %(lock_page)s kommer att gå ut om # sekunder.''',
+'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
+'''Någon annan tog bort sidan medan du redigerade den!''',
+'''Someone else changed this page while you were editing!''':
+'''Någon annan ändrade sidan medan du redigerade den!''',
+'''Someone else saved this page while you were editing!
+Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
+Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
+'''Någon annan sparade den här sidan medan du redigerade den!
+Granska först sidan och spara den sedan. Spara inte sidan som den är!
+Ta en titt på skillnaderna gentemot %(difflink)s för att se vad som har ändrats.''',
+'''[Content of new page loaded from %s]''':
+'''[Den nya sidans innehåll laddad från %s]''',
+'''[Template %s not found]''':
+'''[Mall %s ej funnen]''',
+'''[You may not read %s]''':
+'''[Du får inte läsa %s]''',
+'''Describe %s here.''':
+'''Beskriv %s här.''',
+'''Check Spelling''':
+'''Stavningskoll''',
+'''Save Changes''':
+'''Spara ändringar''',
+'''Cancel''':
+'''Avbryt''',
+'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
+If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
+'''Genom att trycka på \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' sparar du dina ändringar under licensen %(license_link)s.
+Om du motsätter dig det, tryck på \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' för att avbryta redigeringen.''',
+'''Preview''':
+'''Förhandsgranska''',
+'''GUI Mode''':
+'''Grafiskt läge''',
+'''Comment:''':
+'''Kommentar:''',
+'''<No addition>''':
+'''<Inget tillägg>''',
+'''Add to: %(category)s''':
+'''Lägg till i: %(category)s''',
+'''Trivial change''':
+'''Trivial ändring''',
+'''Remove trailing whitespace from each line''':
+'''Eleminera efterföljande mellanslag från varje rad''',
+''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
+ Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
+ Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
+ Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.''':
+''' Emfas:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kursivering\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'fetstil\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'kursiv fetstil\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'blandad \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'fetstil\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] och kursivering\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horisontell linje.
+ Rubriker:: [[Verbatim(=)]] Rubrik 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Rubrik 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Rubrik 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Rubrik 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Rubrik 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Listor:: mellanslag och en av: * punkter; 1., a., A., i., I. numrerade paragrafer; 1.#n börja numrering på n; enbart mellanslag indenterar.
+ Länkar:: [[Verbatim(IhopskrivnaOrd)]]; [[Verbatim(["hakparenteser och citattecken"])]]; url; [url]; [url etikett].
+ Tabeller:: || celltext |||| celltext som sträcker sig över 2 kolumner ||;  inga avslutande blanksteg tillåtna efter tabeller och titlar.''',
+'''Edit was cancelled.''':
+'''Redigeringen avbröts.''',
+'''Dear Wiki user,
+
+You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.
+
+The following page has been changed by %(editor)s:
+%(pagelink)s
+
+''':
+'''Hej wikianvändare!
+
+Du har prenumerar på wikisidan eller wikikategorin på "%(sitename)s"
+för ändringsnotifiering.
+
+Följande sida har ändrats av %(editor)s:
+%(pagelink)s
+
+''',
+'''The comment on the change is:
+%(comment)s
+
+''':
+'''Ändringens kommentar är:
+%(comment)s
+
+''',
+'''New page:
+''':
+'''Ny sida:
+''',
+'''No differences found!
+''':
+'''Inga skillnader funna!
+''',
+'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
+'''[%(sitename)s] %(trivial)suppdatering av "%(pagename)s" utförd av %(username)s''',
+'''Trivial ''':
+'''trivial ''',
+'''Status of sending notification mails:''':
+'''Status för sändning av uppdateringsepost:''',
+'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
+'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
+'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
+'''## backup av sidan "%(pagename)s" inskickad %(date)s''',
+'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
+'''Sidan kunde inte låsas. Oväntat fel (errno=%d).''',
+'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
+'''Sidan kunde inte låsas. Saknas "current"-filen?''',
+'''You are not allowed to edit this page!''':
+'''Du har inte tillåtelse att redigera den här sidan!''',
+'''You cannot save empty pages.''':
+'''Du kan inte spara tomma sidor.''',
+'''You already saved this page!''':
+'''Du har redan sparat den här sidan!''',
+'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.
