log data/plugin/macro/span.py @ 533:1f9926e7f5b5

age author description
Tue, 22 Jun 2010 16:49:38 +0200 Thomas Waldmann span macro: add (hopefully safe) style support, let through only properties on whitelist
Tue, 22 Jun 2010 14:21:59 +0200 Thomas Waldmann span macro: remove support for align attr as it is deprecated
Tue, 22 Jun 2010 13:54:17 +0200 Thomas Waldmann span macro - see MoinMoin:MacroMarket/span