+
+Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
+your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
+Now re-add your changes to the current page contents.
+
+\'\'Do not just replace
+the content editbox with your version of the page, because that would
+delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
+''':
+'''Tyvärr, någon annan sparade sidan medan du redigerade den.
+
+Var god gör följande: Använd "tillbaka"-knappen på din webbläsare och
+klipp ut och klistra in dina ändringar därifrån. Gå sedan fram hit
+igen och tryck på EditText igen. Lägg nu till dina ändringar igen till
+sidans innehåll.
+
+Ersätt inte den nya texten med din text rakt av, då försvinner ju den
+andre personens ändringar, vilket skulle vara mycket olämpligt!
+''',
+'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
+'''En säkerhetskopia av dina ändringar finns [%(backup_url)s här].''',
+'''You did not change the page content, not saved!''':
+'''Ingen ny version har sparats eftersom du inte ändrade sidans innehåll!''',
+'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
+'''Du kan inte ändra ACL:er på den här sidan eftersom du inte har administratörsrättigheter till den!''',
+'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
+'''Tack för dina ändringar. Ditt sinne för detaljer är uppskattat.''',
+'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
+'''Låset som %(owner)s hade gick ut för %(mins_ago)d minut(er) sedan, så du har nu ett lås på den här sidan.''',
+'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
+'''Andra användare kommer att \'\'blockeras\'\' från att redigera den här sidan tills %(bumptime)s.''',
+'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
+'''Andra användare kommer att \'\'varnas\'\' tills %(bumptime)s att du redigerar den här sidan.''',
+'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
+'''Använd knappen "Förhandsgranskning" för att utöka låsperioden.''',
+'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
+'''Den här sidan är för närvarande \'\'låst\'\' för redigering av %(owner)s tills %(timestamp)s, alltså för %(mins_valid)d minut(er).''',
+'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
+\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
+to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
+To leave the editor, press the Cancel button.''':
+'''Den här sidan öppnades för redigering eller var senast förhandsgranskad vid %(timestamp)s av %(owner)s.[[BR]]
+\'\'\'Du bör \'\'undvika att redigera\'\' den här sidan i åtminstone %(mins_valid)d minut(er)
+för att undvika redigeringskonflikter.\'\'\'[[BR]]
+För att lämna redigeringen, tryck på "Avbryt".''',
+'''<unknown>''':
+'''<okänd>''',
+'''Diffs''':
+'''Skillnader''',
+'''Info''':
+'''Info''',
+'''Edit''':
+'''Redigera''',
+'''UnSubscribe''':
+'''Avbryt prenumeration''',
+'''Subscribe''':
+'''Prenumerera''',
+'''Raw''':
+'''Råtext''',
+'''XML''':
+'''XML''',
+'''Print''':
+'''Skriv ut''',
+'''View''':
+'''Visa''',
+'''Up''':
+'''Upp''',
+'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
+'''Publicera min epostadress (inte min wiki-hemsida) i författarinformationen''',
+'''Open editor on double click''':
+'''Öppna editorn vid dubbelklick''',
+'''Remember last page visited''':
+'''Kom ihåg senaste besökta sidan''',
+'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
+'''Visa frågetecken för brutna sidlänkar''',
+'''Show page trail''':
+'''Visa senaste besökta sidor''',
+'''Show icon toolbar''':
+'''Visa knapprad''',
+'''Show top/bottom links in headings''':
+'''Visa topp/fot-länkar i huvudet''',
+'''Show fancy diffs''':
+'''Visa detaljerade diffar''',
+'''Add spaces to displayed wiki names''':
+'''Addera mellanslag till visade wiki-namn''',
+'''Remember login information''':
+'''Kom ihåg inloggningsuppgifter''',
+'''Subscribe to trivial changes''':
+'''Prenumerera på triviala ändringar''',
+'''Disable this account forever''':
+'''Stäng av det här kontot för alltid''',
+'''Name''':
+'''Namn''',
+'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
+'''(Använd Förnamn\'\'\'\'\'\'Efternamn)''',
+'''Alias-Name''':
+'''Alias-namn''',
+'''Password''':
+'''Lösenord''',
+'''Password repeat''':
+'''Upprepa lösenord''',
+'''(Only when changing passwords)''':
+'''(Bara när du ändrar lösenord)''',
+'''Email''':
+'''Epost''',
+'''User CSS URL''':
+'''Användar-CSS-URL''',
+'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
+'''(Lämna fältet tomt för att avaktivera användar-CSS-URL)''',
+'''Editor size''':
+'''Editorstorlek''',
+'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
+Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
+space between words. Group page name is not allowed.''':
+'''Ogiltigt användarnamn {{{\'%s\'}}}.
+Namnet kan innehålla vilket alfanumeriskt tecken ur Unicode som helst,
+med ett valfritt mellanslag mellan orden. Gruppsidsnamn är inte tillåtna.''',
+'''You are not allowed to do %s on this page.''':
+'''Du har inte tillåtelse att göra %s på den här sidan.''',
+'''Login''':
+'''Logga in''',
+''' %s and try again.''':
+''' %s och försök igen.''',
+'''%(hits)d results out of %(pages)d pages.''':
+'''%(hits)d träffar av %(pages)d sidor.''',
+'''%.2f seconds''':
+'''%.2f sekunder''',
+'''match''':
+'''träff''',
+'''matches''':
+'''träffar''',
+'''Cookie deleted. You are now logged out.''':
+'''Kakan togs bort. Du är nu utloggad.''',
+'''This wiki is not enabled for mail processing.
+Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
+'''Den här wikin har inte eposthantering påslagen.
+För att få eposthantering påslagen, kontakta wikins ägare.''',
+'''Please provide a valid email address!''':
+'''Var god ange en korrekt epostadress!''',
+'''Login Name: %s
+
+Login Password: %s
+
+Login URL: %s/?action=userform&uid=%s
+''':
+'''Inloggningsnamn: %s
+
+Inloggningslösenord: %s
+
+Inloggnings-URL: %s/?action=userform&uid=%s
+''',
+'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
+'''Kunde inte hitta något konto med epostadressen "%(email)s"!''',
+'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.
+
+If you lost your password, please use the data below and just enter the
+password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
+for that).
+
+After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
+''':
+'''Någon har begärt din kontoinformation till den här epostadressen.
+
+Om du har förlorat ditt lösenord, använd informationen nedanför och
+ange lösenordet SOM VISAS i wikins lösenordsfält (använd klipp och
+klistra).
+
+Efter att du loggat in är det förstås en god idé att välja ett nytt
+lösenord.
+''',
+'''[%(sitename)s] Your wiki account data''':
+'''[%(sitename)s] Din wiki-kontoinformation''',
+'''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
+'''Okänt användarnamn: {{{"%s"}}}. Var god ange ditt användarnamn och lösenord.''',
+'''Missing password. Please enter user name and password.''':
+'''Lösenord saknas. Var god ange ditt användarnamn och lösenord.''',
+'''Sorry, wrong password.''':
+'''Tyvärr, felaktigt lösenord.''',
+'''Bad relogin URL.''':
+'''Ogiltig ominloggnings-URL.''',
+'''Unknown user.''':
+'''Okänd användare.''',
+'''Empty user name. Please enter a user name.''':
+'''Tomt användarnamn. Var god ange ett användarnamn.''',
+'''This user name already belongs to somebody else.''':
+'''Det här användarnamnet tillhör redan någon annan.''',
+'''Passwords don\'t match!''':
+'''Lösenorden är inte likadana!''',
+'''Please specify a password!''':
+'''Var god ange ett lösenord!''',
+'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
+'''Var god ange din epostadress. Om du förlorar dina inloggningsuppgifter kan du få tillbaka dem via epost.''',
+'''This email already belongs to somebody else.''':
+'''Den här epostadressen tillhör redan någon annan.''',
+'''User account created!''':
+'''Användarkonto skapat!''',
+'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
+'''Temat \'%(theme_name)s\' kunde inte laddas!''',
+'''User preferences saved!''':
+'''Användarinställningar sparade!''',
+'''Default''':
+'''Förval''',
+'''<Browser setting>''':
+'''<Webbläsarinställning>''',
+'''the one preferred''':
+'''den som föredras''',
+'''free choice''':
+'''valfritt''',
+'''Save''':
+'''Spara''',
+'''Logout''':
+'''Logga ut''',
+'''Preferred theme''':
+'''Önskat tema''',
+'''Editor Preference''':
+'''Editorns inställningar''',
+'''Editor shown on UI''':
+'''Editor som visas i gränsittet''',
+'''Time zone''':
+'''Tidszon''',
+'''Your time is''':
+'''Din tid är''',
+'''Server time is''':
+'''Servertiden är''',
+'''Date format''':
+'''Datumformat''',
+'''Preferred language''':
+'''Önskat språk''',
+'''General options''':
+'''Översiktiga alternativ''',
+'''Quick links''':
+'''Snabblänkar''',
+'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
+'''Den här listan fungerar inte om du inte skriver in en korrekt epostadress!''',
+'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
+'''Prenumerera på wikisidor (en regex per rad)''',
+'''Create Profile''':
+'''Skapa profil''',
+'''Mail me my account data''':
+'''Eposta mig information om mitt konto''',
+'''No older revisions available!''':
+'''Inga äldre versioner tillgängliga!''',
+'''Diff for "%s"''':
+'''Skillnader för "%s"''',
+'''Differences between revisions %d and %d''':
+'''Skillnader mellan versionerna %d och %d''',
+'''(spanning %d versions)''':
+'''(sträcker sig över %d versioner)''',
+'''No differences found!''':
+'''Inga skillnader hittades!''',
+'''The page was saved %(count)d times, though!''':
+'''Sidan sparades %(count)d gånger, dock!''',
+'''(ignoring whitespace)''':
+'''(ignorerar mellanrum)''',
+'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
+'''Ignorera ändringar i mängden blanktecken''',
+'''General Information''':
+'''Översiktlig information''',
+'''Page size: %d''':
+'''Sidstorlek: %d''',
+'''SHA digest of this page\'s content is:''':
+'''SHA-checksumman för den här sidans innehåll är:''',
+'''The following users subscribed to this page:''':
+'''Följande användare prenumerar på den här sidan:''',
+'''This page links to the following pages:''':
+'''Den här sidan länkar till följande sidor:''',
+'''Date''':
+'''Datum''',
+'''Size''':
+'''Storlek''',
+'''Diff''':
+'''Ändringar''',
+'''Editor''':
+'''Editor''',
+'''Comment''':
+'''Kommentar''',
+'''Action''':
+'''Anrop''',
+'''view''':
+'''visa''',
+'''raw''':
+'''råtext''',
+'''print''':
+'''skriv ut''',
+'''revert''':
+'''återgå''',
+'''Revert to revision %(rev)d.''':
+'''Återgå till version %(rev)d.''',
+'''edit''':
+'''ändra''',
+'''get''':
+'''hämta''',
+'''del''':
+'''radera''',
+'''N/A''':
+'''Ej tillgänglig''',
+'''Revision History''':
+'''Revisionshistorik''',
+'''No log entries found.''':
+'''Inga loggposter hittades.''',
+'''Info for "%s"''':
+'''Info om "%s"''',
+'''Show "%(title)s"''':
+'''Visa "%(title)s"''',
+'''General Page Infos''':
+'''Översiktlig information''',
+'''Show chart "%(title)s"''':
+'''Visa diagram "%(title)s"''',
+'''Page hits and edits''':
+'''Sidträffar och ändringar''',
+'''You are not allowed to revert this page!''':
+'''Du har inte tillåtelse att göra så att den här sidan återgår till en äldre version!''',
+'''You didn\'t create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper right corner to create a profile.''':
+'''Du har inte skapat en användarprofil än. Välj Användarinställningar i det övre högre hörnet för att skapa en profil.''',
+'''Your quicklink to this page has been removed.''':
+'''Din snabblänk till den här sidan har tagits bort.''',
+'''A quicklink to this page has been added for you.''':
+'''En snabblänk till den här sidan har lagts till åt dig.''',
+'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
+'''Du har inte tillåtelse att prenumerera på en sida du inte kan läsa.''',
+'''This wiki is not enabled for mail processing. Contact the owner of the wiki, who can either enable email, or remove the "Subscribe" icon.''':
+'''Den här wikin har inte eposthantering påslagen. Kontakta wikins ägare för att få eposthantering påslagen eller "Prenumerera"-ikonen borttagen.''',
+'''You didn\'t enter an email address in your profile. Select your name (UserPreferences) in the upper right corner and enter a valid email address.''':
+'''Du har inte angivit någon epostadress i din profil. Klicka på ditt namn (AnvändarInställningar) i övre högra hörnet och ange en giltig epostadress.''',
+'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
+'''Din prenumeration på den här sidan har avslutats.''',
+'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
+'''Kan inte ta bort reguljär uttrycks-prenumeration!''',
+'''To unsubscribe, go to your profile and delete this page from the subscription list.''':
+'''För att avsluta prenumerationen, gå till din profil och ta bort den här sidan från prenumerationslistan.''',
+'''You have been subscribed to this page.''':
+'''Du prenumerar nu på den här sidan.''',
+'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
+'''Obligatoriskt attribut "%(attrname)s" saknas''',
+'''Submitted form data:''':
+'''Skickade formulärinfo:''',
+'''Search Titles''':
+'''Sök titlar''',
+'''Display context of search results''':
+'''Visa sökningsträffarnas sammanhang''',
+'''Case-sensitive searching''':
+'''Sökning känslig för gemener/VERSALER''',
+'''Search Text''':
+'''Sök i text''',
+'''Go To Page''':
+'''Gå till sida''',
+'''Include system pages''':
+'''Inkludera systemsidor''',
+'''Exclude system pages''':
+'''Exkludera systemsidor''',
+'''Plain title index''':
+'''Titelindex i textform''',
+'''XML title index''':
+'''XML-titelindex''',
+'''Python Version''':
+'''Python-version''',
+'''MoinMoin Version''':
+'''MoinMoin-version''',
+'''Release %s [Revision %s]''':
+'''Release %s [revision %s]''',
+'''4Suite Version''':
+'''4Suite-Version''',
+'''Number of pages''':
+'''Antal sidor''',
+'''Number of system pages''':
+'''Antal systemsidor''',
+'''Accumulated page sizes''':
+'''Ackumulerade sidstorlekar''',
+'''Entries in edit log''':
+'''Poster i editloggen''',
+'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
+'''%(logcount)s (%(logsize)s byte)''',
+'''NONE''':
+'''INGEN''',
+'''Global extension macros''':
+'''Globala utökningsmakron''',
+'''Local extension macros''':
+'''Lokala utökningsmakron''',
+'''Global extension actions''':
+'''Globala utökningsaktioner''',
+'''Local extension actions''':
+'''Lokala utökningsaktioner''',
+'''Installed parsers''':
+'''Installerade parsers''',
+'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
+'''Installerade processors (AVRÅDES - använd Parsers i stället)''',
+'''Disabled''':
+'''Avaktiverad''',
+'''Enabled''':
+'''Aktiverad''',
+'''Lupy search''':
+'''Lupy-sökning''',
+'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
+'''Var god använd en mer specifik sökterm än {{{"%s"}}}''',
+'''ERROR in regex \'%s\'''':
+'''Fel i regex \'%s\'''',
+'''Bad timestamp \'%s\'''':
+'''Inkorrekt tidsstämpel \'%s\'''',
+'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
+'''Förväntade "=" följa "%(token)s"''',
+'''Expected a value for key "%(token)s"''':
+'''Förväntade ett värde för nyckel "%(token)s"''',
+'''Wiki Markup''':
+'''Wiki-märkning''',
+'''Print View''':
+'''Utskriftsvy''',
+'''[%d attachments]''':
+'''[%d bilagor]''',
+'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
+'''Det finns <a href="%(link)s">%(count)s bifogade filer(s)</a> lagrade på den här sidan.''',
+'''Filename of attachment not specified!''':
+'''Filnamnet för bilagan ej angivet!''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
+'''Bilagan "%(filename)s" existerar inte!''',
+'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
+as shown below in the list of files. 
+Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
+since this is subject to change and can break easily.''':
+'''För att referera till bilagor på en sida, använd \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
+som visas nedan i listan av filer. 
+Använd \'\'\'INTE\'\'\' {{{[get]}}} länkens URL, 
+eftersom den inte är permanent och kan ändras.''',
+'''No attachments stored for %(pagename)s''':
+'''Inga bifogade filer på %(pagename)s''',
+'''Edit drawing''':
+'''Redigera teckning''',
+'''Attached Files''':
+'''Bifogade filer''',
+'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
+'''Du har inte tillåtelse att bifoga en fil till den här sidan.''',
+'''New Attachment''':
+'''Ny bilaga''',
+'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
+conflict, you have to rename the file that you want to upload.
+Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
+'''En uppladdning kommer aldrig att skriva över en existerande fil. Om
+det blir en namnkonflikt så måste du byta namn på filen som du vill
+ladda upp. Annars, om "Byt namn till"-fältet lämnas tomt, så kommer
+originalfilnamnet att användas.''',
+'''File to upload''':
+'''Fil att ladda upp''',
+'''Rename to''':
+'''Byt namn till''',
+'''Upload''':
+'''Ladda upp''',
+'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
+'''Bilagor är inte tillåtna i den här wikin!''',
+'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
+'''Du har inte tillåtelse att spara en teckning på den här sidan.''',
+'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
+'''Inget filinnehåll. Ta bort icke-ASCII-tecken från filnamnet och försök igen.''',
+'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
+'''Du har inte tillåtelse att ta bort bilagor från den här sidan.''',
+'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
+'''Du har inte tillåtelse att hämta bilagor från den här sidan.''',
+'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
+'''Du har inte tillåtelse att visa bilagor på den här sidan.''',
+'''Unsupported upload action: %s''':
+'''Okänd uppladningsförfrågan: %s''',
+'''Attachments for "%(pagename)s"''':
+'''Bifogade filer för "%(pagename)s"''',
+'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
+'''Bilaga "%(target)s" (fjärrnamn "%(filename)s") existerar redan.''',
+'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
+'''Bifogad fil \'%(target)s\' (fjärrnamn \'%(filename)s\') med %(bytes)d byte sparade.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
+'''Bifogad fil \'%(filename)s\' raderad.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\'''':
+'''Bilaga "%(filename)s"''',
+'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
+'''Okänd filtyp, kan inte visa bifogad fil direkt.''',
+'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
+'''bifogad fil:%(filename)s för %(pagename)s''',
+'''You are not allowed to delete this page.''':
+'''Du har inte tillåtelse att radera den här sidan.''',
+'''This page is already deleted or was never created!''':
+'''Den här sidan är redan raderad eller existerade aldrig!''',
+'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
+'''Var god använd det interaktiva användargränsnittet för att radera sidor!''',
+'''Page "%s" was successfully deleted!''':
+'''Sidan "%s" raderades korrekt.''',
+'''Really delete this page?''':
+'''Radera den här sidan, är du säker?''',
+'''Delete''':
+'''Radera''',
+'''Optional reason for the deletion''':
+'''Anledning för borttagande (valfri)''',
+'''No pages like "%s"!''':
+'''Inga sidor liknar "%s"!''',
+'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
+'''Exakt en sida som liknar "%s" funnen, dirigerar om till sidan.''',
+'''Pages like "%s"''':
+'''Sidor som liknar "%s"''',
+'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
+'''%(matchcount)d %(matches)s för "%(title)s"''',
+'''Local Site Map for "%s"''':
+'''Lokal Sajtkarta för "%s"''',
+'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
+'''Du har inte tillålse att radera sidor i den här wikin!''',
+'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
+'''Var god använd det interaktiva användargränsnittet för att byta namn på sidor!''',
+'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
+'''Kunde inte byta namn på sidan på grund av ett filsystemsfel: %s.''',
+'''Rename Page''':
+'''Byt namn på sida''',
+'''New name''':
+'''Nytt namn''',
+'''Optional reason for the renaming''':
+'''Skäl till namnbyte (ej obligatoriskt)''',
+'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'
+
+Try a different name.''':
+'''\'\'\'En sida med namnet {{{\'%s\'}}} existerar redan.\'\'\'
+
+Pröva ett annat namn.''',
+'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
+'''(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)''',
+'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
+'''Följande %(badwords)d ord kunde inte hittas i ordlistan av %(totalwords)d antal ord s%(localwords)s och de är markerade här under:''',
+'''Add checked words to dictionary''':
+'''Addera förkryssade ord till ordlistan''',
+'''No spelling errors found!''':
+'''Inga felstavningar funna!''',
+'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
+'''Du kan inte stavningskontrollera en sida som du inte kan läsa.''',
+'''Title Search: "%s"''':
+'''Titelsökning: "%s"''',
+'''Full Text Search: "%s"''':
+'''Fulltextsökning: "%s"''',
+'''Full Link List for "%s"''':
+'''Full länklista för "%s"''',
+'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
+'''Kan inte skapa en ny sida utan ett sidnamn. Var god ange ett sidnamn.''',
+'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
+'''Ladda upp ny bifogad fil "%(filename)s"''',
+'''Create new drawing "%(filename)s"''':
+'''Skapa ny teckning "%(filename)s"''',
+'''Edit drawing %(filename)s''':
+'''Skapa ny teckning "%(filename)s"''',
+'''Invalid include arguments "%s"!''':
+'''Felaktigt inkluderingsargument "%s"!''',
+'''Nothing found for "%s"!''':
+'''Inget hittat för "%s"!''',
+'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
+'''Inget stöd för navigationsschemat \'%(scheme)s\'!''',
+'''No parent page found!''':
+'''Ingen föräldrasida hittad!''',
+'''Wiki''':
+'''Wiki''',
+'''Slideshow''':
+'''Bildspel''',
+'''Start''':
+'''Start''',
+'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
+'''Bild %(pos)d av %(size)d''',
+'''No orphaned pages in this wiki.''':
+'''Inga ickerefererade sidor i den här wikin.''',
+'''No quotes on %(pagename)s.''':
+'''Inga citattecken på %(pagename)s.''',
+'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
+'''Uppladdning av bifogad fil \'%(filename)s\'.''',
+'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
+'''Teckningen \'%(filename)s\' sparad.''',
+'''%(hours)dh %(mins)dm ago''':
+'''%(hours)dh %(mins)dm sedan''',
+'''(no bookmark set)''':
+'''(inget bokmärke satt)''',
+'''(currently set to %s)''':
+'''(för närvarande satt till %s)''',
+'''Delete Bookmark''':
+'''Ta bort bokmärke''',
+'''Set bookmark''':
+'''Sätt bokmärke''',
+'''set bookmark''':
+'''sätt bokmärke''',
+'''[Bookmark reached]''':
+'''[Bokmärke nått]''',
+'''Markup''':
+'''Märkning''',
+'''Display''':
+'''Visa''',
+'''Filename''':
+'''Filnamn''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Du måste ange en diagramtyp!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Ogiltig diagramtyp "%s"!''',
+'''Download XML export of this wiki''':
+'''Ladda ner den här wikin som XML''',
+'''No wanted pages in this wiki.''':
+'''Inga önskade sidor i den här wikin.''',
+'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
+'''**Maximalt antal tillåtna inkluderingar överskridet**''',
+'''**Could not find the referenced page: %s**''':
+'''**Kunde inte hitta den refererade sidan: %s**''',
+'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
+'''Förväntade "%(wanted)s" efter "%(key)s", hittade "%(token)s"''',
+'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
+'''Förväntade ett värde "%(key)s" före "%(token)s"''',
+'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
+'''Förväntade ett värde "%(arg)s" efter "%(key)s"''',
+'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
+'''Förväntade ett färgvärde "%(arg)s" efter "%(key)s"''',
+'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
+'''XSLT-alternativet avstängt, se HjälpMedKonfigurering.''',
+'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
+'''XSLT-konvertering är inte tillgänglig, installera 4suite 1.x.''',
+'''%(errortype)s processing error''':
+'''%(errortype)s process fel''',
+'''Views/day''':
+'''Visningar/dag''',
+'''Edits/day''':
+'''Redigeringar/dag''',
+'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
+'''%(chart_title)s för %(filterpage)s''',
+'''green=view
+red=edit''':
+'''grön=visa
+röd=ändra''',
+'''date''':
+'''datum''',
+'''# of hits''':
+'''# träffar''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Diagram är inte tillgängliga!''',
+'''Page Size Distribution''':
+'''Sidstorleksfördelning''',
+'''page size upper bound [bytes]''':
+'''övre sidstorleksgräns [byte]''',
+'''# of pages of this size''':
+'''# sidor av den här storleken''',
+'''User agent''':
+'''Användaragent''',
+'''Others''':
+'''Andra''',
+'''Distribution of User-Agent Types''':
+'''Fördelning av "User-Agent"-typer''',
+'''Unsubscribe''':
+'''Avsluta prenumeration''',
+'''Home''':
+'''Hem''',
+'''[RSS]''':
+'''[RSS]''',
+'''[DELETED]''':
+'''[BORTTAGEN]''',
+'''[UPDATED]''':
+'''[UPPDATERAD]''',
+'''[NEW]''':
+'''[NY]''',
+'''[DIFF]''':
+'''[ÄNDRINGAR]''',
+'''[BOTTOM]''':
+'''[SLUT]''',
+'''[TOP]''':
+'''[BÖRJAN]''',
+'''Click to do a full-text search for this title''':
+'''Klicka här för att göra en fulltextsökning på den här titeln''',
+'''Clear message''':
+'''Ta bort meddelande''',
+'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
+'''senast redigerad %(time)s av %(editor)s''',
+'''last modified %(time)s''':
+'''senast ändrad %(time)s''',
+'''Search:''':
+'''Sök:''',
+'''Text''':
+'''Text''',
+'''Titles''':
+'''Titlar''',
+'''Quicklink''':
+'''Snabblänk''',
+'''More Actions:''':
+'''Fler åtgärder:''',
+'''Show Raw Text''':
+'''Visa råtext''',
+'''Show Print View''':
+'''Visa printvy''',
+'''Delete Cache''':
+'''Radera cache''',
+'''Attach File''':
+'''Bifoga fil''',
+'''Delete Page''':
+'''Radera sida''',
+'''Show Like Pages''':
+'''Visa liknande sidor''',
+'''Show Local Site Map''':
+'''Visa lokal översiktskarta''',
+'''Do''':
+'''Gör''',
+'''Parent Page''':
+'''Föräldrasida''',
+'''Edit (Text)''':
+'''Redigera (textläge)''',
+'''Edit (GUI)''':
+'''Redigera (grafiskt)''',
+'''Immutable Page''':
+'''Skrivskyddad sida''',
+'''Infos''':
+'''Info''',
+'''Show %s days.''':
+'''Visa %s dagar.''',
+'''EditText''':
+'''RedigeraText''',
+'''Immutable page''':
+'''Skrivskyddad sida''',
+'''Or try one of these actions:''':
+'''Eller pröva någon av de här åtgärderna:''',
+'''Page''':
+'''Sida''',
+'''Trail''':
+'''Spår''',
+'''User''':
+'''Användare''',
+'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
+'''Tyvärr, kan inte spara sidan eftersom "%(content)s" inte är tillåtet på den här wikin.''',
+'''Line''':
+'''Linje''',
+'''Deletions are marked like this.''':
+'''Raderingar markeras som den här.''',
+'''Additions are marked like this.''':
+'''Bidrag är markerade som den här.''',
+'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
+'''Anslutning till mailserver \'%(server)s\' misslyckades: %(reason)s''',
+'''Mail not sent''':
+'''Epost inte skickad''',
+'''Mail sent OK''':
+'''Epost skickad korrekt''',
+'''FrontPage''':
+'''FramSida''',
+'''RecentChanges''':
+'''SenasteÄndringar''',
+'''TitleIndex''':
+'''TitelRegister''',
+'''WordIndex''':
+'''OrdRegister''',
+'''FindPage''':
+'''SökSida''',
+'''SiteNavigation''':
+'''PlatsNavigering''',
+'''HelpContents''':
+'''HjälpInnehåll''',
+'''HelpOnFormatting''':
+'''HjälpMedFormatering''',
+'''UserPreferences''':
+'''AnvändarInställningar''',
+'''WikiLicense''':
+'''WikiLicens''',
+'''MissingPage''':
+'''SaknadSida''',
+'''Mon''':
+'''mån''',
+'''Tue''':
+'''tis''',
+'''Wed''':
+'''ons''',
+'''Thu''':
+'''tor''',
+'''Fri''':
+'''fre''',
+'''Sat''':
+'''lör''',
+'''Sun''':
+'''sön''',
+'''AttachFile''':
+'''BifogaFil''',
+'''DeletePage''':
+'''RaderaSida''',
+'''LikePages''':
+'''LiknandeSidor''',
+'''LocalSiteMap''':
+'''LokalÖversiktsKarta''',
+'''RenamePage''':
+'''BytNamn''',
+'''SpellCheck''':
+'''StavningsKontroll''',
+}